Tài liệu Luận văn thực trạng và giải pháp phát huy vai trò nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn tỉnh thái nguyên

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong5053

Đã đăng 6896 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH --- *** --- NGUYỄN THANH SƠN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Thái Nguyên, năm 2007 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QTKD --- *** --- ĐỀ CƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Tên đề tài: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TR Ò NGUỒN NHÂN LỰC TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp Mã số: 60.31.10 Người thực hiện: Nguyễn Thanh Sơn Người hướng dẫn khoa học: TS Đỗ Anh Tài Thái Nguyên, 5/2006 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH --- *** --NGUYỄN THANH SƠN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp Mã số: 60 - 31 - 10 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Anh Tài Thái Nguyên, năm 2007 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là hoàn toàn trung thực và chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam đoan rằng mọi thông tin trích dẫn trong luận văn đều được chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả Luận văn NGUYỄN THANH SƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ii LỜI CÁM ƠN Sau một thời gian nghiên cứu nghiêm túc, đến nay tôi đã hoàn thành bản luận văn để bảo vệ tốt nghiệp theo kế hoạch của trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên. Có được kết quả này, trước hết cho phép tôi được gửi lời cám ơn đến tập thể các thầy giáo, cô giáo đã truyền đạt những tri thức quý giá trong thời gian tôi được học tập tại trường. Đặc biệt tôi xin được chân trọng cảm ơn thầy giáo Tiến sỹ Đỗ Anh Tài đã hướng dẫn, giúp đỡ tận tình và trách nhiệm để tôi hoàn thành bản luận văn này. Tôi cũng xin được cám ơn các cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Giáo dục Đào Tạo, Sở Y tế, Cục Thống kê và các hộ điều tra đã giúp đỡ tôi về tài liệu và các thông tin liên quan phục vụ cho việc nghiên cứu. Cuối cùng, tôi xin được cám ơn gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã động viên, ủng hộ và tạo điều kiện cho tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu hoàn thành luận văn này. Tác giả Luận văn NGUYỄN THANH SƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn iii MỤC LỤC Trang Lời cam đoan…….…….…………………………………………………….. i Lời cảm ơn. …………........………………...………………………………... ii Mục lục.……………………………………………………………………… iii Danh mục các chữ viết tắt…………..….……………….…………………… v Danh mục các bảng…………………..….…...………………………………. vi Danh mục biểu đồ…………...……….….…………………………………… vii Mở đầu ……………………...……..…………..…..………………. 1 1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài………………………………….. 1 2. Mục tiêu nghiên cứu…………………………………...………………….. 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu…………………………………………. 3 4. Đóng góp mới của luận văn…………………………....………………….. 3 5. Bố cục luận văn……………..………………………..……………………. 4 Chương I: Tổng quan tài liệu và phương pháp nghiên cứu…….. 5 1.1. Cơ sở khoa học về nguồn nhân lực………………………………...……. 5 1.1.1. Cơ sở lý luận về nguồn nhân lực………………………………………. 5 1.1.2. Cơ sở thực tiễn và ý nghĩa của nguồn nhân lực……………………….. 14 1.2. Phương pháp nghiên cứu………………………………………………… 27 1.2.1. Câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết………………………………... 27 1.2.2. Các phương pháp nghiên cứu………………………………………….. 27 1.2.2. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu……………………….………………..... 29 Chương I: Thực trạng nguồn nhân lực khu vực nông thôn tỉnh Thái Nguyên…………...…………………………………………………….. 32 2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu……………………………………………. 32 2.1.1. Điều kiện tự nhiên……………………………………………………... 32 2.1.2. Thực trạng kinh tế xã hội khu vực nông thôn…...….....…………...….. 2.2. Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực khu vực nông thôn tỉnh Thái Nguyên 43 50 2.2.1. Thực trạng về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực………………... 50 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn iv 2.2.2. Thực trạng sử dụng lao động trong các hộ điều tra……………………. 62 2.2.3. Đánh giá kết quả sử dụng lao động trong khu vực nông thôn ………... 73 2.2.4. Ý kiến đề xuất của người dân để phát huy vai trò nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế xã hội………………………………………………... 85 2.2.5. Tác động của một số chính sách của tỉnh Thái Nguyên đến vấn đề sử dụng nhân lực trong khu vực nông thôn ……………………………….….. 89 2.3. Phân tích đánh giá…………………………………..…….……...……… 91 2.3.1. Một số hạn chế về nguồn nhân lực trong khu vực nông thôn …..…..… 91 2.3.2. Những khó khăn, trở ngại trong việc phát huy vai trò nguồn nhân lực ở khu vực nông thôn ………………….............…………………………..…. 92 Chương III: Một số giải pháp phát huy vai trò nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn tỉnh Thái Nguyên ...... 94 3.1. Quan điểm phương hướng và mục tiêu phát huy nguồn nhân lực nông thôn 94 3.1.1. Quan điểm phát huy vai trò nguồn nhân lực…….………………...…... 94 3.1.2. Phương hướng……………………..………….………………………. 95 3.1.3. Những mục tiêu cơ bản………………………………………………... 96 3.2. Một số giải pháp………............………………...…………….…………. 96 3.2.1. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…...…….…..…. 96 3.2.2. Nhóm giải pháp về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế nông thôn để tạo thêm nhiều việc làm mới……..………...……….……….………. 99 3.2.3. Nhóm giảp pháp về tạo việc làm, nâng cao hiệu quả lao động trong khu vực nông thôn……………………..……………………………...……. 104 3.2.4. Một số giải pháp phát triển kinh tế để nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực đối với các vùng nghiên cứu…………………...……………….………... 107 Kết luận và kiến nghị……………...………...…………..………………….. 110 1. Kết luận…………………………..……………….……………………….. 110 2. Đề nghị…………….………….....……………..………………………….. 111 2.1. Đối với Nhà nước………………...………..….………………………… 111 2.2. Đối với tỉnh Thái Nguyên……………………………………………….. 111 Danh mục tài liệu tham khảo ……..........……...…..…….………………… 113 Phụ lục…………………..…….…...................…...…………………………. 116 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 01. ATK Xã An toàn khu 02. BHYT Bảo hiểm y tế 03. CMKT Chuyên môn kỹ thuật 04. CNH Công nghiệp hoá 05. CNKT Công nhân kỹ thuật 23. ĐVT Đơn vị tính 06. EU Liên minh châu Âu 07. GDP Tổng sản phẩm quốc nội 08. HĐH Hiện đại hoá 09. HDI Chỉ số phát triển con người 10. HTX Hợp tác xã 11. KCN Khu công nghiệp 12. KHCN Khoa học công nghệ 13. KT - XH Kinh tế - xã hội 14. KVNN Khu vực nhà nước 22. LLLĐ Lực lượng lao động 15. PTNT Phát triển nông thôn 16. SXKD Sản xuất kinh doanh 17. THCS Trung học cơ sở 18. THPT Trung học phổ thông 19. UBND Uỷ ban nhân dân 20. UNDP Chương trình phát triển Liên hợp quốc 21. VAC Vườn ao chuồng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 1.1. Tỷ lệ tham gia LLLĐ chia theo nhóm tuổi năm 2005………... 20 Biểu đồ 1.2. Cơ cấu lao động theo ngành kinh tế năm 2005………………. 22 Biểu đồ 2.1. Tỷ lệ dân số theo giới tính và nhóm tuổi khu vực nông thôn tỉnh Thái Nguyên năm 2006………….….................…………… ….……... 39 1 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1. Nguồn nhân lực chia theo giới tính và khu vực thành thị, nông thôn giai đoạn 2001 - 2005…………..……………………………………… 16 Bảng 1.2. Cơ cấu lao động theo nghề nghiệp năm 2005………...…………... 18 Bảng 1.3. Một số chỉ tiêu về Y tế và Giáo dục của Việt Nam……..………... 21 Bảng 2.1. Hiện trạng diện tích đất tự nhiên………..……………..…………. 36 Bảng 2.2. Hiện trạng cơ sở giáo dục đào tạo của khu vực nông thôn…...…... 40 Bảng 2.3. Thực trạng cơ sở y tế và cán bộ y tế xã…………………..………. 41 Biểu 2.4. Hiện trạng cơ sở hạ tầng văn hóa thông tin ….…………..………. 42 Bảng 2.5. Một số chỉ tiêu hiện trạng cấp nước nông thôn…………..………. 45 Bảng 2.6. Một số chỉ tiêu về cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn năm 2006….. 46 Bảng 2.7. Một số chỉ tiêu về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp……….....…….. 47 Bảng 2.8. Đặc điểm và quy mô lao động theo khu vực điều tra……..……… 50 Bảng 2.9. Cơ cấu trình độ văn hoá của những người đang làm việc…..……. 52 Bảng 2.10. Trình độ chuyên môn kỹ thuật của lao động……………..……... 53 Bảng 2.11. Một số chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe của người dân………..... 55 Bảng 2.12. Một số chỉ tiêu về tình hình chăm sóc trẻ em……………..……. 56 Bảng 2.13. Thông tin về tình hình học tập của trẻ…………………...……… 58 Bảng 2.14. Cơ cấu đào tạo của những người đang theo học……..…………. 59 Bảng 2.15. Một số chỉ tiêu về thông tin - văn hoá và thể thao……..……….. 60 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn vii Bảng 2.16. Phân bố lao động chia theo vị trí làm việc……………..……….. 62 Bảng 2.17. Thời gian làm việc bình quân của lao động làm việc tại hộ…..… 64 Bảng 2.18. Một số đặc điểm của lao động thuần nông nghiệp…………..….. 66 Bảng 2.19. Một số đặc trưng của lao động có thời gian làm công việc phi nông nghiệp giữa các khu vực……………………………………..………... 68 Bảng 2.20. Cơ cấu của lao động làm việc ngoài hộ chia theo vị thế công việc, theo địa giới hành chính …....………………..…………...…………… 70 Bảng 2.21. Lao động ngoài hộ chia theo trình độ kỹ thuật và giới tính …..... 71 Bảng 2.22. Việc làm ngoài hộ chia theo ngành kinh tế và mức tiền công…... 72 Bảng 2.23. Mức thu nhập bình quân chia theo vị trí làm việc………..……... 73 Bảng 2.24. Tỉ lệ lao động nghèo chia theo vị trí làm việc…………..………. 74 Bảng 2.25. Thời gian làm việc trong năm của lao động nông thôn…..……... 76 Bảng 2.26. Tổng hợp nhu cầu làm thêm của các hộ điều tra .……..………... 78 Bảng 2.28. Ý kiến của hộ dân về những nguyên nhân dẫn đến hạn chế hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực………………………………………..……….. 79 Bảng 2.28. Tình hình sử dụng đất của hộ điều tra………………...………… 80 Bảng 2.29. Tình hình vay vốn đầu tư sản xuất của các hộ điều tra……..…... 82 Bảng 2.30. Tiếp cận thông tin giới thiệu việc làm trong 12 tháng qua…..…. 84 Bảng 2.31. Tổng hợp ý kiến đề xuất của người dân về nhu cầu phát triển nghề phụ……………………………………………………………..………. 86 Bảng 2.32. Nhu cầu về ngành nghề cần được đào tạo của người dân…...….. 88 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
- Xem thêm -