Tài liệu Luận văn thạc sĩ Khảo sát ca dao - dân ca Bến Tre

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 240 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Tham gia: 31/07/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH _______________ Đặng Thị Thùy Dương Chuyên ngành : Văn học Việt Nam Mã số : 60 22 34 LUẬN VĂN THẠC SĨ VĂN HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP Thành phố Hồ Chí Minh – 2009 LÔØI CAÛM ÔN Em xin traân troïng caûm ôn coâ Nguyeãn Thò Ngoïc Ñieäp, ngöôøi ñaõ taän tình höôùng daãn em hoaøn thaønh luaän vaên naøy. Xin chaân thaønh caùm ôn caùc ngheä nhaân ñaõ hoã trôï tích cöïc cung caáp tö lieäu cho toâi trong quaù trình ñieàn daõ, söu taàm. Xin gôûi lôøi caùm ôn ñeán thaày coâ, gia ñình, ñoàng nghieäp vaø baïn beø thaân höõu ñaõ giuùp ñôõ, taïo ñieàu kieän thaät toát cho toâi trong quaù trình thöïc hieän ñeà taøi luaän vaên. Ñaëng Thò Thuøy Döông DANH MUÏC CAÙC CHÖÕ VIEÁT TAÉT Ñeå haïn cheá söï laëp laïi, chuùng toâi xin ñöôïc pheùp vieát taét moät soá töø: - CD-DC : ca dao- daân ca - VHDG : vaên hoïc daân gian - ÑVTP : ñôn vò taùc phaåm - NXB : nhaø xuaát baûn MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu 2. Lịch sử vấn đề 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4. Phương pháp nghiên cứu 5. Đóng góp của luận văn 6. Kết cấu của luận văn Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BẾN TRE VÀ CA DAO - DÂN CA BẾN TRE 1.1. Giới thiệu chung về Bến Tre 1.1.1. Tên gọi - hành chính 1.1.2. Điều kiện tự nhiên 1.1.3. Lịch sử 1.1.4. Con người 1.1.5. Tín ngưỡng 1.1.6. Văn học 1.2. Giới thiệu chung về ca dao - dân ca Bến Tre 1.2.1. Các hình thức diễn xướng của CD-DC 1.2.2. Tình hình tư liệu Chương 2: ĐẶC ĐIỂM NỘI DUNG CA DAO - DÂN CA BẾN TRE 2.1. CD-DC phản ánh sinh động cảnh quan thiên nhiên 2.1.1. Địa hình 2.1.2. Cây cối 2.1.3. Loài vật 2.1.4. Đặc sản 2.2. CD-DC phản ánh đậm nét chân dung con người Bến Tre 2.2.1. Trong lao động sản xuất 2.2.2. Trong đời sống tình cảm 2.2.3. Trong chiến đấu 2.3. CD-DC Bến Tre phản ánh chân thật những sự kiện lịch sử, sự kiện trong đời sống hằng ngày Chương 3: ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT CA DAO - DÂN CA BẾN TRE 3.1. Thể thơ 3.1.1. Thể thơ truyền thống và các biến thể 3.1.2. Thể hỗn hợp 3.1.3. Thể ba dòng 3.2. Ngôn ngữ 3.2.1. Ngôn ngữ đời thường 3.2.2. Ngôn ngữ giàu chất xông xáo, phóng túng 3.3. Kết cấu 3.3.1. Kết cấu đối thoại 3.3.2. Kết cấu miêu tả thiên nhiên ở phần mở đầu KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
- Xem thêm -