Tài liệu Luận văn ths nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của công ty cổ phần bánh kẹo hải hà

  • Số trang: 97 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 8490 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ------------------------- NGUYỄN THỊ THANH LOAN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội, 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ------------------------- NGUYỄN THỊ THANH LOAN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ Chuyên ngành: Tài chính và Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS.NGUYỄN THỊ MINH TÂM Hà Nội, 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả trong Luận văn là trung thực và chƣa từng đƣợc ai công bố trong các công trình khác. Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ trong việc thực hiện Luận văn này đã đƣợc cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong Luận văn đã đƣợc chỉ rõ nguồn gốc. Học viên thực hiện Luận văn Nguyễn Thị Thanh Loan MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT ............................................................. i DANH MỤC BẢNG BIỂU .................................................................................... ii DANH MỤC SƠ ĐỒ ………………………………………………….. iii LỜI MỞ ĐẦU ………………………………………………………… 1 CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI SẢN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP…………………………… 6 1.1. Khái niệm và phân loại tài sản của doanh nghiệp ………………... 6 1.1.1. Khái niệm tài sản……………………………………..……. 6 1.1.2. Phân loại tài sản của doanh nghiệp……………………………. 7 1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp ................................ 1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp….…….. 14 14 1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp ............................................................................................... 15 1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng tới hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp ………………………………………………………………… 20 1.3.1. Các nhân tố khách quan …………………………………….. 20 1.3.2. Các nhân tố chủ quan ……………………………………….. 22 KẾT LUẬN CHƢƠNG I……………………………………………… 25 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ ………............................ 26 2.1. Tổng quan về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà - Haihaco …………………………………………………. 26 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty ……………….. 26 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Công ty …………… 28 2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà - Haihaco một số năm gần đây( 2011- 2013) ………………… 31 2.2. Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty những năm qua (2011 - 2013) ………………………………………………. 32 2.2.1. Khái quát về cơ cấu tài sản và nguồn vốn của Công ty ……… 32 2.2.2. Tình hình quản lý và sử dụng vốn của công ty Haihaco ……… 35 2.2.3. Hiệu quả sử dụng tài sản của công ty ………………………… 49 2.3. Hiệu quả sử dụng tài sản tại một số công ty khác trong ngành bánh kẹo Việt Nam ………………………………………………….. 56 2.4. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng tài sản của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà …………………………………………………….. 63 2.4.1. Kết quả đạt đƣợc ……………………………………………... 63 2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân ……………………………… 64 KẾT LUẬN CHƢƠNG II…………………………………………… 68 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ ……………. 69 3.1. Định hƣớng phát triển của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà trong thời gian tới ………………………………………………………….. 69 3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà - Haihaco ………………………………………… 72 3.2.1. Các giải pháp chung ………………………………………… 72 3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSNH ………………… 77 3.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSDH ………………… 80 3.3. Kiến nghị ………………………………………………………… 83 3.3.1. Kiến nghị với các cơ quan quản lý………………………….. 83 3.3.2. Kiến nghị với Chính phủ ……………………………………… 83 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 …………………………………………… 85 KẾT LUẬN CHUNG ……………………………………………….. 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………..87 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa 1 BCTC Báo cáo tài chính 2 DN Doanh nghiệp 3 HAIHACO Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà 4 HĐQT Hội đồng quản trị 5 LNST Lợi nhuận sau thuế 6 ROA Hệ số sinh lời tổng tài sản 7 SXKD Sản xuất kinh doanh 8 TSCĐ Tài sản cố định 9 TSDH Tài sản dài hạn 10 TSHH Tài sản hữu hình 11 TSLĐ Tài sản lƣu động 12 TSNH Tài sản ngắn hạn 13 TSVH Tài sản vô hình 14 VCSH Vốn chủ sở hữu i DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng 1 Bảng 2.1 2 3 Bảng 2.2 Bảng 2.3 4 Bảng 2.4 5 Bảng 2.5 6 Bảng 2.6 7 Bảng 2.7 8 9 Bảng 2.8 Bảng 2.9 10 Bảng 2.10 11 Bảng 2.11 12 Bảng 2.12 13 Bảng 2.13 14 15 Bảng 2.14 Bảng 2.15 16 Bảng 2.16 17 Bảng 2.17 18 Bảng 2.18 Nội dung Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Haihaco Cơ cấu tài sản của công ty Haihaco Cơ cấu nguồn vốn của công ty Haihaco Kết cấu TSNH của Công ty Haihaco (2011 2013) Bảng so sánh tình hình chiếm dụng vốn và vốn bị chiếm dụng của công ty Haihaco Tổng hợp hàng tồn kho của công ty Haihaco Kết cấu TSDH của Công ty Haihaco (2011 2013) Tổng hợp TSCĐ của công ty Haihaco Cơ cấu TSCĐ hữu hình của công ty Haihaco Hệ số hao mòn TSCĐ hữu hình của công ty Haihaco Hệ số hao mòn TSCĐ vô hình của công ty Haihaco TSDH khác của công ty Haihaco Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tổng tài sản Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng TSNH Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng TSDH Một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản của công ty Bibica Một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản của công ty Kinh Đô So sánh các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản của công ty Haihaco với Bibica và Kinh Đô ii Trang 31 32 34 36 38 40 42 44 45 46 46 48 49 51 55 57 58 60 DANH MỤC SƠ ĐỒ STT 1 Bảng Sơ đồ 2.1 Nội dung Trang Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần bánh kẹo 29 Hải Hà iii LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Tài sản là một trong các yếu tố đầu vào không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp khi tiến hành SXKD. Hiệu quả sử dụng tài sản càng cao thì kết quả thu đƣợc về từ lƣợng tài sản bỏ ra càng lớn. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản bao gồm tổng hợp các biện pháp nhằm góp phần sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực của doanh nghiệp, từ đó tác động mạnh mẽ tới hiệu quả sản suất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngay từ khi thành lập, các doanh nghiệp đều phải tính toán kỹ lƣỡng đến các phƣơng hƣớng, biện pháp để sử dụng tài sản một cách có hiệu quả nhất, sinh đƣợc nhiều lợi nhất. Trong cơ chế thị trƣờng cạnh tranh gay gắt hiện nay, vấn đề sử dụng tài sản hiệu quả càng trở nên quan trọng hơn. Rất nhiều DN không đứng vững nổi, kinh doanh kém hiệu quả, làm ăn thua lỗ, thậm chí phá sản do sử dụng tài sản kém hiệu quả; nhƣng bên cạnh đó cũng có nhiều doanh nghiệp thuộc các nghành kinh tế khác nhau đã đạt đƣợc thành công, khẳng định vị trí của mình trên thị trƣờng trong nƣớc và thế giới. Tài sản là máu của doanh nghiệp, là điều kiện cần thiết không thể thiếu đƣợc, nhƣng tài sản đƣợc sử dụng nhƣ thế nào cho có hiệu quả là vấn đề mà các doanh nghiệp cần quan tâm. Thực tế hiện nay ở Việt Nam, rất nhiều doanh nghiệp đang ở trong tình trạng khai thác và sử dụng tài sản kém hiệu quả dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả thấp. Vì thế việc tìm ra những giải pháp kịp thời để nâng cao hệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính là rất cần thiết. Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà cũng nằm trong xu hƣớng chung của các doanh nghiệp Việt Nam. Công ty sử dụng tài sản với hiệu quả chƣa thật cao gây ảnh hƣởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh chung. Do đó, công ty 1 cũng cần tìm ra những giải pháp kịp thời để nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính của mình. Xuất phát từ tầm quan trọng của vấn đề này, tôi đã lựa chọn nghiên cứu đề tài “ Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà ” với mong muốn tìm hiểu, tổng hợp các kiến thức đã học và phân tích thực trạng quản lý và sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà - Haihaco, trên cơ sở đó đƣa ra môt số kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty. 2. Tình hình nghiên cứu Hiện tại chƣa có luận văn thạc sỹ nào nghiên cứu về Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà Haihaco. Tuy nhiên cũng có những luận văn nghiên cứu về vấn đề này ở các doanh nghiệp khác nhƣ: Luận văn “ Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Giấy Tissue Sông Đuống - Tổng Công ty Giấy Việt Nam” của tác giả Hoàng Thế Đông viết năm 2009. Luận văn này chỉ đề cập đến hiệu quả sử dụng vốn của công ty một cách tổng quát, chƣa đi sâu phân tích cụ thể các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn. Luận văn “ Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây lắp bƣu điện Hà nội” của tác giả Trần Lệ Phƣơng viết năm 2011. Luận văn đi sâu phân tích tình hình sử dụng vốn , trên cơ sở đó đƣa ra giải pháp sử dụng hiệu quả vốn tại công ty. Tuy nhiên luận văn chƣa có sự so sánh giữa công ty với các doanh nghiệp khác cùng ngành. Luận văn “ Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty cổ phần thép và vật tƣ Hải Phòng”. Luận văn nghiên cứu tình hình sử dụng và hiệu quả sử dụng tài sản của công ty. Trên cơ sở đó đƣa ra giải pháp cho công ty. Tuy nhiên luận văn chỉ mới đi sâu phân tích tình hình tại công ty, chƣa có sự so 2 sánh đối chiếu với các công ty khác cùng lĩnh vực. Luận văn phân tích tình hình tài chính của ngành bánh kẹo Việt Nam của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Yến viết năm 2012. Luận văn đã đƣa ra đƣợc cách phân tích tổng quan nhất về tình hình tài chính và biến động tài chính của ngành bánh kẹo Việt Nam giai đoạn 2008-2011. Luận văn dƣới đây nghiên cứu trên cơ sở kế thừa kết quả của các bài nghiên cứu trƣớc và vận dụng thực tế vào tình hình của Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà - Haihaco để có những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài * Mục đích nghiên cứu: Đề tài trên cơ sở nghiên cứu và hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về tài sản, vai trò của tài sản trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để từ đó thấy đƣợc tầm quan trọng và ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản. Vận dụng cho trƣờng hợp cụ thể là công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà. * Nhiệm vụ nghiên cứu: - Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về tài sản của doanh nghiệp. - Phân tích và đánh giá thực trạng sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà – Haihaco. Từ đó chỉ ra những kết quả đạt đƣợc, những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại đó. Đồng thời đƣa ra những kiến nghị nhằm củng cố, nâng cao chất lƣợng sử dụng tài sản. - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp. 3 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: Là các nội dung về tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp. * Phạm vi nghiên cứu: Giới hạn về thời gian và không gian nghiên cứu là các vấn đề về thực trạng và hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà Haihaco các năm 2011, 2012, 2013. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng các phƣơng pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp và sử dụng các bảng số liệu để minh họa. Phƣơng pháp nghiên cứu tình huống và nghiên cứu điển hình, lấy Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà Haihaco làm đối tƣợng nghiên cứu trực tiếp trên cơ sở so sánh với các công ty khác ở Việt Nam. Luận văn cũng vận dụng kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học liên quan để làm phong phú và sâu sắc hơn các cơ sở khoa học và thực tiễn của đề tài. 6. Những đóng góp của luận văn Luận văn trên cơ sở nghiên cứu lý luận về tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản đã đi sâu phân tích thực trang sử dụng tài sản của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà. Từ đó đóng góp các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của công ty. 7. Bố cục của luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính của luận văn đƣợc kết cấu thành 3 chƣơng : Chƣơng 1: Lý luận chung về tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp 4 Chƣơng 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà 5 CHƢƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI SẢN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1. Khái niệm và phân loại tài sản của doanh nghiệp 1.1.1. Khái niệm tài sản Khái niệm về tài sản đã đƣợc đƣa ra từ rất sớm. Trong mỗi giai đoạn phát triển khác nhau của xã hội loài ngƣời, tài sản có một phạm vi khác nhau nhƣng đều là công cụ đáp ứng nhu cầu sống của con ngƣời. Vì vậy nó đƣợc nhận thức không mấy khác nhau ở các hệ thống pháp luật. Ngƣời ta chỉ có thể nhận thức đầy đủ về nó qua phân loại. Luật La Mã phân chia tài sản thành vật chất liệu và tài sản phi chất liệu – đó là các quyền. Bản thân các quyền này đƣợc chia thành hai loại là quyền thiết lập trên vật chất liệu và các quyền có giá trị kinh tế đối với ngƣời khác. Vật chất liệu đƣợc chia thành hai loại là bất động sản và động sản. Deluxe Back’s Law Dictionary giải nghĩa: Tài sản là một từ đƣợc sử dụng chung để chỉ mọi thứ là đối tƣợng của quyền sở hữu, hoặc hữu hình, hoặc vô hình, hoặc bất động sản hoặc động sản. Ở Việt Nam, Điều 163, Bộ luật Dân sự 2005 giải nghĩa: “Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản”. Đối với doanh nghiệp, tài sản giữ một vai trò quan trọng quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sử dụng hiệu quả tài sản sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trƣờng. Tài sản của doanh nghiệp là tất cả các nguồn lực có thực, hữu hình hoặc vô hình gồm các vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định, có khả năng mang lại lợi ích cho doanh nghiệp đó. 6 1.1.2. Phân loại tài sản của doanh nghiệp Có nhiều tiêu chí để phân loại tài sản của doanh nghiệp tùy thuộc vào định hƣớng nghiên cứu, mục đích nghiên cứu,… của tác giả: * Phân loại theo thời gian luân chuyển Tài sản của doanh nghiệp đƣợc phân loại theo tiêu chí thời gian luân chuyển thành tài sản ngắn hạn (TSNH) và tài sản dài hạn (TSDH). Đây là cách phân loại mà luận văn đi sâu phân tích. 1.1.2.1. Tài sản ngắn hạn Tài sản ngắn hạn là những tài sản là những tài sản mà thời gian sử dụng, thu hồi luân chuyển trong một năm hoặc một chu kỳ kinh doanh. Khi sử dụng, chúng đƣợc tiêu hao hoàn toàn vào quá trình sản xuất trong một lần chu chuyển, thay đổi hình thái vật chất và chuyển toàn bộ giá trị vào sản phẩm đƣợc sản xuất ra. * Tài sản ngắn hạn có những đặc điểm sau: - Thứ nhất, tài sản ngắn hạn có tính thanh khoản cao nên đáp ứng đƣơc khả năng thanh toán của doanh nghiệp. - Thứ hai, khi tham gia vào sản xuất kinh doanh, tài sản ngắn hạn luôn vận hành, thay thế và chuyển hóa nhau qua các công đoạn của quá trình sản xuất kinh doanh. - Thứ ba, tài sản ngắn hạn dễ dàng chuyển hóa từ dạng vật chất sang tiền tệ dễ dàng mà không chịu chi phí lớn. Tuy nhiên, điều này lại gây khó khăn cho quản lý, chống thất thoát. - Thứ tƣ, tài sản ngắn hạn thƣờng chỉ tham gia vào một chu kỳ kinh doanh. Chính đặc điểm này đòi hỏi doanh nghiệp phải duy trì một lƣợng vốn ngắn hạn nhất định để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh đƣợc tiến hành liên tục. 7 - Thứ năm, không nhƣ đầu tƣ vào tài sản dài hạn, các khoản đầu tƣ cho tài sản ngắn hạn thƣờng có thể hủy bỏ bất cứ thời điểm nào mà không phải chịu chi phí tốn kém. Điều đó có đƣợc là do, tài sản ngắn hạn đáp ứng nhanh chóng sự biến động của doanh số và sản xuất. Đổi lại, tài sản ngắn hạn thƣờng chịu sự lệ thuộc khá nhiều vào những dao động mang tính mùa vụ và chu kỳ trong kinh doanh. - Thứ sáu, lợi nhuận đầu tƣ vào tài sản ngắn hạn là lợi nhuận gián tiếp. * Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp gồm: - Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền: Tiền đƣợc hiểu là tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển. Các khoản tƣơng đƣơng tiền là các khoản đầu tƣ ngắn hạn không quá 3 tháng, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền. - Các khoản đầu tƣ tài chính ngắn hạn: bao gồm các khoản đầu tƣ chứng khoán có thời hạn thu hồi dƣới một năm hoặc trong một chu kỳ kinh doanh (nhƣ: tín phiếu kho Bạc, kỳ phiếu ngân hàng,…) hoặc chứng khoán mua vào bán ra (cổ phiếu, trái phiếu) để kiếm lời và các loại đầu tƣ tài chính khác không quá một năm. - Các khoản phải thu ngắn hạn: Là các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng, phải thu nội bộ ngắn hạn và các khoản phải thu ngắn hạn khác có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán dƣới một năm. - Hàng tồn kho: bao gồm toàn bộ hàng hóa vật liệu, nguyên liệu đang tồn tại ở các kho, quầy hàng hoặc trong xƣởng nhƣ: nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, vật liệu bổ trợ, nhiên liệu, thành phẩm, sản phẩm dở dang và bán thành phẩm, công cụ dụng cụ… - Tài sản ngắn hạn khác: bao gồm các khoản tạm ứng, chi phí chờ kết chuyển… 8 1.1.2.2. Tài sản dài hạn Tài sản dài hạn là những tài sản là những tài sản mà thời gian sử dụng, thu hồi luân chuyển lớn hơn một năm hoặc một chu kỳ kinh doanh. * Tài sản dài hạn có những đặc điểm chính sau: - Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - Tính thanh khoản của TSDH kém hơn TSNH nhƣng giá trị TSDH thƣờng ổn định hơn. - TSDH khi chuyển từ dạng vật chất sang tiền khó khăn hơn TSNH và trong nhiều trƣờng hợp yêu cầu phải bỏ ra chi phí nhƣ chi phí nhƣợng bán, chi phí môi giới,... - Khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh một phần TSDH chuyển hoá vào giá thành sản phẩm, bộ phận này sẽ đƣợc bù đắp và tích luỹ khi hàng hoá hoặc dịch vụ đƣợc tiêu thụ. Bộ phận còn lại nằm ở TSCĐ dƣới hình thái giá trị còn lại của TSCĐ. - Các khoản đầu tƣ vào TSDH không thể huỷ ngang hoặc sẽ mất chi phí khi muốn huỷ ngang. Nguyên nhân là do tính thanh khoản của TSDH thấp hơn TSNH. Nhƣng chính nhờ đặc điểm này mà TSDH thƣờng ổn định hơn, ít chịu ảnh hƣởng bởi những dao động mang tính mùa vụ và chu kỳ trong kinh doanh. * Tài sản dài hạn của doanh nghiệp gồm: Tài sản tài chính dài hạn: Là các khoản đầu tƣ vào việc mua bán các chứng khoán có thời hạn thu hồi trên một năm hoặc góp vốn liên doanh bằng tiền, bằng hiện vật, mua cổ phiếu có thời hạn thu hồi vốn trong thời gian trên một năm và các loại đầu tƣ khác vƣợt quá thời hạn trên một năm. Có thể nói tài sản tài chính dài hạn là các khoản vốn mà doanh nghiệp đầu tƣ vào các lĩnh vực kinh doanh, ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 9 trong thời hạn trên một năm nhằm tạo ra nguồn lợi tức lâu dài cho doanh nghiệp. Cụ thể, tài sản tài chính dài hạn bao gồm: - Các chứng khoán dài hạn: Phản ánh giá trị các khoản đầu tƣ cho việc mua bán các cổ phiếu và trái phiếu có thời hạn trên một năm và có thể bán ra bất cứ lúc nào với mục đích kiếm lợi nhuận. Bao gồm: + Cổ phiếu doanh nghiệp: Là chứng chỉ xác nhận vốn góp của chủ sở hữu vào doanh nghiệp đang hoạt động hoặc bắt đầu thành lập. Doanh nghiệp mua cổ phần đƣợc hƣởng lợi tức cổ phần (cổ tức) căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhƣng đồng thời chủ sở hữu vốn cũng phải chịu rủi ro khi doanh nghiệp đó bị thua lỗ, giải thể hoặc phá sản theo Điều lệ của doanh nghiệp và luật phá sản của doanh nghiệp. Cổ phần doanh nghiệp có thể có cổ phần thƣờng và cổ phần ƣu đãi. Mỗi cổ đông có thể mua một hoặc nhiều cổ phần. + Trái phiếu: là chứng chỉ vay nợ có kỳ hạn và có lãi do Nhà nƣớc hoặc doanh nghiệp hay các tổ chức, cá nhân phát hành nhằm huy động vốn cho việc đầu tƣ phát triển. Có 3 loại trái phiếu: Trái phiếu Chính phủ: là chứng chỉ vay nợ của Chính phủ do Bộ Tài chính phát hành dƣới các hình thức: Trái phiếu kho Bạc, trái phiếu công trình, trái phiếu xây dựng Tổ quốc. Trái phiếu địa phƣơng: là chứng chỉ vay nợ của các chính quyền Tỉnh, Thành phố phát hành. Trái phiếu Công ty: là chứng chỉ vay nợ do doanh nghiệp phát hành nhằm vay vốn để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh và đổi mới trang thiết bị, công nghệ của doanh nghiệp. Giá trị chứng khoán đầu tƣ dài hạn đƣợc xác định là giá thực tế (giá gốc) bằng giá mua + các chi phí thu mua (nếu có), nhƣ: Chi phí môi giới, giao dịch, lệ phí, thuế và phí ngân hàng. 10 - Các khoản góp vốn liên doanh: góp vốn liên doanh là một hoạt động đầu tƣ tài chính mà doanh nghiệp đầu tƣ vốn vào một doanh nghiệp khác để nhận kết quả kinh doanh và cùng chịu rủi ro (nếu có theo tỷ lệ vốn góp). Vốn góp liên doanh của doanh nghiệp, bao gồm tất cả các loại tài sản, vật tƣ, tiền vốn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp kể cả vốn vay dài hạn dùng vào việc góp vốn kinh doanh. Tài sản cố định: Là những tài sản có giá trị lớn, có thời gian sử dụng dài cho các hoạt động của doanh nghiệp và phải thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chuẩn sau: Một là phải có thời gian sử dụng trên 1 năm hoặc một kỳ sản xuất kinh doanh (nếu trên 1 năm) Hai là phải đạt một giá trị tối thiểu ở một mức quy định. Tài sản cố định đƣợc phân loại dựa trên các tiêu thức nhất định nhằm phục vụ cho những yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Thông thƣờng có một số cách thức phân loại chủ yếu sau: + Phân loại tài sản cố định theo hình thái biểu hiện: Theo phƣơng pháp này, toàn bộ tài sản cố định của doanh nghiệp đƣợc chia thành hai loại: Tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình Tài sản cố định hữu hình: Là những tài sản cố định có hình thái vật chất cụ thể do doanh nghiệp sử dụng cho hoạt động kinh doanh nhƣ: Nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị, phƣơng tiện vân tải, thiết bị truyền dẫn… Tài sản cố định vô hình: Là những tài sản không có hình thái vật chất nhƣng xác định đƣợc giá trị, do doanh nghiệp quản lý và sử dụng trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tƣợng khác thuê phù hợp với tiêu chuẩn tài sản cố định vô hình. Thông thƣờng, tài sản cố định vô hình bao gồm: Quyền sử dụng đất có thời hạn, nhãn hiệu hàng hoá, quyền phát hành, phần mềm máy vi tính, bản quyền, bằng sáng chế,… 11
- Xem thêm -