Tài liệu Luật doanh nghiệp năm 2005

  • Số trang: 78 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 107 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

luật doanh nghiệp năm 2005
Cung cấp bởi kiemtoan.com.vn Céng hoµ x héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi LuËt sè : 60/2005/QH11 Quèc héi n−íc céng hoµ x héi chñ nghÜa ViÖt Nam Kho¸ XI, kú häp thø 8 (Tõ ngµy 18 th¸ng 10 ®Õn ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2005) luËt doanh nghiÖp C¨n cø vµo HiÕn ph¸p n−íc Céng hoµ x héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 ® ®−îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10 ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Quèc héi kho¸ X, kú häp thø 10; LuËt nµy quy ®Þnh vÒ doanh nghiÖp. Ch−¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh LuËt nµy quy ®Þnh vÒ viÖc thµnh lËp, tæ chøc qu¶n lý vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty hîp danh vµ doanh nghiÖp t− nh©n thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ (sau ®©y gäi chung lµ doanh nghiÖp); quy ®Þnh vÒ nhãm c«ng ty. §iÒu 2. §èi t−îng ¸p dông 1. C¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ. 2. Tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan ®Õn viÖc thµnh lËp, tæ chøc qu¶n lý vµ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp. §iÒu 3. ¸p dông LuËt doanh nghiÖp, ®iÒu −íc quèc tÕ vµ c¸c luËt cã liªn quan 1. ViÖc thµnh lËp, tæ chøc qu¶n lý vµ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ ¸p dông theo quy ®Þnh cña LuËt nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan. 2. Tr−êng hîp ®Æc thï liªn quan ®Õn viÖc thµnh lËp, tæ chøc qu¶n lý vµ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®−îc quy ®Þnh t¹i LuËt kh¸c th× ¸p dông theo quy ®Þnh cña LuËt ®ã. 3. Tr−êng hîp ®iÒu −íc quèc tÕ mµ Céng hoµ x héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn cã quy ®Þnh kh¸c víi quy ®Þnh cña LuËt nµy th× ¸p dông theo quy ®Þnh cña ®iÒu −íc quèc tÕ. §iÒu 4. Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong LuËt nµy, c¸c tõ ng÷ d−íi ®©y ®−îc hiÓu nh− sau: 1. Doanh nghiÖp lµ tæ chøc kinh tÕ cã tªn riªng, cã tµi s¶n, cã trô së giao dÞch æn ®Þnh, ®−îc ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt nh»m môc ®Ých thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. Cung cấp bởi kiemtoan.com.vn 2. Kinh doanh lµ viÖc thùc hiÖn liªn tôc mét, mét sè hoÆc tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh ®Çu t−, tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô s¶n phÈm hoÆc cung øng dÞch vô trªn thÞ tr−êng nh»m môc ®Ých sinh lîi. 3. Hå s¬ hîp lÖ lµ hå s¬ cã ®Çy ®ñ giÊy tê theo quy ®Þnh cña LuËt nµy, cã néi dung ®−îc kª khai ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. Gãp vèn lµ viÖc ®−a tµi s¶n vµo c«ng ty ®Ó trë thµnh chñ së h÷u hoÆc c¸c chñ së h÷u chung cña c«ng ty. Tµi s¶n gãp vèn cã thÓ lµ tiÒn ViÖt Nam, ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi, vµng, gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt, gi¸ trÞ quyÒn së h÷u trÝ tuÖ, c«ng nghÖ, bÝ quyÕt kü thuËt, c¸c tµi s¶n kh¸c ghi trong §iÒu lÖ c«ng ty do thµnh viªn gãp ®Ó t¹o thµnh vèn cña c«ng ty. 5. PhÇn vèn gãp lµ tû lÖ vèn mµ chñ së h÷u hoÆc chñ së h÷u chung cña c«ng ty gãp vµo vèn ®iÒu lÖ. 6. Vèn ®iÒu lÖ lµ sè vèn do c¸c thµnh viªn, cæ ®«ng gãp hoÆc cam kÕt gãp trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh vµ ®−îc ghi vµo §iÒu lÖ c«ng ty. 7. Vèn ph¸p ®Þnh lµ møc vèn tèi thiÓu ph¶i cã theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó thµnh lËp doanh nghiÖp. 8. Vèn cã quyÒn biÓu quyÕt lµ phÇn vèn gãp hoÆc cæ phÇn, theo ®ã ng−êi së h÷u cã quyÒn biÓu quyÕt vÒ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång thµnh viªn hoÆc §¹i héi ®ång cæ ®«ng. 9. Cæ tøc lµ kho¶n lîi nhuËn rßng ®−îc tr¶ cho mçi cæ phÇn b»ng tiÒn mÆt hoÆc b»ng tµi s¶n kh¸c tõ nguån lîi nhuËn cßn l¹i cña c«ng ty sau khi ® thùc hiÖn nghÜa vô vÒ tµi chÝnh. 10. Thµnh viªn s¸ng lËp lµ ng−êi gãp vèn, tham gia x©y dùng, th«ng qua vµ ký tªn vµo b¶n §iÒu lÖ ®Çu tiªn cña c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty hîp danh. 11. Cæ ®«ng lµ ng−êi së h÷u Ýt nhÊt mét cæ phÇn ® ph¸t hµnh cña c«ng ty cæ phÇn. Cæ ®«ng s¸ng lËp lµ cæ ®«ng tham gia x©y dùng, th«ng qua vµ ký tªn vµo b¶n §iÒu lÖ ®Çu tiªn cña c«ng ty cæ phÇn. 12. Thµnh viªn hîp danh lµ thµnh viªn chÞu tr¸ch nhiÖm b»ng toµn bé tµi s¶n cña m×nh vÒ c¸c nghÜa vô cña c«ng ty hîp danh. 13. Ng−êi qu¶n lý doanh nghiÖp lµ chñ së h÷u, gi¸m ®èc doanh nghiÖp t− nh©n, thµnh viªn hîp danh c«ng ty hîp danh, Chñ tÞch Héi ®ång thµnh viªn, Chñ tÞch c«ng ty, thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc hoÆc Tæng gi¸m ®èc vµ c¸c chøc danh qu¶n lý kh¸c do §iÒu lÖ c«ng ty quy ®Þnh. 14. Ng−êi ®¹i diÖn theo uû quyÒn lµ c¸ nh©n ®−îc thµnh viªn, cæ ®«ng lµ tæ chøc cña c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn uû quyÒn b»ng v¨n b¶n thùc hiÖn c¸c quyÒn cña m×nh t¹i c«ng ty theo quy ®Þnh cña LuËt nµy. 15. Mét c«ng ty ®−îc coi lµ c«ng ty mÑ cña c«ng ty kh¸c nÕu thuéc mét trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y: a) Së h÷u trªn 50% vèn ®iÒu lÖ hoÆc tæng sè cæ phÇn phæ th«ng ® ph¸t hµnh cña c«ng ty ®ã; b) Cã quyÒn trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp bæ nhiÖm ®a sè hoÆc tÊt c¶ thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc hoÆc Tæng gi¸m ®èc cña c«ng ty ®ã; c) Cã quyÒn quyÕt ®Þnh viÖc söa ®æi, bæ sung §iÒu lÖ cña c«ng ty ®ã. 16. Tæ chøc l¹i doanh nghiÖp lµ viÖc chia, t¸ch, hîp nhÊt, s¸p nhËp hoÆc chuyÓn ®æi doanh nghiÖp. 17. Ng−êi cã liªn quan lµ tæ chøc, c¸ nh©n cã quan hÖ trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp víi doanh nghiÖp trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y: 2 Cung cấp bởi kiemtoan.com.vn a) C«ng ty mÑ, ng−êi qu¶n lý c«ng ty mÑ vµ ng−êi cã thÈm quyÒn bæ nhiÖm ng−êi qu¶n lý ®ã ®èi víi c«ng ty con; b) C«ng ty con ®èi víi c«ng ty mÑ; c) Ng−êi hoÆc nhãm ng−êi cã kh¶ n¨ng chi phèi viÖc ra quyÕt ®Þnh, ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®ã th«ng qua c¸c c¬ quan qu¶n lý doanh nghiÖp; d) Ng−êi qu¶n lý doanh nghiÖp; ®) Vî, chång, cha, cha nu«i, mÑ, mÑ nu«i, con, con nu«i, anh, chÞ, em ruét cña ng−êi qu¶n lý doanh nghiÖp hoÆc cña thµnh viªn, cæ ®«ng së h÷u phÇn vèn gãp hay cæ phÇn chi phèi; e) C¸ nh©n ®−îc uû quyÒn ®¹i diÖn cho nh÷ng ng−êi quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b, c, d vµ ® kho¶n nµy; g) Doanh nghiÖp trong ®ã nh÷ng ng−êi quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b, c, d, ®, e vµ h kho¶n nµy cã së h÷u ®Õn møc chi phèi viÖc ra quyÕt ®Þnh cña c¸c c¬ quan qu¶n lý ë doanh nghiÖp ®ã; h) Nhãm ng−êi tho¶ thuËn cïng phèi hîp ®Ó th©u tãm phÇn vèn gãp, cæ phÇn hoÆc lîi Ých ë c«ng ty hoÆc ®Ó chi phèi viÖc ra quyÕt ®Þnh cña c«ng ty. 18. PhÇn vèn gãp së h÷u nhµ n−íc lµ phÇn vèn gãp ®−îc ®Çu t− tõ nguån vèn ng©n s¸ch nhµ n−íc vµ nguån vèn kh¸c cña Nhµ n−íc do mét c¬ quan nhµ n−íc hoÆc tæ chøc kinh tÕ lµm ®¹i diÖn chñ së h÷u. Cæ phÇn së h÷u nhµ n−íc lµ cæ phÇn ®−îc thanh to¸n b»ng vèn ng©n s¸ch nhµ n−íc vµ nguån vèn kh¸c cña Nhµ n−íc do mét c¬ quan nhµ n−íc hoÆc tæ chøc kinh tÕ lµm ®¹i diÖn chñ së h÷u. 19. Gi¸ thÞ tr−êng cña phÇn vèn gãp hoÆc cæ phÇn lµ gi¸ giao dÞch trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n hoÆc gi¸ do mét tæ chøc ®Þnh gi¸ chuyªn nghiÖp x¸c ®Þnh. 20. Quèc tÞch cña doanh nghiÖp lµ quèc tÞch cña n−íc, vïng lnh thæ n¬i doanh nghiÖp thµnh lËp, ®¨ng ký kinh doanh. 21. §Þa chØ th−êng tró lµ ®Þa chØ ®¨ng ký trô së chÝnh ®èi víi tæ chøc; ®Þa chØ ®¨ng ký hé khÈu th−êng tró hoÆc ®Þa chØ n¬i lµm viÖc hoÆc ®Þa chØ kh¸c cña c¸ nh©n mµ ng−êi ®ã ®¨ng ký víi doanh nghiÖp ®Ó lµm ®Þa chØ liªn hÖ. 22. Doanh nghiÖp nhµ n−íc lµ doanh nghiÖp trong ®ã Nhµ n−íc së h÷u trªn 50% vèn ®iÒu lÖ. §iÒu 5. B¶o ®¶m cña Nhµ n−íc ®èi víi doanh nghiÖp vµ chñ së h÷u doanh nghiÖp 1. Nhµ n−íc c«ng nhËn sù tån t¹i l©u dµi vµ ph¸t triÓn cña c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp ®−îc quy ®Þnh trong LuËt nµy; b¶o ®¶m sù b×nh ®¼ng tr−íc ph¸p luËt cña c¸c doanh nghiÖp kh«ng ph©n biÖt h×nh thøc së h÷u vµ thµnh phÇn kinh tÕ; thõa nhËn tÝnh sinh lîi hîp ph¸p cña ho¹t ®éng kinh doanh. 2. Nhµ n−íc c«ng nhËn vµ b¶o hé quyÒn së h÷u tµi s¶n, vèn ®Çu t−, thu nhËp, c¸c quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p kh¸c cña doanh nghiÖp vµ chñ së h÷u doanh nghiÖp. 3. Tµi s¶n vµ vèn ®Çu t− hîp ph¸p cña doanh nghiÖp vµ chñ së h÷u doanh nghiÖp kh«ng bÞ quèc h÷u ho¸, kh«ng bÞ tÞch thu b»ng biÖn ph¸p hµnh chÝnh. Tr−êng hîp thËt cÇn thiÕt v× lý do quèc phßng, an ninh vµ v× lîi Ých quèc gia, Nhµ n−íc tr−ng mua, tr−ng dông tµi s¶n cña doanh nghiÖp th× doanh nghiÖp ®−îc thanh to¸n hoÆc båi th−êng theo gi¸ thÞ tr−êng t¹i thêi ®iÓm c«ng bè tr−ng mua hoÆc tr−ng dông. ViÖc thanh to¸n hoÆc båi th−êng ph¶i b¶o ®¶m lîi Ých cña doanh nghiÖp vµ kh«ng ph©n biÖt ®èi xö gi÷a c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp. §iÒu 6. Tæ chøc chÝnh trÞ vµ tæ chøc chÝnh trÞ - xC héi trong doanh nghiÖp 3 Cung cấp bởi kiemtoan.com.vn 1. Tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x héi trong doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong khu«n khæ HiÕn ph¸p, ph¸p luËt vµ theo §iÒu lÖ cña tæ chøc m×nh phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Doanh nghiÖp cã nghÜa vô t«n träng, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ng−êi lao ®éng thµnh lËp vµ tham gia ho¹t ®éng trong c¸c tæ chøc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. §iÒu 7. Ngµnh, nghÒ vµ ®iÒu kiÖn kinh doanh 1. Doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ cã quyÒn kinh doanh c¸c ngµnh, nghÒ mµ ph¸p luËt kh«ng cÊm. 2. §èi víi ngµnh, nghÒ mµ ph¸p luËt vÒ ®Çu t− vµ ph¸p luËt cã liªn quan quy ®Þnh ph¶i cã ®iÒu kiÖn th× doanh nghiÖp chØ ®−îc kinh doanh ngµnh, nghÒ ®ã khi cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh. §iÒu kiÖn kinh doanh lµ yªu cÇu mµ doanh nghiÖp ph¶i cã hoÆc ph¶i thùc hiÖn khi kinh doanh ngµnh, nghÒ cô thÓ, ®−îc thÓ hiÖn b»ng giÊy phÐp kinh doanh, giÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn kinh doanh, chøng chØ hµnh nghÒ, chøng nhËn b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp, yªu cÇu vÒ vèn ph¸p ®Þnh hoÆc yªu cÇu kh¸c. 3. CÊm ho¹t ®éng kinh doanh g©y ph−¬ng h¹i ®Õn quèc phßng, an ninh, trËt tù, an toµn x héi, truyÒn thèng lÞch sö, v¨n ho¸, ®¹o ®øc, thuÇn phong mü tôc ViÖt Nam vµ søc khoÎ cña nh©n d©n, lµm huû ho¹i tµi nguyªn, ph¸ huû m«i tr−êng. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ danh môc ngµnh, nghÒ kinh doanh bÞ cÊm. 4. ChÝnh phñ ®Þnh kú rµ so¸t, ®¸nh gi¸ l¹i toµn bé hoÆc mét phÇn c¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh; bi bá hoÆc kiÕn nghÞ bi bá c¸c ®iÒu kiÖn kh«ng cßn phï hîp; söa ®æi hoÆc kiÕn nghÞ söa ®æi c¸c ®iÒu kiÖn bÊt hîp lý; ban hµnh hoÆc kiÕn nghÞ ban hµnh ®iÒu kiÖn kinh doanh míi theo yªu cÇu qu¶n lý nhµ n−íc. 5. Bé, c¬ quan ngang bé, Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp kh«ng ®−îc quy ®Þnh vÒ ngµnh, nghÒ kinh doanh cã ®iÒu kiÖn vµ ®iÒu kiÖn kinh doanh. §iÒu 8. QuyÒn cña doanh nghiÖp 1. Tù chñ kinh doanh; chñ ®éng lùa chän ngµnh, nghÒ, ®Þa bµn, h×nh thøc kinh doanh, ®Çu t−; chñ ®éng më réng quy m« vµ ngµnh, nghÒ kinh doanh; ®−îc Nhµ n−íc khuyÕn khÝch, −u ®i vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi tham gia s¶n xuÊt, cung øng s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých. 2. Lùa chän h×nh thøc, ph−¬ng thøc huy ®éng, ph©n bæ vµ sö dông vèn. 3. Chñ ®éng t×m kiÕm thÞ tr−êng, kh¸ch hµng vµ ký kÕt hîp ®ång. 4. Kinh doanh xuÊt khÈu, nhËp khÈu. 5. TuyÓn dông, thuª vµ sö dông lao ®éng theo yªu cÇu kinh doanh. 6. Chñ ®éng øng dông khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh. 7. Tù chñ quyÕt ®Þnh c¸c c«ng viÖc kinh doanh vµ quan hÖ néi bé. 8. ChiÕm h÷u, sö dông, ®Þnh ®o¹t tµi s¶n cña doanh nghiÖp. 9. Tõ chèi mäi yªu cÇu cung cÊp c¸c nguån lùc kh«ng ®−îc ph¸p luËt quy ®Þnh. 10. KhiÕu n¹i, tè c¸o theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ khiÕu n¹i, tè c¸o. 11. Trùc tiÕp hoÆc th«ng qua ng−êi ®¹i diÖn theo uû quyÒn tham gia tè tông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 12. C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4 Cung cấp bởi kiemtoan.com.vn §iÒu 9. NghÜa vô cña doanh nghiÖp 1. Ho¹t ®éng kinh doanh theo ®óng ngµnh, nghÒ ® ghi trong GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh; b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt khi kinh doanh ngµnh, nghÒ kinh doanh cã ®iÒu kiÖn. 2. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n, lËp vµ nép b¸o c¸o tµi chÝnh trung thùc, chÝnh x¸c, ®óng thêi h¹n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ kÕ to¸n. 3. §¨ng ký m sè thuÕ, kª khai thuÕ, nép thuÕ vµ thùc hiÖn c¸c nghÜa vô tµi chÝnh kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. B¶o ®¶m quyÒn, lîi Ých cña ng−êi lao ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ lao ®éng; thùc hiÖn chÕ ®é b¶o hiÓm x héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ b¶o hiÓm kh¸c cho ng−êi lao ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ b¶o hiÓm. 5. B¶o ®¶m vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l−îng hµng ho¸, dÞch vô theo tiªu chuÈn ® ®¨ng ký hoÆc c«ng bè. 6. Thùc hiÖn chÕ ®é thèng kª theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thèng kª; ®Þnh kú b¸o c¸o ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vÒ doanh nghiÖp, t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp víi c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn theo mÉu quy ®Þnh; khi ph¸t hiÖn c¸c th«ng tin ® kª khai hoÆc b¸o c¸o thiÕu chÝnh x¸c, ch−a ®Çy ®ñ th× ph¶i kÞp thêi söa ®æi, bæ sung c¸c th«ng tin ®ã. 7. Tu©n thñ quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ quèc phßng, an ninh, trËt tù, an toµn x héi, b¶o vÖ tµi nguyªn, m«i tr−êng, b¶o vÖ di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸ vµ danh lam th¾ng c¶nh. 8. C¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 10. QuyÒn vµ nghÜa vô cña doanh nghiÖp cã s¶n xuÊt, cung øng c¸c s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých 1. C¸c quyÒn vµ nghÜa vô quy ®Þnh t¹i §iÒu 8, §iÒu 9 vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan cña LuËt nµy. 2. §−îc h¹ch to¸n vµ bï ®¾p chi phÝ theo gi¸ thùc hiÖn thÇu hoÆc thu phÝ sö dông dÞch vô theo quy ®Þnh cña c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn. 3. §−îc b¶o ®¶m thêi h¹n s¶n xuÊt, cung øng s¶n phÈm, dÞch vô thÝch hîp ®Ó thu håi vèn ®Çu t− vµ cã li hîp lý. 4. S¶n xuÊt, cung øng s¶n phÈm, dÞch vô ®ñ sè l−îng, ®óng chÊt l−îng vµ thêi h¹n ® cam kÕt theo gi¸ hoÆc phÝ do c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn quy ®Þnh. 5. B¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn c«ng b»ng vµ thuËn lîi nh− nhau cho mäi ®èi t−îng kh¸ch hµng. 6. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ph¸p luËt vµ kh¸ch hµng vÒ sè l−îng, chÊt l−îng, ®iÒu kiÖn cung øng vµ gi¸, phÝ s¶n phÈm, dÞch vô cung øng. 7. C¸c quyÒn vµ nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 11. C¸c hµnh vi bÞ cÊm 1. CÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh cho ng−êi kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn hoÆc tõ chèi cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh cho ng−êi ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt nµy; g©y chËm trÔ, phiÒn hµ, c¶n trë, s¸ch nhiÔu ng−êi yªu cÇu ®¨ng ký kinh doanh vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. 2. Ho¹t ®éng kinh doanh d−íi h×nh thøc doanh nghiÖp mµ kh«ng ®¨ng ký kinh doanh hoÆc tiÕp tôc kinh doanh khi ® bÞ thu håi GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. 5 Cung cấp bởi kiemtoan.com.vn 3. Kª khai kh«ng trung thùc, kh«ng chÝnh x¸c néi dung hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh; kª khai kh«ng trung thùc, kh«ng chÝnh x¸c, kh«ng kÞp thêi nh÷ng thay ®æi trong néi dung hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh. 4. Kª khai khèng vèn ®¨ng ký, kh«ng gãp ®ñ vµ ®óng h¹n sè vèn nh− ® ®¨ng ký; cè ý ®Þnh gi¸ tµi s¶n gãp vèn kh«ng ®óng gi¸ trÞ thùc tÕ. 5. Ho¹t ®éng tr¸i ph¸p luËt, lõa ®¶o; kinh doanh c¸c ngµnh, nghÒ cÊm kinh doanh. 6. Kinh doanh c¸c ngµnh, nghÒ kinh doanh cã ®iÒu kiÖn khi ch−a ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 7. Ng¨n c¶n chñ së h÷u, thµnh viªn, cæ ®«ng cña doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c quyÒn theo quy ®Þnh cña LuËt nµy vµ §iÒu lÖ c«ng ty. 8. C¸c hµnh vi bÞ cÊm kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 12. ChÕ ®é l−u gi÷ tµi liÖu cña doanh nghiÖp 1. Tuú theo lo¹i h×nh, doanh nghiÖp ph¶i l−u gi÷ c¸c tµi liÖu sau ®©y: a) §iÒu lÖ c«ng ty; söa ®æi, bæ sung §iÒu lÖ c«ng ty; quy chÕ qu¶n lý néi bé cña c«ng ty; sæ ®¨ng ký thµnh viªn hoÆc sæ ®¨ng ký cæ ®«ng; b) GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh; v¨n b»ng b¶o hé quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp; giÊy chøng nhËn ®¨ng ký chÊt l−îng s¶n phÈm; c¸c giÊy phÐp vµ giÊy chøng nhËn kh¸c; c) Tµi liÖu, giÊy tê x¸c nhËn quyÒn së h÷u tµi s¶n cña c«ng ty; d) Biªn b¶n häp Héi ®ång thµnh viªn, §¹i héi ®ång cæ ®«ng, Héi ®ång qu¶n trÞ; c¸c quyÕt ®Þnh cña doanh nghiÖp; ®) B¶n c¸o b¹ch ®Ó ph¸t hµnh chøng kho¸n; e) B¸o c¸o cña Ban kiÓm so¸t, kÕt luËn cña c¬ quan thanh tra, kÕt luËn cña tæ chøc kiÓm to¸n ®éc lËp; g) Sæ kÕ to¸n, chøng tõ kÕ to¸n, b¸o c¸o tµi chÝnh h»ng n¨m; h) C¸c tµi liÖu kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Doanh nghiÖp ph¶i l−u gi÷ c¸c tµi liÖu quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy t¹i trô së chÝnh; thêi h¹n l−u gi÷ thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch−¬ng II Thµnh LËp DOANH NghiÖp Vµ §¡NG Ký KINH DOANH §iÒu 13. QuyÒn thµnh lËp, gãp vèn, mua cæ phÇn vµ qu¶n lý doanh nghiÖp 1. Tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam, tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoµi cã quyÒn thµnh lËp vµ qu¶n lý doanh nghiÖp t¹i ViÖt Nam theo quy ®Þnh cña LuËt nµy, trõ tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy. 2. Tæ chøc, c¸ nh©n sau ®©y kh«ng ®−îc quyÒn thµnh lËp vµ qu¶n lý doanh nghiÖp t¹i ViÖt Nam: a) C¬ quan nhµ n−íc, ®¬n vÞ lùc l−îng vò trang nh©n d©n ViÖt Nam sö dông tµi s¶n nhµ n−íc ®Ó thµnh lËp doanh nghiÖp kinh doanh thu lîi riªng cho c¬ quan, ®¬n vÞ m×nh; b) C¸n bé, c«ng chøc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ c¸n bé, c«ng chøc; 6 Cung cấp bởi kiemtoan.com.vn c) SÜ quan, h¹ sÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, c«ng nh©n quèc phßng trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam; sÜ quan, h¹ sÜ quan chuyªn nghiÖp trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc C«ng an nh©n d©n ViÖt Nam; d) C¸n bé lnh ®¹o, qu¶n lý nghiÖp vô trong c¸c doanh nghiÖp 100% vèn së h÷u nhµ n−íc, trõ nh÷ng ng−êi ®−îc cö lµm ®¹i diÖn theo uû quyÒn ®Ó qu¶n lý phÇn vèn gãp cña Nhµ n−íc t¹i doanh nghiÖp kh¸c; ®) Ng−êi ch−a thµnh niªn; ng−êi bÞ h¹n chÕ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù hoÆc bÞ mÊt n¨ng lùc hµnh vi d©n sù; e) Ng−êi ®ang chÊp hµnh h×nh ph¹t tï hoÆc ®ang bÞ Toµ ¸n cÊm hµnh nghÒ kinh doanh; g) C¸c tr−êng hîp kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ph¸ s¶n. 3. Tæ chøc, c¸ nh©n cã quyÒn mua cæ phÇn cña c«ng ty cæ phÇn, gãp vèn vµo c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty hîp danh theo quy ®Þnh cña LuËt nµy, trõ tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu nµy. 4. Tæ chøc, c¸ nh©n sau ®©y kh«ng ®−îc mua cæ phÇn cña c«ng ty cæ phÇn, gãp vèn vµo c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty hîp danh theo quy ®Þnh cña LuËt nµy: a) C¬ quan nhµ n−íc, ®¬n vÞ lùc l−îng vò trang nh©n d©n ViÖt Nam sö dông tµi s¶n nhµ n−íc gãp vèn vµo doanh nghiÖp ®Ó thu lîi riªng cho c¬ quan, ®¬n vÞ m×nh; b) C¸c ®èi t−îng kh«ng ®−îc gãp vèn vµo doanh nghiÖp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ c¸n bé, c«ng chøc. §iÒu 14. Hîp ®ång tr−íc ®¨ng ký kinh doanh 1. Thµnh viªn, cæ ®«ng s¸ng lËp hoÆc ng−êi ®¹i diÖn theo uû quyÒn ®−îc ký c¸c lo¹i hîp ®ång phôc vô cho viÖc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp tr−íc khi ®¨ng ký kinh doanh. 2. Tr−êng hîp doanh nghiÖp ®−îc thµnh lËp th× doanh nghiÖp lµ ng−êi tiÕp nhËn quyÒn vµ nghÜa vô ph¸t sinh tõ hîp ®ång ® ký kÕt quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. 3. Tr−êng hîp doanh nghiÖp kh«ng ®−îc thµnh lËp th× ng−êi ký kÕt hîp ®ång theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy chÞu tr¸ch nhiÖm hoÆc liªn ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm tµi s¶n vÒ viÖc thùc hiÖn hîp ®ång ®ã. §iÒu 15. Tr×nh tù ®¨ng ký kinh doanh 1. Ng−êi thµnh lËp doanh nghiÖp nép ®ñ hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña LuËt nµy t¹i c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh cã thÈm quyÒn vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh trung thùc, chÝnh x¸c cña néi dung hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh. 2. C¬ quan ®¨ng ký kinh doanh cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh vµ cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh trong thêi h¹n m−êi ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn hå s¬; nÕu tõ chèi cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh th× th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho ng−êi thµnh lËp doanh nghiÖp biÕt. Th«ng b¸o ph¶i nªu râ lý do vµ c¸c yªu cÇu söa ®æi, bæ sung. 3. C¬ quan ®¨ng ký kinh doanh xem xÐt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh hîp lÖ cña hå s¬ khi cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh; kh«ng ®−îc yªu cÇu ng−êi thµnh lËp doanh nghiÖp nép thªm c¸c giÊy tê kh¸c kh«ng quy ®Þnh t¹i LuËt nµy. 4. Thêi h¹n cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh g¾n víi dù ¸n ®Çu t− cô thÓ thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Çu t−. §iÒu 16. Hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh cña doanh nghiÖp t− nh©n 7 Cung cấp bởi kiemtoan.com.vn 1. GiÊy ®Ò nghÞ ®¨ng ký kinh doanh theo mÉu thèng nhÊt do c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh cã thÈm quyÒn quy ®Þnh. 2. B¶n sao GiÊy chøng minh nh©n d©n, Hé chiÕu hoÆc chøng thùc c¸ nh©n hîp ph¸p kh¸c. 3. V¨n b¶n x¸c nhËn vèn ph¸p ®Þnh cña c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn ®èi víi doanh nghiÖp kinh doanh ngµnh, nghÒ mµ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ph¶i cã vèn ph¸p ®Þnh. 4. Chøng chØ hµnh nghÒ cña Gi¸m ®èc vµ c¸ nh©n kh¸c ®èi víi doanh nghiÖp kinh doanh ngµnh, nghÒ mµ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ph¶i cã chøng chØ hµnh nghÒ. §iÒu 17. Hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh cña c«ng ty hîp danh 1. GiÊy ®Ò nghÞ ®¨ng ký kinh doanh theo mÉu thèng nhÊt do c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh cã thÈm quyÒn quy ®Þnh. 2. Dù th¶o §iÒu lÖ c«ng ty. 3. Danh s¸ch thµnh viªn, b¶n sao GiÊy chøng minh nh©n d©n, Hé chiÕu hoÆc chøng thùc c¸ nh©n hîp ph¸p kh¸c cña mçi thµnh viªn. 4. V¨n b¶n x¸c nhËn vèn ph¸p ®Þnh cña c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn ®èi víi c«ng ty hîp danh kinh doanh ngµnh, nghÒ mµ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ph¶i cã vèn ph¸p ®Þnh. 5. Chøng chØ hµnh nghÒ cña thµnh viªn hîp danh vµ c¸ nh©n kh¸c ®èi víi c«ng ty hîp danh kinh doanh ngµnh, nghÒ mµ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ph¶i cã chøng chØ hµnh nghÒ. §iÒu 18. Hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh cña c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n 1. GiÊy ®Ò nghÞ ®¨ng ký kinh doanh theo mÉu thèng nhÊt do c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh cã thÈm quyÒn quy ®Þnh. 2. Dù th¶o §iÒu lÖ c«ng ty. 3. Danh s¸ch thµnh viªn vµ c¸c giÊy tê kÌm theo sau ®©y: a) §èi víi thµnh viªn lµ c¸ nh©n: b¶n sao GiÊy chøng minh nh©n d©n, Hé chiÕu hoÆc chøng thùc c¸ nh©n hîp ph¸p kh¸c; b) §èi víi thµnh viªn lµ tæ chøc: b¶n sao quyÕt ®Þnh thµnh lËp, GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh hoÆc tµi liÖu t−¬ng ®−¬ng kh¸c cña tæ chøc; v¨n b¶n uû quyÒn, GiÊy chøng minh nh©n d©n, Hé chiÕu hoÆc chøng thùc c¸ nh©n hîp ph¸p kh¸c cña ng−êi ®¹i diÖn theo uû quyÒn. §èi víi thµnh viªn lµ tæ chøc n−íc ngoµi th× b¶n sao GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh ph¶i cã chøng thùc cña c¬ quan n¬i tæ chøc ®ã ® ®¨ng ký kh«ng qu¸ ba th¸ng tr−íc ngµy nép hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh. 4. V¨n b¶n x¸c nhËn vèn ph¸p ®Þnh cña c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn ®èi víi c«ng ty kinh doanh ngµnh, nghÒ mµ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ph¶i cã vèn ph¸p ®Þnh. 5. Chøng chØ hµnh nghÒ cña Gi¸m ®èc hoÆc Tæng gi¸m ®èc vµ c¸ nh©n kh¸c ®èi víi c«ng ty kinh doanh ngµnh, nghÒ mµ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ph¶i cã chøng chØ hµnh nghÒ. §iÒu 19. Hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn 1. GiÊy ®Ò nghÞ ®¨ng ký kinh doanh theo mÉu thèng nhÊt do c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh cã thÈm quyÒn quy ®Þnh. 2. Dù th¶o §iÒu lÖ c«ng ty. 3. Danh s¸ch cæ ®«ng s¸ng lËp vµ c¸c giÊy tê kÌm theo sau ®©y: a) §èi víi cæ ®«ng lµ c¸ nh©n: b¶n sao GiÊy chøng minh nh©n d©n, Hé chiÕu hoÆc chøng thùc c¸ nh©n hîp ph¸p kh¸c; 8 Cung cấp bởi kiemtoan.com.vn b) §èi víi cæ ®«ng lµ tæ chøc: b¶n sao quyÕt ®Þnh thµnh lËp, GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh hoÆc tµi liÖu t−¬ng ®−¬ng kh¸c cña tæ chøc; v¨n b¶n uû quyÒn, GiÊy chøng minh nh©n d©n, Hé chiÕu hoÆc chøng thùc c¸ nh©n hîp ph¸p kh¸c cña ng−êi ®¹i diÖn theo uû quyÒn. §èi víi cæ ®«ng lµ tæ chøc n−íc ngoµi th× b¶n sao GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh ph¶i cã chøng thùc cña c¬ quan n¬i tæ chøc ®ã ® ®¨ng ký kh«ng qu¸ ba th¸ng tr−íc ngµy nép hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh. 4. V¨n b¶n x¸c nhËn vèn ph¸p ®Þnh cña c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn ®èi víi c«ng ty kinh doanh ngµnh, nghÒ mµ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ph¶i cã vèn ph¸p ®Þnh. 5. Chøng chØ hµnh nghÒ cña Gi¸m ®èc hoÆc Tæng gi¸m ®èc vµ c¸ nh©n kh¸c ®èi víi c«ng ty kinh doanh ngµnh, nghÒ mµ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ph¶i cã chøng chØ hµnh nghÒ. §iÒu 20. Hå s¬, tr×nh tù thñ tôc, ®iÒu kiÖn vµ néi dung ®¨ng ký kinh doanh, ®Çu t− cña nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi lÇn ®Çu tiªn ®Çu t− vµo ViÖt Nam Hå s¬, tr×nh tù, thñ tôc, ®iÒu kiÖn vµ néi dung ®¨ng ký kinh doanh, ®Çu t− cña nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi lÇn ®Çu tiªn ®Çu t− vµo ViÖt Nam ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt nµy vµ ph¸p luËt vÒ ®Çu t−. GiÊy chøng nhËn ®Çu t− ®ång thêi lµ GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. §iÒu 21. Néi dung giÊy ®Ò nghÞ ®¨ng ký kinh doanh 1. Tªn doanh nghiÖp. 2. §Þa chØ trô së chÝnh cña doanh nghiÖp; sè ®iÖn tho¹i, sè fax, ®Þa chØ giao dÞch th− ®iÖn tö (nÕu cã). 3. Ngµnh, nghÒ kinh doanh. 4. Vèn ®iÒu lÖ ®èi víi c«ng ty, vèn ®Çu t− ban ®Çu cña chñ doanh nghiÖp ®èi víi doanh nghiÖp t− nh©n. 5. PhÇn vèn gãp cña mçi thµnh viªn ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vµ c«ng ty hîp danh; sè cæ phÇn cña cæ ®«ng s¸ng lËp, lo¹i cæ phÇn, mÖnh gi¸ cæ phÇn vµ tæng sè cæ phÇn ®−îc quyÒn chµo b¸n cña tõng lo¹i ®èi víi c«ng ty cæ phÇn. 6. Hä, tªn, ch÷ ký, ®Þa chØ th−êng tró, quèc tÞch, sè GiÊy chøng minh nh©n d©n, Hé chiÕu hoÆc chøng thùc c¸ nh©n hîp ph¸p kh¸c cña chñ doanh nghiÖp ®èi víi doanh nghiÖp t− nh©n; cña chñ së h÷u c«ng ty hoÆc ng−êi ®¹i diÖn theo uû quyÒn cña chñ së h÷u c«ng ty ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn; cña thµnh viªn hoÆc ng−êi ®¹i diÖn theo uû quyÒn cña thµnh viªn ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n hai thµnh viªn trë lªn; cña cæ ®«ng s¸ng lËp hoÆc ng−êi ®¹i diÖn theo uû quyÒn cña cæ ®«ng s¸ng lËp ®èi víi c«ng ty cæ phÇn; cña thµnh viªn hîp danh ®èi víi c«ng ty hîp danh. §iÒu 22. Néi dung §iÒu lÖ c«ng ty 1. Tªn, ®Þa chØ trô së chÝnh, chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn. 2. Ngµnh, nghÒ kinh doanh. 3. Vèn ®iÒu lÖ; c¸ch thøc t¨ng vµ gi¶m vèn ®iÒu lÖ. 4. Hä, tªn, ®Þa chØ, quèc tÞch vµ c¸c ®Æc ®iÓm c¬ b¶n kh¸c cña c¸c thµnh viªn hîp danh ®èi víi c«ng ty hîp danh; cña chñ së h÷u c«ng ty, thµnh viªn ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n; cña cæ ®«ng s¸ng lËp ®èi víi c«ng ty cæ phÇn. 5. PhÇn vèn gãp vµ gi¸ trÞ vèn gãp cña mçi thµnh viªn ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vµ c«ng ty hîp danh; sè cæ phÇn cña cæ ®«ng s¸ng lËp, lo¹i cæ phÇn, mÖnh gi¸ cæ phÇn vµ tæng sè cæ phÇn ®−îc quyÒn chµo b¸n cña tõng lo¹i ®èi víi c«ng ty cæ phÇn. 9 Cung cấp bởi kiemtoan.com.vn 6. QuyÒn vµ nghÜa vô cña thµnh viªn ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty hîp danh; cña cæ ®«ng ®èi víi c«ng ty cæ phÇn. 7. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý. 8. Ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn. 9. ThÓ thøc th«ng qua quyÕt ®Þnh cña c«ng ty; nguyªn t¾c gi¶i quyÕt tranh chÊp néi bé. 10. C¨n cø vµ ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh thï lao, tiÒn l−¬ng vµ th−ëng cho ng−êi qu¶n lý vµ thµnh viªn Ban kiÓm so¸t hoÆc KiÓm so¸t viªn. 11. Nh÷ng tr−êng hîp thµnh viªn cã thÓ yªu cÇu c«ng ty mua l¹i phÇn vèn gãp ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n hoÆc cæ phÇn ®èi víi c«ng ty cæ phÇn. 12. Nguyªn t¾c ph©n chia lîi nhuËn sau thuÕ vµ xö lý lç trong kinh doanh. 13. C¸c tr−êng hîp gi¶i thÓ, tr×nh tù gi¶i thÓ vµ thñ tôc thanh lý tµi s¶n c«ng ty. 14. ThÓ thøc söa ®æi, bæ sung §iÒu lÖ c«ng ty. 15. Hä, tªn, ch÷ ký cña c¸c thµnh viªn hîp danh ®èi víi c«ng ty hîp danh; cña ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt, cña chñ së h÷u c«ng ty, cña c¸c thµnh viªn hoÆc ng−êi ®¹i diÖn theo uû quyÒn ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n; cña ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt, cña c¸c cæ ®«ng s¸ng lËp, ng−êi ®¹i diÖn theo uû quyÒn cña cæ ®«ng s¸ng lËp ®èi víi c«ng ty cæ phÇn. 16. C¸c néi dung kh¸c do thµnh viªn, cæ ®«ng tho¶ thuËn nh−ng kh«ng ®−îc tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 23. Danh s¸ch thµnh viªn c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty hîp danh, danh s¸ch cæ ®«ng s¸ng lËp c«ng ty cæ phÇn Danh s¸ch thµnh viªn c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty hîp danh, danh s¸ch cæ ®«ng s¸ng lËp c«ng ty cæ phÇn ®−îc lËp theo mÉu thèng nhÊt do c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh quy ®Þnh vµ ph¶i cã c¸c néi dung chñ yÕu sau ®©y: 1. Hä, tªn, ®Þa chØ, quèc tÞch, ®Þa chØ th−êng tró vµ c¸c ®Æc ®iÓm c¬ b¶n kh¸c cña thµnh viªn ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vµ c«ng ty hîp danh; cña cæ ®«ng s¸ng lËp ®èi víi c«ng ty cæ phÇn. 2. PhÇn vèn gãp, gi¸ trÞ vèn gãp, lo¹i tµi s¶n, sè l−îng, gi¸ trÞ cña tõng lo¹i tµi s¶n gãp vèn, thêi h¹n gãp vèn cña tõng thµnh viªn ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty hîp danh; sè l−îng cæ phÇn, lo¹i cæ phÇn, lo¹i tµi s¶n, sè l−îng tµi s¶n, gi¸ trÞ cña tõng lo¹i tµi s¶n gãp vèn cæ phÇn cña tõng cæ ®«ng s¸ng lËp ®èi víi c«ng ty cæ phÇn. 3. Hä, tªn, ch÷ ký cña ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña thµnh viªn, cæ ®«ng s¸ng lËp hoÆc cña ®¹i diÖn theo uû quyÒn cña hä ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vµ c«ng ty cæ phÇn; cña thµnh viªn hîp danh ®èi víi c«ng ty hîp danh. §iÒu 24. §iÒu kiÖn cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh Doanh nghiÖp ®−îc cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: 1. Ngµnh, nghÒ ®¨ng ký kinh doanh kh«ng thuéc lÜnh vùc cÊm kinh doanh; 2. Tªn cña doanh nghiÖp ®−îc ®Æt theo ®óng quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 31, 32, 33 vµ 34 cña LuËt nµy; 3. Cã trô së chÝnh theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 35 cña LuËt nµy; 4. Cã hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh hîp lÖ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 5. Nép ®ñ lÖ phÝ ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 10 Cung cấp bởi kiemtoan.com.vn LÖ phÝ ®¨ng ký kinh doanh ®−îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo sè l−îng ngµnh, nghÒ ®¨ng ký kinh doanh; møc lÖ phÝ cô thÓ do ChÝnh phñ quy ®Þnh. §iÒu 25. Néi dung GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh 1. Tªn, ®Þa chØ trô së chÝnh cña doanh nghiÖp, chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn. 2. Hä, tªn, ®Þa chØ th−êng tró, quèc tÞch, sè GiÊy chøng minh nh©n d©n, Hé chiÕu hoÆc chøng thùc c¸ nh©n hîp ph¸p kh¸c cña ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña doanh nghiÖp. 3. Hä, tªn, ®Þa chØ th−êng tró, quèc tÞch, sè GiÊy chøng minh nh©n d©n, Hé chiÕu hoÆc chøng thùc c¸ nh©n hîp ph¸p kh¸c cña thµnh viªn hoÆc cæ ®«ng s¸ng lËp lµ c¸ nh©n; sè quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc sè ®¨ng ký kinh doanh cña chñ së h÷u c«ng ty, cña thµnh viªn hoÆc cæ ®«ng s¸ng lËp lµ tæ chøc ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vµ c«ng ty cæ phÇn; hä, tªn, ®Þa chØ th−êng tró, quèc tÞch, sè GiÊy chøng minh nh©n d©n, Hé chiÕu hoÆc chøng thùc c¸ nh©n hîp ph¸p kh¸c cña thµnh viªn hîp danh ®èi víi c«ng ty hîp danh; hä, tªn, ®Þa chØ th−êng tró, sè GiÊy chøng minh nh©n d©n, Hé chiÕu hoÆc chøng thùc c¸ nh©n hîp ph¸p kh¸c cña chñ së h÷u c«ng ty lµ c¸ nh©n hoÆc chñ doanh nghiÖp t− nh©n. 4. Vèn ®iÒu lÖ ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vµ c«ng ty hîp danh; sè cæ phÇn vµ gi¸ trÞ vèn cæ phÇn ® gãp vµ sè cæ phÇn ®−îc quyÒn chµo b¸n ®èi víi c«ng ty cæ phÇn; vèn ®Çu t− ban ®Çu ®èi víi doanh nghiÖp t− nh©n; vèn ph¸p ®Þnh ®èi víi doanh nghiÖp kinh doanh ngµnh, nghÒ ®ßi hái ph¶i cã vèn ph¸p ®Þnh. 5. Ngµnh, nghÒ kinh doanh. §iÒu 26. Thay ®æi néi dung ®¨ng ký kinh doanh 1. Khi thay ®æi tªn, ®Þa chØ trô së chÝnh, chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn, môc tiªu vµ ngµnh, nghÒ kinh doanh, vèn ®iÒu lÖ hoÆc sè cæ phÇn ®−îc quyÒn chµo b¸n, vèn ®Çu t− cña chñ doanh nghiÖp, thay ®æi ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña doanh nghiÖp vµ c¸c vÊn ®Ò kh¸c trong néi dung hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh th× doanh nghiÖp ph¶i ®¨ng ký víi c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh trong thêi h¹n m−êi ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy quyÕt ®Þnh thay ®æi. 2. Tr−êng hîp cã thay ®æi néi dung cña GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, doanh nghiÖp ®−îc cÊp l¹i GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. 3. Tr−êng hîp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh bÞ mÊt, bÞ r¸ch, bÞ ch¸y hoÆc bÞ tiªu huû d−íi h×nh thøc kh¸c, doanh nghiÖp ®−îc cÊp l¹i GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh vµ ph¶i tr¶ phÝ. §iÒu 27. Cung cÊp th«ng tin vÒ néi dung ®¨ng ký kinh doanh 1. Trong thêi h¹n b¶y ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh hoÆc chøng nhËn thay ®æi ®¨ng ký kinh doanh, c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh ph¶i th«ng b¸o néi dung giÊy chøng nhËn ®ã cho c¬ quan thuÕ, c¬ quan thèng kª, c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn kh¸c cïng cÊp, Uû ban nh©n d©n huyÖn, quËn, thÞ x, thµnh phè thuéc tØnh vµ Uû ban nh©n d©n x, ph−êng, thÞ trÊn n¬i doanh nghiÖp ®Æt trô së chÝnh. 2. Tæ chøc, c¸ nh©n ®−îc quyÒn yªu cÇu c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh cung cÊp th«ng tin vÒ néi dung ®¨ng ký kinh doanh; cÊp b¶n sao GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, chøng nhËn thay ®æi ®¨ng ký kinh doanh hoÆc b¶n trÝch lôc néi dung ®¨ng ký kinh doanh vµ ph¶i tr¶ phÝ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. C¬ quan ®¨ng ký kinh doanh cã nghÜa vô cung cÊp ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi c¸c th«ng tin vÒ néi dung ®¨ng ký kinh doanh theo yªu cÇu cña tæ chøc, c¸ nh©n quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy. §iÒu 28. C«ng bè néi dung ®¨ng ký kinh doanh 11 Cung cấp bởi kiemtoan.com.vn 1. Trong thêi h¹n ba m−¬i ngµy kÓ tõ ngµy ®−îc cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, doanh nghiÖp ph¶i ®¨ng trªn m¹ng th«ng tin doanh nghiÖp cña c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh hoÆc mét trong c¸c lo¹i tê b¸o viÕt hoÆc b¸o ®iÖn tö trong ba sè liªn tiÕp vÒ c¸c néi dung chñ yÕu sau ®©y: a) Tªn doanh nghiÖp; b) §Þa chØ trô së chÝnh cña doanh nghiÖp, chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn; c) Ngµnh, nghÒ kinh doanh; d) Vèn ®iÒu lÖ ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty hîp danh; sè cæ phÇn vµ gi¸ trÞ vèn cæ phÇn ® gãp vµ sè cæ phÇn ®−îc quyÒn ph¸t hµnh ®èi víi c«ng ty cæ phÇn; vèn ®Çu t− ban ®Çu ®èi víi doanh nghiÖp t− nh©n; vèn ph¸p ®Þnh ®èi víi doanh nghiÖp kinh doanh ngµnh, nghÒ ®ßi hái ph¶i cã vèn ph¸p ®Þnh; ®) Hä, tªn, ®Þa chØ, quèc tÞch, sè GiÊy chøng minh nh©n d©n, Hé chiÕu hoÆc chøng thùc c¸ nh©n hîp ph¸p kh¸c, sè quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc sè ®¨ng ký kinh doanh cña chñ së h÷u, cña thµnh viªn hoÆc cæ ®«ng s¸ng lËp; e) Hä, tªn, ®Þa chØ th−êng tró, quèc tÞch, sè GiÊy chøng minh nh©n d©n, Hé chiÕu hoÆc chøng thùc c¸ nh©n hîp ph¸p kh¸c cña ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña doanh nghiÖp; g) N¬i ®¨ng ký kinh doanh. 2. Trong tr−êng hîp thay ®æi néi dung ®¨ng ký kinh doanh, doanh nghiÖp ph¶i c«ng bè néi dung nh÷ng thay ®æi ®ã trong thêi h¹n vµ theo ph−¬ng thøc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. §iÒu 29. ChuyÓn quyÒn së h÷u tµi s¶n 1. Thµnh viªn c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty hîp danh vµ cæ ®«ng c«ng ty cæ phÇn ph¶i chuyÓn quyÒn së h÷u tµi s¶n gãp vèn cho c«ng ty theo quy ®Þnh sau ®©y: a) §èi víi tµi s¶n cã ®¨ng ký hoÆc gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt th× ng−êi gãp vèn ph¶i lµm thñ tôc chuyÓn quyÒn së h÷u tµi s¶n ®ã hoÆc quyÒn sö dông ®Êt cho c«ng ty t¹i c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn. ViÖc chuyÓn quyÒn së h÷u ®èi víi tµi s¶n gãp vèn kh«ng ph¶i chÞu lÖ phÝ tr−íc b¹; b) §èi víi tµi s¶n kh«ng ®¨ng ký quyÒn së h÷u, viÖc gãp vèn ph¶i ®−îc thùc hiÖn b»ng viÖc giao nhËn tµi s¶n gãp vèn cã x¸c nhËn b»ng biªn b¶n. Biªn b¶n giao nhËn ph¶i ghi râ tªn vµ ®Þa chØ trô së chÝnh cña c«ng ty; hä, tªn, ®Þa chØ th−êng tró, sè GiÊy chøng minh nh©n d©n, Hé chiÕu hoÆc chøng thùc c¸ nh©n hîp ph¸p kh¸c, sè quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc ®¨ng ký cña ng−êi gãp vèn; lo¹i tµi s¶n vµ sè ®¬n vÞ tµi s¶n gãp vèn; tæng gi¸ trÞ tµi s¶n gãp vèn vµ tû lÖ cña tæng gi¸ trÞ tµi s¶n ®ã trong vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty; ngµy giao nhËn; ch÷ ký cña ng−êi gãp vèn hoÆc ®¹i diÖn theo uû quyÒn cña ng−êi gãp vèn vµ ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty; c) Cæ phÇn hoÆc phÇn vèn gãp b»ng tµi s¶n kh«ng ph¶i lµ tiÒn ViÖt Nam, ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi, vµng chØ ®−îc coi lµ thanh to¸n xong khi quyÒn së h÷u hîp ph¸p ®èi víi tµi s¶n gãp vèn ® chuyÓn sang c«ng ty. 2. Tµi s¶n ®−îc sö dông vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña chñ doanh nghiÖp t− nh©n kh«ng ph¶i lµm thñ tôc chuyÓn quyÒn së h÷u cho doanh nghiÖp. §iÒu 30. §Þnh gi¸ tµi s¶n gãp vèn 1. Tµi s¶n gãp vèn kh«ng ph¶i lµ tiÒn ViÖt Nam, ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi, vµng ph¶i ®−îc c¸c thµnh viªn, cæ ®«ng s¸ng lËp hoÆc tæ chøc ®Þnh gi¸ chuyªn nghiÖp ®Þnh gi¸. 2. Tµi s¶n gãp vèn khi thµnh lËp doanh nghiÖp ph¶i ®−îc c¸c thµnh viªn, cæ ®«ng s¸ng lËp ®Þnh gi¸ theo nguyªn t¾c nhÊt trÝ; nÕu tµi s¶n gãp vèn ®−îc ®Þnh gi¸ cao h¬n so víi gi¸ trÞ 12 Cung cấp bởi kiemtoan.com.vn thùc tÕ t¹i thêi ®iÓm gãp vèn th× c¸c thµnh viªn, cæ ®«ng s¸ng lËp liªn ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸c kho¶n nî vµ nghÜa vô tµi s¶n kh¸c cña c«ng ty b»ng sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ ®−îc ®Þnh vµ gi¸ trÞ thùc tÕ cña tµi s¶n gãp vèn t¹i thêi ®iÓm kÕt thóc ®Þnh gi¸. 3. Tµi s¶n gãp vèn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng do doanh nghiÖp vµ ng−êi gãp vèn tho¶ thuËn ®Þnh gi¸ hoÆc do mét tæ chøc ®Þnh gi¸ chuyªn nghiÖp ®Þnh gi¸. Tr−êng hîp tæ chøc ®Þnh gi¸ chuyªn nghiÖp ®Þnh gi¸ th× gi¸ trÞ tµi s¶n gãp vèn ph¶i ®−îc ng−êi gãp vèn vµ doanh nghiÖp chÊp thuËn; nÕu tµi s¶n gãp vèn ®−îc ®Þnh gi¸ cao h¬n gi¸ trÞ thùc tÕ t¹i thêi ®iÓm gãp vèn th× ng−êi gãp vèn hoÆc tæ chøc ®Þnh gi¸ vµ ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña doanh nghiÖp cïng liªn ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸c kho¶n nî vµ nghÜa vô tµi s¶n kh¸c cña c«ng ty b»ng sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ ®−îc ®Þnh vµ gi¸ trÞ thùc tÕ cña tµi s¶n gãp vèn t¹i thêi ®iÓm kÕt thóc ®Þnh gi¸. §iÒu 31. Tªn doanh nghiÖp 1. Tªn doanh nghiÖp ph¶i viÕt ®−îc b»ng tiÕng ViÖt, cã thÓ kÌm theo ch÷ sè vµ ký hiÖu, ph¶i ph¸t ©m ®−îc vµ cã Ýt nhÊt hai thµnh tè sau ®©y: a) Lo¹i h×nh doanh nghiÖp; b) Tªn riªng. 2. Tªn doanh nghiÖp ph¶i ®−îc viÕt hoÆc g¾n t¹i trô së chÝnh, chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn cña doanh nghiÖp. Tªn doanh nghiÖp ph¶i ®−îc in hoÆc viÕt trªn c¸c giÊy tê giao dÞch, hå s¬ tµi liÖu vµ Ên phÈm do doanh nghiÖp ph¸t hµnh. 3. C¨n cø vµo quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy vµ c¸c ®iÒu 32, 33 vµ 34 cña LuËt nµy, c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh cã quyÒn tõ chèi chÊp thuËn tªn dù kiÕn ®¨ng ký cña doanh nghiÖp. QuyÕt ®Þnh cña c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh lµ quyÕt ®Þnh cuèi cïng. §iÒu 32. Nh÷ng ®iÒu cÊm trong ®Æt tªn doanh nghiÖp 1. §Æt tªn trïng hoÆc tªn g©y nhÇm lÉn víi tªn cña doanh nghiÖp ® ®¨ng ký. 2. Sö dông tªn c¬ quan nhµ n−íc, ®¬n vÞ lùc l−îng vò trang nh©n d©n, tªn cña tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x héi, tæ chøc chÝnh trÞ x héi - nghÒ nghiÖp, tæ chøc x héi, tæ chøc x héi - nghÒ nghiÖp ®Ó lµm toµn bé hoÆc mét phÇn tªn riªng cña doanh nghiÖp, trõ tr−êng hîp cã sù chÊp thuËn cña c¬ quan, ®¬n vÞ hoÆc tæ chøc ®ã. 3. Sö dông tõ ng÷, ký hiÖu vi ph¹m truyÒn thèng lÞch sö, v¨n ho¸, ®¹o ®øc vµ thuÇn phong mü tôc cña d©n téc. §iÒu 33. Tªn doanh nghiÖp viÕt b»ng tiÕng n−íc ngoµi vµ tªn viÕt t¾t cña doanh nghiÖp 1. Tªn doanh nghiÖp viÕt b»ng tiÕng n−íc ngoµi lµ tªn ®−îc dÞch tõ tªn b»ng tiÕng ViÖt sang tiÕng n−íc ngoµi t−¬ng øng. Khi dÞch sang tiÕng n−íc ngoµi, tªn riªng cña doanh nghiÖp cã thÓ gi÷ nguyªn hoÆc dÞch theo nghÜa t−¬ng øng sang tiÕng n−íc ngoµi. 2. Tªn b»ng tiÕng n−íc ngoµi cña doanh nghiÖp ®−îc in hoÆc viÕt víi khæ ch÷ nhá h¬n tªn b»ng tiÕng ViÖt cña doanh nghiÖp t¹i c¬ së cña doanh nghiÖp hoÆc trªn c¸c giÊy tê giao dÞch, hå s¬ tµi liÖu vµ Ên phÈm do doanh nghiÖp ph¸t hµnh. 3. Tªn viÕt t¾t cña doanh nghiÖp ®−îc viÕt t¾t tõ tªn b»ng tiÕng ViÖt hoÆc tªn viÕt b»ng tiÕng n−íc ngoµi. §iÒu 34. Tªn trïng vµ tªn g©y nhÇm lÉn 1. Tªn trïng lµ tªn cña doanh nghiÖp yªu cÇu ®¨ng ký ®−îc viÕt vµ ®äc b»ng tiÕng ViÖt hoµn toµn gièng víi tªn cña doanh nghiÖp ® ®¨ng ký. 13 Cung cấp bởi kiemtoan.com.vn 2. C¸c tr−êng hîp sau ®©y ®−îc coi lµ tªn g©y nhÇm lÉn víi tªn cña doanh nghiÖp ® ®¨ng ký: a) Tªn b»ng tiÕng ViÖt cña doanh nghiÖp yªu cÇu ®¨ng ký ®−îc ®äc gièng nh− tªn doanh nghiÖp ® ®¨ng ký; b) Tªn b»ng tiÕng ViÖt cña doanh nghiÖp yªu cÇu ®¨ng ký chØ kh¸c tªn doanh nghiÖp ® ®¨ng ký bëi ký hiÖu “&”; c) Tªn viÕt t¾t cña doanh nghiÖp yªu cÇu ®¨ng ký trïng víi tªn viÕt t¾t cña doanh nghiÖp ® ®¨ng ký; d) Tªn b»ng tiÕng n−íc ngoµi cña doanh nghiÖp yªu cÇu ®¨ng ký trïng víi tªn b»ng tiÕng n−íc ngoµi cña doanh nghiÖp ® ®¨ng ký; ®) Tªn riªng cña doanh nghiÖp yªu cÇu ®¨ng ký kh¸c víi tªn riªng cña doanh nghiÖp ® ®¨ng ký bëi sè tù nhiªn, sè thø tù hoÆc c¸c ch÷ c¸i tiÕng ViÖt ngay sau tªn riªng cña doanh nghiÖp ®ã, trõ tr−êng hîp doanh nghiÖp yªu cÇu ®¨ng ký lµ c«ng ty con cña doanh nghiÖp ® ®¨ng ký; e) Tªn riªng cña doanh nghiÖp yªu cÇu ®¨ng ký kh¸c víi tªn riªng cña doanh nghiÖp ® ®¨ng ký bëi tõ “t©n” ngay tr−íc hoÆc “míi” ngay sau tªn riªng cña doanh nghiÖp ® ®¨ng ký; g) Tªn riªng cña doanh nghiÖp yªu cÇu ®¨ng ký chØ kh¸c tªn riªng cña doanh nghiÖp ® ®¨ng ký b»ng c¸c tõ “miÒn b¾c”, “miÒn nam”, “miÒn trung”, “miÒn t©y”, “miÒn ®«ng” hoÆc c¸c tõ cã ý nghÜa t−¬ng tù, trõ tr−êng hîp doanh nghiÖp yªu cÇu ®¨ng ký lµ c«ng ty con cña doanh nghiÖp ® ®¨ng ký. §iÒu 35. Trô së chÝnh cña doanh nghiÖp 1. Trô së chÝnh cña doanh nghiÖp lµ ®Þa ®iÓm liªn l¹c, giao dÞch cña doanh nghiÖp; ph¶i ë trªn lnh thæ ViÖt Nam, cã ®Þa chØ ®−îc x¸c ®Þnh gåm sè nhµ, tªn phè (ngâ phè) hoÆc tªn x, ph−êng, thÞ trÊn, huyÖn, quËn, thÞ x, thµnh phè thuéc tØnh, tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung −¬ng; sè ®iÖn tho¹i, sè fax vµ th− ®iÖn tö (nÕu cã). 2. Doanh nghiÖp ph¶i th«ng b¸o thêi gian më cöa t¹i trô së chÝnh víi c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh trong thêi h¹n m−êi l¨m ngµy, kÓ tõ ngµy ®−îc cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. §iÒu 36. Con dÊu cña doanh nghiÖp 1. Doanh nghiÖp cã con dÊu riªng. Con dÊu cña doanh nghiÖp ph¶i ®−îc l−u gi÷ vµ b¶o qu¶n t¹i trô së chÝnh cña doanh nghiÖp. H×nh thøc vµ néi dung cña con dÊu, ®iÒu kiÖn lµm con dÊu vµ chÕ ®é sö dông con dÊu thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. 2. Con dÊu lµ tµi s¶n cña doanh nghiÖp. Ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña doanh nghiÖp ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý sö dông con dÊu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt, ®−îc sù ®ång ý cña c¬ quan cÊp dÊu, doanh nghiÖp cã thÓ cã con dÊu thø hai. §iÒu 37. V¨n phßng ®¹i diÖn, chi nh¸nh vµ ®Þa ®iÓm kinh doanh cña doanh nghiÖp 1. V¨n phßng ®¹i diÖn lµ ®¬n vÞ phô thuéc cña doanh nghiÖp, cã nhiÖm vô ®¹i diÖn theo uû quyÒn cho lîi Ých cña doanh nghiÖp vµ b¶o vÖ c¸c lîi Ých ®ã. Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña v¨n phßng ®¹i diÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Chi nh¸nh lµ ®¬n vÞ phô thuéc cña doanh nghiÖp, cã nhiÖm vô thùc hiÖn toµn bé hoÆc mét phÇn chøc n¨ng cña doanh nghiÖp kÓ c¶ chøc n¨ng ®¹i diÖn theo uû quyÒn. Ngµnh, nghÒ kinh doanh cña chi nh¸nh ph¶i phï hîp víi ngµnh, nghÒ kinh doanh cña doanh nghiÖp. 3. §Þa ®iÓm kinh doanh lµ n¬i ho¹t ®éng kinh doanh cô thÓ cña doanh nghiÖp ®−îc tæ chøc thùc hiÖn. §Þa ®iÓm kinh doanh cã thÓ ë ngoµi ®Þa chØ ®¨ng ký trô së chÝnh. 14 Cung cấp bởi kiemtoan.com.vn 4. Chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn vµ ®Þa ®iÓm kinh doanh ph¶i mang tªn cña doanh nghiÖp, kÌm theo phÇn bæ sung t−¬ng øng x¸c ®Þnh chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn vµ ®Þa ®iÓm kinh doanh ®ã. 5. Doanh nghiÖp cã quyÒn lËp chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn ë trong n−íc vµ n−íc ngoµi. Doanh nghiÖp cã thÓ ®Æt mét hoÆc nhiÒu v¨n phßng ®¹i diÖn, chi nh¸nh t¹i mét ®Þa ph−¬ng theo ®Þa giíi hµnh chÝnh. Tr×nh tù vµ thñ tôc lËp chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn do ChÝnh phñ quy ®Þnh. Ch−¬ng III C¤NG TY Tr¸ch NhiÖm H÷u H¹n Môc I C¤NG TY Tr¸ch NhiÖm H÷u H¹n HAI Thµnh VI£N Trë L£N §iÒu 38. C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n hai thµnh viªn trë lªn 1. C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n lµ doanh nghiÖp, trong ®ã: a) Thµnh viªn cã thÓ lµ tæ chøc, c¸ nh©n; sè l−îng thµnh viªn kh«ng v−ît qu¸ n¨m m−¬i; b) Thµnh viªn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî vµ nghÜa vô tµi s¶n kh¸c cña doanh nghiÖp trong ph¹m vi sè vèn cam kÕt gãp vµo doanh nghiÖp; c) PhÇn vèn gãp cña thµnh viªn chØ ®−îc chuyÓn nh−îng theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 43, 44 vµ 45 cña LuËt nµy. 2. C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã t− c¸ch ph¸p nh©n kÓ tõ ngµy ®−îc cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. 3. C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n kh«ng ®−îc quyÒn ph¸t hµnh cæ phÇn. §iÒu 39. Thùc hiÖn gãp vèn vµ cÊp giÊy chøng nhËn phÇn vèn gãp 1. Thµnh viªn ph¶i gãp vèn ®Çy ®ñ vµ ®óng h¹n b»ng lo¹i tµi s¶n gãp vèn nh− ® cam kÕt. Tr−êng hîp thµnh viªn thay ®æi lo¹i tµi s¶n gãp vèn ® cam kÕt th× ph¶i ®−îc sù nhÊt trÝ cña c¸c thµnh viªn cßn l¹i; c«ng ty th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n néi dung thay ®æi ®ã ®Õn c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh trong thêi h¹n b¶y ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy chÊp thuËn sù thay ®æi. Ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n tiÕn ®é gãp vèn ®¨ng ký ®Õn c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh trong thêi h¹n m−êi l¨m ngµy, kÓ tõ ngµy cam kÕt gãp vèn vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n vÒ c¸c thiÖt h¹i cho c«ng ty vµ ng−êi kh¸c do th«ng b¸o chËm trÔ hoÆc th«ng b¸o kh«ng chÝnh x¸c, kh«ng trung thùc, kh«ng ®Çy ®ñ. 2. Tr−êng hîp cã thµnh viªn kh«ng gãp ®ñ vµ ®óng h¹n sè vèn ® cam kÕt th× sè vèn ch−a gãp ®−îc coi lµ nî cña thµnh viªn ®ã ®èi víi c«ng ty; thµnh viªn ®ã ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm båi th−êng thiÖt h¹i ph¸t sinh do kh«ng gãp ®ñ vµ ®óng h¹n sè vèn ® cam kÕt. 3. Sau thêi h¹n cam kÕt lÇn cuèi mµ vÉn cã thµnh viªn ch−a gãp ®ñ sè vèn ® cam kÕt th× sè vèn ch−a gãp ®−îc xö lý theo mét trong c¸c c¸ch sau ®©y: a) Mét hoÆc mét sè thµnh viªn nhËn gãp ®ñ sè vèn ch−a gãp; b) Huy ®éng ng−êi kh¸c cïng gãp vèn vµo c«ng ty; c) C¸c thµnh viªn cßn l¹i gãp ®ñ sè vèn ch−a gãp theo tû lÖ phÇn vèn gãp cña hä trong vèn ®iÒu lÖ c«ng ty. 15 Cung cấp bởi kiemtoan.com.vn Sau khi sè vèn cßn l¹i ®−îc gãp ®ñ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n nµy, thµnh viªn ch−a gãp vèn theo cam kÕt ®−¬ng nhiªn kh«ng cßn lµ thµnh viªn cña c«ng ty vµ c«ng ty ph¶i ®¨ng ký thay ®æi néi dung ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña LuËt nµy. 4. T¹i thêi ®iÓm gãp ®ñ gi¸ trÞ phÇn vèn gãp, thµnh viªn ®−îc c«ng ty cÊp giÊy chøng nhËn phÇn vèn gãp. GiÊy chøng nhËn phÇn vèn gãp cã c¸c néi dung chñ yÕu sau ®©y: a) Tªn, ®Þa chØ trô së chÝnh cña c«ng ty; b) Sè vµ ngµy cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh; c) Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty; d) Hä, tªn, ®Þa chØ th−êng tró, quèc tÞch, sè GiÊy chøng minh nh©n d©n, Hé chiÕu hoÆc chøng thùc c¸ nh©n hîp ph¸p kh¸c ®èi víi thµnh viªn lµ c¸ nh©n; tªn, ®Þa chØ th−êng tró, quèc tÞch, sè quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc sè ®¨ng ký kinh doanh ®èi víi thµnh viªn lµ tæ chøc; ®) PhÇn vèn gãp, gi¸ trÞ vèn gãp cña thµnh viªn; e) Sè vµ ngµy cÊp giÊy chøng nhËn phÇn vèn gãp; g) Hä, tªn, ch÷ ký cña ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty. 5. Tr−êng hîp giÊy chøng nhËn phÇn vèn gãp bÞ mÊt, bÞ r¸ch, bÞ ch¸y hoÆc bÞ tiªu huû d−íi h×nh thøc kh¸c, thµnh viªn ®−îc c«ng ty cÊp l¹i giÊy chøng nhËn phÇn vèn gãp. §iÒu 40. Sæ ®¨ng ký thµnh viªn 1. C«ng ty ph¶i lËp sæ ®¨ng ký thµnh viªn ngay sau khi ®¨ng ký kinh doanh. Sæ ®¨ng ký thµnh viªn ph¶i cã c¸c néi dung chñ yÕu sau ®©y: a) Tªn, ®Þa chØ trô së chÝnh cña c«ng ty; b) Hä, tªn, ®Þa chØ th−êng tró, quèc tÞch, sè GiÊy chøng minh nh©n d©n, Hé chiÕu hoÆc chøng thùc c¸ nh©n hîp ph¸p kh¸c ®èi víi thµnh viªn lµ c¸ nh©n; tªn, ®Þa chØ th−êng tró, quèc tÞch, sè quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc sè ®¨ng ký kinh doanh ®èi víi thµnh viªn lµ tæ chøc; c) Gi¸ trÞ vèn gãp t¹i thêi ®iÓm gãp vèn vµ phÇn vèn gãp cña tõng thµnh viªn; thêi ®iÓm gãp vèn; lo¹i tµi s¶n gãp vèn, sè l−îng, gi¸ trÞ cña tõng lo¹i tµi s¶n gãp vèn; d) Ch÷ ký cña thµnh viªn lµ c¸ nh©n hoÆc cña ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña thµnh viªn lµ tæ chøc; ®) Sè vµ ngµy cÊp giÊy chøng nhËn phÇn vèn gãp cña tõng thµnh viªn. 2. Sæ ®¨ng ký thµnh viªn ®−îc l−u gi÷ t¹i trô së chÝnh cña c«ng ty. §iÒu 41. QuyÒn cña thµnh viªn 1. Thµnh viªn c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n hai thµnh viªn trë lªn cã c¸c quyÒn sau ®©y: a) Tham dù häp Héi ®ång thµnh viªn, th¶o luËn, kiÕn nghÞ, biÓu quyÕt c¸c vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña Héi ®ång thµnh viªn; b) Cã sè phiÕu biÓu quyÕt t−¬ng øng víi phÇn vèn gãp; c) KiÓm tra, xem xÐt, tra cøu, sao chÐp hoÆc trÝch lôc sæ ®¨ng ký thµnh viªn, sæ ghi chÐp vµ theo dâi c¸c giao dÞch, sæ kÕ to¸n, b¸o c¸o tµi chÝnh h»ng n¨m, sæ biªn b¶n häp Héi ®ång thµnh viªn, c¸c giÊy tê vµ tµi liÖu kh¸c cña c«ng ty; d) §−îc chia lîi nhuËn t−¬ng øng víi phÇn vèn gãp sau khi c«ng ty ® nép ®ñ thuÕ vµ hoµn thµnh c¸c nghÜa vô tµi chÝnh kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; ®) §−îc chia gi¸ trÞ tµi s¶n cßn l¹i cña c«ng ty t−¬ng øng víi phÇn vèn gãp khi c«ng ty gi¶i thÓ hoÆc ph¸ s¶n; 16 Cung cấp bởi kiemtoan.com.vn e) §−îc −u tiªn gãp thªm vèn vµo c«ng ty khi c«ng ty t¨ng vèn ®iÒu lÖ; ®−îc quyÒn chuyÓn nh−îng mét phÇn hoÆc toµn bé phÇn vèn gãp theo quy ®Þnh cña LuËt nµy; g) KhiÕu n¹i hoÆc khëi kiÖn Gi¸m ®èc hoÆc Tæng gi¸m ®èc khi kh«ng thùc hiÖn ®óng nghÜa vô, g©y thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých cña thµnh viªn hoÆc c«ng ty theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; h) §Þnh ®o¹t phÇn vèn gãp cña m×nh b»ng c¸ch chuyÓn nh−îng, ®Ó thõa kÕ, tÆng cho vµ c¸ch kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ §iÒu lÖ c«ng ty; i) C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña LuËt nµy vµ §iÒu lÖ c«ng ty. 2. Thµnh viªn hoÆc nhãm thµnh viªn së h÷u trªn 25% vèn ®iÒu lÖ hoÆc mét tû lÖ kh¸c nhá h¬n do §iÒu lÖ c«ng ty quy ®Þnh, trõ tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy, cã quyÒn yªu cÇu triÖu tËp häp Héi ®ång thµnh viªn ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn. 3. Tr−êng hîp c«ng ty cã mét thµnh viªn së h÷u trªn 75% vèn ®iÒu lÖ vµ §iÒu lÖ c«ng ty kh«ng quy ®Þnh mét tû lÖ kh¸c nhá h¬n theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy th× c¸c thµnh viªn thiÓu sè hîp nhau l¹i ®−¬ng nhiªn cã quyÒn nh− quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy. §iÒu 42. NghÜa vô cña thµnh viªn 1. Gãp ®ñ, ®óng h¹n sè vèn ® cam kÕt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî vµ nghÜa vô tµi s¶n kh¸c cña c«ng ty trong ph¹m vi sè vèn ® cam kÕt gãp vµo c«ng ty; kh«ng ®−îc rót vèn ® gãp ra khái c«ng ty d−íi mäi h×nh thøc, trõ tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 43, 44, 45 vµ 60 cña LuËt nµy. 2. Tu©n thñ §iÒu lÖ c«ng ty. 3. ChÊp hµnh quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång thµnh viªn. 4. Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña LuËt nµy. 5. ChÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n khi nh©n danh c«ng ty ®Ó thùc hiÖn c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Vi ph¹m ph¸p luËt; b) TiÕn hµnh kinh doanh hoÆc giao dÞch kh¸c kh«ng nh»m phôc vô lîi Ých cña c«ng ty vµ g©y thiÖt h¹i cho ng−êi kh¸c; c) Thanh to¸n c¸c kho¶n nî ch−a ®Õn h¹n tr−íc nguy c¬ tµi chÝnh cã thÓ x¶y ra ®èi víi c«ng ty. §iÒu 43. Mua l¹i phÇn vèn gãp 1. Thµnh viªn cã quyÒn yªu cÇu c«ng ty mua l¹i phÇn vèn gãp cña m×nh, nÕu thµnh viªn ®ã bá phiÕu kh«ng t¸n thµnh ®èi víi quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång thµnh viªn vÒ c¸c vÊn ®Ò sau ®©y: a) Söa ®æi, bæ sung c¸c néi dung trong §iÒu lÖ c«ng ty liªn quan ®Õn quyÒn vµ nghÜa vô cña thµnh viªn, Héi ®ång thµnh viªn; b) Tæ chøc l¹i c«ng ty; c) C¸c tr−êng hîp kh¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ c«ng ty. Yªu cÇu mua l¹i phÇn vèn gãp ph¶i b»ng v¨n b¶n vµ ®−îc göi ®Õn c«ng ty trong thêi h¹n m−êi l¨m ngµy, kÓ tõ ngµy th«ng qua quyÕt ®Þnh vÊn ®Ò quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b vµ c kho¶n nµy. 2. Khi cã yªu cÇu cña thµnh viªn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy, nÕu kh«ng tho¶ thuËn ®−îc vÒ gi¸ th× c«ng ty ph¶i mua l¹i phÇn vèn gãp cña thµnh viªn ®ã theo gi¸ thÞ tr−êng hoÆc gi¸ ®−îc ®Þnh theo nguyªn t¾c quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ c«ng ty trong thêi h¹n m−êi l¨m ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®−îc yªu cÇu. ViÖc thanh to¸n chØ ®−îc thùc hiÖn nÕu sau khi thanh to¸n ®ñ phÇn vèn gãp ®−îc mua l¹i, c«ng ty vÉn thanh to¸n ®ñ c¸c kho¶n nî vµ nghÜa vô tµi s¶n kh¸c. 17 Cung cấp bởi kiemtoan.com.vn 3. NÕu c«ng ty kh«ng mua l¹i phÇn vèn gãp theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy th× thµnh viªn ®ã cã quyÒn chuyÓn nh−îng phÇn vèn gãp cña m×nh cho thµnh viªn kh¸c hoÆc ng−êi kh¸c kh«ng ph¶i lµ thµnh viªn. §iÒu 44. ChuyÓn nh−îng phÇn vèn gãp Trõ tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 6 §iÒu 45 cña LuËt nµy, thµnh viªn c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n hai thµnh viªn trë lªn cã quyÒn chuyÓn nh−îng mét phÇn hoÆc toµn bé phÇn vèn gãp cña m×nh cho ng−êi kh¸c theo quy ®Þnh sau ®©y: 1. Ph¶i chµo b¸n phÇn vèn ®ã cho c¸c thµnh viªn cßn l¹i theo tû lÖ t−¬ng øng víi phÇn vèn gãp cña hä trong c«ng ty víi cïng ®iÒu kiÖn; 2. ChØ ®−îc chuyÓn nh−îng cho ng−êi kh«ng ph¶i lµ thµnh viªn nÕu c¸c thµnh viªn cßn l¹i cña c«ng ty kh«ng mua hoÆc kh«ng mua hÕt trong thêi h¹n ba m−¬i ngµy, kÓ tõ ngµy chµo b¸n. §iÒu 45. Xö lý phÇn vèn gãp trong c¸c tr−êng hîp kh¸c 1. Trong tr−êng hîp thµnh viªn lµ c¸ nh©n chÕt hoÆc bÞ Toµ ¸n tuyªn bè lµ ® chÕt th× ng−êi thõa kÕ theo di chóc hoÆc theo ph¸p luËt cña thµnh viªn ®ã lµ thµnh viªn cña c«ng ty. 2. Trong tr−êng hîp cã thµnh viªn bÞ h¹n chÕ hoÆc bÞ mÊt n¨ng lùc hµnh vi d©n sù th× quyÒn vµ nghÜa vô cña thµnh viªn ®ã trong c«ng ty ®−îc thùc hiÖn th«ng qua ng−êi gi¸m hé. 3. PhÇn vèn gãp cña thµnh viªn ®−îc c«ng ty mua l¹i hoÆc chuyÓn nh−îng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 43 vµ §iÒu 44 cña LuËt nµy trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y: a) Ng−êi thõa kÕ kh«ng muèn trë thµnh thµnh viªn; b) Ng−êi ®−îc tÆng cho theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu nµy kh«ng ®−îc Héi ®ång thµnh viªn chÊp thuËn lµm thµnh viªn; c) Thµnh viªn lµ tæ chøc bÞ gi¶i thÓ hoÆc ph¸ s¶n. 4. Tr−êng hîp phÇn vèn gãp cña thµnh viªn lµ c¸ nh©n chÕt mµ kh«ng cã ng−êi thõa kÕ, ng−êi thõa kÕ tõ chèi nhËn thõa kÕ hoÆc bÞ truÊt quyÒn thõa kÕ th× phÇn vèn gãp ®ã ®−îc gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ d©n sù. 5. Thµnh viªn cã quyÒn tÆng cho mét phÇn hoÆc toµn bé phÇn vèn gãp cña m×nh t¹i c«ng ty cho ng−êi kh¸c. Tr−êng hîp ng−êi ®−îc tÆng cho lµ ng−êi cã cïng huyÕt thèng ®Õn thÕ hÖ thø ba th× hä ®−¬ng nhiªn lµ thµnh viªn cña c«ng ty. Tr−êng hîp ng−êi ®−îc tÆng cho lµ ng−êi kh¸c th× hä chØ trë thµnh thµnh viªn cña c«ng ty khi ®−îc Héi ®ång thµnh viªn chÊp thuËn. 6. Tr−êng hîp thµnh viªn sö dông phÇn vèn gãp ®Ó tr¶ nî th× ng−êi nhËn thanh to¸n cã quyÒn sö dông phÇn vèn gãp ®ã theo mét trong hai c¸ch sau ®©y: a) Trë thµnh thµnh viªn cña c«ng ty nÕu ®−îc Héi ®ång thµnh viªn chÊp thuËn; b) Chµo b¸n vµ chuyÓn nh−îng phÇn vèn gãp ®ã theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 44 cña LuËt nµy. §iÒu 46. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý c«ng ty C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n hai thµnh viªn trë lªn cã Héi ®ång thµnh viªn, Chñ tÞch Héi ®ång thµnh viªn, Gi¸m ®èc hoÆc Tæng gi¸m ®èc. C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã tõ m−êi mét thµnh viªn trë lªn ph¶i thµnh lËp Ban kiÓm so¸t; tr−êng hîp cã Ýt h¬n m−êi mét thµnh viªn, cã thÓ thµnh lËp Ban kiÓm so¸t phï hîp víi yªu cÇu qu¶n trÞ c«ng ty. QuyÒn, nghÜa vô, tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn vµ chÕ ®é lµm viÖc cña Ban kiÓm so¸t, Tr−ëng ban kiÓm so¸t do §iÒu lÖ c«ng ty quy ®Þnh. 18 Cung cấp bởi kiemtoan.com.vn Chñ tÞch Héi ®ång thµnh viªn hoÆc Gi¸m ®èc hoÆc Tæng gi¸m ®èc lµ ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty theo quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ c«ng ty. Ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty ph¶i th−êng tró t¹i ViÖt Nam; tr−êng hîp v¾ng mÆt ë ViÖt Nam trªn ba m−¬i ngµy th× ph¶i uû quyÒn b»ng v¨n b¶n cho ng−êi kh¸c theo quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ c«ng ty ®Ó thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty. §iÒu 47. Héi ®ång thµnh viªn 1. Héi ®ång thµnh viªn gåm c¸c thµnh viªn, lµ c¬ quan quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña c«ng ty. Thµnh viªn lµ tæ chøc chØ ®Þnh ng−êi ®¹i diÖn theo uû quyÒn tham gia Héi ®ång thµnh viªn. §iÒu lÖ c«ng ty quy ®Þnh cô thÓ ®Þnh kú häp Héi ®ång thµnh viªn, nh−ng Ýt nhÊt mçi n¨m ph¶i häp mét lÇn. 2. Héi ®ång thµnh viªn cã c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô sau ®©y: a) QuyÕt ®Þnh chiÕn l−îc ph¸t triÓn vµ kÕ ho¹ch kinh doanh h»ng n¨m cña c«ng ty; b) QuyÕt ®Þnh t¨ng hoÆc gi¶m vèn ®iÒu lÖ, quyÕt ®Þnh thêi ®iÓm vµ ph−¬ng thøc huy ®éng thªm vèn; c) QuyÕt ®Þnh ph−¬ng thøc ®Çu t− vµ dù ¸n ®Çu t− cã gi¸ trÞ trªn 50% tæng gi¸ trÞ tµi s¶n ®−îc ghi trong b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i thêi ®iÓm c«ng bè gÇn nhÊt cña c«ng ty hoÆc mét tû lÖ kh¸c nhá h¬n quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ c«ng ty; d) QuyÕt ®Þnh gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr−êng, tiÕp thÞ vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ; th«ng qua hîp ®ång vay, cho vay, b¸n tµi s¶n cã gi¸ trÞ b»ng hoÆc lín h¬n 50% tæng gi¸ trÞ tµi s¶n ®−îc ghi trong b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i thêi ®iÓm c«ng bè gÇn nhÊt cña c«ng ty hoÆc mét tû lÖ kh¸c nhá h¬n quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ c«ng ty; ®) BÇu, miÔn nhiÖm, bi nhiÖm Chñ tÞch Héi ®ång thµnh viªn; quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, c¸ch chøc, ký vµ chÊm døt hîp ®ång ®èi víi Gi¸m ®èc hoÆc Tæng gi¸m ®èc, KÕ to¸n tr−ëng vµ ng−êi qu¶n lý kh¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ c«ng ty; e) QuyÕt ®Þnh møc l−¬ng, th−ëng vµ lîi Ých kh¸c ®èi víi Chñ tÞch Héi ®ång thµnh viªn, Gi¸m ®èc hoÆc Tæng gi¸m ®èc, KÕ to¸n tr−ëng vµ ng−êi qu¶n lý kh¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ c«ng ty; g) Th«ng qua b¸o c¸o tµi chÝnh h»ng n¨m, ph−¬ng ¸n sö dông vµ ph©n chia lîi nhuËn hoÆc ph−¬ng ¸n xö lý lç cña c«ng ty; h) QuyÕt ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý c«ng ty; i) QuyÕt ®Þnh thµnh lËp c«ng ty con, chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn; k) Söa ®æi, bæ sung §iÒu lÖ c«ng ty; l) QuyÕt ®Þnh tæ chøc l¹i c«ng ty; m) QuyÕt ®Þnh gi¶i thÓ hoÆc yªu cÇu ph¸ s¶n c«ng ty; n) C¸c quyÒn vµ nhiÖm vô kh¸c theo quy ®Þnh cña LuËt nµy vµ §iÒu lÖ c«ng ty. §iÒu 48. Ng−êi ®¹i diÖn theo uû quyÒn 1. ViÖc chØ ®Þnh ng−êi ®¹i diÖn theo uû quyÒn ph¶i b»ng v¨n b¶n, ®−îc th«ng b¸o ®Õn c«ng ty vµ c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh trong thêi h¹n b¶y ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy chØ ®Þnh. Th«ng b¸o ph¶i cã c¸c néi dung chñ yÕu sau ®©y: a) Tªn, ®Þa chØ trô së chÝnh, quèc tÞch, sè vµ ngµy quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc ®¨ng ký kinh doanh; b) Tû lÖ vèn gãp, sè vµ ngµy cÊp giÊy chøng nhËn phÇn vèn gãp; c) Hä, tªn, ®Þa chØ th−êng tró, quèc tÞch, sè GiÊy chøng minh nh©n d©n, Hé chiÕu hoÆc chøng thùc c¸ nh©n hîp ph¸p kh¸c cña ng−êi ®¹i diÖn theo uû quyÒn ®−îc chØ ®Þnh; 19 Cung cấp bởi kiemtoan.com.vn d) Thêi h¹n uû quyÒn; ®) Hä, tªn, ch÷ ký cña ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña thµnh viªn, cña ng−êi ®¹i diÖn theo uû quyÒn cña thµnh viªn. ViÖc thay thÕ ng−êi ®¹i diÖn theo uû quyÒn ph¶i ®−îc th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho c«ng ty vµ c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh trong thêi h¹n b¶y ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy quyÕt ®Þnh vµ cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy c«ng ty nhËn ®−îc th«ng b¸o. 2. Ng−êi ®¹i diÖn theo uû quyÒn ph¶i cã c¸c tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn sau ®©y: a) §ñ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù; b) Kh«ng thuéc ®èi t−îng bÞ cÊm thµnh lËp vµ qu¶n lý doanh nghiÖp; c) Cã tr×nh ®é chuyªn m«n, kinh nghiÖm trong qu¶n lý kinh doanh hoÆc trong ngµnh, nghÒ kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty; d) §èi víi c«ng ty con cña c«ng ty cã phÇn vèn gãp hay cæ phÇn së h÷u nhµ n−íc chiÕm trªn 50% vèn ®iÒu lÖ th× vî hoÆc chång, cha, cha nu«i, mÑ, mÑ nu«i, con, con nu«i, anh, chÞ, em ruét cña ng−êi qu¶n lý vµ cña ng−êi cã thÈm quyÒn bæ nhiÖm ng−êi qu¶n lý c«ng ty mÑ kh«ng ®−îc cö lµm ng−êi ®¹i diÖn theo uû quyÒn t¹i c«ng ty con. 3. Ng−êi ®¹i diÖn theo uû quyÒn nh©n danh thµnh viªn thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña thµnh viªn Héi ®ång thµnh viªn theo quy ®Þnh cña LuËt nµy. Mäi h¹n chÕ cña thµnh viªn ®èi víi ng−êi ®¹i diÖn theo uû quyÒn cña m×nh trong viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn thµnh viªn th«ng qua Héi ®ång thµnh viªn ®Òu kh«ng cã hiÖu lùc ph¸p lý ®èi víi bªn thø ba. 4. Ng−êi ®¹i diÖn theo uû quyÒn cã nghÜa vô tham dù ®Çy ®ñ c¸c cuéc häp cña Héi ®ång thµnh viªn; thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña thµnh viªn Héi ®ång thµnh viªn mét c¸ch trung thùc, cÈn träng, tèt nhÊt, b¶o vÖ tèi ®a lîi Ých hîp ph¸p cña thµnh viªn vµ c«ng ty. 5. Ng−êi ®¹i diÖn theo uû quyÒn cã sè phiÕu biÓu quyÕt t−¬ng øng víi phÇn vèn gãp ®−îc uû quyÒn. §iÒu 49. Chñ tÞch Héi ®ång thµnh viªn 1. Héi ®ång thµnh viªn bÇu mét thµnh viªn lµm Chñ tÞch. Chñ tÞch Héi ®ång thµnh viªn cã thÓ kiªm Gi¸m ®èc hoÆc Tæng gi¸m ®èc c«ng ty. 2. Chñ tÞch Héi ®ång thµnh viªn cã c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô sau ®©y: a) ChuÈn bÞ hoÆc tæ chøc viÖc chuÈn bÞ ch−¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña Héi ®ång thµnh viªn; b) ChuÈn bÞ hoÆc tæ chøc viÖc chuÈn bÞ ch−¬ng tr×nh, néi dung, tµi liÖu häp Héi ®ång thµnh viªn hoÆc ®Ó lÊy ý kiÕn c¸c thµnh viªn; c) TriÖu tËp vµ chñ tr× cuéc häp Héi ®ång thµnh viªn hoÆc tæ chøc viÖc lÊy ý kiÕn c¸c thµnh viªn; d) Gi¸m s¸t hoÆc tæ chøc gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång thµnh viªn; ®) Thay mÆt Héi ®ång thµnh viªn ký c¸c quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång thµnh viªn; e) C¸c quyÒn vµ nhiÖm vô kh¸c theo quy ®Þnh cña LuËt nµy vµ §iÒu lÖ c«ng ty. 3. NhiÖm kú cña Chñ tÞch Héi ®ång thµnh viªn kh«ng qu¸ n¨m n¨m. Chñ tÞch Héi ®ång thµnh viªn cã thÓ ®−îc bÇu l¹i víi sè nhiÖm kú kh«ng h¹n chÕ. 4. Tr−êng hîp §iÒu lÖ c«ng ty quy ®Þnh Chñ tÞch Héi ®ång thµnh viªn lµ ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt th× c¸c giÊy tê giao dÞch ph¶i ghi râ ®iÒu ®ã. 20
- Xem thêm -