Tài liệu Luận văn ths phân tích tài chính công ty cổ phần xây dựng tasco

  • Số trang: 106 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 239 |
  • Lượt tải: 1
nguyetha

Đã đăng 8490 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- TRẦN NGỌC VÂN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TASCO LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội – 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- TRẦN NGỌC VÂN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TASCO Chuyên ngành: Tài chính và ngân hàng Mã số: 60 34 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ HƢƠNG LIÊN Hà Nội – 2014 LỜI CẢM ƠN Sau một thời gian nghiên cứu nghiêm túc, đến nay tôi đã hoàn thành luận văn bảo vệ tốt nghiệp theo kế hoạch của Trƣờng ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội.Có đƣợc kết quả này, trƣớc hết tôi xin gửi lời cảm ơn đến tập thể quý Thầy, Cô giáo Trƣờng ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội, những ngƣời đã tận tình truyền đạt kiến thức cho tôi trong khóa học vừa qua.Đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơnTS.Nguyễn Thị Hƣơng Liên đã hƣớng dẫn, giúp đỡ tận tình và trách nhiệm để tôi hoàn thành luận văn. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các vịlãnh đạo,cán bộ công nhân viên tại công ty cổ phần xây dựng Tascođã nhiệt tình giúp đỡ trong quá trình thực hiện luận văn. Những lời cảm ơn sau cùng tôi xin gửi đến gia đình, đồng nghiệp và bạn bè đã động viên, ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất cho tôi trong quá trình làm luận văn. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trần Ngọc Vân i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và không trùng lặp với các đề tài khác . Tôi cũng xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã đƣợc cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đã đƣợc chỉ rõ nguồn gốc. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trần Ngọc Vân ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................. i LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... ii MỤC LỤC ................................................................................................................. iii DANH MỤC CÁC TỪVIẾT TẮT .............................................................................v DANH MỤC BẢNG BIỂU ...................................................................................... vi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ .................................................................. vii MỞ ĐẦU .....................................................................................................................1 1. Lý do chọn đề tài ................................................................................................1 2. Tình hình nghiên cứu ..........................................................................................2 3.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.......................................................................4 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ......................................................................4 5. Phƣơng pháp nghiên cứu ....................................................................................5 6. Những đóng góp mới của đề tài ..........................................................................8 7. Kết cấu của đề tài ................................................................................................8 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ....10 1.1. Khái niệm, ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp .............................10 1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp ..............................................10 1.1.2.Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp ............................................11 1.2. Tài liệu và các phƣơng pháp phân tích tài chính doanh nghiệp ....................13 1.2.1. Tài liệu sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp ...........................13 1.2.2. Phƣơng pháp sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp ..................14 1.3. Tổ chức công tác phân tích ............................................................................17 1.4. Các yếu tố ảnh hƣởng tới tình hình tài chính của doanh nghiệp ...................18 1.5. Nội dung của phân tích tài chính doanh nghiệp ............................................21 1.5.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp .................................21 1.5.2.Phân tích các hệ số tài chính ........................................................................25 iii CHƢƠNG 2:PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TASCO ......................................................................................................................36 2.1. Khái quát về công ty cổ phần xây dựng Tasco ..............................................36 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ..............................................................36 2.1.2. Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng tới tình hình tài chính ..............................37 2.1.3. Tổ chức công tác phân tích tài chính tại công ty cổ phần xây dựng Tasco 42 2.2. Thực trạng tình hình tài chính công ty Cổ phần xây dựng Tasco ..................43 2.2.1.Đánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp ..................................43 2.2.2. Phân tích các nhóm chỉ số tài chính ............................................................62 2.2.3 Đánh giá tình hình tài chính công ty cổ phần xây dựng Tasco....................75 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TASCO ..........................................................80 3.1. Định hƣớng phát triển của công ty cổ phần xây dựng Tasco .......................80 3.2. Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần xây dựng Tasco ............................................................................................................80 3.2.1. Nâng cao hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn ...............................................80 3.2.2.Tăng cƣờng công tác quản lý tài sản cố định ..............................................87 3.2.3. Xây dựng cơ cấu vốn hợp lý .......................................................................88 3.2.4. Nâng cao khả năng thanh toán ngắn hạn ....................................................89 3.2.5. Nâng cao khả năng sinh lợi .........................................................................91 3.2.6. Hoàn thiện bộ máy quản lý tài chính ..........................................................93 3.3. Kiến nghị ........................................................................................................94 3.3.1. Kiến nghị với Bộ Tài chính ........................................................................94 3.3.2. Kiến nghị với Bộ Xây dựng ........................................................................95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................97 iv DANH MỤC CÁC TỪVIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa 1 BCTC Báo cáo tài chính 2 BQ Bình quân 3 BTNN Bê tông nhựa nóng 4 DN Doanh nghiệp 5 DTT Doanh thu thuần 6 LNST Lợi nhuận sau thuế 7 LNTT Lợi nhuận trƣớc thuế 8 NV Nguồn vốn 9 TCDN Tài chính doanh nghiệp 10 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 11 TS Tài sản 12 TSCĐ Tài sản cốđịnh 13 TSDH Tài sản dài hạn 14 TSLĐ Tài sản lƣu động 15 TSNH Tài sản ngắn hạn 16 VCSH Vốn chủ sở hữu 17 XD Xây dựng v DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Nội dung Trang 1 2.1 Cơ cấu và biến động tài sản giai đoạn 2010-2013 44 2 2.2 Phân tích nguồn vốn giai đoạn 2010-2013 52 3 2.3 Phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận giai đoạn 2010-2013 56 4 2.4 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giai đoạn 2010-2013 57 5 2.5 Phân tích lƣu chuyển tiền tệ giai đoạn 2010-2013 60 6 2.6 Phân tích khả năng thanh toán giai đoạn 2010-2013 62 7 2.7 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản giai đoạn 2010-2013 66 8 2.8 Các hệ số về khả năng sinh lợi giai đoạn 2010-2013 70 9 2.9 Ảnh hƣởng của các nhân tố tới ROE giai đoạn 2011-2013 73 10 2.10 Hệ số đòn bảy tài chính giai đoạn 2010 -2013 74 10 2.11 Hệ số phản ánh giá trị thị trƣờng của cổ phiếu giai đoạn 2010 -2013 74 11 3.1 Ƣu điểm, nhƣợc điểm của từng nguồn vốn 89 vi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ STT Hình Nội dung Trang 1 2.1 Biến động và cơ cấu tài sản giai đoạn 2010-2013 45 2 2.2 Biến động và cơ cấu nguồn vốn giai đoạn 2010-2013 53 3 2.3 Kết quả kinh doanh giai đoạn 2010-2013 59 4 2.4 Khả năng thanh toán hiện hành giai đoạn 2010- 2013 63 5 2.5 Khả năng thanh toán nhanh giai đoạn 2010- 2013 64 6 2.6 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu thuần giai đoạn 2010- 2013 71 7 2.7 Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản giai đoạn 2010- 2013 72 vii MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong xu thế hội nhập, toàn cầu hoá kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ và sâu rộng hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trƣớc những thách thức hết sức khó khăn, phức tạp, đồng thời với thách thức, đó là những cơ hội, thời cơ mới để nâng cao khả năng cạnh tranh, phát huy mạnh mẽ những lợi thế của riêng mình. Nhất là tại thời điểm hiện nay, cuộc khủng hoảng tài chính thế giới diễn ra với những tình huống khó đoán định, đã ảnh hƣởng trực tiếp đến mọi hoạt động của doanh nghiệp. Những vấn đề nảy sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh nhƣ tỉ lệ hàng tồn kho cao, nợ xấu trong ngân hàng, doanh nghiệp khó tiếp cận đƣợc nguồn vốn vay và dù có vay đƣợc thì cũng phải chịu chi phí cao. Mặc dù nhà nƣớc đã có những biện pháp cụ thể hỗ trợ phần nào cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhƣng tình hình kinh tế vẫn chƣa có những dấu hiệu khởi sắc rõ ràng. Đối mặt với những khó khăn bức thiết trên, buộc các doanh nghiệp phải có những biện pháp quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và quản lý tài chính nói riêng hiệu quả. Để đáp ứng yêu cầu mang tính chiến lƣợc của này, các doanh nghiệp cần tiến hành phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp thông qua các báo cáo tài chính. Từ đó phát huy mặt tích cực, khắc phục mặt hạn chế trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp, tìm ra những nguyên nhân cơ bản đã ảnh hƣởng đến các vấn đề tồn tại, đƣa ra các vấn đề cần phát huy, định hƣớng phát triển trong tƣơng lai, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nhƣ vậy phân tích tài chính không những cung cấp thông tin quan trọng cho doanh nghiệp trong việc đánh giá những tiềm lực vốn có của mình, xem xét khả năng và thế mạnh trong sản xuất kinh doanh mà còn thông qua đó xác định đƣợc xu hƣớng phát triển, tìm ra những bƣớc đi vững chắc, hiệu quả trong tƣơng lai. Phân tích tài chính là một công cụ quan trọng của công tác quản lý tài chính nói riêng và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói chung. 1 Tuy nhiên, hiện nay do chƣa nhận thức đƣợc đầy đủ tầm quan trọng của phân tích tài chính doanh nghiệp, công ty cổ phần xây dựng Tasco chƣa thực sự quan tâm đúng mức cho công tác này. Lãnh đạo Công ty mới chỉ coi phân tích tình hình tài chính nhƣ một bộ phận nhỏ trong công tác tài chính - kế toán và đƣợc thực hiện kèm theo hoạt động quyết toán sổ sách kế toán vào thời điểm cuối năm bởi nhân viên kế toán. Kết quả phân tích chƣa trở thành nguồn thông tin quan trọng để đề ra các quyết định tài chính, kinh doanh. Các bản phân tích và đánh giá chỉ nằm ở dạng giản đơn, đƣa ra đƣợc những diễn biến về tài sản, nguồn vốn, một số chỉ tiêu đánh giá về lợi nhuận chƣa thể là căn cứ hợp lý để đƣa ra những quyết định tài chính. Các vấn đề nhƣ chi phí vốn của công ty, dòng tiền ròng, giá trị thị trƣờng, các yếu tố ảnh hƣởng tới tình hình tài chính chƣa đƣợc nhắc đến. Vì vậy, tôi lựa chọn đề tài: “Phân tíchtài chính công ty cổ phần xây dựng Tasco”để nghiên cứu cơ sở lý luận về phân tích tài chính và ứng dụng cơ sở lý luận đó vào thực tiễn để làm luận văn thạc sĩ của mình. Luận văn trình bày những cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp và từ đó vận dụng phân tích thực trạng tài chính của công ty cổ phần xây dựng Tasco. Trên cơ sở lý luận và phân tích tình hình tài chính của Công ty để giải đáp các câu hỏi: Tầm quan trọng của phân tính tài chính nhƣ thế nào? Các nội dung cụ thể của phân tích tài chính là gì? Thực trạng tài chính của Công ty Cổ phần xây dựng Tasco hiện nay ra sao? Việc sử dụng nguồn vốn, đầu tƣ cho tài sản của công ty biến động nhƣ thế nào và có hợp lý không? Doanh thu, chi phí và lợi nhuận của công ty có đƣợc kiểm soát một cách hiệu quả? Khả năng sinh lời có thực sự tốt? Khả năng thanh toán của công ty có đƣợc đảm bảo?Còn vấn đề gì còn tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh? Điểm mạnh, điểm yếu của công ty là gì? Từ đó, luận văn sẽ đƣa ra các giải pháp tài chính với hy vọng giúp Công ty cổ phần xây dựng Tasco tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. 2. Tình hình nghiên cứu Phân tích tài chính doanh nghiệp là vấn đề cấp thiết đối với các doanh nghiệp nhƣng lại chƣa đƣợc các doanh nghiệp quan tâm thích đáng, vì vậy trong thời gian qua đã có tƣơng đối nhiều đề tài nghiên cứu về vấn đề này. 2 Hồ Thị Khánh Vân (2012) trong nghiên cứu về phân tích tài chính của công ty cổ phần PVIđã đƣa ra đánh giá về tình hình tài chính của Công ty cổ phần PVI thông qua các chỉ tiêu về biến động tài sản, nguồn vốn, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhƣ ROA, ROE, các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, tác giả cũng đã phân tích về điểm mạnh, điểm yếu của công ty và đƣa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.Tuy nhiên đề tài này chƣa thực hiện đƣợc các nội dung về phân tích dòng tiền, về dự báo tốc độ tăng trƣởng, đánh giá về rủi ro tiềm tàng. Lê Thị Kim Anh (2012) trong đề tài nghiên cứu về hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty TNHH Tâm Châu đã đề cập đến các cơ sở lý luận về phân tích tài chính trong các doanh nghiệp hiện nay với các nội dung: vai trò quản lý tài chính doanh nghiệp, mục đích, quy trình tổ chức phân tích tài chính doanh nghiệp… Đồng thời, tác giả cũng đƣa ra những phân tích, đánh giá thực trạng phân tích tài chính tại Công ty TNHH Tâm Châu giai đoạn 2009 - 2011.Từ đó,đề xuất giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty TNHH Tâm Châu. Hoàng Văn Long(2011) trong đề tài nghiên cứu về phân tích tình hình tài chính tại công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phátđã xây dựng cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp, ứng dụng phân tích thực trạng tình hình tài chính của công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phátvàđề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện công tác phân tích tình hình tài chính phục vụ nhu cầu quản lý tài chính, sản xuất kinh doanh của Công ty. Lê Chí Thành (2010) trong đề tài nghiên cứu về phân tích tài chính tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu kỹ thuật TECHNIMEX, đãđề cập đến cơ sở lý luận và thực trạng phân tích tài chính của công ty. Qua đó tác giảđƣa ra một số giải pháp để hoàn thiện phân tích tài chính công ty trong thời gian tới. Vũ Thị Bích Hà (2012) trong đề tài về phân tích tài chính Công ty cổ phần Kinh Đôđã trình bày cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài chính và đi sâu vào phân tích thực trạng tài chính của Công ty cổ phần Kinh đô với các nội dung phân tích về tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh, lƣu chuyển dòng tiền và phân tích các nhóm hệ số tài chính của công ty. Qua đó, đƣa ra một số giải pháp nâng cao năng lực tài chính của công ty. 3 Tóm lại, các công trình nghiên cứu về phân tích tài chính doanh nghiệp nói trên chủ yếu tập trung vào phân tích các nhóm hệ số tài chính của doanh nghiệp, chƣa nhiều nghiên cứu chú trọng đến phân tích dòng tiền và khả năng tạo tiền của doanh nghiệp. Mặt khác, các đề tài nghiên cứu đó chƣa quan tâm đến các yếu tố ảnh hƣởng tới tình hình tài chính để có thể đánh giá đƣợc bức tranh tài chính toàn cảnh của doanh nghiệp. Đề tài phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Tasco đƣợc thực hiện trên cơ sở kế thừa cơ sở lý luận của các nghiên cứu trƣớc, đồng thời bổ sung thêm phân tích các các yếu tố ảnh hƣởng tới tình hình tài chínhthông qua việc sử dụng mô hình 5 áp lực (Porter 's Five Forces), đồng thời thực hiện phân tích dòng tiền và đánh giá khả năng tạo tiền của Công ty cổ phần Xây dựng Tasco. 3.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  Mục đích nghiên cứu Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phân tích tài chính tại các doanh nghiệp và áp dụng vào phân tích thực trạng tài chính của công ty cổ phần xây dựng Tasco, từ đó chỉ ra những điểm mạnh cũng nhƣ những hạn chế, những tiềm năng phát triển, đồng thời đƣa ra các giải pháp, kiến nghị với công ty và các cơ quan chức năng trong lĩnh vực quản lý kinh tế, xây dựng.  Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống những vấn đề lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp. - Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính của công ty cổ phần xây dựng Tasco từ năm 2010 đến năm 2013. - Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty cổ phần xây dựng Tasco. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về phân tích tài chính doanh nghiệp.Tập trung nghiên cứu phân tích thực trạng tình hình tài chính của Công ty Cổ phần xây dựng Tasco. Đánh giá tình hình biến động tài sản, nguồn vốn, dòng tiền của công ty, phân tích các chỉ số về doanh thu, lợi nhuận, chi phí, khả năng thanh toán, dòng tiền . 4  Phạm vi nghiên cứu Phạm vi về không gian: Vấn đề quản lý tài chính của doanh nghiệp nói chung có phạm vi rộng và phụ thuộc lớn vào loại hình tổ chức doanh nghiệp. Vì vậy luận văn chỉ giới hạn nghiên cứu những vấn đề lý luận về phân tích tài chính đối với loại hình công ty cổ phần. Bên cạnh đó, lựa chọn xem xét nhƣ một đại diện tiêu biểu là công ty cổ phần xây dựng Tasco vì đây là một doanh nghiệp xây dựng có thƣơng hiệu, có tiềm lực tài chính lớn và đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ, có địa bàn sản xuất kinh doanh chính tại tỉnh Nam Định và các tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng. Từ việc lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp, vận dụng vào phân tích thực trạng tài chính công ty cổ phần xây dựng Tasco, có sự so sánh với bình quân chung các doanh nghiệp khác cùng hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, để rút ra kết luận, những điểm mạnh, điểm yếu, từ đó đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng Tasco. Phạm vi về thời gian: Đề tài phân tích số liệu của công ty cổ phần xây dựng Tasco từ năm 2010 đến năm 2013, có sự tham khảo, so sánh với số liệu của những năm trƣớc đó. Phân tích các yếu tố môi trƣờng kinh tế vi mô và vĩ mô thông qua các báo cáo, văn bản của các tổ chức và các doanh nghiệp khác từ năm 2010 đến nay và mục tiêu phát triển đến 2020. Từ đó đánh giá thực trạng tình hình tài chính của công ty cổ phần xây dựng Tasco và đƣa ra các kiến nghị, giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu Các phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc sử dụng trong luận văn là phƣơng pháp thu thập dữ liệu thứ cấp, phƣơng pháp phân tích, phƣơng pháp so sánh và một số phƣơng pháp nghiên cứu khác. Thông qua các phƣơng pháp này, đề tài xây dựng cơ sở lý luận vững chắc về phân tích tài chính doanh nghiệp, ứng dụng những cơ sở lý luận này làm rõ thực trạng tài chính tại công ty cổ phần xây dựng Tascotrên cơ sở đó đƣa ra các kiến nghị, giải pháp dành cho công ty. 5 5.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp Thu thập số liệu là một công việc quan trọng trong nghiên cứu khoa học. Mục đích của thu thập số liệu là làm cơ sở lý luận khoa học hay luận cứ chứng minh giả thuyết hay tìm ra vấn đề nghiên cứu. Phƣơng pháp này dựa trên nguồn thông tin thứ cấp thu thập đƣợc từ những tài liệu nghiên cứu trƣớc đây để xây dựng cơ sở luận chứng để chứng minh giả thuyết. Trong đề tài, dữ liệu thứ cấp cần đƣợc thu thập và phân tích là những dữ liệu liên quan đến tình hình tài chính của công ty cổ phần xây dựng Tasco. Quá trình thu thập và phân tích dữ liệu thứ cấp nhƣ sau:  Đối với báo cáo của công ty: - Liên hệ với Công ty CP xây dựng Tasco và tiến hành thu thập các tài liệu bao gồm hệ thống báo cáo tài chính của công ty các năm từ năm 2010 đến năm 2013 và các báo cáo quản trị khác về hàng tồn kho, khoản phải thu, nợ phải trả... - Kiểm tra dữ liệu: Tính chính xác, tính thời sự và tính thích hợp. - Xử lý các dữ liệu theo mục đích và yêu cầu của luận văn.  Các báo cáo ngành, số liệu của các cơ quan thống kê tình hình kinh tế xã hội: Để phân tích, đánh giá tình hình tài chính của công ty, tác giả còn sử dụng các Báo cáo ngành xây dựng trong các năm từ 2011 – 2013 của VBBank Securities, số liệu bình quân ngành xây dựng của công ty chứng khoán Phƣơng Nam, các báo cáo thống kê về tình hình kinh tế trong nƣớc tronggiai đoạn 2011 – 2013.  Các báo cáo, luận văn của các tác giả khác Các luận văn của các tác giả khác có đề cập trong luận văn đƣợc thu thập tại hệ thống thƣ viện Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài ra, các tài liệu, thông tin liên quan đến phân tích tài chính doanh nghiệp và các số liệu, dữ liệu khác đƣợc thu thập từ các trang web điện tử. 5.2. Phương pháp xử lý số liệu thứ cấp Để xử lý đƣợc các số liệu thứ cấp thu thập đƣợc, luận văn sử dụng các phƣơng pháp phân tích, phƣơng pháp so sánh, phƣơng pháp đồ thị... và công cụ Excel để tính toán: 6  Phương pháp phân tích Phƣơng pháp phân tích bao gồm hệ thống các công cụ và biện pháp nhằm tiếp cận, nghiên cứu các sự kiện, hiện tƣợng, các mối quan hệ bên trong và bên ngoài, các luồng dịch chuyển và biến đổi tình hình hoạt động, các chỉ tiêu tổng hợp, các chỉ tiêu chi tiết, các chỉ tiêu tổng quát chung, các chỉ tiêu có tính chất đặc thù nhằm đánh giá toàn diện thực trạng hoạt động. Khi phân tích có thể chi tiết chỉ tiêu phản ánh đối tƣợng nghiên cứu theo các hƣớng khác nhau theo bộ phận cấu thành, theo thời gian và theo địa điểm phát sinh. Sau đó, mới tiến hành xem xét, so sánh mức độ ảnh hƣởng của từng bộ phận đến tổng thể cũng nhƣ xem xét độ thực hiện và kết quả đạt đƣợc trong từng thời gian hay mức độ đóng góp của từng bộ phận. Việc xem xét chỉ tiêu phản ánh đối tƣợng nghiên cứu theo bộ phận cấu thành giúp các nhà quản lý đánh giá đƣợc chính xác vai trò và vị trí của từng bộ phận, các nhà quản lý sẽ có những quyết định kịp thời, sát thực với tình hình cụ thể để chỉ đạo sát sao cũng nhƣ giải quyết các tình huống phát sinh. Trong đề tài, tác giả tập trung phân tích tài chính thông qua các chỉ tiêu về biến động tài sản, nguồn vốn, phân tích doanh thu, chi phí và lợi nhuận, phân tích đánh giá về dòng tiền, khả năng thanh toán, dòng tiền.  Phương pháp so sánh Phƣơng pháp so sánh là phƣơng pháp xem xét một chỉ tiêu phân tích bằng cách dựa trên việc so sánh với một chỉ tiêu gốc. Đây là phƣơng pháp đƣợc sử dụng phổ biến trong phân tích. Để áp dụng phƣơng pháp so sánh và phân tích, trƣớc hết phải xác định số gốc để so sánh. Việc xác định số gốc để so sánh là tuỳ thuộc và mục đích cụ thể của phân tích. Gốc để so sánh đƣợc chọn là gốc về mặt thời gian và không gian. Kỳ phân tích đƣợc chọn là kỳ thực hiện. Đề tài lấy các chỉ tiêu của năm liền trƣớc là chỉ tiêu cơ sở, các chỉ tiêu của năm 2011, 2012, 2013 là chỉ tiêu phân tích đƣợc so sánh với chỉ tiêu gốc của năm cơ sở tƣơng ứng. Mục tiêu của việc so sánh là nhằm xác định mức độ biến động tuyệt đối và mức độ biến động tƣơng đối cùng xu hƣớng biến động của các chỉ tiêu phân tích. 7 - Mức biến động tuyệt đối là kết quả của việc so sánh trị số của hai chỉ tiêu của kỳ thực tế với kỳ gốc. - Mức biến động tƣơng đối là kết quả so sánh trị số chỉ tiêu của kỳ này với kỳ gốc, nhƣng đã đƣợc điều chỉnh theo một hệ số của chỉ tiêu liên quan, mà chỉ tiêu này quyết định quy mô của chỉ tiêu phân tích. - Luận văn thực hiện việc so sánh mức biến động tuyệt đối và tƣơng đối của các chỉ tiêu về tài sản, nguồn vốn, dòng tiền, khả năng thanh toán... của công ty cổ phần xây dựng Tasco nhằm xác định rõ xu hƣớng thay đổi tình hình tài chính, đánh giá tốc độ tăng trƣởng hay giảm đi của các hoạt động sản xuất kinh doanh. So sánh số liệu về các chỉ số tài chính của công ty với số liệu trung bình ngành xây dựng nhằm khai thác, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty là tốt hay xấu, khả quan hay không khả quan. Luận văn có sử dụng cả so sánh chiều ngang và chiều dọc. So sánh chiều ngang trên các báo cáo tài chính, đối chiếu tình hình biến động của các khoảnvề tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, dòng tiền qua đó xác định biến động về quy mô của từng khoản, từng mục trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo luân chuyển tiền tệ qua các năm 2010-2013. So sánh chiều dọc là việc so sánh các hệ số tài chính thể hiện thay đổi trong mối tƣơng quan giữa các khoản mục trên báo cáo tài chính.  Phương pháp đồ thị Luận văn sử dụng các biểu đồ nhằm phản ánh quy mô, kết cấu của các chỉ tiêu tài sản, nguồn vốn; sử dụng các đồ thị phản ánh sự biến động của các chỉ tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận, các hệ số khả năng thanh toán; hệ số sử dụng tài sản, hệ số sinh lời của công ty cổ phần xây dựng Tasco. 6. Những đóng góp mới của đề tài - Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần xây dựng Tasco trênphƣơng diện tài chính và các yếu tố ảnh hƣởng tới tình hình tài chính. - Đánh giá một cách khoa học những ƣu điểm, hạn chế của hoạt động tài chính của Công ty Cổ phần xây dựng Tasco. 8 - Đề xuất một số giải pháp thực tế nhằm cải thiện tình hình tài chính và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần xây dựng Tasco. 7.Kết cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, kết cấu luận văn gồm 3 chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp. Chƣơng 2: Phân tích tài chinh tài chính Công ty CP xây dựng Tasco. Chƣơng 3: Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính Công ty CP xây dựng Tasco. 9 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1. Khái niệm, ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp 1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp(TCDN) là quỹ tiền tệ trong quá trình tạo lập, phân phối, sử dụng và vận động gắn liền với hoạt động của doanh nghiệp. Về bản chất, TCDN là các quan hệ phân phối dƣới hình thức giá trị nảy sinh gắn liền với việc tạo lập, sử dụng quỹ tiền tệ của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Các mối quan hệ kinh tế phát sinh thuộc phạm vi TCDN bao gồm: - Quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nƣớc thông qua việc nộp thuế hoặc tài trợ tài chính. - Quan hệ giữa doanh nghiệp với thị trƣờng tài chính, thị trƣờng hàng hóa và các thị trƣờng khác thông qua việc vay vốn, đầu tƣ, cung cấp các yếu tố sản xuất đầu vào cũng nhƣ thị trƣờng đầu ra cho hàng hóa của doanh nghiệp… - Quan hệ nội bộ của doanh nghiệp: là các quan hệ trong công tác lƣơng, thƣởng đối với công nhân viên; quan hệ thanh toán giữa các bộ phận trong doanh nghiệp, phân phối lợi nhuận sau thuế, phân chia lợi tức cho cổ đông… Tóm lại, tài chính doanh nghiệp là hệ thống các luồng chuyển dịch giá trị phản ánh sự vận động và chuyển hoá các nguồn tài chính trong quá trình phân phối để tạo lập hoặc sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm đạt đƣợc mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu, so sánh số liệu tài chính hiện hành với quá khứ, hiện tại với tƣơng lai nhằm đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng nhƣ rủi ro tài chính trong tƣơng lai. Nhƣ vậy, phân tích tài chính trƣớc hết là việc chuyển các dữ liệu tài chính trên Báo cáo tài chính thành những thông tin hữu ích. Quá trình này có thể thực hiện theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu của nhà phân tích. Phân tích tài chính đƣợc sử dụng nhƣ công cụ khảo sát cơ bản trong lựa chọn quyết định đầu tƣ. 10 Nó còn đƣợc sử dụng nhƣ công cụ dự đoán các điều kiện và kết quả tài chính trong tƣơng lai, là công cụ đánh giá của các nhà quản trị doanh nghiệp. Phân tích tài chính sẽ tạo ra các chứng cứ có tính hệ thống và khoa học đối với các nhà quản trị. 1.1.2.Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp Phân tích hoạt động tài chính của doanh nghiệp nhằm mục đích đƣa ra những nhận định về thực trạng tài chính của doanh nghiệp. Qua đó ngƣời sử dụng thông tin nắm đƣợc mức độ vững mạnh về mặt giá trị tài chính, độ an toàn tài chính cũng nhƣ khó khăn, thiếu sót về tài chính mà doanh nghiệp phải đƣơng đầu. Có ba chủ thể điển hình đặc biệt quan tâm đến thông tin tài chính của một công ty đó là các nhà cung cấp tín dụng, các nhà đầu tƣ, cổ đông góp vốn và các nhà quản trị doanh nghiệp. Nhà cung cấp tín dụng cần đƣa ra các quyết định nhƣ: có nên cho vay hoặc tiếp tục cho vay không? Nên cho vay ngắn hạn hay dài hạn và cần đặt ra các rằng buộc gì cho phía công ty nhằm tăng thêm tính an toàn cho khoản tín dụng? Các nhà đầu tƣ hay cổ đông góp vốn thì cần đƣa ra các quyết định đầu tƣ ngắn hạn hay dài hạn, đầu tƣ nhằm hƣởng cổ tức hay chênh lệch giá, mua vào và bán ra tại thời điểm nào? Trong khi các nhà cho vay hay các cổ đông góp vốn chỉ đặc biệt quan tâm xem lợi ích của mình có thỏa mãn hay không thì các nhà quản trị buộc phải quan tâm đến lợi ích của tất cả các chủ thể , nhƣ nhà cho vay, nhà đầu tƣ, ban giám đốc, các nhà quản trị, công nhân viên, các nhà cung cấp đầu vào, khách hàng của công ty... do vậy, yêu cầu về việc phân tích từ phía các nhà quản trị doanh nghiệp cần rộng hơn, sâu hơn và những quyết định điều chỉnh khắc phục những yếu kém cần đƣợc đƣa ra kèm theo sau đó.  Đối với nhà quản trị doanh nghiệp, họ là các chủ thể bên trong doanh nghiệp, do vậy khả năng tiếp cận thông tin của họ tốt hơn các chủ thể khác. Nguồn thông tin mà nhà quản trị doanh nghiệp không chỉ là các báo cáo tài chính mà còn là các báo cáo của kế toán quản trị. Vai trò của nhà quản trị cần nhận ra những yếu kém, hạn chế của công ty nhằm đƣa ra các biện pháp thích hợp. Về cơ bản, nhà quản trị cần thấu hiểu thông tin tài chính của công ty ở những khía cạnh sau: 11
- Xem thêm -