Tài liệu Luận vănthiết kế tòa nhà văn phòng idt

  • Số trang: 2842 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 94 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TP.HCM KHOA XAÂY DÖÏNG -------- HEÄ ÑAØO TAÏO: CHÍNH QUY NGAØNH: XAÂY DÖÏNG DAÂN DUÏNG VAØ COÂNG NGHIEÄP THUYEÁT MINH C H ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG U TE ÑEÀ TAØI H THIEÁT KEÁ TOØA NHAØ VAÊN PHOØNG IDT SVTH : LEÂ HUYØNH QUANG LÔÙP : 09 HXD1 THAÙNG 05 - 2011 TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TP.HCM KHOA XAÂY DÖÏNG -------- ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG PHAÀN KEÁT CAÁU H PHAÀN KIEÁN TRUÙC GVHD U TE C GVHD Th.s TRÖÔNG QUANG THAØNH Th.s TRÖÔNG QUANG THAØNH H PHAÀN MOÙNG GVHD Th.s TRÖÔNG QUANG THAØNH TP.HCM 05-2011 TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TP.HCM KHOA XAÂY DÖÏNG -------- HEÄ ÑAØO TAÏO: CHÍNH QUY NGAØNH: XAÂY DÖÏNG DAÂN DUÏNG VAØ COÂNG NGHIEÄP PHUÏ LUÏC THUYEÁT MINH C H ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG U TE ÑEÀ TAØI H THIEÁT KEÁ TOØA NHAØ VAÊN PHOØNG IDT SVTH : LEÂ HUYØNH QUANG LÔÙP : 09 HXD1 THAÙNG 05 - 2011 Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 09 HXD GVHD: Th.s TRÖÔNG QUANG THAØNH LÔØI CAÛM ÔN Vôùi taát caû loøng chaân thaønh, em xin caûm ôn Ban Giaùm Hieäu nhaø tröôøng, vaø caùc thaày coâ trong khoa Xaây Döïng, ñaõ taïo moïi thuaän lôïi ñeå em coù theå hoïc hoûi nhieàu kieán thöùc quí baùu trong suoát 2 naêm qua. - Ñaëc bieät, em xin chaân thaønh caûm ôn thaày höôùng daãn Th.s Tröông Quang Thaønh ñaõ taän tình giuùp ñôõ, truyeàn ñaït cho em coù ñöôïc nhöõng kieán thöùc, kinh nghieäm vaø nhöõng lôøi khuyeân quí baùu ñeå em coù theå hoaøn thaønh ñoà aùn naøy. - Vôùi löôïng kieán thöùc vaø kinh nghieäm thöïc teá coøn haïn cheá, do vaäy khoâng theå traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt trong quaù trình laøm ñeà taøi, em xin ñoùn nhaän nhöõng lôøi pheâ bình cuûa quyù thaày coâ cuøng caùc baïn, ñeå kieán thöùc cuûa em ngaøy caøng hoaøn thieän hôn. - Lôøi cuoái, em xin kính chuùc quí Thaày Coâ lôøi chuùc söùc khoûe vaø haïnh phuùc. H U TE C H - SVTH: LEÂ HUYØNH QUANG Tp. HCM thaùng 05/2011 Sinh Vieân Leâ Huyønh Quang Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 09 HXD GVHD: Th.s TRÖÔNG QUANG THAØNH NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. H ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. C ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. U TE ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. H ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Giaùo vieân höôùng daãn kyù teân. SVTH: LEÂ HUYØNH QUANG Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 09 HXD GVHD: Th.s TRÖÔNG QUANG THAØNH MUÏC LUÏC PHAÀN 1: GIÔÙI THIEÄU PHAÀN KIEÁN TRUÙC COÂNG TRÌNH TOÅNG QUAN COÂNG TRÌNH ............................................................................................. 1 1.1.Toång quan veà kieán truùc .................................................................................................. 2 1.2.Söï caàn thieát phaûi ñaàu tö ................................................................................................. 2 1.3.Giaûi phaùp veà kieán truùc ................................................................................................... 3 1.4.Giaûi phaùp veà keát caáu ...................................................................................................... 3 1.5.Toång quan veà ñaëc ñieåm khí haäu-khí töôïng thuûy vaên ..................................................... 4 1.6.Toång quan veà caùc giaûi phaùp khaùc .................................................................................. 5 H U TE C H PHAÀN 2: TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU BEÂN TREÂN CÔ SÔÛ THIEÁT KE Á .......................................................................................................... 6-8 CHÖÔNG 1: THIEÁT KEÁ SAØN TAÀNG ................................................................................. 9 1.1. Choïn tieát dieän daàm –saøn ............................................................................................ 10 1.2. Tính taûi troïng taùc duïng leân caùc oâ baûn saøn.............................................................. 11-14 1.3. Tính noäi löïc cho töøng oâ baûn ................................................................................... 14-17 1.4. Tính coát theùp cho töøng oâ baûn ...................................................................................... 17 1.5. Kieåm tra ñoä voõng cho oâ baûn keâ.............................................................................. 18-19 CHÖÔNG 2: THIEÁT KEÁ CAÀU THANG BOÄ ..................................................................... 20 2.1. Choïn kích thöôùc tieát dieän ............................................................................................ 21 2.2. Tính baûn chieáu nghæ vaø baûn thang.......................................................................... 21-23 2.3. Tính noäi löïc vaø coát theùp cho daàm chieáu nghæ ......................................................... 24-26 2.4. Tính noäi löïc vaø coát theùp cho daàm chieáu tôùi ........................................................... 26-28 CHÖÔNG 3: THIEÁT KEÁ BEÅ NÖÔÙC MAÙI ......................................................................... 29 3.1. Heä chòu löïc vaø kích thöôùc beå nöôùc ......................................................................... 29-32 3.2. Tính toaùn baûn thaønh ............................................................................................... 32-34 3.3. Tính toaùn baûn naép .................................................................................................. 34-36 3.4. Tính toaùn daàm naép ................................................................................................. 36-42 3.5. Tính toaùn baûn ñaùy .................................................................................................. 42-45 3.6. Tính toaùn daàm ñaùy ................................................................................................. 45-50 3.7. Tính coät .................................................................................................................. 50-51 CHÖÔNG 4: THIEÁT KEÁ KHUNG PHAÚNG TRUÏC 2 ........................................................ 52 4.1. Choïn sô ñoà tính ........................................................................................................... 52 4.2. Choïn kích thöôùc daàm .................................................................................................. 52 4.3. Choïn kích thöôùc coät ............................................................................................... 52-53 4.3. Moâ hình sô ñoà tính ...................................................................................................... 54 4.5. Tính toaùn taûi troïng taùc duïng leân khung truïc 2........................................................ 54-86 4.5.5. Moâ hình hoùa khung truïc 2 leân chöông trình Sap2000 .............................................. 87 4.5.5. Caùc tröôøng hôïp taûi troïng taùc duïng leân moâ hình khung truïc 2 ............................. 88-98 4.5.6. Toå hôïp taûi troïng ...................................................................................................... 99 4.5.7. Keát quaû toå hôïp noäi löïc khung truïc 2 ............................................................... 100-102 4.6. Kieåm tra oån ñònh ...................................................................................................... 103 4.7. Tính coát theùp daàm khung truïc 2 ......................................................................... 104-110 SVTH: LEÂ HUYØNH QUANG Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 09 HXD GVHD: Th.s TRÖÔNG QUANG THAØNH 4.8. Tính coát theùp coät khung truïc 2 ........................................................................... 111-120 CHÖÔNG 5: THIEÁT KEÁ DAÀM DOÏC TRUÏC E TAÀNG ÑIEÅN HÌNH............................... 121 5.1. Choïn sô ñoà tính ......................................................................................................... 121 5.2. Choïn sô boä kích thöôùc tieát dieän ................................................................................ 121 5.3. Tính toaùn taûi troïng taùc duïng leân daàm................................................................. 121-125 5.4. Moâ hình hoùa daàm doïc truïc E leân chöông trình Sap2000 .................................... 126-127 5.5. Toå hôïp taûi troïng vaø keát quaû toå hôïp noäi löïc ........................................................ 127-128 5.6. Tính toaùn coát theùp .............................................................................................. 128-131 U TE C H PHAÀN 3: NEÀN MOÙNG CHÖÔNG1:HOÀ SÔ ÑÒA CHAÁT ...................................................................................... 133 1.1. Toång hôïp vaø xöû lyù ñòa chaát tính toaùn moùng ....................................................... 133-134 1.2. Khaùi quaùt vaø choïn phöông aùn moùng .................................................................. 134-136 1.3. Noäi löïc tính toaùn moùng ............................................................................................. 136 CHÖÔNG 2: THIEÁT KEÁ MOÙNG COÏC EÙP ..................................................................... 137 2.1. Kích thöôùc, vaät lieäu coïc ..................................................................................... 137-139 2.2. Tính söùc chòu taûi cuûa coïc eùp.............................................................................. 139-143 2.3. Tính toaùn moùng M1............................................................................................ 143-154 2.3. Tính moùng M2.................................................................................................... 154-163 CHÖÔNG 3: THIEÁT KEÁ MOÙNG COÏC KHOAN NHOÀI ................................................. 164 3.1. Tính söùc chòu taûi cuûa coïc khoan nhoài ................................................................ 163-171 3.2. Tính toaùn moùng M1............................................................................................ 171-179 3.3. Tính toaùn moùng M2............................................................................................ 180-188 CHÖÔNG 4: SO SAÙNH 2 PHÖÔNG AÙN MOÙNG ................................................... 188-190 H PHAÀN 4: PHUÏ LUÏC SVTH: LEÂ HUYØNH QUANG Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 09 HXD GVHD: Th.s TRÖÔNG QUANG THAØNH H U TE C H PHAÀN 4 : PHUÏ LUÏC Sô ñoà tính khung truïc 2 SVTH: LEÂ HUYØNH QUANG trang 1 Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 09 HXD GVHD: Th.s TRÖÔNG QUANG THAØNH H U TE C H NOÄI LÖÏC DAÀM KHUNG TRUÏC 2 Sô ñoà vaø kyù hieäu phaàn töû coät, daàm khung truïc 2 SVTH: LEÂ HUYØNH QUANG trang 2 Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 09 HXD GVHD: Th.s TRÖÔNG QUANG THAØNH 1.1. Noäi löïc daàm khung truïc 2 V2 KN -157.8242948 -30.35139475 98.57635051 254.9500505 -241.4181638 -85.04446383 41.78408481 169.2569848 -165.0605832 -37.58768324 90.68967413 247.0633741 -247.9368245 -91.56312452 37.67325847 165.1461585 -166.6654691 -39.1925691 89.47389463 245.8475946 -249.4454237 -93.07172373 36.0683726 163.5412726 -169.1739877 -41.70108766 82.9354771 239.3091771 -252.5535065 -96.17980649 30.4343919 157.9072919 69.835 71.135 72.435 51.817 53.117 54.417 -140.9789767 -34.75182671 89.41029361 214.1654394 -212.5602581 -87.11000811 35.49978296 141.726933 -131.6741242 -86.03088766 -63.96888766 H U TE C H TABLE: Frame Station OutputCase CaseType StepType P Text m Text Text Text KN D1-1 0 BAO Combination Max 14.19065752 D1-1 4.25 BAO Combination Max 14.19065752 4.25 BAO Combination Max 14.19065752 D1-1 8.5 BAO Combination Max 14.19065752 D1-1 0 BAO Combination Min -14.3891988 D1-1 D1-1 4.25 BAO Combination Min -14.3891988 4.25 BAO Combination Min -14.3891988 D1-1 D1-1 8.5 BAO Combination Min -14.3891988 0 BAO Combination Max 5.197155266 D1-2 4.25 BAO Combination Max 5.197155266 D1-2 4.25 BAO Combination Max 5.197155266 D1-2 8.5 BAO Combination Max 5.197155266 D1-2 D1-2 0 BAO Combination Min -13.27504075 4.25 BAO Combination Min -13.27504075 D1-2 4.25 BAO Combination Min -13.27504075 D1-2 8.5 BAO Combination Min -13.27504075 D1-2 0 BAO Combination Max 9.26779305 D1-3 D1-3 4.25 BAO Combination Max 9.26779305 4.25 BAO Combination Max 9.26779305 D1-3 D1-3 8.5 BAO Combination Max 9.26779305 0 BAO Combination Min -11.42955161 D1-3 4.25 BAO Combination Min -11.42955161 D1-3 4.25 BAO Combination Min -11.42955161 D1-3 D1-3 8.5 BAO Combination Min -11.42955161 0 BAO Combination Max 21.79516988 D1-4 4.25 BAO Combination Max 21.79516988 D1-4 D1-4 4.25 BAO Combination Max 21.79516988 8.5 BAO Combination Max 21.79516988 D1-4 0 BAO Combination Min -2.965725098 D1-4 4.25 BAO Combination Min -2.965725098 D1-4 4.25 BAO Combination Min -2.965725098 D1-4 D1-4 8.5 BAO Combination Min -2.965725098 D2-1 0 BAO Combination Max 0 D2-1 0.65 BAO Combination Max 0 1.3 BAO Combination Max 0 D2-1 D2-1 0 BAO Combination Min 0 0.65 BAO Combination Min 0 D2-1 1.3 BAO Combination Min 0 D2-1 D2-2 0 BAO Combination Max 21.74155453 D2-2 4.25 BAO Combination Max 21.74155453 4.25 BAO Combination Max 21.74155453 D2-2 8.5 BAO Combination Max 21.74155453 D2-2 D2-2 0 BAO Combination Min -16.03314177 4.25 BAO Combination Min -16.03314177 D2-2 4.25 BAO Combination Min -16.03314177 D2-2 8.5 BAO Combination Min -16.03314177 D2-2 D2-3 0 BAO Combination Max 12.75756343 1.8 BAO Combination Max 12.75756343 D2-3 D2-3 1.8 BAO Combination Max 12.75756343 SVTH: LEÂ HUYØNH QUANG M3 KN-m -180.4253612 279.978279 279.978279 -231.5518593 -422.3781851 213.8005578 213.8005578 -479.174013 -222.1050666 268.5557573 268.5557573 -225.3123636 -463.8236414 199.9267936 199.9267936 -457.1977064 -231.5434177 268.7807842 268.7807842 -215.4219803 -468.0245437 200.3053421 200.3053421 -453.4202549 -231.741284 273.6973877 273.6973877 -181.3202617 -474.8435423 213.3236184 213.3236184 -417.9620901 -4.97E-14 -34.10355 -69.0521 -7.60E-14 -45.81525 -92.4755 -170.1818871 245.2193311 245.2193311 -175.4467307 -401.0002643 195.5535319 195.5535319 -404.2200111 -142.7608702 63.16734294 63.16734294 trang 3 Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 09 HXD Max Max Max Min Min Min Min Min Min Max Max Max Max Max Max Min Min Min Min Min Min Max Max Max Max Min Min Min Min Max Max Max Min Min Min Max Max Max Max Min Min Min Min Max Max Max Max Max Max Min Min Min Min Min Min 12.75756343 12.75756343 12.75756343 -9.588082154 -9.588082154 -9.588082154 -9.588082154 -9.588082154 -9.588082154 12.21929764 12.21929764 12.21929764 12.21929764 12.21929764 12.21929764 -6.420861342 -6.420861342 -6.420861342 -6.420861342 -6.420861342 -6.420861342 22.20854814 22.20854814 22.20854814 22.20854814 -17.78039326 -17.78039326 -17.78039326 -17.78039326 0 0 0 0 0 0 15.18116234 15.18116234 15.18116234 15.18116234 -8.765180193 -8.765180193 -8.765180193 -8.765180193 4.833604713 4.833604713 4.833604713 4.833604713 4.833604713 4.833604713 -4.626024695 -4.626024695 -4.626024695 -4.626024695 -4.626024695 -4.626024695 SVTH: LEÂ HUYØNH QUANG 5.310525758 45.74637142 179.9362214 -206.2995539 -153.6579173 -121.6086173 -40.06040394 -0.97333207 113.9493179 -118.5541733 -3.631523318 36.24002053 115.9276539 147.9769539 200.6185905 -185.0412116 -50.89546164 -10.29317613 59.36403223 81.42603223 127.0692688 -144.869507 -38.64235703 84.13341026 209.6277603 -217.4978786 -92.00352864 31.6092528 137.8364028 69.835 71.135 72.435 51.817 53.117 54.417 -144.5208385 -38.29368847 85.34112938 210.8354794 -211.3903299 -85.89597994 37.49338978 143.7205398 -133.3339186 -87.69068205 -65.62868205 3.650731363 45.30676634 179.4966163 -203.1193896 -150.477753 -118.428453 -36.88023961 1.89010071 116.8127507 H Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination C BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO U TE 4.25 4.25 8.5 0 1.8 1.8 4.25 4.25 8.5 0 4.25 4.25 6.7 6.7 8.5 0 4.25 4.25 6.7 6.7 8.5 0 4.25 4.25 8.5 0 4.25 4.25 8.5 0 0.65 1.3 0 0.65 1.3 0 4.25 4.25 8.5 0 4.25 4.25 8.5 0 1.8 1.8 4.25 4.25 8.5 0 1.8 1.8 4.25 4.25 8.5 H D2-3 D2-3 D2-3 D2-3 D2-3 D2-3 D2-3 D2-3 D2-3 D2-4 D2-4 D2-4 D2-4 D2-4 D2-4 D2-4 D2-4 D2-4 D2-4 D2-4 D2-4 D2-5 D2-5 D2-5 D2-5 D2-5 D2-5 D2-5 D2-5 D3-1 D3-1 D3-1 D3-1 D3-1 D3-1 D3-2 D3-2 D3-2 D3-2 D3-2 D3-2 D3-2 D3-2 D3-3 D3-3 D3-3 D3-3 D3-3 D3-3 D3-3 D3-3 D3-3 D3-3 D3-3 D3-3 GVHD: Th.s TRÖÔNG QUANG THAØNH 152.0894998 152.0894998 -126.1333106 -370.4546733 -46.7664113 -46.7664113 108.6569108 108.6569108 -332.4326393 -144.889342 148.96629 148.96629 73.73879747 73.73879747 -122.3756307 -356.1298417 108.7254111 108.7254111 -34.64432776 -34.64432776 -345.2699218 -185.6626359 249.5827173 249.5827173 -153.6859135 -414.8072836 200.9526697 200.9526697 -381.6892262 7.11E-15 -34.10355 -69.0521 -1.92E-14 -45.81525 -92.4755 -186.0208186 246.4775668 246.4775668 -184.5206299 -395.3217577 194.7195254 194.7195254 -392.861048 -149.9415851 59.98180937 59.98180937 152.4606801 152.4606801 -137.6793941 -354.9240561 -41.89216807 -41.89216807 108.0446076 108.0446076 -332.1686132 trang 4 Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 09 HXD Max Max Max Max Max Max Min Min Min Min Min Min Max Max Max Max Min Min Min Min Max Max Max Min Min Min Max Max Max Max Min Min Min Min Max Max Max Max Max Max Min Min Min Min Min Min Max Max Max Max Max Max Min Min Min 6.252742129 6.252742129 6.252742129 6.252742129 6.252742129 6.252742129 -0.913539747 -0.913539747 -0.913539747 -0.913539747 -0.913539747 -0.913539747 16.60240982 16.60240982 16.60240982 16.60240982 -5.316244933 -5.316244933 -5.316244933 -5.316244933 0 0 0 0 0 0 -1.452448238 -1.452448238 -1.452448238 -1.452448238 -27.02248187 -27.02248187 -27.02248187 -27.02248187 -5.68216963 -5.68216963 -5.68216963 -5.68216963 -5.68216963 -5.68216963 -17.2070646 -17.2070646 -17.2070646 -17.2070646 -17.2070646 -17.2070646 -7.187092708 -7.187092708 -7.187092708 -7.187092708 -7.187092708 -7.187092708 -18.95913983 -18.95913983 -18.95913983 SVTH: LEÂ HUYØNH QUANG -122.0682549 -7.145604909 30.80560998 112.3538234 144.4031234 197.04476 -185.061183 -50.87133297 -8.91413416 60.36527925 82.42727925 128.0705158 -146.5048428 -40.27769278 83.19487835 208.6892283 -213.6680203 -88.17367026 35.50938623 141.7365362 69.835 71.135 72.435 51.817 53.117 54.417 -146.2557744 -40.02862441 83.49014714 208.9844971 -209.0715447 -83.57719471 40.71044389 146.9375939 -135.6151853 -89.97194874 -67.90994874 1.369464679 42.42462547 176.6738755 -199.6619684 -147.0203318 -114.9710318 -33.42281837 3.762860386 119.5911076 -124.8489795 -9.92632953 28.56317487 110.1113883 142.1520692 195.2797058 -184.7207735 -50.4715235 -6.62734287 H Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination C BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO U TE 0 4.25 4.25 6.7 6.7 8.5 0 4.25 4.25 6.7 6.7 8.5 0 4.25 4.25 8.5 0 4.25 4.25 8.5 0 0.65 1.3 0 0.65 1.3 0 4.25 4.25 8.5 0 4.25 4.25 8.5 0 1.8 1.8 4.25 4.25 8.5 0 1.8 1.8 4.25 4.25 8.5 0 4.25 4.25 6.7 6.7 8.5 0 4.25 4.25 H D3-4 D3-4 D3-4 D3-4 D3-4 D3-4 D3-4 D3-4 D3-4 D3-4 D3-4 D3-4 D3-5 D3-5 D3-5 D3-5 D3-5 D3-5 D3-5 D3-5 D4-1 D4-1 D4-1 D4-1 D4-1 D4-1 D4-2 D4-2 D4-2 D4-2 D4-2 D4-2 D4-2 D4-2 D4-3 D4-3 D4-3 D4-3 D4-3 D4-3 D4-3 D4-3 D4-3 D4-3 D4-3 D4-3 D4-4 D4-4 D4-4 D4-4 D4-4 D4-4 D4-4 D4-4 D4-4 GVHD: Th.s TRÖÔNG QUANG THAØNH -159.0818505 153.6861434 153.6861434 76.7880744 76.7880744 -126.6722599 -354.0471745 109.6265127 109.6265127 -25.29248959 -25.29248959 -330.1064965 -193.237753 248.6465119 248.6465119 -171.0713684 -399.3661929 199.1728512 199.1728512 -378.9029048 7.11E-15 -34.10355 -69.0521 -1.42E-14 -45.81525 -92.4755 -190.8024945 250.365593 250.365593 -195.3965427 -381.18621 196.5563344 196.5563344 -380.0299793 -159.9203013 55.52936955 55.52936955 152.9079237 152.9079237 -150.5173022 -344.4890463 -36.71139287 -36.71139287 106.5900142 106.5900142 -317.93835 -171.6013442 151.6357914 151.6357914 73.72268323 73.72268323 -136.3123964 -353.1257303 107.7422361 107.7422361 trang 5 Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 09 HXD Min Min Min Max Max Max Max Min Min Min Min Max Max Max Min Min Min Max Max Max Max Min Min Min Min Max Max Max Max Max Max Min Min Min Min Min Min Max Max Max Max Max Max Min Min Min Min Min Min Max Max Max Max Min Min -18.95913983 -18.95913983 -18.95913983 -5.779026685 -5.779026685 -5.779026685 -5.779026685 -29.97436077 -29.97436077 -29.97436077 -29.97436077 0 0 0 0 0 0 23.07023579 23.07023579 23.07023579 23.07023579 -16.8419739 -16.8419739 -16.8419739 -16.8419739 10.34721196 10.34721196 10.34721196 10.34721196 10.34721196 10.34721196 -6.710044611 -6.710044611 -6.710044611 -6.710044611 -6.710044611 -6.710044611 10.47025498 10.47025498 10.47025498 10.47025498 10.47025498 10.47025498 -6.660486805 -6.660486805 -6.660486805 -6.660486805 -6.660486805 -6.660486805 23.74156748 23.74156748 23.74156748 23.74156748 -12.92060733 -12.92060733 SVTH: LEÂ HUYØNH QUANG 62.65207054 84.71407054 130.3573071 -149.6737993 -43.44664932 79.76000945 205.2543595 -212.4065003 -86.91215028 37.29241197 143.519562 69.835 71.135 72.435 51.817 53.117 54.417 -147.9595718 -41.58145283 82.18191077 207.12114 -204.7350872 -79.24073719 44.81328954 151.0404395 -138.6974132 -93.05417658 -70.99217658 -1.712763168 39.00011161 173.1899616 -198.1179073 -145.4762707 -113.4269707 -31.87875725 7.606294999 122.528945 -127.6495792 -12.7269292 25.8783508 107.4265642 139.4758642 192.1175008 -181.2124328 -47.02258281 -3.527851927 65.75156149 87.81356149 133.4567981 -153.8494436 -47.62229365 75.77832669 201.2726767 -211.4690703 -85.9747203 H Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination C BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO U TE 6.7 6.7 8.5 0 4.25 4.25 8.5 0 4.25 4.25 8.5 0 0.65 1.3 0 0.65 1.3 0 4.25 4.25 8.5 0 4.25 4.25 8.5 0 1.8 1.8 4.25 4.25 8.5 0 1.8 1.8 4.25 4.25 8.5 0 4.25 4.25 6.7 6.7 8.5 0 4.25 4.25 6.7 6.7 8.5 0 4.25 4.25 8.5 0 4.25 H D4-4 D4-4 D4-4 D4-5 D4-5 D4-5 D4-5 D4-5 D4-5 D4-5 D4-5 D5-1 D5-1 D5-1 D5-1 D5-1 D5-1 D5-2 D5-2 D5-2 D5-2 D5-2 D5-2 D5-2 D5-2 D5-3 D5-3 D5-3 D5-3 D5-3 D5-3 D5-3 D5-3 D5-3 D5-3 D5-3 D5-3 D5-4 D5-4 D5-4 D5-4 D5-4 D5-4 D5-4 D5-4 D5-4 D5-4 D5-4 D5-4 D5-5 D5-5 D5-5 D5-5 D5-5 D5-5 GVHD: Th.s TRÖÔNG QUANG THAØNH -19.83412295 -19.83412295 -317.8186302 -203.0325784 253.9148442 253.9148442 -175.1807621 -390.3365285 202.8626209 202.8626209 -359.7971588 -1.07E-13 -34.10355 -69.0521 -1.28E-13 -45.81525 -92.4755 -194.3475983 256.2318282 256.2318282 -209.5853352 -357.0417695 199.0682065 199.0682065 -370.4445684 -173.6583761 48.94178892 48.94178892 153.3184988 153.3184988 -164.3554944 -335.5585668 -32.41857552 -32.41857552 103.4093048 103.4093048 -306.9812191 -184.4815563 155.1649344 155.1649344 66.67334981 66.67334981 -150.2590533 -336.9730431 105.8149664 105.8149664 -16.38789597 -16.38789597 -308.5349139 -216.6561679 260.5613757 260.5613757 -176.6572669 -379.8953394 206.8259973 trang 6 Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 09 HXD Min Min Max Max Max Min Min Min Max Max Max Max Min Min Min Min Max Max Max Max Max Max Min Min Min Min Min Min Max Max Max Max Max Max Min Min Min Min Min Min Max Max Max Max Min Min Min Min Max Max Max Min Min Min Max -12.92060733 -12.92060733 0 0 0 0 0 0 24.3125144 24.3125144 24.3125144 24.3125144 -19.1837246 -19.1837246 -19.1837246 -19.1837246 11.57705437 11.57705437 11.57705437 11.57705437 11.57705437 11.57705437 -12.78871701 -12.78871701 -12.78871701 -12.78871701 -12.78871701 -12.78871701 10.3120045 10.3120045 10.3120045 10.3120045 10.3120045 10.3120045 -9.279296954 -9.279296954 -9.279296954 -9.279296954 -9.279296954 -9.279296954 26.94494856 26.94494856 26.94494856 26.94494856 -14.90200849 -14.90200849 -14.90200849 -14.90200849 0 0 0 0 0 0 4.16071072 SVTH: LEÂ HUYØNH QUANG 38.81609033 145.0432403 69.835 71.135 72.435 51.817 53.117 54.417 -151.738909 -45.51175896 80.07465583 205.5690058 -202.7766715 -77.2823215 47.40214364 153.6292936 -140.844291 -95.20105443 -73.13905443 -3.859641017 38.85648783 173.0463378 -196.2562055 -143.614569 -111.565269 -30.01705554 10.71046259 125.6331126 -131.1616689 -16.23901893 22.94051658 104.48873 136.53803 189.1796666 -180.2132333 -46.02338331 -2.242294014 67.0371194 89.0991194 134.742356 -155.6962975 -49.46914752 74.06377129 199.5581213 -207.6884408 -82.19409082 42.91322631 149.1403763 69.835 71.135 72.435 51.817 53.117 54.417 -153.2148865 H Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination C BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO U TE 4.25 8.5 0 0.65 1.3 0 0.65 1.3 0 4.25 4.25 8.5 0 4.25 4.25 8.5 0 1.8 1.8 4.25 4.25 8.5 0 1.8 1.8 4.25 4.25 8.5 0 4.25 4.25 6.7 6.7 8.5 0 4.25 4.25 6.7 6.7 8.5 0 4.25 4.25 8.5 0 4.25 4.25 8.5 0 0.65 1.3 0 0.65 1.3 0 H D5-5 D5-5 D6-1 D6-1 D6-1 D6-1 D6-1 D6-1 D6-2 D6-2 D6-2 D6-2 D6-2 D6-2 D6-2 D6-2 D6-3 D6-3 D6-3 D6-3 D6-3 D6-3 D6-3 D6-3 D6-3 D6-3 D6-3 D6-3 D6-4 D6-4 D6-4 D6-4 D6-4 D6-4 D6-4 D6-4 D6-4 D6-4 D6-4 D6-4 D6-5 D6-5 D6-5 D6-5 D6-5 D6-5 D6-5 D6-5 D7-1 D7-1 D7-1 D7-1 D7-1 D7-1 D7-2 GVHD: Th.s TRÖÔNG QUANG THAØNH 206.8259973 -334.8803476 7.11E-15 -34.10355 -69.0521 -5.68E-14 -45.81525 -92.4755 -211.8893037 255.4863033 255.4863033 -221.7539576 -349.6904973 197.0453505 197.0453505 -362.1595142 -182.8526231 45.20813601 45.20813601 154.3772315 154.3772315 -176.5198667 -327.9596165 -25.46121958 -25.46121958 104.4564583 104.4564583 -304.3048457 -198.2195053 151.5460526 151.5460526 64.43709324 64.43709324 -156.2402029 -332.514663 106.2189649 106.2189649 -6.158834119 -6.158834119 -294.8691342 -226.1968681 259.8703181 259.8703181 -195.8702572 -365.4702946 205.1902643 205.1902643 -329.1129171 1.17E-13 -34.10355 -69.0521 8.49E-14 -45.81525 -92.4755 -212.7270664 trang 7 Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 09 HXD Max Max Max Min Min Min Min Max Max Max Max Max Max Min Min Min Min Min Min Max Max Max Max Max Max Min Min Min Min Min Min Max Max Max Max Min Min Min Min Max Max Max Min Min Min Max Max Max Max Min Min Min Min Max Max 4.16071072 4.16071072 4.16071072 -39.7436224 -39.7436224 -39.7436224 -39.7436224 -1.260418249 -1.260418249 -1.260418249 -1.260418249 -1.260418249 -1.260418249 -22.58970609 -22.58970609 -22.58970609 -22.58970609 -22.58970609 -22.58970609 -6.988539068 -6.988539068 -6.988539068 -6.988539068 -6.988539068 -6.988539068 -20.0306269 -20.0306269 -20.0306269 -20.0306269 -20.0306269 -20.0306269 1.792282268 1.792282268 1.792282268 1.792282268 -44.00750932 -44.00750932 -44.00750932 -44.00750932 0 0 0 0 0 0 5.009562477 5.009562477 5.009562477 5.009562477 -28.31641579 -28.31641579 -28.31641579 -28.31641579 -6.121540385 -6.121540385 SVTH: LEÂ HUYØNH QUANG -46.9877365 79.21355789 204.7079079 -198.95798 -73.46362999 51.37339993 157.6005499 -144.1286226 -98.485386 -76.423386 -7.143972585 36.52205194 170.7713019 -194.5325302 -141.8908936 -109.8415936 -28.29338021 12.96004683 127.8826968 -133.0345954 -18.11194538 21.47629713 103.0245105 135.0738105 187.7154471 -177.4088147 -43.15956472 1.478336379 70.75774979 92.81974979 138.4629864 -160.0526781 -53.82552813 69.55062277 195.0449728 -207.2646037 -81.77025372 43.97805008 150.2052001 69.835 71.135 72.435 51.817 53.117 54.417 -162.2832635 -46.08136354 81.1798063 216.6489063 -201.4663305 -65.99723049 57.79768922 173.9995892 -161.3653717 -110.4067351 H Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination C BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO U TE 4.25 4.25 8.5 0 4.25 4.25 8.5 0 1.8 1.8 4.25 4.25 8.5 0 1.8 1.8 4.25 4.25 8.5 0 4.25 4.25 6.7 6.7 8.5 0 4.25 4.25 6.7 6.7 8.5 0 4.25 4.25 8.5 0 4.25 4.25 8.5 0 0.65 1.3 0 0.65 1.3 0 4.25 4.25 8.5 0 4.25 4.25 8.5 0 1.8 H D7-2 D7-2 D7-2 D7-2 D7-2 D7-2 D7-2 D7-3 D7-3 D7-3 D7-3 D7-3 D7-3 D7-3 D7-3 D7-3 D7-3 D7-3 D7-3 D7-4 D7-4 D7-4 D7-4 D7-4 D7-4 D7-4 D7-4 D7-4 D7-4 D7-4 D7-4 D7-5 D7-5 D7-5 D7-5 D7-5 D7-5 D7-5 D7-5 D8-1 D8-1 D8-1 D8-1 D8-1 D8-1 D8-2 D8-2 D8-2 D8-2 D8-2 D8-2 D8-2 D8-2 D8-3 D8-3 GVHD: Th.s TRÖÔNG QUANG THAØNH 262.6328561 262.6328561 -234.6078369 -327.3523956 199.9931937 199.9931937 -353.2682143 -199.0525066 37.78942828 37.78942828 154.8515853 154.8515853 -186.7166093 -319.807702 -23.14722908 -23.14722908 101.3585632 101.3585632 -296.1144274 -206.4942993 157.1511818 157.1511818 56.8334523 56.8334523 -172.309248 -321.0248374 104.496119 104.496119 -6.299182088 -6.299182088 -289.0158577 -239.2234743 267.81558 267.81558 -193.6193103 -355.9555955 209.2067619 209.2067619 -302.3525403 -9.77E-14 -34.10355 -69.0521 -1.42E-13 -45.81525 -92.4755 -209.6904908 285.2278438 285.2278438 -269.345102 -296.2364752 214.4909963 214.4909963 -360.8323333 -240.2172744 28.1143838 trang 8 Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 09 HXD Max Max Max Max Min Min Min Min Min Min Max Max Max Max Max Max Min Min Min Min Min Min Max Max Max Max Min Min Min Min Max Max Max Min Min Min Max Max Max Max Min Min Min Min Max Max Max Max Max Max Min Min Min Min Min -6.121540385 -6.121540385 -6.121540385 -6.121540385 -20.26366819 -20.26366819 -20.26366819 -20.26366819 -20.26366819 -20.26366819 -6.545782185 -6.545782185 -6.545782185 -6.545782185 -6.545782185 -6.545782185 -18.23688379 -18.23688379 -18.23688379 -18.23688379 -18.23688379 -18.23688379 -11.53637307 -11.53637307 -11.53637307 -11.53637307 -45.44645019 -45.44645019 -45.44645019 -45.44645019 0 0 0 0 0 0 7.88413678 7.88413678 7.88413678 7.88413678 -29.24420987 -29.24420987 -29.24420987 -29.24420987 -1.587908491 -1.587908491 -1.587908491 -1.587908491 -1.587908491 -1.587908491 -20.75583648 -20.75583648 -20.75583648 -20.75583648 -20.75583648 SVTH: LEÂ HUYØNH QUANG -88.34473508 -8.964915553 29.86895705 176.609057 -206.0227818 -147.6387243 -115.5894243 -26.80636088 14.45946754 141.9323675 -145.4582037 -17.98530371 22.51080003 111.2938634 143.3431634 201.5919871 -183.0079959 -36.26789594 7.965257349 84.47952076 106.5415208 157.5001573 -178.4370346 -62.23513463 61.25236214 196.7214621 -220.4577136 -84.98861363 41.24784277 157.4497428 69.835 71.135 72.435 51.817 53.117 54.417 -138.3444046 -32.11725456 91.10035155 216.5947015 -216.5693801 -91.07503007 32.11754831 138.3446983 -129.0548513 -83.41161467 -61.34961467 7.929798744 48.62838541 182.2242354 -208.5297843 -155.8881477 -123.8388477 -42.29063432 -3.853714764 H Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination C BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO U TE 1.8 4.25 4.25 8.5 0 1.8 1.8 4.25 4.25 8.5 0 4.25 4.25 6.7 6.7 8.5 0 4.25 4.25 6.7 6.7 8.5 0 4.25 4.25 8.5 0 4.25 4.25 8.5 0 0.65 1.3 0 0.65 1.3 0 4.25 4.25 8.5 0 4.25 4.25 8.5 0 1.8 1.8 4.25 4.25 8.5 0 1.8 1.8 4.25 4.25 H D8-3 D8-3 D8-3 D8-3 D8-3 D8-3 D8-3 D8-3 D8-3 D8-3 D8-4 D8-4 D8-4 D8-4 D8-4 D8-4 D8-4 D8-4 D8-4 D8-4 D8-4 D8-4 D8-5 D8-5 D8-5 D8-5 D8-5 D8-5 D8-5 D8-5 DL-1 DL-1 DL-1 DL-1 DL-1 DL-1 DL-2 DL-2 DL-2 DL-2 DL-2 DL-2 DL-2 DL-2 DL-3 DL-3 DL-3 DL-3 DL-3 DL-3 DL-3 DL-3 DL-3 DL-3 DL-3 GVHD: Th.s TRÖÔNG QUANG THAØNH 28.1143838 164.9716548 164.9716548 -213.2229168 -331.4196877 -24.10978115 -24.10978115 105.9673274 105.9673274 -291.8942581 -228.7324066 156.8642301 156.8642301 35.55262882 35.55262882 -225.5365197 -313.843952 103.0706883 103.0706883 -15.55021984 -15.55021984 -315.3425186 -269.0322558 301.2882519 301.2882519 -176.0718792 -358.8678403 235.3465783 235.3465783 -257.0955909 7.11E-15 -34.10355 -69.0521 -9.59E-15 -45.81525 -92.4755 -161.2777111 243.4622617 243.4622617 -163.6134603 -418.4084207 193.3449274 193.3449274 -417.7323822 -131.4351836 69.15411844 69.15411844 151.9076246 151.9076246 -113.5043126 -379.6075002 -53.4103935 -53.4103935 108.5071577 108.5071577 trang 9 Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 09 HXD Min Max Max Max Max Max Max Min Min Min Min Min Min Max Max Max Max Min Min Min Min Max Max Max Min Min Min Max Max Max Max Min Min Min Min Max Max Max Max Max Max Min Min Min Min Min Min Max Max Max Max Max Max Min Min -20.75583648 3.515313762 3.515313762 3.515313762 3.515313762 3.515313762 3.515313762 -18.01573434 -18.01573434 -18.01573434 -18.01573434 -18.01573434 -18.01573434 17.03196652 17.03196652 17.03196652 17.03196652 -15.76145851 -15.76145851 -15.76145851 -15.76145851 0 0 0 0 0 0 -32.94518198 -32.94518198 -32.94518198 -32.94518198 -52.56512099 -52.56512099 -52.56512099 -52.56512099 -29.12215941 -29.12215941 -29.12215941 -29.12215941 -29.12215941 -29.12215941 -39.46806538 -39.46806538 -39.46806538 -39.46806538 -39.46806538 -39.46806538 -34.19394618 -34.19394618 -34.19394618 -34.19394618 -34.19394618 -34.19394618 -45.83644794 -45.83644794 SVTH: LEÂ HUYØNH QUANG 111.0689352 -114.380831 0.541818989 38.96136425 120.5095777 152.5588777 204.7145143 -186.3445472 -52.74869715 -11.24169454 58.03771887 80.09971887 125.7429555 -141.3489752 -35.12182525 95.49286128 220.5012113 -229.5657661 -104.0714161 29.11297761 135.3401276 59.88 61.18 62.48 55 56.3 57.6 -123.1204554 -48.20540543 74.04248697 157.655087 -137.4029197 -53.80566029 65.56303314 140.4780831 -138.2094399 -109.6526814 -54.57068138 -7.389694845 34.03510516 116.8185718 -158.0267935 -126.3108374 -65.79825402 -14.45544536 24.30541193 99.22046193 -109.5112806 -34.59623062 4.662354371 56.00516303 116.5930437 148.3089998 -126.6836323 -43.87343609 H Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination C BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO U TE 8.5 0 4.25 4.25 6.7 6.7 8.5 0 4.25 4.25 6.7 6.7 8.5 0 4.25 4.25 8.5 0 4.25 4.25 8.5 0 0.65 1.3 0 0.65 1.3 0 4.25 4.25 8.5 0 4.25 4.25 8.5 0 1.8 1.8 4.25 4.25 8.5 0 1.8 1.8 4.25 4.25 8.5 0 4.25 4.25 6.7 6.7 8.5 0 4.25 H DL-3 DL-4 DL-4 DL-4 DL-4 DL-4 DL-4 DL-4 DL-4 DL-4 DL-4 DL-4 DL-4 DL-5 DL-5 DL-5 DL-5 DL-5 DL-5 DL-5 DL-5 DST-1 DST-1 DST-1 DST-1 DST-1 DST-1 DST-2 DST-2 DST-2 DST-2 DST-2 DST-2 DST-2 DST-2 DST-3 DST-3 DST-3 DST-3 DST-3 DST-3 DST-3 DST-3 DST-3 DST-3 DST-3 DST-3 DST-4 DST-4 DST-4 DST-4 DST-4 DST-4 DST-4 DST-4 GVHD: Th.s TRÖÔNG QUANG THAØNH -345.0234519 -127.1489021 152.4831889 152.4831889 79.54410227 79.54410227 -116.9286589 -360.8125957 109.2774011 109.2774011 -44.86528129 -44.86528129 -365.5241749 -173.0235924 268.2746099 268.2746099 -145.1514891 -446.1747173 197.8985444 197.8985444 -411.4848099 -9.95E-14 -36.1725 -73.19 -1.42E-13 -39.3445 -79.534 -156.7223398 237.7320048 237.7320048 -229.3310261 -175.7815618 199.4323424 199.4323424 -265.3568114 -207.102113 33.04056533 33.04056533 107.4411916 107.4411916 -180.9233808 -247.4073027 1.8730169 1.8730169 74.61966598 74.61966598 -221.7154028 -194.1150969 135.3600347 135.3600347 86.84446295 86.84446295 -135.0057473 -232.8788981 103.5851133 trang 10 Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 09 HXD DST-4 DST-4 DST-4 DST-4 DST-5 DST-5 DST-5 DST-5 DST-5 DST-5 DST-5 DST-5 4.25 6.7 6.7 8.5 0 4.25 4.25 8.5 0 4.25 4.25 8.5 BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO BAO GVHD: Th.s TRÖÔNG QUANG THAØNH Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Combination Min Min Min Min Max Max Max Max Min Min Min Min -45.83644794 -45.83644794 -45.83644794 -45.83644794 -30.59162578 -30.59162578 -30.59162578 -30.59162578 -52.40676868 -52.40676868 -52.40676868 -52.40676868 -2.448636095 44.17669503 99.25869503 127.8154536 -81.87771348 -6.962663482 -2.76670539 80.84589461 -99.14674322 -15.53414322 -9.56341179 65.35163821 103.5851133 54.61567062 54.61567062 -179.1980424 -133.3308705 83.78007162 83.78007162 -65.41920968 -165.4270846 48.66096291 48.66096291 -84.31462227 CaseType P V2 M3 Text KN KN KN-m 1.2. Noäi löïc coät khung truïc 2 Text m Text 0 COMB1 Combination -3502.477269 -62.48347851 -101.5477722 CA-2 0.425 COMB1 Combination CA-2 0.85 COMB1 Combination -3499.927269 -62.48347851 -74.99229385 -3497.377269 -62.48347851 -48.43681548 CA-2 1.275 COMB1 Combination -3494.827269 -62.48347851 -21.88133711 CA-2 1.7 COMB1 CA-2 2.125 COMB1 Combination -3492.277269 -62.48347851 4.674141254 Combination -3489.727269 -62.48347851 31.22961962 C CA-2 H TABLE: Element Forces Frames Frame Station OutputCase Combination -3487.177269 -62.48347851 57.78509799 2.975 COMB1 Combination -3484.627269 -62.48347851 84.34057635 CA-2 3.4 COMB1 Combination -3482.077269 -62.48347851 110.8960547 U TE 2.55 COMB1 CA-2 CA-2 0 COMB2 Combination -3233.85285 -58.14502055 -89.00686153 CA-2 0.425 COMB2 Combination -3231.30285 -58.14502055 -64.2952278 CA-2 0.85 COMB2 Combination -3228.75285 -58.14502055 -39.58359407 CA-2 1.275 COMB2 Combination -3226.20285 -58.14502055 -14.87196033 CA-2 1.7 COMB2 Combination -3223.65285 -58.14502055 9.839673402 2.125 COMB2 Combination -3221.10285 -58.14502055 34.55130714 2.55 COMB2 Combination -3218.55285 -58.14502055 59.26294087 2.975 COMB2 Combination -3216.00285 -58.14502055 83.9745746 CA-2 CA-2 CA-2 CA-2 H CA-2 3.4 COMB2 Combination -3213.45285 -58.14502055 108.6862083 CA-2 0 COMB3 Combination -3182.151586 -58.18704994 -100.5223855 CA-2 0.425 COMB3 Combination -3179.601586 -58.18704994 -75.79288931 CA-2 0.85 COMB3 Combination -3177.051586 -58.18704994 -51.06339308 CA-2 1.275 COMB3 Combination -3174.501586 -58.18704994 -26.33389686 CA-2 1.7 COMB3 Combination -3171.951586 -58.18704994 -1.604400634 CA-2 2.125 COMB3 Combination -3169.401586 -58.18704994 23.12509559 CA-2 2.55 COMB3 Combination -3166.851586 -58.18704994 47.85459182 CA-2 2.975 COMB3 Combination -3164.301586 -58.18704994 72.58408804 CA-2 3.4 COMB3 Combination -3161.751586 -58.18704994 97.31358427 CA-2 0 COMB4 Combination -3204.114139 -57.97909364 -80.38383807 CA-2 0.425 COMB4 Combination -3201.564139 -57.97909364 -55.74272327 CA-2 0.85 COMB4 Combination -3199.014139 -57.97909364 -31.10160847 CA-2 1.275 COMB4 Combination -3196.464139 -57.97909364 -6.460493672 CA-2 1.7 COMB4 Combination -3193.914139 -57.97909364 18.18062113 SVTH: LEÂ HUYØNH QUANG trang 11 Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 09 HXD Combination -3191.364139 -57.97909364 42.82173592 CA-2 2.55 COMB4 Combination -3188.814139 -57.97909364 67.46285072 CA-2 2.975 COMB4 Combination -3186.264139 -57.97909364 92.10396552 CA-2 3.4 COMB4 Combination -3183.714139 -57.97909364 116.7450803 CA-2 0 COMB5 Combination -3226.786989 -57.15775451 -107.7507672 CA-2 0.425 COMB5 Combination -3224.236989 -57.15775451 -83.45872149 CA-2 0.85 COMB5 Combination -3221.686989 -57.15775451 -59.16667582 CA-2 1.275 COMB5 Combination -3219.136989 -57.15775451 -34.87463016 CA-2 1.7 COMB5 Combination -3216.586989 -57.15775451 -10.58258449 CA-2 2.125 COMB5 Combination -3214.036989 -57.15775451 13.70946117 CA-2 2.55 COMB5 Combination -3211.486989 -57.15775451 38.00150684 CA-2 2.975 COMB5 Combination -3208.936989 -57.15775451 62.2935525 CA-2 3.4 COMB5 Combination -3206.386989 -57.15775451 86.58559817 CA-2 0 COMB6 Combination -3289.064243 -58.18473811 -82.64326957 CA-2 0.425 COMB6 Combination -3286.514243 -58.18473811 -57.91475588 CA-2 0.85 COMB6 Combination -3283.964243 -58.18473811 -33.18624218 CA-2 1.275 COMB6 Combination -3281.414243 -58.18473811 -8.457728485 CA-2 1.7 COMB6 Combination -3278.864243 -58.18473811 16.27078521 CA-2 2.125 COMB6 Combination -3276.314243 -58.18473811 40.9992989 CA-2 2.55 COMB6 Combination -3273.764243 -58.18473811 65.7278126 CA-2 2.975 COMB6 Combination -3271.214243 -58.18473811 90.45632629 CA-2 3.4 COMB6 Combination -3268.664243 -58.18473811 115.18484 CA-2 0 COMB7 Combination -3258.101608 -68.97413205 -109.5649579 CA-2 0.425 COMB7 Combination -3255.551608 -68.97413205 -80.25095178 CA-2 0.85 COMB7 Combination -3253.001608 -68.97413205 -50.93694566 C H 2.125 COMB4 U TE CA-2 GVHD: Th.s TRÖÔNG QUANG THAØNH CA-2 1.275 COMB7 Combination -3250.451608 -68.97413205 -21.62293954 CA-2 1.7 COMB7 Combination -3247.901608 -68.97413205 7.691066585 CA-2 2.125 COMB7 Combination -3245.351608 -68.97413205 37.00507271 CA-2 2.55 COMB7 Combination -3242.801608 -68.97413205 66.31907883 CA-2 2.975 COMB7 Combination -3240.251608 -68.97413205 95.63308495 CA-2 3.4 COMB7 CA-2 Combination -3237.701608 -68.97413205 124.9470911 0 COMB8 Combination -3325.084271 -54.36171159 -99.82257244 0.425 COMB8 Combination -3322.534271 -54.36171159 -76.71884501 H CA-2 0.85 COMB8 Combination -3319.984271 -54.36171159 -53.61511759 1.275 COMB8 Combination -3317.434271 -54.36171159 -30.51139016 CA-2 1.7 COMB8 Combination -3314.884271 -54.36171159 -7.407662733 CA-2 2.125 COMB8 Combination -3312.334271 -54.36171159 15.69606469 CA-2 2.55 COMB8 Combination -3309.784271 -54.36171159 38.79979212 CA-2 2.975 COMB8 Combination -3307.234271 -54.36171159 61.90351955 CA-2 3.4 COMB8 Combination -3304.684271 -54.36171159 85.00724697 CA-2 0 COMB9 Combination -3008.834147 -87.91656469 -136.1721301 CA-2 0.425 COMB9 Combination -3006.284147 -86.72953969 -99.05983287 CA-2 0.85 COMB9 Combination -3003.734147 -85.54251469 -62.45202132 CA-2 1.275 COMB9 Combination -3001.184147 -84.35548969 -26.34869538 CA-2 1.7 COMB9 Combination -2998.634147 -83.16846469 9.25014492 CA-2 2.125 COMB9 Combination -2996.084147 -81.98143969 44.3444996 CA-2 2.55 COMB9 Combination -2993.534147 -80.79441469 78.93436866 CA-2 2.975 COMB9 Combination -2990.984147 -79.60738969 113.0197521 CA-2 CA-2 SVTH: LEÂ HUYØNH QUANG trang 12 Ñoà aùn toát nghieäp Kyõ sö, Khoùa 09 HXD CA-2 3.4 COMB9 GVHD: Th.s TRÖÔNG QUANG THAØNH Combination -2988.434147 -78.42036469 146.6006499 CA-2 0 COMB10 Combination -2818.655856 -18.2800923 -39.02922104 CA-2 0.425 COMB10 Combination -2816.105856 -19.8627923 -30.92385806 CA-2 0.85 COMB10 Combination -2813.555856 -21.4454923 -22.14584758 CA-2 1.275 COMB10 Combination -2811.005856 -23.0281923 -12.69518961 CA-2 1.7 COMB10 Combination -2808.455856 -24.6108923 -2.571884131 CA-2 2.125 COMB10 Combination -2805.905856 -26.1935923 8.224068845 CA-2 2.55 COMB10 Combination -2803.355856 -27.7762923 19.69266932 CA-2 2.975 COMB10 Combination -2800.805856 -29.3589923 31.8339173 CA-2 3.4 COMB10 Combination -2798.255856 -30.9416923 44.64781277 CA-2 0 COMB11 Combination -3529.225869 -92.24291597 -143.4811473 CA-2 0.425 COMB11 Combination -3526.675869 -91.17459347 -104.5049265 CA-2 0.85 COMB11 Combination -3524.125869 -90.10627097 -65.98274282 CA-2 1.275 COMB11 Combination -3521.575869 -89.03794847 -27.91459619 CA-2 1.7 COMB11 Combination -3519.025869 -87.96962597 9.699513379 CA-2 2.125 COMB11 Combination -3516.475869 -86.90130347 46.85958588 CA-2 2.55 COMB11 Combination -3513.925869 -85.83298097 83.56562132 CA-2 2.975 COMB11 Combination CA-2 3.4 COMB11 Combination CA-2 0 COMB12 Combination CA-2 0.425 COMB12 Combination -3355.515407 CA-2 0.85 COMB12 Combination -3352.965407 CA-2 1.275 COMB12 CA-2 119.8176197 155.615581 -3358.065407 -29.57009081 -56.05252915 -30.99452081 -43.18254918 -32.41895081 -29.70718646 C H -84.76465847 -83.69633597 -33.84338081 -15.62644099 1.7 COMB12 Combination Combination -3347.865407 -3350.415407 -35.26781081 -0.940312767 2.125 COMB12 Combination -3345.315407 -36.69224081 14.3511982 U TE CA-2 -3511.375869 -3508.825869 2.55 COMB12 Combination -3342.765407 -38.11667081 30.24809192 CA-2 2.975 COMB12 Combination -3340.215407 -39.54110081 46.7503684 CA-2 3.4 COMB12 Combination -3337.665407 -40.96553081 63.85802762 0 COMB13 Combination -3116.30343 -25.66547865 -44.76570954 0.425 COMB13 Combination -3113.75343 -27.08990865 -33.55518974 0.85 COMB13 CA-2 CA-2 CA-2 CA-2 CA-2 Combination -3111.20343 -28.51433865 -21.73928719 1.275 COMB13 Combination -3108.65343 -29.93876865 -9.318001886 1.7 COMB13 Combination -3106.10343 -31.36319865 3.708666166 H CA-2 2.125 COMB13 Combination -3103.55343 -32.78762865 17.34071697 CA-2 2.55 COMB13 Combination -3101.00343 -34.21205865 31.57815052 CA-2 2.975 COMB13 Combination -3098.45343 -35.63648865 46.42096682 CA-2 3.4 COMB13 Combination -3095.90343 -37.06091865 61.86916587 CA-2 0 COMB14 Combination -3287.463892 -88.3383038 -132.1943277 CA-2 0.425 COMB14 Combination -3284.913892 -87.2699813 -94.87756707 CA-2 0.85 COMB14 Combination -3282.363892 -86.2016588 -58.01484354 CA-2 1.275 COMB14 Combination -3279.813892 -85.1333363 -21.60615709 CA-2 1.7 COMB14 Combination -3277.263892 -84.0650138 14.34849231 CA-2 2.125 COMB14 Combination -3274.713892 -82.9966913 49.84910465 CA-2 2.55 COMB14 Combination -3272.163892 -81.9283688 84.89567992 CA-2 2.975 COMB14 Combination -3269.613892 -80.8600463 119.4882181 CA-2 3.4 COMB14 Combination -3267.063892 -79.7917238 153.6267193 CA-2 0 COMB15 Combination -3240.932754 -88.37613025 -142.5582993 CA-2 0.425 COMB15 Combination -3238.382754 -87.30780775 -105.2254624 CA-2 SVTH: LEÂ HUYØNH QUANG trang 13
- Xem thêm -