Tài liệu Luật phòng chống tham nhũng

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Ph¸p lÖnh cña uû ban thêng vô Quèc héi Sè 03/1998/PL-UBTVQH10 ngµy 26 th¸ng 02 n¨m 1998 vÒ viÖc chèng tham nhòng §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña viÖc phßng ngõa vµ ®Êu tranh chèng tham nhòng, t¨ng cêng kû c¬ng ph¸p luËt, b¶o vÖ lîi Ých cña Nhµ níc, tËp thÓ, quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c¸ nh©n; C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992; C¨n cø vµo NghÞ quyÕt cña Quèc héi kho¸ X, kú häp thø 2 vÒ Ch¬ng tr×nh x©y dùng luËt, ph¸p lÖnh n¨m 1998; Ph¸p lÖnh nµy quy ®Þnh c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa, ph¸t hiÖn hµnh vi tham nhòng, xö lý ngêi cã hµnh vi tham nhòng vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n trong phßng ngõa vµ ®Êu tranh chèng tham nhòng. Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1 Tham nhòng lµ hµnh vi cña ngêi cã chøc vô, quyÒn h¹n ®· lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n ®ã ®Ó tham «, hèi lé hoÆc cè ý lµm tr¸i ph¸p luËt v× ®éng c¬ vô lîi, g©y thiÖt h¹i cho tµi s¶n cña Nhµ níc, tËp thÓ vµ c¸ nh©n, x©m ph¹m ho¹t ®éng ®óng ®¾n cña c¸c c¬ quan, tæ chøc. Ngêi cã hµnh vi tham nhòng ph¶i bÞ xö lý nghiªm minh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 2 Ngêi cã chøc vô, quyÒn h¹n quy ®Þnh trong Ph¸p lÖnh nµy bao gåm : 1. C¸n bé, c«ng chøc lµm viÖc trong c¸c c¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc Qu©n ®éi nh©n d©n, C«ng an nh©n d©n theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh c¸n bé, c«ng chøc; 2. SÜ quan, h¹ sÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, c«ng nh©n quèc phßng trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc Qu©n ®éi nh©n d©n; sÜ quan, h¹ sÜ quan chuyªn nghiÖp trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc C«ng an nh©n d©n; 3. C¸n bé l·nh ®¹o, qu¶n lý nghiÖp vô trong c¸c doanh nghiÖp nhµ níc; 4. C¸n bé x·, phêng, thÞ trÊn; 5. Nh÷ng ngêi kh¸c ®îc giao nhiÖm vô, c«ng vô cã quyÒn h¹n trong khi thùc hiÖn nhiÖm vô, c«ng vô ®ã. §iÒu 3 C¸c hµnh vi tham nhòng quy ®Þnh trong Ph¸p lÖnh nµy bao gåm : 1. Tham « tµi s¶n x· héi chñ nghÜa; 2. NhËn hèi lé; 3. Dïng tµi s¶n x· héi chñ nghÜa lµm cña hèi lé; lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n ®Ó ®a hèi lé, m«i giíi hèi lé; 4. Lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n lõa ®¶o chiÕm ®o¹t tµi s¶n x· héi chñ nghÜa, l¹m dông tÝn nhiÖm chiÕm ®o¹t tµi s¶n x· héi chñ nghÜa; 5. Lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n sö dông tr¸i phÐp tµi s¶n x· héi chñ nghÜa; 6. L¹m dông chøc vô, quyÒn h¹n chiÕm ®o¹t tµi s¶n cña c¸ nh©n; 7. Lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n trong khi thi hµnh nhiÖm vô, c«ng vô ®Ó vô lîi; 8. L¹m quyÒn trong khi thi hµnh nhiÖm vô, c«ng vô ®Ó vô lîi; 9. Lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n g©y ¶nh hëng ®èi víi ngêi kh¸c ®Ó vô lîi; 10. LËp quü tr¸i phÐp ®Ó vô lîi; 11. Gi¶ m¹o trong c«ng t¸c ®Ó vô lîi. §iÒu 4 Mäi hµnh vi tham nhòng ®Òu ph¶i ®îc ph¸t hiÖn kÞp thêi. Ngêi cã hµnh vi tham nhòng bÊt kú ë c¬ng vÞ, chøc vô nµo ®Òu ph¶i bÞ xö lý kÞp thêi, nghiªm minh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tµi s¶n bÞ chiÕm ®o¹t do hµnh vi tham nhòng ph¶i ®îc thu håi; tµi s¶n do tham nhòng mµ cã ph¶i bÞ tÞch thu; ngêi cã hµnh vi tham nhòng g©y thiÖt h¹i th× ph¶i båi thêng. 2 §iÒu 5 Ngêi cã hµnh vi tham nhòng nhng ®· chñ ®éng khai b¸o, tÝch cùc h¹n chÕ thiÖt h¹i do hµnh vi tr¸i ph¸p luËt cña m×nh g©y ra, nép l¹i tµi s¶n ®· tham nhòng, th× tuú tõng trêng hîp mµ ®îc xem xÐt gi¶m nhÑ hoÆc miÔn xö lý kû luËt, gi¶m nhÑ h×nh ph¹t hoÆc miÔn truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ngêi cã hµnh vi tham nhòng mµ dïng thñ ®o¹n x¶o quyÖt ®Ó che giÊu hµnh vi vi ph¹m, c¶n trë c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn trong viÖc ph¸t hiÖn, xö lý th× bÞ nghiªm trÞ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 6 C«ng d©n cã quyÒn vµ nghÜa vô ph¸t hiÖn, tè c¸o hµnh vi tham nhòng, tham gia phßng ngõa vµ ®Êu tranh chèng tham nhòng. C¸c c¬ quan, tæ chøc cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ngêi ph¸t hiÖn, tè c¸o hµnh vi tham nhòng khi ngêi ®ã bÞ ®e däa, tr¶ thï, trï dËp. C¬ quan, tæ chøc h÷u quan cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp th«ng tin, tµi liÖu vµ thùc hiÖn yªu cÇu cña c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn trong qu¸ tr×nh thanh tra, ®iÒu tra, xö lý ngêi cã hµnh vi tham nhòng. §iÒu 7 Ngêi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa, ng¨n chÆn hµnh vi tham nhòng, xö lý vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn xö lý ngêi cã hµnh vi tham nhòng; nÕu thiÕu tr¸ch nhiÖm ®Ó x¶y ra tham nhòng trong c¬ quan, tæ chøc m×nh th× bÞ xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 8 C¸c c¬ quan Thanh tra, §iÒu tra, ViÖn kiÓm s¸t, Tßa ¸n trong ph¹m vi chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¸c c¬ quan, tæ chøc trong viÖc ph¸t hiÖn hµnh vi tham nhòng; xö lý ngêi cã hµnh vi tham nhòng vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ kÕt luËn, quyÕt ®Þnh cña m×nh trong qu¸ tr×nh thanh tra, ®iÒu tra, truy tè, xÐt xö c¸c vô tham nhòng. §iÒu 9 ChÝnh phñ tæ chøc, chØ ®¹o, kiÓm tra c¸c cÊp, c¸c ngµnh thùc hiÖn viÖc phßng ngõa vµ ®Êu tranh chèng tham nhòng. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp trong ph¹m vi chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh tæ chøc, chØ ®¹o, kiÓm tra viÖc phßng ngõa vµ ®Êu tranh chèng tham nhòng ë Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng. §iÒu 10 Uû ban thêng vô Quèc héi, Héi ®ång d©n téc, c¸c Uû ban cña Quèc héi, §oµn ®¹i biÓu Quèc héi, ®¹i biÓu Quèc héi, Héi ®ång nh©n d©n, ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t c¸c c¬ quan, tæ chøc trong viÖc phßng ngõa, ph¸t hiÖn hµnh vi tham nhòng vµ xö lý ngêi cã hµnh vi tham nhòng; khi ph¸t hiÖn cã hµnh vi tham nhòng cã quyÒn yªu cÇu c¸c c¬ quan, tæ chøc h÷u quan ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó kÞp thêi ng¨n chÆn hµnh vi tham nhòng vµ xö lý ngêi cã hµnh vi tham nhòng. §iÒu 11 MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam vµ c¸c tæ chøc thµnh viªn cã tr¸ch nhiÖm ®éng viªn nh©n d©n tham gia tÝch cùc vµo viÖc phßng ngõa vµ ®Êu tranh chèng tham nhòng; yªu cÇu c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn kÕt luËn, xö lý vô tham nhòng; gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa hµnh vi tham nhòng vµ xö lý ngêi cã hµnh vi tham nhòng. Tæ chøc thanh tra nh©n d©n ®îc thµnh lËp ë c¬ së theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt díi sù híng dÉn cña MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam, c«ng ®oµn c¬ së, cã tr¸ch nhiÖm ph¸t hiÖn, kiÕn nghÞ víi c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn xö lý vµ gi¸m s¸t viÖc xö lý ngêi cã hµnh vi tham nhòng t¹i c¬ quan, tæ chøc, ®Þa ph¬ng m×nh. MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam vµ c¸c tæ chøc thµnh viªn cã quyÒn yªu cÇu c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn xem xÐt l¹i quyÕt ®Þnh xö lý vô tham nhòng, nÕu thÊy viÖc xö lý cha nghiªm minh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. C¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn ph¶i xem xÐt vµ tr¶ lêi cho tæ chøc ®· kiÕn nghÞ, yªu cÇu. 3 §iÒu 12 C¬ quan th«ng tin, b¸o chÝ cã tr¸ch nhiÖm tham gia vµo viÖc phßng ngõa vµ ®Êu tranh chèng tham nhòng; khi ®a tin c«ng khai ph¶i b¶o ®¶m chÝnh x¸c, trung thùc, kh¸ch quan theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ b¸o chÝ vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ viÖc ®a tin ®ã. Ch¬ng II C¸c biÖn ph¸p phßng ngõa, ph¸t hiÖn tham nhòng §iÒu 13 1. Ngêi cã chøc vô, quyÒn h¹n kh«ng ®îc lµm nh÷ng viÖc sau ®©y : a) S¸ch nhiÔu, g©y khã kh¨n, phiÒn hµ trong khi gi¶i quyÕt c«ng viÖc cña c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n; b) NhËn tiÒn, tµi s¶n hoÆc lîi Ých vËt chÊt kh¸c cña c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n liªn quan ®Õn c«ng viÖc mµ m×nh gi¶i quyÕt; c) Chi tiÒn c«ng quü cho viÖc tÆng quµ hoÆc chia cho c¸n bé, c«ng chøc vµ nh÷ng ngêi kh¸c ngoµi quy ®Þnh cña Nhµ níc; d) Can thiÖp bÊt hîp ph¸p vµo viÖc xem xÐt, gi¶i quyÕt lîi Ých cho m×nh, cho ngêi kh¸c hoÆc ®Ó ngêi kh¸c lîi dông ¶nh hëng cña m×nh lµm tr¸i ph¸p luËt, thu lîi bÊt chÝnh; ®) Lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n ®Ó vay, cho vay tiÒn cña c«ng quü, cña ng©n hµng hoÆc cña tæ chøc tÝn dông; lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n ®Ó b¶o l·nh cho ngêi kh¸c vay tiÒn cña c«ng quü, cña ng©n hµng hoÆc cña tæ chøc tÝn dông; e) Dïng tiÒn c«ng quü, nhµ, ®Êt hoÆc tµi s¶n kh¸c cña c¬ quan, tæ chøc hoÆc lîi dông c«ng søc cña ngêi do m×nh qu¶n lý ®Ó thu lîi bÊt chÝnh; g) Lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n ®Ó chiÕm dông ®Êt, sö dông ®Êt ®Ó ph¸t canh thu t« hoÆc kinh doanh tr¸i ph¸p luËt díi c¸c h×nh thøc kh¸c; h) TiÕt lé th«ng tin kinh tÕ vµ c¸c th«ng tin kh¸c cha ®îc phÐp c«ng bè; i) Göi tiÒn, kim khÝ quý, ®¸ quý vµo ng©n hµng níc ngoµi. 2. Nh÷ng ngêi quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm 1, 2 vµ 3 §iÒu 2 cña Ph¸p lÖnh nµy kh«ng ®îc thµnh lËp, tham gia thµnh lËp hoÆc tham gia qu¶n lý ®iÒu hµnh c¸c doanh nghiÖp t nh©n, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn, hîp t¸c x·, bÖnh viÖn t, trêng häc t, tæ chøc nghiªn cøu khoa häc t. Ngêi ®øng ®Çu, cÊp phã cña ngêi ®øng ®Çu c¬ quan, vî hoÆc chång, bè, mÑ, con cña nh÷ng ngêi ®ã kh«ng ®îc gãp vèn vµo doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong ph¹m vi ngµnh, nghÒ mµ ngêi ®ã trùc tiÕp thùc hiÖn viÖc qu¶n lý nhµ níc. §èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ®îc cæ phÇn ho¸, th× c¸n bé l·nh ®¹o, qu¶n lý nghiÖp vô cña doanh nghiÖp, vî hoÆc chång, bè, mÑ, con cña hä lµm viÖc t¹i doanh nghiÖp ®ã chØ ®îc mua cæ phÇn kh«ng vît qu¸ møc cæ phÇn b×nh qu©n cña c¸c cæ ®«ng. 3. Ngêi ®øng ®Çu vµ cÊp phã cña ngêi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc kh«ng ®îc bè trÝ vî hoÆc chång, bè, mÑ, con, anh, chÞ, em ruét cña m×nh gi÷ chøc vô l·nh ®¹o vÒ tæ chøc nh©n sù, kÕ to¸n - tµi vô; lµm thñ quü, thñ kho trong c¬ quan, tæ chøc hoÆc mua b¸n vËt t, hµng hãa, giao dÞch, ký kÕt hîp ®ång cho c¬ quan, tæ chøc ®ã. 4. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt viÖc ¸p dông nh÷ng quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. §iÒu 14 1. Ngêi cã chøc vô, quyÒn h¹n ph¶i kª khai nhµ, ®Êt vµ c¸c lo¹i tµi s¶n kh¸c cã gi¸ trÞ lín cña m×nh. 2. Ngêi kª khai ph¶i kª khai chÝnh x¸c, trung thùc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ néi dung kª khai. 3. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ ®èi tîng ph¶i kª khai, c¸c lo¹i tµi s¶n ph¶i kª khai, thêi ®iÓm, tr×nh tù vµ thñ tôc kª khai. §iÒu 15 1. C¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn qu¶n lý trong lÜnh vùc nhµ, ®Êt, x©y dùng, ®¨ng ký kinh doanh, xÐt duyÖt dù ¸n, cÊp vèn ng©n s¸ch nhµ níc, tÝn dông, ng©n hµng, xuÊt nhËp khÈu, xuÊt nhËp c¶nh, qu¶n lý hé khÈu, thuÕ, h¶i quan, b¶o hiÓm vµ c¸c c¬ quan kh¸c trùc tiÕp gi¶i quyÕt c«ng viÖc cña c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n ph¶i c«ng khai thñ tôc hµnh chÝnh, gi¶i quyÕt ®óng thêi h¹n, ®óng ph¸p luËt vµ ®óng yªu cÇu hîp ph¸p cña c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n. Nghiªm cÊm viÖc tù ®Æt ra c¸c thñ tôc, phÝ, lÖ phÝ ngoµi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4 2. ViÖc cÊp ph¸t, sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ níc, vèn vµ tµi s¶n nhµ níc cho c¸c dù ¸n, ch¬ng tr×nh cã môc tiªu ®· ®îc c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn phª duyÖt ph¶i thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt, ®óng néi dung ®· ®îc phª duyÖt vµ ph¶i c«ng khai cho c¸c c¬ quan, tæ chøc cã liªn quan vµ nh©n d©n n¬i trùc tiÕp sö dông biÕt. 3. ViÖc huy ®éng nguån vèn ®ãng gãp cña nh©n d©n ®Ó ®Çu t x©y dùng c¸c c«ng tr×nh, lËp c¸c quü ngoµi quy ®Þnh cña Nhµ níc ph¶i ®îc nh©n d©n bµn b¹c, quyÕt ®Þnh. ViÖc sö dông nguån vèn ®ã ph¶i ®óng môc ®Ých, c«ng khai ®Ó nh©n d©n gi¸m s¸t vµ chÞu sù thanh tra, kiÓm tra cña c¸c c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn. §iÒu 16 1. Ngêi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc ph¶i g¬ng mÉu, liªm khiÕt; ®Þnh kú kiÓm ®iÓm viÖc thùc hiÖn chøc tr¸ch, nhiÖm vô vµ kiÓm ®iÓm tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong viÖc phßng ngõa, ph¸t hiÖn hµnh vi tham nhòng, xö lý ngêi cã hµnh vi tham nhòng. 1. Ngêi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc ph¶i thêng xuyªn tiÕn hµnh kiÓm tra, thanh tra viÖc thùc hiÖn chøc tr¸ch, nhiÖm vô ®îc giao cña c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n thuéc quyÒn; ¸p dông c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa, ph¸t hiÖn hµnh vi tham nhòng, xö lý ngêi cã hµnh vi tham nhòng vµ th«ng b¸o cho c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 17 Ngêi cã chøc vô, quyÒn h¹n kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ chøc tr¸ch, nhiÖm vô ®îc giao, ®Ó ngêi kh¸c vi ph¹m ph¸p luËt thu lîi bÊt chÝnh, th× tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý kû luËt hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. §iÒu 18 Khi ph¸t hiÖn hµnh vi tham nhòng, c«ng d©n cã tr¸ch nhiÖm kÞp thêi tè c¸o víi c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn. C¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn nhËn ®îc tè c¸o vÒ hµnh vi tham nhòng ph¶i kÞp thêi xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; gi÷ bÝ mËt hä tªn, ®Þa chØ cña ngêi tè c¸o. §iÒu 19 1. Ngêi tè c¸o kÞp thêi hµnh vi tham nhòng, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn ph¸t hiÖn hµnh vi tham nhòng, xö lý ngêi cã hµnh vi tham nhòng th× ®îc xÐt khen thëng thÝch ®¸ng theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. Ngêi tè c¸o hµnh vi tham nhòng cã quyÒn yªu cÇu c¸c c¬ quan, tæ chøc h÷u quan b¶o vÖ tÝnh m¹ng, tù do, danh dù, nh©n phÈm, tµi s¶n vµ c¸c quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p kh¸c cña m×nh. C¸c c¬ quan, tæ chøc cã tr¸ch nhiÖm ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt theo thÈm quyÒn ®Ó b¶o vÖ ngêi tè c¸o. 2. Nghiªm cÊm mäi hµnh vi lîi dông quyÒn tè c¸o ®Ó vu c¸o lµm thiÖt h¹i ®Õn danh dù, uy tÝn vµ lîi Ých cña c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n. Ngêi vu c¸o ph¶i bÞ xö lý nghiªm minh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 20 Trong qu¸ tr×nh thanh tra, ®iÒu tra, truy tè, xÐt xö, c¸c c¬ quan Thanh tra, §iÒu tra, ViÖn kiÓm s¸t, Toµ ¸n ph¶i thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó ph¸t hiÖn nhanh chãng, chÝnh x¸c hµnh vi tham nhòng vµ xö lý kÞp thêi, nghiªm minh ngêi cã hµnh vi tham nhòng. Ngêi ®îc giao nhiÖm vô thanh tra, ®iÒu tra, truy tè, xÐt xö do thiÕu tr¸ch nhiÖm mµ ®Ó lät ngêi cã hµnh vi tham nhòng, lät hµnh vi tham nhòng, cè ý vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt, bao che cho ngêi cã hµnh vi tham nhòng hoÆc lµm oan ngêi v« téi, th× tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý kû luËt hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. Ch¬ng III xö lý c¸c hµnh vi tham nhòng §iÒu 21 Ngêi cã mét trong nh÷ng hµnh vi tham nhòng sau ®©y ph¶i bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù : 1. Tham « tµi s¶n x· héi chñ nghÜa hoÆc lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n lõa ®¶o chiÕm ®o¹t tµi s¶n x· héi chñ nghÜa, l¹m dông chøc vô, quyÒn h¹n chiÕm ®o¹t tµi s¶n cña c¸ 5 nh©n mµ gi¸ trÞ tµi s¶n tõ n¨m triÖu ®ång trë lªn hoÆc díi n¨m triÖu ®ång nhng g©y hËu qu¶ nghiªm träng, vi ph¹m nhiÒu lÇn, ®· bÞ xö lý kû luËt mµ cßn vi ph¹m; 2. NhËn hèi lé hoÆc lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n g©y ¶nh hëng ®èi víi ngêi kh¸c ®Ó vô lîi tõ n¨m tr¨m ngµn ®ång trë lªn hoÆc díi n¨m tr¨m ngµn ®ång nhng g©y hËu qu¶ nghiªm träng, vi ph¹m nhiÒu lÇn, ®· bÞ xö lý kû luËt mµ cßn vi ph¹m; 3. Dïng tµi s¶n x· héi chñ nghÜa lµm cña hèi lé hoÆc lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n ®Ó ®a hèi lé, m«i giíi hèi lé mµ cña hèi lé cã gi¸ trÞ tõ n¨m tr¨m ngµn ®ång trë lªn hoÆc díi n¨m tr¨m ngµn ®ång nhng g©y hËu qu¶ nghiªm träng hoÆc vi ph¹m nhiÒu lÇn; 4. V× vô lîi mµ lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n lËp quü tr¸i phÐp cã gi¸ trÞ tõ n¨m m¬i triÖu ®ång trë lªn vµ ®· sö dông quü ®ã g©y hËu qu¶ nghiªm träng hoÆc ®· bÞ xö lý kû luËt mµ cßn vi ph¹m; 5. V× vô lîi mµ lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n sö dông tr¸i phÐp tµi s¶n x· héi chñ nghÜa g©y hËu qu¶ nghiªm träng hoÆc ®· bÞ xö lý kû luËt mµ cßn vi ph¹m; 6. Lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n ®Ó l¹m dông tÝn nhiÖm chiÕm ®o¹t tµi s¶n x· héi chñ nghÜa; v× vô lîi mµ lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n trong khi thi hµnh c«ng vô, l¹m quyÒn trong khi thi hµnh c«ng vô, gi¶ m¹o trong c«ng t¸c g©y thiÖt h¹i cho lîi Ých cña Nhµ níc, cña tËp thÓ, quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c¸ nh©n. §iÒu 22 Ngêi cã hµnh vi tham nhòng nhng cha ®Õn møc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù, th× tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m, gi¸ trÞ tµi s¶n tham nhòng, møc ®é thiÖt h¹i vµ c¸c t×nh tiÕt t¨ng nÆng, gi¶m nhÑ quy ®Þnh t¹i §iÒu 23 cña Ph¸p lÖnh nµy mµ bÞ xö lý b»ng mét trong c¸c h×nh thøc kû luËt sau ®©y : 1. KhiÓn tr¸ch; 2. C¶nh c¸o; 3. H¹ bËc l¬ng; 4. H¹ ng¹ch; 5. C¸ch chøc, b·i nhiÖm; 6. Buéc th«i viÖc. §iÒu 23 1. C¸c t×nh tiÕt t¨ng nÆng ®Ó xem xÐt ¸p dông h×nh thøc kû luËt ®èi víi ngêi cã hµnh vi tham nhòng : a) Dïng thñ ®o¹n x¶o quyÖt che giÊu hµnh vi vi ph¹m cña m×nh; b) Lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n c¶n trë c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn trong viÖc ph¸t hiÖn vµ xö lý hµnh vi tham nhòng cña m×nh; c) Kh«ng chÊp hµnh quyÕt ®Þnh cña c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn trong viÖc nép l¹i tµi s¶n tham nhòng hoÆc båi thêng thiÖt h¹i do hµnh vi tham nhòng cña m×nh g©y ra. 2. C¸c t×nh tiÕt gi¶m nhÑ ®Ó xem xÐt ¸p dông h×nh thøc kû luËt ®èi víi ngêi cã hµnh vi tham nhòng : a) Chñ ®éng khai b¸o hµnh vi tham nhòng tríc khi bÞ ph¸t hiÖn; b) TÝch cùc h¹n chÕ thiÖt h¹i do hµnh vi tham nhòng cña m×nh g©y ra; c) Tù gi¸c nép l¹i tµi s¶n tham nhòng, båi thêng thiÖt h¹i do hµnh vi tham nhòng cña m×nh g©y ra. §iÒu 24 Ngêi cã hµnh vi tham nhòng bÞ xö lý kû luËt b»ng mét trong c¸c h×nh thøc h¹ bËc l¬ng, h¹ ng¹ch, c¸ch chøc, b·i nhiÖm th× bÞ chuyÓn c«ng t¸c kh¸c kh«ng liªn quan ®Õn c«ng viÖc dÔ x¶y ra tham nhòng. Ngêi cã hµnh vi tham nhòng bÞ xö lý kû luËt b»ng h×nh thøc buéc th«i viÖc, th× kh«ng ®îc tiÕp nhËn lµm c¸n bé, c«ng chøc trong thêi gian tõ ba n¨m ®Õn n¨m n¨m, kÓ tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh kû luËt. Ngêi cã hµnh vi tham nhòng lµ thµnh viªn cña c¬ quan, tæ chøc cã ®iÒu lÖ hoÆc quy chÕ riªng th× ngoµi viÖc bÞ xö lý kû luËt theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh nµy, cßn bÞ xö lý theo ®iÒu lÖ hoÆc quy chÕ cña c¬ quan, tæ chøc ®ã. Ngêi cã hµnh vi tham nhòng lµm viÖc theo chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng th× bÞ xö lý theo quy ®Þnh cña Bé luËt lao ®éng vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan. §iÒu 25 Ngêi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc khi ph¸t hiÖn hµnh vi tham nhòng trong c¬ quan, tæ chøc m×nh th× ph¶i xem xÐt vµ xö lý ngêi cã hµnh vi tham nhòng theo thÈm quyÒn, ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó thu håi tµi s¶n ®· bÞ chiÕm ®o¹t vµ th«ng b¸o cho c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn biÕt; trong trêng hîp cã dÊu hiÖu cña téi ph¹m th× ph¶i 6 chuyÓn hå s¬ hoÆc b¸o ngay cho c¬ quan §iÒu tra hoÆc ViÖn kiÓm s¸t ®Ó xem xÐt, xö lý. Ngêi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc kh«ng xö lý theo thÈm quyÒn hoÆc kh«ng chuyÓn c¸c vô tham nhòng cã dÊu hiÖu cña téi ph¹m ®Õn c¬ quan §iÒu tra hoÆc ViÖn kiÓm s¸t theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt th× bÞ xö lý vÒ hµnh vi bao che. Kh«ng ®îc chuyÓn c«ng t¸c, cho th«i viÖc hoÆc hu trÝ ®èi víi ngêi ®ang bÞ c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn xem xÐt vÒ hµnh vi tham nhòng. Ngêi cã hµnh vi tham nhòng ®· chuyÓn c«ng t¸c, th«i viÖc hoÆc hu trÝ tríc khi bÞ ph¸t hiÖn vÉn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hµnh vi tham nhòng ®ã. §iÒu 26 Trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra, truy tè, xÐt xö c¸c téi ph¹m vÒ tham nhòng, c¸c c¬ quan §iÒu tra, ViÖn kiÓm s¸t, Toµ ¸n cã tr¸ch nhiÖm xö lý nghiªm minh, kÞp thêi téi ph¹m vÒ tham nhòng, ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó thu håi tµi s¶n ®· bÞ chiÕm ®o¹t. §iÒu 27 1. Trong qu¸ tr×nh thanh tra, thñ trëng c¬ quan Thanh tra nhµ níc cã quyÒn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p sau ®©y : a) Yªu cÇu ngêi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn t¹m ®×nh chØ c«ng t¸c cña ngêi cã hµnh vi tham nhòng nÕu cã c¨n cø ®Ó cho r»ng ngêi ®ã cã thÓ tiÕp tôc thùc hiÖn hµnh vi tham nhòng hoÆc c¶n trë viÖc thanh tra; b) Niªm phong tµi liÖu, kª biªn tµi s¶n cña c¬ quan, tæ chøc lµ ®èi tîng thanh tra ®· ®îc x¸c ®Þnh lµ cã liªn quan ®Õn vô tham nhòng; c) ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thanh tra. Khi ¸p dông c¸c biÖn ph¸p quy ®Þnh t¹i kho¶n nµy, c¸c c¬ quan Thanh tra nhµ níc ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ viÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®ã. 2. Khi cã c¨n cø kÕt luËn hµnh vi tham nhòng cha ®Õn møc ph¶i truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù, th× thñ trëng c¬ quan Thanh tra nhµ níc chuyÓn hå s¬ cho ngêi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn yªu cÇu xö lý kû luËt ngêi cã hµnh vi tham nhòng, ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó thu håi tµi s¶n ®· bÞ chiÕm ®o¹t. 3. Khi xÐt thÊy vô tham nhòng cã dÊu hiÖu cña téi ph¹m th× thñ trëng c¬ quan Thanh tra nhµ níc ph¶i chuyÓn ngay hå s¬ ®Õn c¬ quan §iÒu tra hoÆc ViÖn kiÓm s¸t theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 28 Khi nhËn ®îc yªu cÇu cña c¬ quan Thanh tra nhµ níc, c¬ quan §iÒu tra, ViÖn kiÓm s¸t, th× trong thêi h¹n chËm nhÊt lµ ba m¬i ngµy, ngêi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc ph¶i thùc hiÖn yªu cÇu ®ã; trong trêng hîp kh«ng thùc hiÖn ®îc ph¶i nªu râ lý do b»ng v¨n b¶n. §iÒu 29 Khi nhËn ®îc hå s¬ do c¬ quan, tæ chøc chuyÓn ®Õn, c¬ quan §iÒu tra, ViÖn kiÓm s¸t ph¶i xem xÐt, xö lý kÞp thêi theo thÈm quyÒn, ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó thu håi tµi s¶n ®· bÞ chiÕm ®o¹t vµ th«ng b¸o cho c¬ quan, tæ chøc ®· chuyÓn ®Õn biÕt kÕt qu¶. §iÒu 30 Ngêi bao che cho ngêi cã hµnh vi tham nhòng, c¶n trë, can thiÖp viÖc ph¸t hiÖn, xö lý ngêi cã hµnh vi tham nhòng th× tïy theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý b»ng mét trong c¸c h×nh thøc kû luËt quy ®Þnh t¹i §iÒu 22 cña Ph¸p lÖnh nµy hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. Ngêi cã hµnh vi tr¶ thï, trï dËp ngêi ph¸t hiÖn, tè c¸o hµnh vi tham nhòng th× bÞ nghiªm trÞ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch¬ng IV tr¸ch nhiÖm vµ mèi quan hÖ phèi hîp gi÷a c¸c c¬ quan, tæ chøc trong viÖc phßng ngõa vµ xö lý ngêi cã hµnh vi tham nhòng §iÒu 31 C¸c c¬ quan §iÒu tra, ViÖn kiÓm s¸t, Tßa ¸n trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp trong viÖc ®iÒu tra, truy tè, xÐt xö c¸c téi ph¹m vÒ tham nhòng. 7 ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n c¸c cÊp cã tr¸ch nhiÖm kiÓm s¸t viÖc tu©n theo ph¸p luËt trong qu¸ tr×nh ph¸t hiÖn vµ xö lý c¸c téi ph¹m vÒ tham nhòng. ViÖn trëng ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o Quèc héi, Uû ban thêng vô Quèc héi, Chñ tÞch níc vµ th«ng b¸o ®Õn Thñ tíng ChÝnh phñ t×nh h×nh xö lý c¸c téi ph¹m vÒ tham nhòng. §iÒu 32 Ngêi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o víi c¬ quan, tæ chøc cÊp trªn vµ th«ng b¸o ®Õn c¬ quan Thanh tra nhµ níc cïng cÊp vÒ viÖc phßng ngõa, ph¸t hiÖn hµnh vi tham nhòng vµ xö lý kû luËt ®èi víi ngêi cã hµnh vi tham nhòng thuéc ph¹m vi tr¸ch nhiÖm cña m×nh. Trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh, Ch¸nh thanh tra c¸c cÊp, c¸c ngµnh cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, ®«n ®èc viÖc phßng ngõa, ph¸t hiÖn hµnh vi tham nhòng, xö lý ngêi cã hµnh vi tham nhòng trong c¸c c¬ quan, tæ chøc thuéc Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng m×nh; b¸o c¸o víi thñ trëng c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cïng cÊp vµ c¬ quan Thanh tra nhµ níc cÊp trªn vÒ c«ng t¸c phßng ngõa vµ ®Êu tranh chèng tham nhòng. Tæng Thanh tra nhµ níc chñ tr× phèi hîp víi Bé trëng Bé Néi vô, Bé trëng Bé Quèc phßng, thñ trëng c¬ quan h÷u quan gióp Thñ tíng ChÝnh phñ híng dÉn, kiÓm tra, ®«n ®èc c¸c cÊp, c¸c ngµnh trong viÖc phßng ngõa, ph¸t hiÖn hµnh vi tham nhòng vµ xö lý ngêi cã hµnh vi tham nhòng; tæng hîp t×nh h×nh, b¸o c¸o ChÝnh phñ vÒ c«ng t¸c phßng ngõa vµ ®Êu tranh chèng tham nhòng trong ph¹m vi c¶ níc. §iÒu 33 Thñ tíng ChÝnh phñ chØ ®¹o c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng thùc hiÖn viÖc phßng ngõa vµ ®Êu tranh chèng tham nhòng; b¸o c¸o Quèc héi, Uû ban thêng vô Quèc héi, Chñ tÞch níc vÒ c«ng t¸c phßng ngõa vµ ®Êu tranh chèng tham nhòng trong ph¹m vi c¶ níc. Khi cÇn thiÕt, Thñ tíng ChÝnh phñ lµm viÖc víi Ch¸nh ¸n Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn trëng ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao vµ c¸c c¬ quan h÷u quan ®Ó thèng nhÊt chØ ®¹o c«ng t¸c phßng ngõa vµ ®Êu tranh chèng tham nhòng. §iÒu 34 Ngêi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm ¸p dông c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa, ph¸t hiÖn hµnh vi tham nhòng vµ xö lý ngêi cã hµnh vi tham nhòng. Bé trëng, thñ trëng c¬ quan ngang Bé, thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ c«ng t¸c phßng ngõa vµ ®Êu tranh chèng tham nhòng thuéc ph¹m vi Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng m×nh. §iÒu 35 Uû ban thêng vô Quèc héi, Héi ®ång d©n téc, c¸c Uû ban cña Quèc héi, §oµn ®¹i biÓu Quèc héi, ®¹i biÓu Quèc héi gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa, ph¸t hiÖn hµnh vi tham nhòng vµ xö lý ngêi cã hµnh vi tham nhòng; gi¸m s¸t ho¹t ®éng thanh tra, ®iÒu tra, truy tè, xÐt xö c¸c vô tham nhòng. §iÒu 36 Héi ®ång nh©n d©n, ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa, ph¸t hiÖn hµnh vi tham nhòng vµ xö lý ngêi cã hµnh vi tham nhòng; gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng thanh tra, ®iÒu tra, truy tè, xÐt xö c¸c vô tham nhòng ë ®Þa ph¬ng. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n, Ch¸nh ¸n Tßa ¸n nh©n d©n, ViÖn trëng ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n c¸c cÊp trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp vµ th«ng b¸o cho MÆt trËn Tæ quèc cïng cÊp vÒ c«ng t¸c phßng ngõa vµ ®Êu tranh chèng tham nhòng ë ®Þa ph¬ng. Ch¬ng V §iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 37 Ph¸p lÖnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 5 n¨m 1998. Nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi Ph¸p lÖnh nµy ®Òu b·i bá. 8 §iÒu 38 ChÝnh phñ, Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh Ph¸p lÖnh nµy.
- Xem thêm -