Tài liệu Luận văn thạc sĩ kế toán hàng tồn kho tại công ty cổ phần kim tín

  • Số trang: 99 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 920 |
  • Lượt tải: 7
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng bản thân tôi. Các tài liệu được sử dụng để phân tích trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng và đã đươc công bố theo đúng quy định. Các kết quả nghiên cứu trong luận văn là do tôi tự tìm hiểu, phân tích một cách trung thực, khách quan và phù hợp với thực tế. Học viên Lê Thị Hồng Ngân ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt bài luận văn này, ngoài sự cố gắng của bản thân, tôi còn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ công nhân viên trong Công ty Cổ phần Kim Tín, các thầy cô giáo trong Khoa và nhà trường cùng toàn thể các bạn. Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới cô giáo – PGS.TS. Phạm Thị Thu Thủy. Cô đã không quản ngại vất vả, tận tình chỉ bảo, giúp đỡ và hướng dẫn cho tôi kể từ khi tôi nhận được đề tài cho đến khi hoàn thành bài luận văn này. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành của mình tới cô Nguyễn Thu Hiền – kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Kim Tín cùng các anh chị nhân viên phòng kế toán cũng như trong toàn công ty đã giúp đỡ, hướng dẫn và chỉ bảo nhiệt tình trong quá trình tôi thực tập, khảo sát tại công ty. Cô và các anh chị đã tạo cho tôi một môi trường làm việc thoải mái, năng động; tạo điều kiện cho tôi được học hỏi và tìm hiểu rất nhiều để tôi có thể hoàn thành tốt bài luận văn của mình. Trong quá trình làm luận văn tốt nghiệp, các thầy cô trong Khoa và nhà trường cũng đã nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi về mọi mặt. Tôi xin cảm ơn rất nhiều! Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn của mình tới gia đình, người thân và bạn bè của tôi. Tất cả mọi người đã luôn ở bên, động viên và giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình thực tập. Dù đã rất cố gắng, xong bài luận văn của tôi không tránh khỏi những thiếu sót. Mong được sự góp ý tận tình của các thầy cô cùng toàn thể các bạn. Xin chân thành cảm ơn! iii TÓM LƯỢC Với đề tài “Kế toán hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Kim Tín”, tác giả sẽ trình bày các vấn đề sau: Về mặt lý thuyết, đề tài sẽ tổng hợp và hệ thống các lý luận chung về kế toán hàng tồn kho theo quy định của các văn bản pháp quy, hệ thống chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Về mặt thực tiễn, đề tài sẽ đi sâu phân tích thực trạng về kế toán hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần Kim Tín. Dựa trên quy định của các văn bản pháp quy, hệ thống chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành để qua đó thấy được những ưu điểm cũng như những mặt còn tồn tại, chưa tốt trong công tác hạch toán kế toán hàng tồn kho tại DN theo quan điểm của kế toán tài chính và theo quan điểm của kế toán quản trị. Trên cơ sở đó đưa ra các quan điểm hoàn thiện cũng như các đề xuất kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện hơn công tác hạch toán kế toán hàng tồn kho tại DN. iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN.....................................................................................................i LỜI CẢM ƠN..........................................................................................................ii TÓM LƯỢC...........................................................................................................iii MỤC LỤC............................................................................................................... iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT................................................................................vii DANH MỤC BẢNG BIỂU..................................................................................viii DANH MỤC SƠ ĐỒ HÌNH VẼ............................................................................ix PHẦN MỞ ĐẦU......................................................................................................1 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu..................................................................1 2. Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu về kế toán hàng tồn kho..............3 3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài...........................................................................5 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu......................................................................6 5. Phương pháp hệ nghiên cứu các vấn đề của đề tài............................................7 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu.....................................10 7. Kết cấu luận văn................................................................................................10 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP.................................................................................................11 1.1. Các khái niệm cơ bản.....................................................................................11 1.1.1. Khái niệm về tài sản và tài sản ngắn hạn....................................................11 1.1.2. Khái niệm về hàng tồn kho...........................................................................11 1.1.3. Một số khái niệm liên quan khác.................................................................13 1.2. Một số lý thuyết về kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp...................15 1.2.1. Quy định về kế toán hàng tồn kho theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS)...................................................................................................................... 15 1.2.2. Kế toán hàng tồn kho trong các doanh nghiệp theo quan điểm của kế toán tài chính.................................................................................................................. 21 1.2.3. Kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp theo quan điểm của kế toán quản trị.................................................................................................................... 27 v 1.3. Kế toán hàng tồn kho theo chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS 02) và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam...................................................................................36 1.3.1. Quy định về kế toán hàng tồn kho theo IAS 02...........................................36 1.3.2. Bài học kinh nghiệm kế toán hàng tồn kho cho Việt Nam..........................38 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN.............................................................................................41 2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Kim Tín và ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến kế toán hàng tồn kho tại Công ty Cổ Phần Kim Tín...............41 2.1.1. Tổng quan về tình hình công ty Cổ phần Kim Tín......................................41 2.1.2. Ảnh hưởng từ các nhân tố môi trường đến kế toán hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần Kim Tín................................................................................................47 2.2. Thực trạng kế toán hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần Kim Tín................53 2.2.1. Thực trạng kế toán hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần Kim Tín theo tiếp cận kế toán tài chính..............................................................................................53 2.2.2. Thực trang kế toán hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần Kim Tín theo tiếp cận kế toán quản trị................................................................................................60 CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN NGHIÊN CỨU VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN.66 3.1 Các kết luận qua nghiên cứu kế toán hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần Kim Tín..................................................................................................................66 3.1.1. Những kết quả đạt được trong kế toán hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần Kim Tín................................................................................................................... 66 3.1.2. Những tồn tại trong công tác kế toán hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần Kim Tín và nguyên nhân........................................................................................71 3.2. Những yêu cầu mang tính nguyên tắc trong hoàn thiện kế toán hàng tồn kho.......................................................................................................................... 74 3.2 Các giải pháp hoàn thiện kế toán hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Kim Tín........................................................................................................................... 76 vi 3.2.1 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần Kim Tín theo tiếp cận kế toán tài chính.................................................................76 3.2.1 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán hàng tồn kho tại Công ty CP Kim Tín theo hướng tiếp cận kế toán quản trị..............................................................80 3.2.2 Điều kiện thực hiện các giải pháp.................................................................84 3.2.3 Những hạn chế trong nghiên cứu.................................................................87 KẾT LUẬN............................................................................................................89 TÀI LIỆU THAM KHẢO vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BTCT CĐKT CMKT CP DN DNTM GTGT HTK KKĐK KKTX KTTC TK Báo cáo tài chính Chế độ kế toán Chuẩn mực kế toán Cổ phần Doanh nghiệp Doanh nghiệp thương mại Giá trị gia tăng Hàng tồn kho Kiểm kê định kỳ Kê khai thường xuyên Kế toàn tài chính Tài khoản viii DANH MỤC BẢNG BIỂU Phụ lục 1 : Bảng tổng hợp các câu hỏi phỏng vấn Phụ lục 2 : Bảng tổng hợp kết quả phỏng vấn Phụ lục 3 : Bảng tổng hợp các câu hỏi điều tra Phụ lục 4 : Bảng tổng hợp kết quả điều tra Phụ lục 2.4 : Hóa đơn GTGT mua hàng Phụ lục 2.5 : Phiếu nhập kho Phụ lục 2.6 : Hóa đơn GTGT bán hàng Phụ lục 2.7 : Phiếu xuất kho Phụ lục 2.8 : Màn hình nhập mua hàng nội địa Phụ lục 2.9 : Màn hình sổ Nhật ký chung Phụ lục 2.10 : Màn hình sổ cái TK 156 Phụ lục 2.11 : Màn hình sổ cái TK 133 Phụ lục 2.12 : Màn hình sổ chi tiết TK 156 Phụ lục 2.13 : Sổ tổng hợp hàng Nhập – Xuất – Tồn Phụ lục 2.14 : Màn hình phiếu chi Phụ lục 2.15 : Màn hình sổ quỹ TK 111 Phụ lục 2.16 : Màn hình TK 142 Phụ lục 2.17 : Màn hình sổ quỹ TK 112 Phụ lục 2.18 : Màn hình xuất bán hàng Phụ lục 2.19 : Màn hình sổ cái TK 333 Phụ lục 2.20 : Màn hình sổ cái TK 632 Phụ lục 2.21 : Màn hình sổ chi tiết TK 333 Phụ lục 2.22 : Màn hình sổ chi tiết TK 133 Phụ lục 2.23 : Màn hình Thẻ kho Phụ lục 2.24 : Sổ chi tiết công nợ phải thu Phụ lục 2.25 : Sổ chi tiết công nợ phải trả Phụ lục 2.26 : Mã hàng Phụ lục 3.1 : Sổ nhật ký mua hàng theo hướng hoàn thiện Phụ lục 3.2 : Sổ chi tiết giá vốn hàng bán theo hướng hoàn thiện Phụ lục 3.3 : Đề nghị xuất hàng theo hướng hoàn thiện Phụ lục 3.4 : Phiếu giao nhận chứng từ theo hướng hoàn thiện Phụ lục 3.5 : Báo cáo hàng tồn kho nhóm hàng theo hướng hoàn thiện Phụ lục 3.6 : Báo cáo chi tiết tồn kho theo hướng hoàn thiện. ix DANH MỤC SƠ ĐỒ HÌNH VẼ Phụ lục 1.1 : Kế toán chi tiết HTK theo phương pháp thẻ song song Phụ lục 1.2 : Kế toán chi tiết HTK theo phương pháp đối chiếu luân chuyển Phụ lục 1.3 : Kế toán chi tiết HTK theo phương pháp sổ số dư Phụ lục 1.4 : Kế toán các trường hợp tăng HTK Phụ lục 1.5 : Kế toán các trường hợp giảm HTK Phụ lục 1.6 : Kế toán kiểm kê HTK cuối kỳ Phụ lục 2.1 : Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Công ty CP Kim Tín Phụ lục 2.2 : Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty CP Kim Tín Phụ lục 2.3 : Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung tại Công ty CP Kim Tín 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Hàng tồn kho là một bộ phận của tài sản lưu động chiếm một giá trị lớn và có vị trí quan trọng trong quá trình sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Hàng tồn kho thường bao gồm: Nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ, sản phẩm dịch vụ dở dang, thành phẩm, hàng hóa…. Trong một doanh nghiệp, hàng tồn kho bao giờ cũng là một trong những tài sản có giá trị lớn nhất trên tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp và nó chính là điều kiện tiên quyết đảm bảo cho hoạt động của doanh nghiệp đó diễn ra một cách bình thường, liên tục. Vì vậy, thông tin về hàng tồn kho và tình hình nhập xuất vật tư hàng hóa là thông tin quan trọng mà người quản lý cần phải quan tâm. Những thông tin này không những giúp cho doanh nghiệp trong thực hiện và quản lý các nghiệp vụ kinh tế diễn ra hàng ngày mà còn giúp các doanh nghiệp có một lượng vật tư, hàng hóa để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra bình thường, không gây ứ đọng vốn và không làm gián đọan quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, bộ phận kế toán trong doanh nghiệp cần phải nắm rõ, nghiên cứu và thực hiện tốt nhiệm vụ kế toán hàng tồn kho. Nhà nước đã ban hành Luật kế toán 2003, Bộ Tài chính đã ban hành hệ thống 26 chuẩn mực kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006, Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 và các thông tư hướng dẫn để tạo hành lang pháp lý cho công tác kế toán nói chung và kế toán hàng tồn kho nói riêng. Việc áp dụng hệ thống Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán sẽ góp phần làm tăng cường tính minh bạch của thông tin tài chính và tạo dựng môi trường kinh doanh phù hợp với khu vực và quốc tế. Tuy nhiên, hiện nay việc áp dụng Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán về Hàng tồn kho vào thực tế các doanh nghiệp vẫn còn một số hạn chế. Điều này được thể hiện: Trong VAS 02 không đề cập tới hàng hóa lá bất động sản, điều này chưa thực sự phù hợp với các chuẩn mực kế toán liên quan . Cụ thể: đoạn 07 của VAS 05 có đề cập đến bất động sản không phải là bất động sản đầu tư, đó là “Bất động sản mua để bán trong kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh thông 2 thường hoặc xây dựng để bán trong tương lai (Kế toán theo chuẩn mực kế toán số 02 “Hàng tồn kho”). Trong VAS 02 và thông tư hướng dẫn đều không nói đến vấn đề một doanh nghiệp có thể được áp dụng nhiều phương pháp tính giá xuất kho của hàng tồn kho hay không. Nếu một doanh nghiệp có nhiều loại hàng tồn kho với các đặc điểm vận động khác nhau thì được hay không được vận dụng nhiều phương pháp tính giá xuất kho phù hợp với đặc thù của từng loại hàng tồn kho đó. Hay trong VAS 02 quy định 4 phương pháp xác định trị giá xuất kho của hàng tồn kho trong đó có phương pháp Nhập sau – xuất trước. Tuy nhiên trong chuẩn mực kế toán thế giới đã không còn cho phép áp dụng. Trong thực tiễn, khi áp dụng phương pháp này sẽ có những ảnh hưởng tiêu cực như: trong dài hạn, khi giá cả tăng lên, giá trị hàng tồn kho bị phản ánh thấp hơn giá trị của nó. Vì vậy giá trị của chỉ tiêu hàng tồn kho trên Bảng cân đối kế toán không phản ánh sát với giá thị trường thời điểm báo cáo dẫn đến giá trị tài sản lưu động của doanh nghiệp bị ghi nhận thấp hơn so với giá trị thực tế của nó. Mặt khác, phương pháp này có thể bóp méo lợi nhuận trong kỳ, tạo nên sự hiểu lầm về khả năng sinh lời của doanh nghiệp...Do đó, rõ ràng trên góc độ lý luận thì kế toán Hàng tồn kho đang cần được nghiên cứu và hoàn thiện hơn nữa. Qua quá trình tìm hiểu tại Công ty Cổ phần Kim Tín, tác giả nhận thấy một trong những vấn đề cấp thiết được doanh nghiệp đặt ra và đang rất được quan tâm là làm thế nào để có thể quản lý hiệu quả Hàng tồn kho của doanh nghiệp. Công ty Cổ phần Kim Tín là một doanh nghiệp có quy mô rộng, phân phối rất đa dạng, cho nên vấn đề tổ chức công tác kế toán nói chung và kế toán hàng tồn kho nói riêng vẫn chưa được hoàn thiện. Lượng hàng tồn kho của doanh nghiệp nhiều với chủng loại đa dạng và hình thành từ nhiểu nguồn khác nhau do đó việc sử dụng các chứng từ quản lý sao cho phù hợp, tính giá hàng tồn kho sao cho chính xác cũng như phản ánh sự vận động biến đổi của hàng tồn kho trên các tài khoản kế toán và báo cáo kế toán vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, để nghiên cứu và giải quyết những vấn đề về kế toán hàng tồn kho tại doanh nghiệp này, tác giả đã lựa chọn đề tài “ Kế toán hàng tồn kho tại Công ty Cổ Phần Kim Tín” làm đề tài luận văn Thạc Sỹ. 3 2. Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu về kế toán hàng tồn kho Trong quá trình nghiên cứu về kế toán hàng tồn kho tại các doanh nghiệp, để đảm bảo tính phù hợp và toàn diện, tôi đã tìm đọc một số công trình khoa học nghiên cứu về kế toán hàng tồn kho của một số tác giả trong nước. Thông qua các công trình nghiên cứu này tôi sẽ rút ra được những điểm cần học tập và những điểm sẽ tiếp tục giải quyết trong công trình nghiên cứu của riêng tôi. Trong luận án Tiến Sĩ:“Hoàn thiện kế toán hàng tồn kho trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thuộc sở hữu nhà nước ở Việt Nam” của tác giả Lê Thị Thanh Hải (ĐHTM, 2006) đã làm rõ những cơ sở lý luận, đưa ra kết luận nghiên cứu và giải pháp hoàn thiện kế toán HTK nói chung và kế toán HTK tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thuộc sở hữu nhà nước ở Việt Nam nói riêng. Cụ thể: - Làm rõ cơ sở lý luận về kế toán HTK trong các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nói riêng. Trong đó: + Trình bày và làm rõ được khái niệm về HTK , qua đó thấy được đặc điểm, phạm vi HTK trong doanh nghiệp. + Hệ thống hóa các quan điểm phân loại HTK trong DN làm tiền đề lý luận cho việc hoàn thiện kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp Việt Nam + Hệ thống hóa, phân tích phương pháp kế toán HTK theo chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán của một số quốc gia trên thế giới để có cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện kế toán HTK ở Việt Nam. - Nghiên cứu, phân tích thực trạng kế toán HTK theo chế độ kế toán Việt Nam qua các thời kỳ và khảo sát thực tế ở một số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thuộc sở hữu nhà nước ở Việt Nam; đồng thời tham khảo kế toán HTK của một số nước có nền kinh tế thị trường phát triển trên thế giới làm tiền đề thực tiễn cho việc hoàn thiện kế toán HTK ở Việt Nam. - Đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán HTK nói chung và kế toán HTK tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thuộc sở hữu nhà nước ở Việt Nam trên hai góc độ là kế toán tài chính và kế toán quản trị. Các ý kiến đề xuất đều mang tính 4 khoa học và đòi hỏi thực tiễn và mang tính lý luận cao nên có thể áp dụng vào thực tiễn cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, mọi hình thức sở hữu với các quy mô khác nhau. Đồng thời luận án cũng đã đưa ra được các điều kiện và biện pháp thực hiện các giải pháp ở cả hai phía là Nhà nước và doanh nghiệp. Trong luận văn Thạc sỹ :“Hoàn thiện kế toán hàng hóa tồn kho ở các công ty kinh doanh thiết bị truyền hình thuộc bộ văn hóa, thể thao và du lịch” của học viên Trần Thị Hồng Huệ ( ĐHTM, 2009) đã khái quát, làm rõ những cơ sở lý luận, phân tích thực trạng và đưa ra giải pháp hoàn thiện kế toán HTK nói chung và kế toán HTK tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thuộc sở hữu nhà nước ở Việt Nam nói riêng. Cụ thể: - Khái quát, làm rõ những lý luận cơ bản về kế toán hàng hóa tồn kho trong các doanh nghiệp thuộc bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Trong đó: + Trình bày khái niệm HTK, từ đó thấy được đặc điểm cũng như yêu cầu quản lý HTK tại các doanh nghiệp. + Trình bày về các nội dung quy định trong chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam có ảnh hưởng tới kế toán HTK tại các doanh nghiệp. Từ đó làm cơ sở nghiên cứu thực trạng kế toán HTK tại một số doanh nghiệp kinh doanh thiết bị truyền hình thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch. - Phân tích thực trạng kế toán HTK tại một số doanh nghiệp kinh doanh thiết bị truyền hình thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch dựa trên hệ thống chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời có xét đến kế toán HTK ở một số nước trên thế giới. - Đưa ra các giải pháp cũng như điều kiện thực hiện giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán HTK tại các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị truyền hình thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch. Trong bài báo “Kế toán hàng tồn kho: Phương pháp kiểm kê định kỳ và kê khai thường xuyên” của Ths. Đỗ Minh Thoa ( Tạp chí Kế toán, 2011). 5 Bài báo đã tập trung nghiên cứu về sự khác biệt về nội dung, bản chất kế toán và cách hạch toán giữa phương pháp kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ. - Đưa ra các tình huống phân tích về bản chất và cách hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ. Để từ đó thấy được ưu điểm và nhược điểm của hai phương pháp này. - Phân tích để thấy được việc các doanh nghiệp nên áp dụng phương pháp kế toán nào trong thực tế đế đảm bảo được yêu cầu quản lý HTK một cách chặt chẽ hơn. Các công trình nghiên cứu trên đây đều được các tác giả khảo sát thực tế, phân tích và đưa ra những lập luận chặt chẽ về những vấn đề còn tồn tại trong kế toán HTK tại các doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn một vài vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu. Cụ thể: - Cần làm rõ những bất cập còn tồn tại trong chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam có ảnh hưởng tới kế toán hàng hóa tồn kho. - Cần đưa ra các giải pháp trên góc độ kế toán tài chính về kế toán HTK cho DN vì hầu hết các giải pháp được tác giả đưa ra trong luận văn là giải pháp về kế toán HTK trên góc độ kế toán quản trị. - Cần đưa ra được các điều kiện và biện pháp thực hiện các giải pháp để hoàn thiện kế toán HTK ở cả hai phía là Nhà nước và doanh nghiệp. Với những vấn đề được đặt ra để tiếp tục nghiên cứu nhằm hoàn thiện kế toán hàng tồn kho tại các doanh nghiệp đã nêu ở trên, tác giả sẽ trình bày trong những phần tiếp theo của luận văn. 3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Xét về tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu, cùng với những vấn đề được đặt ra để tiếp tục nghiên cứu về những tồn tại trong kế toán HTK tại các DN, tác giả đưa ra mục tiêu nghiên cứu của đề tài trên hai góc độ: góc độ lý thuyết và góc độ thực tế. - Xét trên góc độ lý thuyết: Luận văn nghiên cứu về lý luận hàng tồn kho và đặc điểm của hàng tồn kho trong các doanh nghiệp nói chung. Từ đó đưa ra các phân tích, lập luận và quan điểm cá nhân góp phần làm sáng tỏ các nội dung chủ 6 yếu về phương pháp kế toán hàng tồn kho theo hệ thống chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. - Xét trên góc độ thực tiễn: +) Đối với doanh nghiệp: Khảo sát tốt thực trạng kế toán hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Kim Tín, tìm ra hững ưu điểm cũng như những tồn tại trong kế toán hàng tồn kho tại DN để đưa ra những nhận xét, dự báo cũng như đề xuất kiến nghị của bản thân, góp phần hoàn thiện hơn kế toán hàng tồn kho tại DN. +) Đối với bản thân: Nghiên cứu kế toán hàng tồn kho để hoàn thiện hơn kiến thức của bản thân mình phục vụ cho công việc hiện tại và tương lai. Với mục tiêu nghiên cúu trên, tác giả sẽ trình bày và giải quyết những vấn đề còn bất cập trong chế độ kế toán của các DN, trong hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam có ảnh hưởng tới kế toán HTK. Đồng thời, đưa ra các giải pháp trên góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị về kế toán HTK, đưa ra những điều kiện và biện pháp thực hiện nhằm hoàn thiện kế toán HTK trong DN. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu a) Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán hàng tồn kho trong các doanh nghiệp trên cơ sở đối chiếu với chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế. Nghiên cứu thực trạng kế toán hàng tồn kho và đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần Kim Tín. b) Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi về nội dung: Đề tài nghiên cứu về kế toán hàng tồn kho trên góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Kim Tín. - Phạm vi về không gian: Thực hiện khảo sát và nghiên cứu tại phòng kế toán của Công ty cổ phần Kim Tín. Địa chỉ : Lô 3, A11, Khu Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - Phạm vi về thời gian và dữ liệu minh họa: 7 Thời gian nghiên cứu: Khảo sát và nghiên cứu tổng hợp tại Công ty cổ phần Kim Tín từ ngày 01/04/2013 đến ngày 15/07/2013 Thời gian về tài liệu : Nghiên cứu, khảo sát số liệu thực tế trong năm 2012, 2013 tại Công ty cổ phần Kim Tín. 5. Phương pháp hệ nghiên cứu các vấn đề của đề tài Để nghiên cứu các vấn đề về kế toán HTK tôi đã sử dụng hai phương pháp chủ yếu đó là phương pháp thu thập dữ liệu và phương pháp phân tích dữ liệu. a) Phương pháp thu thập dữ liệu Trong quá trình khảo sát thực tế tại Công ty cổ phần Kim Tín, tôi đã sử dụng một số phương pháp để có thể thu thập được những dữ liệu cần thiết phục vụ cho bài viết của mình như sau: *) Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp Đối với những dữ liệu sơ cấp, tôi đã sử dụng kết hợp giữa các phương pháp phỏng vấn, phương pháp điều tra và phương pháp quan sát thực tế để thu thập. - Phương pháp phỏng vấn: Là phương pháp được thực hiện thông qua việc phỏng vấn trực tiếp những người làm công tác kế toán tại Công ty cổ phần Kim Tín với những câu hỏi liên quan đến kế toán HTK trong DN. Đây là phương pháp thu thập thông tin rất thông dụng và rất hiệu quả. Người nghiên cứu đặt câu hỏi trực tiếp cho đối tượng được điều tra và thông qua câu trả lời của họ sẽ nhận được những thông tin mong muốn.Các bước để thực hiện một cuộc phỏng vấn được tiến hành như sau: Bước 1 : Lập kế hoạch phỏng vấn bao gồm : Thời gian phỏng vấn; Các câu hỏi phỏng vấn; Tên, chức vụ của người được phỏng vấn. ( Phụ lục số 1) Bước 2 : Thực hiện phỏng vấn và ghi chép lại những câu trả lời của những người được phỏng vấn. ( Phụ lục số 2) Mục đích của phương pháp: Thu thập được những thông tin chính xác, kịp thời về tổ chức bộ máy kế toán nói chung, về chính sách kế toán, ưu nhược điểm của các nội dung tổ chức công tác kế toán trong Công ty. Đồng thời qua đó cũng có thể thấy được thực trạng kế toán HTK của Công ty. 8 - Phương pháp điều tra: Phương pháp điều tra là phương pháp được tiến hành thông qua việc điều tra chọn mẫu, áp dụng bảng câu hỏi điều tra để thu thập số liệu, khảo sát số liệu và dẫn chứng thực tế đánh giá khách quan vấn đề nghiên cứu, hạn chế tính chủ quan của người tiến hành nghiên cứu. Các bước thực hiện điều tra như sau: Bước 1: Lập bảng câu hỏi cho phiếu điều tra. Các câu hỏi này phải liên quan đến kế toán HTK tại DN. ( Phụ lục số 3) Bước 2: Xác định đối tượng điều tra: do hạn chế về quá trình điều tra mà việc thực hiện điều tra sẽ chọn lấy ý kiến của 20 phiếu điều tra cho các thành viên trong Công ty là Giám đốc, kế toán trưởng và một số kế toán viên trong Công ty. Bước 3: Tiếp cận và thực hiện phát phiếu điều tra cho những người trong danh sách Bước 4: Thu lại phiếu điều tra, tiến hành tổng hợp và xử lý các số liệu thu được từ phiếu phục vụ cho việc đánh giá, phân tích. Mục đích của phương pháp: Tìm hiểu những thông tin tổng quát về tổ chức bộ máy kế toán, những thông tin tổng quát về kế toán HTK nói chung. ( Phụ lục số 4) - Phương pháp quan sát thực tế: Quan sát là phương pháp thu thập thông tin thông qua việc sử dụng các giác quan và các thiết bị hỗ trợ để ghi nhận các hiện tượng hoặc các hành vi của con người phục vụ cho công tác nghiên cứu một vấn đề khoa học. Trong quá trình khảo sát tại đơn vị, tôi đã trực tiếp quan sát những hoạt động đang diễn ra tại phòng kế toán của DN, quan sát những tài liệu về kế toán cũng như tìm hiểu về các nghiệp vụ kế toán của DN. Mục đích của phương pháp: Nhằm tiếp cận trực tiếp, theo dõi được các hoạt dộng, các nghiệp vụ diễn ra hàng ngày, các thao tác và quá trình làm việc của phòng kế toán. *) Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp Phương pháp được sử dụng để thu thập dữ liệu thứ cấp là phương pháp nghiên cứu tài liệu. Đây là phương pháp mà người nghiên cứu sẽ tìm đọc những tài liệu có liên quan tới đề tài của mình, sau đó chắt lọc ra những điểm, những mục cần thiết 9 và ghi chép lại theo một trình tự logic để phục vụ cho bài viết của mình. Mục đích của phương pháp này là thông qua những thông tin thu thập được sẽ có được những dẫn chứng tin cậy nhất cho những quan điểm và lập luận của mình. Các dữ liệu thứ cấp tôi thu thập được bao gồm: Hệ thống CMKTVN (2001 – 2006); Chế độ kế toán DN Việt Nam ban hành theo quyết định số 15/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 161/2007/TT-BTC; Thông tư số 244/TT-BTC; Luật kế toán 200, các bài nghiên cứu của các tác giả và một số luận văn của những năm trước. Bên cạnh đó, để phục vụ cho việc phân tích thực trạng kế toán HTK tại DN, tôi cũng đã thu thập và nghiên cứu các tài liệu của DN như: quy chế của DN, các chứng từ, sổ sách kế toán liên quan tới HTK của DN trong các năm 2012, 2013. b) Phương pháp phân tích dữ liệu *)Phương pháp phân tích dữ liệu sơ cấp - Đối với những thông tin thu thập được thông qua việc phỏng vấn các nhà lãnh đạo và nhân viên kế toán của DN sẽ được tổng hợp lại thành 1 bảng kết quả phỏng vấn theo nội dung (Phụ lục 2) - Đối với những thông tin thu thập được thông qua phương pháp điều tra sẽ được tổng hợp lại thành 1 bảng kết quả điều tra trắc nghiệm theo những chủ điểm (Phụ lục 4) *) Phương pháp phân tích dữ liệu thứ cấp Phương pháp được sử dụng để thu thập dữ liệu thứ cấp là phương pháp nghiên cứu tài liệu. Căn cứ vào các dữ liệu thứ cấp thu thập được, tôi sẽ chắt lọc các thông tin cho phù hợp với luận điểm trình bày. So sánh để đánh giá mức độ phù hợp của thông tin kế toán với hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, chính sách kế toán hiện hành Để thực hiện phương pháp này tôi đã tham khảo các chuẩn mực kế toán liên quan tới kế toán HTK trong hệ thống CMKT như VAS 01, VAS 02, IAS 02….Tôi cũng tham khảo những quy định về chứng từ, tài khoản, sổ sách liên quan tới kế toán HTK trong CĐKTDN Việt Nam . Ngoài ra, việc tham khảo một số bài nghiên 10 cứu của các tác giả trước giúp cho tôi có được cái nhìn tổng quát hơn về đề tài nghiên cứu thông qua các quan điểm, các lời lập luận và phân tích của các tác giả. 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu - Làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về kế toán hàng tồn kho trong các doanh nghiệp. - Việc đưa ra các giải pháp trong đề tài sẽ đóng góp tích cực cho việc hoàn thiện kế toán hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Kim Tín nói riêng và tại các doanh nghiệp cùng loại hình nói chung. - Qua quá trình nghiên cứu đề tài, học viên được tìm hiểu sâu hơn về vấn đề nghiên cứu, được học hỏi kiến thức chuyên môn vững vàng và khả năng nghiên cứu khoa học của giáo viên hướng dẫn. 7. Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục, đề tài gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về kế toán hàng tồn kho trong các doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng kế toán hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Kim Tín. Chương 3: Các kết luận nghiên cứu và giải pháp hoàn thiện kế toán hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Kim Tín. 11 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP 1.1. Các khái niệm cơ bản 1.1.1. Khái niệm về tài sản và tài sản ngắn hạn Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 01, đoạn 22, tài sản của doanh nghiệp “được biểu hiện dưới hình thái vật chất như nhà xưởng, máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa hoặc không thể hiện dưới hình thái vật chất như bản quyền, bằng sang chế nhưng phải thu được lợi ích kinh tế trong tương lai và thuộc quyền kiểm soát của doanh nghiệp” Như vậy, ta có thể hiểu tài sản là tất cả những vật hữu hình hoặc vô hình gắn với lợi ích kinh tế trong tương lai của doanh nghiệp, có thể thuộc quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát của doanh nghiệp và thực sự có giá trị đối với doanh nghiệp. Theo giáo trình Nguyên lý Kế Toán ( ĐHTM, 2009), tài sản ngắn hạn được định nghĩa là “những tài sản được dự tính để bán hoặc sử dụng trong khuôn khổ của chu kỳ kinh doanh bình thường của doanh nghiệp; hoặc được nắm giữ chủ yếu cho mục đích thương mại hoặc cho mục đích ngắn hạn và dự kiến thu hồi hoặc thanh toán trong vòng 12 tháng kể từ ngày kết thúc niên độ; hoặc là tiền, tài sản tương đương tiền mà việc sử dụng không gặp một hạn chế nào”. Tài sản ngắn hạn của DN bao gồm : Vốn bằng tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu, hàng tồn kho và các tài sản ngắn hạn khác. Như vậy, HTK chính là tài sản ngắn hạn. 1.1.2. Khái niệm về hàng tồn kho Theo chuẩn mực kế toán quốc tế về hàng tồn kho – IAS 02 thì : “Hàng tồn kho là những tài sản được giữ để bán trong kỳ sản xuất kinh doanh thông thường hoặc đang trong quá trình sản xuất ra các thành phẩm để bán hoặc dưới dạng nguyên vật liệu, vật dụng sẽ được sử dụng trong quá trình sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ”. Như vậy, ta có thể hiểu rằng HTK bao gồm các hàng hóa mua vào để bán ra, thành phẩm trong kho, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ chuẩn bị đưa vào sản xuất và giá trị sản phẩm dở dang.
- Xem thêm -