Tài liệu Luận văn thạc sĩ nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm mở rộng thị trường du lịch cho công ty dịch vụ du lịch bến thành

  • Số trang: 72 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 219 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Tham gia: 04/08/2015

Mô tả:

1 MÔÛ ÑAÀU 1. Tính caáp thieát cuûa ñeà taøi Ngaøy nay, du lòch ñöôïc xem laø moät “ngaønh coâng nghieäp khoâng khoùi” vaø laø moät trong nhöõng ngaønh dòch vuï quan troïng, ñem laïi hieäu quaû cao ñoái vôùi söï phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi. Vôùi caûnh quan vaø heä sinh thaùi ñieån hình cuûa khu vöïc nhieät ñôùiaåm; vôùi beà daøy lòch söû haøng ngaøn naêm döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc; vôùi neàn vaên hoùa ña daïng cuûa 54 daân toäc anh em… Vieät Nam raát coù tieàm naêng ñeå phaùt trieån du lòch. Ñaïi hoäi IX cuaû Ñaûng ñaõ xaùc ñònh: “phaùt trieån du lòch thöïc söï trôû thaønh ngaønh kinh teá muõi nhoïn…” vaø coi “phaùt trieån du lòch laø moät höôùng chieán löôïc quan troïng trong ñöôøng loái phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi nhaèm goùp phaàn thöïc hieän coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc”. Coâng ty Dòch vuï Du lòch Beán Thaønh ra ñôøi vaøo thôøi ñieåm maø caû nöôùc ñang thöïc hieän chuû tröông ñoåi môùi vaø môû cöûa cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc, ñaây laø naêm maø ngaønh du lòch Vieät Nam môû moät ñôït toång dieãn taäp cho kyû nguyeân phaùt trieån du lòch trong caû nöôùc vaø cuõng laø naêm maø du khaùch ñeán Vieät Nam du lòch vaø tìm cô hoäi ñaàu tö, kinh doanh. Traûi qua 15 naêm hoaït ñoäng, Coâng ty Dòch vuï Du Lòch Beán Thaønh ñaõ khoâng ngöøng phaùt trieån vaø tröôûng thaønh, ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû vaø thaønh tích nhaát ñònh trong hoaït ñoäng SXKD, nhieàu naêm lieàn ñöôïc trao taëng danh hieäu “Coâng ty löõ haønh haøng ñaàu Vieät Nam”. Tuy nhieân, ngaønh Du lòch Vieät Nam noùi chung vaø Coâng ty Dòch vuï Du lòch Beán Thaønh noùi rieâng coøn non treû, thieáu nhieàu kinh nghieäm vaø chuyeân moân veà hoaït ñoäng kinh doanh cuûa mình trong moâi tröôøng caïnh tranh ñaëc bieät laø trong vieäc tìm kieám, môû roäng vaø phaùt trieån thò tröôøng, moät lónh vöïc maø nhieàu coâng ty du lòch trong khu vöïc vaø caùc nöôùc phöông Taây thöïc hieän raát thuaàn thuïc. Vieät Nam laïi ñang taêng toác quaù trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, ñoù laø moät xu theá khaùch quan, taïo nhieàu ñieàu kieän thuaän lôïi cho kinh doanh du lòch, song beân caïnh ñoù coâng ty phaûi chòu aùp löïc cuûa söï caïnh tranh moãi ngaøy moät gay gaét. Ñeå coù theå toàn taïi vaø phaùt trieån, coâng ty phaûi coù nhöõng chính saùch kinh doanh ñuùng ñaén nhaèm taêng cöôøng khaû naêng caïnh tranh trong moâi tröôøng kinh doanh quoác teá. Chính vì vaäy, ñeà taøi “Naâng cao naêng löïc caïnh tranh nhaèm môû roäng thò tröôøng du lòch cho Coâng ty Dòch vuï Du lòch Beán Thaønh ñeán naêm 2010” coù yù nghóa caáp thieát vôùi mong muoán goùp phaàn cuøng coâng ty naâng cao söùc caïnh tranh ñeå hoäi nhaäp thaønh coâng vôùi kinh teá khu vöïc vaø theá giôùi. 2. Muïc ñích nghieân cöùu Treân cô sôû vaän duïng caùc cô sôû lyù luaän veà caïnh tranh vaø naâng cao naêng löïc caïnh tranh trong hoaït ñoäng du lòch, phaân tích vaø ñaùnh giaù naêng löïc caïnh tranh cuûa 2 Coâng ty Dòch vuï Du lòch Beán Thaønh, luaän vaên nhaèm muïc ñích ñeà xuaát moät soá giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh nhaèm môû roäng thò tröôøng du lòch cho Coâng ty Dòch vuï Du lòch Beán Thaønh ñeán naêm 2010. 3. Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu Coâng ty Dòch vuï Du lòch Beán Thaønh hoaït ñoäng trong nhieàu lónh vöïc: dòch vuï du lòch, thöông maïi XNK, ñaàu tö, dòch vuï vieäc laøm vaø xuaát khaåu lao ñoäng… Trong ñoù, dòch vuï du lòch laø lónh vöïc kinh doanh chính, ñöôïc xaùc ñònh laø muõi nhoïn chieán löôïc cuûa coâng ty, caùc lónh vöïc khaùc laø nhaèm ñeå hoå trôï, phuïc vuï cho lónh vöïc naøy. Trong phaïm vi nghieân cöùu cuûa luaän vaên, ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu chæ ñoái vôùi hoaït ñoäng du lòch löõ haønh. Thôøi gian ñeà xuaát giaûi phaùp töø 2005 ñeán 2010. Thôøi gian nghieân cöùu chuû yeáu töø naêm 2000 ñeán 2004. 4. Phöông phaùp nghieân cöùu Luaän vaên söû duïng caùc phöông phaùp phaân tích vaø toång hôïp, phöông phaùp thoáng keâ, so saùnh, phöông phaùp khaûo saùt thöïc teá… ñeå ñaùnh giaù naêng löïc caïnh tranh cuûa Coâng ty Dòch vuï Du lòch Beán Thaønh, ñoàng thôøi döïa treân nhöõng kinh nghieäm cuûa moät soá coâng ty du lòch nöôùc ngoaøi vaø vaän duïng nhöõng cô sôû khoa hoïc veà naâng cao naêng löïc caïnh tranh ñeå ñöa ra caùc giaûi phaùp phuø hôïp. 5. YÙ nghóa thöïc tieãn cuûa ñeà taøi Ñeà taøi laøm caên cöù vaø taøi lieäu tham khaûo ñeå Coâng ty Dòch vuï Du lòch Beán Thaønh coù theå vaän duïng trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa mình. 6. Keát caáu cuûa luaän vaên Ngoaøi phaàn môû ñaàu, keát luaän, phuï luïc, taøi lieäu tham khaûo, noäi dung luaän vaên goàm 3 chöông: Chöông 1: Toång quan veà caïnh tranh vaø naêng löïc caïnh tranh trong hoaït ñoäng du lòch. Chöông 2: Thöïc traïng naêng löïc caïnh tranh cuûa Coâng ty Dòch vuï Du lòch Beán Thaønh. Chöông 3: Moät soá giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh nhaèm môû roäng thò tröôøng du lòch cho Coâng ty Dòch vuï Du lòch Beán Thaønh ñeán naêm 2010. 3 CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ CAÏNH TRANH VAØ NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH TRONG HOAÏT ÑOÄNG DU LÒCH 1.1 LYÙ LUAÄN VEÀ CAÏNH TRANH VAØ NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH TRONG NEÀN KINH TEÁ THÒ TRÖÔØNG 1.1.1. Khaùi nieäm vaø baûn chaát cuûa caïnh tranh trong neàn kinh teá thò tröôøng Caïnh tranh laø moät khaùi nieäm roäng, khoâng nhöõng toàn taïi trong lónh vöïc kinh teá maø coøn toàn taïi trong lónh vöïc xaõ hoäi. Trong kinh teá thò tröôøng, caïnh tranh ñöôïc hieåu laø söï coá gaéng giaønh laáy phaàn hôn, phaàn thaéng veà mình, laø söï ñaáu tranh giöõa caùc quoác gia, caùc doanh nghieäp, caùc saûn phaåm. Caïnh tranh moät maët thuùc ñaåy khoa hoïc kyõ thuaät phaùt trieån, naâng cao trình ñoä cuûa caùc löïc löôïng saûn xuaát, goùp phaàn tích cöïc cho caùc coâng ty ñaït ñöôïc muïc ñích kinh doanh cuûa mình; maët khaùc, caïnh tranh cuõng mang tính chaát ñaøo thaûi, thò tröôøng chæ chaáp nhaän nhöõng coâng ty hoaït ñoäng phuø hôïp vôùi quy luaät cuûa noù. Baûn chaát cuûa caïnh tranh treân thò tröôøng khoâng phaûi laø dieät tröø ñoái thuû cuûa mình maø chính laø phaûi mang laïi cho khaùch haøng nhöõng giaù trò cao hôn hoaëc môùi laï hôn ñeå khaùch haøng löïa choïn mình chöù khoâng phaûi laø löïa choïn ñoái thuû caïnh tranh cuûa mình. Quaù trình caïnh tranh laø moät quaù trình tieáp dieãn khoâng ngöøng ñeå doanh nghieäp phuïc vuï khaùch haøng ngaøy caøng toát hôn. Ñieàu ñoù coù nghóa laø khoâng coù giaù trò naøo coù theå giöõ nguyeân traïng thaùi ñeå tröôøng toàn vónh vieãn maø moãi ngaøy phaûi coù theâm moät môùi laï. Noùi caùch khaùc, trong cuoäc tranh taøi ñeå phuïc vuï khaùch haøng moãi ngaøy moät toát hôn, doanh nghieäp naøo haøi loøng vôùi vò theá ñang coù treân thöông tröôøng seõ rôi vaøo tình traïng tuït haäu vaø seõ bò ñaøo thaûi. 1.1.2. Naêng löïc caïnh tranh vaø lôïi theá caïnh tranh 1.1.2.1 Naêng löïc caïnh tranh Naêng löïc caïnh tranh laø moät thuaät ngöõ ñöôïc söû duïng raát roäng raõi ôû nhieàu caáp ñoä khaùc nhau. Tuy nhieân, cho ñeán nay vaãn chöa coù moät khaùi nieäm cuõng nhö moät thöôùc ño thoáng nhaát veà naêng löïc caïnh tranh. Naêng löïc caïnh tranh ñöôïc ñaùnh giaù theo nhieàu quan ñieåm khaùc nhau. Theo quan ñieåm coå ñieån döïa treân lyù thuyeát thöông maïi truyeàn thoáng thì naêng löïc caïnh tranh cuûa moät ngaønh hay moät coâng ty ñöôïc xem xeùt qua lôïi theá so saùnh veà chi phí vaø naêng suaát. Toå chöùc naøo ñaït ñöôïc chi phí thaáp, naêng suaát cao seõ giaønh ñöôïc thaéng lôïi trong caïnh tranh, chieám lónh ñöôïc thò tröôøng, thu ñöôïc nhieàu lôïi nhuaän vaø do ñoù nhöõng bieän phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh thöôøng taäp trung vaøo troïng taâm haï thaáp chi phí, naâng cao naêng suaát. Theo quan ñieåm “Quaûn trò chieán löôïc” cuûa Michael Porter thì naêng löïc caïnh tranh cuûa coâng ty phuï thuoäc vaøo khaû naêng khai thaùc caùc naêng löïc ñoäc ñaùo cuûa mình 4 ñeå taïo saûn phaåm coù giaù trò thaáp vaø söïï dò bieät cuûa saûn phaåm, töùc bao goàm caû caùc yeáu toá voâ hình. Moãi coâng ty ñeàu phaûi xaây döïng chieán löôïc caïnh tranh lieân quan tôùi vieäc xaùc ñònh vò trí cuûa coâng ty ñeå phaùt huy caùc naêng löïc tröôùc caùc löïc löôïng caïnh tranh nhö: ñoái thuû tieàm naêng, ñoái thuû hieän taïi, saûn phaåm thay theá, khaùch haøng vaø nhaø cung caáp. Töø caùc quan ñieåm treân coù theå hieåu naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp theå hieän thöïc löïc vaø lôïi theá cuûa doanh nghieäp so vôùi caùc ñoái thuû khaùc trong vieäc thoûa maõn toát nhaát caùc ñoøi hoûi cuûa khaùch haøng ñeå thu lôïi ích ngaøy caøng cao cho doanh nghieäp trong moâi tröôøng caïnh tranh trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc. 1.1.2.2 Lôïi theá caïnh tranh Muoán naâng cao naêng löïc caïnh tranh thì tröôùc tieân doanh nghieäp caàn xaùc ñònh lôïi theá caïnh tranh cuûa mình so vôùi ñoái thuû laøm cô sôû thöïc thi caùc giaûi phaùp chieán löôïc phaùt huy lôïi theá caïnh tranh vaø khai thaùc noäi löïc. Lôïi theá caïnh tranh cuûa moät doanh nghieäp laø nhöõng gì laøm cho doanh nghieäp noåi baät hay khaùc bieät so vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh. Ñoù chính laø nhöõng theá maïnh maø doanh nghieäp coù ñöôïc trong khi ñoái thuû caïnh tranh khoâng coùù hoaëc doanh nghieäp khai thaùc toát hôn, laøm toát hôn so vôùi ñoái thuû caïnh tranh. Vieäc duy trì vaø taïo döïng lôïi theá caïnh tranh so vôùi ñoái thuû seõ quyeát ñònh raát lôùn ñeán söï thaønh coâng cuûa moät toå chöùc. Ngöôøi ta ñöa ra 6 lónh vöïc cô baûn taïo neân söï vöôït troäi hay öu theá caïnh tranh cuûa moät doanh nghieäp. Söï vöôït troäi naøy theå hieän ñoái vôùi chính baûn thaân doanh nghieäp vaø caû so vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh, ñoù laø: chaát löôïng saûn phaåm, chaát löôïng thôøi gian, chaát löôïng khoâng gian, chaát löôïng dòch vuï, chaát löôïng thöông hieäu vaø chaát löôïng giaù caû. Theo quan ñieåm truyeàn thoáng coå ñieån, lôïi theá caïnh tranh thöôøng ñöôïc nhaán maïnh ôû caùc nhaân toá saûn xuaát nhö : ñaát ñai, voán vaø lao ñoäng – nhöõng yeáu toá thuoäc taøi saûn höõu hình vaø hoï coi ñoù laø nhöõng nhaân toá quan troïng ñeå taïo ra nhöõng lôïi theá caïnh tranh. Theo Michael Porter thì chi phí vaø söï saün coù cuûa caùc yeáu toá saûn xuaát chæ laø moät trong nhieàu nguoàn löïc taïi choã quyeát ñònh lôïi theá caïnh tranh, khoâng phaûi laø nhöõng yeáu toá quan troïng neáu xeùt treân phaïm vi töông ñoái so vôùi caùc yeáu toá khaùc. OÂng cho raèng naêng löïc caïnh tranh treân phöông dieän daøi haïn cuûa moät doanh nghieäp tuøy thuoäc nhieàu vaøo khaû naêng caûi tieán moät caùch lieân tuïc vaø nhaán maïnh söï taùc ñoäng cuûa moâi tröôøng ñeán vieäc thöïc hieän caùc caûi tieán lieân tuïc ñoù, bao goàm: ñieàu kieän caùc nhaân toá saûn xuaát; ñieàu kieän veà nhu caàu; caùc ngaønh coâng nghieäp hoã trôï coù lieân quan; chieán löôïc coâng ty, caáu truùc ngaønh, möùc ñoä caïnh tranh; caùc cô may vaø chính saùch cuûa Nhaø nöôùc. sau: Ñeå xaùc ñònh lôïi theá caïnh tranh, theo Michael Porter caàn thöïc hieän caùc böôùc 5 • Phaân tích moâi tröôøng: döïa treân phaân tích 5 löïc löôïng caïnh tranh cô baûn. Naêm löïc löôïng naøy keát hôïp vôùi nhau xaùc ñònh cöôøng ñoä caïnh tranh cuûa ngaønh, bao goàm: - Nguy cô nhaäp cuoäc cuûa caùc ñoái thuû tieàm naêng. - Söï caïnh tranh cuûa caùc ñoái thuû hieän taïi trong ngaønh. - Aùp löïc töø caùc saûn phaåm thay theá. - Quyeàn löïc thöông löôïng cuûa nhaø cung caáp. - Quyeàn löïc thöông löôïng cuûa ngöôøi mua ( khaùch haøng). • Khai thaùc vaø phaân tích noäi löïc: so saùnh chuoãi giaù trò cuûa doanh nghieäp vaø cuûa ñoái thuû (bao goàm caùc hoaït ñoäng taïo ra vaø laøm taêng giaù trò cho khaùch haøng), cuõng nhö cuûa khaùch haøng (taäp hôïp caùc yeâu caàu veà saûn phaåm). Treân cô sôû ñoù, phaùt huy nhöõng ñieåm maïnh nhaèm taïo ra nguoàn löïc môùi, naâng cao naêng löïc vaø khai thaùc nhöõng ñieåm yeáu cuûa ñoái thuû. • Khai thaùc caùc cô hoäi vaø thò tröôøng chöa ñöôïc khai phaù: bao goàm vieäc naém baét, taïo ra vaø ñaùp öùng caùc nhu caàu môùi hoaëc tieáp caän caùc nhoùm khaùch haøng môùi. • Khai thaùc söï thay ñoåi cuûa moâi tröôøng: khai thaùc söï thay ñoåi cuûa moâi tröôøng ñeå taïo lôïi theá caïnh tranh do nhanh choùng vaø linh hoaït hôn trong vieäc chôùp laáy caùc cô hoäi kinh doanh, thò tröôøng, ñaùp öùng kòp thôøi caùc nhu caàu luoân luoân thay ñoåi. 1.1.2.3 Taàm quan troïng cuûa vieäc naâng cao naêng löïc caïnh tranh Trong neàn kinh teá thò tröôøng, naêng löïc caïnh tranh seõ quyeát ñònh ñeán söï soáng coøn cuûa doanh nghieäp. Do ñoù, ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån, vieäc naâng cao naêng löïc caïnh tranh laø moät ñoøi hoûi caáp thieát vaø lieân tuïc ñeå vöôn tôùi moät vò theá maø taïi ñoù doanh nghieäp coù khaû naêng choáng choïi vaø taùc ñoäng ñeán caùc löïc löôïng caïnh tranh moät caùch coù hieäu quaû. Vieäc naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp, ngoaøi yù nghóa quan troïng ñoái vôùi baûn thaân doanh nghieäp, noù coøn goùp phaàn vaøo vieäc naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa toaøn ngaønh noùi rieâng vaø neàn kinh teá noùi chung qua vieäc phuïc vuï toát hôn nhu caàu tieâu duøng, kích thích saûn xuaát phaùt trieån, thuùc ñaåy söï phaùt trieån khoa hoïc kyõ thuaät vaø coâng ngheä, môû roäng quan heä kinh teá quoác teá. Khoâng nhöõng theá naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp coøn laø taùc nhaân thuùc ñaåy caùc quan heä kinh teá, chính trò, xaõ hoäi; laøm taêng cöôøng moái quan heä hôïp taùc, hieåu bieát laãn nhau giöõa nöôùc ta vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc vaø theá giôùi; goùp phaàn thuùc ñaåy caûi tieán cô cheá quaûn lyù, chính saùch kinh teá cuûa Nhaø nöôùc phuø hôïp vôùi luaät phaùp vaø thoâng leä quoác teá. 6 1.2 TOÅNG QUAN VEÀ HOAÏT ÑOÄNG DU LÒCH 1.2.1. Moät soá khaùi nieäm cô baûn veà du lòch 1.2.1.1 Khaùi nieäm du lòch Phaùp leänh Du lòch Vieät Nam soá 11/1999/PL – UBTVQH ñöôïc Uyû ban Thöôøng Vuï Quoác hoäi nöôùc Coäng hoaø Xaõ hoäi Chuû nghóa Vieät Nam khoaù X thoâng qua ngaøy 08/02/1999, taïi ñieàu 10 ñònh nghóa “Du lòch laø hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi ngoaøi nôi cö truù thöôøng xuyeân cuûa mình nhaèm thoûa maõn nhu caàu tham quan, giaûi trí, nghæ döôõng trong moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh”. Khaùch du lòch Laø nhöõng ngöôøi töø nôi naøy ñeán nôi khaùc vôùi moät lyù do naøo ñoù, coù theå laø kinh doanh, thaêm vieáng hoaëc laøm moät vieäc gì ñoù, tröø tröôøng hôïp ñi hoïc, laøm vieäc hoaëc haønh ngheà ñeå nhaän thu nhaäp ôû nôi ñeán. Khaùch du lòch ñöôïc chia laøm hai loaïi: Du khaùch : Laø khaùch du lòch, löu truù taïi moät ñòa baøn treân 24 giôø vaø nguû qua ñeâm ôû ñoù, vôùi lyù do thaêm vieáng, kinh doanh hay keát hôïp laøm moät vieäc gì khaùc. Khaùch tham quan: Laø khaùch du lòch ñeán vieáng thaêm moät nôi naøo ñoù döôùi 24 giôø vaø khoâng ôû laïi qua ñeâm, vôùi lyù do thaêm vieáng, kinh doanh hay keát hôïp laøm moät vieäc gì khaùc. Xeùt veà maët nghieäp vuï, khaùch du lòch coøn ñöôïc phaân ra thaønh 2 daïng: Khaùch du lòch löu truù : Laø ñoái töôïng cuûa ngaønh khaùch saïn, chæ caàn khaùch coù söû duïng dòch vuï thueâ phoøng ôû troï. Khaùch du lòch löõ haønh: Laø ñoái töôïng cuûa ngaønh löõ haønh, khaùch söû duïng nhieàu dòch vuï thöôøng goàm aên, ôû, ñi laïi, tham quan - höôùng daãn… Chöông trình du lòch Laø lòch trình cuûa chuyeán du lòch, bao goàm lòch trình töøng buoåi, töøng ngaøy, khaùch saïn löu truù, aên uoáng, giaûi trí, phöông tieän vaän chuyeån, nôi tham quan, giaù baùn chöông trình, caùc dòch vuï hoã trôï, thuû tuïc xuaát nhaäp caûnh... Chöông trình du lòch coù theå laø troïn goùi hay töøng phaàn tuøy theo soá löôïng caùc dòch vuï thaønh phaàn. Tour du lòch Tour laø caùc chöông trình du lòch vôùi töøng ñieåm döøng cuï theå. Caùc ñieåm döøng laø danh lam thaéng caûnh, di tích lòch söû, vaên hoùa , nôi nghæ döôõng... Tour laø saûn phaåm cuûa coâng ty du lòch, cuûa haõng löõ haønh toå chöùc thieát keá ñeå baùn cho khaùch du lòch. 1.2.1.2 Saûn phaåm du lòch: khaùi nieäm vaø ñaëc ñieåm Saûn phaåm du lòch laø loaïi saûn phaåm mang tính toång hôïp bao goàm caùc thaønh phaàn khoâng ñoàng nhaát vöøa höõu hình vöøa voâ hình. 7 Caùc thaønh phaàn cuûa saûn phaåm du lòch bao goàm: - Taøi nguyeân di saûn thieân nhieân: nuùi röøng, bieån, soâng hoà, caûnh quan, ñoäng thöïc vaät, khí haäu… - Caùc di saûn do con ngöôøi taïo ra: caùc coâng trình kieán truùc, di tích lòch söû vaên hoùa, ñeàn chuøa, laêng taåm... - Caùc yeáu toá thuoäc con ngöôøi: phong tuïc taäp quaùn, leã hoäi, toân giaùo, vaên hoùa… - Heä thoáng phöông tieän giao thoâng, vaän chuyeån, thoâng tin lieân laïc. - Heä thoáng cô sôû haï taàng phuïc vuï löu truù, aên uoáng, khu vui chôi giaûi trí. - Tình hình kinh teá xaõ hoäi: caùc cheá ñoä chính saùch cuûa Nhaø nöôùc, ñieàu kieän kinh teá xaõ hoäi, ñieàu kieän taøi chính... - Chaát löôïng phuïc vuï, baàu khoâng khí trong suoát thôøi gian tham quan, kinh nghieäm du lòch,v…v... Saûn phaåm du lòch coù caùc ñaëc ñieåm sau: - Saûn phaåm du lòch löõ haønh thöôøng laø töø moät kinh nghieäm, moät daïng taøi saûn trí tueä neân deã baét chöôùc. - Saûn phaåm du lòch löõ haønh laø saûn phaåm toång hôïp bao goàm nhieàu yeáu toá keát hôïp. - Saûn phaåm du lòch löõ haønh laø saûn phaåm khoâng theå ño ñeám ñöôïc, noù chæ theå hieän ôû möùc ñoä thoûa maõn cuûa du khaùch. - Saûn phaåm du lòch löõ haønh laø saûn phaåm khoù coù theâå toàn kho, chu kyø soáng ngaén. - Saûn phaåm du lòch löõ haønh laø saûn phaåm chòu nhieàu bieán ñoäng cuûa xaõ hoäi nhö : tieàm löïc neàn kinh teá, tình traïng oån ñònh chính trò xaõ hoäi, thuû tuïc, qui ñònh, taäp quaùn… - Saûn phaåm du lòch löõ haønh ñöôïc baùn ra nhöõng nôi raát xa neân phaûi qua raát nhieàu khaâu phaân phoái trung gian. - Saûn phaåm du lòch löõ haønh mang tính thôøi vuï cao, bieán ñoåi theo muøa. Nhöõng ñaëc ñieåm treân ñaây cuûa saûn phaåm du lòch löõ haønh ñoøi hoûi nhaø kinh doanh du lòch löõ haønh khoâng chæ naém baét ñaàu ñuû, chính xaùc maø coøn phaûi bieát toå chöùc, quaûn lyù caùc tour, ñaûm baûo ñaùp öùng yeâu caàu, thoûa maõn lôïi ích du lòch cuûa caùc du khaùch treân thò tröôøng du lòch. 1.2.1.3 Thò tröôøng du lòch: khaùi nieäm, phaân loaïi, tính caïnh tranh Thò tröôøng du lòch coù theå ñöôïc hieåu vaø quan nieäm nhö sau : Thò tröôøng du lòch bao goàm nhöõng khaùch du lòch tieàm naêng hay trieån voïng coù nhu caàu ñi du lòch vaø saün saøng coù khaû naêng tham gia vaøo quaù trình mua saûn phaåm du lòch nhaèm thoûa maõn cho nhu caàu hay sôû thích ñoù. 8 Thò tröôøng du lòch bao goàm: thò tröôøng khaùch quoác teá vaø thò tröôøng khaùch trong nöôùc. Thò tröôøng khaùch quoác teá goàm nhöõng cö daân cuûa caùc nöôùc treân theá giôùi vaø kieàu baøo soáng ôû nöôùc ngoaøi, coù khaû naêng, nhu caàu vaø saün saøng ñi du lòch. Thò tröôøng khaùch du lòch trong nöôùc bao goàm taát caû caùc cö daân soáng trong nöôùc vaø ngöôøi nöôùc ngoaøi soáng taïi Vieät Nam, coù khaû naêng, nhu caàu vaø saün saøng ñi du lòch. Coù 2 loaïi thò tröôøng du lòch: saïn. Thò tröôøng khaùch löu truù: laø nhöõng ngöôøi khaùch chæ söû duïng dòch vuï ôû khaùch Thò tröôøng khaùch löõ haønh: laø nhöõng du khaùch mua tour troïn goùi, söû duïng ít nhaát töø 2 dòch vuï trôû leân thöôøng bao goàm ôû khaùch saïn, aên uoáng, phöông tieän vaän chuyeån, söû duïng höôùng daãn vieân… Thò tröôøng khaùch löõ haønh cuõng coù theå ñöôïc chia thaønh: thò tröôøng khaùch löõ haønh trong nöôùc; thò tröôøng khaùch löõ haøng ngoaøi nöôùc. Thöïc teá söï phaân taùch raïch roøi giöõa hai daïng khaùch ñaõ neâu laø khaù mô hoà vì haàu heát du khaùch ñeàu söû duïng 3 loaïi dòch vuï (aên, ôû, ñi laïi). Tuy nhieân, ñoái vôùi haõng löõ haønh, thò tröôøng ñoái töôïng cuûa hoï laø nhöõng du khaùch mua tour troïn goùi, töùc ít nhaát mua cuûa haõng töø 2 dòch vuï trôû leân. Vì saûn phaåm du lòch ñöôïc caáu thaønh töø nhieàu yeáu toá khaùch quan nhö: danh lam thaéng caûnh, cô sôû vaät chaát phuïc vuï du lòch, ñaëc ñieåm nhu caàu cuûa du khaùch... neân saûn phaåm du lòch cuûa caùc haõng thöôøng gioáng nhau veà keát caáu chöông trình, dòch vuï, khaùch saïn, nhaø haøng, ñieåm tham quan, phöông tieän vaän chuyeån… Ñaëc ñieåm naøy ñaõ taïo ra söï caïnh tranh gay gaét trong thò tröôøng du lòch vì deã baét chöôùc moät caùch nhanh choùng. Nhöng cuõng chính töø söï phong phuù cuaû caùc yeáu toá caáu thaønh neân vieäc ñieàu chænh, ñoåi môùi tour tuyeán ñeå laøm môùi saûn phaåm khaù deã daøng. Caùc nhaân toá chính gaây ra söï caïnh tranh laø: Caùi môùi: Ñaây chính laø muõi nhoïn caïnh tranh maø caùc ñôn vò thöôøng khai thaùc nhaèm taïo ra saûn phaåm môùi cho rieâng mình, chính söï phong phuù ña daïng cuûa caùc dòch vuï, caùc taøi saûn thieân nhieân chöa khai thaùc ñaõ ñem laïi caùi môùi trong saûn phaåm. Giaù caû: Ñaây laø yeáu toá aûnh höôûng raát lôùn ñeán quyeát ñònh mua tour cuûa du khaùch, nhaát laø ñoái vôùi khaùch trong nöôùc khi maø tình hình thu nhaäp cuûa nöôùc ta trong nhöõng naêm vöøa qua chöa cao. Moät tour coù cuøng chöông trình, cuøng dòch vuï nhöng giaù caû phaûi thaáp hôn ñoái thuû. Thaùi ñoä phuïc vuï vaø caùch toå chöùc thöïc hieän chöông trình: phaûi theå hieän tính chuyeân nghieäp cuûa nhaø toå chöùc. Moät saûn phaåm cuøng moät chöông trình, cuøng dòch vuï nhöng neáu haõng löõ haønh naøo bieát saép xeáp khoa hoïc, hôïp lyù, haáp daãn, toå chöùc phuïc vuï chu ñaùo, aân caàn thì haõng ñoù seõ giaønh ñöôïc lôïi theá trong caïnh tranh. Möùc ñoä naâng cao giaù trò du khaùch: Baèng caùch taïo ra nhöõng giaù trò phuï troäi, vöôït quaù mong ñôïi cuûa du khaùch khi tham gia du lòch. 9 1.2.2. Vai troø cuûa du lòch trong neàn kinh teá quoác daân 1.2.2.1 Veà kinh teá Laø “ngaønh xuaát khaåu voâ hình”, “ngaønh coâng nghieäp khoâng khoùi”, ngaønh du lòch ñem laïi thu nhaäp vôùi hieäu quaû cao, ñem laïi nguoàn thu ngoaïi teä lôùn. Toác ñoä taêng thu nhaäp cuûa du lòch vöôït xa toác ñoä taêng cuûa nhieàu ngaønh kinh teá khaùc. Neáu naêm 1950, thu ngoaïi teä veà du lòch quoác teá chæ ôû möùc 2,1 tæ USD, naêm 1960 ñaït 6,8 tæ USD, naêm 1970 ñaït 18 tæ USD, naêm 1980 vôùi con soá 102 tæ USD thì töø nhöõng naêm 90 cuûa theá kyû XX ñeàu ñaït ôû haøng 03 chöõ soá vaø ngaøy caøng taêng. Naêm 1991 ñaït 260 tæ, naêm 1994 ñaït tôùi 338 tæ USD, naêm 2000 treân 1.500 tæ USD vaø ngaøy nay laø vaøi ba ngaøn tæ USD. Do du lòch laø ngaønh kinh teá toång hôïp, lieân ngaønh neân phaùt trieån du lòch seõ keùo theo söï phaùt trieån ôû caùc lónh vöïc kinh teá, kyõ thuaät, vaên hoùa xaõ hoäi, taùc ñoäng tröïc tieáp vaø giaùn tieáp tôùi söï phaùt trieån nhieàu ngaønh khaùc cuûa neàn kinh teá quoác daân nhö: haøng khoâng, vaän chuyeån, dòch vuï böu chính vieãn thoâng, coâng nghieäp cheá bieán, thuû coâng myõ ngheä, löông thöïc thöïc phaåm, thaäm chí caû y teá… Du lòch cuõng taïo nhieàu cô hoäi thuùc ñaåy ñaàu tö, phaùt trieån heä thoáng cô sôû haï taàng, thöïc hieän xuaát khaåu taïi choã thoâng qua mua saém tieâu duøng, taïo ñaø cho caùc vuøng kinh teá phaùt trieån, goùp phaàn chuyeån dòch cô caáu kinh teá vaø thöïc hieän xoùa ñoùi giaûm ngheøo, taïo coâng aên, vieäc laøm. Caùc nghieân cöùu cuõng cho thaáy, coâng nghieäp du lòch taêng tröôûng maïnh meõ nhaát, thaäm chí nhanh hôn caû thöông maïi. Ngaøy nay, coâng nghieäp du lòch chieám tæ troïng lôùn nhaát trong neàn kinh teá theá giôùi so vôùi caùc ngaønh coâng nghieäp khaùc, tröø ngaønh daàu khí vaø oâ toâ. Chính söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa du lòch maø caùc nghieân cöùu ñaõ khaùi quaùt vaø ruùt ra moät ñieàu töôûng nhö laø moät nghòch lyù “ Caøng nhieàu ngöôøi ñi chôi, caøng nhieàu ngöôøi coù vieäc”. Baùo caùo cuûa Hoäi ñoàng Du haønh vaø Du lòch cuûa WTO cho bieát: Dòch vuï du lòch trong naêm 1994 taïo ra cho treân 200 trieäu ngöôøi coù vieäc laøm caû tröïc tieáp vaø giaùm tieáp; tính ra cöù 09 ngöôøi laøm seõ coù 01 ngöôøi phuïc vuï du lòch. Baùo caùo coøn döï baùo ñeán naêm 2005, ngaønh du lòch seõ taïo vieäc laøm cho 350 trieäu ngöôøi. Vai troø kinh teá cuûa du lòch laø ñieàu kieän toát ñeå cho caùc nöôùc ñang phaùt trieån coù khaû naêng phaùt trieån neàn kinh teá ñaát nöôùc döïa treân nhöõng tieàm naêng saün coù cuûa thieân nhieân vaø coù chi phí ñaàu tö khoâng lôùn nhöng hieäu quaû cao, voøng quay voán nhanh, tích luõy voán ban ñaàu cho vieäc thöïc hieän coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc. Ñoàng thôøi, khi du lòch phaùt trieån, moái quan heä hôïp taùc kinh teá giöõa caùc nöôùc seõ môû roäng thoâng qua vieäc giao löu trao ñoåi, hôïp taùc. Du lòch phaùt trieån coøn laø cô hoäi ñeå taän duïng caùc nguoàn löïc khaùc nhau cuûa caùc thaønh phaàn kinh teá, khai thaùc tieàm naêng cuûa moãi ñòa phöông, ngaønh, vuøng cuûa moãi quoác gia. 10 1.2.2.2 Veà chính trò Du lòch phaùt trieån thuùc ñaåy giao löu giöõa caùc daân toäc, giuùp cho du khaùch hieåu ñöôïc con ngöôøi, truyeàn thoáng daân toäc, ñôøi soáng xaõ hoäi cuûa nöôùc ñeán; treân cô sôû ñoù taêng cöôøng tình ñoaøn keát, höõu nghò giöõa caùc daân toäc, caùc quoác gia vì söï phaùt trieån cuûa nhaân loaïi trong hoøa bình, theå hieän chính saùch hoøa nhaäp quoác teá treân nguyeân taéc bình ñaúng cuøng coù lôïi. Du lòch coøn laøm taêng uy tín, teân tuoåi cuûa moät quoác gia trong maét coäng ñoàng quoác teá. 1.2.2.3 Veà vaên hoùa – xaõ hoäi Du lòch ñöôïc coi laø caùnh cöûa giao löu vaên hoùa giöõa caùc coäng ñoàng. Thoâng qua vieäc tieâu thuï saûn phaåm du lòch, caùc ñòa phöông - quoác gia ñaõ giôùi thieäu nhöõng neùt vaên hoùa ñaëc saéc cuûa coäng ñoàng – ñòa phöông mình. Du khaùch ñöôïc môû roäng kieán thöùc, hieåu bieát theâm ñöôïc nhieàu ñieàu môùi laï veà vaên hoùa ngheä thuaät, phong tuïc taäp quaùn, danh lam thaéng caûnh, di tích lòch söû, trình ñoä phaùt trieån cuûa caùc ñòa phöông, caùc quoác gia khaùc. Ngöôïc laïi, chính du khaùch khi thöïc hieän cuoäc haønh trình ñaõ truyeàn baù vaên hoùa cuûa coäng ñoàng maø hoï ñang sinh soáng ñoàng thôøi goùp phaàn khaùm phaù kho taøng vaên hoùa cuûa nhaân loaïi. Maët khaùc, do taän maét chöùng kieán vaø hieåu bieát töôøng taän hoaøn caûnh, tình hình, moâi tröôøng töï nhieân vaø xaõ hoäi taïi caùc coäng ñoàng, ñòa phöông khaùc nhau neân caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi ñöôïc thöïc hieän tröïc tieáp vaø coù hieäu quaû, söï keát hôïp du lòch vôùi caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi laøm cho chuyeán du haønh trôû neân coù yù nghóa hôn. Vì vaäy phaùt trieån du lòch laø caùch toát nhaát phaùt trieån söï giao löu vaên hoùa xaõ hoäi giöõa caùc coäng ñoàng. Nhö vaäy, phaùt trieån du lòch khoâng chæ mang laïi hieäu quaû kinh teá, xaõ hoäi maø coøn laø ñoøn baåy thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa nhieàu ngaønh khaùc nhau trong neàn kinh teá, laø phöông tieän quan troïng ñeå thöïc hieän chính saùch môû cöûa, laø caàu noái ñeå moãi quoác gia hoäi nhaäp vaøo khu vöïc vaø theá giôùi. Phaùt trieån du lòch goùp phaàn thuùc ñaåy söï tieán boä veà kinh teá, xaõ hoäi, vaên hoùa, taêng cöôøng tình höõu nghò giöõa caùc nöôùc. Du lòch thöïc söï laø moät trong nhöõng ngaønh kinh teá muõi nhoïn ñeå phaùt trieån ñaát nöôùc. 1.2.3. Naêng löïc caïnh tranh trong hoaït ñoäng du lòch Naêng löïc caïnh tranh hay coøn goïi laø khaû naêng caïnh tranh phaûn aùnh theá vaø löïc, vò theá töông quan so vôùi ñoái thuû caïnh tranh cuûa moät ngaønh, cuûa caùc doanh nghieäp vaø caùc saûn phaåm trong ngaønh ñoù. Trong du lòch cuõng vaäy, khi noùi ñeán naêng löïc caïnh tranh hoaëc söùc caïnh tranh du lòch, neân hieåu ñoù laø vò theá so saùnh cuûa ngaønh du lòch, cuûa caùc doanh nghieäp du lòch vaø saûn phaåm du lòch ñoái vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh treân thò tröôøng du lòch trong vaø ngoaøi nöôùc. Naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp du lòch ñöôïc xaùc ñònh baèng naêng löïc taïo ra, duy trì hay gia taêng lôïi nhuaän, thò phaàn treân thò tröôøng caïnh tranh vôùi saûn phaåm, dòch vuï cuûa doanh nghieäp. Naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp du lòch 11 phuï thuoäc caùc yeáu toá beân ngoaøi hình thaønh caùc cô hoäi vaø ñe doïa maø doanh nghieäp khoâng theå thay ñoåi ñöôïc vaø phuï thuoäc vaøo moâi tröôøng beân trong cuûa doanh nghieäp vaø do doanh nghieäp chi phoái nhö voán, cô sôû vaät chaát, nguoàn nhaân löïc, toå chöùc quaûn lyù,… Ñeå ñaùnh giaù hoaït ñoäng kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp du lòch coù theå döïa treân nhöõng chæ tieâu sau: • Caùc chæ tieâu ñeå ñaùnh giaù vò theá cuûa doanh nghieäp: bao goàm chæ tieâu thò phaàn, chæ tieâu toác ñoä phaùt trieån lieân hoaøn, chæ tieâu toác ñoä phaùt trieån trung bình. Chæ tieâu thò phaàn: vò theá cuûa doanh nghieäp ñöôïc ñaùnh giaù thoâng qua chæ tieâu thò phaàn cuûa doang nghieäp. Thò phaàn cuûa doanh nghieäp laø phaàn thò tröôøng maø doanh nghieäp chieám ñöôïc so vôùi thò tröôøng cuûa ngaønh trong khoâng gian vaø thôøi gian nhaát ñònh. Cuõng thoâng qua thò phaàn cuûa doanh nghieäp giuùp cho caùc nhaø quaûn lyù doanh nghieäp hoaïch ñònh chieán löôïc kinh doanh cuûa mình moät caùch thích hôïp hôn. Thò phaàn cuûa doanh nghieäp ñöôïc xaùc ñònh baèng toång löôïng khaùch cuûa doanh nghieäp chia cho toång löôïng khaùch cuûa ngaønh trong kyø phaân tích. Chæ tieâu toác ñoä phaùt trieån lieân hoaøn: vò theá töông lai cuûa doanh nghieäp ñöôïc ñaùnh giaù thoâng qua caùc chæ tieâu veà toác ñoä phaùt trieån khaùch giöõa caùc kyø phaân tích. Chæ tieâu phoå bieán ñeå ñaùnh giaù: - Toác ñoä phaùt trieån lieân hoaøn: ñaây laø chæ tieâu phaûn aùnh söï bieán ñoäng veà khaùch giöõa hai thôøi gian lieàn nhau. - Toác ñoä taêng (hoaëc giaûm) lieân hoaøn: phaûn aùnh möùc ñoä khaùch giöõa hai thôøi gian ñaõ taêng (hoaëc giaûm) bao nhieâu laàn (hoaëc bao nhieâu phaàn traêm). Chæ tieâu toác ñoä trung bình: chæ tieâu naøy phaûn aùnh toác ñoä phaùt trieån trung bình veà khaùch cuûa töøng thôøi gian trong kyø phaân tích. Thoâng qua caùc chæ tieâu naøy ñeå laøm cô sôû döï baùo veà soá löôïng khaùch cuõng nhö xu höôùng kinh doanh cuûa doanh nghieäp. • Caùc chæ tieâu ñaùnh giaù hieäu quaû kinh doanh cuûa doanh nghieäp: bao goàm caùc chæ tieâu veà doanh lôïi, tyû suaát lôïi nhuaän vaø hieäu quaû söû duïng voán. Chæ tieâu doanh lôïi: phaûn aùnh cöù moät ñôn vò tieàn teä doanh thu thì coù bao nhieâu phaàn traêm ñôn vò tieàn teä lôïi nhuaän. Chæ tieâu naøy duøng ñeå so saùnh vôùi kyø phaân tích tröôùc ñoù döï baùo xu höôùng kinh doanh hoaëc ñeå so saùnh giöõa kinh doanh du lòch vôùi caùc lónh vöïc kinh doanh khaùc cuûa doanh nghieäp (neáu coù). Chæ tieâu tyû suaát lôïi nhuaän: chæ tieâu naøy phaûn aùnh cöù moät ñôn vò tieàn teä voán boû ra thì ñem laïi bao nhieâu phaàn traêm lôïi nhuaän. Chæ tieâu hieäu quaû söû duïng voán: chæ tieâu naøy phaûn aùnh cöù moät ñôn vò tieàn teä voán boû ra thì thu vaøo ñöôïc bao nhieâu ñôn vò tieàn teä. 1.2.4. Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán phaùt trieån du lòch Vôùi ñaëc tính laø ngaønh kinh teá toång hôïp, söï phaùt trieån du lòch phuï thuoäc vaøo caùc nhaân toá lieân quan nhö : kinh teá, chính trò, vaên hoùa, xaõ hoäi,… 12 1.2.4.1 Caùc nhaân toá chung Ñieàu kieän vaät chaát, thu nhaäp: Khi caùc nhu caàu cô baûn cuûa ñôøi soáng nhö aên ôû, ñi laïi, hoïc haønh, y teá,… ñaõ ñaày ñuû thì con ngöôøi môùi nghó ñeán nhu caàu tham quan, nghæ ngôi, giaûi trí,… töùc laø du lòch chæ phaùt trieån khi nhu caàu cô baûn ñöôïc thoûa maõn. ÔÛ nhöõng quoác gia maø thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi cao thì nhu caàu veà du lòch seõ cao hôn so vôùi caùc nöôùc coù thu nhaäp thaáp. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, vôùi söï phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc, ñôøi soáng cuûa ngöôøi daân Vieät Nam ñöôïc naâng cao thì nhu caàu veà du lòch cuõng phaùt trieån. Du lòch vaø caùc saûn phaåm dòch vuï du lòch laø loaïi haøng hoùa cao caáp, thu nhaäp taêng leân, caàu veà haøng hoùa naøy taêng leân. Vì vaäy, du lòch löõ haønh noäi ñòa cuûa Vieät Nam chaéc chaén seõ taêng maïnh. Thôøi gian nhaøn roãi: Vôùi ñieàu kieän cuûa töøng neàn kinh teá, thôøi gian nhaøn roãi cuûa ngöôøi daân khaùc nhau neân hoï seõ daønh thôøi gian cho tham quan, giaûi trí nghæ döôõng cuõng khaùc nhau. Vì vaäy, thôøi gian nghæ döôõng cuõng chòu söï taùc ñoäng khoâng nhoû cuûa thôøi gian nhaøn roãi. Trình ñoä vaên hoùa: ÔÛ moãi neàn vaên hoùa, nhu caàu tìm hieåu, môû mang taàm nhaän thöùc cuõng khaùc nhau. ÔÛ nhöõng quoác gia coù trình ñoä hoïc thöùc cao thì nhu caàu du lòch seõ taêng cao. Heä thoáng giao thoâng: Giao thoâng phaùt trieån taïo ñieàu kieän cho vieäc ñi laïi cuûa du khaùch moät caùch deã daøng. Ñoàng thôøi, giao thoâng phaùt trieån cuõng taïo ñieàu kieän khai thaùc toái ña tieàm naêng du lòch. Do vaäy, giao thoâng caøng phaùt trieån vaø an toaøn thì nhu caàu ñi laïi du lòch cuõng taêng cao. Söï oån ñònh xaõ hoäi: Ñôøi soáng xaõ hoäi oån ñònh caû veà kinh teá laãn chính trò seõ kích thích du lòch gia taêng. Neáu neàn kinh teá coù nhieàu bieán ñoäng, tyû giaù ñoàng tieàn lieân tuïc thay ñoåi, tình hình chính trò-xaõ hoäi baát oån, xaùo troän seõ laøm giaûm söï höùng thuù cuûa du khaùch, ñaëc bieät ñoái vôùi khaùch quoác teá. Söï oån ñònh chính trò, xaõ hoäi, an ninh cuûa Vieät Nam nhöõng naêm gaàn ñaây cho thaáy söùc haáp daãn du khaùch quoác teá taêng leân khaù nhieàu. 1.2.4.2 Caùc nhaân toá ñaëc thuø Taøi nguyeân thieân nhieân: bao goàm caûnh quan töï nhieân nhö röøng, nuùi, bôø bieån, vònh, moâi tröôøng sinh thaùi… Ñaây laø nhaân toá cô baûn nhaát ñeå phaùt trieån du lòch. Quoác gia coù nhieàu taøi nguyeân töï nhieân seõ thu huùt ñöôïc nhieàu du khaùch ñeán tham quan. Caùc coâng trình vaên hoùa, lòch söû: Caùc coâng trình vaên hoùa do con ngöôøi taïo neân nhö vieän baûo taøng, töôïng ñaøi, di tích lòch söû, chöông trình leã hoäi… mang laïi söï haáp daãn raát lôùn ñoái vôùi du khaùch. Con ngöôøi: Con ngöôøi thaân thieän, hieàn hoøa, meán khaùch, öùng xöû vaên minh lòch söï seõ taïo nhieàu thieän caûm cho du khaùch khieán hoï truyeàn baù nhöõng ñieàu toát ñeïp 13 veà ñaát nöôùc, con ngöôøi cuûa ñieåm ñeán cho nhöõng ngöôøi thaân quen coù theå taïo thaønh nhöõng laøn soùng du lòch. 1.2.4.3 Caùc nhaân toá veà kinh teá, chính trò, theå cheá phaùp luaät Lòch söû caùc nöôùc tieân tieán ñaõ cho thaáy raèng du lòch thöïc söï laø moät ngaønh coâng nghieäp khoâng khoùi. Söïï phaùt trieån cuûa noù seõ taùc ñoäng daây chuyeàn ñeán söï phaùt trieån caùc ngaønh kinh teá khaùc neân Nhaø nöôùc caàn coù moät chính saùch roõ raøng, nhaát quaùn trong phaùt trieån du lòch, coi noù laø moät boä phaän quan troïng trong chieán löôïc phaùt trieån quoác gia. ÔÛ caùc nöôùc hieän coù ngaønh du lòch phaùt trieån ñeàu raát coi troïng coâng taùc xaây döïng phöông höôùng chieán löôïc phaùt trieån du lòch, thöôøng xuyeân ñoåi môùi chöông trình haønh ñoäng quoác gia. Beân caïnh phöông höôùng chieán löôïc, phaùt trieån du lòch caàn coù cô cheá thoâng thoaùng, taïo moâi tröôøng toát cho ñaàu tö, kinh doanh, phuø hôïp xu theá phaùt trieån cuûa du lòch theá giôùi vaø tieán trình hoäi nhaäp toaøn caàu. Moät chính saùch, cô cheá oån ñònh laø ñieàu kieän ñeå du lòch phaùt trieån vôùi toác ñoä nhanh hôn. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, ôû Vieät Nam, Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ñaõ taêng toác phaùt trieån du lòch baèng vieäc thaønh laäp UÛy Ban Quoác Gia veà Du Lòch, xaây döïng Chöông trình haønh ñoäng quoác gia, qua ñoù xaùc ñònh roõ vò trí ngaønh du lòch trong neàn kinh teá ñaát nöôùc, ñaõ phaàn naøo cho thaáy moät chính saùch oån ñònh veà ngaønh coâng nghieäp khoâng khoùi naøy, goùp phaàn thuùc ñaåy hoaït ñoäng kinh doanh ngaøy caøng soâi ñoäng, maïnh meõ hôn. Heä quaû cuûa ñöôøng loái chính trò daãn ñeán söï gia taêng ñaàu tö xaây döïng cô sôû vaät chaát, ñaøo taïo con ngöôøi. Taøi nguyeân du lòch laø ñieàu kieän caàn cho phaùt trieån du lòch neân khi ñöôïc chuù troïng ñaàu tö ñuùng möùc thì chuùng seõ töø tieàm naêng bieán thaønh nhöõng nguoàn löïc to lôùn phuïc vuï cho phaùt trieån du lòch. Hôn nöõa, phaùt trieån du lòch luoân gaén lieàn vôùi vieäc toân taïo taøi nguyeân vaø baûo veä moâi tröôøng, neáu khoâng coù söï ñaàu tö thích ñaùng thì vieäc khai thaùc du lòch seõ daãn ñeán caïn kieät taøi nguyeân, moâi tröôøng du lòch bò xuoáng caáp. 1.2.5. Nhöõng thuaän lôïi vaø thaùch thöùc hieän nay cuûa ngaønh du lòch Vieät Nam 1.2.5.1 Thuaän lôïi - Xu theá vaø nhu caàu du lòch taêng maïnh Böôùc qua theá kyû XXI, toaøn caàu hoaù khoâng nhöõng laø moät xu theá khaùch quan, maø quaù trình naøy coøn ñöôïc thuùc ñaåy maïnh meõ vaø ngaøy caøng coù nhieàu nöôùc tham gia tieán trình hoäi nhaäp chung. Hoøa bình, hôïp taùc vaø phaùt trieån vaãn laø moät xu theá lôùn phaûn aùnh nguyeän voïng vaø ñoøi hoûi cuûa moãi quoác gia, moãi daân toäc. Trong boái caûnh ñoù, nhu caàu ñi laïi, du lòch taêng maïnh, nhaát laø khu vöïc Thaùi Bình Döông, nôi maø caùc quoác gia ñang phaùt trieån trong hoøa bình. 14 - Chính saùch môùi, côûi môû Döï baùo cuûa Toå chöùc du lòch theá giôùi WTO cho thaáy: Caùc nöôùc Chaâu AÙ – Thaùi Bình Döông nhôø soá löôïng du khaùch nöôùc ngoaøi, taêng maïnh 7%/naêm seõ trôû neân noåi baät vaø chieám vò trí thöù hai treân baûn ñoà du lòch theá giôùi. Nghieân cöùu treân cuõng chæ ra: Khu vöïc naøy cuõng nhö Chaâu Myõ seõ ñaït toác ñoä taêng haøng naêm 3,8%, ñeán naêm 2020 thò phaàn du lòch cuûa Chaâu AÙ – Thaùi Bình Döông seõ laø 27% cao hôn 18% cuûa Chaâu Myõ. Chính saùch ñoåi môùi, môû cöûa vaø hoäi nhaäp cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ñaõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho kinh teá ñoái ngoaïi phaùt trieån, trong ñoù coù du lòch. - Chính trò oån ñònh, vaên hoaù ña daïng Vieät Nam vôùi cheá ñoä chính trò oån ñònh, an ninh ñaûm baûo, taøi nguyeân du lòch phong phuù, neàn vaên hoùa ña daïng, con ngöôøi thaân thieän,… laø ñieàu kieän toát ñeå du lòch phaùt trieån. - Phaùp luaät, theå cheá, chính saùch ngaøy caøng hoaøn thieän Nhieàu vaên baûn phaùp luaät lieân quan ñeán du lòch nhö Luaät doanh nghieäp, Luaät ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam, Luaät khuyeán khích ñaàu tö trong nöôùc, Phaùp leänh xuaát nhaäp caûnh, cö truù ñöôïc xaây döïng hoaëc söûa ñoåi, boå sung. Ñaëc bieät, vieäc ban haønh Phaùp leänh du lòch, qui cheá mieãn visa cho moät soá nöôùc ñaõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho kinh doanh löõ haønh hôn nöõa. - Toå chöùc, quaûng baù du lòch saùt thöïc, hieäu quaû Ban Chæ ñaïo Nhaø nöôùc veà du lòch ñaõ böôùc ñaàu phoái hôïp ñöôïc caùc hoaït ñoäng ñieàu haønh du lòch giöõa caùc caáp, caùc ngaønh, giaûi quyeát kòp thôøi caùc vaán ñeà phaùt sinh. Chöông trình haønh ñoäng quoác gia vaø keá hoaïch quaûng baù hình aûnh Vieät Nam treân thò tröôøng theá giôùi nhaèm thu huùt du khaùch caùc nöôùc coù söï chuaån bò chu ñaùo, chuyeân nghieäp hôn neân taïo ñöôïc nhöõng chuyeån bieán tích cöïc cho ngaønh du lòch Vieät Nam trong theá kyû XXI. - Taøi nguyeân du lòch ña daïng vaø phong phuù Vôùi caûnh quan vaø heä sinh thaùi ñieån hình cuûa khu vöïc nhieät ñôùi-aåm; vôùi beà daøy lòch söû haøng ngaøn naêm döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc; vôùi neàn vaên hoùa ña daïng cuûa 54 daân toäc anh em… Vieät Nam coù nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân vaø nhaân vaên raát phong phuù vaø ña daïng, raát coù tieàm naêng phaùt trieån veà du lòch. - Cô sôû vaät chaát kyõ thuaät ñöôïc taêng cöôøng ñaàu tö Cô sôû haï taàng, kyõ thuaät phuïc vuï du lòch töøng böôùc ñöôïc Trung öông vaø caùc ñòa phöông quan taâm ñaàu tö giuùp khai thaùc coù hieäu quaû tieàm naêng du lòch to lôùn cuûa ñaát nöôùc. - Nhaän thöùc du lòch vaø thu nhaäp ngaøy caøng naâng cao Vôùi ñaø phaùt trieån kinh teá, nhaän thöùc vaø thu nhaäp cuûa ngöôøi daân ñöôïc naâng cao neân nhu caàu du lòch ngaøy caøng gia taêng cuõng laø moät ñieàu kieän toát kích thích nhu caàu du lòch cuûa ngöôøi daân vaø toå chöùc kinh doanh du lòch phaùt trieån maïnh meõ hôn. 15 1.2.5.2 Thaùch thöùc Moät laø, caïnh tranh du lòch trong khu vöïc vaø treân theá giôùi ngaøy caøng gay gaét trong khi khaû naêng caïnh tranh cuûa du lòch Vieät Nam coøn raát haïn cheá. Hai laø, theá giôùi ñöùng tröôùc nhöõng bieán ñoäng to lôùn coù aûnh höôûng maïnh ñeán du lòch nhö : khuûng hoaûng taøi chính, thieân tai, dòch beänh, chieán tranh, xung ñoät saéc toäc, toân giaùo, khuûng boá … Ba laø, ngaønh du lòch Vieät Nam coøn non treû, xuaát phaùt chaäm hôn so vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc, hoaït ñoäng du lòch chuû yeáu khai thaùc taøi nguyeân thieân nhieân saün coù, chöa bieán noù thaønh moät ngaønh coâng nghieäp thaät söï. Trình ñoä vaø kinh nghieäm quaûn lyù, kinh doanh cuûa ñoäi nguõ caùn boä trong ngaønh chöa chuyeân nghieäp, coøn khoaûng caùch so vôùi ñoàng nghieäp ôû nhieàu nöôùc. Boán laø, taøi nguyeân du lòch vaø moâi tröôøng bò xaâm haïi ôû nhieàu vuøng, nhieàu ñòa phöông do khai thaùc, söû duïng thieáu keá hoaïch. Naêm laø, voán daønh cho phaùt trieån du lòch coøn ít laïi ñaàu tö chöa ñoàng boä, keùm hieäu quaû ñang laø moät thaùch thöùc khoâng nhoû ñoái vôùi söï phaùt trieån du lòch. Saùu laø, trình ñoä nhaän thöùc, thoùi quen cuõng nhö möùc soáng cuûa ngöôøi daân tuy coù thay ñoåi theo höôùng tích cöïc, song so vôùi nhieàu quoác gia vaãn coøn thaáp aûnh höôûng phaùt trieån du lòch. Baûy laø, haï taàng cô sôû coøn yeáu trong nhöõng naêm qua, Nhaø nöôùc ñaõ coù nhieàu chính saùch vaø noã löïc ñeå phaùt trieån cô sôû haï taàng du lòch. Tuy nhieân, heä thoáng cô sôû haï taàng hieän nay coøn yeáu keùm, chöa ñaùp öùng yeâu caàu phaùt trieån cuûa caùc ngaønh kinh teá, trong ñoù coù du lòch, haïn cheá khaû naêng tieáp caän, phaùt trieån vaø khai thaùc caùc tuyeán, ñieåm du lòch giaøu tieàm naêng ôû caùc vuøng nuùi, ñaûo… Taùm laø, nhaän thöùc cuûa laõnh ñaïo moät soá ngaønh, ñòa phöông veà du lòch coøn nhieàu baát caäp, thieáu thoáng nhaát trong xaây döïng, chæ ñaïo, quaûn lyù vaø thöïc hieän quy hoaïch ngaønh vaø laõnh thoå. Chín laø, heä thoáng caùc chính saùch, quy ñònh phaùp luaät lieân quan ñeán phaùt trieån du lòch vaãn coøn thieáu linh hoaït neân chöa ñaùp öùng so vôùi yeâu caàu phaùt trieån vaø hoäi nhaäp quoác teá. 1.3 KINH NGHIEÄM MÔÛ ROÄNG VAØ PHAÙT TRIEÅN THÒ TRÖÔØNG CUÛA MOÄT SOÁ COÂNG TY DU LÒCH NÖÔÙC NGOAØI VAØ BAØI HOÏC VAÄN DUÏNG ÔÛ VIEÄT NAM 1.3.1. Kinh nghieäm môû roäng vaø phaùt trieån thò tröôøng cuûa moät soá coâng ty du lòch nöôùc ngoaøi Qua nghieân cöùu vieäc môû roäng vaø phaùt trieån thò tröôøng cuûa moät soá coâng ty du lòch nöôùc ngoaøi, taùc giaû ruùt ra moät soá noäi dung cô baûn sau: - Phoái hôïp giöõa cô quan höõu quan vôùi coâng ty du lòch 16 Khoâng noùi ñeán nhöõng quoác gia coù ngaønh du lòch phaùt trieån laâu ñôøi nhö Chaâu Aâu, Myõ maø chæ caàn khaûo saùt thöïc tieãn nhöõng naêm gaàn ñaây ôû Thailand, Singapore, Malaysia - nhöõng nöôùc môùi phaùt trieån quanh ta - ñaõ cho thaáy söï gaén keát, phoái hôïp chaët cheõ giöõa cô quan quaûn lyù du lòch cuûa chính quyeàn vaø caùc doanh nghieäp trong vieäc quaûng baù tieáp thò ñeå môû roäng thò tröôøng. Nhaèm vaøo caùc thò tröôøng troïng ñieåm, chính phuû caùc nöôùc lieân tuïc ñöa ra nhöõng chöông trình quaûng baù taàm quoác gia nhö “Amazing Thailand”, “Smile of Thailand” cuûa Thaùi, “Live it up in Singapore” cuûa Sing, “Truly Asia” cuûa Malaysia .Vaø ñi keøm theo caùc chieán dòch naøy laø caùc coâng ty löõ haønh vôùi caùc chieâu thöùc haï giaù tour, chaøo baùn caùc chöông trình tour môùi, toå chöùc caùc chöông trình khuyeán maõi, truùng thöôûng, taëng quaø raàm roä. - Löïa choïn phöông thöùc tieáp thò vaø chính saùch giaù caû. + Moät chieâu thöùc khaùc maø caùc haõng löõ haønh nöôùc ngoaøi thöôøng aùp duïng laø tieáp thò tröïc tieáp (Face-to-face Marketing): cöû caùc chuyeân vieân thò tröôøng tröïc tieáp ñeán tieáp thò taïi caùc thò tröôøng troïng ñieåm, thaêm doø khaûo saùt taâm lyù, nhu caàu cuûa du khaùch nöôùc sôû taïi, sau ñoù tieáp xuùc vôùi caùc haõng löõ haønh ñòa phöông thuyeát phuïc göûi khaùch ñeán cho hoï. Maët khaùc, hoï toå chöùc caùc chuyeán du lòch laøm quen (famtrip) môøi ñaïi dieän caùc haõng löõ haønh cuûa caùc thò tröôøng troïng ñieåm cuøng ñaïi dieän caùc phöông tieän truyeàn thoâng tham döï caùc tour maãu nhaèm quaûng baù caùc chöông trình du lòch hoaëc ñieåm tham quan môùi. Ví duï ngay sau khi dòch SARS ñi qua, ngaønh du lòch Hongkong ñaõ toå chöùc chöông trình “Gaëp gôõ Hongkong” ñeå caùc haõng löõ haønh Hongkong vaø caùc haõng löõ haønh khu vöïc gaëp gôõ nhau, chaøo baùn caùc saûn phaåm du lòch môùi nhaèm loâi keùo khaùch haøng trôû laïi vuøng laõnh thoå naøy. Moät hình thöùc khaùc laø toå chöùc hoäi nghò chaøo haøng ngay taïi thò tröôøng caàn khai thaùc. + Chính saùch giaù cöïc reû cuõng laø moät chieâu thöùc nhaèm giaønh giaät, môû roäng thò tröôøng maø caùc coâng ty nöôùc ngoaøi raát coù kinh nghieäm. Theo loái coäng sinh, hoï phoái hôïp vôùi khaùch saïn, nhaø haøng, coâng ty vaän chuyeån, sieâu thò, khu vui chôi giaûi trí… ñoàng loaït giaûm giaù ñeå coù giaù tour troïn goùi cöïc reû nhaèm thu huùt moät löôïng lôùn du khaùch, ñoàng thôøi ghi daáu aán trong loøng du khaùch veà teân tuoåi, thöông hieäu cuûa hoï. Trong ñaïi dòch SARS, ngaønh du lòch Hongkong ñaõ giaûm giaù caùc tour troïn goùi hôn 50%, caùc haõng haøng khoâng mieãn phí veù bay, khaùch saïn khuyeán maõi chöông trình “buy – one – get – one – free” töùc “Mua 1 taëng theâm 1”. + Môû theâm nhieàu vaên phoøng ñaïi dieän ôû caùc thò tröôøng troïng ñieåm nhaèm naém saùt thò tröôøng, haï giaù thaønh saûn phaåm, tröïc tieáp baùn cho khaùch, giaûm söï phuï thuoäc vaøo caùc haõng löõ haønh taïi nöôùc sôû taïi, quaûng baù teân tuoåi ñeán cö daân taïi ñòa phöông, taïo ñoä tin caäy cho du khaùch khi tham gia du lòch. Chính saùch naøy coøn giuùp hoï taïo thaønh maïng löôùi kinh doanh quoác teá, hoã trôï laãn nhau trong vieäc trao ñoåi khaùch trong noäi boä coâng ty. + Taêng cöôøng caùc chöông trình quan heä coâng chuùng nhö toå chöùc hoäi chôï aåm thöïc, toå chöùc caùc söï kieän theå thao – vaên hoùa, caùc leã hoäi truyeàn thoáng ñeå giôùi thieäu 17 hình aûnh coâng ty ñeán du khaùch, quaûng baù treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng, nhaát laø baùo chí, truyeàn hình. - Ña daïng hoùa hình thöùc coâng ty vaø saûn phaåm du lòch löõ haønh. + Laäp nhieàu coâng ty cho töøng khuùc thò tröôøng, cho töøng saûn phaåm du lòch nhaèm chuyeân bieät hoùa saûn phaåm, naâng cao chaát löôïng phuïc vuï cho töøng nhoùm du khaùch. Ñieàu naøy vöøa baûo veä toát thöông hieäu, vöøa khai thaùc toái ña thò phaàn. + Ñi saâu chuyeân moân hoùa trong kinh doanh baèng caùch taùch thaønh haõng ñieàu haønh (tour operator), haõng baùn sæ (wholesaller), ñaïi lyù du lòch baùn leû (travel agent). Nhôø vaäy, caùc haõng du lòch nöôùc ngoaøi taïo ñöôïc heä thoáng thu gom khaùch roäng lôùn maø boä maùy ñieàu haønh goïn nheï, tieát kieäm toái ña chi phí hoaït ñoäng, taïo ñieàu kieän haï giaù thaønh saûn phaåm, taêng söùc caïnh tranh trong vieäc thu huùt khaùch môû roäng thò phaàn hôn nöõa. + Ña daïng hoùa saûn phaåm töø thaáp ñeán cao caáp, luoân khai thaùc caùc tour tuyeán môùi, loaïi hình du lòch môùi nhaèm duy trì vaø phaùt trieån nguoàn khaùch môùi. + Chuyeån höôùng thò tröôøng muïc tieâu, khai thaùc nguoàn khaùch du lòch noäi ñòa, kích thích du khaùch qua vieäc quaûng caùo maïnh meõ vaø hoaït ñoäng quan heä coâng chuùng. Thuùc ñaåy du lòch noäi ñòa baèng caùc chöông trình ruùt thaêm truùng thöôûng hoaëc toå chöùc caùc tour du lòch ñaëc thuø vaø giaù caû haáp daãn. + Xaây döïng caùc chöông trình du lòch mua saém, giaûi trí, saên soùc saéc ñeïp, nghæ döôõng, chöõa beänh, du lòch vaên hoùa, du lòch veà vôùi thieân nhieân hoang daõ… thay cho caùc chöông trình du lòch ngaém caûnh thoâng thöôøng trong khi du khaùch vaãn coøn e ngaïi khi ñeán nhöõng ñieåm tham quan ñoâng ngöôøi, nhöõng nôi khoâng coù tính an toaøn cao. 1.3.2. Baøi hoïc vaän duïng ôû Vieät Nam Tình hình du lòch Vieät Nam trong nhöõng naêm vöøa qua ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng tieán boä lôùn nhöng beân caïnh ñoù cuõng coøn toàn taïi nhieàu ñaëc ñieåm maø caùc doanh nghieäp löõ haønh phaûi caân nhaéc trong quaù trình hoaït ñoäng kinh doanh. Khung phaùp lyù cuûa Vieät Nam veà quaûn lyù du lòch chöa thaät chaët cheõ neân coøn tình traïng khoâng ít haõng du lòch nöôùc ngoaøi möôïn tö caùch phaùp nhaân cuûa coâng ty trong nöôùc ñeå kinh doanh baát chaáp caùc qui ñònh cuûa Nhaø nöôùc gaây cho vieäc caïnh tranh trôû neân khoâng laønh maïnh, khoâng coâng baèng; ñoàng thôøi khoâng ít caùc doanh nghieäp du lòch trong nöôùc hoaït ñoäng thieáu tính chuyeân moân, khoâng coi troïng khaùch haøng neân chaúng heà quan taâm ñeán chaát löôïng dòch vuï maø chuû yeáu söû duïng thuû ñoaïn phaù giaù ñeå giaønh giaät nguoàn khaùch. Khung phaùp lyù cho vieäc hôïp taùc giöõa caùc doanh nghieäp löõ haønh nhaèm phaùt trieån hoaït ñoäng kinh doanh du lòch theo höôùng chuyeân nghieäp vaãn coøn thieáu. Veà phía doanh nghieäp, do môùi chuyeån sang neàn kinh teá thò tröôøng neân ñoäi nguõ caùn boä laøm coâng taùc löõ haønh coøn thieáu veà soá löôïng laïi chöa ñöôïc ñaøo taïo chính qui, yeáu kinh nghieäm thöïc tieãn coï xaùt trong moâi tröôøng kinh doanh quoác teá. Voán 18 ñaàu tö cuûa töøng doanh nghieäp laïi raát haïn heïp laøm haïn cheá nghieâm troïng khaû naêng caïnh tranh nhaát laø treân thò tröôøng khaùch quoác teá. Veà thò tröôøng, do thu nhaäp cuûa ngöôøi daân môùi baét ñaàu ñöôïc naâng cao neân nhu caàu du lòch môùi böôùc ñaàu phaùt trieån. Vì vaäy, thò tröôøng du lòch Vieät Nam tuy ñang môû roäng nhöng thöïc söï coøn khaù nhoû heïp. Töø thöïc teá kinh doanh du lòch ôû Vieät Nam, nhaát laø du lòch löõ haønh coäng vôùi kinh nghieäm cuûa moät soá coâng ty du lòch tieâu bieåu cuûa nöôùc ngoaøi, coù theå neâu leân ít nhaát ba baøi hoïc vaän duïng trong kinh doanh du lòch löõ haønh ôû Vieät Nam. Ñoù laø: Moät laø, caùc haõng löõ haønh Vieät Nam phaûi bieát taän duïng caùc thuû thuaät kinh doanh töø ñôn giaûn, “thuû coâng” nhö chaøo haøng tröïc tieáp, chaøo haøng qua thö, tieáp caän khaùch haøng qua quan heä caù nhaân, hoäi ñoaøn… ñeå phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá cuûa nöôùc ta ñoàng thôøi maïnh daïn caäp nhaät nhöõng phöông phaùp tieáp thò hieän ñaïi nhö quaûng baù qua caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng, qua maïng Internet, thöông maïi ñieän töû, qua söï hôïp taùc quoác teá, qua tham gia hoäi chôï, hoäi nghò nöôùc ngoaøi… nhaèm nhanh choùng höôùng ñeán tính chuyeân nghieäp cuûa moâi tröôøng kinh doanh quoác teá. Hai laø, sôùm tìm ra phöông caùch phoái hôïp ña phöông giöõa: haõng löõ haønh-haõng löõ haønh, haõng löõ haønh vôùi caùc nhaø cung caáp dòch vuï du lòch nhö haøng khoâng, phöông tieän vaän chuyeån, khaùch saïn, nhaø haøng, cöûa haøng mua saém, ñieåm tham quan-giaûi trí... Ba laø, taïo söï phoái hôïp nhuaàn nhuyeãn giöõa caùc doanh nghieäp löõ haønh vôùi cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc veà du lòch vaø giôùi baùo chí, truyeàn hình trong coâng taùc quaûng baù, tieáp thò caû treân thò tröôøng quoác teá laãn trong nöôùc. 19 CHÖÔNG 2: THÖÏC TRAÏNG NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA COÂNG TY DÒCH VUÏ DU LÒCH BEÁN THAØNH 2.1 GIÔÙI THIEÄU KHAÙI QUAÙT VEÀ COÂNG TY DVDL BEÁN THAØNH 2.1.1. Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån Teân doanh nghieäp: Coâng ty Dòch vuï Du lòch Beán Thaønh Teân giao dòch tieáng Anh: Ben Thanh Tourist Service Company Teân vieát taét: BenThanh Tourist Truï sôû chính: 4-6 Hoà Huaán Nghieäp, phöôøng Beán Thaønh Quaän 1, TP. HCM Naêm 1989 xem nhö laø moác thôøi gian Vieät Nam baét ñaàu thöïc hieän chính saùch môû cöûa, ngöôøi nöôùc ngoaøi baét ñaàu bieát ñeán Vieät Nam nhö laø moät ñieåm ñeán môùi vôùi nhieàu lyù do khaùc nhau nhö tham quan du lòch hay tìm kieám cô hoäi ñaàu tö kinh doanh. Nhaèm phuïc vuï nhu caàu du lòch ñang ngaøy moät gia taêng trong khi taïi TP.HCM chæ coù moät soá ít coâng ty du lòch, Coâng ty Dòch vuï Du lòch Beán Thaønh ñaõ ñöôïc thaønh laäp theo quyeát ñònh soá 741/QÑ-UB ngaøy 09/12/1989 cuûa UBND TP.HCM treân cô sôû saùp nhaäp moät soá ñôn vò kinh teá cuûa Quaän 1 bao goàm: Coâng ty Aên uoáng Quaän 1, Trung taâm thöông maïi Quaän 1, Traïm phaùt haønh Quaän 1 vaø moät soá nhaø haøng khaùch saïn cuûa Sôû Aên uoáng vaø Khaùch saïn Thaønh phoá chuyeån giao. Coâng ty ñöôïc caáp quyeát ñònh thaønh laäp DNNN theo quyeát ñònh soá 216/QÑUB ngaøy 11/12/1992 cuûa UBND TP.HCM. Theo chuû tröông cuûa Nhaø nöôùc veà vieäc hình thaønh caùc Toång Coâng ty, ngaøy 26/12/1997 Toång Coâng ty Beán Thaønh ñöôïc thaønh laäp treân cô sôû laáy Coâng ty XNK vaø Dòch vuï Quaän 1 laøm noøng coát, bao goàm 9 ñôn vò thaønh vieân laø caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc Quaän 1. Coâng ty Dòch Vuï Du Lòch Beán Thaønh trôû thaønh doanh nghieäp thaønh vieân haïch toaùn ñoäc laäp thuoäc Toång Coâng ty Beán Thaønh. Töø khi thaønh laäp ñeán nay, Du Lòch Beán Thaønh ñaõ khoâng ngöøng phaùt trieån vaø tröôûng thaønh, môû roäng hoaït ñoäng kinh doanh trong vaø ngoaøi nöôùc, tham gia vaøo nhieàu toå chöùc vaø Hieäp hoäi du lòch trong nöôùc vaø quoác teá. Ñeán nay, Benthanh Tourist ñaõ laø thaønh vieân chính thöùc cuûa caùc Hieäp hoäi, toå chöùc sau: - Phoøng Coâng Nghieäp vaø Thöông Maïi Vieät Nam (VCCI). - Hieäp hoäi Du lòch Saøi Goøn (SATA). - Hieäp hoäi Du lòch Nhaät Baûn (JATA). - Hieäp hoäi Du lòch Chaâu AÙ – Thaùi Bình Döông (PATA). - Hieäp hoäi Du lòch Chaâu Myõ(ASTA). 20 2.1.2. Chöùc naêng kinh doanh • Dòch vuï-du lòch: Toå chöùc tour du lòch trong nöôùc vaø quoác teá, vaän chuyeån du lòch, ñaïi lyù haøng khoâng, caùc dòch vuï phuïc vuï du lòch, khaùch saïn, nhaø haøng, vuõ tröôøng, karaoke. • Thöông maïi-Xuaát nhaäp khaåu: kinh doanh thöông maïi-XNK, hoaït ñoäng thöông maïi toång hôïp vôùi maïng löôùi caùc cöûa haøng phuïc vuï du khaùch. Saûn xuaát, cheá bieán thöïc phaåm vaø saûn xuaát haøng löu nieäm phuïc vuï khaùch du lòch vaø xuaát khaåu. Mua baùn maùy moùc thieát bò, phuï tuøng, vaät tö, nguyeân lieäu vaø haøng tieâu duøng. • Kieàu hoái: dòch vuï kieàu hoái, thu ñoåi ngoaïi teä. Thanh toaùn caùc loaïi theû tín duïng. Kinh doanh XNK vaøng baïc, ñaù quí. • Ñaàu tö: Ñaàu tö trong nöôùc vaø lieân doanh vôùi nöôùc ngoaøi. Cho thueâ vaên phoøng cho khaùch trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi. • Dòch vuï vieäc laøm: Dòch vuï xuaát khaåu lao ñoäng, dòch vuï giaûi quyeát vieäc laøm. Trong ñoù, chöùc naêng kinh doanh chính cuûa coâng ty laø Du lòch. Caùc lónh vöïc Thöông maïi –XNK, Ñaàu tö, Kieàu hoái, dòch vuï vieäc laøm laø caùc lónh vöïc kinh doanh hoã trôï, phuïc vuï cho lónh vöïc Du lòch. 2.2 THÖÏC TRAÏNG NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA COÂNG TY 2.2.1. Caùc nguoàn löïc 2.2.1.1 Nguoàn nhaân löïc Baûng 2.1: Nguoàn nhaân löïc cuûa coâng ty phaân theo ñoä tuoåi Ñôn vò: ngöôøi Ñoä tuoåi 18-30 31-40 41-50 51-60 Toång coäng Soá löôïng 386 199 155 27 767 50,4% 25,9% 20,2% 3,5% 100% Tyû leä (Nguoàn : Coâng ty DVDL Beán Thaønh) Toång soá CBCNV cuûa coâng ty laø 767 ngöôøi, trong ñoù ñoä tuoåi töø 18-40 chieám tyû leä 76,3%, nhö vaäy coâng ty raát coù tieàm naêng veà löïc löôïng lao ñoäng, bôûi lao ñoäng ôû ñoä tuoåi naøy coù ñaëc ñieåm: naêng suaát cao, nhanh nhaïy trong vieäc tieáp thu caùi môùi, naêng ñoäng trong coâng vieäc thôøi gian phuïc vuï cho coâng ty ñöôïc daøi laâu, thuaän tieän cho vieäc ñaøo taïo naâng cao tay ngheà.
- Xem thêm -