Tài liệu Luận văn ths hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần ô tô huyndai thành công việt nam

  • Số trang: 101 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 185 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 8489 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------o0o--------- LÊ THỊ PHƢƠNG LOAN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Hà Nội - Năm 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------o0o--------- LÊ THỊ PHƢƠNG LOAN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng Mã số : 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:PGS-TS ĐẶNG ĐỨC SƠN XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội - Năm 2015 LỜI CAM KẾT Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sĩ với tên đề tài “Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ Phần Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam” là công trình nghiên cứu của tôi dưới sự hướng dẫn của Thầy PGS-TS Đặng Đức Sơn và sự hỗ trợ giúp đỡ của các đồng nghiệp, công nhân viên Công ty Cổ Phần Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam. Các số liệu, kết quả nêu trong Luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn LÊ THỊ PHƢƠNG LOAN LỜI CẢM ƠN Trong suố t quá triǹ h ho ̣c tâ ̣p và hoàn thành luâ ̣n văn này , tôi đã nhâ ̣n đươ ̣c sự hướng dẫn, giúp đỡ quý báu của các thầy cô và các bạn đ ồng nghiệp. Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tôi xin được bày tỏ lới cảm ơn chân thành tới : Ban Giám Hiê ̣u , Khoa Sau Đa ̣i ho ̣c , Bô ̣ môn Tài chính – Ngân hàng Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội đã ta ̣o mo ̣i điề u kiê ̣n thuâ ̣n lơ ̣i giúp đỡ tôi trong quá triǹ h ho ̣c tâ ̣p và đã truy ền đạt nhiều kiến thức rất giá trị của các môn cơ sở trong suốt khóa học, đó là kiến thức nền tảng giúp tôi rất nhiều trong quá trình hoàn chỉnh luận văn. Thầy PGS-TS Đặng Đức Sơn – Viện quản trị tài chính AFC. Thầy đã đô ̣ng viên, giúp đỡ và chỉ bảo tận tình để tôi có thể hoàn thành đươ ̣c luâ ̣n văn này . Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc công ty, Trưởng các phòng ban chuyên môn và đồng nghiệp tại Công ty Cổ Phần Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi giúp tôi nghiên cứu, thu thập số liệu và truyền đạt những kinh nghiệm thực tế tại đơn vị để hoàn thành tốt luận văn này. Sau cùng, tôi xin chân thành cảm ơn đến những người trong gia đình, những người bạn đã tận tình hỗ trợ, góp ý và động viên tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu. Xin chân thành cảm ơn! Học viên LÊ THỊ PHƢƠNG LOAN TÓM TẮT ĐỀ TÀI Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam là công ty nhập khẩu và phân phối Ô tô hàng đầu của Việt Nam. Để có thể nâng cao sức cạnh trang trong thị trường ngày càng khốc liệt, công ty CP Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam cũng như nhóm doanh nghiệp nhập khẩu Ô tô và Việt Nam đang mở chiến lược khẳng định vị trí của mình. Qua quá trình công tác tại công ty, nhận biết được các vấn đề nội tại của doanh nghiệp về vốn cũng như thực trạng hiệu quả hoạt động sử dụng vốn của công ty, tôi đã chọn đề tài “Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam” để nghiên cứu . Đề tài nghiên cứu cụ thể về thực trạng sử dụng vốn doanh nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng, điểm mạnh điểm yếu doanh nghiệp và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cũng như hiệu quả sử dụng vốn của công ty. Đề tài sử dụng hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả sử dụng vốn theo hạng mục: vốn tổng, vốn cố định, vốn lưu động, khả năng thanh toán, khả năng sinh lời và chi tiết đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trên từng mặt hàng kinh doanh. Qua hệ thống chỉ số đánh giá đề tài đưa ra các nhận xét và nhìn nhận thực tế về : điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của doanh nghiệp. Từ những đánh giá nhận xét về các vấn đề nội tại doanh nghiệp, đưa ra các nhóm giải pháp chủ yếu về nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược kinh doanh, giải pháp về chiến lược sản phẩm, giải pháp về hệ thống quản lý tài chính nội bộ, giải pháp về tài chính vốn và giải pháp bộ máy nhân sự năng lực quản trị ,nhằm mục đích để Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam có thể tận dụng thế mạnh và cơ hội, hạn chế khắc phục các điểm yếu để vượt qua các thách thức đảm bảo phát triển bền vững. Những phân tích và nghiên cứu tôi đưa ra trong đề tài nhìn nhận từ những thực tế hoạt động của công ty, các giải pháp mang tính thực tế cao nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty cũng chính là nâng cao hiệu quả sử dụng vốn doanh nghiệp MỤC LỤC Trang CAM KẾT LỜI CẢM ƠN TÓM TẮT DANH MỤC VIẾT TẮT ................................................................................ i DANH MỤC CÁC BẢNG ..............................................................................ii DANH MỤC CÁC HÌNH .............................................................................. iii PHẦN MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1 CHƢƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP ........................... 4 1.1 Tổng quan nghiên cứu: ............................................................................................ 4 1.2 Cơ sở lý luận: ............................................................................................................. 7 1.2.1 Khái niệm và phân loại vốn. .................................................................................... 7 1.2.2 Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp .............................................................. 12 CHƢƠNG II: PHƢƠNG PHÁP VÀ NGHIÊN CỨU .......................................... 24 2.1 Tổng quan về phƣơng pháp nghiên cứu ............................................................. 24 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu tình huống ( Case Study): ....................................... 27 2.2.1 Tiếp cận vấn đề nghiên cứu về vốn của công ty: ................................................. 27 2.2.2 Thu thập thông tin về vốn hoạt động kinh doanh của Công ty: ......................... 27 2.2.3 Nghiên cứu thực trạng vốn của Công ty: .............................................................. 28 2.2.4 Nhận định giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Công ty: .......................... 28 CHƢƠNG III: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2011-2013........................................................................................... 29 3.1 Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ Phần Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam. ................................................................................................................................... 29 3.1.1 Tổng quan về phát triển kinh tế Việt Nam. .......................................................... 29 3.1.2 Tổng quan về thị trường Ô tô Việt Nam ............................................................... 32 3.1.3 Tổng quan về quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam: ..................................................................................... 34 3.1.4 Báo cáo hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam ............................................................................................................................ 39 3.2 Thực trạng sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam. ........................................................................................................................... 42 3.2.1 Đặc điểm về vốn của Cty Cp Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam. ............... 42 3.2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn Công ty CP Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam: .................................................................................................................................... 48 3.3 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam. ................................................................................................................ 65 3.3.1 Những thành công đạt được: .................................................................................. 65 3.3.2 Những hạn chế tồn tại và nguyên nhân ................................................................. 67 CHƢƠNG IV: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM ......................... 69 4.1 Định hƣớng phát triển kinh doanh của công ty trong những năm tới. ........ 69 4.1.1 Tiềm năng phát triển thị trường ô tô của Việt Nam. ........................................... 69 4.1.2 Phương hướng và mục tiêu phát triển công ty Cổ phần Ô tô Hyundai Thành công Việt Nam ................................................................................................................... 71 4.2 Một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam: ........................................................................ 72 4.2.1 Giải pháp nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược kinh doanh: ................. 72 4.2.2 Giải pháp xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả sử dụng vốn theo nhóm sản phẩm, xây dựng chiến lược sản phẩm............................................................................. 76 4.2.3 Giải pháp xây dựng hệ thống quản lý tài chính nội bộ: ...................................... 80 4.2.4 Giải pháp tài chính và vốn: ..................................................................................... 81 4.2.5 Giải pháp cơ cấu bộ máy nhân sự và chú trọng nâng cao năng lực quản trị. ... 82 4.3 Kiến nghị ..................................................................................................................... 83 4.3.1 Kiến nghị với nhà quản lý ...................................................................................... 83 4.3.2 Kiến nghị đối với ngân hàng .................................................................................. 84 4.3.3 Kiến nghị đối với nhà nước .................................................................................... 84 KẾT LUẬN ............................................ .. ............................................................... 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO .................... . ................................................................ 91 DANH MỤC VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa Cộng đồng kinh tế ASEAN 1 AEC 2 ASEAN 3 BLĐ Ban Lãnh Đạo 4 CEO (Chief Executive Officer) Giám đốc điều hành 5 CP Cổ phần 6 CSI (Customer Satisfaction Index) Chỉ số hài long khách hàng 7 DN Doanh nghiệp 8 DT Doanh thu 9 HTC Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam 10 ROA Mức sinh lợi của tổng tài sản 11 ROE Mức sinh lợi của vốn chủ sở hữu 12 SUV Sport Utility Vehicle ( xe thể thao đa dụng) 13 SWOT 14 TNDN Thu nhập doanh nghiệp 15 TS Tài sản 16 TSCĐ Tài sản cố định 17 VCSH Vốn chủ sở hữu (Association of Southest Asian Nations) Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Strength, Weakness, Opportunities, Threat): Ma trận kết hợp các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và đe dọa. i DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng Nội dung 1 Bảng 3.1 2 Bảng 3.2 3 Bảng 3.3 4 Bảng 3.4 Cơ cấu tài sản cố định Công ty 45 5 Bảng 3.5 Cơ cấu vốn bằng tiền công ty từ năm 2011-2013 46 6 Bảng 3.6 Cơ cấu các khoản phải thu của công ty. 47 7 Bảng 3.7 Hiệu quả sử dụng vốn tổng của công ty 48 8 Bảng 3.8 Hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty 50 9 Bảng 3.9 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 51 10 Bảng 3.10 Khả năng sinh lời 53 11 Bảng 3.11 Bảng phân tích ảnh hưởng tỷ suất lợi nhuận trên tài sản 55 12 Bảng 3.12 Bảng phân tích ảnh hưởng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 56 13 Bảng 3.13 Doanh thu theo thứ hạng sản phẩm từ năm 2011-2013 57 14 Bảng 3.14 Lợi nhuận theo thứ hạng sản phẩm từ năm 2011-2013 58 15 Bảng 3.15 Doanh thu theo sản phẩm từ năm 2011-2013 60 16 Bảng 3.16 Lợi nhuận theo sản phẩm từ năm 2011-2013 61 17 Bảng 3.17 Bảng dòng vốn các dòng sản phẩm năm 2011 62 18 Bảng 3.18 Bảng dòng vốn các dòng sản phẩm năm 2012 63 19 Bảng 3.19 Bảng dòng vốn các dòng sản phẩm năm 2013 64 20 Bảng 4.1 Ma trận SWOT của công ty 73 21 Bảng 4.2 Bảng sản phẩm công ty 76 22 Bảng 4.3 Bảng dòng vốn từng sản phẩm từ năm 2011-2013 77 23 Bảng 4.4 24 Bảng 4.5 Trang Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần 40 Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam từ năm 2011-2013 Bảng cơ cấu nguồn vốn công ty năm 2011-2013 42 Cơ cấu vốn Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai Thành Công 44 Việt Nam Bảng phân tích khả năng sinh lợi dòng sản phẩm từ năm 78 2011-2013. Bảng thống kê hạn mức ngân hàng hợp tác cấp cho HTC 81 giai đoạn 2011-2013 ii 1 DANH MỤC CÁC HÌNH DANH MỤC CÁC HÌNH STT Hình Nội Dung Trang 1 Hình 1.1 Chu trình sản xuất kinh doanh 8 2 Hình 3.1 Xu hướng xe nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc và Việt Nam 32 3 Hình 3.2 Bản đồ hệ thống Đại Lý của Công ty Cổ Phần Ô tô 36 Hyundai Thành Công Việt Nam. 4 Hình 3.3 Bảng đánh giá mức độ hài lòng của người tiêu dùng đối 37 thương hiệu 5 Hình 3.4 Top doanh nghiệp trong 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất 38 Việt Nam năm 2011. 6 Hình 3.5 Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý của công ty cổ phần Ô tô 39 Hyundai Thành Công Việt Nam 7 Hình 3.6 Biểu đồ thể hiện mức tăng giảm doanh thu và lợi nhuận qua 41 các năm 8 Hình 3.7 Hiệu quả sử dụng vốn tổng 49 9 Hình 3.8 Hiệu quả sử dụng vốn cố định 54 11 Hình 3.9 Xu hướng kết cấu lợi nhuận theo nhóm hàng 59 12 Hình 4.1 Khả năng sinh lời của từng dòng sản phẩm điển hình qua 78 các năm DANH MỤC CÁC HÌNH 2iii PHẦN MỞ ĐẦU 1. Về tính cấp thiết của đề tài Hoạt động trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt trong giai đoạn suy thoái kinh tế, các doanh nghiệp Việt Nam phải đương đầu với rất nhiều vấn đề khó khăn. Để có thể tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải tận dụng những lợi thế của mình, từng bước khắc phục những điểm yếu để nâng cao khả năng cạnh tranh. Trong đó, ngành nhập khẩu và phân phối Ô tô bị ảnh hưởng khá trực tiếp từ sự suy thoái kinh tế này. Công ty Cổ phần (CP) Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam là công ty nhập khẩu và phân phối Ô tô hàng đầu của Việt Nam. Trong nền kinh tế thị trường, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt, cùng với đó là gặp phải cơn bão suy thoái kinh tế, công ty CP Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam cũng như nhóm doanh nghiệp nhập khẩu Ô tô và Việt Nam đang mở chiến lược cạnh tranh mới để giữ vững và tiếp tục để khẳng định vị trí của mình. Tuy nhiên, với đặc thù ngành hàng kinh doanh đòi hỏi vốn lớn, tình hình sử dụng vốn cũng như hướng kinh doanh của công ty còn nhiều hạn chế, việc sử dụng vốn như thế nào cho hiệu quả luôn là điều các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý của công ty quan tâm. Xuất phát từ tầm quan trọng và thực trạng sử dụng vốn, qua thời gian làm việc tại Công ty CP Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam, tôi đã chọn đề tài “Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam” để nghiên cứu trong đề tài luận văn. Đề tài nghiên cứu các vấn đề: - Nhóm chỉ tiêu đánh giá & đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty CP Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam. - Các yếu tố ảnh hưởng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty CP Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam. - Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty CP Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam. 1 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  Mục đích: - Tổng quan nghiên cứu về những vấn đề cơ bản về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. - Phân tích và đánh giá thực trạng sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam. - Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam.  Nhiệm vụ: Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của Công ty CP Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam. Từ đó, nhận biết được các thuận lợi cũng như khó khăn mà công ty đối mặt trong quản trị nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty CP Ô tô Hyundai Việt Nam. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  Đối tƣợng nghiên cứu: Tình hình sử dụng vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam trong 3 năm 2011-2013.  Phạm vi nghiên cứu: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam thể hiện qua các tài liệu và đặc biệt là các báo cáo tài chính, báo cáo tổng kết của Công ty trong vòng 3 năm 2011-2013, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty CP Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu : Đề tài thực hiện kết hợp nghiên cứu định tính và định lượng trong đó, sử dụng phương pháp nghiên cứu chủ yếu là phương pháp nghiên cứu tình huống ( Case study) và kết hợp với các phương pháp sau: 2  Phương pháp thống kê mô tả  Phương pháp phân tích mô hình SWOT. 5. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, luận văn gồm 04 chương chính sau: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và tổng quan tài liệu nghiên cứu về hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Chƣơng 2: Phương pháp và thiết kế nghiên cứu. Chƣơng 3: Nghiên cứu thực trạng hiệu quả sử dụng vốn Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam trong giai đoạn 2011-2013. Chƣơng 4: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam 3 CHƢƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP Trong chương đầu tiên, tác giả đưa ra tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng vốn. Tổng quan tài liệu đưa ra thực tế tầm quan trọng của đánh giá hiệu quả sử dụng vốn và các kết quả nghiên cứu về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của các nhà nghiên cứu và tác giả trước. Qua đó, đưa ra cơ sở lý luận phù hợp với góc tiếp cận của đề tài nghiên cứu. 1.1 Tổng quan nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế, thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng ở bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp. Mỗi đối tượng quan tâm đến hiệu quả sử dụng vốn trên một giác độ khác nhau, song nhìn chung đều nhằm có được những thông tin cần thiết cho việc ra các quyết định phù hợp với mục tiêu của mình:  Đối tượng bên trong doanh nghiệp: Với nhà quản lý doanh nghiệp, tình hình vốn và hiệu quả sử dụng vốn cung cấp thông tin tổng hợp về tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản cũng như tình hình và kết quả kinh doanh sau một kỳ hoạt động, trên cơ sở đó các nhà quản lý sẽ phân tích đánh giá và đề ra được các giải pháp, quyết định quản lý kịp thời, phù hợp cho sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.  Đối tượng bên ngoài doanh nghiệp: - Với các cơ quan hữu quan của nhà nước như tài chính, ngân hàng kiểm toán, thuế... Báo cáo vốn và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp là tài liệu quan trọng trong việc kiểm tra giám sát, hướng dẫn, tư vấn cho doanh nghiệp thực hiện các chính sách, chế độ kinh tế tài chính của doanh nghiệp. - Với các nhà đầu tư, các nhà cho vay báo cáo vốn và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn doanh nghiệp giúp họ nhận biết khả năng về tài chính, tình hình sử dụng các loại tài sản, nguồn vốn, khả năng sinh lời, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, mức độ rủi ro... để họ cân nhắc, lựa chọn và đưa ra quyết định phù hợp. 4 - Với nhà cung cấp, hiệu quả sử dụng vốn doanh nghiệp tài chính giúp họ nhận biết khả năng thanh toán, phương thức thanh toán, để từ đó họ quyết định bán hàng cho doanh nghiệp nữa hay thôi, hoặc cần áp dụng phương thức thanh toán như thế nào cho hợp lý. - Với khách hàng, báo cáo vốn và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn doanh nghiệp tài chính giúp cho họ có những thông tin về khả năng, năng lực sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, mức độ uy tín của doanh nghiệp, chính sách đãi ngộ khách hàng... để họ có quyết định đúng đắn trong việc mua hàng của doanh nghiệp. - Với cổ đông, công nhân viên, họ quan tâm đến thông tin về khả năng cũng như chính sách chi trả cổ tức, tiền lương, bảo hiểm xã hội, và các vấn đề khác liên quan đến lợi ích của họ khi đanh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Để định hướng nghiên cứu có kết quả, ta cần xác định mục đích nghiên cứu phục vụ trên góc độ từng đối tượng để có cái nhìn sát thực, cũng như đưa ra đánh giá có kết quả và ý nghĩa thực tế. Qua nghiên cứu và thảo khảo các tài liệu khác, tôi nhận thấy rõ rằng đã có rất nhiều tác giả trong và ngoài nước quan tâm để đề tài hiệu quả sử dụng vốn và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đứng trên các góc độ khác nhau. Đó là có thể nghiên cứu về vốn và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trên góc độ đối tượng ngoài doanh nghiệp ( ngân hàng, nhà cung cấp, cơ quan quản lý nhà nước, đối tác, nhà đầu tư…) hay đối tượng là nhà quản lý doanh nghiệp. Cơ sở lý luận về vốn và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đã được trình bày trong rất nhiều cuốn giáo trình của nhiều tác giả khác nhau như: Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp của GS.TS Ngô Thế Chi, Nguyễn Trọng Cơ (2008), Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh của tác giả Phạm Văn Được, Đăng Kim Cương (2001), Giáo trình dự báo và phân tích kinh doanh của tác giả Phạm Đức Dũng (2011), Giáo trình Tài chính doanh nghiệp của tác giả Lưu Thị Hương (2003)…… Bên cạnh đó, hệ thống lý luận còn rất nhiều tác giả vận dụng để phân tích hiệu quả sử dụng vốn ở các doanh nghiệp cụ thể với các ngành nghề kinh doanh khác nhau. 5 Như với tác giả Hà Thị Thanh Huyền nghiên cứu vốn ngành xây dựng với luận văn thạc sĩ :” Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Liên doanh tư vấn và xây dựng – COFEC”. Trong đề tài nghiên cứu, tác giả Hà Thị Thanh Huyền nghiên cứu tổng quan về vốn doanh nghiệp, đưa ra định nghĩa về vốn như sau: “Vốn bao gồm toàn bộ các yếu tố kinh tế được bố trí để sản xuất hàng hóa, dịch vụ như tài sản hữu hình, tài sản vô hình, các kiến thức kinh tế, kỹ thuật của doanh nghiệp được tích lũy, sự khéo léo về trình độ quản lý và các tác nghiệp của các cán bộ điều hành, cùng đội ngũ cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp, uy tín của doanh nghiệp”. Đồng thời, tác giả căn cứ theo đặc điểm thời gian luân chuyển vốn và nguồn hình thành vốn để đưa ra phân loại vốn. Khi phân tích về hiệu quả sử dụng vốn, tác giả Huyền cũng đưa ra bộ hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn để đưa vào đánh giá hiệu quả sử dụng của Công ty Cổ phần Liên doanh tư vấn và xây dựng – COFEC để nhận xét và đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty. Bên cạnh đó, tác giả Đỗ Như Ngọc nghiên cứu vốn trong ngành sơn với đề tài “ Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Sơn Hà Nội”. Tác giả Đỗ Như Ngọc tiếp cận nghiên cứu về vốn của doanh nghiệp và vai trò của vốn trong doanh nghiệp. Đồng thời tác giả Ngọc nêu rõ vai trò và đặc trưng của vốn, và đưa ra quan điểm phân loại vốn theo nguồn hình thành, phương thức chu chuyển, thời gian sử dụng vốn và phạm vi huy động vốn. Điểm nổi bật trong nghiên cứu của tác giả Ngọc là đưa ra khái niệm hiệu quả sử dụng vốn và tầm quan trọng, sự cần thiết của hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Trong đề tài, tác giả Ngọc cũng sử dụng bốn nhóm bộ chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Sơn Hà Nội, đồng thời đưa ra các nhận định đánh giá về thực trang hiệu quả sử dụng vốn của công ty, đồng thời đề xuất các giải pháp thực tế và có giá trị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty. Tác giả Nguyễn Danh Định cũng nghiên cứu vốn trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm với đề tài “ Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Chế 6 biến Thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc”. Trong đề tài này, tác giả Nguyễn Danh Định đưa ra hệ thống lý luận về vốn trong doanh nghiệp, khái niệm đặc trưng của vốn và phân loại vốn theo phương thức chu chuyển và nguồn hình thành. Đồng thời, tác giả sử dụng bộ ba bộ chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của công ty: bộ chỉ tiêu tổng hợp, bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định, bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Tác giả Định sử dụng bộ ba chỉ tiêu này để đánh giá hiệu quả dụng vốn tại Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc, đưa ra thực trạng sử dụng vốn đồng thời đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Mỗi ngành nghề đều có đặc trưng riêng, cũng như vốn sử dụng trong mối ngành nghề, mỗi công ty đều khác nhau. Với vấn đề nghiên cứu trong lĩnh vực nhập khẩu ô tô và góc độ tiếp cận của riêng mình trên phương diện đứng ở vị trí quản lý doanh nghiệp, tôi tán thành với cách tiếp cận về vốn với đề tài của tác giả Đỗ Như Ngọc với đề tài: “ Hiệu quả sử dụng vốn tại Công Cổ Phần Sơn Hà Nội”. Đồng thời, góc tiếp cận hệ thống chỉ sổ đánh giá của tác giả Đỗ Như Ngọc tại Công ty Cổ phần Sơn Hà Nội cũng phù hợp với ý kiến của tôi. Các chỉ số đánh giá khá rõ ràng có thể nhìn nhận được tổng thể tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cũng như tác giả có thể vận dụng hệ thống chỉ số nghiên cứu sau hiệu quả vốn của từng nhóm ngành hàng trong công ty tác giả nghiên cứu. Đề tài nghiên cứu của tôi sẽ đứng trên vai trò nhà quản lý doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam đã xem xét nghiên cứu về thực trạng vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp mình, để nhận biết nguyên nhân, kết quả cũng như đưa ra quyết định về sử dụng hiệu quả vốn, đưa công ty ngày một phát triển lớn mạnh và bền vững. 1.2 Cơ sở lý luận: 1.2.1 Khái niệm và phân loại vốn. 1.2.1.1 Khái niệm vốn của doanh nghiệp. Vốn là một phạm trù kinh tế trong lĩnh vực tài chính nó gắn liền với nền sản xuất hàng hoá. Dưới góc độ là một phạm trù kinh tế, vốn là một điều kiện tiên quyết 7 của bất cứ doanh nghiệp ngành kinh tế, dịch vụ và kỹ thuật nào trong nền kinh tế thuộc hình thức sở hữu khác nhau. Có nhiều khái niệm về vốn kinh doanh, tuy nhiên khái niệm được nhiều người ủng hộ là : Vốn kinh doanh là số vốn được dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, số vốn này được hình thành từ khi thành lập doanh nghiệp(do chủ sở hữu đóng góp ban đầu) và bổ sung thêm trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Tất cả tài sản này đều được quy ra tiền Việt Nam. Mọi doanh nghiệp khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đều phải trải qua chu trình như sau: Hình 1.1 Chu trình sản xuất kinh doanh (Nguồn : Internet) Vốn của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ giá trị tài sản được huy động, sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích sinh lời. 1.2.1.2 Vai trò và đặc trưng của vốn đối với doanh nghiệp: Vốn được xem là một trong những cơ sở quan trọng nhất để đảm bảo sự tồn tại tư cách pháp nhân của một doanh nghiệp trước pháp luật. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn là mạch máu của doanh nghiệp, quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Vốn là yếu tố quyết định đến mở rộng phạm vi hoạt động của doanh nghiệp. Vốn có một số đặc trưng: - Thứ nhất: Vốn là đại diện cho một lượng giá trị tài sản, có nghĩa vốn là biểu hiện bằng giá trị của các tài sản hữu hình và vô hình như: nhà xưởng, đất đai, máy móc, thiết bị, chất xám, thông tin,… 8 - Thứ hai: Vốn luôn vận động để sinh lời. Vốn được biểu hiện bằng tiền nhưng tiền chỉ là dạng tiềm năng của vốn. Để biến thành vốn thì đồng tiền đó phải được đưa vào hoạt động kinh doanh nhằm kiếm lời. Trong quá trình vận động, đồng vốn có thể thay đổi hình thái biểu hiện, nhưng điểm xuất phát và điểm cuối cùng của vòng tuần hoàn phải là giá trị là tiền. Đồng vốn phải quay về xuất phát với giá trị lớn hơn đó là nguyên lý đầu tư, sử dụng và bảo toàn vốn. Do vậy khi đồng vốn bị ứ đọng, tài sản cố định không được sử dụng, tài nguyên, sức lao động không được dùng đến và nảy sinh các khoản nợ khó đòi… là đồng vốn “chết”. Mặt khác, tiền có vận động nhưng bị phân tán quay về nơi xuất phát với giá trị thấp hơn thì đồng vốn cũng không được đảm bảo, chu kỳ vận động tiếp theo sẽ bị ảnh hưởng. - Thứ ba: Vốn không tách rời chủ sở hữu trong quá trình vận động, mỗi đồng vốn phải gắn với một chủ sở hữu nhất định. Nếu đồng vốn không rõ ràng về chủ sở hữu sẽ có chi phí lãng phí, không hiệu quả. - Thứ tƣ: Phải xem xét về yếu tố thời gian của đồng vốn, điều này có nghĩa là vốn có giá trị về mặt thời gian. Trong điều kiện cơ chế thị trường, phải xem xét yếu tố thời gian vì ảnh hưởng sự biến động của giá cả, lạm phát nên giá trị của đồng tiền ở mỗi thời kỳ là khác nhau. - Thứ năm: Vốn phải được tập trung tích tụ đến một lượng nhất định mới có thể phát huy được tác dụng. Doanh nghiệp không chỉ khai thác tiềm năng về vốn của mình mà còn phải tìm cách thu hút nguồn vốn từ bên ngoài như phát hành cổ phiếu, liên doanh liên kết với các doanh nghiệp khác. Nhờ vậy vốn của doanh nghiệp sẽ tăng lên và được gom thành món lớn. - Thứ sáu: Vốn được quan niệm là một loại hàng hoá đặc biệt trong nền kinh tế thị trường. Nhưng người có vốn có thể cho vay và những người cần vốn sẽ đi vay, có nghĩa là mua quyền sử dụng vốn của người có quyền sở hữu vốn. Khi đó quyền sở hữu vốn không di chuyển nhượng qua sự vay nợ. Người vay phải trả một tỷ lệ lãi suất hay chính là giá của quyền sử dụng vốn. Việc mua này diễn ra trên thị trường tài chính, giá mua bán tuân theo quan hệ cung - cầu vốn trên thị trường. 9
- Xem thêm -