Tài liệu Luận văn thạc sĩ nâng cao lợi thế cạnh tranh công ty cổ phần xây dựng năng lượng

  • Số trang: 93 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 127 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39894 tài liệu

Mô tả:

^M "RONG HGAI^H Gì ^'^4%j LUU'^' vj* r ^ / i i i " ^ i^Vi^* ^•'^"flA I I rClfcM K^ì"ié\k} A U^'ix^ INTERNATIONAL EXCUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chirang trình cao hoc Quàn tri kinh doanh Quoc té LUÀN VAN TÒT NGHIÉP M O T SO GIÀI PHÀP QUÀN TRI D i / ÀN DE NÀNG CAO HIEU QUA CÀC DU ÀN ODA TRONG NGÀNH GTVT TÌNH HUÓNG CU THÈ DlT ÀN MANG LlTÓI GIAO THÒNG MIÈN • • • TRUNG VAY VÓN NGÀN HÀNG PHÀT TRIÉN CHÀU À (ADB5) NGUYÉN HOÀNG lEMBA # 3 THANG 05 - 2007 INTERNATIONAL EXCUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chirong trình cao hoc Quàn trj kinh doanh Quòc té BAN LUÀN VÀN NÀY DU'OC NÓP CHO TRUÒNG DAI HOG IRVINE (MY) VA KHOA QUAN TRI KINH DOANH HSB (DAI HOC QUÓC GIÀ HA NOI) BAN LUÀN VÀN NÀY LÀ MOT PHÀN BÀT BUÓC TRONG CH^ONG TRÌNH DÀO TAO T H À C S ? QUAN TRI KINH DOANH QUÓC TÉ THANG 05-2007 Phé duyét cùa Ghuong trình Cao hoc quàn tri kinh doanh quòc té Chù nhiém chuoTig trình Tdi xàc nhàn ràng luàn vàn này dà dàp ung dugc càc yéu càu cùa mot luàn vàn tot nghiép thudc chuong trình dào tao Thac sy Quàn tri kinh doanh. Nggc Anh :ich Hoi ddng Chùng tdi, ky tén dudi day xàc nhàn ràng chùng tdi dà doc toàn bd luàn vàn này va cdng nhàn bàn luàn vàn hoàn toàn dàp ung càc tiéu chuàn cùa mot luàn vàn Thac sy quàn tri kinh doanh. "TST Ta Ngoc Càu Giào vién hudng dàn Càc thành vién Hdi ddng (Xép thù tu tén theo bang chù cài) TS.Ta Ngoc Càu NCS. Tran Phuong Lan NCS. Dàng Ngoc Su PGS-TS. Ngd Kim Thanh DANH MUC CAC TU VIET T A T GTVT Giao Thdng Vàn Tài ODA Ho tra phàt trién chinh thuc FDI Vdn dàu tu truc tiép nude ngoài KT-XH Kinh té - xà boi ADB5 Dir àn mang ludi giao thdng mién Trung vay vdn Ngàn bang phàt trién chàu À NPV Già tri lai nhuan rdng hién tai IRR Ty suàt noi hoàn WB Ngàn bang Thè gidi ADB Ngàn bang phàt trién chàu À IMF Quy tién té qudc té NGO Vién trg phi Chinh phù Bd KH va DT Bd Ké hoach va Dàu tu VPCP Vàn phdng Chinh phù HTKT Hd trg ky thuàt BanQLDAl Ban Quàn ly du àn 1 ADF Ngudn vdn vay iru dai ADB NDF Ngudn vdn vay tu quy phàt trién Bàc Àu TKKT Thiét Ké Ky Thuàt M U C LUC Trang Phàn mò" dàu 1 Ghuong 1: Mot so vàn de ly luan va còng cu trong quàn ly du àn dàu tu 1. Tòng quan ve quàn ly du àn dàu tu 3 3 1.1 Khài niém ve dir àn 3 1.2. Quàn ly du àn 4 1.3. Noi dung cùa quàn ly du àn dàu tu 5 1.3.1. Quàn ly vTmd va quàn ly vi md ddi vói càc du àn 5 1.3.2. LTnh vue quàn ly duàn 6 1.3.3. Quàn ly theo chu ky dir àn 7 2. Md hình tó chuc va càc nhà quàn ly du àn 8 2.1. Càc md hình td chuc duàn 8 2.1.1. Md hình chù dàu tu truc tiép quàn ly du àn 8 2.1.2. Md hình chù nhiém diéu hành du àn 9 2.1.3. Md hình chìa khda trao tay 9 2.1.4. Td chuc quàn ly duàn theo chuc nàng 10 2.1.5. Md hình td chuc chuyén tràch quàn ly du àn 10 2.1.6. Md hình td chuc quàn ly du àn theo kiéu ma tran 11 2.2. Càc nhà quàn ly du àn, càc ben tham già du àn 11 2.2.1. Giàm ddc dir àn 11 2.2.2. Dgidiràn 12 2.2.3. Càc ben tham già du àn 14 3. Noi dung cu bàn cùa quàn ly du àn dàu tu 3.1. Lap ké hoach du àn 15 15 3.1.1. Khài niém, phàn loai va tàe dung cùa làp ké hoach 15 3.1.2. Qua trình lap ké hoach duàn 16 3.2. Quàn ly thdi gian va tién dò dir àn 17 3.3. Phàn phdi ngudn lue eùa dir àn 17 3.4. Dir toàn ngàn sàeh va quàn ly ehi phi dir àn 18 3.5. Quàn ly chat lugng du àn 19 3.6. Giàm sàt va dành già dir àn 20 3.6.1. Giàm sàt duàn 20 3.6.2. Dành già dir àn 21 3.7. Quàn ly rùi ro dàu tu 4. Hieu qua cùa du àn dàu tu: 22 23 4.1. Hiéu qua kinh té 23 4.2. Hiéu qua xà boi 24 Ghuong 2: Hien trang Quàn trj càc du àn ODA cùa ngành GTVT Viet Nam trong thòi gian vùa qua - Thòng qua phàn tich hien trang du àn ADB5. 26 1. Vi tri cùa ngành GTVT trong nèn kinh té quoc dàn - Mot so vàn de chung ve du àn dàu tu phàt trién GTVT. 26 1.1. Vi tri, vai trò cùa ngành GTVT trong nén kinh té qudc dàn. 26 1.2. Mot so vàn de chung ve dir àn dàu tu phàt trién GTVT 27 2. Tóng quan ve nguòn vòn ODA 27 2.1. Khài niém ve ODA 27 2.2. Hình thuc cung càp ODA 28 2.3. Càc phuang thùe co bàn cung càp ODA 28 2.4. Co che tài chinh trong nude ddi vói viéc sir dung vdn ODA 29 2.5. Ngudn va ddi tugng cùa ODA 29 2.5.1. Ngudn cùa ODA 29 2.5.2. Càc ddi tugng cùa ODA 31 2.6. Vai trd eùa ODA trong ngành GTVT 31 2.7. Nhiìng tàe ddng tich euc va nhùng han che trong cung càp va tiép nhàn ODA 32 3. Thuc trang thu hùt va su dung vòn ODA trong ngành GTVT Viet Nam trong thcri gian qua. He thòng quàn ly càc du àn ODA trong ngành GTVT - Du àn mang luui giao thòng mién Trung (ADB5) 34 3.1. Thuc trang thu hùt va su dung vdn ODA nói chung. 34 3.2. Thuc trang thu hùt va su dung vdn ODA trong ngành GTVT. 37 3.2.1. Thu hùt ODA trong ngành GTVT 37 3.2.2. Tình hình su dung ODA trong ngành GTVT. 38 3.3. He thdng quàn ly càc du àn ODA ma bg GTVT dang àp dung Dir àn Mang ludi giao thdng mién trung (ADB5) 3.3.1. Quy trình quàn ly dir àn ODA trong ngành GTVT 39 39 3.3.2. He thdng quàn ly càc du àn ODA trong ngành GTVT 42 3.3.3. Qua trình hình thành va phàt trién cùa dir àn ADB5 43 a. Tdng quan ve dir àn ADB5 43 b. Qua trình hình thành va phàt trién 44 Ghuong 3: Gàc giài phàp Quàn tri du àn de nàng cao hieu qua du àn ADB5 nói riéng va càc du àn ODA trong ngành GTVT Viet Nam nói chung 1- Ghién luoc phàt trién GTVT dèn nam 2020 1.1. Quan diém va muc tiéu phàt trién 61 61 61 1.1.1 Quan diém phàt trién 61 1.1.2 Muc tiéu phàt trién 62 1.2. Chién lugc phàt trién mang ludi tdng thè 64 1.2.1 .Chién lugc phàt trién ké càu ha tàng giao thdng 64 1.2.2. Chién lugc phàt trién van tài 66 1.2.3. Chién lugc phàt trién GT dd thi va càc dàu mdi GT dd thi 66 1.2.4. Chién lugc phàt trién giao thdng ndng thdn 66 1.2.5. An toàn giao thdng va bào ve mdi trudng 67 2. Gàc giài phàp quàn tri du àn de nàng cao hieu qua du àn ADB5 nói riéng va càc du àn ODA trong ngành GTVT nói chung 2.1. Hiéu qua cùa dir àn ODA - Du àn ADB5 67 67 2.1.1. Hiéu qua kinh té 68 2.1.2. Hieu qua xà boi 69 2.2. Càc giài phàp nàng cao hiéu qua du àn ADB5 va càc dir àn ODA trong ngành GTVT 72 2.2.1. Nhirng nhàn td ành hudng tdi viéc su dung hieu qua cùa dir àn ADB5 72 2.2.2. Nhijrng nguyén nhàn gay ra viéc han che hieu qua cùa du àn ADB5 72 2.2.3. Càc giài phàp nàng cao hieu qua dir àn ADB5 73 2.2.4. Nàng cao nàng lue Ban Quàn ly du àn 74 a. Phàn càp quàn ly du àn ADB5 74 b. Thuc trang va nhùng tdn tai trong he thdng quàn ly du àn 76 e. Càc giài phàp nàng cao nàng lue Ban QLDA 79 2.2.5. Càc giài phàp quàn tri dir àn nàng cao hiéu qua càc dir àn ODA cùa ngành GTVT Phàn Két luàn va kién nghj 80 33 DANH MUC BANG BIÈU Bdns I ODA cam két thdi ky 1993 - 2005 35 Bang 2 ODA ky két thdi ky 1993 - 2005 35 Ban2 3 ODA giài ngàn thdi ky 1993 - 2005 36 Bang 4 Co càu ODA theo ngành va lình vue giai doan 1993-2005 37 Bàns 5 Càc td chuc tài trg cho xày dung két càu ha tàng GTVT VN giai doan 1993-2005 38 Ban^ 6 Phàn bd ODA theo lình vue 39 Bang 7 Chi tiét Tdng muc dàu tu dir àn ADB5 49 Ban2 8 Dir toàn va ké hoach tài chinh 50 Bang 9 Dir kién càc gói thàu xày làp giai doan 1 & 2 nhu sau; 54 Bang IO Tdm tàt két qua dành già 69 MÒBÀU Xày dirng két càu ha tàng trong giao thdng vàn tài (GTVT) là mot vàn de càp bàch cùa càc nude dang phàt trién trén Thè Gidi. Giao thdng vàn tài phài ludn di trudc mot bude de tao dà cho phàt trién, tàng sue bàt cho nén Kinh té, tàng sue thu hùt vdn dàu tu nude ngoài. Trén thuc té, viéc xày dung két càu ha tàng GTVT ddi hdi nhCrng khoàn dàu tu rat Idn, do dd càc Qudc già dang phàt trién déu quan tàm dén viéc tìm kiém càc ngudn vdn khàc nhau. De xày dung két càu ha tàng GTVT, ngoài viéc huy ddng càc ngudn vdn trong nude, vdn tu Ngàn sàch nhà nude con phài tranh thù càc ngudn vdn nude ngoài nhu vdn Ho trg phàt trién chinh thùe (ODA), vdn dàu tu truc tiép nude ngoài (FDI). Trong dd, ngudn vdn ODA vói uu the là mot ngudn vdn tap trung Idn, chù yéu dành cho nhCrng ITnh vue hét sùrc càn thiét cho tàng trudng va phàt trién kinh té nhu: Co so ha tàng kinh té (Giao thdng, nàng lugng, Ndng nghiép..), co sd ha tàng xà hdi (Giào due, y té, xda ddi giàm nghèo..) dà va dang là ngudn vdn ho trg quy bau trong xày dung két càu ha tàng ndi chung va viéc xày dung két càu ha tàng ngành GTVT Viet Nam ndi riéng. Viet Nam trong han 10 nam qua dà thuc hien chinh sàch ddi Ngoai md rdng, da dang bòa, da phuang hda, qua viéc thu hùt va su dung ngudn vdn ODA phue vu su nghiép phàt trién kinh té xà hdi trong dd ed viéc phàt trién co sd ha tàng GTVT dà dat dugc nhijng két qua ed y nghTa quan trong. Dành già mot càch tdng thè han 10 nam qua Viet Nam da uu tién su dung ngudn lue này de hd trg phàt trién ha tàng KT-XH, gdp phàn tàng trudng kinh té va cài thièn ddi song Nhàn dàn. Vdn ODA dà làm thay ddi dàng ké bd mat cùa he thdng két càu ha tàng giao thdng, ddng gdp mot phàn quan trong cho su nghiép phàt trién kinh té, cdng nghiép hóa, hien dai hda dàt nude, hdi nhàp Qudc té va xoà ddi giàm nghèo cùa Viet Nam. Trong viéc thu hùt va quàn ly, su dung ngudn vdn ODA trong thdi gian qua con nhiéu mat tdn tai, cà ve noi dung chuang trình dir àn, dén càc thù tue tiép nhàn, quàn ly va su dung. Dac biét trong ngành GTVT viéc thu hùt, quàn ly va su dung ngudn vdn ODA de xày dung két càu ha tàng GTVT mac dù dà dat dugc mot sd két qua quan trong, nhung cQng con tdn tai nhiéu bàt càp, dac biét là trong viéc quàn ly càc du àn ODA vay uu dai de khdi pbuc he thdng co sd ha tàng GTVT. Thdng qua mot dir àn ODA dién hình trong ngành GTVT dd là du àn mang ludi giao thdng mién Trung vay vdn Ngàn bang phàt trién chàu A (Du àn ADB5), va su dung càc ky nàng quàn tri du àn de nghién cuu va de ra càc giài phàp nàng cao hiéu qua dir àn ADB5 ndi riéng va càc dir àn ODA trong ngành GTVT nói chung là rat càn thiét va càp bàch trong giai doan hién nay. Dd cung chinh là ly do chgn de tài "Mot sd giài phàp quàn trj dir àn de nàng cao hieu qua càc du àn ODA trong ngành GTVT - Tình hudng cu thè Dir àn mang ludi giao thdng mién Trung vay vdn Ngàn hàng phàt trién chàu A (ADB5). De tài: " Mot sd giài phàp quàn tri du àn de nàng cao hieu qua càc dir àn ODA trong ngành GTVT - Tình hudng cu thè Du àn mang ludi giao thdng mién Trung vay vdn ngàn hàng phàt trién chàu A" dugc nghién cùru vdi muc dich nhàm: 1. Dành già thuc trang thu hùt va tình hình su dung vdn ODA trong ngành GTVT. 2. Càn cu* vào chién lugc phàt trién ngành GTVT dén nam 2020 va Ly thuyét ve Quàn tri dir àn de de ra mot sd giài phàp nàng cao hiéu qua su dung càc dir àn ODA trong ngành GTVT. De tài su dung phuang phàp thdng ké so sành, phuang phàp phàn tich tdng hgp, phuang phàp diéu tra khào sàt thuc tè, he thdng..vv. Trong qua trình thuc hién, ngoài phàn md dàu va két luàn, noi dung cùa de tài dugc két càu nhu sau: • Phàn md dàu. • Chuang 1 : Mot sd vàn de ly luan va còng cu trong quàn trj dir àn dàu tu. • Chuang 2: Hien trang quàn tri càc du àn ODA cùa ngành GTVT Viet Nam trong thdi gian vùa qua thdng qua phàn tich hién trang du àn ADB5. • Chuang 3: Càc giài phàp quàn tri du àn de nàng cao hiéu qua càc du àn ODA trong ngành GTVT. • Phàn két luàn va kién nghì. Hién nay Viet Nam dang trong qua trình chuyén ddi nén kinh té de hdi nhàp Qudc Té nén viéc thu hùt vdn trong nude hoac ngudn vdn nude ngoài de xày dung Két càu ha tàng ngành GTVT là mot vàn de hét sue quan trong. Trudc yéu càu bue thiét phài phàt trién Két càu ha tàng GTVT de tao tién de cho tàng trudng kinh té thi viéc tàng cudng thu hùt va nàng cao hieu qua su dung vdn ODA là mot yéu càu bue thiét vdi ngành GTVT trong giai doan hien nay. Hy vgng de tài này se gdp phàn nhd vào viéc nàng cao hieu qua su dung vdn ODA trong ngành GTVT. Vi khà nàng ed han, thdi gian han che nèn chàc chàn khdng thè trành khdi nbCmg thiéu sót, rat mong dugc su giùp dd eùa càc giàng vién trong khoa Quàn trj Kinh doanh - Dai hoc Qudc già Ha Noi dac biét là thày giào TS. Ta Nggc Càu - giào vién hudng dan luàn vàn de de tài hoàn thién han. CHlTonVG 1 MOT SO VÀN DE LY LUÀN VA GÒNG GU TRONG QUÀN LY Dir ÀN DÀU TLT Dàu tir là hogt ddng bo vdn (vdn ed thè bang tièn, tài san hogc thùi gian lao ddng) de dat dugc muc dich sinh lai cùa chù dàu tu thdng qua hogt ddng dàu tu. Theo chiec nàng quàn tri vdn, dàu tu ed dàu tu truc tiép, dàu tu gian tiép. Theo tình chat sir dung vdn dàu tu co dàu tu phàt trién. Theo tinh chat dàu tu co dàu tu mai, dàu tu chièu sàu. Theo ngudn vdn ed: vàn trong nude va vdn nude ngoài. Trong phgm vi de tài càn nghién cini chi de càp dén mot sd vàn de ly luàn va cdng cu trong quàn ly du àn dàu tu. 1. TÓNG QUAN VE QUÀN LY DU' ÀN DÀU TU": 1.1. Khài niem du àn dàu tu: Cd nhiéu dinh nghTa khàc nhau ve du àn, nhung djnh nghia dugc nhiéu ngudi dùng nhàt dd là: Du àn là chuoi càc su viéc tiép ndi dugc thuc hien trong khoàng thdi gian gidi han, ngàn quy gidi han de dat dugc két qua duy nhàt dugc xàc dinh rd va làm thda man nhu càu cùa khàch hàng. Du àn dàu tu là du àn tao mdi md rdng hoac cài tao nhCrng ca sd vàt chat nhàt dinh nhàm dat dugc su tàng trudng ve sd lugng hoac duy tri, cài tién, nàng cao chat lugng san phàm hoac dich vu dugc thuc hién trén dia bàn cu thè, trong khoàng thdi gian xàc djnh. Du àn dàu tu bao gdm: - Du àn dàu tu xày dung cdng trình là du àn dàu tu lién quan dén viéc xày dung mdi, md rdng hoac cài tao nhùng cdng trình xày dung nhàm muc dich phàt trién duy tri, nàng cao chat lugng cdng trình hoac san phàm dich vu. - Dir àn dàu tu khàc là du àn dàu tu khdng thudc loai du àn dàu tu xày dung cdng trình. Nhu vay, néu xét càc yéu td càu thành thi du àn dàu tu ed càc dac trung co bàn sau: • Dir àn dàu tu ed muc dich, két qua xàc dinh - là két qua hay mot san phàm dugc mong dgi. Muc tiéu cùa dir àn thudng dugc xàc dinh dudi gdc do pham vi, lich trình, chi phi. • Dir àn dàu tu ed chu ky phàt trién riéng va ed thdi gian tdn tai hùu han. Dir àn dàu tu cùng trai qua càc giai doan: hình thành, phàt trién, ed thdi diém bàt dàu va két thuc. • San phàm cùa dir àn dàu tu mang tinh don chièc. Khàc vdi qua trình san xuàt lién tue va gian doan, két qua ed dugc cùa du àn dàu tu khdng phài là san phàm san xuàt hàng loat ma ed tinh khàc biét cao. San phàm va dich vu do du àn dem lai là duy nhàt. • Du àn dàu tu lién quan dén nhiéu ben va ed su tuang tàe phùc tap giùa càc bd phàn quàn ly chùc nàng vdi quàn ly du àn. Du àn nào cùng ed su tham già cùa nhiéu ben lién quan nhu Chù dàu tu, ngudi hudng thu du àn, càc nhà tu vàn, nhà thàu, càc co quan quàn ly nhà nude... • Dir àn dàu tu su dung nhièu ngudn lue khàc nhau, nhùng ngudn lue dd bao gdm: nhàn lue, càc td chùc, thiét bj, nguyén vat lieu va tién nghi khàc. • Tinh bàt djnh va do rùi ro cao. Hàu hét càc du àn déu ddi hdi quy md tién vdn, vàt tu va lao ddng rat Idn de thuc hién trong khoàng thdi gian nhàt djnh. Mat khàc, thdi gian dàu tu va vàn hành kéo dai nén càc du àn dàu tu phàt trién thudng ed do rùi ro cao. 1.2. Quàn ly du àn dàu tu: Quàn ly dir àn dàu tu là qua trình làp ké hoach, diéu phdi thdi gian, ngudn lue va giàm sàt qua trình phàt trién cùa dir àn nhàm dàm bào cho du àn hoàn thành dùng thdi han trong pham vi ngàn sàch dugc duyét va dat dugc càc yéu càu dà djnh ve ky thuàt va chat lugng san phàm, dich vu bang nhùng phuang phàp va diéu kién tdt nhàt cho phép. Quàn ly dir àn dàu tu bao gdm 3 giai doan chù yéu, dò là viéc làp ké hoach, diéu phdi thuc hién ma noi dung chù yéu là quàn ly tién do thdi gian, chi phi va thuc hién giàm sàt. Càc cdng viéc dir àn nhàm dat dugc nhùng muc tiéu xàc djnh. - Lap ké hoach là giai doan xày dung muc tiéu, xàc dinh cdng viéc, du tinh ngudn lue càn thiét va là qua trình phàt trién mot ké hoach hành ddng thdng nhàt theo trình tu logie, ed thè bièu dien dudi dang càc so dd he thdng hoac theo càc phuang phàp lap ké hoach truyén thdng. - Diéu phdi thuc hién dir àn: Day là qua trình phàn phdi ngudn lue bao gdm tièn vdn, lao ddng, thiét bj va dac biét quan trgng là diéu phdi va quàn ly tién dd thdi gian. - Giàm sàt: Là qua trình theo ddi kiém tra tién trình du àn, phàn tich tình hình thuc hién. Càc giai doan cùa qua trình quàn ly du àn ed thè biéu dién thành mot chu trình nhu sau: Làp ké hoach + Thiét lap muc tiéu + Dutfnh nguón lue + Xày dUng ké hoach Giàm sàt + Do luòng két qua + So sành vói muc tiéu bào cao + Giài quyét càc vàn de Diéu phd'l thuc hién + Bo tri trién dd thòi gian + Phàn phói nguón lue + Phói hcp càc hoat ddng + Khuyén khi'ch ddng vién Hình 1.1 Chu trình quàn ly du àn dàu tu - Muc tiéu cùa quàn ly dir àn dàu tu: Muc tiéu co bàn cùa quàn ly dir àn dàu tu ndi chung là hoàn thành càc cdng viéc du àn theo dùng yéu càu ky thuàt va chat lugng, trong pham vi ngàn sàch dugc duyét va theo tién dd thdi gian ebo phép. Ba muc tiéu này ed quan he chat che vdi nhau ed thè biéu dien theo cdng thùe: C = F (P,T,S) Trong dd: C - Chi phi P - Muc do hoàn thành cdng viéc T - Yéu td thdi gian S - Pham vi du àn Phuang trình trén cho thày chi phi là mot hàm cùa càc yéu td mùc dò hoàn thành còng viéc, thdi gian thuc hién va pham vi dir àn. Cùng vdi su phàt trién va yéu càu ngày càng cao, muc tiéu cùa du àn dàu tu cùng thay ddi theo ehiéu hudng già tàng ve lugng va thay ddi ve chat. Tu ba muc tiéu ban dàu (hay tam giàc muc tiéu) vdi su tham già cùa càc chù thè gdm Chù dàu tu, nhà thàu va nhà tu vàn dugc phàt trién thành ngù giàc muc tiéu vdi su tham già quàn ly cùa nhà nude. Chi phi An Toàn Ve sinh 1.3. Nói dung cùa quàn ly du àn dau tu: L3.L Quàn ly vi md va quàn ly vi md ddi v&i càc du àn dàu tu. • Quàn ly vT md vdi du àn: Là quàn ly nhà nude ddi vdi càc dir àn trong qua trình trién khai du àn nhà nude ma dai dién là càc ca quan quàn ly nhà nude ve kinh té ludn theo ddi, djnh hudng va chi phdi hoat dòng cùa càc du àn nhàm dàm bào cho du àn ddng gdp tich cuc vào viéc phàt trién Kinh tè - Xà boi. Nhiuig cdng cu quàn ly vT mò bao gdm chinh sàch, ké hoach, quy hoach, nhu chinh sàch ve tài chinh, tién té, ti già, lai suàt, chinh sàch dàu tu, he thdng phàp luat... • Quàn ly vi md ddi vdi hoat ddng du àn: Là boat ddng cu thè cùa du àn bao gdm càc còng viéc làp ké hoach, diéu phòi, kiém soàt.. Qua trình quàn ly dugc thuc hién trong suòt càc giai doan, tu chuàn bi dàu tu, dén giai doan vàn hành càc két qua cùa dir àn. Trong tùng giai doan, tuy dòi tugng quàn ly cu thè ed khàc nhau nhung déu phài gàn lién vdi ba muc tiéu ca bàn cùa boat ddng quàn ly dir àn là thdi gian, chi phi va két qua hoàn thành. L3.2. Lình vue quàn ly du àn dàu tu: Theo ddi tugng quàn ly, quàn ly du àn dàu tu bao gdm càc lình vue càn xem xét sau: - Làp ké hoach tdng quan: là qua trình td chùc dir àn theo mot trình tu logie, là viéc chi tiét hda càc muc tiéu cùa du àn thành nhùng cdng viéc cu thè va hoach dinh mot chuang trình thuc hién nhùng cdng viéc dò nhàm dàm bào càc ITnh virc quàn ly khàc cùa du àn dà dugc két hgp mot càch chinh xàc va day dù. - Quàn ly thdi gian: Là viéc làp ké hoach, phàn phòi va giàm sàt tién dò thdi gian nhàm dàm bào thdi han hoàn thành du àn. Nd chi rò moi cdng vice phài kéo dai bao làu, khi nào bàt dàu, khi nào két thùe va toàn bd du àn bao già sé hoàn thành. - Quàn ly chi phi: Là qua trình du toàn kinh phi, giàm sàt thuc hién chi phi theo tién do cho tùng còng viéc va toàn bg dir àn là viéc td chùc phàn tich sd liéu bào cào nhùng thdng tin ve ehi phi. - Quàn ly chat lugng: là qua trình trién khai giàm sàt nhùng tiéu chuàn chat lugng cho vice thuc hien du àn, dàm bào chat lugng san phàm du àn phài dàp ùng yéu càu cùa chù dàu tu. - Quàn ly nhàn lue: là qua trình dàm bào càc ddng thòng tin thdng sudt mot càch nhanh nhàt, chinh xàc giùa càc thành vién du àn va vdi càc càp quàn ly. - Quàn ly rùi ro: là viéc nhàn dién càc nhàn td rùi ro cùa du àn, lugng hoà mùc do rùi ro va ed ké hoach ddi phd cQng nhu quàn ly tùng loai rùi ro. - Quàn ly hgp ddng va boat ddng mua bàn: là qua trình lira chgn nhà cung càp hàng hóa va dich vu, thuang lugng ky két va quàn ly càc hgp ddng càn thiét cho du àn. L3.3. Quàn ly theo chu ky du àn Chu ky du àn xàc dinh theo thdi diém bàt dàu, thdi han thuc hien du àn va thdi diém két thuc du àn. Nò IL/C Ket thuc du" àn Thòi gian - Giai doan xày dung y tudng du àn là viéc xàc djnh bue tranh toàn cành ve muc tiéu, két qua eudi cùng va phuang phàp thuc hién két qua dd. - Giai doan phàt trién: là phàt trién giài phàp de xuàt ma noi dung eùa nd tap trung vào cdng tàe thiét ké va lap ké hoach. - Giai doan thuc hién: là giai doan quàn ly dir àn, thuc hien nhùng giài phàp da de ra. - Giai doan két thùe: Trong giai doan két thùe chu ky du àn càn thuc hien nhùng còng viéc con lai nhu hoàn thành san phàm, bàn giao còng trình va nhùng tài liéu lién quan, dành già du àn. 2. MÒ HÌNH TÓ CHÙC, CÀC NHÀ QUÀN LY DU' ÀN VA CÀC BEN THAM GIÀ DU" ÀN. 2.1. Càc mò hình tò chùc du àn dàu tu Càn cu vào yéu càu cùa dir àn ed thè chia hình thùe td chùc quàn ly dir àn thành hai nhdm chinh. Ddi vdi boat ddng dàu tu cùa nhà nude là hình thùe Tu vàn quàn ly du àn (gdm md hình chù dàu tu truc tiép quàn ly dir àn, chù nhiém diéu hành du àn, chìa khda trao tay). Ddi vdi boat ddng dàu tu trong co quan chuyén tràch quàn ly dir àn dàu tu va doanh nghiép, càn cu vào diém hình thành, vai trò va tràch nhiém cùa ban quàn ly du àn thi mò hình tò chùc quàn ly du àn dugc chia thành: Tò chùc quàn ly dir àn theo chùc nàng, tò chùc chuyén tràch quàn ly dir àn, tò chùc quàn ly dir àn theo ma tran. Sau day là tùng loai hình tò chùc cu thè. 2.1.1. Md hình chù dàu tu truc tiép quàn ly du àn Mò hình chù dàu tu truc tiép quàn ly dir àn là mò hình tò chùc quàn ly dir àn ma chù dàu tu hoac tu thuc hién dir àn, hoac chù dàu tu lap ra ban quàn ly du àn de quàn ly viéc thuc hién càc còng viéc dir àn theo ùy quyén. Mò hình tò chùc " Chù dàu tu truc tiép quàn ly dir àn" dugc thè hién theo so do sau (Hình 2.1) Chù dàu tu Co bò mày dù nàng lue Chù dau tu làp ra Ti/thi/c hién TochùcthLfc hién Diiàn 1 Ban quàn ly duàn T 6 chirc thuc hién Duàn 2 T 6 chircthuc hién Duàn 3 Hình 2.1: Mò hình tó chuc " Ghù dàu tu truc tiép quàn ly du àn" 8 Hình thùe chù dàu tu tu thuc hién thudng dugc àp dung cho càc du àn ed quy md, ky thuàt don giàn ddng thdi chù dàu tu ed dù nàng lue, chuyén mdn, kinh nghiém de quàn ly du àn. Trong trudng hgp chù dàu tu thành làp Ban quàn ly du àn thi Ban quàn ly dir àn phài chju tràch nhiém trudc phàp luat va chù dàu tu ve nhiém vu va quyén han dugc giao. 2.1.2. Md hình chù nhiem diéu hành du àn Md hình td chùc "Chù nhiém diéu hành dir àn" là hình thuc td chùc quàn ly trong dd chù dàu tu giao cho ban quàn ly du àn chuyén ngành hoac thué mot td chùc tu vàn quàn ly ed dù diéu kién nàng lue chuyén mdn phù hgp vdi quy md, tinh chat cùa du àn làm Chù nhiém diéu hành du àn quàn ly viéc thuc hién du àn. Mgi quyét djnh cùa chù dàu tu lién quan dèn qua trình thuc hién du àn sé dugc trién khai thdng qua td chùc tu vàn quàn ly dir àn hoac Ban quàn ly du àn. Md hình td chùc này thudng dugc àp dung cho càc du àn ed quy md lón, tinh chat ky thuàt phùc tap. Md hình chù nhiém diéu hành du àn ed dang (Hình 2.2) Chù dàu tu' Chù nhiém diéu hành duàn Td chufc thuc hién duàn 1 Thué tuvà'n Thué nhà thau A Td chufc thuc hién duàn 2 Thué nhà thàu B Hình 2.2 - Md hình chù nhiém diéu hành du àn 2.1.3. Md hình chìa khda trao tay Md hình "Chìa khda trao tay" là md hình td chùc trong dd Ban quàn ly du àn khdng chi là dai dién toàn quyén cùa Chù dàu tu, chù dir àn ma cdn là "chù" cùa dir àn. Hình thùe này cho phép td chuc dàu thàu lira chgn Tdng thàu de thuc hién toàn bd duàn 9 Mò hình tò chùc dang " Chìa khóa trao tay" nhu sau (Hình 2.3) Chù dàu tu* Tó chùc dau thàu tuyén chon Tdng thàu thuc hién toàn bo duàn Thué lai Thàu phu A Thàu phu B Hình 2.3 - Mó hình tò chùc dang " Chìa khóa trao tay" 2.1.4. Mó hình td chirc quàn ly du àn theo chùc nàng. Mò hình td chùc chuyén tràch quàn ly du àn là hình thùe td chùc quàn ly ma càc thành vién ban quàn ly du àn dugc diéu ddng tam thdi tu càc phdng chùc nàng khàc nhau dén vàn thudc quyén quàn ly cùa càc phdng chùc nàng nhung lai dugc dàm nhàn phàn viéc chuyén mdn cùa mình trong qua trình quàn ly diéu hành dir àn. Md hình quàn ly theo chùc nàng ed mot sd uu diém sau: - Giàm bdt su trùng làp va chdng chéo giùa càc bd phàn - Mang lai Igi ieh tu viéc chuyén mdn hda - Chia sé dugc kinh nghiém va kién thùe. Nhugc diém cùa md hình này là: - Cd su tàch biét giùa càc bg phàn - Càu trùc hình cày làm cham qua trình ra quyét dinh - Càc bd phàn dd Idi cho nhau trong trudng hgp dir àn thàt bai - Thiéu su chàm sde khàch hàng. 2.1.5. Md hình td chùc chuyén tràch quàn ly du àn Md hình td chùc chuyén tràch quàn ly du àn là hình thùe td chùc quàn ly ma càc thành vién Ban quàn ly dir àn hoàn toàn tàch khdi càc phdng chùc nàng chuyén mdn. Chuyén tràch thuc hién quàn ly diéu hành du àn theo yéu càu dugc giao. 10 Md hình td chùc chuyén tràch ed nhùng uu diém sau: - Quàn tri tap trung - Giàm ddc du àn ed toàn quyén quyét djnh ddi vdi du àn va ddi du àn - Chàm sdc khàch hàng tdt han Tuy nhién, md hình td chùc dang chuyén tràch du àn cùng ed nhùng nhugc diém: -Khdng tdi uu ve chi phi - Cd khà nàng nhiéu boat ddng lap di lap lai d càc dir àn khàc nhau. - Khd khan trong viéc trao ddi kinh nghiém, chia sé kién thùe, ky nàng giùa càc dòi dir àn - Tdn tai vàn de bd tri lai cdng viéc sau mdi du àn. 2.1.6. Mó hình td chùc quàn ly du àn theo kiéu ma tran Loai hình td chùc quàn ly dir àn dang ma tran là su két hgp giùa md hình td chùc quàn ly du àn theo chùc nàng va md hình td chùc quàn ly chuyén tràch dir àn. Mò hình tò chùc quàn ly du àn theo ma tran ed nhùng uu diém sau: - Su dung hiéu qua càc ngudn lue cùa td chùc - Cd chuyén già gidi cho mgi dir àn - Chuyén giao kién thùe, ky nàng va chia sé kinh nghiém tdt han - Giao tiép tdt han trong noi bg cdng ty - Chàm sdc khàch hàng tdt han. Tuy nhién mò hình td chùc quàn ly du àn theo ma tran cùng ed nhùng nhugc diém: - Tdn tai tinh phùc tap cùa mdi quan he da kènh - Càn co su càn bang quyén lue giùa giàm ddc du àn va càc trudng bd phàn. 2.2. Càc nhà quàn ly du àn, càc ben tham già du àn. Ddi ngù dir àn ly tudng là ddi ngù ed thè hoàn thành dugc muc tiéu dir àn de ra trong thdi gian nhàt dinh trong dd moi thành vìén déu ed thè phàt huy hét nàng lue cà nhàn trong su phàt trién chung cùa ddi ngù. Ddi ngù du àn ma giàm ddc du àn là hat nhàn xoay quanh là Ddi dir àn. 2.2.1. Giàm ddc duàn Dir àn là mot chudi nhiém vu mang tinh mot làn dugc phdi hgp vdi nhau de thuc hien muc tiéu dac biét nào dd dudi su ràng bude eùa nhu càu khàch hàng va nguòn vòn dà djnh. Mòi mot dir àn déu ed mot muc tiéu va he thdng muc tiéu thdng nhàt. Theo nguyèn ly co bàn cùa quàn ly hgc thi càn phài làp nén mot ngudi phu tràch, nhu vay mdi ed thè dàm bào thuc hién muc tiéu du àn mot càch ed hiéu qua. Ngudi phu tràch này ggi là Giàm ddc dir àn, là ngudi quàn ly da àn, chiù tràch nhiém lành dao nhdm cdng tàe de hoàn thành muc tiéu cùa du àn. 11
- Xem thêm -