Tài liệu Luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng ngoại thương việt nam

  • Số trang: 146 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 150 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39801 tài liệu

Mô tả:

INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chirang trinh Cao hoc Quan tri kinh doanh Quoc te LUAN VAN TOT NGHIEP QUAN TRI RUIRO TIN DUNG TAINGAN HANG NGOAI THlTONG VIET NAM NGUYEN VAN VIET IEMBA#3 THANG 05 - 2007 INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chircmg trinh Cao hoc Quan tri kinh doanh Quoc tl B A N LUAN VAN NAY Dl/OC N O P C H O TRlTOfNG DAI HOC IRVINE (MY) VA KHOA QUAN TRI KINH DOANH HSB (DAI HOC QUOC GIA HA NOI) BAN LUAN VAN N A Y LA M Q T PHAN BAT BUOC TRONG CHUONG D A O TAO THAC St Q U A N TRI KINH DOANH QUOC TE THANG 05-2007 TRINH Phe duyet ciia Chu-otig trinh Cao hoc quan tri kinh doanh quoc te Chu nhiem chuang trinh Toi xac nhan rang ban khoa luan nay da dap ung dugc cac yeu cau mot khoa luan tot nghiep thuoc chuang trinh dao tao Thac sy Quan tri kinh doanh. Chu tich Hoi dong PGS.TS.VuCongTy Chung toi, ky ten duoi day xac nhan rang chung toi da doc toan bo khoa luan nay va cong nhan ban khoa luan hoan toan dap ung cac tieu chuan cua mot khoa luan Thac sy quan tri kinh doanh. Giao vien huong dan TS. Chu Thanh Cac thanh vien Hoi dong PGS.TS. VU TRI DUNG NCS.DANGNGOCSLT TS. CHU THANH TS. TRAN D O A N KIM DANH MUC T f VIET TAT Ngan hang thuong mai NHTM Ngan hang thuong mai Co phan NHTMCP Ngan hang Nha nuoc NHNN Cac doanh nghiep vua va nho SMEs Doanh nghiep Nha nuoc DNNN Dong Viet Nam VND Dola My USD Doanh nghiep c6 von dau tu nuoc ngoai FDI Hoi dong quan tri HDQT Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam Vietcombank Du phong rui ro DPRR Trach nhiem hun han TNHH MUC LUC • • Trang PHANMdDAU 1 Ten de tai 1 Ly do chon de tai 1 Muc tieu ngiiien cihi 2 Phirongphap nghien ciru 2 CHirONGhNGAN H A N G THUONG MAI VA QUAN TRI RUI RO TIN DUNG 3 1.1 Tong quan ve Ngan hang thuong mai va tin dung ngan hang 3 1.1.1 Tdngquan viNgdn hang thuffng mai 3 L L L l Khai niem ve Ngan hang thuong mai 3 L L1.2 Dae trung hoat dong kinh doanh cua Ngan hang thuong mai 5 1.1.1.3 Vai tro cua NHTM doi voi su phat trien cua nen kinh te 8 1.1.1.4 Nhung quy che dac biet doi voi Ngan hang thuong mai 10 1.1.1.5 Nhung rui ro chu yeu trong kinh doanh ngan hang 11 1.1.2 Tdngquan vi Tin dung ngan hdng 14 1.1.2.1 Khai niem va ban chat tin dung ngan hang 14 1.1.2.2 Vai tro cua tin dung ngan hang trong nen kinh te 15 1.1.2.3 Phan loai tin dung ngan hang 17 1.2 Quan tri rui so tin dung ngan hang 19 1.2.1 Rui ro tin dung 19 1.2.1.1 Khai niem rui ro tin dung 19 1.2.1.2 Tac hai cua rui ro tin dung 21 1.2.2 Quan tri rui ro tin dung 22 1.2.2.1 Khai niem ve quan tri rui ro tin dung 22 1.2.2.2 Nguyen nhan dan toi rui ro tin dung 31 1.2.2.3 Cac dau hieu nhan biet khoan tin dung c6 v4n dk 36 1.2.2.4 Phuong phap do luong rui ro/t6n thk tin dung 40 1.2.2.5 Mot so bien phap phong ngira va han chS rui ro tin dung 43 1.2.2.6 Xu ly nhung khoan cho vay c6 v§n dk 48 1.2.2.7 Cac bien phap nang cao chdt lugng quan tri rui ro tin dung 49 56 Tdm tat chu'ong 1 CHU'OnVG 2: THlTC TRANG QUAN TRI RUI RO TIN DUNG TAI NGAN HANG NGOAI THl/OfNG VIET NAM 57 2.1 Khai quat ve hoat dong kinh doanh cua Vietcombank 57 2.1.1 Khai qudt vi Vietcombank 57 2.1.2 Mo hlnh to chuc cua Vietcombank 60 2.1.3 Hoat dong kinh doanh cua Vietcombank 61 2.1.3.1 Hoat dong huy dong va quan tri von 52 2.1.3.2 Hoat dong tin dung 64 2.1.3.3 Hoat dong thanh toan va kinh doanh von 64 2.1.3.4 Cong nghevasanpham mai 67 2.1.3.5 Quan ly rui ro va an toan von 67 2.1.3.6 Kit qua tai chinh 68 2.1.4 Vietcombank voi tiin trinh cophdn hod 69 2.1.5 Dinh hu&ngphdt trien cua Vietcombank 71 2.1.5.1 Dinh huong phat tridn cua Vietcombank 71 2.1.5.2 Phuong huong nhiem vu nam 2007 72 2.2 Hoat dong tin dung va thuc trang ng xau tai Vietcombank 73 2.2.1 Hoat dong tin dung cua Vietcombank 73 2.2.2 Thuc trqng ngf xau vd xu ly nff xau tai Vietcombank 78 2.2.3 Mgi sd ddnh gid tit kit qua phan loai na vd trich lap DPRR 84 2.3 Thwc trang quan tri rui ro tin dung tai Vietcombank 91 2.3.1 Cot cau to chicc hoat dong tin dung tai Vietcombank hiin nay 91 2.3.1.1 Mo hinh to chuc hoat dong tin dung 91 2.3.1.2 Bo may to chuc quan ly rui ro tin dung 92 2.3.2 Chiin iirtrc, dinh hu&ng, ki hoach hoat dong tin dung 95 2.3.2.1 Chien luge hoat dong tin dung 95 2.3.2.2 Dinh huong hoat dong tin dung 96 2.3.2.3 Ke hoach hoat dong tin dung 97 2.3.3 Chinh sdch tin d{ingcua Vietcombank 98 2.3.3.1 Nguyen tac chung 98 2.3.3.2 Chinh sach cho vay doi voi khach hang 99 2.3.3.3 Chinh sach quan ly rui ro tin dung 100 2.3.4 Kiem tra, kiemsodttin dung 102 2.3.4.1 Kiem tra, kidm soat tin dung tai Hoi so chinh 102 2.3.4.2 Kilm tra, kilm soat tin dung tai Chi nhanh 103 2.3.5 Nhitng han che vd nguyin nhan 103 2.3.5.1 Han chk vk thong tin trong trong viec ra quyet dinh cap tin dung 104 2.3.5.2 Thilu mot s6 han muc gioi han muc do tap trung trong danh muc cho vay 105 2.3.5.3 Chiln luge tin dung chua dugc hoach dinh mot each bai ban 105 2.3.5.4 Kha nang phan tich nganh, mat hang, ITnh virc con yeu 106 2.3.5.5 Chat lugng quan ly ng vay va ngan ngua rui ro tin dung chua cao 106 2.3.5.6 Chua thuc hien danh gia lai tai san bao dam cho cac khoan tin dung 107 2.3.5.7 Hieu lire kiem tra, kiem soat rui ro tin dung con yeu 107 2.4 Ket luan ve thuc trang quan tri rui ro tin dung 107 2.4.1 vk CO ciu to chuc 107 2.4.2 vk danh muc cho vay va trich lap DPRR 107 2.4.3 Ve quan tri rui ro tin dung 110 2.4.4 Ve nhan lire va cac van de lien quan 113 2.4.5 Ve luat, chinh sach cua Nha nuoc 113 Tom t^t chuorng 2 114 CHUONG 3: MOT SO KIEN NGHI VE QUAN TRI RUI RO TIN DUNG TAI NGAN 115 HANG NGOAI Tin/ONG VIET NAM 3.1 Kien nghi va de xuat vol Vietcombank 115 3.1.1 Ve hoach dinh chien luge va chinh sach cho vay 115 3.1.2 Ve nhan luc hoat dong trong ITnh virc tin dung va cac van de lien quan.... 116 3.1.3 Hoan thien mo hinh to chuc va quy trinh cap tin dung, quan tri rui ro 118 3.1.4 Nhanh chong trien khai thuc hien viec phan loai ng va trich lap DPRR 119 tin dung theo muc do rui ro cua khoan vay 3.1.5 Ap dung phuong phap tinh t6n th^t tin dung dua tren he thong co so du 120 lieu danh gia noi bg 3.1.6 Quan tri danh muc tai san bao dam 123 3.1.7 Phong ngua rui ro tin dung thong qua viec mo rgng cac nghiep vu phai 126 sinh, nghiep vu chung khoan hoa bang tong ket tai san 3.2 Kien nghi vol Ngan hang Nha niro^c 126 3.2.1 Tang cuong hoat dong cua Trung tarn thong tin Tin dung 126 3.2.2 Thanh lap Cong ty dinh muc tin nhiem Viet Nam 127 3.2.3 Kiem toan de xac dinh ng xau cua he thong Ngan hang Viet Nam 128 3.3 Kien nghj vol Nha nu-o-c 129 3.3.1 Xay dung co che thi truong mua ban ng 129 3.3.2 Thay doi co che phap ly cho Cong ty mua ban ng va tai san t6n dong.. 129 3.3.3 Ve viec NHTM dugc thuc hien to chuc lai, sat nhap, thanh ly doanh 131 nghiep hay yeu cau doanh nghiep tuyen bo pha san 3.4 Nhung ban che cua luan van va huong nghien cuii tiep theo 131 3.4.1 Nhung han che 131 3.4.2 Huong nghien cuu tiep theo 131 Tom tat ChuOTig 3 132 Ket luan 133 Tai lieu tham khao 134 DANH MUC BANG BIEU Trang So do 1-1 Nhung chuc nang co ban cua ngan hang hien dai 2 So do 1-2 Qua trinh quan tri rui ro tin dung tai NHTM 24 So db 1-3 Mo hinh he thong Quan tri rui ro tin dung tai NHTM 25 So d6 1-4 Khung quan tri rui ro tin dung 28 Bang 1-5 Thu tir xep hang rui ro tin dung cua doanh nghiep.... 50 Bang 1-6 Bang diem quylt dinh cip tin dung tieu dung ca nhan 52 So do 2-1 Mo hinh to chuc cua Vietcombank 60 Bang 2-2 T6ng tai san cua Vietcombank 2004-2006 62 Bang 2-3 Co cau nguon von theo thi truong cua Vietcombank 2004-2006 63 Bang 2-4 Co c4u ngu6n v6n VND/USD cua Vietcombank 2004-2006 63 Bang 2-5 Doanh so va thi phan thanh toan XNK cua Vietcombank 2004-2006 65 Bang 2-6 Mot so chi tieu tai chinh co ban cua Vietcombank 2004-2006 69 Bang 2-7 Muc tieu nam 2007 cua Vietcombank 72 Bang 2-8 Du ng va tong tai san cua Vietcombank 2004-2006 75 Bang 2-9 Phan tich ng vay theo nganh kinh te tai 31/12 cac nam 2004-2006 76 Bang 2-10 Phan tich ng vay theo loai hinh DN tai 31/12 cac nam 2004-2006 77 Bang 2-11 Cac chi so phan anh rui ro tin dung tai Vietcombank 2004-2006 80 Bang 2-12 Quy DPRR va su dung DPRR 2004-2006 82 Bang 2-13 Bang tong hgp ket qua phan loai ng cac nam 2004 - 2006 85 Bang 2-14 Bang t6ng hgp kit qua phan loai ng tai 31/12/2004 89 So db 2-15 Mo hinh to chuc hoat dong tin dung tai Vietcombank 91 Bang 2-16 K6 hoach va thuc hien cac muc tieu hoat dong tin dung 2004-2006 97 PHAN MO DAU 1. Ly do chon de tai Trong boi canh nen kinh xk cua Viet Nam dang hoi nhap sau rgng vac kinh te the gioi. Nen kinh te Viet Nam dung truac nhung ca hoi va thach thuc v6 cung to Ian. He thong Ngan hang Viet Nam khong dung ngoai dong chay do, se phai cai each toan dien va sau sac de ton tai va phat trien trong boi canh canh tranh va hoi nhap thi truong tai chinh va nen cong nghiep dich vu tai chinh - ngan hang ngay cang gia tang manh me. Hoat dong kinh doanh cua cac NHTM Viet Nam dang tra nen phuc tap han, ap luc canh tranh giua cac ngan hang Ion han va cung vai no, muc do rui ro ciing tang len. Trong boi canh do, hieu qua kinh doanh cua NHTM tuy thugc rat nhieu vac nang luc quan trj rui ro. Dac biet la cac NHTM phai nang cao nang luc va chat lugng quan tri rui ro tin dung, bai vi hoat dong tin dung hien dang chiem ty trong Ion nhat trong danh muc tai san va nguon thu nhap cua ngan hang. Do do, toi chon de tai "Qudn tri riti ro tin dung tai Ngan hdng Ngoai thuo'ng Viet Nam" cho Luan van tot nghiep Chuang trinh Cao hoc Quan tri kinh doanh Quoc te. 2. Muc dich nghien cuu - He thdng hoa nhung vdn de ly luan co ban ve tin dung ngan hang, rui ro tfn dung va quan tri rui ro tin dung trong hoat dong kinh doanh cua NHTM. - Phan tich, danh gia thuc trang cong tac quan tri rui ro tin dung tai Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam. - D6 xuat mot so kiln nghi vk cong tac quan tri rui ro tin dung tai Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam, 3. Phuong phap nghien cuu Trong qua trinh nghien cuu de thuc hien Luan van, tac gia su dung tong hgp cac phuong phap nghien cuu khac nhau nhu phuong phap duy vat bien chung, phuong phap tiep can he thong, phuong phap thong ke va so sanh de tien hanh nghien cuu de tai. 4. Ket cau cua Luan van Ngoai Phan mo dau, ket luan va danh muc tai lieu tham khao, noi dung chinh cua Luan van dugc ket cau thanh 3 chuang. Chuang 1: Ngan hang thuong mai va Quan tri rui ro tin dung, Chuang 2: Thuc trang quan tri rui ro tin dung tai Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam. Chuong 3: Mot so kien nghi ve quan tri rui ro tin dung tai Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam. CHU'ONGl: NGAN HANG THU^ONG MAI VA QUAN TRI RUI RO TIN DUNG Ngan hang la mot trong nhung t6 chuc tai chinh quan trong nhat cua nin kinh tk. D6i voi hdu hit cac ngan hang, khoan muc cho vay chilm tu 50%-70% gia tri tong tai san va tao ra tu 1/2 din 2/3 ngudn thu cua ngan hang. D6ng thoi, rui ro trong hoat dong ngan hang c6 xu huong tap trung vao danh muc cac khoan cho vay. Do do mot noi dung quan trong d5i vai NHTM la cong tac quan tri rui ro tin dung dk giam thilu rui ro din muc th4p nh^t va c6 thi chap nhan dugc, khong anh huong toi kha nang canh tranh va t6n tai cua Ngan hang. Chuang nay bao gom cac noi dung sau: • Khai niem, dac trung va vai tro cua NHTM. • Tin dung va rui ro tin dung ngan hang. • Quan tri rui ro tin dung trong hoat dong kinh doanh tin dung cua NHTM. 1.1 TONG QUAN VE NGAN H A N G THU^ONG MAI VA TIN DUNG NGAN HANG 1.1.1 TONG QUAN VE NGAN H A N G THU^ONG MAI 1.1.1.1 Khai niem ve Ngan hang thuong mai Ngan hang la mot loai hinh to chuc co vai tro quan trong trong nen kinh te. Ro rang, cac Ngan hang co the dugc dinh nghia qua cac chuc nang (cac dich vu) ma cac ngan hang nay cung cap va thuc hien trong nen kinh te. Mot each tiep can than trong nhat, thi Ngan hang la mot hinh thuc to chuc tai chinh cung cap mot danh muc cac dich vu tai chinh da dang nhk - dac biet la tin dung, tiet kiem va dich vu thanh toan - va thuc hien nhieu chuc nang tai chinh nhat so voi bat ky mot to chuc kinh doanh nao trong nen kinh te. Nhung viec dua ra mot djnh nghia Ngan hang mang tinh thong nhat la rat kho khan, boi hoat dong cua NHTM rat da dang, phuc tap va luon bien dong theo su thay d5i chung ciia nen kinh te. Mat khac, do tap quan va luat phap tai moi qu6c gia, moi vung lanh th6 khac nhau da dan den quan niem ve Ngan hang khong dong nhat giua cac khu vuc tren the gioi. Tai Viet Nam, thi ""Ngan hdng la loai hinh to chuc tin dung dugc thuc hien toan bg hoat dong ngan hang va cac hoat dong kinh doanh khac c6 lien quan. Theo tinh chat va muc tieu hoat dong, cac loai hinh ngan hang gom NHTM, ngan hang phat trien, ngan hang dau tu, ngan hang chinh sach, ngan hang hgp tac va cac loai hinh ngan hang khac", va '"Td chicc tin dung la doanh nghiep dugc thanh lap theo quy dinh cua Luat nay va cac quy dinh khac cua phap luat de hoat dong ngan hang" (Dieu 20 - Luat T6 chuc tin dung sua doi nam 2004). Sffddl-1 Nhung chuc nang co ban cua ngan hang hien dai Chuc nang Tin dung Churc nang Uy thac Chuc nang Quan ly tien mSt Churc nSng Bao hiem NGAN HANG Chuc nang Lap ke hoach dau tu HIEN DAI J X 1 Chuc nang Moi giai Chuc nang Thanh toan ' Churc nang ngan hang dau tu va bao lanh Chuc nang Tiet kiem (Nguon: Quan tri Ngan hdng thuong mgi - Peter S.Rose, 2001) Trong nen kinh te hien dai, hoat dong cua cac trung gian tai chinh ngay cang phat trien ve so lugng va quy mo, voi su da dang, phong phu va dan xen Ian nhau. Mac du chi co mot ranh gioi mong manh giiia NHTM voi cac ngan hang va cac to chuc tin dung khac. Nguoi ta van tach NHTM ra thanh mot nhom rieng. Dac trung co ban de phan biet NHTM la o cho, NHTM la ngan hang kinh doanh tien gui, chu yeu la tien gui khong ky han, chinh tu hoat dong do da tao cho NHTM co hoi de tang boi so tien gui cua khach hang trong he thong ngan hang cua minh. 1.1.1.2 Dac tru-ng hoat dong kinh doanh cua Ngan hang thu'ong mai Trong so cac To chuc tai chinh trung gian, he thong NHTM chiem vi tri quan trong nhat, ca ve quy mo tai san va ve cac thanh phan nghiep vu. Xet ve dac trung hoat dong cua NHTM, can chu y cac van de quan trong sau: o Quan hi tin dung ngan hdng dua trin ca s& hodn tra NHTM voi tu each la mot doanh nghiep kinh doanh tien te, hoat dong tren co so di vay de cho vay. Day thuc chat la viec chuyen nhugng "quyen su dung cac khoan tien te", chu khong phai la chuyen nhugng quyen so hihi. Do do, cac khoan tin dung ma ngan hang c4p ra sau mot thai gian nhat dinh phai dugc hoan tra ngugc tro lai. o Lai suht biiu hiin dac trung vi hoat dong kinh doanh Lai suit bilu hien gia ca khoan ti^n ma NHTM doi hoi khi tarn thoi trao quyen su dung khoan Xikn cua minh cho nguoi di vay. Mac du cac dich vu kinh doanh cua ngan hang cung c4p cho khach hang xkx da dang. Nhung cong viec kinh doanh chinh cua Ngan hang van la: thanh toan lai suit (lai X\kn gui) cho phan tien gui cua khach hang va tinh lai suat (lai cho vay) d6i voi khoan tien cho khach hang vay. Co hai nhan t6 ciu thanh trong bit ky mot lai suat nao: thir nhat, do la phan tien tra cho nguoi cho vay khi nguoi do trao lai quyen su dung von; thu hai, la phan tien trang trai yeu to rui ro trong truong hgp von khong dugc hoan tra. Do do, lai suat ap dung doi voi cac loai cho vay cua ngan hang khac nhau va tang len tuy theo boi canh cua khoan cho vay. o Yeu td long tin trong hoat dong kinh doanh tin dung Tin dung la su cho vay co hua hen thoi gian hoan tra. Su hua hen bieu hien muc tin nhiem cua nguoi cho vay, yeu to tin nhiem la yeu to bao trum trong hoat dong tin dung, la dieu kien can cho quan he tin dung phat sinh. o Tin dung ngan hdng tao tien ky thdc, tao tai nguyin cho hoat dong kinh doanh ngan hdng Chuc nang tao tien va huy tien la chuc nang rieng co cua tin dung ngan hang. Chuc nang nay da lam cho hoat dong kinh doanh tin dung cua ngan hang khac han vai cac hoat dong kinh doanh thong thuong khac. NHTM cho vay (khong bang tien mat) se lam tang lugng tien; ngugc lai, khi thu ng (khong bang tien mat) se lam giam mot lugng tien.NHTM thong qua hoat dong tin dung da tao tien va huy tien, cung cap phuong tien thanh toan cho nen kinh te. Khi lam dieu do, ngan hang da tao ra tai nguyen quan trong nhat phuc vu cho hoat dong kinh doanh cua ban than ngan hang. o Cdng nghi ngan hdng la cdng nghi dac biet - cdng nghi biin ddi ca cau thai han cua cdc ddng tien Hoat dong kinh te trong xa hoi luon xay ra tinh trang nhung nguoi thua tien muon cho vay kiem loi va nhung nguoi thieu tien muon di vay. Thi truong tai chinh true tiep bi be tic khong giai quydt noi, do khong hoa hgp dugc y nguyen cua nguoi cho vay va nguoi di vay, vi khong trung khop ve thoi han, so lugng von va nhimg rui ro... Thong qua hoat dong tin dung, ngan hang tuy cam giu cac tich san (tai san co) kem linh hoat (cua nguoi di vay cuoi cung) so voi tieu san (tai san ng) ma ho phat hanh (voi nhung nguoi cho vay dau tien), nhung van duy tri dugc cac nang luc chi tra. Khi cac ngan hang cap tin dung cho khach hang, tuc la ngan hang cam ket kha nang thanh toan theo yeu cau cua khach hang, ngan hang da thiet ke co cau thai han hgp ly de dam bao kha nang thanh khoan. Cac bien phap nham thay doi thai han ngan quy luon luon dap ung dugc yeu cau ve kha nang thanh toan cho khach hang, ciing nhu kha nang thanh khoan cua ngan hang da hinh thanh mot cong nghe dac biet cua ngan hang: cong nghe thay doi thai han su dung cac dong tien. o Cdc nghiep vu cd diin vd hiin dai cua NHTM Mot so cac nghiep vu truyen thong tien hanh tren co so tien mat van dugc cac NHTM hien dai duy tri. Mat khac, cac nghiep vu hien dai, tuc tao ra cac cong cu thanh toan qua ngan hang thay tien Trung uong (ca so tien te) luon dugc phat minh va bo sung da lam cho cac nghiep vu ngan hang da dang va phong phu. o Cdc ly thuyet ve can bang ddi nghich giita tinh luu hoat vd tinh sinh l&i cua cdc khoan muc cho vay cua NHTM Cac nha ngan hang da co each tiep can hien dai, nhan manh tuang tac giiia ly thuyet kinh xk va kinh nghiem thuc te, xay dung cac ly thuyet ve can bang doi nghich giua tinh luu hoat va tinh sinh lai ciia cac khoan muc cho vay cua ngan hang, xem xet viec ket hgp quan ly tai san ng vai quan ly tai san co, tuc la mot phuong thuc quan ly tong hgp cho hoat dong kinh doanh cua NHTM. o Hoat ddng cda ngan hdng mang tinh qudc te Hoat dong cua NHTM khong chi gin li§n voi n^n kinh te trong nuoc, ma con gan chat voi nhung dien biln va thay ddi trong n^n kinh te quoc te trong boi canh hoi nhap. Do vay, cac phuong phap, ky thuat nghiep vu, viec su dung cac cong cu, cac thong le giao dich...khong thi bo hep trong tung qudc gia, ma phai thich ung voi cac tieu chuin, nguyen tic trong giao dich cua cac ngan hang tren the gioi. o NHTM Id trung tarn biin ddi vd tiep nhan rui ro trong nin kinh ti Trong thuc te, he thong ngan hang va nen kinh te luon co moi quan he tac dong qua lai Ian nhau mot each chat che. Quan niem ve NHTM chi thuc su dung dan khi dugc xem xet gan voi hoat dong cua nen kinh te, dac biet khi dugc xem xet duoi goc dp rui ro cua nen kinh te. Thong qua cac kenh huy dong, NHTM nhan cac nguon tai chinh tu nhung nguoi cho vay dau tien; con thong qua cac kenh tin dung, NHTM chuyen cac luong tai chinh den tay nguoi di vay sau cung. Cung bang hai each do, NHTM chuyen di va nhan ve cac luong tai chinh tu cac dinh che tai chinh khac. Khi lam nhu vay, NHTM cung dong thai tao lap cac kenh dan riii ro giua cac chu the kinh te, cac dinh che tai chinh voi nhau va nhan lay rui ro cho chinh minh. Vi vay, khi mot chu the trong nen kinh te hoac dinh che tai chinh gap rui ro, neu khong CO bien phap ngan chan kip thoi, rui ro se Ian truyen va thiet hai se nhan rong trong nen kinh te. Mat khac, khi NHTM gap rui ro, no se su dung cac kenh huy dong va cho vay chuyen nii ro cho cac chu the trong nen kinh te. Do do, qua hoat dong tin dung, cac NHTM mo rong Igi nhuan, nhung dong thai mo rgng rui ro cho cac chu the kinh te va cho nen kinh te. 1.1.1.3 Vai tro cua Ngan hang thyong mai doi vol su* phat trien cua nen kinh te o Ngan hdng Id nai cung cap von cho nin kinh ti Chuc nang trung gian tin dung la chuc nang dac trung va co ban nhat cua NHTM va co y nghia dac biet quan trong trong viec thuc day nen kinh te phat trien. Thuc hien chuc nang nay, mot mat NHTM huy dong va tap trung cac nguon von tien te tam thoi nhan roi cua cac chu the trong nen kinh te de hinh thanh cac nguon von cho vay; mat khac, tren co scr so von da huy dong dugc, thong qua nghiep vu tin dung, ngan hang cung cip von cho mgi hoat dong kinh te, dap ung cac nhu cau von san xuat, kinh doanh. tieu dung.. .cua cac chu the, gop phan dam bao su van dong lien tuc cua guong may kinh te xa hoi, thuc day tang truong kinh te. NHTM voi tu each la noi tap trung dai bg phan von nhan roi, la trung tam dap ung nhu cau von cho dau tu phat trien. Nhu vay, tin dung ngan hang vua giup cac doanh nghiep rut ngan dugc thoi gian tich luy von nhanh chong cho dau tu md rgng san xuat, vua gop phan day nhanh toe do tap trung va tich luy von cho nen kinh te. o Ngan hdng Id cau ndi giita cdc doanh nghiep v&i thi tru&ng Dung truoc yeu cau phai ton tai va phat trien trong moi truong canh tranh khoc liet, doi hoi mgi doanh nghiep deu phai khong ngung huy dong va su dung c6 hieu qua nhat cac nguon luc, nham nang cao chat lugng hoat dong kinh doanh ve mgi mat. Cac hoat dong ciia doanh nghiep doi hoi phai co mot khoi lugng Ion von dau tu, cac djch vu tai chinh, thong tin va tu van chat lugng cao. Thong qua nghiep vu tin dung, tai trg ngoai thuong va cac dich vu tien tien, hien dai ciia minh, NHTM da tro thanh chiec cau noi khong the thieu cua doanh nghiep voi thi truong, trg giiip doanh nghiep dung vung trong moi truong canh tranh day bien dong va khoc liet. o NHTM Id cdng cu diNhd nu&c diiu tiit vimd nin kinh ti Trong nin kinh xk thi truong, viec dieu tiet tien te (bao gom cac chinh sach tien te va cac cong cu cua no) c6 thi dieu tiet gian tiep va v6 ciing hieu qua den nhung hoat dong vT mo cua nin kinh tl qudc gia. Mot ndi dung quan trong ciia dieu tiet tien te la dieu hoa khdi tien te. Thdng qua hoat ddng tin dung va thanh toan trong he thdng ciia minh, cac NHTM da gdp phin quan trgng trong viec dilu hoa khdi lugng tiln cung ung trong luu thdng duoi su tac ddng ciia Ngan hang Trung uong. Cac NHTM cd vai tro dac biet quan trgng trong viec md rgng hay thu hep khdi lugng tiln cung ung cho nin kinh tl, tu do dn dinh gia tri ddng tien va kiem soat lam phat.
- Xem thêm -