Tài liệu Luận văn xây dựng website bán giầy dép qua mạng - tài liệu, ebook, giáo trình

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 214 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 13640 tài liệu

Mô tả:

TÀI LIỆU - EBOOK Trang chủ Đăng ký Đăng nhập Liên hệ Thư viện tài liệu, ebook, đồ án, luận văn, giáo trình tham khảo cho học sinh, sinh viên Luận văn Xây dựng Website bán giầy dép qua mạng MỤC LỤC Tài liệu liên quan Trắc nghiệm môn kỹ thuật truyền số liệu 42 trang | Lượt xem: 2213 | Lượt tải: 6 Chuyên đề Niên luận kỹ thuật nhánh cận 29 trang | Lượt xem: 1958 | Lượt tải: 11 LỜI MỞ ĐẦU. 1 Đề tài Phân tích và thiết kế phần mềm quản lý hàng hoá vật tư lưu kho TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 3 109 trang | Lượt xem: 1238 | Lượt tải: 15 PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT. 7 Khóa luận Nghiên cứu triển khai HP OpenView 85 trang | Lượt xem: 559 | Lượt tải: 3 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ WORD WIDE WEB. 7 Đồ án Công nghệ dịch vụ web I.1.1 Lịch Sử. 7 Chuyên đề Quản lý hồ sơ nhân sự của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên I.1.2 Giao thức TCP/IP 7 68 trang | Lượt xem: 119 | Lượt tải: 2 I.1.3 Giao thức FTP 8 Đồ án Tìm hiểu về mộ t số kỹ thuậ t đồ họa 3D và ứng dụng I.1.4 Giao thức Word Wide Web. 10 CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU ĐÔI NÉT VỀ THƯƠNG MẠI 12 81 trang | Lượt xem: 502 | Lượt tải: 4 60 trang | Lượt xem: 2121 | Lượt tải: 12 Khóa luận Efficient core selection for multicast routing in mobile ad hoc networks 61 trang | Lượt xem: 261 | Lượt tải: 0 ĐIỆN TỬ. 12 Đồ án Quản lý học viên của một trung tâm tin học I.2.1 Khái niệm về thương mại điện tử. 12 43 trang | Lượt xem: 247 | Lượt tải: 0 I.2.1.1 Thương mại điện tử là gì? 12 I.2.1.2 Mục đích của thương mại điện tử. 13 I.2.2 Các yêu cầu trong kinh doanh thương mại điện tử. 13 I.2.3 Lợi ích của thương mại điện tử. 14 I.2.3.1 Hiệu quả của Internet trong kinh doanh. 14 I.2.3.2 Một số khó khăn của thương mại điện tử ở Việt Nam. 16 I.2.4 Các giai đoạn mua bán hàng trực tuyến. 18 I.2.5 Thanh toán điện tử. 22 I.2.5.1 Thanh toán điện tử là gì? 23 I.2.5.2 Lợi ích của thanh toán điện tử. 23 I.2.5.3 Quy trình thanh toán thẻ n dụng qua Planet Payment. 24 I.2.5.3.1 Quá trình giao dịch. 24 I.2.5.3.2 Quá trình thanh toán thẻ n dụng. 25 I.2.5.4 Giới thiệu về phương pháp thanh toán thẻ. 26 I.2.5.5 Những điều cần biết khi giao dịch thanh toán thẻ. 29 CHƯƠNG 3: SƠ LƯỢC VỀ CÁC MÔ HÌNH CƠ SỞ 32 DỮ LIỆU TRÊN MẠNG. 32 I.3.1 Một số khái niệm cơ bản 32 I.3.1.1 Công nghệ Client/Server. 32 I.3.1.2 Internet . 32 I.3.1.3 Web Server. 33 I.3.1.4 Cơ sở dữ liệu (CSDL) 33 I.3.2 Kết hợp CSDL và Web. 33 I.3.2.1 Hỗ trợ đa nền tảng 34 I.3.2.2 Hỗ trợ mạng. 34 I.3.3 Các giải pháp ch hợp Web và CSDL. 35 I.3.3.1 Mô hình kiến trúc một lớp. 36 I.3.3.2 Mô hình kiến trúc hai lớp. 36 I.3.3.3 Mô hình kiến trúc ba lớp. 36 I.3.3.4 Các vấn đề bảo mật. 36 Đề tài Tìm hiểu COCOMO – Constructive Cost MOdel 36 trang | Lượt xem: 3328 | Lượt tải: 9 Chương 4: TÌM HIỂU VỀ IIS. 37 I.4.1 Giới thiệu 37 I.4.2 Tìm hiểu về Internet Informa on Server. 39 I.4.2.1 Internet Information Server (IIS) là gi? 39 I.4.2.2 Những khảo sát về Internet và Intranet. 39 I.4.2.3 Có thể làm gì với IIS. 40 I.4.2.4 Bảo mật IIS 40 CHƯƠNG 5: TỔNG QUAN VỀ UML 42 I.5.1 UML là gì? 42 I.5.2 Một số khái niệm và thành phần cơ bản của UML. 42 I.5.2.1 Biểu đồ usecase. 43 I.5.2.2 Biểu đồ lớp. 44 I.5.2.3 Biểu đồ hoạt động. 44 I.5.2.4 Biểu đồ trạng thái. 45 I.5.2.5 Biểu đồ tuần tự. 45 I.5.2.6 Biểu đồ cộng tác. 45 I.5.3 Mô hình usecase. 45 I.5.3.1 Vì sao phải xây dựng mô hình usecase? 45 I.5.3.2 Xây dựng mô hình usecase như thế nào? 45 I.5.4 Xây dựng mô hình lớp. 46 I.5.4.1 Kỹ thuật trích danh từ. 46 I.5.4.2 Kỹ thuật thẻ CRC. 46 I.5.4.3 Vấn đề thể hiện lớp trong một số ngôn ngữ lập trình. 47 CHƯƠNG 6: TÌM HIỂU ĐÔI NÉT VỀ ASP 48 I.6.1 Tìm hiểu sơ lược về ASP. 48 I.6.2 ASP là gì và tại sao sử dụng ASP. 49 I.6.2.1 ASP là gì? 49 I.6.2.2 Tại sao sử dụng ASP? 49 I.6.2.3 Những sự việc xảy ra trong ASP? 50 I.6.2.4 Lợi ích của việc sử dụng ASP. 50 I.6.3 Cách hoạt động của ASP 51 I.6.4 Ưu diểm và khuyết điểm ASP. 58 I.6.4.1 Ưu điểm. 58 I.6.4.2 Khuyết điểm: 59 CHƯƠNG 7: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ JAVASCRIPT VÀ NGÔN NGỮ SIÊU VĂN BẢN HTML 60 I.7.1 Ngôn ngữ siêu văn bản HTML. 60 I.7.1.1 Khái niệm chung. 60 I.7.1.2 Đặc tả về HTML. 60 I.7.2 Ngôn ngữ JavaScript 64 I.7.2.1 Các đặc điểm của ngôn ngữ Javascript. 65 I.7.2.2 Đối tượng trong JavaScript. 65 I.7.2.3 Sự kiện trong JavaScript 66 I.7.2.4 Nhúng JavaScript vào trang Web 67 I.7.2.5 Biến và kiểu dữ liệu trong JavaScript 67 I.7.2.6 Các toán tử dùng trong JavaScript 68 I.7.2.7 Các lệnh dùng trong JavaScript 68 I.7.2.8 Các hàm 68 CHƯƠNG 8: GIỚI THIỆU VỀ SQL SERVER 2000. 69 I.8.1 Quản lý Device. 69 I.8.1.1 Định nghĩa 69 I.8.1.2 Các loại Device 69 I.8.2 Database. 69 I.8.2.1 Định nghĩa. 69 I.8.2.2 Transaction Log. 69 I.8.3 Các loại Object trong Database. 70 I.8.3.1 Table. 70 I.8.3.2 Nullability 71 I.8.3.3 View. 71 I.8.3.4 Sử dụng View có những thuận lợi sau. 71 I.8.3.5 Stored procedure. 71 I.8.3.6 Trigger. 72 I.8.4 Hệ thống security của MS- SQL Server. 72 I.8.4.1 Login ID. 72 I.8.4.2 Các chế độ security của MS-SQL. 72 PHẦN II: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH. 75 CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH VÀ KHẢO SÁT THỰC TẾ 75 II.1.1 Phân tích. 75 II.1.1 .1 Xác định yêu cầu của hệ thống. 75 II.1.1.2 Yêu cầu đặt ra cho hệ thống. 76 II.1.1.2.1 Về mặt thiết bị và phần mềm 76 II.1.1.2.2. Yêu cầu trang Web 76 II.1.2 Khảo sát hiện trạng. 77 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG. 80 II.2.1 Phân tích chương trình. 80 II.2.1.1 Xác định yêu cầu của website bán giầy dép qua mạng. 80 II.2.1.1.1 Yêu cầu của khách hàng. 80 II.2.1.1.2 Yêu cầu của sản phẩm 80 II.2.2 Phân ch website bán giầy dép qua mạng. 82 II.2.2.1 Biểu đồ use case. 82 II.2.2.1.1 Xác định đối tượng sử dụng. 82 II.2.2.2 Xây dựng các kịch bản( Scenario ) 84 II.2.2.2.1 Các Scenario của khách hàng. 84 II.2.3 Thiết kế chương trình xây dựng website bán giầy dép qua mạng. 100 II.2.3.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu 100 II.2.4 Store procedure. 104 II.2.4.1 Thủ tục thêm và sửa công ty 104 II.2.4.2 Thủ tục xoá công ty. 105 II.2.4.3 Thủ tục thêm và sửa loại hàng 105 II.2.4.4 Thủ tục xoá loại hàng. 105 II.2.4.5 Thủ tục thêm và sửa khách hàng. 106 II.2.4.6 Thủ tục xóa Khách hàng. 106 II.2.4.7 Thủ tục thêm và sửa sản phẩm. 107 II.2.4.8 Thủ tục cập nhật giá của hàng 108 II.2.4.9 Thủ tục xóa mặt hàng 108 II.2.4.10 Thủ tục thêm DL vào bảng hóa đơn. 108 II.2.5 Mô hình quan hệ dữ liệu 110 II.2.6 Thiết kế biểu đồ lớp chi ết. 111 II.2.7 Các biểu đồ tương tác. 113 CHƯƠNG 3.: THIẾT KẾ GIAO DIỆN. 120 II.3.1 Phần dành cho khách hàng. 120 II.3.2 Phần dành cho quản trị viên. 132 Kết luận và hướng phát triển: 139 PHẦN III: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI WEBSITE 141 III.1 Yêu cầu: 141 III.2 Cài đặt Webserver: 141 III.3 Cấu hình ODBC. 141 III.4 Tạo thư mục ảo. 142 III.5 Các bước tạo cơ sở dữ liệu. 142 III.5.1 tạo cơ sở dữ liệu từ file script. 142 III.5.2 Tạo cơ sở dữ liệu từ file backup. 142 III.6 Font chữ và bộ gõ. 143 TÀI LIỆU THAM KHẢO 144 155 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 08/09/2014 | Lượt xem: 285 | Lượt tải: 4 Tóm tắt tài liệu Luận văn Xây dựng Website bán giầy dép qua mạng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên ement information base IIS có thể điều khiển tối đa 24 bộ đệm trong performance monitor nhưng không thể định cấu hình IIS. IIS có log bên trong riêng để theo dõi xem ai truy cập server hay truy cập những file nào. Có thể định cấu hình truy cập đến file hay CSDL SQL và IIS hỗ trợ dạng chuẩn từ hoạt động truy cập của IIS. IIS hỗ trợ ASP, dễ dàng tạo các ứng dụng phía server bằng ngôn ngữ mô tả Active X bất kỳ như Vbscript hay Javascript. I.4.2 Tìm hiểu về Internet Information Server. I.4.2.1 Internet Information Server (IIS) là gi? Internet Information Server là một web server giúp chúng ta hiển thị thông tin trên internet và intranet. IIS hiển thị thông tin bằng cách sử dụng giao thức HTTP. Ngoài ra IIS còn hỗ trợ các giao thức truyền FTP, FTP giúp người sử dụng chuyển những tập tin từ web. IIS rất linh động trong việc nhiều chức năng quan trọng từ việc hỗ trợ hệ thống files server đơn đến việc hỗ trợ hệ thống site server rộng lớn.Ví dụ: như www.Microsoft.com và www.msn.com là một trong những file bận rộn nhất trên internet ngày nay và cả hay dùng nhiều server để chạy IIS. I.4.2.2 Những khảo sát về Internet và Intranet. Có một số khảo sát mà chỉ mã hoá cho những ứng dụng internet và intranet. Những packages phần cứng và phần mềm sau đây sẽ được cài đặt và định cấu hình trên IIS nếu chúng ta hoạch kế hoạch công bố trên internet. Cài đặt card mạng tương thích mà nó sẽ kết nối với mạng cục bộ (LAN). Điều này sẽ cho Các file đính kèm theo tài liệu này: 32881.doc Copyright © 2014 Doc.edu.vn
- Xem thêm -