Tài liệu Luận văn thạc sĩ Phương pháp dạy học chữa lỗi từ ngữ, ngữ pháp cho học sinh THPT dân tộc Khmer (trên cứ liệu trường THPT dân tộc nội trú An Giang)

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 103 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Tham gia: 31/07/2015

Mô tả:

1 BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH NGUYEÃN QUANG MINH PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC CHÖÕA LOÃI TÖØ NGÖÕ, NGÖÕ PHAÙP CHO HOÏC SINH THPT DAÂN TOÄC KHMER (TREÂN CÖÙ LIEÄU TRÖÔØNG THPT DAÂN TOÄC NOÄI TRUÙ AN GIANG) Chuyeân ngaønh : Lyù luaän vaø vaø phöông phaùp daïy hoïc moân Vaên Maõ soá : 60 14 10 LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ GIAÙO DUÏC HOÏC NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC: PGS.TS. ÑAËNG NGOÏC LEÄ Thaønh phoá Hoà Chí Minh – 2007 2 MUÏC LUÏC LÔØI CAÛM ÔN ............................................................................................... 1 MUÏC LUÏC ...................................................................................................2 DANH MUÏC CAÙC CHÖÕ VIEÁT TAÉT ........................................................4 DANH MUÏC CAÙC BAÛNG .........................................................................5 MÔÛ ÑAÀU ....................................................................................................... 6 Chöông 1: VAÁN ÑEÀ DAÏY HOÏC TIEÁNG VIEÄT CHO HOÏC SINH THPT DAÂN TOÄC KHMER 1.1. Nhöõng ñaëc ñieåm rieâng trong daïy hoïc TV cho hoïc sinh THPT daân toäc Khmer ........................................................................ 17 1.1.1. Nguyeân taéc daïy hoïc TV cho hoïc sinh THPT daân toäc Khmer ......................................................................... 17 1.1.2. Phöông phaùp ñoái chieáu, so saùnh trong daïy hoïc TV cho hoïc sinh THPT daân toäc Khmer.......................................... 22 1.2. Thöïc traïng daïy hoïc TV cho hoïc sinh THPT daân toäc Khmer ............ 27 1.2.1. Ñoâi neùt veà tröôøng THPT Daân toäc noäi truù AG ......................... 27 1.2.2. Nhöõng “raøo caûn ngoân ngöõ” cuûa hoïc sinh khi hoïc TV ............. 29 1.2.3. Hieän töôïng giao thoa trong tieáng Khmer ............................... 32 1.2.4. Hieän traïng maéc loãi töø ngöõ, ngöõ phaùp TV ................................ 42 Chöông 2: PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC CHÖÕA LOÃI TÖØ NGÖÕ TIEÁNG VIEÄT CHO HOÏC SINH THPT DAÂN TOÄC KHMER 2.1. Khaùi nieäm veà loãi töø ngöõ ....................................................................... 51 3 2.2. Nguyeân nhaân maéc loãi töø ngöõ ............................................................... 53 2.3. Caùch chöõa loãi töø ngöõ ............................................................................ 55 2.3.1. Loãi löïa choïn töø ngöõ.................................................................... 55 2.3.2. Loãi keát hôïp töø ngöõ...................................................................... 64 2.4. Phöông phaùp daïy hoïc chöõa loãi töø ngöõ tieáng Vieät .............................. 73 Chöông 3: PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC CHÖÕA LOÃI NGÖÕ PHAÙP TIEÁNG VIEÄTCHO HOÏC THPT DAÂN TOÄC KHMER 3.1. Khaùi nieäm veà loãi ngöõ phaùp .................................................................. 79 3.2. Nguyeân nhaân maéc loãi ngöõ phaùp ........................................................... 80 3.3. Caùch chöõa loãi ngöõ phaùp........................................................................ 82 3.3.1. Caâu sai do caáu truùc khoâng hoaøn chænh........................................ 82 3.3.2. Caâu sai do vi phaïm qui taéc keát hôïp............................................. 96 3.4. Phöông phaùp daïy hoïc chöõa loãi ngöõ phaùp tieáng Vieät......................... 103 KEÁT LUAÄN............................................................................................... 109 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO....................................................................... 114 PHUÏ LUÏC................................................................................................. 119 4 DANH MUÏC CAÙC CHÖÕ VIEÁT TAÉT ------------- - DTNTAG : Daân toäc noäi truù An Giang - THPT : Trung hoïc phoå thoâng - THCS : Trung hoïc cô sôû - GV : Giaùo vieân - HS : Hoïc sinh - HSDT : Hoïc sinh daân toäc - PPDH : Phöông phaùp daïy hoïc - PP : Phöông phaùp - TV : Tieáng Vieät - HSSV : Hoïc sinh sinh vieân - PH : Phuï huynh - SGK : Saùch giaùo khoa - CN : Chuû ngöõ - VN : Vò ngöõ -C–V : Chuû ngöõ – Vò ngöõ 5 DANH MUÏC CAÙC BAÛNG Baûng 2.1: Toång hôïp soá loãi maéc phaûi cuûa HS trong caùc baøi kieåm tra thi hoïc kyø I...................................................................................... 42 Baûng 2.2: Toång hôïp soá loãi maéc phaûi cuûa HS trong caùc baøi kieåm tra thi hoïc kyø II ............................................................................... 44 Baûng 2.3: Toång hôïp soá loãi maéc phaûi cuûa HS trong caùc baøi kieåm tra ôû caùc kyø thi hoïc kyø....................................................................... 45 Baûng 2.4: Toång hôïp soá löôïng HS maéc loãi veà töø ngöõ, ngöõ phaùp trong caùc baøi kieåm tra thi hoïc kyø I .......................................................... 47 Baûng 2.5: Toång hôïp soá löôïng HS maéc veà töø ngöõ, ngöõ phaùp trong caùc baøi kieåm tra thi hoïc kyø II......................................................... 48 Baûng 2.6: Keát quaû maéc loãi duøng töø ngöõ chöa chính xaùc cuûa HS trong caùc baøi kieåm tra thi hoïc kyø....................................................... 58 Baûng 2.7: Keát quaû veà vieäc maéc loãi lieân keát töø cuûa HS trong caùc baøi kieåm tra thi hoïc kyø.................................................................... 66 Baûng 2.8: Keát quaû loãi ñaët caâu thieáu chuû ngöõ cuûa HS trong caùc baøi kieåm tra thi hoïc kyø ............................................................................. 83 Baûng 2.9: Keát quaû loãi ñaët caâu thieáu vò ngöõ cuûa HS trong caùc baøi kieåm tra thi hoïc kyø ............................................................................. 87 Baûng 2.10: Keát quaû loãi ñaët caâu thieáu keát caáu C – V noøng coát trong caùc baøi kieåm tra thi hoïc kyø I ......................................................... 90 Baûng 2.11: Keát quaû loãi ñaët caâu roái caáu truùc cuûa HS trong caùc baøi kieåm tra thi hoïc kyø ......................................................................... 100
- Xem thêm -