Tài liệu Luận văn thạc sĩ lập kế hoạch kinh doanh khởi nghiệp cho công ty tnhh một thành viên thời trang ntp

  • Số trang: 166 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 2385 |
  • Lượt tải: 5
sakura

Tham gia: 10/08/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------------------------------- NGUYỄN THỊ PHƯỢNG DUYÊN LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH KHỞI NGHIỆP CHO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THỜI TRANG NTP LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ---------------------------------------- NGUYỄN THỊ PHƯỢNG DUYÊN LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH KHỞI NGHIỆP CHO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THỜI TRANG NTP CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. VÕ THỊ QUÝ TP. Hồ Chí Minh - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Kính thưa Quý thầy cô, kính thưa Quý độc giả. Tôi tên là Nguyễn Thị Phượng Duyên, sinh ngày 29/09/1986 tại Tiền Giang, là học viên cao học khóa 20 – Lớp Quản trị Kinh doanh Ngày 2, Khóa 20 - Trường đại học Kinh tế TPHCM (MSSV: 7701102280) Tôi xin cam đoan luận văn “ Lập Kế hoạch kinh doanh Khởi nghiệp cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một Thành viên Thời Trang NTP” do bản thân tôi thực hiện. Trong luận văn, tôi có tham khảo các tài liệu đã được nêu trong mục tài liệu tham khảo . Dữ liệu sơ cấp được sử dụng trong phần phân tích thị trường được khảo sát từ 280 người tiêu dùng nữ, trong độ tuổi từ 25 đến 35 tuổi đang làm việc tại TPHCM. Tôi cam đoan đề tài không sao chép từ các công trình nghiên cứu khoa học khác. TPHCM, ngày 8 tháng 3 năm 2014 Học viên Nguyễn Thị Phượng Duyên MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................................. 1 1-/ Lý do hình thành đề tài ............................................................................................ 1 2-/ Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................ 2 3-/ Phương pháp nghiên cứu ......................................................................................... 3 4-/ Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................................... 3 5-/ Ý nghĩa thực tiễn của đề tài ..................................................................................... 4 6-/ Giới hạn của đề tài................................................................................................... 4 7-/ Kết cấu đề tài ........................................................................................................... 4 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ................................................................................ 5 1.1 Quy trình thành lập doanh nghiệp mới ................................................................... 5 1.2 Nội dung về phân tích thị trường ............................................................................ 5 1.3 Nội dung về phân tích cạnh tranh ........................................................................... 8 1.4 Nội dung của bản kế hoạch kinh doanh ................................................................ 10 1.4.1 Giới thiệu ........................................................................................................ 10 1.4.2 Miêu tả hoạt động kinh doanh ........................................................................ 11 1.4.3 Phân tích thị trường ........................................................................................ 11 1.4.4 Nghiên cứu phát triển ..................................................................................... 11 1.4.5 Sản xuất .......................................................................................................... 11 1.4.6 Bán hàng và marketing ................................................................................... 12 1.4.7 Tổ chức quản lý và phát triển nguồn nhân lực ............................................... 12 1.4.8 Tài chính ......................................................................................................... 12 1.4.9 Quản lý rủi ro ................................................................................................. 12 1.4.10 Kế hoạch thời gian........................................................................................ 13 1.5 Quy trình lập bản kế hoạch kinh doanh khởi nghiệp ............................................ 13 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG KINH DOANH QUẦN ÁO THỜI TRANG TRỰC TUYẾN .............................................................................................................. 14 2.1 Sơ lược về thị trường kinh doanh quần áo thời trang trực tuyến .......................... 14 2.1.1 Đặc điểm thị trường........................................................................................ 14 2.1.2 Qui mô của thị trường .................................................................................... 17 2.1.3 Sự phát triển của thị trường ............................................................................ 21 2.2 Phân khúc thị trường............................................................................................. 24 2.2.1 Phân khúc thị trường 1 ................................................................................... 24 2.2.2 Phân khúc thị trường 2 ................................................................................... 26 2.2.3 Phân khúc thị trường 3 ................................................................................... 26 2.2.4 Phân khúc thị trường 4 ................................................................................... 26 2.3 Xác định thị trường mục tiêu ................................................................................ 27 2.3.1 Đặc điểm thị trường mục tiêu ......................................................................... 27 2.3.2 Lợi ích kỳ vọng của khách hàng .................................................................... 29 2.4 Đánh giá chung về đối thủ trên phân khúc thị trường mục tiêu .......................... 30 2.5 Phân tích tình trạng của các sản phẩm thay thế .................................................... 32 2.6 Mức độ xâm nhập của những công ty mới ........................................................... 34 2.7 Phân tích năng lực của các nhà cung cấp ............................................................. 34 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CẠNH TRANH ................................................................. 36 3.1 Phân tích đối thủ cạnh tranh ................................................................................. 36 3.1.1 Thị phần của các đối thủ cạnh tranh hiện nay ................................................ 36 3.1.2 Đối thủ cạnh tranh trong phân khúc thị trường mục tiêu ............................... 36 3.2 Xác định khe hở của thị trường ............................................................................ 40 3.3 Phân tích SWOT ................................................................................................... 44 3.3.1 Cơ hội ............................................................................................................. 44 3.3.2 Nguy cơ .......................................................................................................... 45 3.3.3 Điểm mạnh ..................................................................................................... 46 3.3.4 Điểm yếu ........................................................................................................ 47 CHƯƠNG 4: XÁC ĐỊNH PHƯƠNG THỨC KINH DOANH ..................................... 48 4.1 Giới thiệu về công ty ............................................................................................ 48 4.1.1 Lĩnh vực kinh doanh....................................................................................... 48 4.1.2 Tầm nhìn, sứ mạng, triết lý kinh doanh của công ty ...................................... 48 4.1.3 Đối tượng khách hàng .................................................................................... 48 4.1.4 Loại hình kinh doanh ...................................................................................... 49 4.2 Mục tiêu kinh doanh trong giai đoạn 2015 -2017 ................................................ 49 CHƯƠNG 5: KẾ HOẠCH CHO TỪNG BỘ PHẬN .................................................... 51 5.1 Kế hoạch Marketing ............................................................................................. 51 5.1.1 Đặc điểm khách hàng ..................................................................................... 51 5.1.2 Giải pháp đáp ứng lợi ích kỳ vọng của khách hàng ....................................... 52 5.1.3 Phối thức tiếp thị ............................................................................................ 57 5.1.3.1 Chiến lược sản phẩm................................................................................ 57 5.1.3.2 Chiến lược giá cả ..................................................................................... 58 5.1.3.3 Địa điểm bán hàng ................................................................................... 59 5.1.3.4 Chiến lược truyền thông và chiêu thị ....................................................... 59 5.2 Kế hoạch bán hàng ............................................................................................ 62 5.2.1 Chính sách bán hàng....................................................................................... 62 5.2.2 Phân bổ doanh số ............................................................................................ 66 5.2.2.1 Phân bổ doanh số theo sản phẩm ............................................................. 66 5.2.2.2 Phân bổ doanh số theo tháng ................................................................... 66 5.3 Kế hoạch nhân sự .................................................................................................. 67 5.3.1 Chính sách nhân sự......................................................................................... 67 5.3.1.1 Chính sách tuyển dụng ............................................................................. 67 5.3.1.2 Chính sách đào tạo ................................................................................... 68 5.3.1.3 Chính sách thăng tiến và phát triển nghề nghiệp ..................................... 68 5.3.1.4 Chính sách đãi ngộ ................................................................................... 69 5.3.1.5 Chính sách phúc lợi.................................................................................. 69 5.3.1.6 Văn hóa công ty và môi trường làm việc ................................................. 69 5.3.2 Kế hoạch tuyển dụng ...................................................................................... 70 5.3.3 Chế độ lương thưởng cho người lao động...................................................... 70 5.3.3.1 Mục đích của chế độ lương thưởng ......................................................... 70 5.3.3.2 Hình thức trả lương .................................................................................. 71 5.3.3.3 Cách tính lương ........................................................................................ 71 5.3.3.4 Chế độ và thủ tục xét nâng lương ............................................................ 72 5.3.3.5 Các khoản tiền phụ cấp ............................................................................ 72 5.3.3.6 Chế độ thưởng cho người lao động.......................................................... 72 5.3.4 Ước tính chi phí nhân sự trong một tháng...................................................... 72 5.4 Kế hoạch cung ứng sản phẩm ............................................................................... 74 5.5 Kế hoạch tài chính ................................................................................................ 75 5.5.1 Chi phí dự kiến ban đầu ................................................................................. 75 5.5.2 Bảng lưu chuyển tiền tệ .................................................................................. 77 5.5.3 Dự báo thu nhập ............................................................................................. 77 5.5.4 Phân tích các tỉ số tài chính ............................................................................ 77 5.5.5 Phân tích điểm hòa vốn .................................................................................. 78 5.6 Quản lý rủi ro ........................................................................................................ 79 5.7 Kế hoạch thời gian ................................................................................................ 79 KẾT LUẬN .................................................................................................................... 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Phụ lục A: Phụ lục A1: Danh sách chuyên gia tham dự phỏng vấn Phụ lục A2: Bảng câu hỏi phỏng vấn sơ bộ Phụ lục A3: Kết quả nghiên cứu định tính Phụ lục A4: Bảng câu hỏi phỏng vấn chính thức Phụ lục A5: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của khách hàng đối với sản phẩm trang phục công sở Phụ lục B: Phụ lục B1: Số người từng mua quần áo thời trang trên internet Phụ lục B2: Số người dự định mua quần áo thời trang trên internet Phụ lục B3: Số người có nhu cầu và quan tâm đối với xu hướng thời trang Phụ lục B4: Địa điểm người tiêu dùng thường mua sắm quần áo thời trang Phụ lục B5: Lợi ích mong muốn của khách hàng khi mua trang phục dự tiệc Phụ lục B6: Lợi ích mong muốn của khách hàng khi mua trang phục công sở Phụ lục B7: Lợi ích mong muốn của khách hàng khi mua trang phục dạo phố Phụ lục B8: Website kinh doanh quần áo thời trang được mua sắm nhất hiện nay Phụ lục B9: Mức độ hài lòng của khách hàng khi mua quần áo trực tuyến Phục lục B10: Yếu tố ảnh hưởng đến mua sắm quần áo thời trang trên internet Phụ lục B11: Lý do khách hàng không thích mua quần áo thời trang trên internet Phụ lục B12: Lý do khách hàng thích mua sắm quần áo thời trang trên internet Phụ lục B13: Nguồn gốc quần áo thời trang được mua trực tuyến nhiều nhất Phụ lục B14: Hình thức khuyến mãi được ưa thích khi mua quần áo trực tuyến Phụ lục B15: Hình thức minh họa sản phẩm được khách hàng yêu thích Phụ lục B16: Mạng xã hội được khách hàng tham gia nhiều nhất trên internet Phụ lục B17: Nguồn thông tin tham khảo khi mua quần áo trực tuyến hiện nay Phụ lục B18: Đánh giá của người tiêu dùng về trang zalora.vn và chon.vn Phụ lục B19: Thông tin cá nhân của người tham gia khảo sát Phụ lục C: Phụ lục C1: Yếu tố lôi cuốn khách hàng mua sắm trực tuyến trên thế giới Phụ lục C2: Yếu tố cản trở khách hàng mua sắm quần áo trực tuyến hiện nay Phụ lục C3: Hướng dẫn đặt mã số sản phẩm Phụ lục C4: Các bước trong quy trình tuyển dụng Phụ lục C5: Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của từng vị trí Phụ lục C6: Các hình thức trả lương cho người lao động Phụ lục C7: Bảng lưu chuyển tiền tệ Phụ lục C8: Dự báo thu nhập DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Số thứ tự Viết tắt Viết đầy đủ 1 TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh 2 TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn một thành viên 3 TMĐT Thương mại điện tử DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Xác định khe hở của thị trường ....................................................................... 9 Bảng 2.1: Độ lớn thị trường ........................................................................................... 20 Bảng 2.2: Phân khúc thị trường ..................................................................................... 24 Bảng 2.3: Nhu cầu và độ lớn của phân khúc thị trường mục tiêu .................................. 28 Bảng 2.4: Lợi ích kỳ vọng của khách hàng .................................................................... 30 Bảng: 2.5: Các tiêu chí thể hiện sự thỏa mãn của khách hàng khi mua trang phục công sở……………………………………………………………………………………....31 Bảng 3.3: Khe hở của thị trường .................................................................................... 41 Bảng 3.4: Điểm đánh giá của khách hàng về đối thủ cạnh tranh trong phân khúc thị trường hiện nay .............................................................................................................. 43 Bảng 4.1: Mục tiêu kinh doanh giai đoạn 2015-2017 .................................................... 49 Bảng 5.1: Giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng ........................................... 55 Bảng 5.3: Hoạch định ngân sách truyền thông và chiêu thị........................................... 60 Bảng 5.3: Phân bổ doanh số theo sản phẩm ................................................................... 66 Bảng 5.4: Phân bổ doanh số theo tháng ......................................................................... 66 Bảng 5.3: Mức lương cho từng chức danh và vị trí ....................................................... 71 Bảng 5.4: Ước tính chi phí nhân sự trong một tháng ..................................................... 73 Bảng 5.5: Ước tính chi phí dự kiến ban đầu .................................................................. 76 Bảng 5.6: Dự báo thu nhập ............................................................................................ 77 Bảng 5.7: Các tỉ số tài chính .......................................................................................... 77 Bảng 5.8: Doanh thu hòa vốn ......................................................................................... 78 Bảng 5.9: Kế hoạch hành động ...................................................................................... 79 DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1: Loại sản phẩm khách hàng thường mua trực tuyến ............................................ 1 Hình 1.1: Quy trình thành lập doanh nghiệp mới ............................................................ 5 Hình 1.2: Quy trình lập kế hoạch kinh doanh khởi nghiệp ............................................ 13 Hình 2.1: Hiệu quả tham gia thương mại điện tử của các công ty năm 2012 ................ 14 Hình 2.2: Hình thức thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng trực tuyến ........... 15 Hình 2.3: Sự tăng trưởng người dùng internet tại Việt Nam ......................................... 18 Hình 2.4: Mức độ sử dụng các phương tiện truyền thông của người tiêu dùng thành thị tại Việt Nam ................................................................................................................... 19 Hình 2.5: Giá trị mua hàng trực tuyến trung bình của người dân tại các nước.............. 19 Hình 2.6: Doanh thu thương mại điện tử toàn thế giới .................................................. 21 Hình 2.7: Doanh thu thương mại điện tử theo khu vực trên thế giới tính đến tháng 9/2013 ............................................................................................................................. 22 Hình 2.8: Độ tuổi trung bình của người tiêu dùng mua hàng trực tuyến trên thế giới .. 22 Hình 2.9: Độ tuổi trung bình truy cập mạng internet của người Việt Nam ................... 27 Hình 2.10: Lý do khách hàng mua quần áo thời trang trực tuyến ................................. 29 Hình 2.11: Các sản phẩm được bán trực tuyến tại Việt Nam hiện nay.......................... 32 Hình 2.12: Các kênh mua sắm quần áo thời trang hiện nay .......................................... 33 Hình 3.3: Thị phần của các đối thủ cạnh tranh trên thị trường ...................................... 36 Hình 3.4: Biểu đồ định vị ............................................................................................... 44 Hình 5.1: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua của khách hàng đối với sản phẩm quần áo thời trang trực tuyến ......................................................................................... 53 Hình 5.2: Mức độ hài lòng của khách hàng khi mua quần áo thời trang trên internet hiện nay .......................................................................................................................... 54 Hình 5.1: Quy trình bán hàng ......................................................................................... 65 Hình 5.4: Quy trình tuyển dụng ..................................................................................... 67 1 LỜI MỞ ĐẦU 1-/ Lý do hình thành đề tài Theo Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, tốc độ đô thị hóa của Việt Nam năm 2012 là 29%, cao hơn 6% so với thế giới. Dự báo, đến năm 2040, 50% Việt Nam sẽ là các đô thị, trong đó 20-30 tỉ USD hàng năm sẽ được đầu tư cho cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Theo đó, thị trường Thương mại điện tử ở Việt Nam cũng phát triển vượt bậc. Ông Jonah Levey (2012) nhận xét:” Người dùng Internet Việt Nam đang ở độ tuổi bắt đầu thích tiêu dùng sản phẩm trực tuyến. Điều này tạo ra môi trường hoàn hảo cho thương mại điện tử” (Nguồn: Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, số 275, tháng 12/2013, trang 6). Trên đà phát triển của thương mại điện tử, thị trường bán lẻ trực tuyến cũng trở nên sôi động. Hiện nay, loại sản phẩm được người tiêu dùng thường mua trực tuyến là quần áo và các mặt hàng thời trang. Hình 1: Loại sản phẩm khách hàng thường mua trực tuyến (Nguồn: Invesp Consulting, California, 2013) 2 Dù thị trường bán lẻ quần áo thời trang trực tuyến đang rất phát triển nhưng hiện chưa có nhiều trang web tạo được dấu ấn trong cảm nhận của khách hàng. Đa số các website bán hàng còn nhỏ lẻ, thiếu chuyên nghiệp, chưa tạo được uy tín trong thương hiệu. Với nhu cầu cao của khách hàng như hiện nay thì thị trường thời trang trực tuyến chưa đáp ứng được. Đó là lý do tác giả muốn thành lập công ty chuyên kinh doanh sản phẩm quần áo thời trang trực tuyến. Khởi sự doanh nghiệp không phải vấn đề dễ dàng, đặc biệt trong thời điểm khủng hoảng kinh tế. Nếu không chuẩn bị chu đáo và lên kế hoạch rõ ràng, việc khởi sự doanh nghiệp rất dễ thất bại. Bản kế hoạch kinh doanh sẽ là cơ sở giúp doanh nghiệp xem xét và đánh giá mức độ hấp dẫn của thị trường mà doanh nghiệp định tham gia. Đồng thời, nó giúp doanh nghiệp định hướng hoạt động, phân bổ nguồn lực một cách hợp lý để hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao nhất. Ngoài ra, bản kế hoạch kinh doanh sẽ là công cụ giúp công ty thu hút nguồn vốn đầu tư mà doanh nghiệp đang muốn huy động. Xuất phát từ những lý do trên, tác giả đã chọn đề tài:” Lập kế hoạch kinh doanh khởi nghiệp cho Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thời trang NTP” làm đề tài luận văn tốt nghiệp cao học. 2-/ Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu lập ra bản kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH MTV Thời Trang NTP trong giai đoạn khởi nghiệp nhằm: Đánh giá mức độ tiềm năng và hấp dẫn của thị trường kinh doanh trực tuyến, qua đó quyết định việc thâm nhập thị trường. Xác định thị trường mục tiêu mà công ty kinh doanh. Xây dựng phương thức kinh doanh của công ty. 3 Xây dựng các kế hoạch bộ phận cho công ty. 3-/ Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu tại bàn kết hợp nghiên cứu thị trường: Nghiên cứu tại bàn được sử dụng nhằm thu thập các thông tin thứ cấp từ các báo cáo của các cơ quan, ban ngành, báo chí, hiệp hội và các ấn phẩm có bản quyền. Nghiên cứu thị trường nhằm thu thập các thông tin sơ cấp về thị trường, được thực hiện thông qua 2 giai đoạn: nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. - Nghiên cứu định tính: thực hiện phỏng vấn, trao đổi với các chuyên gia và những người thành công trong việc khởi nghiệp về những điều kiện để khởi nghiệp thành công, đồng thời thu thập thông tin sơ bộ từ các nhóm khách hàng tiềm năng giúp lập bảng câu hỏi khảo sát. - Nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua khảo sát ý kiến của người tiêu dùng bằng bảng câu hỏi, nhằm thu thập thông tin, giúp đánh giá thị trường và lập các chiến lược bộ phận. Đối tượng khảo sát là khách hàng nữ, có độ tuổi từ 25 đến 35 tuổi, có thu nhập từ 10 triệu đồng/tháng trở lên. Dữ liệu thu thập được làm sạch và xử lý bằng phần mềm SPSS 16.0. 4-/ Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Bản kế hoạch kinh doanh cho công ty khởi nghiệp. Phạm vi nghiên cứu: - Thị trường thời trang và hành vi mua sắm trực tuyến cho nhóm khách hàng trong độ tuổi từ 25 đến 35 tuổi, có thu nhập từ 10 triệu đồng/tháng trở lên. - Kế hoạch kinh doanh trong 3 năm cho Công ty TNHH MTV Thời Trang NTP, từ năm 2015 đến 2017. 4 5-/ Ý nghĩa thực tiễn của đề tài Đề tài đưa ra những phân tích về thị trường kinh doanh quần áo thời trang trực tuyến, cung cấp cái nhìn toàn diện về các điều kiện khởi nghiệp, là cơ sở giúp tác giả định hướng cho việc khởi nghiệp, góp phần mang lại thành công khi thành lập một doanh nghiệp mới. Đồng thời, đề tài là công cụ cung cấp các thông tin cần thiết giúp tìm kiếm nguồn tài trợ cho việc thành lập công ty. 6-/ Giới hạn của đề tài Đề tài nghiên cứu không đi sâu đến vấn đề huy động vốn và các thủ tục thành lập doanh nghiệp. Khi lập bản kế hoạch kinh doanh, đề tài cũng không đề cập đến nội dung về quản lý rủi ro, các tiêu chí cần kiểm soát và giải pháp. Ngoài ra, đối tượng khảo sát khi thu thập thông tin sơ cấp chủ yếu sống và làm việc tại TPHCM. 7-/ Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn được trình bày gồm 5 chương: Chương 1: Cơ sở lý thuyết Chương 2: Phân tích thị trường kinh doanh quần áo thời trang trực tuyến Chương 3: Phân tích cạnh tranh Chương 4: Xác định phương thức kinh doanh Chương 5: Kế hoạch cho từng bộ phận 5 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Quy trình thành lập doanh nghiệp mới Phân tích thị trường Xác định thị trường mục tiêu Phân tích cạnh tranh Hoạch định Lập kế hoạch kinh doanh khởi nghiệp Tiêu chí cần kiểm soát Giải pháp Huy động vốn Thành lập Doanh nghiệp Hình 1.1: Quy trình thành lập doanh nghiệp mới (Nguồn: Võ Thị Quý, 2012) 1.2 Nội dung về phân tích thị trường Trong phần phân tích thị trường, kế hoạch kinh doanh phải phân tích đặc điểm thị trường và các yếu tố của môi trường kinh doanh. Để làm rõ các nội dung trên, cần xác định:  Thị trường tổng thể: Xác định và mô tả thị trường tổng thể mà doanh nghiệp đang hoạt động hoặc dự định hoạt động. Nêu ước lượng quy mô thị trường và tốc độ tăng trưởng của nó. 6 Hiểu biết thị trường tổng thể giúp doanh nghiệp xác định được phạm vi hoạt động. Việc phân tích kỹ thị trường hoặc ngành có thể dẫn đến cơ hội kinh doanh hoặc mở rộng thị trường, sản phẩm. Việc này có thể thực hiện bằng cách tổng hợp các xu hướng hoặc những thay đổi đang diễn ra trên thị trường nhưng có ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Chú ý đến các thị trường mới, những thay đổi lớn của cạnh tranh, sự vững chắc của các đối thủ, khách hàng, các nhà cung cấp, các chuyển biến về dân số học trên thị trường và sự xuất hiện của các sản phẩm thay thế. Sự phân tích các nội dung trên thị trường trong kế hoạch kinh doanh giúp đánh giá các cơ hội, xem xét các rủi ro, đánh giá đối thủ cạnh tranh, xác định chiến lược, định vị sản phẩm/dịch vụ …  Phân khúc thị trường Chia thị trường tổng thể thành những nhóm khách hàng khác nhau (phân khúc). Những nhóm này có cùng nhu cầu đối với sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp, nhưng có những đặc trưng khác nhau về hành vi mua hoặc những mong muốn, thị hiếu cụ thể riêng. Những khác biệt này có thể do địa lý, tuổi tác, nghề nghiệp, hoàn cảnh sử dụng, …. Việc chọn yếu tố để làm căn cứ cho việc phân khúc tùy thuộc vào mức độ khác biệt về cách tiếp thị cho các phân khúc khác nhau. Chẳng hạn, phân khúc khách hàng ưa thích sản phẩm chất lượng cao với các dịch vụ đi kèm đầy đủ thì giá bán sẽ cao. Ngược lại, khách hàng bình dân có xu hướng chấp nhận sản phẩm có chất lượng thấp hay trung bình với các dịch vụ đi kèm tối thiểu để có thể trả một mức giá vừa phải khi mua. Sau khi nhận dạng các phân khúc, cần mô tả khái quát đặc điểm của từng phân khúc. Việc xác định kỹ các phân khúc thị trường rất quan trọng cho việc thiết lập và xem xét chiến lược của doanh nghiệp và chiến lược tiếp thị. Cách phân khúc và tiêu chuẩn để phân khúc: Khi khách hàng mua một sản phẩm hay dịch vụ thường có nhu cầu cơ bản giống nhau. Tuy nhiên, hành vi mua của họ có thể khác nhau. Nếu phân tích kỹ, có thể chia thành những nhóm khách hàng nhỏ hơn theo các tiêu chí. Những tiêu chí này sẽ giúp nhận
- Xem thêm -