Tài liệu Luận văn tốt nghiệp-tìm hiểu hệ thống trang thiết bị phòng cháy và chữa cháy

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 123 |
  • Lượt tải: 5
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HỒ CHÍ MINH KHOA HÀNG HẢI ------- ------- luận văn tốt nghiệp Đề tài: TÌM HIỂU HỆ THỐNG TRANG THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CÔNG TÁC KIỂM TRA BẢO DƯỠNG VÀ HUẤN LUYỆN NỘI DUNG TRÌNH BÀY I Giới thiệu về tàu Dương Đông. II Giới thiệu về chương II-2 SOLAS 74 và FFS code III Tìm hiểu việc bố trí trang thiết bị cứu hỏa trên tàu và Công tác kiểm tra bảo dưỡng hệ thống cứu hỏa. IV V Công tác thực tập và huấn luyện trên tàu. Kết luận I.Giới thiệu về tàu Dương Đông. Tàu Dƣơng Đông đƣợc đóng vào năm 1996 tại công ty TNHH DAE SUN SHIPPING & ENGINEERING cơ sở chính tại Hàn Quốc với tên cũ là tàu Vạn Phúc đƣợc công ty Vận tải Biển Đông đem vào khai thác chở hàng container và sau đó đem bán cho công ty Dƣơng Đông bàn giao vào tháng 04/2010 và đem vào khai thác vào 05/2010 liên tuyến Sài Gòn –Hải Phòng II.Giới thiệu về chương II -2 SOLAS 74 và FFS code Công ƣớc SOLAS là để chỉ rõ những tiêu chuẩn tối thiểu trong cấu trúc, trang bị và hoạt động của những con tàu, tƣơng thích với sự an toàn của chúng. Ngày thông qua: 01/11/1974 và đi vào hiệu lực: 25/05/1980 đã đƣợc cập nhật và sửa đổi trên nhiều sự kiện đặc biệt.Bản mới nhất 2010 của SOLAS 74 gồm có 12 chƣơng, trong đó chƣơng II-2 nói về đóng tàu –phòng cháy,phát hiện cháy và chữa cháy . Chương II -2 SOLAS 74 Chia tàu thành những vùng chính và thẳng đứng bởi những đƣờng ranh giới nhiệt hoặc về mặt kết cấu, sự phân chia không gian ở từ những phần còn lại của con tàu bởi những đƣờng ranh giới nhiệt và kết cấu, việc hạn chế sử dụng những loại vật liệu dễ cháy, việc phát hiện bất kỳ đám cháy nào trong những khu vực ban đầu, việc ngăn chặn và dập tắt cháy trong những không gian ban đầu, việc bảo vệ những phƣơng tiện trốn thoát hoặc tiếp cận cho mục đích chữa cháy, việc chuẩn bị tính sẵn sàng của các thiết bị chữa cháy, việc hạn chế tối thiểu khả năng bắt lửa của hơi hàng hóa dễ cháy. FFS code Mục đích của bộ luật này nhằm đƣa ra các tiêu chuẩn quốc tế đối với các đặc tính kỹ thuật của hệ thống an toàn chống cháy yêu cầu bởi chƣơng II-2 của Công ƣớc quốc tế về an toàn sinh mạng con ngƣời trên biển(SOLAS,1974)cũng nhƣ các sửa đổi bổ sung.Nội dung bộ luật gồm 15 chƣơng cụ thể nhƣ sau: Chƣơng 1: Quy định chung Chƣơng 2: Bích nối bờ quốc tế Chƣơng 3: Bảo vệ ngƣời chữa cháy Chƣơng 4: Bình chữa cháy Chƣơng 5: Hệ thống chữa cháy bằng khí cố định Chƣơng 6: Hệ thống chữa cháy bằng bọt Chƣơng 7: Hệ thống phun nƣớc áp lực và hệ thống phun sƣơng cố định Chƣơng 8: Hệ thống phát hiện,báo cháy và phun nƣớc tự động. Chƣơng 9: Hệ thống phát hiện và báo cháy cố định. Chƣơng 10: Hệ thống phát hiện khói bằng tách mẩu. Chƣơng 11: Hệ thống chiếu sáng vị trí thấp. Chƣơng 12: Bơm chữa cháy sự cố cố định. Chƣơng 13: Bố trí thoát hiểm. Chƣơng 14: Hệ thống bọt cố định trên boong. Chƣơng 15: Hệ thống khí trơ. III.Tìm hiểu việc bố trí trang thiết bị cứu hỏa trên tàu và Công tác kiểm tra bảo dưỡng hệ thống cứu hỏa. Sô đồ bố trí thiết bị dập cháy 1 NỘI DUNG CHÍNH 2 3 Tìm hiểu, kiểm tra bảo dưỡng hệ thống cứu hỏa trên tàu Dương Đông Việc kiểm tra bảo dưỡng của các bộ phận khác Sô đồ bố trí thiết bị dập cháy tàu Dương Đông BOONG LẦU DƢỚI(LOW BRIGDE DECK) BOONG LẦU TRÊN (UPPER BRIDGE DECK) BOONG BUỒNG LÁI(NAVIGATION BRIDGE DECK BOONG DÂNG LÁI(POOP DECK) BOONG XUỒNG(BOAT DECK) BOONG LỬNG(SECOND DECK) SÀN ĐÁY XUỒNG MÁY(ENGINE ROOM LOW DECK) BOONG CHÍNH(UPPER DECK) KHOANG CHỨA HÀNG HÓA(CONTAINER DECK) DANH SÁCH TRANG THIẾT BỊ CỨU HỎA TÀU DƢƠNG ĐÔNG STT HẠN MỤC SỐ LƯỢNG 1 Còi điện báo cháy và báo động kèm đèn 04 2 Còi báo động xả CO2 02 3 Chuông báo cháy& báo động chung 06 4 Điểm báo cháy bằng tay 22 5 Thiết bị thử kiểm tra báo động chung 01 6 Thiết bị thở và thoát hiểm sự cố cho mục đích đào tạo 01 7 Thiết bị thở và thoát hiểm sự cố(EEBD) 07 8 Lối thoát chính 04 9 Lối thoát phụ 03 10 Thiết bị cảm ứng nhiệt báo cháy 03 11 Thiết bị báo khói 19 12 Thiết bị tạo bọt xách tay 01 DANH SÁCH TRANG THIẾT BỊ CỨU TÀU DƢƠNG ĐÔNG (TT) STT HẠNG MỤC HỎA SỐ LƯỢNG 13 Nguồn ắc quy sự cố(DC) 01 14 Bình bọt dập cháy di động-45L 01 15 Bình bọt dập cháy di động-135L 01 16 Bình bọt xách tay-9L 10 17 Bình bột khô A-B 6.8 kg 07 18 Bình CO2 xách tay-6.8 kg 07 19 Hộp đựng rồng cứu hỏa cùng với súng phun 12 20 Họng nƣớc chữa cháy 17 21 Bích nối bờ quốc tế 02 22 Đầu phun CO2 17 DANH SÁCH TRANG THIẾT BỊ CỨU TÀU DƢƠNG ĐÔNG (TT) STT HẠNG MỤC HỎA SỐ LƯỢNG 23 Trạm CO2 01 24 Vị trí điều khiển xả CO2 02 25 Bơm cứu hỏa sự cố 01 26 Bơm cứu hỏa chính 01 27 Cơ cấu chặn lửa cho buồng ở và không gian phục vụ 01 28 Cơ cấu đóng hút/xả gió cho buồng máy 01 29 Cơ cấu đóng hút/xả gió cho buồng ở và không gian phục vụ 03 30 Cơ cấu đóng hút/xả gió cho khu vực hầm hàng 05 31 Ngắt từ xa bơm nhiên liệu 02 32 Ngắt từ xa quạt thông gió cho buồng ở & không gian phục vụ 01 DANH SÁCH TRANG THIẾT BỊ CỨU HỎA TÀU DƢƠNG ĐÔNG (TT) STT HẠNG MỤC SỐ LƯỢNG 33 Ngắt từ xa quạt thông gió khu vực buồng máy 01 34 Cửa chống cháy cấp B 37 35 Cửa chống cháy cấp A 05 36 Cửa chống cháy tự động cấp A 12 37 Bộ quần áo và dụng cụ cho ngƣời cứu hỏa 02 38 Trạm điều khiển 02 39 Bảng tập trung tín hiệu báo cháy 01 40 Sơ đồ bố trí thiết bị cứu hỏa 02 41 Ngắt từ xa quạt thông gió khu vực hầm hàng 01 42 Cửa chống cháy tự động cấp B 02 43 Khóa cửa kho dụng cụ cứu hỏa 02
- Xem thêm -