Tài liệu Luận van tìm hiểu dây chuyền công nghệ nhà máy sản xuất giấy bãi bằng

  • Số trang: 110 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Luận văn T×m hiÓu d©y chuyÒn c«ng nghÖ nhµ m¸y s¶n xuÊt giÊy B·i B»ng T×m hiÓu d©y chuyÒn c«ng nghÖ nhµ m¸y s¶n xuÊt giÊy B·i B»ng ==================================================== 1 Lêi nãi ®Çu HiÖn nay , hÖ thèng ®iÒu khiÓn ph©n t¸n DCS ®ang ®­îc øng dông rÊt réng r·i trong c¸c nhµ m¸y c«ng nghiÖp . Do ®ã viÖc n¾m b¾t , am hiÓu , vµ lµm chñ c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn DCS lµ yªu cÇu cÊp thiÕt ®èi víi c¸c kÜ s­ vµ c¸c sinh viªn chuÈn bÞ ra tr­êng. §Ó cã thÓ hiÓu mét c¸ch s©u s¾c thÕ nµo lµ mét hÖ thèng ®iÒu khiÓn ph©n t¸n DCS , chøc n¨ng , cÊu tróc , ®Æc ®iÓm vµ kh¶ n¨ng ¸p dông cña nã . §ßi hái c¸c sinh viªn ph¶i ®i t×m hiÓu thùc tÕ t¹i c¸c nhµ m¸y, nghiªn cøu vÒ gi¶i ph¸p DCS cho mét xÝ nghiÖp , nhµ m¸y cô thÓ. T×m hiÓu d©y chuyÒn c«ng nghÖ nhµ m¸y s¶n xuÊt giÊy B·i B»ng ==================================================== 2 Môc lôc Lêi nãi ®Çu 1 PhÇn I : Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty giÊy B·i B»ng.................4 I.. Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty B·i B»ng .......................................4 II . Tæng quan vÒ hÖ thèng s¶n xuÊt cña c«ng ty giÊy B·i B»ng .....5 phÇn II : Giíi thiÖu chung vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt giÊy ............7 I. C«ng ®o¹n xö lÝ nguyªn liÖu ........................................................7 II. c«ng ®o¹n xö lÝ bét .....................................................................7 1. C«ng ®o¹n nÊu bét......................................................................7 2. C«ng ®o¹n röa sµng ...................................................................8 3. C«ng ®o¹n tÈy tr¾ng bét ............................................................8 4. C«ng ®o¹n Xeo...........................................................................8 4.1. Hßm phun bét vµ sù h×nh thµnh tê giÊy...................................8 4.2-Bé phËn Ðp................................................................................9 4.3-Bé phËn sÊy............................................................................10 4.4- Bé phËn Ðp quang .................................................................11 4.5- Bé phËn cuén ........................................................................11 phÇn III : Giíi thiÖu chung vÒ hÖ thèng d©y chuyÒn s¶n xuÊt trong ph©n x­ëng Xeo 2 .........................................................12 PhÇn IV : C¸c gi¶i ph¸p ®iÒu khiÓn ®ang ®­îc øng dông trong ph©n x­ëng Xeo .....................................................................15 I.. HÖ thèng ®iÒu khiÓn chÊt l­îng QCS.........................................15 1. CÊu h×nh cña hÖ thèng QCS ....................................................15 2. Chøc n¨ng vµ cÊu h×nh cña hai tr¹m vËn hµnh OS .................16 2.1 CÊu h×nh phÇn cøng ..............................................................16 3 T×m hiÓu d©y chuyÒn c«ng nghÖ nhµ m¸y s¶n xuÊt giÊy B·i B»ng ==================================================== 2.2 Ph­¬ng thøc truy nhËp MB 300 .............................................16 2.3 CÊu h×nh phÇn mÒm ..............................................................17 2.4 Chøc n¨ng cña hai tr¹mvËn hµnh OS .....................................18 3. Chøc n¨ng vµ cÊu h×nh cña hai tr¹m Master piece 200/1.........18 4. Chøc n¨ng vµ cÊu h×nh cña tr¹m Smart Weight Profiler (SWP) 5. Chøc n¨ng vµ cÊu h×nh cña tr¹m kÜ thuËt EWS ......................20 6 . §Æc tr­ng ®iÒu khiÓn cña hÖ thèng QCS ................................21 7. NhiÖm vô ®iÒu khiÓn cña hÖ thèng QCS.................................21 8. C¸c m¹ch ®iÒu khiÓn cña hÖ thèng QCS .................................24 II. C¸c bé ®iÒu khiÓn PLC ...........................................................27 PhÇn V : Gi¶i ph¸p ®iÒu khiÓn DCS cho ph©n x­ëng xeo....28 I. Khái niệm chung về hệ điều khiển phân tán DCS.....................28 1. Cấu trúc chung của mọi hệ điều khiển phân tán ....................28 2 .Hệ thống mạng trong hệ thống điều khiển phân tán...............31 2.1. Các mạng I/O .......................................................................31 2.2. Mạng điều khiển...................................................................32 2..3. Mạng diện rộng của nhà máy...............................................33 2. 4.Kiểu mạng .............................................................................33 II . Hệ thống điều khiển phân tán CENTUM CS3000...................34 III. Gi¶i ph¸p DCS ®ang ®­îc ¸p dông trong ph©n x­ëng Xeo......43 1. Giíi thiÖu vÒ hÖ thèng ®iÒu khiÓn DCS cña ph©n x­ëng ........43 2. Chøc n¨ng cña hÖ thång ®iÒu khiÓn DCS ë ph©n x­ëng .........45 3. HÖ thèng c¸c ®iÓm ®o cña DCS ...............................................48 4. Nguyªn lÝ ®o mét sè ®¹i l­îng c¬ b¶n .....................................48 4.1 .C¸c nguyªn lÝ ®o nång ®é .....................................................49 4.2 . C¸c nguyªn lÝ ®o ®é nghiÒn .................................................50 T×m hiÓu d©y chuyÒn c«ng nghÖ nhµ m¸y s¶n xuÊt giÊy B·i B»ng ==================================================== 4 4.3. C¸c nguyªn lÝ ®o l­u l­îng ...................................................58 4.4.§o lưu lượng bằng cách đo độ giảm áp .................................68 4.5.Nguyªn lÝ ®o møc trong c¸c bÓ chøa ......................................72 4.6.Mét sè nguyªn lÝ ®o nhiÖt ®é ..................................................72 4.8.Nguyªn lÝ ®o ¸p suÊt ...............................................................72 4.9. Mét sè lo¹i sensors ®ang ®­îc sö dông t¹i nhµ m¸y giÊy b·i B»ng .......................................................................................72 5. C¸c m¹ch ®iªu khiÓn cña hÖ thèng DCS trong ph©n x­ëng Xeo thø 2 ....................................................................................... ..73 5.1 C¸c m¹ch ®iÒu khiÓn møc dung dÞch trong c¸c bÓ ..................73 5.2 C¸c m¹ch ®iÒu khiÓn nång ®é bét trong dung dÞch c¸c bÓ ....74 5.3 C¸c m¹ch ®iÒu khiÓn l­u l­îng dung dÞch bét trong c¸c ®­êng èng ........................................................................................76 5.4 C¸c m¹ch ®iÒu khiÓn ¸p suÊt trong c¸c ®­êng èng ................77 5. 5 . C¸c m¹ch ®iÒu khiÓn ®é nghiÒn ..........................................78 6.6 . NhËn xÐt ...............................................................................78 Tµi liÖu tham kh¶o .............................................79 T×m hiÓu d©y chuyÒn c«ng nghÖ nhµ m¸y s¶n xuÊt giÊy B·i B»ng ==================================================== 5 PhÇn I Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty giÊy B·i B»ng I. Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty B·i B»ng : C«ng ty giÊy b·i b»ng lµ c«ng tr×nh ®­îc x©y dùng bëi tiÒn viÖn trî kh«ng hoµn l¹i cña chÝnh phñ vµ nh©n d©n Thôy §iÓn ,®­îc x©y dùng ë thÞ trÊn Phong Ch©u , huyÖn Phï Ninh , tØnh Phó Thä . §©y lµ mét biÓu t­îng cao ®Ñp cña t×nh h÷u nghÞ ®· g¾n bã hai d©n téc ViÖt Nam-Thôy §iÓn ngay tõ nh÷ng n¨m nh©n d©n ViÖt Nam cßn gian khæ ®Êu tranh chèng x©m l­îc . Mét c«ng tr×nh s¶n xuÊt giÊy qui m« lín vµ hiÖn ®¹i nhÊt ViÖt Nam , ®­îc kh¸nh thµnh n¨m 1982 , ®· vµ ®ang ®­a ra thÞ tr­êng mét l­îng giÊy ®¸ng kÓ , cã chÊt l­îng cao , ®­îc ng­êi tiªu dïng ­a T×m hiÓu d©y chuyÒn c«ng nghÖ nhµ m¸y s¶n xuÊt giÊy B·i B»ng ==================================================== 6 chuéng vµ còng ®· cã ch©n trong thÞ tr­êng mét sè n­íc trong khu vùc nh­ Malaysia , Th¸i Lan , Singapore , Hång C«ng ... GiÊy B·i B»ng ngay tõ khi thiÕt kÕ ®· chó ý ®Õn viÖc b¶o vÖ m«i tr­êng vµ trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c«ng t¸c nµy cµng ph¸t triÓn . C«ng ty ®· tiÕp thu c«ng t¸c qu¶n lý B¾c ¢u vµ ®µo t¹o ®­îc mét ®éi ngò c¸n bé , kü s­ vµ c«ng nh©n lµnh nghÒ ®· qu¶n lý vµ vËn hµnh thµnh th¹o d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i . N¨m 2004 c«ng ty ®· tiÕn hµnh n©ng cÊp vµ më réng s¶n xuÊt lªn 100.000 tÊn giÊy/ n¨m vµ 61 000 tÊn bét giÊy/ n¨m víi chÊt l­îng c¹nh tranh quèc tÕ vµ m«i tr­êng ®­îc c¶i thiÖn ®¹t chuÈn quèc gia §ång thêi c«ng ty ®· lËp xong nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi cho më réng c«ng ty giai ®o¹n 2 x©y dùng mét nhµ m¸y s¶n xuÊt bét giÊy th­¬ng phÈm 250.000 tÊn n¨m hoµn thµnh tr­íc n¨m 2007 víi chÊt l­îng quèc tÕ vµ tiªu chuÈn m«i tr­êng ®¸p øng c¸c yªu cÇu thÕ giíi. II . Tæng quan vÒ hÖ thèng s¶n xuÊt cña c«ng ty giÊy B·i B»ng : Toµn bé nhµ m¸y lµ mét hÖ thèng khÐp kÝn , tõ kh©u ®éng lùc víi nh÷ng lß h¬i , tuabin ,… ho¹t ®éng theo c«ng nghÖ hiÖn ®¹i , tù cung cÊp ®ñ ®iÖn vµ h¬i vµ n­íc cho s¶n xuÊt . Bao gåm : + Mét nhµ m¸y ®iÖn ( power plant ) :  Mét lß h¬i ®èt than 145 tÊn / giê  Mét lß h¬i thu håi 36 tÊn/giê  02 tuabins , 01 ng­ng tô , 01 ®èi ¸p  02 m¸y ph¸t ®iÖn tæng c«ng suÊt 28 Mw + XÝ nghiÖp vËn t¶i ( transport enterprise )  Mét hÖ thèng xe chuyªn dïng  40 ®Çu xe t¶i , tæng träng t¶i 300 tÊn T×m hiÓu d©y chuyÒn c«ng nghÖ nhµ m¸y s¶n xuÊt giÊy B·i B»ng ==================================================== 7  12 ®oµn xµ lan , tæng träng t¶i 9600 tÊn  Mét c¶ng s«ng hiÖn ®¹i + XÝ nghiÖp b¶o d­ìng ( maintenance enterprise )  XÝ nghiÖp c¬ khÝ b¶o d­ìng cã ®ñ ph­¬ng tiÖn , m¸y mãc vµ ®éi ngò kÜ s­ c«ng nh©n lµnh nghÒ , cã kh¶ n¨ng b¶o d­ìng , söa ch÷a lín trong c¸c lÜnh vùc c¬ khÝ , ®iÖn , ®o l­êng vµ ®iÒu khiÓn + Nhµ m¸y ho¸ chÊt :  Nhµ m¸y cã c«ng suÊt lµ 7000 tÊn clo hµng n¨m  24 thïng ®iÖn ph©n , ®iÖn cùc ti tan  Mét hÖ thèng s¶n xuÊt clo láng , axit HCl , dÞch tÈy Zaven vµ khÝ Axetylen ®ãng chai cung cÊp ®ñ c¸c lo¹i chÊt chÝnh cho nhu cÇu s¶n xuÊt cña c«ng ty vµ b¸n ra thÞ tr­êng + Nhµ m¸y s¶n xuÊt giÊy :  Nhµ m¸y cã c«ng suÊt 100.000 tÊn giÊy / n¨m vµ 61.000 tÊn bét giÊy /n¨m víi chÊt l­îng c¹nh tranh quèctÕ víi c¸c s¶n phÈm chÝnh : giÊy in ( printing paper ) , giÊy viÕt ( writing paper ) , giÊy photocopy ( photocopy paper ) ,giÊy tissue( tissue paper ) , c¸c s¶n phÈm chÕ biÕn ( processed products ) , s¶n phÈm gç ( wood products)  Nhµ m¸y bao gåm 3 ph©n x­ëng ®¶m nhiÖm 3 c«ng ®o¹n s¶n xuÊt giÊy :  Ph©n x­ëng nguyªn liÖu : lµ n¬i tËp trung gç mì , gç bå ®Ò , gç b¹ch ®µn , gç th«ng , keo tai t­îng , tre nøa Vïng nguyªn liÖu quy ho¹ch tr¶i réng trªn c¸c tØnh : phó thä , vØnh yªn , tuyªn quang , Hµ Giang , Yªn B¸i , Lµo Cai T×m hiÓu d©y chuyÒn c«ng nghÖ nhµ m¸y s¶n xuÊt giÊy B·i B»ng ==================================================== 8  Ph©n x­ëng s¶n xuÊt bét : gåm 3 nåi nÊu dung tÝch 140 tÊn / nåi , hÖ thèng röa , sµng chän khÐp kÝn thu håi 96 – 98% ho¸ chÊt . HÖ thèng tÈy tr¾ng 3 giai ®o¹n , cã tiÒn xö lÝ b»ng oxy  Ph©n x­ëng s¶n xuÊt giÊy : 02 m¸y xeo khæ réng 3,8 m. Mét ph©n x­ëng hoµn thµnh gia c«ng chÕ biÕn tíi c¸c lo¹i s¶n phÈm cuçi cïng T×m hiÓu d©y chuyÒn c«ng nghÖ nhµ m¸y s¶n xuÊt giÊy B·i B»ng ==================================================== 9 phÇn II Giíi thiÖu chung vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt giÊy Kh©u chuÈn bÞ nguyªn liÖu Kh©u chuÈn bÞ bét C«ng ®o¹n Xeo Ph©n x­ëng hoµn thµnh I. C«ng ®o¹n xö lÝ nguyªn liÖu : Nguyªn liÖu chñ yÕu lµ tre nøa , ®­îc ®­a tõ b·i chøa vµo b¨ng truyÒn vµ ®­îc röa s¹ch tr­íc khi ®­a vµo m¸y chÆt . T¹i ®©y tre nøa ®­îc b¨m thµnh m¶nh nhá cã kÝch th­íc theo tiªu chuÈn lµ : dµi 35mm réng 10mm , dµy 2,5 mm . C¸c lo¹i m¸y nµy ®­îc ®­a qua m¸y sµng chän Sau ®ã ®­îc ®­a vµo hÖ thèng röa m¶nh vµ qua b¨ng t¶i tíi s©n chøa m¶nh N¨ng suÊt m¸y chÆt tre nøa lµ 20 tÊn /h . Gç ®­îc ®­a ®Õn bé phËn bãc vá bëi b¨ng t¶i xÝch . Gç sau khi ®· bãc vá råi ®­îc röa s¹ch råi ®i vµo m¸y chÆt m¶nh . M¶nh gç sau khi ®­îc chÆt m¶nh cã kÝch th­íc lµ : dµi 25 – 35mm , réng 10- 20mm , dµy 3-4mm . M¶ng gç ®­îc ®­a qua sµng chän vµ ®­a ra s©n chøa m¶nh b»ng b¨ng t¶i N¨ng suÊt m¸y chÆt gç lµ 40 tÊn / h. M¶nh tre nøa ,gç ®­avµo nåi nÊu bëi hÖ thèng nÇu b»ng h¬i nãng ë nhiÖt ®é rÊt cao thæi vµo m¶nh T×m hiÓu d©y chuyÒn c«ng nghÖ nhµ m¸y s¶n xuÊt giÊy B·i B»ng ==================================================== 10 II. c«ng ®o¹n xö lÝ bét : 1. C«ng ®o¹n nÊu bét: Bét giÊy ®­îc s¶n xuÊt theo ph­¬ng ph¸p sunfat cã thu håi ho¸ chÊt . Nguyªn liÖu ®­îc nÊu trong 3 thïng , cã cÊu t¹o h×nh trô ®øng víi dung tÝch mçi thïng V= 145 m3 . Thêi gian hoµn thµnh mét chu k× nÊu lµ 240 phót kÓ c¶ thêi gian n¹p m¶nh . Bét sau khi ®­îc chuyÓn sang bÓ cã dung tÝch 400m3 , tõ ®©y bét ®­îc chuyÓn qua m¸y ®¸nh t¬i vµ ®­îc ®­a tíi bé phËn röa .N¨ng suÊt nÊu bét lµ 150 tÊn /ng¸y . 2 C«ng ®o¹n röa sµng : TiÕp theo lµ ®Õn c«ng ®o¹n sµng , bét sau khi ®­îc ®¸nh t¬i ®­îc ®­atíi 4 m¸y röa läc ch©n kh«ng . T¹i ®©y bét ®­îc röa s¹ch , dÞch ho¸ chÊt thu håi trong qu¸ tr×nh nÊu bét ( dÞch ®en lo·ng ) cã nång ®é 13% . Lo¹i dÞch nµy ®­îc ®­a ®Õn hÖ thèng ch­ng bèc . Bét ®en ®· ®­îc röa s¹ch , ®­a qua hÖ thèng sµng gåm 2 sµng ¸p lùc 1 sµng th« vµ 3 giai ®o¹n läc c¸t. C¸c mÊu m¾t tre nøa hoÆc bét sèng bÞ lo¹i ra khái bét ®­îc ®­a xuèng s¸ng c« ®Æc vµ xuèng vÝt t¶i th¶i ra ngoµi . 3. C«ng ®o¹n tÈy tr¾ng bét : C«ng ®o¹n tÈy tr¾ng bét : bét tõ sµng ®­îc ®­a vµo bÓ chøa bét ®en sau ®ã ®­îc ®­a vµo tÈy . T×m hiÓu d©y chuyÒn c«ng nghÖ nhµ m¸y s¶n xuÊt giÊy B·i B»ng ==================================================== 11 C«ng ®o¹n tÈy bao gåm 4 giai ®o¹n : Bét ®­îc clo ho¸ bëi Clo , sau ®ã ®­îc kiÒm ho¸ ®Ó lo¹i bá hîp chÊt mµu Clora lignin ra khái bét . Sau khi kiÒm ho¸ bét ®­îc tÈy tiÕp bëi NaClO ®Ó ®¹t ®é tr¾ng kho¶ng74 – 78% . §Ó bét cã ®é tr¾ng ®ång ®Òu theo yªu cÇu ph¶i thùc hiÖn theo quy tr×nh tÈy nghiªm tóc duy tr× thÝch hîp c¸c yÕu tè nång ®é bét , møc tØ lÖ ho¸ chÊt tÈy , nhiÖt ®é , thêi gian vµ ®é PH . Bét Sau khi tÈy tr¾ng ®­îc ®­avµo bÓ chøa ®Ó chuÈn bÞ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt giÊy 4. C«ng ®o¹n Xeo : Tr­íc khi vµo m¸y xeo giÊy , bét ®­îc ®­a qua hÖ thèng nghiÒn cßn ®Ó lµm t¨ng diÖn tÝch tiÕp xóc , t¨ng kh¶ n¨ng liªn kÕt gi÷a c¸c thí sîi víi nhau , t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¶ n¨ng h×nh thµnh tê giÊy tèt h¬n . Sau khi nghiÒn bét ®­îc pha trén víi c¸c phô gia nh­ : cao lanh , nhùa th«ng , phÌn vµ mét sè chÊt kh¸c tïy theo yªu cÇu s¶n phÈm . Bét ®· pha trén phô gia trong bÓ chøa ®­îc ®­a qua hÖ thèng phô trî : sµng ¸p lùc , läc c¸t vµ c¸c thµnh phÇn kh¸c cã ¶nh h­ëng ®Õn tê giÊy råi ®­a ®Õn hßm phun bét b¾t ®Çu qu¸ tr×nh s¶n xuÊt giÊy. 4.1-Hßm phun bét vµ sù h×nh thµnh tê giÊy + Hßm phun bét : NhiÖm vô cña hßm phun bét lµ ph©n phèi mét l­îng bét ®ång ®Òu trªn l­íi vµ æn ®Þnh víi mét tèc ®é kh«ng ®æi trªn toµn bé bÒ ngang cña l­íi vµ gi÷ cho dßng bét x¸o trén ®Ó chèng ch¶y xo¸y vµ ph¸ vì sù vãn T×m hiÓu d©y chuyÒn c«ng nghÖ nhµ m¸y s¶n xuÊt giÊy B·i B»ng ==================================================== 12 côc cña dßng bét ®· ®­îc h×nh thµnh.ë ®©y bét ®· h×nh thµnh tê giÊy ­ít cã ®é kh« 18  20 % . +Bé phËn h×nh thµnh : ViÖc h×nh thµnh tê giÊy ®­îc thùc hiÖn gi÷a 2 bÒ mÆt cña l­íi ®«i . L­íi trong réng 4350 mm,dµi 22.000 mm , l­íi ngoµi réng 4350 mm , dµi 18000 mm .¦u thÕ cña lo¹i t¹o h×nh nh­ vËy h¹n chÕ bÒ mÆt tù do cña dßng ch¶y trªn l­íi vµ cho ta kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn tèt h¬n .Trªn bé phËn h×nh thµnh , n­íc ®­îc tho¸t ra c¶ 2 phÝa chiÒu dµi t¹o h×nh vµ giÊy sÏ cã bÒ mÆt ®ång nhÊt .Sö dông nguyªn t¾c t¹o tê giÊy gi÷a mét trôc hót më (gäi lµ trôc t¹o h×nh) mét phÇn ®­îc l­íi trong vµ l­íi ngoµi bao l¹i cã ®é c¨ng nªn thuËn lîi vÒ thêi gian t¸ch n­íc vµ ®é thÊm . 4.2-Bé phËn Ðp: Ðp cã nghÜa lµ tê giÊy ®­îc nÐn b»ng c¬ häc ®Ó ®¹t trªn b·o hoµ . ë phÇn nµy n­íc còng t¸ch ®­îc cµng nhiÒu ra khái tê giÊy cµng tèt . Sau c«ng ®o¹n h×nh thµnh , tê giÊy cßn kho¶ng 80% n­íc (®é kh« = 20 %) . ë c«ng ®o¹n Ðp ®é kh« sÏ t¨ng lªn tõ 20  40 % . NhiÖm vô chÝnh cña bé phËn Ðp lµ t¸ch n­íc ra khái tê giÊy , t¨ng ®é bÒn vµ ®é nh½n cu¶ tê giÊy ®ång thêi bé phËn Ðp cßn cã nhiÖm vô dÉn tê giÊy ®Õn bé phËn sÊy . T×m hiÓu d©y chuyÒn c«ng nghÖ nhµ m¸y s¶n xuÊt giÊy B·i B»ng ==================================================== 13 Bé phËn Ðp cã sè l­îng cÆp Ðp vµ cÊu tróc kh¸c nhau . Mét cÆp Ðp bao gåm gi¸ ®ì vµ 2 hoÆc 3 l« . L« d­íi th­êng ®­îc l¾p trªn mét æ ®ì cè ®Þnh vµ l« dÉn ®éng . Sù Ðp x¶y ra ë kho¶ng gi÷a l« trong khe Ðp vµ tê giÊy ®­îc ch¨n dÉn qua khe Ðp . Tê giÊy ­ít ®­îc chuyÓn trùc tiÕp tõ l­íi tíi trôc Ðp ch©n kh«ng ®­îc läc chÆn cña tæ Ðp 1 . Chøc n¨ng quan träng cña l­íi Ðp lµ chèng t¹o vÕt trªn tê giÊy .Tõ tæ Ðp 1 tê giÊy ®­îc chuyÓn tíi bé phËn Ðp l­íi ë tæ 2 .Tæ 2 gåm mét l­íi nhùa gi÷a ch¨n Ðp vµ mét trôc Ðp phÝa d­íi nh»m gi¶m ¸p suÊt thuû tÜnh trong tuyÕn Ðp .Tõ ch¨n 2 tê giÊy ®­îc chuyÓn tíi tæ Ðp nh½n 3 qua mét kho¶ng c¸ch kÐo hë . Tæ Ðp nµy kh«ng cã ch¨n nªn kh«ng cã nhiÖm vô t¸ch n­íc mµ chØ cã lµm cho tæ giÊy nh½n vµ ph¼ng h¬n . 4.3-Bé phËn sÊy: Khi tê giÊy ra khái bé phËn Ðp , cã ®é kh« kho¶ng 40 % vµ nhiÖt ®é tõ 25 30 C . Trong bé phËn sÊy , l­îng n­íc cßn l¹i sÏ ®­îc t¸ch ra b»ng c¸ch bèc h¬i . SÊy lµ c¸ch vËn chuyÓn nhiÖt vµ n­íc , trong ®ã nhiÖt ®é ®­îc chuyÓn qua vïng bay h¬i vµ h¬i n­íc bèc lªn ®i qua bÒ mÆt cña tê giÊy vµo luång khÝ th«ng giã . C¸c biÖn ph¸p sÊy ®­îc sö dông lµ : - SÊy trùc tiÕp : tê giÊy tiÕp xóc víi l« sÊy m¸y. - S©ý ®èi l­u : nhiÖt ®é ®­îc cung cÊp bëi kh«ng khÝ trong mét chôp xung quanh lß sÊy. T×m hiÓu d©y chuyÒn c«ng nghÖ nhµ m¸y s¶n xuÊt giÊy B·i B»ng ==================================================== 14 - SÊy tù do : sÊy trong kho¶ng kh«ng cã søc c¨ng hoÆc gi÷a c¸c l« sÊy . ë giai ®o¹n nµy , tê giÊy ®­îc sÊy kh« tíi 94% . Sau ®ã ,t ê giÊy ®i qua bé phËn Ðp gia nhùa(Ðp keo) . ë ®©y , n­íc cïng ho¸ chÊt ®­îc tê giÊy hÊp thô vµ l­îng n­íc nµy ®­îc lµm bay h¬i ë bé phËn sÊy thø 2 (bé phËn sÊy nhùa). - Bé phËn sÊy bao gåm 34 l« sÊy (24 l« ë bé phËn sÊy chÝnh vµ 10 l« ë bé phËn sÊy nhùa) . GiÊy ®· sÊy kh« ®­îc lµm nguéi trªn 2 l« lµm l¹nh .TÊt c¶ c¸c l« ®Òu cã ®­êng kÝnh lµ 1500 mm , chiÒu dµi cña giÊy cã thay ®æi trong qu¸ tr×nh sÊy. Sau c¸c l« Ðp tê giÊy ®­îc c¨ng ra . Trong suèt qu¸ tr×nh nã ®­îc gia nhiÖt ë c¶ 2 qu¸ tr×nh sÊy chÝnh vµ sÊy nhùa (Ðp keo) . §iÒu ®ã th­êng g©y ra sù cè cña tê giÊy . §Ó kh¾c phôc nh÷ng sù cè vµ nh÷ng biÕn ®æi cña tê giÊy , c¸c l« ®­îc bè trÝ thµnh c¸c nhãm dÉn ®éng kh¸c nhau .Trong ®ã , tÊt c¶ c¸c l« trong mét nhãm cã cïng tèc ®é . Sù chªnh lÖch tèc ®é gi÷a c¸c nhãm dÉn ®éng sÏ ®­îc hiÖu chØnh theo ®é kÐo c¨ng vµ sù cè cu¶ tê giÊy. B¶ng sau ®©y cho ta thÊy vÞ trÝ c¸c l« vµ c¸c nhãm trong bé phËn sÊy. SÊy chÝnh nhã SÊy nhùa 1 2 3 4 5 6 sè l« 8 8 8 2 8 2 vÞ trÝ 1 9 17 25 2734 35 l« 8 16 24 26 m sè T×m hiÓu d©y chuyÒn c«ng nghÖ nhµ m¸y s¶n xuÊt giÊy B·i B»ng ==================================================== 36 15 4.4- Bé phËn Ðp quang : Bé phËn nµy bao gåm mét bé hai hay nhiÒu l« quay tiÕp cËn víi nhau(gäi lµ m¸y Ðp quang) . M¸y Ðp quang sÏ ®¶m b¶o ®é ®ång ®Òu , ®é nh½n bãng bÒ mÆt , t¨ng ®é bÒn keo , xÐ , ®é chÞu bôc vµ thÊm khÝ cña tê giÊy. 4.5- Bé phËn cuén : Tê giÊy thµnh phÈm ®­îc cuén l¹i thµnh nh÷ng l« giÊy nhê hÖ thèng m¸y cuén l¹i vµ tiÕp tôc ®­îc ®­a ra s¶n xuÊt thµnh nh÷ng s¶n phÈm phï hîp yªu cÇu. T×m hiÓu d©y chuyÒn c«ng nghÖ nhµ m¸y s¶n xuÊt giÊy B·i B»ng ==================================================== 16 phÇn III Giíi thiÖu chung vÒ hÖ thèng d©y chuyÒn s¶n xuÊt trong ph©n x­ëng Xeo 2 : B¶n vÏ kÜ thuËt : Tõ b¶n vÏ kÜ thuËt ta thÊy : Bét tre nøa ®­îc xö lÝ xong ë kh©u bét ®­îc ®­a ®Õn bÓ Bamboo pulp chest 1 , bÓ nµy cã dung tÝch 70 m3 , ta ®iÒu khiÓn viÖc pha trén dung dÞch bét nµy víi dung dÞch bét ngo¹i , n­íc tr¾ng ®Ó ®¶m b¶o nång ®é bét ë trong bÓ lµ 5% . Sau ®ã dung dÞch bét trong bÓ sÏ ®­îc dÉn ra pha trén víi n­íc vµ ®­a tíi 6 m¸y nghiÒn th« ®Ó lµm nhá kÝch th­íc cña h¹t bét . TiÕp theo chóng ®­îc dÉn tíi bÓ Bampoo pulp chest 2 , dung tÝch cña bÓ lµ 50 m3 , viÖc pha trén tr­íc ®ã ph¶i ®¶m b¶o nång ®é cña dung dÞch ë trong bÓ nµy lµ 4% . TiÕp ®ã dung dÞch trong bÓ nµy ®­îc dÉn tíi bÓ pha trén hçn hîp Blending chest, bÓ nµy cã dung tÝch 50 m3 . T­¬ng tù nh­ thÕ , bét gç cøng sau khi ®­íc xö lÝ ë kh©u bét ®­îc ®­a ®Õn bÓ Har®wood pulp chest 1 , bÓ nµy cã dung tÝch 70 m3 , ë ®©y ta ph¶i ®¶m b¶o viÖc pha trén víi dung dÞch bét ngo¹i vµ n­íc tr¾ng sao cho nång ®é bét trong bÓ lµ 5% . Sau ®ã dung dÞch trong bÓ ®­îc dÉn ra vµ trén víi n­íc tr¾ng ( white water ) vµ ®­a vµo s¸u m¸y nghiÒn th« ®Ó lµm gi¶m kÝch th­íc cña h¹t bét , sau ®ã dung dÞch nµy ®­îc ®­a vµo bÓ T×m hiÓu d©y chuyÒn c«ng nghÖ nhµ m¸y s¶n xuÊt giÊy B·i B»ng ==================================================== 17 Hardwood pulp chest 2 , bÓ nµy cã dung tÝch 50 m3 , ë ®©y ta ph¶i ®¶m b¶o viÖc pha trén ®Ó nång ®é bét trong bÓ lµ 4% . TiÕp ®ã dung dÞch trong bÓ nµy ®­îc dÉn tíi bÓ pha trén Blending chest . BÓ Blending chest lµ n¬i pha trén dung dÞch bét giÊy tre nøa , dung dÞch bét gç cøng , dung dÞch bét giÊy ®øt ®­îc ®­a ph¶n håi vÒ tõ bÓ Broke chest 1 , c¸c phô gia lµ clay, Alum ( nh«m ) , nhùa th«ng ( Rosin ) . C¸c dung dÞch trªn ®­îc trén ®Òu vµ ®¶m b¶o sao cho nång ®é dung dÞch lµ 3 % . Dung dÞch trong bÓ nµy ®­îc dÉn ra vµ pha trén víi n­íc vµ dung dÞch bét giÊy ®øt tõ bÓ Couch pit pulper sao cho nång ®é gi¶m xuèng cßn 2% vµ ®­a vµo bÓ Machine chest , bÓ nµy cã dung tÝch 20 m3 . Dung dÞch dÉn ra tõ bÓ nµy ®­îc ®­a qua 2 m¸y nghiÒn tinh vµ dÉn tíi bÓ hè l­íi ( wire pit ) . ¥ bÓ wire pit dung dÞch ®­îc trén víi n­íc s¹ch ®· läc c¸t vµ chÊt phô gia AKD sao cho nång ®é dung dÞch gi¶m xuèng chØ cßn 0,8 – 1% vµ dÉn tíi c¸c m¸y lµm s¹ch ( 3 m¸y lµm s¹ch nèi tiÕp nhau ) theo nguyªn lÝ li t©m . H¹t c¸t , bôi bÈn cã khèi l­îng lín h¬n h¹t bét do ®ã ch×m xuèng d­íi vµ quay trë l¹i vµ bÞ lo¹i bá . Cßn dung dÞch bét ®­îc trén tiÕp víi n­íc vµ ho¸ chÊt phô gia lµ CaCO3 vµ chÊt t¨ng tr¨ng vµ ®­a tíi c¸c m¸y lµm s¹ch ( hai m¸y ) theo nguyªn lÝ sµng ¸p lùc ( pressure screens ) c¸c h¹t bét ®ñ tiªu chuÈn sÏ lät xuèng ®¸y sµng c¸c h¹t sîi dµi kh«ng ®ñ tiªu chuÈn sÏ chuyÓn ®éng lªn trªn vµ ®­îc ®­a trë l¹i bÓ hè l­íi wire pit . Dung dich bét ®ñ tiªu chuÈn sÏ ®­îc pha trén thªm phô gia BENTONITE tr­íc khi dÉn tíi hßm phun bét tæng , ë ®©y bét sÏ ®­îc T×m hiÓu d©y chuyÒn c«ng nghÖ nhµ m¸y s¶n xuÊt giÊy B·i B»ng ==================================================== 18 phun lªn l­íi ®«i ®Ó ®Þnh h×nh tê giÊy , sau l­íi ®«i giÊy sÏ ®­îc Ðp s¬ bé trªn l­íi ®Ó lµm gi¶m % ®é Èm cña tê giÊy ,sau ®ã tê giÊy sÏ ®­îc dÉn qua c¸c l« sÊy kh« gåm cã 6 l« , ®©y lµ c¸c l« sÊy kh« b»ng h¬i nãng ë ¸p suÊt cao , kho¶ng 0.3 Mpa . Nh­ vËy khi ®i qua c¸c l« sÊy ®é Èm cña tê giÊy sÏ gi¶m rÊt nhiÒu vµ lµm t¨ng ®é bÒn cñatê giÊy . TiÕp theo ®Ó t¨ng ®é bÒn kÐo vµ ®é bÒn xÐ cña tê giÊy ng­êi ta sÏ cho tê giÊy ®i qua hÖ thèng Ðp keo b»ng hå tinh bét lªn bÒ mÆt tê giÊy , sau ®ã tê giÊy ®­îc ®­a ®i qua hÖ thèng lµm l¹nh ®Ó lµm gi¶m nhiÖt ®é cña nã ,vµ cho sang hÖ thèng Ðp quang ®Ó gia t¨ng ®é bãng bÒ mÆt , cuèi cïng tê giÊy ®­îc ®­a vµo hÖ thèng cuén vµ n©ng suÊt ®Ó t¹o thµnh s¶n phÈm chuyÓn sang ph©n x­ëng hoµn thµnh . §Ó tËn dông dung dÞch bét r¬i v·i , giÊy ®øt t¹i c¸c hÖ thèng l­íi , cuén , c¸c l« sÊy , Ðp keo vµ Ðp quang ta cã hai bÓ thu håi lµ bÓ Couch pit pulper vµ bÓ Dry end pulper chóng ®­îc gäi chung lµ c¸c thïng ®¸nh bét . BÓ Couch pit pulper cã dung tÝch 17 m3 nã dung ®Ó chøa dung dÞch bét tõ c¸c ®Çu l­íi vµ l« Ðp , l« cuén r¬i xuèng vµ dung dich bét ®­a tíi tõ bÓ Dry end pulper , bÓ nµy dung tÝch 30m3 vµ ®Æt ë khu vùc c¸c l« lµm l¹nh , Ðp quang , l« cuén ®Ó chøa giÊy bÞ ®øt , r¸ch ,háng vµ ®¸nh t¬i nã ra tr­íc khi ®­a sang bÓ Couch pit Pulper . Dung dÞch bét cã nång ®é rÊt lo·ng tõ bÓ Couch pit pulper ®­îc ®­a tíi bÓ Broke chest 2 ë ®©y nã ®­îc trén víi dung dÞch bét hoµn thµnh , dung dÞch bét tõ bÓ Broke chest 2 cña m¸y Xeo mét vµ dung dÞch ph¶n håi tõ bÓ Broke chest 1 . Ta trén ®Òu dung dÞch trong bÓ Broke chest 2 tr­íc khi ®­a vµo m¸y c« ®Æc dung dÞch bét giÊy ®øt (Broke thickener ) dung dÞch bét cã nång ®é bét cao ch¶y sang bÓ Broke chest 1 . T×m hiÓu d©y chuyÒn c«ng nghÖ nhµ m¸y s¶n xuÊt giÊy B·i B»ng ==================================================== 19 Môc ®Ých cña viÖc ph¶n håi tõ bÓ Broke chest 1 sang Broke chest 2 chÝnh lµ ®Ó ®iÒu khiÓn møc trong bÓ Broke chest 1 . V× dung dich bét trong bÓ Broke chest 1 ®· ®­îc trén ho¸ chÊt lªn ta ®­a nã vÒ bÓ Blending chest ®Ó xö lÝ tõ ®Çu . §Ó cã n­íc s¹ch cho viÖc pha trén dung dÞch , n­íc Êm ®Ó röa c¸c ®Çul­íi ta cßn cã c¸c bÓ white water storage, dung tÝch 200 m3 , bÓ white water tank , dung tÝch 20 m3 , bÓ wire shower water tank , dung tÝch 20 m3 , bÓ chøa n­íc Êm warm water tank , dung tÝch 20m3 vµ bÓ Filtratetank cã dung tÝch 20 m3 §Ó phôc vô cho viÖc Ðp gia keo cho bÒ mÆt cña tê giÊy , trong ph©n x­ëng Xeo cã mét hÖ thèng t¹o dung dÞch keo tõ hå tinh bét . Dung dÞch hå tinh bét chuÈn bÞ ®­îc hoµ trén víi dung dÞch keo thu håi tõ m¸y Ðp gia keo vµ ®­îc ®­a tíi bÓ Ch 82 , dung tÝch 1m 3 . Trong bÓ Ch82 dung dich keo ®­îc nung nãng nhê h¬i n­íc nãng ë ¸p suÊt cao 0.35 Mpa , l­u l­îng 0.04 Kg / s . Vµ dung dÞch keo nµy ®­îc ®­a tíi hÖ thèng m¸y Ðp gia keo cho bÓ mÆt tê giÊy . T×m hiÓu d©y chuyÒn c«ng nghÖ nhµ m¸y s¶n xuÊt giÊy B·i B»ng ==================================================== 20
- Xem thêm -