Tài liệu Luật doanh nghiệp

  • Số trang: 45 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 104 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

1 chñ tÞch níc LÖnh cña Chñ tÞch níc sè 05-L/CTN ngµy 26/6/1999 vÒ viÖc c«ng bè LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt B¸o chÝ; LuËt Doanh nghiÖp; LuËt MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam. chñ tÞch níc céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam C¨n cø vµo §iÒu 103 vµ §iÒu 106 cña HiÕn ph¸p níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992; C¨n cø vµo §iÒu 78 cña LuËt Tæ chøc Quèc héi; C¨n cø vµo §iÒu 50 cña LuËt Ban hµnh c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, nay c«ng bè: 1. LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt B¸o chÝ; 2. LuËt Doanh nghiÖp; 3. LuËt MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam; §· ®îc Quèc héi níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam khãa X th«ng qua ngµy 12 th¸ng 6 n¨m 1999./. chñ tÞch níc céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt Nam TrÇn ®øc l¬ng 2 Quèc héi Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam LuËt sè 13/1998/QH10 ________________________________________________ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc _______ Quèc héi níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Kho¸ X, kú häp thø 5 (th«ng qua ngµy 12 th¸ng 6 n¨m 1999) luËt doanh nghiÖp §Ó gãp phÇn ph¸t huy néi lùc phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc; ®Èy m¹nh c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ; b¶o ®¶m quyÒn tù do, b×nh ®¼ng tríc ph¸p luËt trong kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ; b¶o hé quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña nhµ ®Çu t; t¨ng cêng hiÖu lùc qu¶n lý nhµ níc ®èi víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh; C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992; LuËt nµy quy ®Þnh vÒ c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty hîp danh vµ doanh nghiÖp t nh©n. Ch¬ng I nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh 1. LuËt nµy quy ®Þnh viÖc thµnh lËp, tæ chøc qu¶n lý vµ ho¹t ®éng cña c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp: c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty hîp danh vµ doanh nghiÖp t nh©n. 2. Doanh nghiÖp nhµ níc, doanh nghiÖp cña tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi khi ®îc chuyÓn ®æi thµnh c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn th× ®îc ®iÒu chØnh theo LuËt nµy. Tr×nh tù vµ thñ tôc chuyÓn ®æi do ChÝnh phñ quy ®Þnh. §iÒu 2. ¸p dông LuËt Doanh nghiÖp vµ c¸c luËt cã liªn quan ViÖc thµnh lËp, tæ chøc qu¶n lý vµ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trªn l·nh thæ ViÖt Nam ¸p dông theo quy ®Þnh cña LuËt nµy vµ c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan. Trêng hîp cã sù kh¸c nhau gi÷a quy ®Þnh cña LuËt nµy vµ quy ®Þnh cña luËt chuyªn ngµnh vÒ cïng mét vÊn ®Ò, th× ¸p dông theo quy ®Þnh cña luËt chuyªn ngµnh. §iÒu 3. Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong LuËt nµy, c¸c tõ ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu nh sau: 3 1. “Doanh nghiÖp” lµ tæ chøc kinh tÕ cã tªn riªng, cã tµi s¶n, cã trô së giao dÞch æn ®Þnh, ®îc ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt nh»m môc ®Ých thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. 2. “Kinh doanh” lµ viÖc thùc hiÖn mét, mét sè hoÆc tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh ®Çu t, tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô s¶n phÈm hoÆc cung øng dÞch vô trªn thÞ trêng nh»m môc ®Ých sinh lîi. 3. “Hå s¬ hîp lÖ” lµ hå s¬ cã ®Çy ®ñ giÊy tê theo quy ®Þnh cña LuËt nµy, cã néi dung ®îc khai ®óng vµ ®ñ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. “Gãp vèn” lµ viÖc ®a tµi s¶n vµo c«ng ty ®Ó trë thµnh chñ së h÷u hoÆc c¸c chñ së h÷u chung cña c«ng ty. Tµi s¶n gãp vèn cã thÓ lµ tiÒn ViÖt Nam, ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi, vµng, gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt, gi¸ trÞ quyÒn së h÷u trÝ tuÖ, c«ng nghÖ, bÝ quyÕt kü thuËt, c¸c tµi s¶n kh¸c ghi trong §iÒu lÖ c«ng ty do thµnh viªn gãp ®Ó t¹o thµnh vèn cña c«ng ty. 5. “PhÇn vèn gãp” lµ tû lÖ vèn mµ chñ së h÷u hoÆc chñ së h÷u chung cña c«ng ty gãp vµo vèn ®iÒu lÖ. 6. “Vèn ®iÒu lÖ” lµ sè vèn do tÊt c¶ thµnh viªn gãp vµ ®îc ghi vµo §iÒu lÖ c«ng ty. 7. “Vèn ph¸p ®Þnh” lµ møc vèn tèi thiÓu ph¶i cã theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó thµnh lËp doanh nghiÖp. 8. “Vèn cã quyÒn biÓu quyÕt” lµ phÇn vèn gãp, theo ®ã ngêi së h÷u cã quyÒn biÓu quyÕt vÒ nh÷ng vÊn ®Ò ®îc Héi ®ång thµnh viªn hoÆc §¹i héi ®ång cæ ®«ng quyÕt ®Þnh. 9. "Cæ tøc" lµ sè tiÒn hµng n¨m ®îc trÝch tõ lîi nhuËn cña c«ng ty ®Ó tr¶ cho mçi cæ phÇn. 10. “Thµnh viªn s¸ng lËp” lµ ngêi tham gia th«ng qua §iÒu lÖ ®Çu tiªn cña c«ng ty. "Cæ ®«ng s¸ng lËp" lµ thµnh viªn s¸ng lËp c«ng ty cæ phÇn. 11. "Thµnh viªn hîp danh" lµ thµnh viªn chÞu tr¸ch nhiÖm b»ng toµn bé tµi s¶n cña m×nh vÒ c¸c nghÜa vô cña c«ng ty. 12. “Ngêi qu¶n lý doanh nghiÖp” lµ chñ së h÷u doanh nghiÖp t nh©n, thµnh viªn hîp danh ®èi víi c«ng ty hîp danh, thµnh viªn Héi ®ång thµnh viªn, Chñ tÞch c«ng ty, thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc (Tæng gi¸m ®èc), c¸c chøc danh qu¶n lý quan träng kh¸c do §iÒu lÖ c«ng ty quy ®Þnh ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vµ c«ng ty cæ phÇn. 13. “Tæ chøc l¹i doanh nghiÖp” lµ viÖc chia, t¸ch, hîp nhÊt, s¸p nhËp vµ chuyÓn ®æi doanh nghiÖp. 14. “Ngêi cã liªn quan” lµ nh÷ng ngêi cã quan hÖ víi nhau trong c¸c trêng hîp díi ®©y: a) Doanh nghiÖp mÑ vµ doanh nghiÖp con; b) Doanh nghiÖp vµ ngêi hoÆc nhãm ngêi cã kh¶ n¨ng chi phèi viÖc ra quyÕt ®Þnh, ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®ã th«ng qua c¸c c¬ quan qu¶n lý doanh nghiÖp; c) Doanh nghiÖp vµ ngêi qu¶n lý doanh nghiÖp; d) Nhãm ngêi tháa thuËn cïng phèi hîp ®Ó th©u tãm phÇn vèn gãp, cæ phÇn hoÆc lîi Ých ë c«ng ty hoÆc ®Ó chi phèi viÖc ra quyÕt ®Þnh cña c«ng ty; ®) Vî, chång, bè, bè nu«i, mÑ, mÑ nu«i, con, con nu«i, anh chÞ em ruét cña ngêi qu¶n lý doanh nghiÖp, thµnh viªn c«ng ty, cæ ®«ng cã cæ phÇn chi phèi. 4 §iÒu 4. B¶o ®¶m cña Nhµ níc ®èi víi doanh nghiÖp vµ ngêi së h÷u doanh nghiÖp 1. Nhµ níc c«ng nhËn sù tån t¹i l©u dµi vµ ph¸t triÓn cña c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp ®îc quy ®Þnh trong LuËt nµy, b¶o ®¶m sù b×nh ®¼ng tríc ph¸p luËt cña c¸c doanh nghiÖp, thõa nhËn tÝnh sinh lîi hîp ph¸p cña ho¹t ®éng kinh doanh. 2. Nhµ níc c«ng nhËn vµ b¶o hé quyÒn së h÷u tµi s¶n, vèn ®Çu t, thu nhËp, c¸c quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p kh¸c cña doanh nghiÖp vµ chñ së h÷u doanh nghiÖp. 3. Tµi s¶n vµ vèn ®Çu t hîp ph¸p cña doanh nghiÖp vµ chñ së h÷u doanh nghiÖp kh«ng bÞ quèc h÷u hãa, kh«ng bÞ tÞch thu b»ng biÖn ph¸p hµnh chÝnh. Trêng hîp thËt cÇn thiÕt v× lý do quèc phßng, an ninh vµ v× lîi Ých quèc gia, Nhµ níc quyÕt ®Þnh trng mua hoÆc trng dông tµi s¶n doanh nghiÖp, th× chñ së h÷u hoÆc c¸c chñ së h÷u chung cña doanh nghiÖp ®îc thanh to¸n hoÆc båi thêng theo gi¸ thÞ trêng t¹i thêi ®iÓm quyÕt ®Þnh trng mua hoÆc trng dông vµ ®îc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ®Çu t, kinh doanh vµo lÜnh vùc, ®Þa bµn thÝch hîp. §iÒu 5. Tæ chøc §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, c«ng ®oµn vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi kh¸c trong doanh nghiÖp Tæ chøc §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam trong doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo HiÕn ph¸p, ph¸p luËt vµ c¸c quy ®Þnh cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. Tæ chøc c«ng ®oµn vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi kh¸c trong doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt. §iÒu 6. Ngµnh, nghÒ kinh doanh 1. Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, doanh nghiÖp ®îc tù chñ ®¨ng ký vµ thùc hiÖn kinh doanh c¸c ngµnh, nghÒ kh«ng thuéc ®èi tîng quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 2, 3 vµ 4 §iÒu nµy. 2. CÊm kinh doanh c¸c ngµnh, nghÒ g©y ph¬ng h¹i ®Õn quèc phßng, an ninh, trËt tù, an toµn x· héi, truyÒn thèng lÞch sö, v¨n hãa, ®¹o ®øc, thuÇn phong mü tôc ViÖt Nam vµ søc kháe cña nh©n d©n. ChÝnh phñ c«ng bè danh môc cô thÓ ngµnh, nghÒ cÊm kinh doanh. 3. §èi víi doanh nghiÖp kinh doanh c¸c ngµnh, nghÒ mµ luËt, ph¸p lÖnh hoÆc nghÞ ®Þnh quy ®Þnh ph¶i cã ®iÒu kiÖn, th× doanh nghiÖp chØ ®îc kinh doanh c¸c ngµnh, nghÒ ®ã khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh. 4. §èi víi doanh nghiÖp kinh doanh c¸c ngµnh, nghÒ mµ luËt, ph¸p lÖnh hoÆc nghÞ ®Þnh ®ßi hái ph¶i cã vèn ph¸p ®Þnh hoÆc chøng chØ hµnh nghÒ, th× doanh nghiÖp ®ã chØ ®îc ®¨ng ký kinh doanh khi cã ®ñ vèn hoÆc chøng chØ hµnh nghÒ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 7. QuyÒn cña doanh nghiÖp Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo LuËt nµy cã quyÒn: 1. ChiÕm h÷u, sö dông, ®Þnh ®o¹t tµi s¶n cña doanh nghiÖp; 2. Chñ ®éng lùa chän ngµnh, nghÒ, ®Þa bµn ®Çu t, h×nh thøc ®Çu t, kÓ c¶ liªn doanh, gãp vèn vµo doanh nghiÖp kh¸c, chñ ®éng më réng quy m« vµ ngµnh, nghÒ kinh doanh; 3. Chñ ®éng t×m kiÕm thÞ trêng, kh¸ch hµng vµ ký kÕt hîp ®ång; 5 4. Lùa chän h×nh thøc vµ c¸ch thøc huy ®éng vèn; 5. Kinh doanh xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu; 6. TuyÓn, thuª vµ sö dông lao ®éng theo yªu cÇu kinh doanh; 7. Tù chñ kinh doanh, chñ ®éng ¸p dông ph¬ng thøc qu¶n lý khoa häc, hiÖn ®¹i ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh; 8. Tõ chèi vµ tè c¸o mäi yªu cÇu cung cÊp c¸c nguån lùc kh«ng ®îc ph¸p luËt quy ®Þnh cña bÊt kú c¸ nh©n, c¬ quan hay tæ chøc nµo, trõ nh÷ng kho¶n tù nguyÖn ®ãng gãp v× môc ®Ých nh©n ®¹o vµ c«ng Ých; 9. C¸c quyÒn kh¸c do ph¸p luËt quy ®Þnh. §iÒu 8. NghÜa vô cña doanh nghiÖp Doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña LuËt nµy cã nghÜa vô: 1. Ho¹t ®éng kinh doanh theo ®óng c¸c ngµnh, nghÒ ®· ®¨ng ký; 2. LËp sæ kÕ to¸n, ghi chÐp sæ kÕ to¸n, hãa ®¬n, chøng tõ vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh trung thùc, chÝnh x¸c; 3. §¨ng ký thuÕ, kª khai thuÕ, nép thuÕ vµ thùc hiÖn c¸c nghÜa vô tµi chÝnh kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 4. B¶o ®¶m chÊt lîng hµng hãa theo tiªu chuÈn ®· ®¨ng ký; 5. Kª khai vµ ®Þnh kú b¸o c¸o chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vÒ doanh nghiÖp vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp víi c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh; khi ph¸t hiÖn c¸c th«ng tin ®· kª khai hoÆc b¸o c¸o lµ kh«ng chÝnh x¸c, kh«ng ®Çy ®ñ hoÆc gi¶ m¹o, th× ph¶i kÞp thêi hiÖu ®Ýnh l¹i c¸c th«ng tin ®ã víi c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh; 6. ¦u tiªn sö dông lao ®éng trong níc, b¶o ®¶m quyÒn, lîi Ých cña ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ lao ®éng; t«n träng quyÒn tæ chøc c«ng ®oµn theo ph¸p luËt vÒ c«ng ®oµn; 7. Tu©n thñ quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ quèc phßng, an ninh, trËt tù, an toµn x· héi, b¶o vÖ tµi nguyªn, m«i trêng, b¶o vÖ di tÝch lÞch sö, v¨n hãa vµ danh lam th¾ng c¶nh; 8. Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch¬ng II thµnh lËp vµ ®¨ng ký kinh doanh §iÒu 9. QuyÒn thµnh lËp vµ qu¶n lý doanh nghiÖp Tæ chøc, c¸ nh©n cã quyÒn thµnh lËp vµ qu¶n lý doanh nghiÖp, trõ nh÷ng trêng hîp sau ®©y: 1. C¬ quan nhµ níc, ®¬n vÞ thuéc lùc lîng vò trang nh©n d©n sö dông tµi s¶n cña Nhµ níc vµ c«ng quü ®Ó thµnh lËp doanh nghiÖp kinh doanh thu lîi riªng cho c¬ quan, ®¬n vÞ m×nh; 2. C¸n bé, c«ng chøc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ c¸n bé, c«ng chøc; 3. Sü quan, h¹ sü quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, c«ng nh©n quèc phßng trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc Qu©n ®éi nh©n d©n; sü quan, h¹ sü quan chuyªn nghiÖp trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc C«ng an nh©n d©n; 6 4. C¸n bé l·nh ®¹o, qu¶n lý nghiÖp vô trong c¸c doanh nghiÖp nhµ níc, trõ nh÷ng ngêi ®îc cö lµm ®¹i diÖn ®Ó qu¶n lý phÇn vèn gãp cña Nhµ níc t¹i doanh nghiÖp kh¸c; 5. Ngêi cha thµnh niªn; ngêi thµnh niªn bÞ h¹n chÕ hoÆc bÞ mÊt n¨ng lùc hµnh vi d©n sù; 6. Ngêi ®ang bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù hoÆc ®ang ph¶i chÊp hµnh h×nh ph¹t tï hoÆc bÞ Tßa ¸n tíc quyÒn hµnh nghÒ v× ph¹m c¸c téi bu«n lËu, lµm hµng gi¶, bu«n b¸n hµng gi¶, kinh doanh tr¸i phÐp, trèn thuÕ, lõa dèi kh¸ch hµng vµ c¸c téi kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 7. Chñ doanh nghiÖp t nh©n, thµnh viªn hîp danh cña c«ng ty hîp danh, Gi¸m ®èc (Tæng gi¸m ®èc), Chñ tÞch vµ c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Héi ®ång thµnh viªn cña doanh nghiÖp bÞ tuyªn bè ph¸ s¶n kh«ng ®îc quyÒn thµnh lËp doanh nghiÖp, kh«ng ®îc lµm ngêi qu¶n lý doanh nghiÖp trong thêi h¹n tõ mét ®Õn ba n¨m, kÓ tõ ngµy doanh nghiÖp bÞ tuyªn bè ph¸ s¶n, trõ c¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i LuËt Ph¸ s¶n doanh nghiÖp; 8. Tæ chøc níc ngoµi, ngêi níc ngoµi kh«ng thêng tró t¹i ViÖt Nam. §iÒu 10. QuyÒn gãp vèn 1. Tæ chøc, c¸ nh©n ®îc quyÒn gãp vèn vµo c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty hîp danh, trõ nh÷ng trêng hîp sau ®©y: a) C¬ quan nhµ níc, ®¬n vÞ thuéc lùc lîng vò trang nh©n d©n sö dông tµi s¶n cña Nhµ níc vµ c«ng quü gãp vèn vµo doanh nghiÖp ®Ó thu lîi riªng cho c¬ quan, ®¬n vÞ m×nh; b) C¸c ®èi tîng kh«ng ®îc quyÒn gãp vèn vµo doanh nghiÖp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ c¸n bé, c«ng chøc. 2. Tæ chøc níc ngoµi, ngêi níc ngoµi kh«ng thêng tró t¹i ViÖt Nam, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi cã quyÒn gãp vèn vµo c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty hîp danh theo quy ®Þnh cña LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc. §iÒu 11. Hîp ®ång ®îc ký tríc khi ®¨ng ký kinh doanh 1. Hîp ®ång phôc vô cho viÖc thµnh lËp doanh nghiÖp cã thÓ ®îc thµnh viªn s¸ng lËp hoÆc ngêi ®¹i diÖn theo ñy quyÒn cña nhãm thµnh viªn s¸ng lËp ký kÕt. 2. Trêng hîp doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp, th× doanh nghiÖp lµ ngêi tiÕp nhËn quyÒn vµ nghÜa vô ph¸t sinh tõ hîp ®ång ®· ký kÕt quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. 3. Trêng hîp doanh nghiÖp kh«ng ®îc thµnh lËp, th× ngêi ký kÕt hîp ®ång theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy hoµn toµn hoÆc liªn ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc thùc hiÖn hîp ®ång ®ã. §iÒu 12. Tr×nh tù thµnh lËp doanh nghiÖp vµ ®¨ng ký kinh doanh 1. Ngêi thµnh lËp doanh nghiÖp ph¶i lËp vµ nép ®ñ hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña LuËt nµy t¹i c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh thuéc ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, n¬i doanh nghiÖp ®Æt trô së chÝnh vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc cña néi dung hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh. 2. C¬ quan ®¨ng ký kinh doanh kh«ng cã quyÒn yªu cÇu ngêi thµnh lËp doanh nghiÖp nép thªm c¸c giÊy tê, hå s¬ kh¸c ngoµi hå s¬ quy ®Þnh t¹i LuËt 7 nµy ®èi víi tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp. C¬ quan ®¨ng ký kinh doanh chØ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh hîp lÖ cña hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh. 3. C¬ quan ®¨ng ký kinh doanh cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt viÖc ®¨ng ký kinh doanh trong thêi h¹n mêi l¨m ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc hå s¬; nÕu tõ chèi cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh th× ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho ngêi thµnh lËp doanh nghiÖp biÕt. Th«ng b¸o ph¶i nªu râ lý do vµ c¸c yªu cÇu söa ®æi, bæ sung. §iÒu 13. Hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh Hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh bao gåm: 1. §¬n ®¨ng ký kinh doanh; 2. §iÒu lÖ ®èi víi c«ng ty; 3. Danh s¸ch thµnh viªn ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, danh s¸ch thµnh viªn hîp danh ®èi víi c«ng ty hîp danh, danh s¸ch cæ ®«ng s¸ng lËp ®èi víi c«ng ty cæ phÇn; 4. §èi víi doanh nghiÖp kinh doanh c¸c ngµnh, nghÒ ®ßi hái ph¶i cã vèn ph¸p ®Þnh th× ph¶i cã thªm x¸c nhËn vÒ vèn cña c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 14. Néi dung ®¬n ®¨ng ký kinh doanh 1. §¬n ®¨ng ký kinh doanh ph¶i cã c¸c néi dung chñ yÕu sau ®©y: a) Tªn doanh nghiÖp; b) §Þa chØ trô së chÝnh cña doanh nghiÖp; c) Môc tiªu vµ ngµnh, nghÒ kinh doanh; d) Vèn ®iÒu lÖ ®èi víi c«ng ty, vèn ®Çu t ban ®Çu cña chñ doanh nghiÖp ®èi víi doanh nghiÖp t nh©n; ®) PhÇn vèn gãp cña mçi thµnh viªn ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vµ c«ng ty hîp danh; sè cæ phÇn mµ cæ ®«ng s¸ng lËp ®¨ng ký mua, lo¹i cæ phÇn, mÖnh gi¸ cæ phÇn vµ tæng sè cæ phÇn ®îc quyÒn chµo b¸n cña tõng lo¹i ®èi víi c«ng ty cæ phÇn; e) Hä tªn, ch÷ ký, ®Þa chØ thêng tró cña chñ doanh nghiÖp ®èi víi doanh nghiÖp t nh©n; cña ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vµ c«ng ty cæ phÇn; cña tÊt c¶ thµnh viªn hîp danh ®èi víi c«ng ty hîp danh. 2. §¬n ®¨ng ký kinh doanh ®îc lËp theo mÉu thèng nhÊt do c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh quy ®Þnh. §iÒu 15. Néi dung §iÒu lÖ c«ng ty §iÒu lÖ c«ng ty ph¶i cã c¸c néi dung chñ yÕu sau ®©y: 1. Tªn, ®Þa chØ trô së chÝnh, chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn (nÕu cã); 2. Môc tiªu vµ ngµnh, nghÒ kinh doanh; 3. Vèn ®iÒu lÖ; 4. Hä tªn, ®Þa chØ cña tÊt c¶ thµnh viªn hîp danh ®èi víi c«ng ty hîp danh; tªn, ®Þa chØ cña thµnh viªn ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n; tªn, ®Þa chØ cña cæ ®«ng s¸ng lËp ®èi víi c«ng ty cæ phÇn; 8 5. PhÇn vèn gãp vµ gi¸ trÞ vèn gãp cña mçi thµnh viªn ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vµ c«ng ty hîp danh; sè cæ phÇn mµ cæ ®«ng s¸ng lËp cam kÕt mua, lo¹i cæ phÇn, mÖnh gi¸ cæ phÇn vµ tæng sè cæ phÇn ®îc quyÒn chµo b¸n cña tõng lo¹i ®èi víi c«ng ty cæ phÇn; 6. QuyÒn vµ nghÜa vô cña thµnh viªn ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty hîp danh; cña cæ ®«ng ®èi víi c«ng ty cæ phÇn; 7. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý; 8. Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vµ c«ng ty cæ phÇn; 9. ThÓ thøc th«ng qua quyÕt ®Þnh cña c«ng ty; nguyªn t¾c gi¶i quyÕt tranh chÊp néi bé; 10. Nh÷ng trêng hîp thµnh viªn cã thÓ yªu cÇu c«ng ty mua l¹i phÇn vèn gãp ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n hoÆc cæ phÇn ®èi víi c«ng ty cæ phÇn; 11. C¸c lo¹i quü vµ møc giíi h¹n tõng lo¹i quü ®îc lËp t¹i c«ng ty; nguyªn t¾c ph©n chia lîi nhuËn, tr¶ cæ tøc, chÞu lç trong kinh doanh; 12. C¸c trêng hîp gi¶i thÓ, tr×nh tù gi¶i thÓ vµ thñ tôc thanh lý tµi s¶n c«ng ty; 13. ThÓ thøc söa ®æi, bæ sung §iÒu lÖ c«ng ty; 14. Ch÷ ký cña tÊt c¶ thµnh viªn hîp danh ®èi víi c«ng ty hîp danh; cña ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt hoÆc tÊt c¶ thµnh viªn ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n; cña ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt hoÆc tÊt c¶ cæ ®«ng s¸ng lËp ®èi víi c«ng ty cæ phÇn. C¸c néi dung kh¸c cña §iÒu lÖ c«ng ty do thµnh viªn, cæ ®«ng tháa thuËn nhng kh«ng ®îc tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 16. Danh s¸ch thµnh viªn c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty hîp danh, danh s¸ch cæ ®«ng s¸ng lËp c«ng ty cæ phÇn Danh s¸ch thµnh viªn c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty hîp danh, danh s¸ch cæ ®«ng s¸ng lËp c«ng ty cæ phÇn ph¶i cã c¸c néi dung chñ yÕu sau ®©y: 1. Tªn, ®Þa chØ cña thµnh viªn ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vµ c«ng ty hîp danh; cña cæ ®«ng s¸ng lËp ®èi víi c«ng ty cæ phÇn; 2. PhÇn vèn gãp, gi¸ trÞ vèn gãp, lo¹i tµi s¶n, sè lîng, gi¸ trÞ cßn l¹i cña tõng lo¹i tµi s¶n gãp vèn, thêi h¹n gãp vèn ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vµ c«ng ty hîp danh; sè lîng cæ phÇn, lo¹i cæ phÇn, lo¹i tµi s¶n, sè lîng tµi s¶n, gi¸ trÞ cßn l¹i cña tõng lo¹i tµi s¶n gãp vèn cæ phÇn, thêi h¹n gãp vèn cæ phÇn ®èi víi c«ng ty cæ phÇn; 3. Hä tªn, ch÷ ký cña ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt hoÆc cña tÊt c¶ thµnh viªn, cæ ®«ng s¸ng lËp ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vµ c«ng ty cæ phÇn; cña tÊt c¶ thµnh viªn hîp danh ®èi víi c«ng ty hîp danh. §iÒu 17. §iÒu kiÖn cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh vµ thêi ®iÓm b¾t ®Çu kinh doanh 1. Doanh nghiÖp ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh nÕu cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: a) Ngµnh, nghÒ kinh doanh kh«ng thuéc ®èi tîng cÊm kinh doanh; 9 b) Tªn cña doanh nghiÖp ®îc ®Æt ®óng nh quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 24 cña LuËt nµy; c) Cã hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh hîp lÖ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; d) Nép ®ñ lÖ phÝ ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh. 2. Doanh nghiÖp cã quyÒn ho¹t ®éng kinh doanh kÓ tõ ngµy ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. §èi víi nh÷ng ngµnh, nghÒ kinh doanh cã ®iÒu kiÖn th× doanh nghiÖp ®îc quyÒn kinh doanh c¸c ngµnh, nghÒ ®ã kÓ tõ ngµy ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cÊp giÊy phÐp kinh doanh hoÆc cã ®ñ ®iÒu kiÖn kinh doanh theo quy ®Þnh. §iÒu 18. Néi dung giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh ®©y: GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh ph¶i cã c¸c néi dung chñ yÕu sau 1. Tªn, ®Þa chØ trô së chÝnh cña doanh nghiÖp, chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn (nÕu cã); 2. Môc tiªu vµ ngµnh, nghÒ kinh doanh; 3. Vèn ®iÒu lÖ ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn vµ c«ng ty hîp danh; vèn ®Çu t ban ®Çu ®èi víi doanh nghiÖp t nh©n; vèn ph¸p ®Þnh ®èi víi doanh nghiÖp kinh doanh ngµnh, nghÒ ®ßi hái ph¶i cã vèn ph¸p ®Þnh; 4. Hä tªn, ®Þa chØ thêng tró cña ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña doanh nghiÖp; 5. Tªn, ®Þa chØ cña thµnh viªn ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n; cæ ®«ng s¸ng lËp ®èi víi c«ng ty cæ phÇn; hä tªn, ®Þa chØ thêng tró cña thµnh viªn hîp danh ®èi víi c«ng ty hîp danh. §iÒu 19. Thay ®æi néi dung ®¨ng ký kinh doanh 1. Khi thay ®æi tªn, ®Þa chØ trô së chÝnh, chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn (nÕu cã), môc tiªu vµ ngµnh, nghÒ kinh doanh, vèn ®iÒu lÖ, vèn ®Çu t cña chñ doanh nghiÖp, thay ®æi ngêi qu¶n lý, ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña doanh nghiÖp vµ c¸c vÊn ®Ò kh¸c trong néi dung hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh, th× doanh nghiÖp ph¶i ®¨ng ký víi c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh chËm nhÊt mêi l¨m ngµy tríc khi thùc hiÖn viÖc thay ®æi. 2. Trêng hîp cã thay ®æi néi dung cña giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, doanh nghiÖp ®îc cÊp l¹i giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh; trêng hîp cã thay ®æi kh¸c, doanh nghiÖp ®îc cÊp giÊy chøng nhËn thay ®æi ®¨ng ký kinh doanh. §iÒu 20. Cung cÊp th«ng tin vÒ néi dung ®¨ng ký kinh doanh 1. Trong thêi h¹n b¶y ngµy, kÓ tõ ngµy cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, giÊy chøng nhËn thay ®æi ®¨ng ký kinh doanh, c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh ph¶i göi b¶n sao giÊy chøng nhËn ®ã cho c¬ quan thuÕ, c¬ quan thèng kª, c¬ quan qu¶n lý ngµnh kinh tÕ, kü thuËt cïng cÊp, ñy ban nh©n d©n huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh n¬i doanh nghiÖp ®Æt trô së chÝnh. 2. Tæ chøc, c¸ nh©n ®îc yªu cÇu c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh cung cÊp th«ng tin vÒ néi dung ®¨ng ký kinh doanh, cÊp b¶n sao giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, giÊy chøng nhËn thay ®æi ®¨ng ký kinh doanh hoÆc b¶n trÝch lôc néi dung ®¨ng ký kinh doanh vµ ph¶i tr¶ phÝ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 10 3. C¬ quan ®¨ng ký kinh doanh cã nghÜa vô cung cÊp ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi c¸c th«ng tin vÒ néi dung ®¨ng ký kinh doanh theo yªu cÇu cña tæ chøc, c¸ nh©n quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy. §iÒu 21. C«ng bè néi dung ®¨ng ký kinh doanh 1. Trong thêi h¹n ba m¬i ngµy, kÓ tõ ngµy ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, doanh nghiÖp ph¶i ®¨ng b¸o ®Þa ph¬ng hoÆc b¸o hµng ngµy cña Trung ¬ng trong ba sè liªn tiÕp vÒ c¸c néi dung chñ yÕu sau ®©y: a) Tªn doanh nghiÖp; b) §Þa chØ trô së chÝnh cña doanh nghiÖp, chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn (nÕu cã); c) Môc tiªu vµ ngµnh, nghÒ kinh doanh; d) Vèn ®iÒu lÖ ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn vµ c«ng ty hîp danh; vèn ®Çu t ban ®Çu ®èi víi doanh nghiÖp t nh©n; ®) Tªn vµ ®Þa chØ cña chñ së h÷u, cña tÊt c¶ thµnh viªn s¸ng lËp; e) Hä tªn vµ ®Þa chØ thêng tró cña ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña doanh nghiÖp; g) N¬i ®¨ng ký kinh doanh. 2. Khi thay ®æi néi dung ®¨ng ký kinh doanh, doanh nghiÖp ph¶i c«ng bè néi dung nh÷ng thay ®æi ®ã theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. §iÒu 22. ChuyÓn quyÒn së h÷u tµi s¶n 1. Sau khi ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, ngêi cam kÕt gãp vèn vµo c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn vµ c«ng ty hîp danh ph¶i chuyÓn quyÒn së h÷u tµi s¶n gãp vèn cho c«ng ty theo quy ®Þnh sau ®©y: a) §èi víi tµi s¶n cã ®¨ng ký hoÆc gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt, th× ngêi gãp vèn ph¶i lµm thñ tôc chuyÓn quyÒn së h÷u tµi s¶n ®ã hoÆc quyÒn sö dông ®Êt cho c«ng ty t¹i c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn. ViÖc chuyÓn quyÒn së h÷u ®èi víi tµi s¶n gãp vèn kh«ng ph¶i chÞu lÖ phÝ tríc b¹; b) §èi víi tµi s¶n kh«ng ®¨ng ký quyÒn së h÷u, viÖc gãp vèn ph¶i ®îc thùc hiÖn b»ng viÖc giao nhËn tµi s¶n gãp vèn cã x¸c nhËn b»ng biªn b¶n. Biªn b¶n giao nhËn ph¶i cã c¸c néi dung chñ yÕu: tªn vµ ®Þa chØ trô së chÝnh cña c«ng ty; tªn vµ ®Þa chØ ngêi gãp vèn; lo¹i tµi s¶n vµ sè ®¬n vÞ tµi s¶n gãp vèn; tæng gi¸ trÞ c¸c tµi s¶n gãp vèn vµ tû lÖ cña tæng gi¸ trÞ tµi s¶n ®ã trong vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty; ngµy giao nhËn; ch÷ ký cña ngêi gãp vèn vµ ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty; c) Cæ phÇn hoÆc phÇn vèn gãp b»ng c¸c tµi s¶n kh«ng ph¶i lµ tiÒn ViÖt Nam, ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi, vµng chØ ®îc coi lµ thanh to¸n xong khi quyÒn së h÷u hîp ph¸p ®èi víi tµi s¶n gãp vèn ®· chuyÓn sang c«ng ty. 2. Tµi s¶n ®îc sö dông vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp t nh©n kh«ng ph¶i lµm thñ tôc chuyÓn quyÒn së h÷u cho doanh nghiÖp. §iÒu 23. §Þnh gi¸ tµi s¶n gãp vèn 1. Tµi s¶n gãp vèn nÕu kh«ng ph¶i lµ tiÒn ViÖt Nam, ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi, vµng, th× ph¶i ®îc ®Þnh gi¸. 11 2. §èi víi tµi s¶n gãp vèn vµo doanh nghiÖp khi thµnh lËp, th× tÊt c¶ thµnh viªn s¸ng lËp lµ ngêi ®Þnh gi¸ c¸c tµi s¶n ®ã. Gi¸ trÞ c¸c tµi s¶n gãp vèn ph¶i ®îc th«ng qua theo nguyªn t¾c nhÊt trÝ. 3. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty cæ phÇn, Héi ®ång thµnh viªn c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, tÊt c¶ thµnh viªn hîp danh cña c«ng ty hîp danh lµ ngêi ®Þnh gi¸ tµi s¶n gãp vèn. 4. Ngêi ®Þnh gi¸ quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 2 vµ 3 §iÒu nµy ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh trung thùc, chÝnh x¸c ®èi víi gi¸ trÞ tµi s¶n gãp vèn. Trêng hîp gi¸ trÞ tµi s¶n gãp vèn ®îc ®Þnh cao h¬n so víi gi¸ trÞ thùc tÕ cña nã t¹i thêi ®iÓm gãp vèn, th× ngêi gãp vèn vµ ngêi ®Þnh gi¸ ph¶i gãp ®ñ sè vèn nh ®· ®îc ®Þnh gi¸; nÕu g©y thiÖt h¹i cho ngêi kh¸c th× ph¶i liªn ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm båi thêng. Trêng hîp ngêi cã quyÒn, nghÜa vô vµ lîi Ých liªn quan chøng minh ®îc tµi s¶n gãp vèn ®îc ®Þnh gi¸ sai so víi gi¸ trÞ thùc tÕ t¹i thêi ®iÓm gãp vèn, th× cã quyÒn yªu cÇu c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh buéc ngêi ®Þnh gi¸ ph¶i ®Þnh gi¸ l¹i hoÆc chØ ®Þnh tæ chøc gi¸m ®Þnh ®Ó gi¸m ®Þnh l¹i gi¸ trÞ tµi s¶n gãp vèn. §iÒu 24. Tªn, trô së vµ con dÊu cña doanh nghiÖp 1. Tªn cña doanh nghiÖp ph¶i b¶o ®¶m: a) Kh«ng trïng hoÆc g©y nhÇm lÉn víi tªn cña doanh nghiÖp kh¸c ®· ®¨ng ký kinh doanh; b) Kh«ng vi ph¹m truyÒn thèng lÞch sö, v¨n hãa, ®¹o ®øc vµ thuÇn phong mü tôc cña d©n téc; c) Ph¶i viÕt b»ng tiÕng ViÖt vµ cã thÓ viÕt thªm b»ng mét hoÆc mét sè tiÕng níc ngoµi víi khæ ch÷ nhá h¬n; d) Ngoµi c¸c quy ®Þnh nãi t¹i c¸c ®iÓm a, b vµ c kho¶n nµy, th× cßn ph¶i viÕt râ lo¹i h×nh doanh nghiÖp: c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, côm tõ "tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n" viÕt t¾t lµ "TNHH"; c«ng ty cæ phÇn, tõ “cæ phÇn” viÕt t¾t lµ “Cp”; c«ng ty hîp danh, tõ “hîp danh” viÕt t¾t lµ “HD”; doanh nghiÖp t nh©n, tõ “t nh©n” viÕt t¾t lµ “TN”. 2. Trô së chÝnh cña doanh nghiÖp ph¶i ë trªn l·nh thæ ViÖt Nam; ph¶i cã ®Þa chØ ®îc x¸c ®Þnh, gåm sè nhµ, tªn phè (ngâ phè) hoÆc tªn th«n, lµng, x·, phêng, thÞ trÊn; huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh; tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng; sè ®iÖn tho¹i vµ sè fax (nÕu cã). 3. Doanh nghiÖp cã con dÊu riªng theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. §iÒu 25. V¨n phßng ®¹i diÖn, chi nh¸nh cña doanh nghiÖp 1. V¨n phßng ®¹i diÖn lµ ®¬n vÞ phô thuéc cña doanh nghiÖp, cã nhiÖm vô ®¹i diÖn theo ñy quyÒn cho lîi Ých cña doanh nghiÖp vµ thùc hiÖn viÖc b¶o vÖ c¸c lîi Ých ®ã. Néi dung ho¹t ®éng cña v¨n phßng ®¹i diÖn ph¶i phï hîp víi néi dung ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp 2. Chi nh¸nh lµ ®¬n vÞ phô thuéc cña doanh nghiÖp, cã nhiÖm vô thùc hiÖn toµn bé hoÆc mét phÇn chøc n¨ng cña doanh nghiÖp, kÓ c¶ chøc n¨ng ®¹i diÖn theo ñy quyÒn. Ngµnh, nghÒ kinh doanh cña chi nh¸nh ph¶i phï hîp víi ngµnh, nghÒ kinh doanh cña doanh nghiÖp. 3. Doanh nghiÖp cã quyÒn lËp chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn ë trong níc vµ níc ngoµi. Tr×nh tù vµ thñ tôc lËp chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn do ChÝnh phñ quy ®Þnh. 12 Ch¬ng III c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Môc I c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã hai thµnh viªn trë lªn §iÒu 26. C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n 1. C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n lµ doanh nghiÖp, trong ®ã: a) Thµnh viªn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n kh¸c cña doanh nghiÖp trong ph¹m vi sè vèn ®· cam kÕt gãp vµo doanh nghiÖp; b) PhÇn vèn gãp cña thµnh viªn chØ ®îc chuyÓn nhîng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 32 cña LuËt nµy; c) Thµnh viªn cã thÓ lµ tæ chøc, c¸ nh©n; sè lîng thµnh viªn kh«ng vît qu¸ n¨m m¬i. 2. C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n kh«ng ®îc quyÒn ph¸t hµnh cæ phiÕu. 3. C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã t c¸ch ph¸p nh©n kÓ tõ ngµy ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. §iÒu 27. Thùc hiÖn gãp vèn vµ cÊp giÊy chøng nhËn phÇn vèn gãp 1. Thµnh viªn ph¶i gãp vèn ®Çy ®ñ vµ ®óng h¹n nh ®· cam kÕt. Trêng hîp cã thµnh viªn kh«ng gãp ®Çy ®ñ vµ ®óng h¹n sè vèn ®· cam kÕt, th× sè vèn cha gãp ®îc coi lµ nî cña thµnh viªn ®ã ®èi víi c«ng ty; thµnh viªn ®ã ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm båi thêng thiÖt h¹i ph¸t sinh do kh«ng gãp ®ñ vµ ®óng h¹n sè vèn ®· cam kÕt. Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n vÒ trêng hîp nãi t¹i ®o¹n 1 kho¶n nµy cho c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh trong thêi h¹n ba m¬i ngµy, kÓ tõ thêi ®iÓm cam kÕt gãp vèn; sau thêi h¹n nµy, nÕu kh«ng cã th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n ®Õn c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh, th× thµnh viªn cha gãp ®ñ vèn vµ ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty ph¶i cïng liªn ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi c«ng ty vÒ phÇn vèn cha gãp vµ c¸c thiÖt h¹i ph¸t sinh do kh«ng gãp ®ñ vµ ®óng h¹n sè vèn ®· cam kÕt. 2. T¹i thêi ®iÓm gãp ®ñ gi¸ trÞ phÇn vèn gãp, thµnh viªn ®îc c«ng ty cÊp giÊy chøng nhËn phÇn vèn gãp. GiÊy chøng nhËn phÇn vèn gãp cã c¸c néi dung chñ yÕu sau ®©y: a) Tªn, trô së c«ng ty; b) Sè vµ ngµy cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh; c) Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty; d) Tªn, ®Þa chØ cña thµnh viªn; ®) PhÇn vèn gãp, gi¸ trÞ vèn gãp cña thµnh viªn; e) Sè vµ ngµy cÊp giÊy chøng nhËn phÇn vèn gãp; g) Ch÷ ký cña ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty. 3. Trêng hîp giÊy chøng nhËn phÇn vèn gãp bÞ mÊt, bÞ r¸ch, bÞ ch¸y hoÆc bÞ tiªu hñy díi h×nh thøc kh¸c, thµnh viªn ®îc c«ng ty cÊp l¹i giÊy chøng nhËn phÇn vèn gãp vµ ph¶i tr¶ phÝ do c«ng ty quy ®Þnh. §iÒu 28. Sæ ®¨ng ký thµnh viªn 13 1. C«ng ty ph¶i lËp sæ ®¨ng ký thµnh viªn ngay sau khi ®¨ng ký kinh doanh. Sæ ®¨ng ký thµnh viªn ph¶i cã c¸c néi dung chñ yÕu sau ®©y: a) Tªn, trô së cña c«ng ty; b) Tªn, ®Þa chØ, ch÷ ký cña thµnh viªn hoÆc cña ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña thµnh viªn; c) Gi¸ trÞ vèn gãp t¹i thêi ®iÓm gãp vèn vµ phÇn vèn gãp cña tõng thµnh viªn; thêi ®iÓm gãp vèn; lo¹i tµi s¶n gãp vèn, sè lîng, gi¸ trÞ cña tõng lo¹i tµi s¶n gãp vèn; d) Sè vµ ngµy cÊp giÊy chøng nhËn phÇn vèn gãp cña tõng thµnh viªn. 2. Sæ ®¨ng ký thµnh viªn ®îc lu gi÷ t¹i trô së chÝnh cña c«ng ty hoÆc n¬i kh¸c, nhng ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh vµ tÊt c¶ thµnh viªn biÕt. §iÒu 29. QuyÒn cña thµnh viªn 1. Thµnh viªn c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã quyÒn: a) §îc chia lîi nhuËn sau khi c«ng ty ®· nép thuÕ vµ hoµn thµnh c¸c nghÜa vô tµi chÝnh kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt t¬ng øng víi phÇn vèn gãp vµo c«ng ty; b) Tham dù häp Héi ®ång thµnh viªn, tham gia th¶o luËn, kiÕn nghÞ, biÓu quyÕt c¸c vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña Héi ®ång thµnh viªn; c) Cã sè phiÕu biÓu quyÕt t¬ng øng víi phÇn vèn gãp; d) Xem sæ ®¨ng ký thµnh viªn, sæ kÕ to¸n, b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m, c¸c tµi liÖu kh¸c cña c«ng ty vµ nhËn b¶n trÝch lôc hoÆc b¶n sao c¸c tµi liÖu nµy; ®) §îc chia gi¸ trÞ tµi s¶n cßn l¹i cña c«ng ty t¬ng øng víi phÇn vèn gãp khi c«ng ty gi¶i thÓ hoÆc ph¸ s¶n; e) §îc u tiªn gãp thªm vèn vµo c«ng ty khi c«ng ty t¨ng vèn ®iÒu lÖ; ®îc quyÒn chuyÓn nhîng mét phÇn hoÆc toµn bé phÇn vèn gãp; g) Khëi kiÖn Gi¸m ®èc (Tæng gi¸m ®èc) t¹i Tßa ¸n khi Gi¸m ®èc (Tæng gi¸m ®èc) kh«ng thùc hiÖn ®óng nghÜa vô cña m×nh, g©y thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých cña thµnh viªn ®ã; h) C¸c quyÒn kh¸c quy ®Þnh t¹i LuËt nµy vµ §iÒu lÖ c«ng ty. 2. Thµnh viªn hoÆc nhãm thµnh viªn së h÷u trªn 35% vèn ®iÒu lÖ hoÆc tû lÖ kh¸c nhá h¬n do §iÒu lÖ c«ng ty quy ®Þnh cã quyÒn yªu cÇu triÖu tËp häp Héi ®ång thµnh viªn ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn. §iÒu 30. NghÜa vô cña thµnh viªn 1. Gãp ®ñ, ®óng h¹n sè vèn ®· cam kÕt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n kh¸c cña c«ng ty trong ph¹m vi sè vèn ®· cam kÕt gãp vµo c«ng ty. 2. Tu©n thñ §iÒu lÖ c«ng ty. 3. ChÊp hµnh quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång thµnh viªn. 4. Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô kh¸c quy ®Þnh t¹i LuËt nµy vµ §iÒu lÖ c«ng ty. §iÒu 31. Mua l¹i phÇn vèn gãp 14 1. Thµnh viªn cã quyÒn yªu cÇu c«ng ty mua l¹i phÇn vèn gãp cña m×nh, nÕu thµnh viªn ®ã bá phiÕu chèng hoÆc ph¶n ®èi b»ng v¨n b¶n ®èi víi quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång thµnh viªn vÒ c¸c vÊn ®Ò sau ®©y: a) Söa ®æi, bæ sung c¸c néi dung trong §iÒu lÖ c«ng ty liªn quan ®Õn quyÒn vµ nghÜa vô cña thµnh viªn, quyÒn vµ nhiÖm vô cña Héi ®ång thµnh viªn; b) Tæ chøc l¹i c«ng ty; c) C¸c trêng hîp kh¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ c«ng ty. Yªu cÇu mua l¹i phÇn vèn gãp ph¶i b»ng v¨n b¶n vµ ®îc göi ®Õn c«ng ty trong thêi h¹n mêi l¨m ngµy, kÓ tõ ngµy th«ng qua quyÕt ®Þnh vÒ c¸c vÊn ®Ò quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b vµ c kho¶n nµy. 2. Khi cã yªu cÇu cña thµnh viªn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy, nÕu kh«ng tháa thuËn ®îc vÒ gi¸, th× c«ng ty ph¶i mua l¹i phÇn vèn gãp cña thµnh viªn ®ã theo gi¸ thÞ trêng hoÆc gi¸ ®îc tÝnh theo nguyªn t¾c quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ c«ng ty trong thêi h¹n mêi l¨m ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc yªu cÇu. ViÖc thanh to¸n chØ ®îc thùc hiÖn nÕu sau khi thanh to¸n ®ñ phÇn vèn gãp ®îc mua l¹i, c«ng ty vÉn b¶o ®¶m thanh to¸n ®ñ c¸c kho¶n nî vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n kh¸c. §iÒu 32. ChuyÓn nhîng phÇn vèn gãp Thµnh viªn c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã quyÒn chuyÓn nhîng mét phÇn hoÆc toµn bé phÇn vèn gãp cña m×nh cho ngêi kh¸c theo quy ®Þnh sau ®©y: 1. Thµnh viªn muèn chuyÓn nhîng mét phÇn hoÆc toµn bé phÇn vèn gãp ph¶i chµo b¸n phÇn vèn ®ã cho tÊt c¶ c¸c thµnh viªn cßn l¹i theo tû lÖ t¬ng øng víi phÇn vèn gãp cña hä trong c«ng ty víi cïng ®iÒu kiÖn; 2. ChØ ®îc chuyÓn nhîng cho ngêi kh«ng ph¶i lµ thµnh viªn nÕu c¸c thµnh viªn cßn l¹i cña c«ng ty kh«ng mua hoÆc kh«ng mua hÕt. §iÒu 33. Xö lý phÇn vèn gãp trong c¸c trêng hîp kh¸c 1. Trêng hîp thµnh viªn lµ c¸ nh©n bÞ chÕt hoÆc bÞ Tßa ¸n tuyªn bè lµ ®· chÕt, th× ngêi thõa kÕ cã thÓ trë thµnh thµnh viªn cña c«ng ty, nÕu ®îc Héi ®ång thµnh viªn chÊp thuËn. 2. Trêng hîp cã thµnh viªn bÞ h¹n chÕ hoÆc bÞ mÊt n¨ng lùc hµnh vi d©n sù, th× quyÒn vµ nghÜa vô cña thµnh viªn ®ã trong c«ng ty ®îc thùc hiÖn th«ng qua ngêi gi¸m hé, nÕu ®îc Héi ®ång thµnh viªn chÊp thuËn. 3. Trêng hîp ngêi thõa kÕ quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy kh«ng ®îc Héi ®ång thµnh viªn chÊp thuËn hoÆc kh«ng muèn trë thµnh thµnh viªn, ngêi gi¸m hé cña thµnh viªn quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy kh«ng ®îc Héi ®ång thµnh viªn chÊp thuËn, thµnh viªn lµ tæ chøc bÞ gi¶i thÓ hoÆc bÞ ph¸ s¶n, th× phÇn vèn gãp cña thµnh viªn ®ã ®îc c«ng ty mua l¹i theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 31 cña LuËt nµy hoÆc ®îc chuyÓn nhîng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 32 cña LuËt nµy. 4. Trêng hîp phÇn vèn gãp cña thµnh viªn lµ c¸ nh©n bÞ chÕt mµ kh«ng kh«ng cã ngêi thõa kÕ, ngêi thõa kÕ tõ chèi nhËn thõa kÕ hoÆc bÞ truÊt quyÒn thõa kÕ th× c«ng ty ph¶i nép gi¸ trÞ phÇn vèn gãp ®ã vµo ng©n s¸ch nhµ níc. §iÒu 34. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý c«ng ty 15 C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã tõ hai thµnh viªn trë lªn ph¶i cã: Héi ®ång thµnh viªn, Chñ tÞch Héi ®ång thµnh viªn, Gi¸m ®èc (Tæng gi¸m ®èc). C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã trªn mêi mét thµnh viªn ph¶i cã Ban kiÓm so¸t. QuyÒn, nghÜa vô vµ chÕ ®é lµm viÖc cña Ban kiÓm so¸t, Trëng ban kiÓm so¸t do §iÒu lÖ c«ng ty quy ®Þnh. §iÒu 35. Héi ®ång thµnh viªn 1. Héi ®ång thµnh viªn gåm tÊt c¶ thµnh viªn, lµ c¬ quan quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña c«ng ty. Trêng hîp thµnh viªn lµ tæ chøc, th× thµnh viªn ®ã chØ ®Þnh ®¹i diÖn cña m×nh vµo Héi ®ång thµnh viªn. Héi ®ång thµnh viªn häp Ýt nhÊt mçi n¨m mét lÇn. 2. Héi ®ång thµnh viªn cã c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô sau ®©y: a) QuyÕt ®Þnh ph¬ng híng ph¸t triÓn c«ng ty; b) QuyÕt ®Þnh t¨ng hoÆc gi¶m vèn ®iÒu lÖ, quyÕt ®Þnh thêi ®iÓm vµ ph¬ng thøc huy ®éng thªm vèn; c) QuyÕt ®Þnh ph¬ng thøc ®Çu t vµ dù ¸n ®Çu t cã gi¸ trÞ lín h¬n 50% tæng gi¸ trÞ tµi s¶n ®îc ghi trong sæ kÕ to¸n cña c«ng ty hoÆc tû lÖ kh¸c nhá h¬n quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ c«ng ty; d) Th«ng qua hîp ®ång vay, cho vay, b¸n tµi s¶n cã gi¸ trÞ b»ng hoÆc lín h¬n 50% tæng gi¸ trÞ tµi s¶n ®îc ghi trong sæ kÕ to¸n cña c«ng ty hoÆc tû lÖ kh¸c nhá h¬n quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ c«ng ty; ®) BÇu, miÔn nhiÖm, b·i nhiÖm Chñ tÞch Héi ®ång thµnh viªn; quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, c¸ch chøc Gi¸m ®èc (Tæng gi¸m ®èc), kÕ to¸n trëng vµ c¸n bé qu¶n lý quan träng kh¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ c«ng ty; e) QuyÕt ®Þnh møc l¬ng, lîi Ých kh¸c ®èi víi Gi¸m ®èc (Tæng gi¸m ®èc), kÕ to¸n trëng vµ c¸c c¸n bé qu¶n lý quan träng kh¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ c«ng ty; g) Th«ng qua b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m, ph¬ng ¸n sö dông vµ ph©n chia lîi nhuËn hoÆc ph¬ng ¸n xö lý lç cña c«ng ty; h) QuyÕt ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý c«ng ty; i) QuyÕt ®Þnh thµnh lËp chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn; k) Söa ®æi, bæ sung §iÒu lÖ c«ng ty; l) QuyÕt ®Þnh tæ chøc l¹i c«ng ty; m) QuyÕt ®Þnh gi¶i thÓ c«ng ty; n) C¸c quyÒn vµ nhiÖm vô kh¸c quy ®Þnh t¹i LuËt nµy vµ §iÒu lÖ c«ng ty. §iÒu 36. Chñ tÞch Héi ®ång thµnh viªn 1. Héi ®ång thµnh viªn bÇu mét thµnh viªn lµm Chñ tÞch. Chñ tÞch Héi ®ång thµnh viªn cã thÓ kiªm Gi¸m ®èc (Tæng gi¸m ®èc) c«ng ty. 2. Chñ tÞch Héi ®ång thµnh viªn cã c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô sau ®©y: a) ChuÈn bÞ ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña Héi ®ång thµnh viªn; b) ChuÈn bÞ ch¬ng tr×nh, néi dung, tµi liÖu häp Héi ®ång thµnh viªn hoÆc ®Ó lÊy ý kiÕn c¸c thµnh viªn; c) TriÖu tËp vµ chñ täa cuéc häp Héi ®ång thµnh viªn hoÆc thùc hiÖn viÖc lÊy ý kiÕn c¸c thµnh viªn; 16 d) Gi¸m s¸t viÖc tæ chøc thùc hiÖn quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång thµnh viªn; ®) Thay mÆt Héi ®ång thµnh viªn ký c¸c quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång thµnh viªn; e) C¸c quyÒn vµ nhiÖm vô kh¸c ®îc quy ®Þnh t¹i LuËt nµy vµ §iÒu lÖ c«ng ty. 3. NhiÖm kú cña Chñ tÞch Héi ®ång thµnh viªn kh«ng qu¸ ba n¨m. Chñ tÞch Héi ®ång thµnh viªn cã thÓ ®îc bÇu l¹i. 4. Trêng hîp §iÒu lÖ c«ng ty quy ®Þnh Chñ tÞch Héi ®ång thµnh viªn lµ ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt, th× c¸c giÊy tê giao dÞch ph¶i ghi râ ®iÒu ®ã. §iÒu 37. TriÖu tËp häp Héi ®ång thµnh viªn 1. Héi ®ång thµnh viªn ®îc triÖu tËp häp bÊt cø khi nµo theo yªu cÇu cña Chñ tÞch Héi ®ång thµnh viªn hoÆc theo yªu cÇu cña thµnh viªn hoÆc nhãm thµnh viªn quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 29 cña LuËt nµy. 2. Ch¬ng tr×nh vµ c¸c tµi liÖu häp ph¶i ®îc göi cho thµnh viªn c«ng ty tríc ngµy khai m¹c cuéc häp. Thêi h¹n göi tríc do §iÒu lÖ c«ng ty quy ®Þnh. §iÒu 38. §iÒu kiÖn vµ thÓ thøc tiÕn hµnh häp Héi ®ång thµnh viªn 1. Cuéc häp Héi ®ång thµnh viªn ®îc tiÕn hµnh khi cã sè thµnh viªn dù häp ®¹i diÖn Ýt nhÊt 65% vèn ®iÒu lÖ. Tû lÖ cô thÓ do §iÒu lÖ c«ng ty quy ®Þnh. 2. Trêng hîp cuéc häp lÇn thø nhÊt kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn tiÕn hµnh theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy, th× ®îc triÖu tËp häp lÇn thø hai trong thêi h¹n mêi l¨m ngµy, kÓ tõ ngµy cuéc häp lÇn thø nhÊt dù ®Þnh khai m¹c. Cuéc häp Héi ®ång thµnh viªn triÖu tËp lÇn thø hai ®îc tiÕn hµnh khi cã sè thµnh viªn dù häp ®¹i diÖn Ýt nhÊt 50% vèn ®iÒu lÖ. Tû lÖ cô thÓ do §iÒu lÖ c«ng ty quy ®Þnh. 3. Trêng hîp cuéc häp triÖu tËp lÇn thø hai kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn tiÕn hµnh theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy, th× ®îc triÖu tËp häp lÇn thø ba trong thêi h¹n mêi ngµy, kÓ tõ ngµy cuéc häp lÇn thø hai dù ®Þnh khai m¹c. Trong trêng hîp nµy, cuéc häp Héi ®ång thµnh viªn ®îc tiÕn hµnh kh«ng phô thuéc sè thµnh viªn dù häp. 4. Thµnh viªn cã thÓ ñy quyÒn b»ng v¨n b¶n cho thµnh viªn kh¸c dù häp Héi ®ång thµnh viªn. ThÓ thøc tiÕn hµnh häp Héi ®ång thµnh viªn, h×nh thøc biÓu quyÕt do §iÒu lÖ c«ng ty quy ®Þnh. §iÒu 39. QuyÕt ®Þnh cña Héi ®ång thµnh viªn 1. Héi ®ång thµnh viªn th«ng qua c¸c quyÕt ®Þnh thuéc thÈm quyÒn b»ng h×nh thøc biÓu quyÕt t¹i cuéc häp hoÆc lÊy ý kiÕn b»ng v¨n b¶n. 2. QuyÕt ®Þnh cña Héi ®ång thµnh viªn ®îc th«ng qua t¹i cuéc häp khi: a) §îc sè phiÕu ®¹i diÖn Ýt nhÊt 51% sè vèn cña c¸c thµnh viªn dù häp chÊp thuËn. Tû lÖ cô thÓ do §iÒu lÖ c«ng ty quy ®Þnh; b) §èi víi quyÕt ®Þnh b¸n tµi s¶n cã gi¸ trÞ b»ng hoÆc lín h¬n 50% tæng gi¸ trÞ tµi s¶n ®îc ghi trong sæ kÕ to¸n cña c«ng ty hoÆc tû lÖ nhá h¬n quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ c«ng ty, söa ®æi vµ bæ sung §iÒu lÖ c«ng ty, tæ chøc l¹i, gi¶i thÓ c«ng ty th× ph¶i ®îc sè phiÕu ®¹i diÖn cho Ýt nhÊt 75% sè vèn cña c¸c thµnh viªn dù häp chÊp thuËn. Tû lÖ cô thÓ do §iÒu lÖ c«ng ty quy ®Þnh. 17 3. QuyÕt ®Þnh cña Héi ®ång thµnh viªn ®îc th«ng qua díi h×nh thøc lÊy ý kiÕn b»ng v¨n b¶n khi ®îc sè thµnh viªn ®¹i diÖn Ýt nhÊt 65% vèn ®iÒu lÖ chÊp thuËn. Tû lÖ cô thÓ do §iÒu lÖ c«ng ty quy ®Þnh. §iÒu 40. Biªn b¶n häp Héi ®ång thµnh viªn 1. TÊt c¶ c¸c cuéc häp Héi ®ång thµnh viªn ph¶i ®îc ghi vµo sæ biªn b¶n cña c«ng ty. 2. Biªn b¶n häp Héi ®ång thµnh viªn ph¶i lµm xong vµ th«ng qua ngay tríc khi bÕ m¹c. Biªn b¶n ph¶i cã c¸c néi dung chñ yÕu sau ®©y: a) Thêi gian vµ ®Þa ®iÓm häp; b) Tæng sè thµnh viªn dù häp vµ tû lÖ vèn ®iÒu lÖ mµ hä ®¹i diÖn; c) Ch¬ng tr×nh lµm viÖc; d) Tãm t¾t ý kiÕn ph¸t biÓu t¹i cuéc häp; ®) C¸c vÊn ®Ò biÓu quyÕt, kÕt qu¶ biÓu quyÕt ®èi víi tõng vÊn ®Ò vµ c¸c quyÕt ®Þnh ®· ®îc th«ng qua; e) Hä tªn vµ ch÷ ký cña Chñ tÞch Héi ®ång thµnh viªn hoÆc ngêi ®îc Chñ tÞch Héi ®ång thµnh viªn ñy quyÒn chñ täa cuéc häp. §iÒu 41. Gi¸m ®èc (Tæng gi¸m ®èc) 1. Gi¸m ®èc (Tæng gi¸m ®èc) c«ng ty lµ ngêi ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh hµng ngµy cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Héi ®ång thµnh viªn vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh. Trêng hîp §iÒu lÖ c«ng ty kh«ng quy ®Þnh Chñ tÞch Héi ®ång thµnh viªn lµ ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt, th× Gi¸m ®èc (Tæng gi¸m ®èc) lµ ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty. 2. Gi¸m ®èc (Tæng gi¸m ®èc) cã c¸c quyÒn sau ®©y: a) Tæ chøc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång thµnh viªn; b) QuyÕt ®Þnh tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ho¹t ®éng hµng ngµy cña c«ng ty; c) Tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh vµ kÕ ho¹ch ®Çu t cña c«ng ty; d) Ban hµnh quy chÕ qu¶n lý néi bé c«ng ty; ®) Bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, c¸ch chøc c¸c chøc danh qu¶n lý trong c«ng ty, trõ c¸c chøc danh thuéc thÈm quyÒn cña Héi ®ång thµnh viªn; e) Ký kÕt hîp ®ång nh©n danh c«ng ty, trõ trêng hîp thuéc thÈm quyÒn cña Chñ tÞch Héi ®ång thµnh viªn; g) KiÕn nghÞ ph¬ng ¸n bè trÝ c¬ cÊu tæ chøc c«ng ty; h) Tr×nh b¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh hµng n¨m lªn Héi ®ång thµnh viªn; i) KiÕn nghÞ ph¬ng ¸n sö dông lîi nhuËn hoÆc xö lý c¸c kho¶n lç trong kinh doanh; k) TuyÓn dông lao ®éng; 18 l) C¸c quyÒn kh¸c ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ c«ng ty, t¹i hîp ®ång lao ®éng mµ Gi¸m ®èc (Tæng gi¸m ®èc) ký víi c«ng ty vµ theo quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång thµnh viªn. 3. Gi¸m ®èc (Tæng gi¸m ®èc) c«ng ty cã c¸c nghÜa vô sau ®©y: a) Thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô ®îc giao mét c¸ch trung thùc, mÉn c¸n v× lîi Ých hîp ph¸p cña c«ng ty; b) Kh«ng ®îc l¹m dông ®Þa vÞ vµ quyÒn h¹n, sö dông tµi s¶n cña c«ng ty ®Ó thu lîi riªng cho b¶n th©n, cho ngêi kh¸c; kh«ng ®îc tiÕt lé bÝ mËt cña c«ng ty, trõ trêng hîp ®îc Héi ®ång thµnh viªn chÊp thuËn; c) Khi c«ng ty kh«ng thanh to¸n ®ñ c¸c kho¶n nî vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n kh¸c ®Õn h¹n ph¶i tr¶ th× ph¶i th«ng b¸o t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty cho tÊt c¶ thµnh viªn c«ng ty vµ chñ nî biÕt; kh«ng ®îc t¨ng tiÒn l¬ng, kh«ng ®îc tr¶ tiÒn thëng cho c«ng nh©n viªn cña c«ng ty, kÓ c¶ cho ngêi qu¶n lý; ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n vÒ thiÖt h¹i x¶y ra ®èi víi chñ nî do kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô quy ®Þnh t¹i ®iÓm nµy; kiÕn nghÞ biÖn ph¸p kh¾c phôc khã kh¨n vÒ tµi chÝnh cña c«ng ty; d) Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô kh¸c do ph¸p luËt vµ §iÒu lÖ c«ng ty quy ®Þnh. §iÒu 42. C¸c hîp ®ång ph¶i ®îc Héi ®ång thµnh viªn chÊp thuËn 1. TÊt c¶ c¸c hîp ®ång kinh tÕ, lao ®éng, d©n sù cña c«ng ty víi thµnh viªn, Gi¸m ®èc (Tæng gi¸m ®èc) c«ng ty, víi ngêi cã liªn quan cña hä ®Òu ph¶i ®îc th«ng b¸o cho tÊt c¶ thµnh viªn biÕt chËm nhÊt mêi l¨m ngµy tríc khi ký. 2. Trêng hîp cã thµnh viªn ph¸t hiÖn hîp ®ång cã tÝnh chÊt t lîi th× cã quyÒn yªu cÇu Héi ®ång thµnh viªn xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh. Trong trêng hîp nµy, hîp ®ång chØ ®îc ký sau khi cã quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång thµnh viªn. NÕu hîp ®ång ®îc ký mµ cha ®îc Héi ®ång thµnh viªn chÊp thuËn, th× hîp ®ång ®ã v« hiÖu vµ ®îc xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Nh÷ng ngêi g©y thiÖt h¹i cho c«ng ty ph¶i båi thêng thiÖt h¹i ph¸t sinh, hoµn tr¶ cho c«ng ty tÊt c¶ c¸c kho¶n lîi thu ®îc tõ viÖc thùc hiÖn hîp ®ång ®ã. §iÒu 43. T¨ng, gi¶m vèn ®iÒu lÖ 1. Theo quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång thµnh viªn, c«ng ty cã thÓ t¨ng vèn ®iÒu lÖ b»ng c¸ch: a) T¨ng vèn gãp cña thµnh viªn; b) §iÒu chØnh t¨ng møc vèn ®iÒu lÖ t¬ng øng víi gi¸ trÞ tµi s¶n t¨ng lªn cña c«ng ty; c) TiÕp nhËn vèn gãp cña thµnh viªn míi. 2. Trêng hîp t¨ng vèn gãp cña thµnh viªn, th× vèn gãp thªm ®îc ph©n chia cho tõng thµnh viªn t¬ng øng víi phÇn vèn gãp cña hä trong vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty. NÕu cã thµnh viªn kh«ng gãp thªm vèn, th× phÇn vèn gãp ®ã ®îc chia cho thµnh viªn kh¸c theo tû lÖ phÇn vèn gãp t¬ng øng. 3. Theo quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång thµnh viªn, c«ng ty cã thÓ gi¶m vèn ®iÒu lÖ b»ng c¸ch: a) Hoµn tr¶ mét phÇn vèn gãp cho thµnh viªn theo tû lÖ vèn gãp cña hä trong vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty; 19 b) §iÒu chØnh gi¶m møc vèn ®iÒu lÖ t¬ng øng víi gi¸ trÞ tµi s¶n gi¶m xuèng cña c«ng ty. C«ng ty chØ cã quyÒn gi¶m vèn ®iÒu lÖ theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n nµy, nÕu ngay sau khi hoµn tr¶ cho thµnh viªn, c«ng ty vÉn b¶o ®¶m thanh to¸n ®ñ c¸c kho¶n nî vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n kh¸c. §iÒu 44. §iÒu kiÖn ®Ó chia lîi nhuËn C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n chØ ®îc chia lîi nhuËn cho c¸c thµnh viªn khi c«ng ty kinh doanh cã l·i, ®· hoµn thµnh nghÜa vô nép thuÕ vµ c¸c nghÜa vô tµi chÝnh kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ngay sau khi chia lîi nhuËn c«ng ty vÉn thanh to¸n ®ñ c¸c kho¶n nî vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n kh¸c ®· ®Õn h¹n tr¶. §iÒu 45. Thu håi phÇn vèn gãp ®· hoµn tr¶ hoÆc lîi nhuËn ®· chia Trêng hîp hoµn tr¶ mét phÇn vèn gãp do gi¶m vèn ®iÒu lÖ tr¸i víi quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 43 cña LuËt nµy hoÆc chia lîi nhuËn cho thµnh viªn tr¸i víi quy ®Þnh t¹i §iÒu 44 cña LuËt nµy, th× tÊt c¶ thµnh viªn ph¶i hoµn tr¶ cho c«ng ty sè tiÒn, tµi s¶n kh¸c ®· nhËn hoÆc ph¶i cïng liªn ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kho¶n nî t¬ng ®¬ng víi phÇn vèn ®· gi¶m hoÆc lîi nhuËn ®· chia t¬ng øng víi phÇn vèn gãp. Môc II C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn §iÒu 46. C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn 1. C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn lµ doanh nghiÖp do mét tæ chøc lµm chñ së h÷u (sau ®©y gäi lµ chñ së h÷u c«ng ty); chñ së h÷u chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n kh¸c cña doanh nghiÖp trong ph¹m vi sè vèn ®iÒu lÖ cña doanh nghiÖp. 2. Chñ së h÷u c«ng ty cã quyÒn chuyÓn nhîng toµn bé hoÆc mét phÇn vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty cho tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c. 3. C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn kh«ng ®îc quyÒn ph¸t hµnh cæ phiÕu. 4. C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn cã t c¸ch ph¸p nh©n kÓ tõ ngµy ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. §iÒu 47. QuyÒn vµ nghÜa vô cña chñ së h÷u c«ng ty 1. Chñ së h÷u c«ng ty cã c¸c quyÒn sau ®©y: a) QuyÕt ®Þnh néi dung, söa ®æi, bæ sung §iÒu lÖ c«ng ty; b) QuyÕt ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý c«ng ty, bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, c¸ch chøc c¸c chøc danh qu¶n lý c«ng ty quy ®Þnh t¹i §iÒu 49 cña LuËt nµy; c) QuyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty; d) QuyÕt ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t cã gi¸ trÞ b»ng hoÆc lín h¬n 50% tæng gi¸ trÞ tµi s¶n ®îc ghi trong sæ kÕ to¸n cña c«ng ty; ®) QuyÕt ®Þnh b¸n tµi s¶n cã gi¸ trÞ b»ng hoÆc lín h¬n 50% tæng gi¸ trÞ tµi s¶n ®îc ghi trong sæ kÕ to¸n cña c«ng ty; e) Tæ chøc gi¸m s¸t, theo dâi vµ ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty; 20 g) QuyÕt ®Þnh viÖc sö dông lîi nhuËn; h) QuyÕt ®Þnh tæ chøc l¹i c«ng ty; i) C¸c quyÒn kh¸c quy ®Þnh t¹i LuËt nµy vµ §iÒu lÖ c«ng ty. 2. Chñ së h÷u c«ng ty cã c¸c nghÜa vô sau ®©y: a) Ph¶i gãp vèn ®Çy ®ñ vµ ®óng h¹n nh ®· ®¨ng ký; b) Tu©n thñ §iÒu lÖ c«ng ty; c) Tu©n thñ quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ hîp ®ång trong viÖc mua, b¸n, vay, cho vay, thuª vµ cho thuª gi÷a c«ng ty vµ chñ së h÷u; d) Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 48. H¹n chÕ ®èi víi quyÒn cña chñ së h÷u c«ng ty 1. Chñ së h÷u c«ng ty kh«ng ®îc trùc tiÕp rót mét phÇn hoÆc toµn bé sè vèn ®· gãp vµo c«ng ty. 2. Chñ së h÷u c«ng ty chØ ®îc quyÒn rót vèn b»ng c¸ch chuyÓn nhîng mét phÇn hoÆc toµn bé sè vèn cho tæ chøc hoÆc c¸ nh©n kh¸c. 3. Chñ së h÷u c«ng ty kh«ng ®îc rót lîi nhuËn cña c«ng ty khi c«ng ty kh«ng thanh to¸n ®ñ c¸c kho¶n nî vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n kh¸c ®Õn h¹n ph¶i tr¶. §iÒu 49. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty 1. Tïy thuéc quy m« vµ ngµnh, nghÒ kinh doanh, c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý néi bé cña c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn bao gåm: Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Gi¸m ®èc (Tæng gi¸m ®èc) hoÆc Chñ tÞch c«ng ty vµ Gi¸m ®èc (Tæng gi¸m ®èc). 2. QuyÒn vµ nghÜa vô cña Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc Chñ tÞch c«ng ty, Gi¸m ®èc (Tæng gi¸m ®èc) cña c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn do §iÒu lÖ c«ng ty quy ®Þnh c¨n cø vµo quy ®Þnh cña LuËt nµy vµ c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan. §iÒu 50. T¨ng, gi¶m vèn ®iÒu lÖ C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn cã thÓ t¨ng, gi¶m vèn ®iÒu lÖ b»ng c¸ch: 1. T¨ng, gi¶m vèn gãp cña chñ së h÷u c«ng ty; 2. §iÒu chØnh møc vèn ®iÒu lÖ t¬ng øng víi gi¸ trÞ tµi s¶n cña c«ng ty. Ch¬ng IV c«ng ty cæ phÇn §iÒu 51. C«ng ty cæ phÇn 1. C«ng ty cæ phÇn lµ doanh nghiÖp, trong ®ã: a) Vèn ®iÒu lÖ ®îc chia thµnh nhiÒu phÇn b»ng nhau gäi lµ cæ phÇn; b) Cæ ®«ng chØ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nî vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n kh¸c cña doanh nghiÖp trong ph¹m vi sè vèn ®· gãp vµo doanh nghiÖp; c) Cæ ®«ng cã quyÒn tù do chuyÓn nhîng cæ phÇn cña m×nh cho ngêi kh¸c, trõ trêng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 55 vµ kho¶n 1 §iÒu 58 cña LuËt nµy;
- Xem thêm -