Tài liệu Luận văn xây dựng hệ thống web-hosting trên linux

  • Số trang: 78 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 162 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

Đề tài: Xây dựng hệ thống web-hosting trên linux Hồ chí minh 6/2015 WIN 8 64BIT 7 Trích Yếu Với công nghệ phát triển như hiên nay thì nhu cầu phát triển web rất phát triển đồng thời kéo theo rất nhiều dịch vụ được cung cấp , trong đó có dịch vụ cung cấp hosting hiện tại đang rất phát triển tại việt nam. Vì công nghệ không ngừng phát triển và cơ sở dữ liệu càng ngày càng lớn cho thấy mức phát triển là cực kỳ lớn, để đáp ứng được nhu cầu của người dùng cần có một bộ phận nhà cung cấp làm cầu nói hỗ trợ đưa thông tin đến tất cả mọi người. Trong thời gian thực tập 12 tuần từ ngày 17/04/2014 đến ngày 30/6/2014 tôi đã làm việc tại bộ phận kỹ thuật ,để hoàn thanh đồ án xây dựng và quản trị hệ thống web hosting trên nền linux, đây quả là một công viech hoàn toàn thú vị và mang tính thực tiển rất cao, có áp dụng vào thực tế nhiều nên tôi được tiếp xúc các kiên thưc mà hoàn toàn mới như các phần mềm ứng dụng và quản trị whm, whmcs… .Quá trình làm việc tài đấy giúp tôi có điều kiện cọ sát thực tế ,có nhiều kinh nghiêm và thấy được những thiếu sót của chính tôi để tự hoàn thiện mình hơn. Hơn thế nữa, tôi có cơ hội phát triển thêm kỹ năng của mình đối với chuyên nghành mà tôi đang theo đuổi. WIN 8 64BIT 8 Mục lục Trích yếu ..........................................................................................................................................I Mục Lục .........................................................................................................................................II Lời cảm ơn ....................................................................................................................................III Nhận xét của người hướng dẫn .....................................................................................................IV Nhập đề...........................................................................................................................................V Giới thiệu cơ quan thực tập ..........................................................................................................VI 1. Domain name system 1.1 Cài đặt ...........................................................................................................................7 1.2 Cấu hình ........................................................................................................................7 2. File Transfer Protocol 2.1 Cài đặt .........................................................................................................................11 2.2 Cấm user login ............................................................................................................13 2.4 Thay đổi thư mục mặc định ........................................................................................13 2.5 Cho user anonymous uploap .......................................................................................14 2.6 Cho user truy cập vào bên trong /Home .......................................................................14 3. Apache 3.1 Cài đặt httpd cơ bản ....................................................................................................15 3.2 Cài đặt phần hỗ trợ Perl Script.....................................................................................18 3.3 Cài đặt PHP .................................................................................................................20 3.4 Cài đặt Mysql ..............................................................................................................22 3.5 Cấu hình alias cho website...........................................................................................24 3.6 Enable Userdir ............................................................................................................25 WIN 8 64BIT 9 3.7 Name based virtual hosting..........................................................................................28 3.8 Chứng thực .................................................................................................................30 3.9 Config SSL .................................................................................................................32 4. Giám sát hệ thống 4.1 log analyzer với Vistors ..............................................................................................36 4.2 log analyzer với Awstats .............................................................................................37 5. WHM/cpanel 5.1 Giới thiệu ....................................................................................................................39 5.2 Cài đặt WHM/cpanel ..................................................................................................39 5.2.1 Chuẩn bị .......................................................................................................39 5.2.2 Cài đặt ..........................................................................................................40 5.2.3 Cách truy cập vào WHM..............................................................................40 5.2.4 Thiết lập thông số cho WHM........................................................................40 5.3 Cpanel cho user 5.3.1 Hướng dẫn đăng nhập .................................................................................46 5.3.2 Quản lý domain ...........................................................................................47 5.3.2.1 Sub domain ...................................................................................47 5.3.2.2 parked domain ...............................................................................48 5.3.2.3 Addon domain ...............................................................................48 5.3.3 Quản lý file .................................................................................................49 5.3.3.1 File Manager .................................................................................50 5.3.3.2 Disk space Usage ..........................................................................51 5.3.3.3 FTP account ..................................................................................52 5.3.4 Quản lý CSDL .............................................................................................53 5.3.4.1 Khởi tạo Mysql .............................................................................53 WIN 8 64BIT 10 5.3.4.2 Phpmyadmin .................................................................................55 5.3.5 Email ...........................................................................................................56 5.3.5.1 Quản lý account mail ....................................................................55 5.3.5.2 Webmail ........................................................................................57 5.4 WHM Cho người quản trị ...........................................................................................57 5.4.1 Xem thông tin server ....................................................................................57 5.4.2 Change Root Password ................................................................................58 5.4.3 Cấu hình thông số cho server .......................................................................58 5.4.4 Change hostname ........................................................................................58 5.4.5 Change DNS ...............................................................................................59 5.4.6 Tạo các gói Package ...................................................................................59 5.4.7 Tạo User cho khách hàng ...........................................................................60 5.4.8 Xem danh sách các tài khoản ......................................................................61 5.4.9 Xem băng thông sử dụng..............................................................................61 5.4.10 Bắt buộc tài khoản thay đổi mật khẩu .......................................................62 5.4.11 Giới hạn băng thông sử dụng ....................................................................62 5.4.12 Mange plugins ...........................................................................................63 5.4.13 Thêm xoá sửa bản ghi DNS .......................................................................64 6.Hỗ trợ 6.1 Cấu hình và cài đặt CSF...............................................................................................65 6.2 Cấu hình mod_security ...............................................................................................67 6.3 Cấu hình Nginx làm reverse proxy .............................................................................70 Tài liệu tham khảo .......................................................................................................................VII Kết quả đạt được tại trung tâm ...................................................................................................VIII WIN 8 64BIT 11 DNS (Domain Name System) Mục đích của việc cài đặt DNS để phân giải từ dãy số IP sang một tên miền dễ nhớ và ngược lại. Step 0 : mount /dev/cdrom /media/ Step 1: Cài các gói yum –y install bind bind-chroot Step 2: Tạo Zone file named.conf vào thư mục /var/named/chroot/etc File named.conf cấu hình như sau : acl mynet { 192.168.1.0/24; 127.0.0.1; }; options { allow-transfer {none;}; directory "/var/named"; query-source port 53; WIN 8 64BIT 12 query-source-v6 port 53; dump-file "var/named/data/cache_dump.db"; statistics-file "var/named/data/named_stats.txt"; memstatistics-file "var/named/data/named_mem_stats.txt"; notify yes; }; zone "." IN { type hint; file "named.root"; }; zone "hoasen.com" IN { type master; file "hoasen.db"; }; zone "localhost" IN { type master; file "localhost.db"; }; zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN { type master; file "0.0.127.in-addr.arpa.db"; }; zone "1.168.192.in-addr.arpa" { type master; WIN 8 64BIT 13 file "1.168.192.in-addr.arpa.db"; }; Step 3: Tạo Forward Zone file hoasen.db , sau đó đưa vào thư mục /var/named/chroot/var/named/ + File cấu hình file hoasen.db $TTL 86400 @ IN SOA web.hoasen.com. root ( 42 ; serial (d. adams) 3H ; refresh 15M ; retry 1W ; expiry 1D ) ; minimum IN NS web.hoasen.com. IN A 192.168.1.100 web IN A 192.168.1.100 www IN CNAME web #mail IN CNAME server1 #ftp IN CNAME server1 Step 4 : Tạo Reverse Zone file 1.168.192.in-addr.arpa.db , sau đó chép vào thư mục /var/named/chroot/var/named/ + Cấu hình file 1.168.192.in-addr.arpa.db $TTL 86400 WIN 8 64BIT 14 @ IN SOA web.hoasen.com. root. ( 3 ; serial 28800 ; refresh 7200 ; retry 604800 ; expire 86400 ; ttk ) @ IN NS web.hoasen.com. 100 IN PTR web.hoasen.com. Step 5: chkconfig named on && service named restart + Nếu gặp vấn đề khi khởi động DNS thì đánh lệnh này khi gặp câu thông báo : “Generating /etc/rndc.key:” + Ta sữa lỗi này bằng lệnh : “ rndc-confgen –a –r /dev/urandom “ Step 6: Cấu hình card mạng DNS trỏ về chính nó vi /etc/resolv.conf nameserver 192.168.1.100 #chỉnh dns trở về chính nó Step 7: Kiểm tra Ping hoasen.com -> trả về ip 192.168.1.100 -> Thành công WIN 8 64BIT 15 FTP (File Transfer Protocol) FTP (viết tắt của File Transfer Protocol dịch ra là "Giao thức truyền tập tin") thường được dùng để trao đổi tập tin qua mạng lưới truyền thông dùng giao thức TCP/IP (chẳng hạn như Internet mạng ngoại bộ - hoặc intranet - mạng nội bộ). Hoạt động của FTP cần có hai máy tính, một máy chủ và một máy khách). Máy chủ FTP, dùng chạy phần mềm cung cấp dịch vụ FTP, gọi là trình chủ, lắng nghe yêu cầu về dịch vụ của các máy tính khác trên mạng lưới. Máy khách chạy phần mềm FTP dành cho người sử dụng dịch vụ, gọi là trình khách, thì khởi đầu một liên kết với máy chủ. 2.1.Cấu hình và cài đặt FTP server Step 1: Cài đặt vsftpd Yum –y install vsftpd Step 2: Cấu hình vsftpd vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf anonymous_enable=NO # không cho anonymous login local_enable=YES # Cho phép người dùng cục bộ login write_enable=YES # Cung cấp quyền ghi cho người dùng xferlog_enable=YES # Cho phép ghi log xferlog_file=/var/log/vsftpd.log WIN 8 64BIT # Nơi chứa file log 16 chroot_list_file=/etc/vsftpd/chroot_list # list danh sách được kết nối connect_from_port_20=YES # sử dụng port 20 truyền data userlist_enable=YES # Những người dùng trong user_list bị cấm ascii_upload_enable=YES # bỏ dấu # ascii_download_enable=YES # bỏ dấu # ls_recurse_enable=YES # bỏ dấu # local_root=public_html # Chèn vào cuối dòng use_localtime=YES # Chèn vào cuối dòng Step 3: Cấu hình cho phép user được phép move data vi /etc/vsftpd/chroot_list huuhoang user2 Step 4: chkconfig vsftpd on && service vsftpd restart + setsebool -P ftp_home_dir on Step 5: Gán quyền chmod 0711 /home/huuhoang mkdir /home/huuhoang/public_html chown huuhoang /home/huuhoang/public_html chmod 755 /home/huuhoang/public_html Step 6: kiểm tra : + Thử dùng phần mềm và upload lên ftp server FileZilla + User: huuhoang /123456 WIN 8 64BIT 17 + upload file : onthinguphap.txt 2.2 Cấm User login Step 1: mở file cấu hình các user bị cấm ftp Vi /etc/vsftpd/user_list Nhập user cần cấm vào ví dụ : user huuhoang Step 2: kiểm tra 2.3 Thay đổi thư mục mặc định pub Step 1: Mở file vsftpd.conf vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf WIN 8 64BIT 18 non_root=/nhanvien # thêm vào cuối file Step 2: Tạo các thư mục kiểm tra mkdir /nhanvien mkdir –p /nhanvien/{upload,download} Step 3: Gán quyền chown ftp /nhanvien/upload chmod 777 –R /nhanvien/upload Step 4: service vsftpd restart 2.4 Cho user anonymous upload Step 1: Cấu hình file vsftpd.conf vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf anon_upload_enable=YES anon_mkdir_write_enable=YES # thêm vào 2 dòng dưới anon_other_write_enable=YES anon_umask=022 Step 2: service vsftpd restart 2.5 Chỉ cho User truy cập bên trong /Home Step 1: Cấu hình file vsftpd.conf vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf chroot_local_user=YES Step 2: service vsftpd restart WIN 8 64BIT 19 Apache Apache hay là chương trình máy chủ HTTP là một chương trình dành cho máy chủ đối thoại qua giao thức HTTP. Apache chạy trên các hệ điều hành tương tự như Unix, Microsoft Windows, Novell Netware và các hệ điều hành khác. Apache đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của mạng web thế giới (tiếng Anh: World Wide Web). 3.1 Cài đặt httpd cơ bản Step 1: Kiểm tra có cài apache rpm -qa | grep httpd + Nếu chưa thì cài hai gói sau : rpm -hiv /media/Packages/httpd-2.2.15-15.el6.centos.i686.rpm rpm -hiv /media/Packages/httpd-tools-2.2.15-15.el6.centos.i686.rpm + Sử dụng lệnh YUM Yum –y instal httpd mod_perl Step 2: Tạo một trang web tĩnh và khởi động apache echo “Truong đại học ww.hoasen.com xin chào” > /var/www/html/index.html Step 3 : Cấu hình dich vụ httpd cải thiện hiệu suất làm việc ,security,và một vài đặc trưng khác Vi /etc/httpd/conf/httpd.conf Sữa các dòng lại thành như sau: ServerTokens Prod KeepAlive On ServerName www.hoasen.com:80 Options FollowSymLinks ExecCGI AllowOverride All WIN 8 64BIT 20 Directory Index index.html index.htm index.cgi index.php CustomLog logs/access_log common CustomLog logs/referer_log referer CustomLog logs/agent_log agent ServerSignature Off AddHandler cgi-script .cgi .pl Step 4: Khởi động dịch vụ Chkconfig httpd on && Service httpd restart Step 5: Test dịch vụ Service httpd status Dùng một máy khác vào brower đánh địa chỉ IP máy web server NOTE : Script_install_apache (hỗ trợ) #!/bin/bash # Kiem tra apache da duoc cai dat hay chua rpm -qa | grep httpd if [ $? -eq 0 ];then echo "apache da duoc cai dat" else yum -y install httpd WIN 8 64BIT 21 echo "chuong trinh da duoc cai dat xong" fi # xoa trang welcome page rm -f /etc/httpd/conf.d/welcome.conf echo " $? da xa welcome page" # xoa trang default error page rm -f /var/www/error/noindex.html echo " $? da xoa error page" # tao mot lien ket cho perl ln -s /usr/bin/perl /usr/local/bin/perl #tao file test [trang web chinh] echo "test httpd - nguyen huu hoang" > /var/www/html/index.html # configure httpd cat /etc/httpd/conf/httpd.conf | sed 's/ServerTokens OS/ServerTokens Prod/ ; s/KeepAlive Off/KeepAlive On/ ; s/ServerAdmin root@localhost/ServerAdmin root@hoasen.com/ ; s/\#ServerName www.example.com:80$/ServerName www.hoasen.com:80/ ; s/AllowOverride None/AllowOverride All/ ; s/^DirectoryIndex index.html index.html.var/DirectoryIndex index.html index.htm index.cgi / ; s/ServerSignature On/ServerSignature Off/; s/AddDefaultCharset UTF-8/\#&/; s/\#AddHandler cgi-script .cgi/AddHandler cgi-script .cgi .pl/ ' > test1 # copy thu muc vao thu muc can chinh cp -n test1 /etc/httpd/conf/ && cd /etc/httpd/conf/ && chmod -x test1 && rm -rf httpd.conf && mv test1 httpd.conf cd ~ && rm test1 # bat che do tu dong khoi dong khi restart may WIN 8 64BIT 22 chkconfig httpd on # bat dich vu len service httpd restart service httpd status | grep "running" if [ $? -eq 0 ];then echo "chuong trinh dang chay" else echo "chuong trinh co su co khong khoi dong duoc" fi 3.2 Cài đặt phần hỗ trợ Perl Script Step 1 : Cài cơ bản Yum –y install perl perl-CGI Step 2: Cấu hình httpd Vi /etc/httpd/conf/httpd.conf Options FollowSymLinks ExecCGI DirectoryIndex index.html index.php index.htm index.cgi AddHandler cgi-script .cgi .pl Step 3: Khởi động lại service Service httpd restart Step 4: Tạo một file test kiểm tra Vi /var/www/html/index.cgi #!/usr/bin/perl print "Content-type: text/html\n\n"; WIN 8 64BIT 23 print "\n\n"; print "
\n"; print " Test CGI – Nguyen Huu Hoang "; print "\n
\n"; print "\n\n"; chmod 705 /var/www/html/index.cgi Step 5: Vào trang web kiểm tra + Service httpd status + Dùng một máy khác vào brower đánh địa chỉ IP máy web server Note: Script_install_perl_script #!/bin/bash rm -rf /var/www/html/index.html # cài đặt yum –y install perl perl-CGI #gan quyen cho file chmod 705 /var/www/html/index.cgi # configure httpd cat /etc/httpd/conf/httpd.conf | sed 's/^Options FollowSymLinks$/& ExecCGI/' > WIN 8 64BIT 24 test1 # copy thu muc vao thu muc can chinh cp -n test1 /etc/httpd/conf/ && cd /etc/httpd/conf/ && chmod -x test1 && rm -rf httpd.conf && mv test1 httpd.conf # khoi dong lai dich vu service httpd restart 3.3 Cài đặt PHP Step 1: Cài đặt Yum –y install php php-mbstring php-pear Step 2: Chỉnh sữa thời gian Vi /etc/php.ini Data.timezone= “Asia/Ho_Chi_Minh” Step 3 : Chỉnh sửa file httpd Vi /etc/httpd/conf/httpd.conf DirectoryIndex index.html index.htm index.cgi index.php Step 3: Tạo một file test php Vi /var/www/html/index.php Step 4: Khởi động dịch vụ Services httpd restart Step 5: Kiểm tra + Service httpd status + Dùng một máy khác vào brower đánh địa chỉ IP máy web server WIN 8 64BIT 25 Note: script_install_php #!/bin/bash rm -rf /var/www/html/index.* # cai dat php yum –y install php php-mbstring php-pear #tao file echo "" > /var/www/html/index.php # configure httpd cat /etc/httpd/conf/httpd.conf | sed 's/^DirectoryIndex index.html index.htm index.cgi/& index.php/' > test1 # copy thu muc vao thu muc can chinh cp -n test1 /etc/httpd/conf/ && cd /etc/httpd/conf/ && chmod -x test1 && rm -rf httpd.conf && mv test1 httpd.conf # khoi dong lai dich vu service httpd restart WIN 8 64BIT 26
- Xem thêm -