Tài liệu Luận văn thạc sĩ quản lý ngân quỹ các công ty bảo hiểm nghiên cứu tình huống tại bảo việt việt nam

  • Số trang: 126 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 118 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39837 tài liệu

Mô tả:

INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chyang trinh cao hoc Quan trj kinh doanh Quoc te LUAN VAN TOT NGHIEP QUAN LY NGAN QUY CUA CAC CONG TV BAG HIEM NGHIEN ClTU TINH HUONG TAX BAO VIET VIET NAM A a LE TIEN TOAN IEMBA#3 » THANG05,2007 INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) r r Chirang trinh cao hoc Quan tri kinh doanh Quoc te BAN LOAN VAN NAY Dl/OC N Q P C H O TRl/OfNG DAI HOC IRVINE (HOA KY) VA KHOA QUAN TRI KINH DOANH (TRI/dNG DAI HOC QUOC GIA HA NQI) BAN LUAN VAN LA M O T PHAN BAT BUQC TRONG CHUONG TRINH DAO TAO THAC SY Q U A N TRI KINH DOANH QUOC TE THANG 05, 2007 Phe duyet cua Chuong trinh Cao hoc quan trj kinh doanh qu6c te Chu nhiem chuang trinh Toi xac nhan rang luan van nay da dap lirng dircfc cac yeu cau cua mot luan van tot nghiep thuoc chuong trinh dao tao Thac sy Quan tri kinh doanh. gi dong Chung toi, ky ten duai day xac nhan rang chung toi da doc toan bp luan van nay va cong nhan ban luan van hoan toan dap ung cac tieu chudn cua mot luan van Thac sy quan tri kinh doanh. NCS. Tran Phuong Lan Giao vien huong dan Cac thanh vien Hoi dong (Xep thir tir ten theo bang chu* cai) NCS. TrAn Phuong Lan TS. Pham Quang Ngoe PGS-TS. Ngo Thi Kim Thanh PGS-TS. Vu Cong Ty DANH MUC CAC TlT VIET TAT CTTV Cong ty thanh vien BVVN Bao Viet Viet Nam DNBH Doanh nghiep bao hiem phi nhan tho TK Tai khoan VCB Ngan hang Ngoai thuang Viet Nam BVFMC Cong ty quan ly quy dau tu chung khoan Bao Viet MUC LUC CHU'ONG 1 : CO Sd LY LUAN VE QUAN LY NGAN QUY TAI DOANH NGHIEP BAO HIEM PHI NHAN THO 1 1.1 1 Tong quan ve cong ty bao hiem 1.1.1 Hoat dong kinh doanh bao hiem 1 1.1.2 Hoat dong ca ban cua cong ty bao hiem phi nhan thg 4 1.1.2.a Hoat dong bao hiem goc 5 1.1.2.b Hoat dong tai bao hiem 8 1.1.2.C Hoat dong dautu 9 1.2 Ngan quy ciia cong ty bao hiem phi nhan tho 10 1.2.1 Khai niem ngan quy 10 1.2.2 Cac dong ngan quy trong cong ty bao hiem phi nhan tho 11 1.2.2.a Luong tien tir hoat dong bao hiem 11 1.2.2.b Luong tien tu boat dong dau tu 13 1.2.2.C Luong tien tu boat dong tai chinh 14 1.2.3 Tinh chat cua cac luong tien hoat dong bao hiem 14 1.2.4 Chu ky hoat dong kinh doanh va chu ky ngan quy 15 L3 Quan ly ngan quy trong cong ty bao hiem 17 1.3.1 Dong ca quan ly ngan quy 17 1.3.2 Bg may quan ly ngan quy 18 1.3.3 Quy trinh hoa hoat dong quan ly ngan quy 19 1.4 1.4.1 Mot so kinh nghiem mo hinh quoc te Mo hinh Baumol-Tobin 20 22 1.4.2 1.5 Mo hinh Miller-Orr 24 Cac nhan to anh hu-ong den quan ly ngan quy cua cong ty BH phi nhan tho28 1.5.1 Cac nhan t6 chu quan thuoc ve doanh nghiep bao hiem phi nhan thg 28 1.5.1.a Quan dilm cua Ban lanh dao DNBH 28 l.S.l.b C a c S u t o chuc vapham vi hoat dong cua DNBH 28 1.5.1.C Bg may quan ly ngan quy 29 1.5.1,d Co cau bg may 30 1.5.1.e Trinh do, kinh nghiem cua dgi ngu can bg tai chinh 30 l.S.l.f Cong nghe tin hgc trong quan ly 30 1.5.2 Cac nhan to khachquan 31 1.5.2.a Moi truong phap luat 31 l,5.2.b Cac quy dinh phap luat chung 31 1.5.2.C Cac quy dinh phap luat dieu chinh hoat dong cua DNBH 32 1.5.2.d He thong ngan hang 32 1.5.2.e Thi truong tien te va thi truong chung khoan 32 1.5.2.f Tinh hinh canh tranh tren thj truong bao hiem 33 CHU'ONG 2: THlTC TRANG QL NGAN QUY TAI BAO VIET VIET NAM 34 2.1. 34 Khai quat ve Bao Viet Viet Nam 2.1.1. Qua trinh hinh thanh va phat trien 34 2.1.2. Co cau to chuc 37 2.1.3. Ket qua hoat dong trong thai gian qua 39 2.2. 2.2.1. Thirc trang quan ly ngan quy tai Bao Viet Viet Nam 41 Thuc trang cac luong tien cua Bao Viet Viet Nam 41 ii 2.2.2. Xac dinh ngan quy toi uu 47 2.2.3. Daututhang dungan quy 50 2.2.4. Tai trg tham hut ngan quy 53 2.3. Danh gia thu*c trang quan ly ngan quy tai Bao Viet Viet Nam 55 2.3.1. Nhung ket qua dat dugc 56 2.3.2. Han che va nguyen nhan 57 2.3.2.1. Hanchl 57 2.3.2.2. Nguyen nhan 61 CHU*aNG 3: GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA QUAN LY NGAN QUY TAI BAO HIEM VIET NAM ! .' 66 3.1. 66 Chien \itac phat trien ciia Bao Viet Viet Nam giai doan 2006-2010 3.1.1. Co hoi va thach thuc doi vai Bao Viet Viet Nam 66 3.1.2. Chien luge phat trien cua Bao Viet Viet Nam giai doan 2006-2010 67 3.2. Giai phap tang cu-ong quan ly ngan quy tai Bao Viet Viet Nam 69 3.2.1. Hoan thien bg may quan ly ngan quy 69 3.2.2. Lira chgn ngan hang cung cap cac dich vu lien quan den quan ly ngan quy... 70 3.2.3. Cai tien viec lap ke hoach ngan quy 3.2.4. Hoan thien he thong thong tin quan ly, ap dung cong nghe thong tin vao quan 77 ly ngan quy 83 3.2.5. 84 3.3. Can bang muc tieu tang truang doanh thu voi phat trien ben vung Mot so kien nghj 3.3.1. 85 Hoan thien moi truang phap ly 85 3.3.1.1. Hoan thien moi truang phap ly lien quan den hoat dong bao hiem 85 3.3.1.2. Hoan thien moi truang phap ly lien quan d6n hoat dong ngan hang85 iii 3.3.2. LTU tien phat triln he thdng thanh toan dien tu lien ngan hang 86 3.3.3. Thuc diy sir phat tri^n cua thi truang tien te va thi truang chung khoan 87 KET LUAN 89 DANH MUC TAI LIEU THAM KHAO 90 PHULUC 93 IV DANH MUC BANG BIEU CHU^ONG 1 INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGMAM (leMBA)Error! Bookmark not defined. Bang 1.1: Bao hiem phi nhan tho the gioi nam 2005 3 Bang 1.2: Mot so chi so phat trien cua nganh bao hiem phi nhan tho 4 Bang 1.3: Luong tien trong doanh nghiep bao hiem phi nhan tho 11 Bang 2.1: Ngan quy toi da cac Cong ty thanh vien nam 2003,2004 48 Bang 2.2: Ngan quy toi da cac Cong ty thanh vien nam 2005 49 Bang 2.3: So du* hinh quan tren TK dau tu* tir dong USD 52 Bang 2.4 : So du" binh quan tren TK dau tu* tu* dong VND 52 Bang 2.5: Tai tro* ngan quy tir ben ngoai nam 2005 55 Bang 2.6: Ngan quy thyc te tai Tru so" chinh giai doan 2004-2005 58 Bang 2.7: Lu-u chuyen ngoai te hang ngay quy 4 nam 2005 59 Bang 2.8: So sanh lai suat dau tu* tu* dong vol lai suat tien gu-i khong ky han giai doan 2003-2005 60 PHU LUC Phu luc 2.1: Lu*u chuyen tien te nam 2003 cua Bao Viet Viet Nam 93 Phu luc 2.2: Lu-u chuyen tien te nam 2004 ciia Bao Viet Viet Nam 96 Phu luc 2.3: Lu-u chuyen tien te nam 2005 ciia Bao Viet Viet Nam 100 Phu luc 2.4: Lu-u chuyen tien te thang 6,7,8 nam 2005 104 Phu luc 2.5: Tinh hinh chap hanh dinh mirc ngan quy nam 2004-2005 107 DANH MUC HINH VE CHIJONG 1 Hinh 1.1: He thong quan ly ngan quy ix Hinh 1.2: Quy trinh khai thac 5 Hinh 1.3: Quy trinh boi thuang 7 Hinh 1.4: To chuc quan ly tai chinh trong DNBH 19 Hinh 1.5: Chi phi nam giii ngan quy 21 Hinh 1.6: Mo hinh Miller-Orr 24 Hinh 1.7: Ca c4u t6 chuc cua DNBH 29 CHU^ONG 2 Hinh 2.1. So do to chuc Tong cong ty Bao hiem Viet Nam 37 Hinh 2.2: So dd X6 chuc Bao Viet Viet Nam 38 Hinh 2.3: Bi^u d6 phi bao hilm gdc Bao Viet Viet Nam 2001-2005 40 Hinh 2.4: Thi phin Bao hilm Viet Nam giai doan 2002-2005 41 Hinh 2.5: Bilu d6 ngan quy Bao Viet Viet Nam 2003-2005 47 VI PHAN MOf DAU 1 Su* can thiet va y nghia cua de tai nghien ciru Ngan quy la "mau song" cua mot doanh nghiep. Thieu hut ngan quy, doanh nghiep du c6 the CO quy mo rat lan, Igi nhuan rat tot nhung van c6 the pha san vi khong thanh toan dugc cac nghTa vu tai chinh. Trong quan ly tai chinh doanh nghiep a cac nuac phat trien, cac nha quan ly tai chinh dac biet chu trong den quan ly ngan quy va bao cao ngan quy da tra thanh bao cao tai chinh quan trgng nhat trong he thong bao cao tai chinh. Doi voi quan ly tai chinh cac doanh nghiep bao hiem phi nhan thg thi quan ly ngan quy cang CO vai tro quan trgng. Trong bao hiem phi nhan thg, cac sir kien bao hiem, von la cac bien co ngau nhien c6 the xay ra bat cu khi nao vai muc do ton that kho c6 the du doan dugc. Doanh nghiep bao hiem phi nhan thg phai duy tri ngan quy de san sang thanh toan cho khach hang bat cu khi nao su kien bao hiem xay ra. Kha nang thanh toan cac khieu nai bao hiem nhanh chong de khach hang kip thai khac phuc ton that la mot trong nhung tieu chi quan trgng danh gia uy tin cua doanh nghiep bao hiem phi nhan tho. Vi vay quan ly ngan quy cua cac doanh nghiep bao hiem phi nhan thg phuc tap han rat nhieu so vai cac doanh nghiep thuang mai, san xuat va la mot trong nhiJiig cong viec kho khan nhat cua nha quan tri tai chinh doanh nghiep bao hiem phi nhan thg. Tai Viet Nam, quan ly ngan quy cua cac doanh nghiep noi chung va cua DNBHPNT noi rieng chua dugc cac nha quan tri tai chinh chu y hoac da chu y trong quan ly nhung con lung tung, khong biet each thuc hien. Dieu nay xuat phat tu cac nguyen nhan: (1) chua hieu ro vai tro quan trgng cua quan ly ngan quy trong viec toi da hoa gia tri doanh nghiep; (2) han che ve trinh do, nang luc va (3) hau nhu chua c6 cac tai lieu huong dan hay cac nghien cuu vl quan ly ngan quy, dac biet la quan ly ngan quy tai DNBHPNT. Bao Viet Viet Nam la doanh nghiep bao hiem c6 be day nhat a Viet Nam vai truyen thong hoat dong 40 nam, dugc danh gia la doanh nghiep c6 trinh do quan ly va kinh vii doanh tot nhat hien nay. BVVN da rat chu trgng tai quan ly ngan quy va cong tac quan ly ngan quy da dong gop dang ke vao ket quan kinh doanh tot dep trong cac nam qua. Tuy nhien quan ly ngan quy tai BVVN hien nay van chua dugc to chuc mot each khoa hoc va CO he thong. Gan day c6 luc ngan quy ciia BVVN da khong du de thanh toan cho mot khieu nai lan, huge phai vay nong tu ngan quy Bao Viet nhan thg de tai trg. Neu khong to chuc tot cong tac quan ly ngan quy, tinh trang nay se tiep tuc tai dien, BVVN se de gap kho khan trong viec thanh toan khieu nai kip thai cho khach hang, giam sut uy tin doi vai khach hang hoac giam hieu qua kinh doanh. Chinh vi le do nghien cuu ve quan ly ngan quy tai BVVN, tim cac giai phap nang cao hieu qua cong tac quan ly ngan quy tai Bao Viet Viet Nam c6 y nghia dac biet quan trgng trong viec hoan thien ly quyet ve quan ly ngan quy cua cac DNBHPNT va nang cao hieu qua hoat dong cua BVVN. 2 Muc tieu nghien ciru Nhijng muc tieu chinh cua de tai nghien cuu la: - Nghien cuu nhung van de ca ban ve quan ly ngan quy cua doanh nghiep bao hiem phi nhan thg tren ca sa van dung nhung ly luan chung ve quan ly ngan quy. Danh gia thuc trang quan ly ngan quy tai Bao Viet Viet Nam, chu yeu tap trung a viec quan ly cac dong tien vao, tap trung ngan quy tir tai khoan cua cac cong ty thanh vien vao tai khoan cua Bao Viet Viet Nam de chuyen di dau tu. De xuat mo hinh va giai phap nang cao hieu qua cong tac quan ly ngan quy tai Bao Viet Viet Nam. 3 Doi tu'o'ng va pham vi nghien ciru - Doi tugng nghien cuu: Nghien cuu quan ly ngan quy ciia doanh nghiep bao hiem phi nhan thg. - Pham vi nghien cuu: viu Bao Viet Viet Nam dugc thanh lap thang 7/2004 va chinh thuc di vao hoat dong tu thang 9/2004 tren ca so to chuc lai hoat dong kinh doanh bao hiem phi nhan thg ciia Tong cong ty Bao hiem Viet Nam (Bao Viet). Truac nam 1996, Bao Viet chi kinh doanh bao hiem phi nhan thg. Tu nam 1996 den nam 2003, Bao Viet kinh doanh ca bao hiem nhan thg nen Bao Viet thanh lap them he thong cac cong ty thanh vien kinh doanh bao hiem nhan thg. Nam 2004, Bao Viet tach rieng hai he thong Cong ty thanh vien de thanh lap hai cong ty thanh vien hach toan doc lap: Bao hiem nhan thg Viet Nam va Bao Viet Viet Nam. Vai boi canh do, luan van nghien cuu quan ly ngan quy tai Bao Viet Viet Nam trong giai doan 2002-2004 se bao gom nghien cuu quan ly ngan quy cua hoat dong kinh doanh bao hiem phi nhan thg tai Tong cong ty bao hiem Viet Nam trong giai doan tu 2002 din thang 9/2004 tu nam 2003 din nam 2005. Quan ly ngan quy ciia doanh nghiep lien quan den luong tien vao, luong tien ra, dau tu tam thai ngan quy mot each hieu qua va tai trg tham hut ngan quy. Hinh 1.4 duai day mo ta he thong quan ly ngan quy. Dau tu* Luong tien vao Ngan quy • ( Luong tien ra ' Tai tro" Hinh 1.1: He thdng quan ly ngan quy IX Theo mo hinh to chuc moi, Bao Viet Viet Nam chi thuc hien viec tap trung ngan quy roi chuyen den cong ty quan ly quy Bao Viet thuc hien dau tu. Vi vay luan van chi dung lai a viec nghien cuu qua trinh tap trung ngan quy tu cac cong ty thanh vien len tru sa chinh Bao Viet Viet Nam, xac dinh ngan quy toi uu tai Bao Viet Viet Nam va cac bien phap tai trg trong truang hgp tham hut ngan quy. 4 Cac phvong phap nghien ciru ap dung trong luan van Cac phuong phap dugc su dung trong nghien cuu tren ca sa phuang phap bao gom phuong phap tong hgp, phan tich, doi chieu, va so sanh. 5 Ten de tai: "Quan ly ngan quy ciia cac Cong ty bao hiem nghien ciru tinh huong tai Bao Viet Viet Nam" Ngoai phan ma dau va ket luan, Luan van dugc ket cau thanh 3 chuang : Chtfong 1 : Co sa ly luan ve Quan ly ngan quy tai doanh nghiep bao hiem phi nhan thg. Chtfong 2: Phan tich thuc trang quan ly ngan quy tai Bao Viet Viet Nam. Chtfong 3; Giai phap nang cao hieu qua cong tac quan ly ngan quy tai Bao Viet Viet Nam CHUONG 1 : CO Sd LY LUAN VE QUAN LY NGAN QUY TAI DOANH NGHIEP BAO HIEM PHI NHAN THO LI 1.1.1 Tong quan ve cong ty bao hiem Hoat dong kinh doanh bao hiem Bao hiem la phuang thuc phong tranh nii ro dira tren nguyen ly "lay so dong bu so it", theo do nhieu nguoi tham gia bao hiem cung dong gop mot khoan tien (phi bao hiem) tao nen mot quy chung, neu mot trong so nguai do bi ton that se dugc den bu bang so tien lay tir quy nay. Nhu vay ton that cua mot so it nguai se dugc cung ganh chiu bai mot cong dong nhieu nguai. Bao hiem dugc phan loai thanh hai nhom lan: bao hiem nhan thg va bao hiem phi nhan thg. Bao hiem nhan thg bao gom cac loai hinh bao hiem trong do cac su kien dugc bao hiem deu lien quan den euge song va sinh mang con nguai, thuang c6 tinh chat dai han nhieu nam va gan vai viec tiet kiem. Bao hiem phi nhan thg bao gom cac loai hinh bao hiem con lai. Bao hiem phi nhan thg chii yeu nham muc dich boi thuang cho nguai dugc bao hiem nhirng hau qua cua mot bien c6 ngau nhien lam thiet hai tai san, cac Igi ich cua hg. Bao hiem phi nhan thg phan anh ro net nhat ban chat, nguyen tac cua hoat dong bao hiem. No ra dai sam nhat va khong ngung phat trien cung vai sir phat trien ciia xa hoi loai nguai, sir gia tang khoi lugng cua cai vat chat cua xa hoi. Dac diem chung cua bao hiem phi nhan thg la: DNBH khong c6 trach nhiem chi tra s6 tien bao hiem da cam ket neu trong thai gian c6 hieu lire cua hgp dong, doi tugng bao hiem khong gap nii ro; khach hang chi phai dong mot khoan phi rat nho so vai s6 tiln ma DNBH cam kit chi tra neu sir kien bao hiem xay ra; hgp dong bao hiem phi nhan tho c6 thai gian ngan, thong thuang la mot nam. Bao hiem phi nhan thg bao gom rat nhieu loai hinh bao hiem khac nhau song c6 thi chia thanh cac nhom chinh can cu vao doi tugng dugc bao hiem nhu sau: - Bao hilm tai san: doi tugng bao hiem la cac tai san. DNBH se phai boi thuang cho chii sa hiru tai san neu trong thai gian c6 hieu luc cua hgp dong, tai san dugc bao hiem bi hu hong hay mat mat. Thuoc nhom nay c6 cac san pham nhu: bao hiem hang hoa van chuyen, bao hiem tau bien, bao hiem hang khong, bao hiem dau khi, bao hiem hoa hoan va cac rui ro dac biet, bao hiem vat chat xe co giai... - Bao hiem trach nhiem dan su: la nhom co doi tugng bao hiem nay la trach nhiem hay nghia vu boi thuang cac thiet hai do nguai tham gia bao hiem gay ra cho ben thu ba. Cac san pham bao hiem gom c6: bao hiem trach nhiem chu xe ca giai doi vai nguai thii ba, bao hiem trach nhiem dan su chu tau, bao hiem trach nhiem nghe nghiep, bao hiem trach nhiem san pham ... - Bao hiem sue khoe va tai nan con nguai: day la nhirng san pham bao hiem cho cac nii ro lien quan den sue khoe con nguai. DNBH se thanh toan tien neu trong thai gian bao hiem, nguai tham gia bao hiem khong may bi 6m dau, benh tat hay tai nan. Nhom nay gom co: bao hiem tai nan hgc sinh, bao hiem tai nan hanh khach, bao hiem tai nan khach du lich, bao hiem sinh mang ca nhan... Bao hiem phi nhan thg phat trien manh me ciing vai sir phat trien cua san xuat va doi song xa hoi. Ngay nay, bao hiem phi nhan thg da tham nhap vao mgi ITnh vuc, co vai tro quan trgng de ngan ngua va han che riii ro trong nhieu ITnh vuc cua dai song xa hoi, gop phan bao dam an toan san xuat, kinh doanh, on dinh dai song nhan dan va thuc day nen kinh te phat trien. Ben canh do, hoat dong bao hiem co hieu qua cQng se nang cao hieu qua viec phan bo cac nguon lire trong xa hoi, tao kenh huy dong von quan trgng cho dhu tu phat trien. Bao hiem phi nhan thg dang giii mot vi tri kha quan trgng trong nin kinh tl ciia nhieu quoc gia, dac biet la cac quoc gia phat trien. O cac quoc gia phat trien nhu My, Canada, Tay au, Nhat Ban, nganh bao hiem phi nhan thg dong gop khoang 2%-5% GDP (Xem Bang 1.1: Bao hilm phi nhan thg the giai nam 2005). Bang 1.1: Bao hiem phi nhan thg the giai nam 2005 Phi bao hiem Thi phan (trieu USD) (%) Ty trgng GDP (%) Phi bao hiem binh quan dau nguai (USD) Chau My 705.441 48,58 4,38 800,5 - Bic My 670.105 46,15 4,92 2.048,8 35.336 2,43 1,42 63,8 Chau Au 518.583 35,71 3,10 601,9 - Tay Au 482.261 33,21 3,23 949,4 36.322 2,50 2,07 110,0 Chau a 186.540 12,85 1,67 48,3 - Nhat Ban 100.523 6,92 2,22 790,4 - Nam va Dong a 74.086 5,10 1,34 21,4 - Trung Dong va Trung a 11.930 0,82 1,06 40,2 Chau Phi 12.230 0,84 1,47 13,5 Chau Dai duang 29.217 2,01 3,22 904,3 1.452.011 100,00 3,18 219,0 - My Latinh va Caribe - Trung va Dong Au Cong Nguon: Swissre, Sigma No 5/2006 O Viet Nam, bao hiem phi nhan thg xuat hien mugn han rat nhieu so vai the giai. Cong ty bao hiem Viet Nam (nay la Tong Cong ty bao hiem Viet Nam - Bao Viet) la doanh nghiep bao hiem dau tien cua nha nuac Viet Nam Xa hoi Chii nghTa. Bao Viet thanh lap ngay 17/12/1964 va bat dau hoat dong chinh thuc tu ngay 15/01/65. Ke tu do cho tai truac nam 1993, Bao Viet la doanh nghiep bao hiem duy nhat. Ngay 18/12/1993, Chinh phii Viet Nam da ban hanh Nghi dinh 100/CP ve kinh doanh bao hilm. Nghi dinh nay cham dut su doc quyen Nha nuac ve kinh doanh bao hiem, tao dieu kien dl cac thanh phan kinh te khac nhau tham gia vao hoat dong kinh doanh bao hiem tai Viet Nam. Tuy nhien, phai den nam 1995, vai viec tach chi nhanh ciia Bao Viet tai Thanh ph6 H6 Chi Minh dk thanh lap Cong ty bao hiem Thanh pho Ho Chi Minh (nay la T6ng Cong ty c6 phan Bao Minh), sir doc quyen mai thuc su cham dut. Thi truang bao hilm ciing dugc mo cua tung buac, cac doanh nghiep bao hiem quoc te lan da tham gia thi truang bao hiem Viet Nam. Co the thay sir phat trien ciia nganh bao hiem phi nhan thg Viet nam tu nam 1996 den nay qua mot so chi so trong Bang 1.2 sau: Bang 1.2: Mot so chi so phat trien cua nganh bao hiem phi nhan thg 1996 1999 2002 2004 2005 - Doanh nghiep bao hiem goc 6 10 13 14 16 - Doanh nghiep tai bao hiem 1 1 1 1 1 - Doanh nghiep moi giai bao hiem 1 I 2 6 7 1.263 1.606 2.624 4.768 5.535 0,46 0,40 0,49 0,67 0,72 17 21 33 58 67 Cac chi tieu chu yeu 1. Ket cau thj truang 2. Quy mo thi truang bao hiem - Doanh thu phi bao hiem (ty dong) - Dong gop vao GDP (%) - Phi bao hiem binh quan dau nguai (nghin dong) Nguon: Bg Tai chinh, Thi truang bao hiem Viet Nam nam 2005 Trong giai doan 10 nam 1996-2005, toe do tang truang phi bao hiem goc binh quan dat 16%. Dong gop cua nganh bao hiem phi nhan thg vao GDP tang tu 0,46% len 0,75%. Nganh bao hiem phi nhan thg Viet Nam trong giai doan nay dugc danh gia la tang truang tot. Tuy vay, quy mo thi truang bao hiem phi nhan thg Viet Nam vin con nho be, chua tuang xung vai tiem nang cua nen kinh te. Dieu do the hien qua chi tieu dong gop vao GDP ciia nganh bao hiem phi nhan thg Viet Nam con qua khiem t6n so vai cac nuac trong khu vuc va tren the giai. Nam 2005, nganh bao hilm phi nhan thg Viet Nam chi dong gop 0,72% GDP trong khi con s6 tuang ung cua cac nuac kh6i ASEAN la 1,15%, ca thi giai la 3,18%. 1.1.2 Hoat dong ca ban ciia cong ty bao hilm phi nhan thg De hilu ro ngan quy cua DNBH, c^n hilu ro hoat dong cua no. Nhung hoat dong ca ban cua DNBH bao g6m: bao hilm gdc, tai bao hilm va dku tu. 1.1.2. a Hoat dong bao hiem goc Day la boat dong kinh doanh chinh ciia DNBH, la diem xuat phat cua mgi hoat dong kinh doanh khac trong doanh nghiep. Hoat dong bao hilm gdc bao gom hai boat dong chinh: khai thac bao hiem va boi thuang, tra tien bao hiem. - Khai thac bao hiem Hoat dong khai thac bao hiem c6 the mo ta qua Hinh 1.1 sau: Yeu cau bao hiem cua khach hang nhan Xet bao hiem 1 ' Cap g'ay chirng nhan/don bao hiem va thu phi Hinh 1.2: Quy trinh khai thac Hoat dong khai thac bat dau bang viec DNBH nhan dugc yeu cau bao hiem tir nhijng khach hang co nhu cau bao hiem, nhu cau nay co the la tu phat hoac nay sinh tu hoat dong marketing ciia DNBH. Yeu cau bao hiem cua khach hang thudng dugc the hien duai hinh thuc Giay yeu cau bao hiem, trong do khach hang co nghTa vu cung cap day du, trung thuc cac thong tin dugc yeu cau lien quan den doi tugng bao hiem. Doi vai mot so loai hinh bao hiem phuc tap nhu bao hiem hang hai, hoa hoan, ky thuat, DNBH thuang phai cu nhung chuyen gia danh gia nii ro true tiep den xem xet doi tugng bao hiem de thu thap thong tin.
- Xem thêm -