Tài liệu Luận văn xây dựng kế hoạch ứng dụng e-marketing cho ngành hàng gạo

  • Số trang: 89 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 168 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC AN GIANG Giáo viên hướng dẫn: ThS. Huỳnh Phú Thịnh Giáo viên chấm, nhận xét 1: ……………………………… (Họ tên, học hàm, học vị và chữ ký) Giáo viên chấm, nhận xét 2: ……………………………… (Họ tên, học hàm, học vị và chữ ký) I Khóa luận được bảo vệ tại hội đồng chấm và bảo vệ khóa luận Khoa Kinh Tế - Quản trị kinh doanh ngày…tháng 07 năm 2008 PHỤ LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU............................................................................................... 1 1.1 Lý do chọn đề tài.....................................................................................................1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................ 1 1.3 Phạm vi nghiên cứu.................................................................................................1 1.4 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài nghiên cứu..................................................................2 1.4.1 Giá trị ứng dụng ............................................................................................... 2 1.4.2 Giá trị lý thuyết ................................................................................................ 2 1.5 Kết cấu bài báo cáo .................................................................................................3 CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU............................. 4 2.1 Cơ sở lý thuyết ........................................................................................................4 2.1.1 Những định nghĩa............................................................................................. 4 2.1.2 Bản chất Emarketing.......................................................................................4 2.1.3 Đặc điểm riêng của Emarketing......................................................................5 2.1.4 Quá trình phát triển của E-marketing............................................................... 5 II 2.1.5 Điều kiện áp dụng E-marketing .......................................................................6 2.1.6 Các hoạt động của E-marketing .......................................................................6 2.2 Mô hình nghiên cứu ................................................................................................ 7 2.2.1 Mô hình nghiên cứu .........................................................................................7 2.2.2 Giải thích mô hình:........................................................................................... 7 CHƯƠNG 3 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................. 9 3.1 Giới thiệu.................................................................................................................9 3.2 Thiết kế nghiên cứu.................................................................................................9 3.2.1 Sơ đồ thiết kế nghiên cứu.................................................................................9 3.2.2 Phương pháp nghiên cứu..................................................................................9 CHƯƠNG 4: GIỚI THIỆU CÔNG TY ANGIMEX – ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG EMARKETING CỦA ANGIMEX VÀ CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH......12 4.1 Giới thiệu công ty ANGIMEX:.............................................................................12 4.2 Đánh giá hiện trạng hoạt động thương mại điện tử của ANGIMEX ....................15 4.2.1 Phần cứng (Cơ sở hạ tầng):............................................................................15 4.2.2 Phần mềm.......................................................................................................15 III 4.2.3 Định hướng phát triển thương mại điện tử của công ty. ................................ 17 4.3 Đánh giá hiện trạng thương mại điện tử của các công ty trong ngành..................17 4.3.1 Các doanh nghiệp trong ngành có ứng dụng thương mại điện tử ..................17 4.3.2 Mức độ ứng dụng ........................................................................... 17 CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG E-MARKETING CHO NGÀNH HÀNG GẠO NỘI ĐỊA ...................................................................................................21 5.1 Phân tích môi trường kinh doanh..........................................................................21 5.1.1 Phân tích môi trường bên trong công ty AGIMEX........................................21 5.1.2 Phân tích môi trường tác nghiệp của công ty ANGIMEX ............................. 22 5.1.3 Phân tích môi trường bên ngoài công ty ANGIMEX ....................................25 5.2 Thiết lập những mục tiêu của kế hoạch.................................................................28 5.2.1 Mục tiêu .........................................................................................................28 5.2.2 Giải thích mục tiêu.........................................................................................28 5.3 E-marketing chiến lược.........................................................................................31 5.3.1 Phân tích ma trận SWOT ...............................................................................31 5.3.2 Phân tích chiến lược:......................................................................................32 IV 5.3.4 Các công cụ mang tính chiến lược trên website www.angimex.com.vn .......37 5.3.5 Bản demo website giao dịch www.angimex.com.vn .....................................38 5.3.6 Phân tích E-marketing chiến lược..................................................................39 5.4 Kế hoạch E-marketing hỗn hợp ............................................................................43 5.4.1 Kế hoạch sản phẩm ........................................................................................43 5.4.2 Kế hoạch giá...................................................................................................45 5.4.3 Kế hoạch phân phối........................................................................................46 5.5 Biện pháp thực hiện kế hoạch ...............................................................................52 5.5.1 Kế hoạch tổ chức sản xuất..............................................................................52 5.5.2 Đầu tư cơ sở hạ tầng cho việc thực hiện E-marketing ...................................54 5.5.3 Chuẩn bị nhân sự............................................................................................ 55 5.6 Dự trù ngân sách cho hoạt động Emarketing.......................................................56 5.7 Ước lượng hiệu quả............................................................................................... 58 5.7.1 Ước lượng chi phí kinh doanh gạo An Gia ....................................................58 5.7.2 Ước lượng doanh thu......................................................................................58 5.7.3 Ước lượng lợi nhuận. .....................................................................................59 V 5.7.4 Phân tích rủi ro............................................................................................... 59 5.8 Tóm tắt kế hoạch thực hiện ...................................................................................60 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN .............................................................................................. 62 6.1 Kết luận .................................................................................................................62 6.2 Hạn chế của đề tài .................................................................................................63 6.3 Đề xuất ..................................................................................................................63 TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................................1 PHỤ LỤC.......................................................................................................................... 6 MỤC LỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Bảng phân loại tài liệu và nguồn cung cấp thông tin thứ cấp........................ 10 Bảng 2: Nội dung và đối tượng quan sát phục vụ công tác thu thập thông tin sơ cấp 10 Bảng 3: Đối tượng và nội dung của phỏng vấn chuyên sâu........................................ 11 Bảng 4: Mục tiêu cụ thể của kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng gạo nội địa của công ty Angimex............................................................................................. 28 Bảng 5: Mục tiêu của kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng gạo nội địa của công ty Angimex qua các tháng của năm 2009........................................................... 30 Bảng 6: Ma trận SWOT của công ty ANGIMEX đối với ứng dụng E -marketing...... 31 Bảng 7: Số lượng cửa hàng gạo An Gia qua các năm................................................. 54 Bảng 8: Ngân sách dự kiến chi cho hoạt động E -marketing trong 2 năm 2009 và 2010........................................................................................................................ 56 Bảng 9: Chi phí cho hoạt động kinh doanh gạo An Gia ............................................. 58 VI Bảng 10: Doanh thu từ hoạt động kinh doanh gạo An Gia ......................................... 58 Bảng 11: Bảng tóm tắt kế hoạch thực hiện việc triển khai ứng dụng E -marketing cho sản phẩm gạo An Gia .................................................................................................. 60 MỤC LỤC HÌNH ÁNH Hình 1: Các giai đoạn phát triển của website ............................................................... 5 Hình 2: Mô hình nghiên cứu kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng gạo nội địa của công ty ANGIMEX ................................................................................... 7 Hình 3: Sơ đồ thiết kế nghiên cứu ................................................................................ 9 Hình 4: Sơ đồ tổ chức công ty Angimex..................................................................... 14 Hình 5: Website công ty Angimex: www.angimex.com.vn ....................................... 16 Hình 6: Sơ đồ tổ chức phòng phát triển chiến lược Công ty Angimex....................... 17 Hình 7: Website gạo Kim Kê_Công ty Minh Cát Tấn_www.kimke.com 18 Hình 8: Website gạo Nam Đô_Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu l ương thực – thực phẩm Hà Nội_www.namdo.com.vn................................................................... 19 Hình 9 : Website gạo Sohafarm_Nông trường Sông Hậu_www.sohafarm.com.vn ... 20 Hình 10: Quy trình chế biến gạo của công ty Angimex.............................................. 21 Hình 11: Những site bổ sung trên trang web www.angimex.com.vn ........................ 35 Hình 12: Bản đồ site mới của trang web www.angimex.com.vn................................ 36 Hình 13: Bản demo website giao dịch gạo An Gia www.angimex.com.vn................ 38 Hình 14: Chiến lược sản phẩm gạo An Gia ................................................................ 39 Hình 15: Phân khúc giá của gạo An Gia và các đối thủ cạnh tranh............................ 40 Hình 16: Phân khúc giá của 3 dòng sản phẩm gạo An Gia ........................................ 41 Hình 18: Chiến lược chiêu thị kết hợp chu kì sống sản phẩm gạo An Gia ................. 42 VII Hình 19: Bao bì gạo Nàng Nhen (Mặt trước và sau) .................................................. 44 Hình 20: Bao bì gạo OM4900..................................................................................... 44 Hình 21: Bao bì gạo Lúa Mùa..................................................................................... 44 Hình 22: Logo gạo An Gia.......................................................................................... 44 Hình 23: Chu kỳ sống của gạo An Gia ....................................................................... 45 Hình 24: Chu kỳ tăng giá các dòng sản phẩm gạo An Gia ......................................... 45 Hình 25: Biểu đồ CPI cả nước và CPI lương thực...................................................... 46 Hình 26: Quy trình đặt mua trực tuyến gạo An Gia.................................................... 47 Hình 27: Quy trình xử lý đơn đặt hàng trực tuyến sản phẩm gạo An Gia .................. 48 Hình 28: Mẫu thông tin cá nhân khi đặt hàng qua website gạo An Gia ..................... 49 Hình 29: Dải băng quảng cáo động dịch vụ giao gạo An Gia tận nh à được đăng tải trên Website........................................................................................................................ 52 Hình 30: Quy trình sản xuất gạo An Gia..................................................................... 53 Hình 31: Sơ đồ tổ chức bộ phận IT của công ty Angimex .......................................... 55 Hình 32: Biểu đồ so sánh tốc độ tăng chi phí và doanh thu qua các năm khi ứng dụng E-marketing................................................................................................. 59 VIII TÓM TẮT Ngày này, với tốc độ phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ thông tin đã mang lại ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với khía cạnh marketing, internet và các phương tiện điện tử bổ trợ rất hiệu quản mà ta hay gọi là E-maketing. Đề tài là một ứng dụng mới ở Việt Nam về hoạt động Emarketing cho ngành hàng gạo nội địa của công ty Angimex. Bằng việc phân tích môi trường E-marketing cũng như khả năng ứng dụng thương mại điện tử của công ty Angimex cho sản phẩm gạo nội địa, đề t ài đã đưa ra được những mục tiêu và chiến lược E-marketing một cách cụ thể. Trong kế hoạch Emarketing được xây dựng vẫn dựa trên chiến thuật marketing 4Ps trên cơ sở sử dụng các yếu tố internet và phương tiện điện tử làm nền tảng. Cuối cùng kế hoạch E-marketing cho ngành hàng gạo nội địa của công ty Angimex được đánh giá thông qua việc ước lượng hiệu quả các chỉ tiêu (chi phí, doanh thu, lợi nhuận) và phân tích những rủi ro có thể gặp phải, từ đó giúp cho kế hoạch được khả thi hơn và giúp cho công ty có được đánh giá tổng quát về những lợi ích mà kế hoạch mang lại cũng như giúp công ty có thể triển khai kế hoạch một cách dễ dàng. IX Xây dựng kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng gạo của công ty ANGIMEX CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý do chọn đề tài Trong những năm đầu của thiên niên kỷ mới, Internet phát triển mạnh mẽ đã làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của ngành marketing nói chung và các loại hình quảng cáo nói riêng. Hoạt động marketing truyền thống vẫn có sức mạnh đáng kể nhưng không còn quan trọng tuyệt đối như trước. Các kênh truyền thông mới như Internet và điện thoại di động xuất hiện và phát triển với tốc độ chóng mặt đã phá vỡ thế độc quyền của marketing truyền thống. Điều này đang tác động mạnh mẽ tới các công ty lớn, nhất là những công ty ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, Việt Nam được đánh giá là một quốc gia có tiềm năng rất lớn trong việc phát triển thương mại điện tử1. Ngoài ra nước ta cũng là một quốc gia có sản lượng gạo xuất khẩu cao (đứng thứ 2 thế giới sau Thái Lan). Dù được xem như một trong những nông sản chủ lực của Việt Nam nhưng vẫn chưa có được thương hiệu gạo nào của Việt Nam hiện diện trên thị trường quốc tế. Do đó việc xây dựng và quảng bá cũng như phát triển những thương hiệu gạo Việt Nam có vai trò vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh gạo. Tại công ty ANGIMEX - một công ty đứng đầu về xuất khẩu gạo của tỉnh An Giang với sản phẩm gạo là một ngành hàng chủ lực thì việc marketing cho ngành hàng này để thúc đẩy quảng bá và tiêu thụ là việc làm không thể thiếu. Trong xu thế sử dụng internet như một phương tiện mua bán hàng ngày càng phát triển ở Việt Nam thì công ty cũng xác định E-marketing là một nhân tố nằm trong định hướng phát triển marketing cho các ngành hàng của mình. Song, hoạt động E-marketing hiện tại của công ty chưa có gì đáng kể ngoài một website chỉ ở mức giới thiệu một số thông t in chung và email liên lạc. Mặt khác công ty đã có những nhãn hiệu sản phẩm gạo hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu khách hàng và đã khảo sát thị trường cho sản phẩm gạo tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Dựa trên những cơ sở đó cùng với sự kỳ vọng mà lợi ích do E-marketing mang lại trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay, tôi mạnh dạn thực hiện đề tài: “Xây dựng kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng gạo của công ty ANGIMEX” với hy vọng nó sẽ là một chìa khóa mang lại sự thành công cho hoạt động marketing của công ty. 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Đề tài được nghiên cứu với những mục tiêu chính sau đây: Mô tả hoạt động E-marketing hiện tại cho ngành hàng gạo của công ty. Xác định thị trường và khách hàng mục tiêu ở nội địa cho sản phẩm gạo của công ty. Xây dựng kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng gạo của công ty. Đánh giá hiệu quả của việc ứng dụng E-marketing. 1.3 Phạm vi nghiên cứu Đề tài là một khía cạnh mới trong marketing ở Việt Nam. Do đó, để đảm bảo được tiến độ thực hiện, bám sát nội dung, mang lại tính khả thi cao n ên đề tài được giới hạn đối tượng nghiên cứu là sản phẩm gạo của công ty (dòng sản phẩm gạo An Gia) cho thị 1 Nguyễn Trung Toàn, Các kỹ năng Marketing trên Internet, NXB Lao động, 2007 Khóa luận TN - Lưu Trần Đức-DH5KD - GVHD: Ths. Huỳnh Phú Thịnh Trang 1 Xây dựng kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng gạo của công ty ANGIMEX trường nội địa. Xét về mặt không gian, đề tài sẽ giới hạn nghiên cứu ứng dụng tại thị trường thành phố Long Xuyên và thành phố Hồ Chí Minh. Để có thời gian qua bước trắc nghiệm thị trường cho sản phẩm, kế hoạch đề xuất trong đề tài sẽ được triển khai từ 01/2009. Mặt khác, đề tài chỉ đi sâu vào khía cạnh ứng dụng những phương tiện điện tử cũng như internet để bổ trợ cho hoạt động marketing của công ty thay vì chi tiết về kế hoạch marketing truyền thống. 1.4 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài nghiên cứu Kết quả nghiên cứu mang lại lợi ích trước nhất là cho công ty, sau đó là đến người tiêu dùng gạo. 1.4.1 Giá trị ứng dụng: Đối với công ty Angimex và những công ty cùng ngành: Giúp công ty giảm được nhiều chi phí, trước hết là chi phí văn phòng, chi phí bán hàng và giao dịch, cho phí quảng cáo, tổ chức hội chợ, xúc tiến th ương mại,… Do loại bỏ được trở ngại về mặt không gian và thời gian, do đó giúp công ty củng cố các mối quan hệ với các đối tác không chỉ trong m à còn ngoài nước. Giúp công ty xây dựng được các cơ sở dữ liệu thông tin rất phong phú, phục vục cho công tác nghiên cứu thị trường, quản lý thông tin khách hàng,… Riêng đối với công ty ANGIMEX, nếu thực hiện tốt các mục ti êu đề tài đưa ra sẽ giúp công ty có được những thông tin về thị trường một cách nhanh chóng và tiết kiệm, nhờ đó có thể có được chiến lược marketing hiệu quả, khai thác những cơ hội của thị trường. Giúp công ty có thể nâng cao hiệu quả marketing sản phẩm của m ình, cung cấp dữ liệu cho quá trình thu thập thông tin về khách hàng và tìm hiểu được nhiều hơn về thị trường, tiếp cận khách hàng tốt hơn. Đối với người tiêu dùng: Nếu như các công ty ứng dụng loại hình này thì người tiêu sẽ giảm chi phí và tiết kiệm được thời gian. Ngoài ra người tiêu dùng có thể tiếp cận được nhiều sản phẩm để so sánh và lựa chọn. Đơn giản hóa giao dịch thương mại giữa người mua và người bán, sự công khai hơn về định giá sản phẩm và dịch vụ, giảm sự cần thiết phải sử dụng môi giới trung gian…có thể làm cho giá cả trở nên cạnh tranh hơn. Đem đến cho người tiêu dùng một phong cách mua hàng mới, tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được chi phí đi lại, giảm được nỗi lo lắng ách tắc giao thông ở các đô thị lớn, cung cấp khả năng lựa chọn các mặt h àng phong phú hơn nhiều so với cách thức mua hàng truyền thống. 1.4.2 Giá trị lý thuyết: Đề tài cho thấy cách ứng dụng E-marketing cụ thể cho ngành hàng gạo từ đó có thể nhân rộng đến các lĩnh vực và ngành nghề khác. Bổ sung một loại hình mới của lĩnh vực lý thuyết marketing trong công tác giảng dạy để có thể cập nhật, ph ù hợp trong thời đại mới-thời đại công nghệ thông tin và sẽ là tài liệu tham khảo gợi mở những vấn đề mới cho những công trình nghiên cứu tiếp theo. 1.5 Kết cấu bài báo cáo Khóa luận TN - Lưu Trần Đức-DH5KD - GVHD: Ths. Huỳnh Phú Thịnh Trang 2 Xây dựng kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng gạo của công ty ANGIMEX Phần báo cáo được thiết kế bao gồm sáu phần tương ứng với sáu chương của đề t ài với những nội dung cơ bản như sau: Chương 1: Giới thiệu: Đây là chương nêu lên những cơ sở hình thành đề tài “Kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng gạo của công ty ANGIMEX”. Đồng thời thiết lập những mục tiêu nghiên cứu cho đề tài cũng như đưa ra những giới hạn về phạm vi nghiên cứu để đảm bảo cho quá trình nghiên cứu được hoàn thiện hơn trong một thời gian nhất định. Một phần không thể thiếu trong ch ương này là ý nghĩa của đề tài, trong đó đưa ra các giá trị về mặt thực tiễn đối với công ty ANGIMEX và với người tiêu dùng cùng với những giá trị về mặt lý thuyết. Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu: Ở chương này sẽ trình bày những lý thuyết về E-marketing như: định nghĩa, bản chất, đặc điểm, những hoạt động của Emarketing và điều kiện ứng dụng,…Đồng thời, trong chương này cũng đề cập đến mô hình tiến hành nghiên cứu đề tài. Thông qua mô hình cùng với sự giải thích sẽ làm rõ các bước của tiến trình nghiên cứu từ đó thể hiện được sự logic giữa các bước và mang lại cái nhìn tổng quát về đề tài cho người đọc. Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và một số giả định: Sau khi đã có những lý thuyết cơ bản về E-marketing và mô hình nghiên cứu của đề tài thì đây là chương đưa ra những phương pháp để tiến hành nghiên cứu đề tài. Chương này sẽ trình bày các giai đoạn của quá trình nghiên cứu, loại hình nghiên cứu và các phương pháp thu thập dữ liệu, phương pháp phân tích dữ liệu,…Ngoài ra, để đảm bảo tính thực tiễn, khả năng ứng dụng cao và sự hoàn thiện cho đề tài nghiên cứu, tác giả đã đưa ra một số giả định cần thiết và đây sẽ là cơ sở để đề tài được triển khai một cách thuận lợi hơn. Chương 4: Giới thiệu về công ty ANGIMEX – Đánh giá hiện trạng thương mại điện tử của công ty và các doanh nghiệp trong ngành: Thông qua chương này sẽ mang lại bức tranh tổng quát về ngành nghề, lĩnh vực hoạt động kinh doanh, năng lực kinh doanh của công ty ANGIMEX,…Bên cạnh đó đề tài cũng đưa ra hiện trạng thương mại điện tử mà công ty và các doanh nghiệp khác trong ngành đang ứng dụng, từ đó đưa ra sự nhìn nhận, đánh giá chung về mức độ, khả năng ứng dụng thương mại điện tử vào quá trình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp này. Chương 5: Xây dựng kế hoạch ứng dụng E-marketing và đánh giá hiệu quả: Đây là chương chính của đề tài, trong chương này sẽ trình bày chi tiết và cụ thể của kế hoạch, từ bước phân tích môi trường E-marketing, thiết lập những mục tiêu, E-marketing chiến lược đến E-marketing chiến thuật, biện pháp thực hiện và sau cùng là ước lượng hiệu quả, rủi ro. Trong phần E-marketing chiến thuật, đề tài sẽ sử dụng E-marketing mix (4Ps) dựa trên nền tảng của internet và các phương tiện điện tử mà trọng nhất là website. Chương 6: Kết luận: Sau khi đã có kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng gạo nội địa của công ty ANGIMEX, đề tài sẽ đưa ra những kết luận chung và những hạn chế mà kế hoạch gặp phải. Cuối cùng đề tài đề cập đến những giải pháp để áp dụng thành công kế hoạch đưa ra và khắc phục những hạn chế gặp phải. CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Những định nghĩa: Thương mại điện tử: Khóa luận TN - Lưu Trần Đức-DH5KD - GVHD: Ths. Huỳnh Phú Thịnh Trang 3 Xây dựng kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng gạo của công ty ANGIMEX Thương mại điện tử (TMĐT) bao gồm một loạt các hoạt động được thực hiện qua mạng, từ tìm nguồn nguyên liệu, thu mua, trưng bày sản phẩm, đặt hàng đến việc giao hàng, vận chuyển và thanh toán điện tử,…Ngoài các giao dịch điện tử đối với mua bán hàng hóa, thương mại điện tử sẽ bao gồm cả các hoạt động thương mại dịch vụ như việc truyền hình trực tuyến, chuyển tiền điện tử, giao dịch cổ phiếu điện tử, vận đ ơn điện tử, tiến hành đấu giá trên mạng…Thương mại điện tử vừa đề cập việc mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ vừa có nội dung hoạt động xã hội mới (như cửa hàng ảo, kinh doanh qua mạng,…).2 E-marketing Định nghĩa về E-marketing có rất nhiều, song đề tài sử dụng định nghĩa do Philip Kotler đưa ra như sau: E-marketing là quá trình lập kế hoạch về sản phẩm, giá, phân phối v à xúc tiến đối với sản phẩm, dịch vụ và ý tưởng để đáp ứng nhu cầu của tổ chức và cá nhân – dựa trên các phương tiện điện tử và internet3. Đây là định nghĩa tương đối dễ hiểu, dựa trên nền tảng của marketing truyền thống bằng việc lập các kế hoạch về sản phẩm, giá, phân phối v à xúc tiến đối với sản phẩm, dịch vụ và ý tưởng thông qua việc sử dụng internet và các phương tiện điện tử. Do đó, để triển khai E-marketing cho sản phẩm của mình thì doanh nghiệp phải ứng dụng công nghệ thông tin như là công cụ cơ bản để phục vụ cho những hoạt động này. 2.1.2 Bản chất E-marketing: Môi trường: Marketing trong môi trường mới, môi trường internet. - Phương - tiện: Internet và các thiết bị thông tin được kết nối vào internet. Bản chất: Vẫn giữ nguyên bản chất của marketing truyền thống là thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng, tuy nhiên người tiêu dùng trong thời đại công nghệ thông tin sẽ có những đặc điểm khác với người tiêu dùng truyền thống (bình cũ, rượu mới); họ có thói quen tiếp cận thông tin khác, đánh giá dựa trên các nguồn thông tin mới, hành động mua hàng cũng khác,… Khái niệm thị trường được mở rộng thành không gian thị trường (Marketplace) thể hiện phạm vi thị trường được mở rộng hơn trong thương mại điện tử. Thị trường ở đây vẫn được hiểu là “tập hợp những người mua hiện tại và tiềm năng”. Tuy nhiên những người mua hiện tại và tiềm năng được mở rộng hơn nhờ Internet, cho phép thông tin về sản phẩm, dịch vụ có thể đến với mọi cá nhân, tổ chức tr ên khắp thế giới và giao dịch cũng có thể được thực hiện thông qua Internet, khiến phạm vi khách hàng hiện tại và tiềm năng được mở rông hơn. 2.1.3 Đặc điểm riêng của E-marketing Những điểm khác biệt so với marketing truyền thống . Ủy Ban Quốc Gia về hợp tác kinh tế quốc tế, T ìm hiều về thương mại điện tử, NXB Chính trị quốc gia, 2005 2 3 Nguyễn Trung Toàn, Các kỹ năng Marketing trên Internet, NXB Lao động, 2007 Khóa luận TN - Lưu Trần Đức-DH5KD - GVHD: Ths. Huỳnh Phú Thịnh Trang 4 Xây dựng kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng gạo của công ty ANGIMEX Tốc độ: tốc độ giao dịch nhanh hơn. Liên tục 24/7: hoạt động liên tục, không gián đoạn. Phạm vi: mở rộng phạm vi toàn cầu, các rào cản thị trường có thể bị hạ thấp, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin thị trường. Đa dạng hóa sản phẩm: khách hàng có thể tiếp cận nhiều sản phẩm, dịch vụ hơn đồng thời nhà cung cấp cũng có khả năng cá biệt hóa (customize) sản phẩm ph ù hợp với các nhu cầu khác nhau của khách hàng nhờ khả năng khai thác và chia sẻ thông tin qua internet. - Khả năng tương tác: nhờ có internet mà doanh nghiệp có thể chia sẻ thông tin với khách hàng 24/7 (24 giờ trong 1 ngày và 7 ngày trong tuần) - Tự động hóa các giao dịch cơ bản - Tốc độ: thông tin về sản phẩm và dịch vụ được tung ra thị trường nhanh hơn. Khách hàng tiếp cận những thông tin này cũng nhanh hơn. - Giao dịch được tiến hành trong một số trường hợp cũng nhanh hơn (đối với hàng hóa số hóa, việc giao hàng được thực hiện nhanh và thuận tiện hơn). - Thông tin phản hồi từ phía khách hàng cũng nhanh hơn,… - Thời gian hoạt động liên tục không bị gián đoạn. Tiến hành hoạt động marketing trên internet có thể loại bỏ mọi trở ngại về sức người. Chương trình marketing thông thường, chưa có ứng dụng internet, dù có hiệu quả đến đâu cũng không thể phát huy tác dụng 24/24 giờ trong một ng ày, 7 ngày trong một tuần, hoàn toàn không có khái niệm thời gian chết (Death of Time). 2.1.4 Quá trình phát triển của E-marketing Thông qua quá trình các bước phát triển của E-marketing doanh nghiệp có thể biết được hiện trạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của doanh nghiệp m ình và từ đó có thể đưa ra những bước phát triển tiếp theo. Về cơ bản quá trình này được thể hiện thông qua yếu tố chính là website, nhìn chung có 3 giai đoạn phát triển: Website thông tin Website giao dịch Website tương tác Hình 1: Các giai đoạn phát triển của website 4 4 Nguồn: tự thiết kế Khóa luận TN - Lưu Trần Đức-DH5KD - GVHD: Ths. Huỳnh Phú Thịnh Trang 5 Xây dựng kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng gạo của công ty ANGIMEX Website thông tin (i-commerce, i = information: thông tin): doanh nghiệp có website trên mạng để cung cấp thông tin cần thiết bao gồm có những thông tin cơ bản về doanh nghiệp, thông tin sản phẩm và dịch vụ catalogue đện tử, các diễn đàn và những thông tin khác (tin tức,..)… Các hoạt động mua bán vẫn thực hiện theo cách truyền thống. - Website giao dịch (t-commerce, t = transaction: giao dịch): phát triển hơn website thông tin, có thể tiến hành được các giao dịch như: mau hàng qua website trên mạng, đặt hàng trực tuyến, hỗ trợ khách hàng trực tuyến, thanh toán, … Website tương tác/tích hợp (c-business, c = colaborating, connecting: tích hợp, kết nối): ngoài khả năng giao dịch thì website tương tác còn liên kết các website/hệ thống thông tin của các tổ chức với nhau, website của doanh nghiệp liên kết trực tiếp với dữ liệu trong mạng nội bộ của doanh nghiệp, mọi hoạt động truyền dữ liệu đ ược tự động hóa, hạn chế sự can thiệp của con người và vì thế làm giảm đáng kể chi phí hoạt động và tăng hiệu quả. Đây là loại hình chỉ phổ biến ở những nước phát triển, cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin được các website xây dựng và chia sẻ với nhau, hỗ trợ nhau. 2.1.5 Điều kiện áp dụng E-marketing. Để có thể ứng dụng E-marketing thành công và mang lại hiệu quả cao thì cần phải xét đến các điều kiện sau: + Những điều kiện chung về cơ sở vật chất, kỹ thuật và pháp lý để phát triển thương mại điện tử. + Điều kiện riêng để áp dụng E-marketing: Thị trường: Nhận thức của khách hàng: số % người sử dụng và chấp nhận internet Trong marketing B2C (business to customer): khách hàng có điều kiện tiếp cận Internet, thói quen, mức độ phổ cập, chi phí, doanh nghiệp, phát triển các hoạt động marketing trên internet. Trong marketing B2B (business to business): các tổ chức phối hợp với nhau, giai đoạn này chỉ mới xuất hiện ở các nước phát triển. Doanh nghiệp: Nhận thức của các tổ chức: Internet được coi là phương tiện thông tin chiến lược không. Đánh giá được lợi ích đầu tư vào E-marketing. - Môi trường kinh doanh: Sự phát triển của các mô hình kinh doanh thương mại điện tử. Sự phát triển của các ứng dụng marketing trên internet: nghiên cứu thị trường, thông tin thị trường, xúc tiến thương mại; phát triển sản phẩm mới; quảng cáo; mô h ình phối hợp giữa người kinh doanh và nhà phân phối/vận chuyển. 2.1.6 Các hoạt động của E-marketing. Dịch vụ khách hàng; Phát triển sản phẩm mới; Xây dựng thương hiệu; Định vị sản phẩm, công ty trên internet; Khóa luận TN - Lưu Trần Đức-DH5KD - GVHD: Ths. Huỳnh Phú Thịnh Trang 6 Xây dựng kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng gạo của công ty ANGIMEX Phân tích môi trường Bên ngoài Bên trong Product Price Mục tiêu E-marketing Kế hoạch E-marketing E-marketing Chiến lược Tác nghiệp Promotion Place Ước lượng hiệu quả - Chi phí - Doanh thu - Lợi nhuận - Mức độ rủi ro Hình 2: Mô hình nghiên cứu kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng gạo Phân phối qua mạng; Marketing quốc tế: hội chợ, triển lãm, tâm điểm thương mại, sàn giao dịch; Nghiên cứu thị trường; Viral Marketing: phổ biến và có thể ứng dụng được ngay; Xúc tiến thương mại qua mạng: ứng dụng trong xuất nhập khẩu . 2.2 Mô hình nghiên cứu 2.2.1 Mô hình nghiên cứu: Trên cơ sở những lý thuyết cơ bản về E-marketing và tình hình thực tế tại công ty, mô hình nghiên cứu của đề tài được thiết lập. Đây là một yếu tố rất quan trọng giúp cho đề tài được triển khai đúng hướng và một cách khoa học. Mô hình nghiên cứu của đề tài này được thể hiện qua hình sau: nội địa của công ty ANGIMEX 2.2.2 Giải thích mô hình: Kế hoạch ứng dụng Emarkeing cho sản phẩm gạo của công ty ANGIMEX trải qua tuần tự các bước như sau: + Phân tích môi trường: Ở bước này sẽ tiến hành phân tích các yếu tố của môi trường bên trong và bên ngoài công ty ANGIMEX để có thể đánh giá được hiện trạng cũng như năng lực kinh doanh của công ty từ đó tạo cơ sở hình thành những mục tiêu cho Emarketing một cách phù hợp. Khóa luận TN - Lưu Trần Đức-DH5KD - GVHD: Ths. Huỳnh Phú Thịnh Trang 7 Xây dựng kế hoạch ứng dụng E-marketing cho ngành hàng gạo của công ty ANGIMEX + Mục tiêu E-marketing: Sau khi tiến hành phân tích môi trường và các cơ hội kinh doanh, đây là bước đặt ra các mục tiêu cần đạt được của kế hoạch E-marketing như: số người truy cập website, số khách hàng trực tuyến, lợi nhuận đạt được do E-marketing mang lại, chi phí xây dựng, duy trì và phát triển website,…Có được những mục tiêu này thì công ty sẽ vạch ra được những chiến lược E-marketing phù hợp để đạt được những mục tiêu ấy. + E-marketing chiến lược: Sau khi có được những mục tiêu thì việc vạch ra chiến lược để có được nó là rất quan trọng. Ở bước này những chiến lược được lựa chọn thông qua việc phân tích ma trận SWOT về khả năng ứng dụng E-marketing cho ngành hàng gạo nội địa của công ty. + Kế hoạch E-marketing: Có được những chiến lược E-marketing rồi thì đây là bước đưa ra kế hoạch để thực hiện được những chiến lược đó: Đề tài thiết lập kế hoạch Emarketing dựa trên nền tảng kế hoạch 4P (sản phẩm, giá, phân phối và chiêu thị) của marketing truyền thống kết hợp ứng dụng internet và các phương tiện điện tử như một công cụ chiến lược của kế hoạch này. Đồng thời, trong chương này cũng đưa ra những biện pháp để thực hiện kế hoạch đưa ra như: đầu tư về cơ sở hạ tầng, nhân sự,… + Ước lượng hiệu quả: Sau khi kế hoạch E-marketing được vạch ra cùng với những biện pháp để thực hiện thì hiệu quả của kế hoạch sẽ được ước lượng thông qua các yếu tố về chi phí, doanh thu, lợi nhuận,…và bao gồm cả việc phân tích rủi ro gặp phải. Khóa luận TN - Lưu Trần Đức-DH5KD - GVHD: Ths. Huỳnh Phú Thịnh Trang 8
- Xem thêm -