Tài liệu Luận văn thạc sĩ lý thuyết bộ ba bất khả thi và sự lựa chọn cho việt nam

  • Số trang: 90 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
sakura

Tham gia: 10/08/2015

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính Ngân hàng Mã số: 60.31.12 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN HOÀNG NGÂN *** Tp. Hồ Chí Minh, tháng 2 năm 2012 LÔØI CAÛM ÔN Ñaàu tieân toâi xin baøy toû loøng bieát ôn ñeán quyù thaày, coâ ñaõ taän tình truyeàn ñaït nhöõng kieán thöùc cô baûn trong toaøn boä chöông trình ñaøo taïo cao hoïc lôùp Ngaân Haøng Ñeâm 1 Khoùa 17 taïi Tröôøng Ñaïi Hoïc Kinh Teá Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. Toâi xin göûi lôøi caûm ôn saâu saéc ñeán Thaày Traàn Hoaøng Ngaân ñaõ giaûng daïy vaø höôùng daãn toâi hoaøn thaønh luaän vaên naøy. Toâi cuõng xin caûm ôn quyù taùc giaû ñaõ nghieân cöùu veà lyù thuyeát boä ba baát khaû thi,cuõng nhö caùc coâng trình nghieân cöùu lieân quan maø toâi ñaõ tham khaûo vaø söû duïng trong ñeà taøi naøy. Toâi xin chaân thaønh caûm ôn ñeán anh chò ñoàng nghieäp taïi NHNo&PTNT Chi Nhaùnh 10, baïn beø vaø gia ñình ñaõ ñoäng vieân, taïo ñieàu kieän cho toâi hoaøn thaønh chöông trình hoïc vaø baûn luaän vaên. Maëc duø ñaõ coá gaéng, noã löïc thöïc hieän ñeà taøi nhöng chaéc chaén khoâng traùnh khoûi nhöõng sô suaát vaø thieáu soùt, kính mong ñöôïc söï thoâng caûm vaø goùp yù cuûa Quyù thaày coâ. Moät laàn nöõa toâi xin chaân thaønh caûm ôn. Kính chuùc quyù thaày coâ, anh chò söùc khoûe, thaønh ñaït, haïnh phuùc. v Ụ Ụ Trang TR G PHỤ BÌ Ả Ụ Ơ Ụ D H Ụ D H Ụ HÌ H Ẽ - BẢ G B ỂU PHẦ Á KÝ H ỆU, HỮ Ở ẦU ................................................................................................... 1 HƯƠ G 1: TỔ G QU 11 ẾT TẮT HÌ H Ý THUYẾT BỘ B BẤT KHẢ TH ............. 4 U D 111 – FLEMING ...................................................................... 5 -Fleming tron – .................................. 5 ..................................................................... 5 – ............................................................................ 7 – ...................................................... 8 .......................................................................................... 9 5Hệ ả ủ í s Hệ ả ủ í s 112 k ................................................................ 10 ệ ................................................................... 11 – Fleming r ệ ố ị .............................. 12 ............................................................................................ 12 ........................................................ 14 s ...................................................................................... 15 k 5 k ........................................ 16 k ả ........................................ 17 1 2 Ý THUYẾT BỘ B BẤT KHẢ TH 121 T B B B 122T K ởr 123T ứ 12 ứ Á TR H U ....................... 20 T ......................................................................... 20 ................................................................................. 22 ệ ................................................................................................... 23 ệ , , 2 ................................. 24 KẾT U HƯƠ G 1 .............................................................................................. 25 HƯƠ G 2: TH TR G K H TẾ THUYẾT BỘ B BẤT KHẢ TH T 2 1 TH TR G 2 1 1 Tố 212 K r ở P H TẾ ỆT ỆT Ý ...................................... 26 ....................................................... 26 GDP .................................................................................. 26 ........................................................................................................... 27 213 T 21 ....................................................................................... 30 ố 21 DỤ G ............................................................................... 31 D Tr Q ố T ................................................................................................ 35 21 ị 21 T 21 H ........................................................................................ 39 Tệ pT T K ................................................ 42 ......................................................................................... 45 21 .................................................................................................. 46 211 H 22 T ................................................................................ 48 DỤ G Ý THUYẾT BỘ B BẤT KHẢ TH T ỆT ......................................................................................................................................... 50 221 s ệ p– ị –H p ............................................................................................................................ 50 222 s b ệ p 223 ể G QU 31 ọ k p ? .......................................................... 52 HƯƠ G 2 .............................................................................................. 54 HƯƠ G 3: K Ế TH – Từ ............................................................................................. 50 ệ KẾT U p– GH G Ả PHÁP UH HK HÌ H BỘ B BẤT KHẢ TH T H HƯỚ G PHÁT TR Ể K H TẾ Ế ỆT Ă 2 2 H TẾ ........... 56 Ủ ỆT NAM ................................................................................................................................ 56 311 ị p rể k ĩ 2 11 – 2020. ......................................................................................................................... 56 312 số ỉ k xã 3 2 Á G Ả PHÁP 321 KẾ s 2 11-2015 ............................................. 57 GH ....................................................................... 57 kể s p ụ .................. 58 322T s p 323T kể k ................................................................................ 59 s ò ố ,k k ò ố ị .................................................................................................. 59 32 ...................................................................................................... 61 32 ố r ố ................................................................................. 62 5 ............................................................................ 62 5 ......................................................................... 63 32 ử ụ p ò 32 H T ố ệ í s 7 í s 32 p ệp, ệ .................................................................................... 64 ệ q 7 ệ k s k s ệ .................. 66 ..................................................................................... 66 ệ ........................................................................................ 66 p ỗ r ......................................................................................... 68 ệ s ủ í H s ................. 68 ........................................................... 69 ............................................................................ 69 .................................................................................... 70 KẾT U HƯƠ G 3 .............................................................................................. 70 PHẦ KẾT U ............................................................................................. 71 PHỤ Ụ T ỆU TH KHẢ D WTO H Ụ Á KÝ H ỆU, HỮ ổ ch c th ẾT TẮT ng mại th gi i ADB Ng n h ng ph t triển Ch u Á ASEAN Hi p h i c c qu c gia Đ g Nam Á UNCTAD H IMF Quỹ ti n WB Ng n h ng th gi i NHTM Ng n h ng th NHNN Ng n h ng nh n c NHTW Ng n h ng trung ng GDP Tổng s n phẩm q cn i FDI Đ u tr c ti p c ngo i FII Đ u gi n ti p c ngo i MI Chỉ s ERS Chỉ s ổn KAOPEN Chỉ s ICOR H CPI Chỉ s g p ạ qu c ng mại c l p ti n t nh tỷ g i nh p t i ch nh ti u dù g p ể D H Ụ Á HÌ H Ẽ - BẢ G B ỂU D ụ Hì 1 1: Đ ờ IS................................................................................................................ 6 Hì 1 2: Đ ờ M ............................................................................................................. 7 Hì 1 :Đ ờ Hì 1 : Hì 1 : ............................................................................... 11 Hì 1 : .................................................................................. 12 Hì 1 :Đ ờ ............................................................................................................ 15 Hì 1 : ổ Hì 1 : Hì 1 10: Hì 1 11: Hì 2 1: ạ Hì 2 2: Hì 2 : Hì 2 : ỷ ạ Hì 2 : ỷ ạ ạ 1 Hì 2 : Hì 2 : ẽ ờ ổ 1 Q ể ................................................................. 9 ể ................................................................................................ 10 ể ể ................................................ 17 ỷ ể ỷ ...... 19 ể 20 ............................................................................................ 21 IM ạ 1 -2011 ạ 0-200 IM .................................. 30 I :U A 1 0-2006. ..... 36 .......................................................................... 37 ạ ổ ì .................................................. 28 ......................................................... 34 ỷ k Hì p .................................................. 38 p ạ .................................................................................................. 43 ể p ạ ............................................................................................................................................. 65 D ụ b 2 1: bể I ổ p I GDP ..................................................................................................................................... 32 2 2: 1 2 : p 2 : ỉ 1-2011 ................................................................... 33 p ................................ 47 ..................................... 52 1 PHẦ 1. T Ở ẦU p S p ể p ổ p ể p ù p ạ 1 p ể ạ p ạ 25 M ạ ể p ạ ạ p ì ũ ì ạ. D p p , , ể ổ ể p ì pp ù ể Ba B ì 2 T p ổ ỷ I p ể K T . ứ Mundell nay ì ì .G Đ S ể :Đ ờ A A A :M M H I (2008). ờ M Hì 2 3 ụ ứ ì Theo L t ể p 1 H p –Đ p - 2 H p – ỷ ổ – Đ p - ỷ ổ : ỷ p; -Đ ờ p 4. M ổ; k ổ – ỷ ỷ ổ ; thi – p ạ Đ p ổ ể p p p ố p ứ Đ L Ba B K p ạ T ạ P p ạ p ứ ạ P : ỉ ạ p ạ ạ p p, c ỷ ổ h p h. p ổ ạ p ể , ể 3 p Đ é ẩ ì ể ò p p ể ắ p ổ ỷ ổ – ạ p ỷ ể ổ – ổ ạ p , . Đ ạ ạ ắ ạ Đ S p ạ ũ . p ạ p p t p Bố ụ 1: ổ 2: 3: ì ạ p p V Nam - S ờ . 4 HƯƠ G 1: TỔ G QU Ý THUYẾT BỘ B BẤT KHẢ TH M M p p 1 0 é ì p c p ỷ ể ì M 1 ỗ – p 1 ể p ỉ ò : , ỷ ổ p ể 2001 p p ờ ể p a Mundellể p ạ ể p : p ổ M ể p - ba H ắ 2000 p ì ạ ổ ỷ p ể A 200 p ể I p c ạ p 5 ò ba ỷ ổ p M M ể - ì ì . HÌ H MUNDELL – FLEMING 1.1 1.1.1 -Fleming tr 1.1.1.1 T – Đ ờ ổ ạ IS IS p p p ờ p s = Y) ổ : ổ é A p ạ ạ; giao ạ (T). p ể ể ạ g lai. Y = A + T, A=C+I+G S C = C0 + c1Y: Consumption) I = I0 - i 1 r : Đ S G=G: A p ạ p :A Ai{Y, r A1> 0, A2 < 0, A3>0 T=X–Z X = X {q,Y* : ẩ I p s) 6 p Z = Z {q,Y}: ẩ p : ỷ ỷ S ỷ p p ì ổ ạ T ì ờ T = Ti{q,Y*,Y} 1>0, T2>0, T3<0 IS Y = Ai {Y, r; G} + Ti {q, Y*, Y} Y = Fi {Y, r, q; G} Y = fi {r, q, G} f1 <0, f2> 0, f3> 0 IS ờ p ẳ H r p ể ờ IS p Hì 1.1) r Y H 1 1: 7 1.1.1.2 T – Đ ờ ổ LM M ạ p p p p ờ ờ ạ Đ S ổ ì ờ M: MS/P = LDi {r, Y} LD1 <0, LD2 >0 MS: : Đ ờ ổ M p ẳ MS Hì p ể 1.2) r Y H 1 2: 8 q ố 1.1.1.3 – BP ổ g ò ể ạ p T . B=T+K B = Ti (q, Y) + k (r - r*) T1 >0, T2 <0; B=0 : ể 0 : ỷ - ổ ỷ ũ p ổ ạ; ờ ạ ạ 0 ỉ p 0 ể - Đ r= +∞ ò ạ ò < ạ ( ể ể ể ù ắp hay ể ì ờ T + K = 0. ạ p ẳ ạ r*. ò ỳ ạ ì ờ r p ạ ò ỳ ỳ : S ể ờ ể ờ Hì 1.3) . 9 r Dò ố Dò ố o r* r Y H 1.1.1.4 1 3: BP r b p ể ố ể ỷ ể ổ p ể ì ổ : - Y = fi {r, q, G} f1 <0, f2> 0, f3> 0 - Ms/P = LDi {r, Y} LD1 <0, LD2 >0 - r = r* (IS) (LM) (BP) ắ ạ ổ Hì 1.4) 10 r IS LM r* BP Y H 1.1.1.5 H ệ q 1 : s b ể k p ờ IS ể p ạ ỷ ò ỷ é ạ T (Hì Q p ờ IS ể 1.5) ì T ù é ổ ỉ Đ ờ ổ IS S p ổ ỷ aA ổ ể ổ 11 ’ r IS LM r* BP Y H 1 : 1.1.1.6 Hiệ q s s k ởr ệ p ờ M ể < ạ Ms p p ò p ạ ỷ ũ ạ ờ IS ỷ ể p Q ì ể ờ M ò ể é ể ờ IS H ể ỷ ổ Hì 1.6)
- Xem thêm -