Tài liệu Luận văn thạc sĩ nâng cao năng lực quản trị vốn kinh doanh tại công ty tnhh bảo hiểm nhận thọ greateastern việt nam

  • Số trang: 76 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân, đƣợc xuất phát từ yêu cầu phát sinh trong công việc để hình thành hƣớng nghiên cứu. Các số liệu có nguồn gốc rõ ràng trung thực theo tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của công ty, Bài luận văn tuân thủ đúng nguyên tắc và kết quả trình bày trong luận văn đƣợc thu thập đƣợc trong quá trình nghiên cứu là trung thực chƣa từng đƣợc ai công bố trƣớc đây. Hà Nội, tháng 4, năm 2013 Cao học viên Triệu Tiến Trƣờng ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................. i MỤC LỤC ........................................................................................................ ii DANH MỤC BẢNG BIỂU HÌNH VẼ .......................................................... iv PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................. 1 1. Tính cấp thiết của đề tài. ............................................................................ 1 2. Mục đích nghiên cứu đề tài ........................................................................ 2 3. Đối tƣợng, phạm vi và phƣơng pháp nghiên cứu..................................... 2 4. Kết cấu của luận văn ................................................................................... 2 Chƣơng I: Cơ sở lý luận cơ bản về năng lực quản trị ................................. 3 vốn kinh doanh tại Doanh nghiệp .................................................................. 3 1.1. Quản trị vốn kinh doanh ........................................................................ 3 1.1.1. Khái niệm và vai trò của vốn kinh doanh. .......................................... 3 1.1.2. Các nguyên tắc và nội dung của Quản trị vốn kinh doanh tại các Doanh nghiệp. ................................................................................................ 20 1.2. Năng lực Quản trị vốn kinh doanh. ..................................................... 26 1.2.1. Khái niệm Năng lực quản trị vốn kinh doanh.................................. 26 1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá Năng lực quản trị vốn kinh doanh. .............. 29 1.2.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến Năng lực quản trị vốn kinh doanh. ... 36 Chƣơng II: Thực trạng Năng lực quản trị vốn kinh doanh tại công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Greateastern Việt Nam................................... 40 2.1. Khái quát về công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Greateastern Việt Nam. ............................................................................................................... 40 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. ............................. 40 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty................................................. 41 2.1.3. Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh của công ty .. 44 iii 2.2.2. Phân tích và đánh giá về Năng lực quản trị vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Greateastern Việt Nam. ................... 55 CHƢƠNG III: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị vốn kinh doanh của tại công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Greateastern Việt Nam. ................................................................................................ 60 3.1. Định hƣớng phát triển hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Greateastern Việt Nam giai đoạn 2012-2016. ........... 60 3.2. Quan điểm và các giải pháp nâng cao Năng lực quản trị vốn kinh doanh vốn ở công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Greateastern Việt Nam. .............. 63 3.2.1. Nâng cao năng lực quản trị vốn cố định. .......................................... 63 3.2.2. Nâng cao năng lực quản trị vốn lƣu động......................................... 64 3.2.3. Nâng cao cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, công nghệ thông tin và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên, hoàn thiện bộ máy quản lý. ........... 65 3.3. Một số kiến nghị đề xuất với Nhà nƣớc và bộ tài chính. .................... 66 3.3.1. Tạo môi trƣờng kinh doanh bình đẳng, thuận lợi ........................... 66 3.3.2. Nhà nƣớc cần hoàn thiện quy chế quản lý tài chính........................ 67 3.3.3. Môi trƣờng kinh tế .............................................................................. 68 KẾT LUẬN .................................................................................................... 70 Tài liệu tham khảo .......................................................................................... v iv DANH MỤC BẢNG BIỂU HÌNH VẼ 1. Sơ đồ Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh của công ty......................................................................................................................44 2. Bảng A.BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÓM TẮT.....................................50 3. Bảng B. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH..............52 4. Bảng C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN.......................................53 5. Các chỉ tiêu chung về hiệu quả sử dụng vốn............................................. 55 6. Hiệu quả sử dụng vốn cố định.....................................................................57 7. Hiểu quả sử dụng vốn lƣu động..................................................................58 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài. Xu h-íng toµn cÇu ho¸ lµ mét xu h-íng tÊt yÕu hiÖn nay, xu h-íng nµy ®ang diÔn ra mét c¸ch m¹nh mÏ trªn toµn thÕ giíi vµ tÊt c¶ c¸c quèc gia sÏ chÞu ¶nh h-ëng bëi xu h-íng nµy, vµ ViÖt Nam chóng ta còng kh«ng n»m ngoµi quy luËt nµy. MÊy n¨m gÇn ®©y sù xuÊt hiÖn c¸c c«ng ty n-íc ngoµi vµo ViÖt Nam ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh ngµy cµng nhiÒu vµ trong rÊt nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau, ®©y lµ mét tÝn hiÖu tèt cho sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña n-íc ta trong thêi gian tíi. §iÒu nµy cã ®-îc lµ do ®¶ng vµ nhµ n-íc ta ®· cã chÝnh s¸ch ®óng ®¾n ®Ó kªu gäi vµ khuyÕn kÝch ®Çu t- n-íc ngoµi. Cïng víi sù xuÊt hiÖn cña c¸c c«ng ty n-íc ngoµi trong ®ã sù xuÊt hiÖn cña c¸c c«ng ty B¶o hiÓm nh©n thä còng lµm chóng ta ph¶i quan t©m v× ®©y lµ mét lo¹i h×nh kinh doanh kh¸ míi mÎ ë ViÖt Nam . HiÖn nay trªn thÞ tr-êng ViÖt Nam ®ang cã 15 c«ng ty B¶o hiÓm nh©n thä ®ang ho¹t ®éng. §©y lµ mét lo¹i h×nh dÞch vô kh¸ míi mÎ ®èi víi ng-êi d©n ViÖt Nam, hä ch-a hiÓu thÕ nµo lµ B¶o hiÓm nh©n thä, thÕ nµo lµ t- vÊn cho kh¸ch hµng, hä ch-a quen víi dÞch vô ch¨m sãc kh¸ch hµng ….ChÝnh v× vËy em ®· quyÕt ®Þnh chän c«ng ty B¶o hiÓm nh©n thä Greateastern ViÖt Nam nơi em đang làm việc để tiến hành nghiên cứu. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y , nÒn kinh tÕ n-íc ta ®· cã nhiÒu biÕn ®æi tÝch cùc. Theo tinh thÇn nghÞ quyÕt cña §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VIII , nÒn kinh tÕ n-íc ta tiÕp tôc ®Þnh h-íng theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý vÜ m« cña nhµ n-íc. Kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr-êng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i hÕt søc n¨ng ®éng, nh¹y bÐn ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña thÞ tr-êng nh»m ®¹t ®-îc môc tiªu chñ yÕu trong kinh doanh ®ã lµ lîi nhuËn . C¬ chÕ qu¶n lý quan liªu bao cÊp ®· xo¸ bá tõ l©u nh-ng vÉn c¶n trë ®Õn sù nh¹y bÐn vµ g©y lªn sù lóng tóng trong viÖc qu¶n lý vµ sö dông vèn , hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ®Òu bÞ r¬i vµo t×nh tr¹ng thiÕu vèn. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n cña 2 t×nh tr¹ng nµy lµ do c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn kÐm hiÖu qu¶. Xuất phát từ những thực tế trên, em quyết định nghiên cứu đề tài Nâng cao năng lực quản trị vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Bảo hiểm nhận thọ Greateastern Việt Nam nhằm giúp nâng cao hiệu quả quả trị vốn kinh doanh cho công ty. 2. Mục đích nghiên cứu đề tài Đề tài nghiên cứu về quá trình quản trị tài chính của công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Greateastern Việt Nam, từ đó đánh giá đƣợc tình hình quản trị vốn của công ty, chỉ ra đƣợc những việc đã làm đƣợc hay chƣa làm đƣợc trong vấn đề quản trị vốn tại công ty. Sau đó đƣa ra những giải pháp cho công ty và những kiến nghị với nhà nƣớc giúp Công ty nâng cao hiệu quả quản trị vốn kinh doanh. 3. Đối tƣợng, phạm vi và phƣơng pháp nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Greateastern Việt Nam, đề tài tập trung nghiên cứu vào tình hình hoạt động kinh doanh của công ty và hiệu quả quản trị vốn kinh doanh. - Phạm vi nghiên cứu của đề tài là tình hình quản trị vốn của công ty Greateastern Việt Nam trong 2 năm 2010 và 2011. 4. Kết cấu của luận văn Luận văn gồm 3 chƣơng chính: Chƣơng I: Cơ sở lý luận cơ bản về năng lực quản trị vốn kinh doanh tại Doanh nghiệp Chƣơng II: Thực trạng Năng lực quản trị vốn kinh doanh tại công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Greateastern Việt Nam CHƢƠNG III: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị vốn kinh doanh của tại công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Greateastern Việt Nam. 3 CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP 1.1.Quản trị vốn kinh doanh 1.1.1. Khái niệm và vai trò của vốn kinh doanh. Kh¸i niÖm vèn s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp. Theo quan ®iÓm cña Marx , vèn ( t- b¶n ) lµ gi¸ trÞ ®em l¹i gi¸ trÞ thÆng d- , lµ mét ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . §Þnh nghÜa cña Marx cã tÇm kh¸i qu¸t lín nh-ng do bÞ h¹n chÕ bëi c¸c ®iÒu kiÖn kh¸ch quan lóc bÊy giê nªn Marx ®· quan niÖm chØ cã khu vùc s¶n xuÊt míi t¹o ra ®-îc gi¸ trÞ thÆng dcho nÒn kinh tÕ . Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay, vèn ®-îc quan niÖm lµ toµn bé nh÷ng gi¸ trÞ øng ra ban ®Çu ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . Kh¸i niÖm nµy kh«ng nh÷ng chØ ra vèn lµ mét yÕu tè ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mµ cßn ®Ò cËp tíi sù tham gia cña vèn trong suèt thêi gian tån t¹i cña doanh nghiÖp. Nh- vËy , vèn lµ yÕu tè sè mét cña mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh . §iÒu ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ ®Ó b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn , b¶o ®¶m cho doanh nghiÖp ngµy cµng lín m¹nh . V× vËy , c¸c doanh nghiÖp cÇn thiÕt ph¶i nhËn thøc ®Çy ®ñ h¬n vèn còng nh- c¸c ®Æc tr-ng cña vèn . §iÒu ®ã cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi c¸c doanh nghiÖp v× chØ khi nµo doanh nghiÖp hiÓu râ ®-îc tÇm quan träng gi¸ trÞ cña ®ång vèn th× doanh nghiÖp míi cã thÓ sö dông nã mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ®-îc . 4 C¸c ®Æc tr-ng c¬ b¶n cña vèn Vèn ®¹i diÖn cho mét l-îng tµi s¶n nhÊt ®Þnh . Cã nghÜa lµ vèn ®-îc biÓu hiÖn b»ng gi¸ trÞ cña tµi s¶n h÷u h×nh vµ tµi s¶n v« h×nh cña doanh nghiÖp. Vèn ph¶i ®-îc tÝch tô vµ tËp trung ®Õn mét l-îng nhÊt ®Þnh , míi cã thÓ ph¸t huy t¸c dông ®Ó ®Çu t- vµo tÝnh hiÖu qu¶ sö dông cña ®ång vèn. Vèn ph¶i vËn ®éng sinh lêi, ®¹t ®-îc môc tiªu trong kinh doanh cña doanh nghiÖp. Vèn ph¶i g¾n liÒn víi chñ së h÷u nhÊt ®Þnh , kh«ng thÓ cã ®ång vèn v« chñ vµ kh«ng cã ai qu¶n lý. Vèn cã gi¸ trÞ vÒ mÆt thêi gian. §iÒu nµy rÊt cã ý nghÜa khi bá vèn vµo ®Çu t- vµ tÝnh hiÖu qu¶ sö dông cña ®ång vèn. Vèn ®-îc quan niÖm nh- mét hµng ho¸ vµ lµ mét hµng ho¸ ®Æc biÖt, cã thÓ mua b¸n quyÒn sö dông vèn trªn thÞ tr-êng, t¹o nªn sù giao l-u s«i ®éng trªn thÞ tr-êng vèn vµ thÞ tr-êng tµi chÝnh . - Vèn kh«ng chØ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña nh÷ng tµi s¶n h÷u h×nh (TSHH) mµ cßn ®-îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña nh÷ng tµi s¶n v« h×nh (TSVH ) cña doanh nghiÖp cã thÓ lµ vÞ trÝ kinh doanh , lîi thÕ trong mÆt hµng s¶n xuÊt, b»ng ph¸t minh s¸ng chÕ, c¸c bÝ quyÕt vÒ c«ng nghÖ) Vai trß cña vèn ®èi víi doanh nghiÖp TÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh víi bÊt kú quy m« nµo còng cÇn cã mét l-îng vèn nhÊt ®Þnh , nã lµ ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò cho sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Mçi doanh nghiÖp khi muèn thµnh lËp th× ®iÒu kiÖn ®Çu tiªn doanh nghiÖp ph¶i cã mét l-îng vèn nhÊt ®Þnh , l-îng vèn ®ã tèi thiÓu ph¶i b»ng l-îng vèn ph¸p ®Þnh (l-îng vèn tèi thiÓu mµ ph¸p luËt quy ®Þnh cho tõng lo¹i 5 doanh nghiÖp) khi ®ã ®Þa vÞ ph¸p lý cña doanh nghiÖp míi ®-îc x¸c lËp. Ng-îc l¹i th× viÖc thµnh lËp doanh nghiÖp kh«ng thÓ thùc hiÖn ®-îc. Tr-êng hîp trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh, vèn cña doanh nghiÖp (DN) kh«ng ®¹t ®iÒu kiÖn mµ ph¸p luËt quy ®Þnh , doanh nghiÖp sÏ bÞ tuyªn bè chÊm døt ho¹t ®éng nh- ph¸ s¶n , gi¶i thÓ , s¸p nhËp … Nh- vËy , vèn cã thÓ ®-îc xem lµ mét trong nh÷ng c¬ së quan träng nhÊt ®Ó ®¶m b¶o sù tån t¹i t- c¸ch ph¸p nh©n cña mét doanh nghiÖp tr-íc ph¸p luËt. Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh , vèn lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mét doanh nghiÖp . Vèn kh«ng nh÷ng ®¶m b¶o kh¶ n¨ng mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ , d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mµ cßn ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt diÔn ra th-êng xuyªn liªn tôc. Vèn lµ yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ x¸c lËp vÞ trÝ cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng . §iÒu nµy cµng thÓ hiÖn râ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay víi sù c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t , c¸c doanh nghiÖp kh«ng ngõng ph¶i c¶i thiÖn m¸y mãc thiÕt bÞ , ®Çu t- hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghiÖp . TÊt c¶ nh÷ng yÕu tè nµy muèn ®¹t ®-îc th× ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã mét l-îng vèn ®ñ lín . Vèn còng lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc më réng ph¹m vi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp . §Ó tiÕn hµnh t¸i s¶n xuÊt më réng th× sau mét chu kú kinh doanh ph¶i cã l·i, vèn cña doanh nghiÖp ®-îc b¶o toµn vµ ph¸t triÓn §ã lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp tiÕp tôc ®Çu t- më réng ph¹m vi s¶n xuÊt , th©m nhËp vµo thÞ tr-êng tiÒm n¨ng tõ ®ã më réng thÞ tr-êng tiªu thô , n©ng cao uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng . 6 NhËn thøc ®-îc vai trß quan träng cña vèn nh- vËy th× doanh nghiÖp míi cã thÓ sö dông vèn tiÕt kiÖm cã hiÖu qu¶ h¬n vµ lu«n t×m c¸ch n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. NhiÖm vô cña C«ng t¸c qu¶n lý vèn - X¸c ®Þnh c¬ cÊu vèn hîp lý - Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o tµi chÝnh chÝnh x¸c theo ®Þnh kú . - X¸c ®Þnh kÕ ho¹ch , x¸c ®Þnh nhu cÇu , t×m biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó huy ®éng vèn. Ph©n lo¹i vèn trong doanh nghiÖp Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh , ®Ó qu¶n lý vµ sö dông vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ th× c¸c doanh nghiÖp ®Òu ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i vèn . Tuú vµo môc ®Ých vµ lo¹i h×nh cña doanh nghiÖp mµ mçi doanh nghiÖp ph©n lo¹i vèn theo nh÷ng tiªu thøc kh¸c nhau. * Ph©n lo¹i vèn theo nguån h×nh thµnh + Vèn chñ së h÷u - Vèn ph¸p ®Þnh : Vèn ph¸p ®Þnh lµ vèn tèi thiÓu ph¶i cã ®Ó thµnh lËp doanh nghiÖp do ph¸p luËt quy ®Þnh ®èi víi tõng ngµnh nghÒ . §èi víi doanh nghiÖp nhµ n-íc , nguån vèn nµy do ng©n s¸ch nhµ n-íc cÊp nh- : c¸c kho¶n chªnh lÖch t¨ng gi¸ lµm t¨ng gi¸ trÞ tµi s¶n , tiÒn vèn trong doanh nghiÖp; c¸c kho¶n ph¶i nép nh-ng ®-îc ®Ó l¹i doanh nghiÖp . - Vèn tù bæ sung : Vèn tù bæ sung lµ mét phÇn cña vèn s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc doanh nghiÖp trÝch tõ lîi nhuËn ®Ó l¹i . Nã ®-îc thùc hiÖn d-íi h×nh thøc lÊy mét phÇn tõ quü ®Çu t- ph¸t triÓn , quü dù phßng tµi chÝnh . Ngoµi ra ®èi víi doanh nghiÖp nhµ n-íc cßn ®-îc ®Ó l¹i toµn bé sè khÊu hao c¬ b¶n tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó 7 ®Çu t- thay thÕ , ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh . §©y lµ nguån tµi trî nhu cÇu vèn cña doanh nghiÖp . + Vèn huy ®éng cña doanh nghiÖp §èi víi mçi doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng , vèn chñ së h÷u cã vai trß rÊt quan träng nh-ng chØ chiÕm tû träng nhÊt ®Þnh trong tæng sè nguån vèn . §Ó ®¸p øng nhu cÇu vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh , doanh nghiÖp ph¶i t¨ng c-êng huy ®éng c¸c nguån vèn kh¸c nhau d-íi h×nh thøc vay nî , liªn doanh liªn kÕt , ph¸t hµnh tr¸i phiÕu vµ c¸c h×nh thøc kh¸c . - Vèn vay : Doanh nghiÖp cã thÓ vay ng©n hµng , c¸c tæ chøc tÝn dông , c¸c c¸ nh©n , ®¬n vÞ kinh tÕ ®Ó t¹o lËp hoÆc t¨ng thªm nguån vèn . + Vèn vay ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông rÊt quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp . Nguån vèn nµy ®¸p øng thêi ®iÓm c¸c kho¶n tÝn dông ng¾n h¹n hoÆc dµi h¹n tuú theo nhu cÇu cña doanh nghiÖp trªn c¬ së c¸c hîp ®ång tÝn dông gi÷a ng©n hµng vµ doanh nghiÖp . + Vèn vay trªn thÞ tr-êng chøng kho¸n T¹i nh÷ng nÒn kinh tÕ cã thÞ tr-êng chøng kho¸n ph¸t triÓn vay vèn trªn thÞ tr-êng chøng kho¸n lµ mét h×nh thøc huy ®éng vèn cho doanh nghiÖp . Doanh nghiÖp cã thÓ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu , ®©y lµ mét c«ng cô tµi chÝnh quan träng dÔ sö dông vµo môc ®Ých vay dµi h¹n ®¸p øng nhu cÇu vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh . ViÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu cho phÐp doanh nghiÖp cã thÓ thu hót réng r·i sè tiÒn nhµn rçi trong d©n ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh . Vèn liªn doanh liªn kÕt . Doanh nghiÖp cã thÓ liªn doanh , liªn kÕt , hîp t¸c víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c ®Ó huy ®éng vèn nh»m thùc hiÖn môc ®Ých më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §©y lµ mét h×nh thøc huy ®éng vèn quan träng v× liªn doanh liªn 8 kÕt g¾n liÒn víi viÖc chuyÓn giao c«ng nghÖ , thiÕt bÞ gi÷a c¸c bªn tham gia nh»m ®æi míi s¶n phÈm, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp . Doanh nghiÖp còng cã thÓ tiÕp nhËn m¸y mãc thiÕt bÞ nÕu hîp ®ång liªn doanh quy ®Þnh vèn gãp b»ng m¸y mãc , thiÕt bÞ . - Vèn tÝn dông th-¬ng m¹i TÝn dông th-¬ng m¹i lµ kho¶n mua chÞu tõ ng-êi cung cÊp hoÆc cung øng tr-íc cña kh¸ch hµng mµ doanh nghiÖp t¹m thêi chiÕm dông . TÝn dông th-¬ng m¹i lu«n g¾n víi mét luång hµng ho¸ , dÞch vô cô thÓ , g¾n víi mét quan hÖ thanh to¸n cô thÓ nÕu chÞu t¸c ®éng cña c¬ chÕ thanh to¸n , cña chÝnh s¸ch tÝn dông kh¸ch hµng mµ doanh nghiÖp ®-îc h-ëng . §©y lµ mét ph-¬ng thøc tµi trî tiÖn lîi linh ho¹t trong kinh doanh vµ nã cßn t¹o kh¶ n¨ng më réng c¸c quan hÖ hîp t¸c kinh doanh mét c¸ch l©u bÒn . Tuy nhiªn , c¸c kho¶n tÝn dông th-¬ng m¹i th-êng cã thêi h¹n ng¾n , nh-ng nÕu doanh nghiÖp biÕt qu¶n lý mét c¸ch cã khoa häc nã cã thÓ ®¸p øng phÇn nµo nhu cÇu vèn l-u ®éng cho doanh nghiÖp . - Vèn tÝn dông thuª , mua Trong ho¹t ®éng kinh doanh , tÝn dông thuª mua lµ mét ph-¬ng thøc gióp cho c¸c doanh nghiÖp thiÕu vèn vÉn cã ®-îc tµi s¶n cÇn thiÕt sö dông vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh . §©y lµ ph-¬ng thøc tµi trî th«ng qua hîp ®ång thuª gi÷a ng-êi thuª vµ ng-êi cho thuª theo thêi h¹n mµ hai bªn tho¶ thuËn , ng-êi sö dông tµi s¶n ph¶i tr¶ cho ng-êi chñ së h÷u tµi s¶n mét sè tiÒn theo tho¶ thuËn . TÝn dông thuª , mua cã hai ph-¬ng thøc giao dÞch chñ yÕu lµ thuª vËn hµnh vµ thuª tµi chÝnh . * Ph©n lo¹i vèn theo ph-¬ng thøc chñ chuyÓn - Vèn cè ®Þnh - Vèn l-u ®éng 9 + Vèn cè ®Þnh Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh , sù vËn ®éng cña vèn cè ®Þnh ®-îc g¾n liÒn víi h×nh th¸i biÓu hiÖn vËt chÊt cña nã ®ã lµ tµi s¶n cè ®Þnh ( TSC§ ) . V× vËy , viÖc nghiªn cøu vÒ vèn cè ®Þnh tr-íc hÕt ph¶i dùa vµo c¬ së t×m hiÓu vÒ tµi s¶n cè ®Þnh Tµi s¶n cè ®Þnh TSC§ lµ mét bé phËn tµi s¶n h÷u h×nh hoÆc v« h×nh cña doanh nghiÖp cã gi¸ trÞ lín, thêi gian sö dông dµi , ®¸p øng c¸c tiªu chuÈn vÒ TSC§ do nhµ n-íc ban hµnh. Theo chÕ ®é hiÖn hµnh , nh÷ng tµi s¶n cã gi¸ trÞ tõ 5 triÖu ®ång vµ thêi gian sö dông tõ 1 n¨m trë lªn sÏ ®-îc xÕp vµo TSC§. TSC§ tham gia vµo nhiÒu chu kú kinh doanh vµ khi tham gia vµo qu¸ tr×nh kinh doanh , gi¸ trÞ cña TSC§ bÞ hao mßn vµ ®-îc chuyÓn dÞch tõng phÇn vµo chi phÝ kinh doanh . MÆt kh¸c riªng TSC§ h÷u h×nh , h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu cña tµi s¶n ®-îc gi÷ nguyªn tõ lóc ®-a vµo sö dông cho ®Õn lóc h- háng. §Ó t¨ng c-êng c«ng t¸c qu¶n lý TSC§ còng nh- Vèn cè ®Þnh ( VC§) vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông cña chóng , chóng ta cÇn thiÕt ph¶i ph©n lo¹i TSC§ * C¨n cø vµo tÝnh chÊt tham gia cña TSC§ trong doanh nghiÖp th× TSC§ ®-îc ph©n lo¹i nh- sau: - TSC§ dïng cho môc ®Ých kinh doanh: Lo¹i nµy gåm: +TSC§ h÷u h×nh: TSC§ h÷u h×nh lµ nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh cã h×nh th¸i vËt chÊt cô thÓ. Thùc chÊt TSC§HH chÝnh lµ nh÷ng t- liÖu lao ®éng cã ®ñ tiªu chuÈn vÒ gi¸ trÞ vµ thêi gian sö dông ®Ó xÕp vµo TSC§. TSC§HH gåm c¸c nhãm sau: 10 Nhãm 1: Nhµ cöa , vËt kiÕn tróc Nhãm 2: M¸y mãc , thiÕt bÞ Nhãm 3: Ph-¬ng tiÖn vËn t¶i , truyÒn dÉn Nhãm 4: ThiÕt bÞ , dông cô qu¶n lý Nhãm 5: C©y l©u n¨m, sóc vËt lµm viÖc vµ cho s¶n phÈm Nhãm 6: TSC§ phóc lîi Nhãm 7: TSC§ kh¸c. + TSC§ v« h×nh : Lµ nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng cã h×nh th¸i vËt chÊt cô thÓ, ph¶n ¸nh mét l-îng gi¸ trÞ hay chi phÝ mµ doanh nghiÖp ®· thùc sù ®Çu t-. Theo quy ®Þnh, mäi kho¶n chi phÝ thùc tÕ mµ doanh nghiÖp ®· chi ra liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp cã gi¸ trÞ >= 5 triÖu ®ång vµ thêi gian sö dông >=1 n¨m mµ kh«ng h×nh thµnh nªn TSC§HH th× ®-îc coi lµ TSC§VH , TSC§VH bao gåm : Lîi thÕ c¹nh tranh, uy tÝn cña doanh nghiÖp, uy tÝn cña s¶n phÈm, hµng ho¸ vµ nh·n m¸c . - TSC§ sö dông cho ho¹t ®éng phóc lîi c«ng céng : Lµ nh÷ng TSC§ dïng cho nhu cÇu phóc lîi c«ng céng nh- nhµ ¨n , nhµ nghØ, nhµ v¨n ho¸, s©n bãng, thiÕt bÞ thÓ thao…chØ x¸c ®Þnh hao mßn vµo cuèi niªn ®é vµ ghi gi¶m nguån vèn t-¬ng øng. - TSC§ chê xö lý : Lµ nh÷ng TSC§ kh«ng cÇn dïng, ch-a cÇn dïng hoÆc TSC§ chê thanh lý, chê nh-îng b¸n … ViÖc ph©n lo¹i TSC§ theo c¸ch nµy gióp doanh nghiÖp biÕt ®-îc vÞ trÝ vµ tÇm quan träng cña TSC§ dïng vµo môc ®Ých nµo: s¶n xuÊt, kinh doanh…®Ó tõ ®ã cã h-íng ®Çu t- vµo TSC§ hîp lý . * C¨n cø vµo t×nh h×nh sö dông cña doanh nghiÖp, TSC§ ®-îc chia thµnh : 11 - TSC§ ®ang sö dông - TSC§ ch-a sö dông - TSC§ kh«ng cÇn dïng vµ chê thanh lý Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy gióp doanh nghiÖp n¾m ®-îc mét c¸ch tæng qu¸t t×nh h×nh sö dông TSC§ , møc ®é huy ®éng cña chóng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ x¸c ®Þnh ®óng ®¾n TSC§ cÇn khÊu hao cã biÖn ph¸p thanh lý nh÷ng TSC§ ®· hÕt thêi gian thu håi vèn . C¸c doanh nghiÖp muèn sö dông cã hiÖu qu¶ TSC§ cÇn l-u ý sö dông cã hiÖu qu¶ TSC§ hiÖn cã cho s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ , ph¶i th-êng xuyªn b¶o d-ìng TSC§ , khÊu hao TSC§ ®óng quy ®Þnh vµ th-êng xuyªn n©ng cao nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn . Hao mßn TSC§ - Kh¸i niÖm: Hao mßn lµ mét hiÖn t-îng kh¸ch quan lµm gi¶m gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông cña TSC§ . Hao mßn ®-îc thÓ hiÖn ë 2 d¹ng: Hao mßn h÷u h×nh : lµ sù hao mßn vËt lý trong qu¸ tr×nh sö dông do bÞ cä x¸t, bÞ ¨n mßn , bÞ h- háng tõng bé phËn … Hao mßn v« h×nh : lµ sù gi¶m gi¸ trÞ cña TSC§ do tiÕn bé khoa häc kü thuËt ®· s¶n xuÊt ra nh÷ng TSC§ cïng lo¹i cã nhiÒu tÝnh n¨ng víi n¨ng suÊt cao h¬n vµ chi phÝ thÊp h¬n . KhÊu hao TSC§ §Ó thu håi l¹i gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ ng-êi ta tiÕn hµnh trÝch khÊu hao b»ng c¸ch chuyÓn phÇn gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ vµo gi¸ trÞ cña s¶n phÈm lµm ra . Kh¸i niÖm khÊu hao : 12 KhÊu hao lµ mét biÖn ph¸p chñ quan trong qu¸ tr×nh qu¶n lý nh»m thu håi l¹i gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ . - VÒ ph-¬ng diÖn kinh tÕ , khÊu hao cho phÐp doanh nghiÖp ph¶n ¸nh ®-îc gi¸ trÞ thùc cña tµi s¶n , ®ång thêi lµm gi¶m lîi nhuËn rßng cña doanh nghiÖp. - VÒ ph-¬ng diÖn thuÕ kho¸ , khÊu hao lµ mét kho¶n chi phÝ trõ vµo lîi nhuËn chÞu thuÕ , tøc lµ ®-îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh hîp lÖ - VÒ ph-¬ng diÖn KÕ to¸n , khÊu hao lµ mét viÖc ghi nhËn sù gi¶m gi¸ cña TSC§ - VÒ ph-¬ng diÖn tµi chÝnh , khÊu hao lµ mét ph-¬ng tiÖn tµi trî gióp cho doanh nghiÖp thu ®-îc bé phËn gi¸ trÞ ®· mÊt cña TSC§ C¸c ph-¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao - Ph-¬ng ph¸p khÊu hao ®Òu theo thêi gian : Mk = NGTSC§ x TK Mk : Møc khÊu hao ph¶i trÝch b×nh qu©n n¨m NG TSC§ : Nguyªn gi¸ TSC§ b×nh qu©n Tk : Tû lÖ khÊu hao b×nh qu©n n¨m + Ph-¬ng ph¸p khÊu hao nhanh : Theo ph-¬ng ph¸p nµy , khi TSC§ ®· hÕt thêi gian sö dông th× gi¸ trÞ cña TSC§ bao giê còng lín h¬n kh«ng ( 0 ) . Tr-êng hîp TSC§ ®ã cã gi¸ trÞ tËn dông th× khÊu hao kh«ng ®-îc qu¸ phÇn tËn dông , v× vËy trong tr-êng hîp nµy ®Õn kú cuèi cïng cña TSC§ ®ã ph¶i ®iÒu chØnh møc khÊu hao cho kh«ng v-ît qu¸ vµo gi¸ trÞ tËn dông . Cã hai ph-¬ng ph¸p khÊu hao nhanh : 13 + Ph-¬ng ph¸p khÊu hao theo tæng sè n¨m n - ( i-1) Mi = x ( NGTSC§ - Gi¸ trÞ thanh lý ) x N -íc tÝnh Tû lÖ thêi gian sö dông TSC§ trong n¨m Trong ®ã : Mi : Møc khÊu hao tÝnh trÝch kú thø I N : Sè n¨m sö dông TSC§ n : Sè n¨m h÷u dông cña TSC§ ( n+ 1 ) N= 2 i : N¨m tÝnh khÊu hao + Ph-¬ng ph¸p khÊu hao theo sè d- gi¶m dÇn Theo ph-¬ng ph¸p khÊu hao nµy tû lÖ khÊu hao hµng n¨m ®-îc tÝnh gÊp ®«i tû lÖ khÊu hao theo ®-êng th¼ng . Dùa trªn tû lÖ khÊu hao ®Ó tÝnh møc khÊu hao trong kú Møc khÊu hao TSC§ Tû lÖ khÊu hao Gi¸ trÞ TSC§ Tû lÖ thêi gian s/d = tÝnh trÝch trong kú x 2 b×nh qu©n ( % ) x cßn l¹i ë ®Çu kú TSC§ trong n¨m Vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp Chóng ta biÕt viÖc ®Çu t- thµnh lËp mét doanh nghiÖp bao gåm viÖc x©y dùng nhµ cöa ; qu¶n lý , l¾p ®Æt hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ chÕ t¹o s¶n phÈm ; mua s¾m xe cé vµ ph-¬ng tiÖn vËn t¶i …Khi c¸c c«ng viÖc hoµn thµnh vµ bµn giao th× doanh nghiÖp míi b¾t ®Çu tiÕn hµnh s¶n xuÊt ®-îc . Nh- vËy vèn ®Çu t- ban ®Çu ®ã ®· trë thµnh vèn cè ®Þnh (VC§ ) cña doanh nghiÖp . 14 VËy VC§ lµ mét bé phËn cña vèn ®Çu t- øng tr-íc vÒ TSC§ . * §Æc ®iÓm cña VC§ : - VC§ lu©n chuyÓn dÇn dÇn tõng phÇn trong nhiÒu chu kú s¶n xuÊt kinh doanh vµ hoµn thµnh mét vßng tuÇn hoµn khi TSC§ hÕt thêi gian sö dông . - VC§ ®ãng vai trß quan träng trong s¶n xuÊt kinh doanh . ViÖc ®Çu t®óng h-íng TSC§ sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ vµ hiÖu suÊt cao trong kinh doanh gióp cho doanh nghiÖp c¹nh tranh tèt h¬n vµ ®øng v÷ng trong c¬ chÕ thÞ tr-êng . * C¸c biÖn ph¸p sö dông hîp lý , tiÕt kiÖm VC§ - Sö dông ®ßn bÈy kinh tÕ g¾n liÒn víi tr¸ch nhiÖm vÒ tµi chÝnh . Th-ëng ph¹t vÒ b¶o qu¶n , sö dông TSC§ , nghiªn cøu ph¸t minh s¸ng chÕ øng dông khoa häc kü thuËt trong s¶n xuÊt kinh doanh . - §¶m b¶o kh¶ n¨ng tµi chÝnh nh»m thùc hiÖn quyÕt ®Þnh ®Çu t- dµi h¹n ®Ó t¨ng quy m« vµ ®iÒu chØnh c¬ cÊu TSC§ . - N©ng cao hiÖu suÊt sö dông TSC§ tõ ®ã gi¶m bít TSC§ vµ n¾m v÷ng TSC§ hiÖn cã ®ang sö dông , ch-a dïng , kh«ng cÇn dïng ®Ó gi¶i phãng ( thanh lý , nh-îng b¸n ) nh÷ng TSC§ ø ®äng . MÆt kh¸c , tµi chÝnh doanh nghiÖp ph¶i tham gia x©y dùng chÕ ®é qu¶n lý sö dông TSC§ tr¸nh t×nh tr¹ng mÊt m¸t h- háng vµ cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi nh÷ng thiÖt h¹i vÒ TSC§ . - X¸c ®Þnh c¬ cÊu vèn cè ®Þnh hîp lý phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh tÕ – kü thuËt cña ngµnh vµ cña doanh nghiÖp Quan hÖ tû lÖ trong c¬ cÊu lµ mét chØ tiªu ®éng , v× vËy ph¶i th-êng xuyªn c¶i tiÕn ®Ó lu«n cã mét c¬ cÊu VC§ tèi -u trong tõng thêi kú . ViÖc ®æi míi vµ c¶i tiÕn c¬ cÊu vèn ph¶i h-íng vµo viÖc t¨ng tû träng nh÷ng lo¹i TSC§ cã ý nghÜa tÝch cùc trong s¶n xuÊt kinh doanh . §ã lµ nh÷ng TSC§ cã hµm l-îng khoa häc kü thuËt cao nh- m¸y mãc, thiÕt bÞ , quy tr×nh c«ng nghÖ, b»ng ph¸t minh s¸ng chÕ … 15 - Sö dông ngay nh÷ng TSC§ khi mua vÒ, biÖn ph¸p nµy ®Ó tr¸nh bÞ hao mßn , ®Æc biÖt lµ hao mßn v« h×nh . - N©ng cao tr×nh ®é sö dông TSC§ c¶ vÒ thêi gian vµ c«ng suÊt : NghÜa lµ víi mét l-îng tµi s¶n nhÊt ®Þnh cã thÓ s¶n xuÊt ra mét l-îng s¶n phÈm lín h¬n , tiÒn trÝch khÊu hao ®èi víi mçi ®¬n vÞ s¶n phÈm gi¶m, VC§ lu©n chuyÓn nhanh h¬n . Tuy nhiªn khi thùc hiÖn biÖn ph¸p nµy ta còng ph¶i h-íng vµo viÖc kh¾c phôc nh÷ng nguyªn nh©n lµm cho TSC§ ph¶i ngõng ho¹t ®éng nh- thiÕu nguyªn vËt liÖu , tr×nh ®é tay nghÒ c«ng nh©n kh«ng phï hîp bè trÝ c«ng suÊt cña c¸c lo¹i thiÕt bÞ kh«ng c©n ®èi . - Tæ chøc tèt c«ng t¸c b¶o d-ìng vµ söa ch÷a TSC§ . Tæ chøc tèt c«ng t¸c nµy cã ¶nh h-ëng ®Õn viÖc ®¶m b¶o, duy tr× tÝnh n¨ng cña TSC§ vµ cÇn h-íng vµo viÖc kh¾c phôc nh÷ng tæn thÊt do hao mßn h÷u h×nh g©y nªn . - Thanh lý nh÷ng TSC§ kh«ng hiÖu qu¶ vµ thay thÕ b»ng nh÷ng TSC§ míi . - Nh÷ng TSC§ kh«ng th-êng xuyªn sö dông mang tÝnh chÊt mïa vô th× cã thÓ kÝ hîp ®ång ®Ó thuª - N©ng cao chÊt l-îng TSC§, h¹ gi¸ thµnh x©y l¾p vµ chÕ t¹o TSC§ . Møc ®é hao mßn cña TSC§ phô thuéc rÊt lín vµo chÊt l-îng chÕ t¹o vµ x©y l¾p TSC§ . V× vËy doanh nghiÖp ph¶i hÕt søc chó ý ®Õn viÖc t¹o ra nh÷ng TSC§ cã chÊt l-îng cao nh-ng gi¸ thµnh h¹ - C¶i tiÕn , hiÖn ®¹i ho¸ m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn cã lµ hoµn thiÖn nh÷ng cÊu tróc cña TSC§ hiÖn cã nh- thay ®æi kÕt cÊu , n©ng cao tÝnh n¨ng , c«ng suÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ còng nh- n©ng cao tÝnh bÒn , ch¾c hîp lý cña tõng bé phËn , lµm cho chóng tiÕn kÞp víi tr×nh ®é kü thuËt vµ kinh tÕ s¶n xuÊt, t¨ng gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông, gi¶m hao mßn v« h×nh cña m¸y mãc thiÕt bÞ vµ cho phÐp doanh nghiÖp cã thÓ më réng s¶n xuÊt víi chi phÝ thÊp h¬n ®Çu t- 16 míi . Tuy vËy khi thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p nµy cÇn ph¶i chó ý tíi mÆt kinh tÕ vµ kü thuËt cña m¸y mãc thiÕt bÞ . - N©ng cao tay nghÒ vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm cña ng-êi lao ®éng . ThËt vËy, tr×nh ®é tay nghÒ cña ng-êi lao ®éng ®-îc n©ng cao th× hä sÏ sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ tèt h¬n , ý thøc tr¸ch nhiÖm trong b¶o qu¶n , sö dông cµng tèt h¬n th× hao mßn TSC§ sÏ gi¶m ®i, tr¸nh ®-îc nh÷ng h- háng vµ tai n¹n bÊt ngê . ViÖc n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm cña ng-êi lao ®éng ph¶i kÕt hîp víi båi d-ìng tr×nh ®é tay nghÒ, nghiÖp vô chuyªn m«n vµ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ ®Ó kÝch thÝch ng-êi lao ®éng gi÷ g×n vµ b¶o qu¶n tèt m¸y mãc, thiÕt bÞ . N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VC§ mµ biÓu hiÖn cña nã lµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ gióp cho c¸c doanh nghiÖp cã thÓ n©ng cao ®-îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh . §Ó lµm ®-îc ®iÒu ®ã th× c¸c ®¬n vÞ ph¶i th-êng xuyªn n¾m v÷ng t×nh h×nh TSC§ cña m×nh ®Ó ®Ò ra biÖn ph¸p sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm nhÊt, tËn dông søc s¸ng t¹o, sù nhiÖt t×nh cña ng-êi lao ®éng, tiªn phong trong viÖc t¹o ra cña c¶i, vËt chÊt cho x· héi . §ång thêi c¸c c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn ph¶i t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp tù chñ trong viÖc qu¶n lý , sö dông , ®Çu t- s¶n xuÊt x©y dùng vµ ®æi míi TSC§. * Vèn l-u ®éng cña doanh nghiÖp - Tµi s¶n l-u ®éng ( TSL§ ) Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh , bªn c¹nh TSC§ doanh nghiÖp lu«n cã mét khèi l-îng tµi s¶n nhÊt ®Þnh n»m r¶i r¸c trong c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh- : dù tr÷ chuÈn bÞ cho s¶n xuÊt , phôc vô s¶n xuÊt , ph©n phèi , tiªu thô s¶n phÈm … §©y chÝnh lµ TSL§ cña doanh nghiÖp .§èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh, gi¸ trÞ cña TSL§ th-êng chiÕm 50 – 70 % tæng gi¸ trÞ tµi s¶n .
- Xem thêm -