Tài liệu LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG NINH

  • Số trang: 102 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
kenhht

Tham gia: 06/11/2018

Mô tả:

LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG NINH
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG NINH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MẠC HUY TÙNG Hà Nội - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG NINH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 Họ và tên học viên: MẠC HUY TÙNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ THU TRANG Hà Nội - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan! Bản luận văn tốt nghiệp này được hoàn thành bằng sự nhận thức nỗ lực của bản thân tôi cùng với sự giúp đỡ về học thuật của các thầy cô trường đại học Ngoại Thương. Các số liệu sử dụng phân tích trong luận án có nguồn gốc rõ ràng, đã công bố theo đúng quy định. Các số liệu và kết quả nghiên cứu trình bày trong luận văn là trung thực do tôi tự tìm hiểu, phân tích một cách trung thực, khách quan và phù hợp với thực tiễn của đối tượng nghiên cứu. Các kết quả này chưa từng được công bố trong bất kỳ nghiên cứu nào khác. ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc tới T.S Nguyễn Thị Thu Trang, là người trực tiếp hướng dẫn khoa học, đã tận tình hướng dẫn cho tôi cả chuyên môn và phương pháp nghiên cứu và chỉ bảo cho tôi nhiều kinh nghiệm trong thời gian thực hiện đề tài. Xin được chân thành cám ơn các thầy cô giáo trong Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Đào tạo sau đại học, Trường đại học Ngoại Thương đã tạo những điều kiện tốt nhất để tác giả thực hiện luận văn. Xin trân trọng cảm ơn doanh nghiệp mà tác giả đã có điều kiện gặp gỡ, tìm hiểu phân tích và các chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan đã đóng góp những thông tin vô cùng quý báu và những ý kiến xác đáng, để tác giả có thể hoàn thành nghiên cứu này. Mặc dù với sự nỗ lực cố gắng của bản thân, luận văn vẫn còn những thiếu sót. Tôi mong nhận được sự góp ý chân thành của các Thầy Cô, đồng nghiệp và bạn bè để luận văn được hoàn thiện hơn. Học Viên Mạc Huy Tùng iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN.....................................................................................................i LỜI CẢM ƠN.........................................................................................................ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT...................................................................vi DANH MỤC CÁC BẢNG...................................................................................vii DANH MỤC HÌNH............................................................................................viii DANH MỤC BIỂU................................................................................................ix TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..................................................................x LỜI NÓI ĐẦU.........................................................................................................1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC.......................................................................................................................... 4 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu................................4 1.2 Khái niệm, vai trò, ý nghĩa thực tiễn của quản trị nguồn nhân lực..............................................................6 1.2.1 Các khái niệm.........................................................................................6 1.2.2 Vai trò của quản trị nguồn nhân lực:....................................................9 1.2.3 Ý nghĩa thực tiễn của quản trị nguồn nhân lực:...................................9 1.3 Nội dung cơ bản của hoạt động quản trị nguồn nhân lực...............................................................................10 1.3.1 Phân tích công việc:.............................................................................10 1.3.2 Hoạch định nguồn nhân lực:...............................................................13 1.3.3 Tuyển dụng nguồn nhân lực:...............................................................14 1.3.4 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:................................................16 1.3.5 Trả lương và chính sách đãi ngộ nguồn nhân lực:.............................17 1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực...............................................................................18 1.4.1 Ảnh hưởng từ những nhân tố bên ngoài:............................................19 1.4.2 Ảnh hưởng từ những nhân tố bên trong:............................................20 TÓM TẮT CHƯƠNG 1........................................................................................22 iv CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG NINH23 2.1 Giới thiệu chung về công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Quảng Ninh.........................................................23 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển......................................................23 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Công tyCP đầu tư và XNK Quảng Ninh...24 2.1.3 Cơ cấu tổ chức của Công tyCP đầu tư và XNK Quảng Ninh:............25 2.1.4 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh giai đoạn 2014-2017:.....................................28 2.2 Thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty CP đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh.........32 2.2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực tại Công ty........32 2.2.2 Thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh:.......................................................36 2.3 Đánh giá chung hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh. 55 2.3.1 Thành tựu.............................................................................................55 2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân......................................................................56 TÓM TẮT CHƯƠNG 2........................................................................................57 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG NINH.......................................................................................................58 3.1 Quan điểm và mục tiêu chung của Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh đến năm 2022....58 3.1.1 Quan điểm của Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh từ nay đến năm 2022............................................................................58 3.1.2 Mục tiêu của Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh từ nay đến năm 2022.....................................................................................58 v 3.2 Mục tiêu đối với công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh đến năm 2022..............................................................59 3.3 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh đến năm 2022...........................................59 3.3.1 Giải pháp tổ chức phân tích công việc:................................................59 3.3.2 Giải pháp hoạch định nguồn nhân lực:...............................................63 3.3.3 Giải pháp tuyển dụng nguồn nhân lực:...............................................65 3.3.4 Giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:................................69 3.3.5 Chính sách tiền lương,khen thưởng:...................................................73 3.4 Một số kiến nghị.....................................................80 3.4.1 Đối với ban lãnh đạo công ty CPĐT& XNK Quảng Ninh:...................80 3.4.2 Đối với Nhà nước:................................................................................81 3.4.3 Đối với cơ quan địa phương.................................................................81 TÓM TẮT CHƯƠNG 3........................................................................................81 KẾT LUẬN............................................................................................................82 TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................................83 PHỤ LỤC............................................................................................................... 84 vi vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBCNV Cán bộ công nhân viên NNL Nguồn nhân lực QTNNL Quản trị nguồn nhân lực CNTT Công nghệ thông tin CNVC Công nhân viên chức ĐT-XDCB Đầu tư-xây dựng cơ bản HCQT Hành chính quản trị KH-KD Kế hoạch-kinh doanh KT-ĐHSX Kỹ thuật -điều hành sản xuất TC-KT Tài chính-Kế toán KTNB Kiểm toán nội bộ NV Nhân viên PCCC Phòng cháy chữa cháy PCCN Phòng chống cháy nổ SX Sản xuất XNKT Xí nghiệp khai thác XNCBKS Xí nghiệp chế biến khoáng sản THTĐ Tổng hợp thi đua TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh XDCB Xây dựng cơ bản XNK Xuất nhập khẩu WTO Tổ chức thương mại thế giới SXKD Sản xuất kinh doanh viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh (2014-2018)................................................................................30 Bảng 2.2: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh(2014-2017)................................................................31 Bảng 2.3: Cơ cấu lao động của Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh......................................................................................................................... 37 Bảng 2.4: Diễn biến nguồn nhân lực từ năm 2014 đến năm 2017...........................40 Bảng 2.5: Cơ cấu nhân lực theo thâm niên công tác................................................41 Bảng 2.6: Nhân viên được cử đi đào tạo năm (2014-2017).....................................46 Bảng 2.7: Chi phí đào tạo của Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh (2014-2017)....................................................................................................47 Bảng 2.8: Trách nhiệm công tác của CBCNV sau khi đào tạo................................48 Bảng 2.9: Thu nhập bình quân của CBCNV Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh.....................................................................................................50 Bảng 2.10: Hệ số mức độ phức tạp công việc của từng nhóm.................................51 Bảng 3.1: Mẫu bảng mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc................................62 Bảng 3.2: Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh (2018-2022)................................................................................64 Bảng 3.3: Mẫu trắc nghiệm kỹ năng công việc cho nhân viên văn phòng Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh............................................................68 Bảng 3.4: Bảng đánh giá thành tích dành cho CBCNV Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh....................................................................................78 ix DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Sơ đồ tiến trình lập kế hoạch NNL..........................................................10 Hình 1.2: Sơ đồ tiến trình phân tích công việc........................................................12 Hình 1.3: Sơ đồ tiến trình tuyển mộ........................................................................13 Hình 1.4: Sơ đồ tiến trình đào tạo nguồn nhân lực..................................................15 x DANH MỤC BIỂU Biểu 2.1: Cơ cấu giới tính nam................................................................................38 Biểu 2.2: Cơ cấu giới tính nữ...................................................................................38 Biểu 2.3: Tổng số lao động từ 2014-2017...............................................................40 Biểu 2.4 : Cơ cấu nguồn nhân lực theo thâm niên công tác.....................................41 Biểu 2.5 : Chi phí đào tạo của công ty (2014-2017)................................................47 Biểu 2.6 : Thu nhập bình quân CBCNV Công ty(2014-2017).................................50 xi TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU - Hệ thống lại các vấn đề lý luận cơ bản về quản trị nguồn nhân lực trên cơ sở khoa học và khẳng định vai trò của quản trị nguồn nhân lực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và đối với các doanh nghiệp. - Giới thiệu về quá trình hình thành Công ty CP đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh, chức năng nhiệm vụ, bộ máy tổ chức, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây. Sau đó, phân tích đánh giá tình hình thực hiện các chức năng về quản trị nguồn nhân lực tại Công ty. Để xác định thực trạng nguồn nhân lực hiện nay Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh cần tìm ra những mặt mạnh để phát huy cũng như những mặt yếu để hạn chế làm cơ sở định hướng quản trị nguồn nhân lực tại Công ty mình. - Sơ lược các mục tiêu chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty CP đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh từ nay đến năm 2022 Căn cứ vào các mục tiêu chiến lược phát triển kinh doanh đề ra các mục tiêu chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty CP đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh. Và từ đó căn cứ vào thực trạng quản trị nguồn nhân lực trong các năm qua nhằm tìm ra các nhóm giải pháp trong việc quản lý nguồn nhân lực tại Công ty CP đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh. Các nhóm giải pháp gồm: - Nhóm giải pháp thu hút nguồn nhân lực - Nhóm giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. - Nhóm giải pháp tạo động lực và duy trì nguồn nhân lực Từ đó có một số kiến nghị đối với Công ty, Nhà nước, địa phương. 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Hiện nay, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế trên toàn thế giới đang làm thay đổi môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp, đồng thời các doanh nghiệp cũng đang đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt cả ở thị trường trong nước,khu vực và quốc tế .Để cạnh tranh, các doanh nghiệp phải tự chú trọng, nâng cao hơn nữa công tác quản trị nhằm vươn lên không ngừng để tồn tại và phát triển. Trong công tác quản trị, vận hành bộ máy với nguồn nhân lực cán bộ công nhân viên (CBCNV) ngày càng trở lên khó khăn, phức tạp vì mỗi người có một sở thích, có một nhu cầu, một tham vọng riêng,... Đặc biệt, trong thời đại ngày naycuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra sự thay đổi nhanh chóng trong quản lý điều hành cũng như phát triển của doanh nghiệp, khi môi trường sản xuất kinh doanh gặp không ít khó khăn, để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp ngành sản xuất, kinh doanh trong nước đang đứng trước một thách thức vô cùng to lớn phải cải tổ bộ máy quản lý, tinh giảm và nâng cao năng suất lao động trong đó con người là yếu tố mang tính quyết định. Để đối mặt với các thách thức đó các nhà lãnh đạo đã nhận thức được rằng quản trị nhân sự là một công cụ, một chức năng chiến lược để duy trì và phát triển, thành công của các doanh nghiệp. Ngày nay, các công ty thành đạt và nổi tiếng luôn xem nhân lực là một tài sản quý báu, là một sản phẩm giá trị nhất của công ty. Và các nhà lãnh đạo công ty hàng đầu thế giới đều hiểu rằng các công ty hơn thua nhau ở chỗ họ có được một lực lượng nhân sự như thế nào. Công ty Cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng ninh được thành lập theo giấy đăng ký kinh doanh số 5700473723 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp đăng ký lần đầu ngày 02/01/2004, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 07/06/2017. Công ty đã khẳng định được vị thế của mình trong ngành kinh doanh dịch vụ kho ngoại quan, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; khai thác và kinh doanh đá cao lanh; cho thuê văn phòng. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế và mức độ cạnh tranh ngày 2 càng gay gắt như hiện nay, lãnh đạo và cán bộ công nhân viên công ty luôn cố gắng không chỉ giữ vững mà còn từng bước phát triển, đóng góp không nhỏ vào ngân sách nhà nước, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của thị trường,đặc biệt khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO, bên cạnh những cơ hội đó chính là những thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó bao gồm Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh. Đểtồn tại và phát triển, việc hoàn thiện quá trình quản trịnguồn nhân lực của công ty, để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm tăng khả năng cạnh tranh của công ty trên thương trường là mục tiêu quan trọng.Để đạt được những mục tiêu trên, việc chú trọng vào công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninhlà một tất yếu. Nhận thức những vấn đề quan trọng nêu trên, với những kiến thức được trang bị trong quá trình học tập tại trường Đại học Ngoại thương và với mong muốn đóng góp ít sức lực vào sự phát triển của Công ty và dưới sự hướng dẫn của TS Nguyễn Thị Thu Trang, tác giả đã chọn đề tài: “Hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng ninh” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm hệ thống hoá cơ sở lý luận chung về quản trị nhân sự, trên cơ sở đó phân tích đánh giá thực trạng quản trị nhân sự tại Công ty CP đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh và chỉ ra những vấn đề còn tồn tại và đề xuất các giải pháp hoàn thiê ̣n hoạt đô ̣ng quản trị nhân sự tại Công ty CP đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh Luận văn này nhằm giúp Công ty CP đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh có một cái nhìn tổng thể về quản trị nguồn nhân lực; đồng thời nó có tác dụng như là một bản nghiên cứu tiền khả thi hỗ trợ và giúp công ty sử dụng tốt hơn nguồn nhân lực của mình, góp phần định hình chiến lược phát triển nguồn nhân lực và giúp công ty có thể cạnh tranh tốt hơn trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu. 3. Phương phap nghiên cứu. Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: Phương pháp nghiên cứu tổng hợp lý thuyết, phương pháp phân tích thống kê, phương pháp tổng hợp và phân 3 tích số liê ̣u, phương pháp so sánh. Bên cạnh đó, luận văn sử dụng phương pháp thu thập thông tin thứ cấp như các báo cáo từ các phòng ban của Công ty CP đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh. 4. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hoạt đô ̣ng quản trị nguồn nhân lực tại Công ty CP đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh. Phạm vi nghiên cứu về không gian và thời gian của đề tài là những vấn đề liên quan đến hoạt đô ̣ng quản trị nhân sự tại Công ty CP đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh,v ới số liệu được sử dụng để phân tích là trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2017, định hướng phát triển tới năm 2022. 5. Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương: CHƯƠNG 1: Cơ lý luận về công tác quản trị nguồn nhân lực CHƯƠNG 2: Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty CP đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh CHƯƠNG 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty CP đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh đến năm 2022 6. Những đóng góp của luận văn: Từ những tổng quan lý thuyết về quản trị nguồn nhân lực, tác giả đã tiến hành phân tích làm rõ từng chức năng căn bản trong công tác quản trị nguồn nhân lực để vận dụng vào tình hình thực tế tại Công ty CP đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh. Với những chức năng chính như: chức năng thu hút nguồn nhân lực, chức năng đào tạo phát triển nguồn nhân lực, chức năng duy trì nguồn nhân lực, tác giả đã tìm ra những phương hướng cụ thể nhằm hoàn thiện những mặt còn yếu kém trong công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty CP đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh. 4 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu Theo tác giả Minh Anh, 2005. Cẩm nang nhà quản lý - Tiêu chuẩn dùng người của 500 Tập đoàn hàng đầu trên thế giới. Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Và cuốn Brian Tracy, 2007. Bí quyết tuyển dụng và đãi ngộ người tài. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Tổng hợp TP. HCM nói về môi trường xã hội năng động hiện nay, các bạn trẻ dường như đều đã chuẩn bị cho mình những hành trang cần thiết để bắt đầu bước vào những công việc mới đầy thử thách nhưng không thiếu thú vị. Tuy nhiên, bên cạnh việc trang bị những kiến thức chuyên môn, việc tìm hiểu về chiến lược tuyển dụng như chính sách sử dụng nhân sự của công ty nơi mình dự định xin việc sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn để đưa ra được quyết định đúng đắn và chiến thắng ở các vòng phỏng vấn. Nhân tài, là yếu tố quan trọng hàng đầu và căn bản của doanh nghiệp. Xét về kinh doanh dù xuất phát từ góc độ nào, nhân tài là điều quan trọng hàng đầu. Sự khác biệt giữa các doanh nghiệp xét về căn bản là sự khác biệt về con người. Vì vậy, lâu nay, nhiều doanh nghiệp lấy việc thu hút nhân tài ưu tú là mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Thế nhưng, có nhân tài chưa đủ, mấu chốt còn là biết dùng người, tức là để cho con người dốc hết tài năng, điều này lại liên quan tới vấn đề hiệu suất dùng người của doanh nghiệp. Cuốn sách không đơn thuần chỉ mang tính thống kê mà còn là một công trình nghiên cứu về sự liên hệ mật thiết giữa sự tồn tại, phát triển của các tập đoàn kinh tế với chính sách tuyển dụng và sử dụng nhân sự của họ. Theo cuốn Mike Johnson , 2007. 7 cách để thu hút nhân tài. Hà Nội: Nhà xuất bản Lao động Xã hội. Cuốn sách nói về: Nguồn nhân lực chính là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Nhất là hiện nay, nền kinh tế thế giới đang trong xu thế hội nhập toàn cầu công nghệ 4.0, doanh nghiệp có nhiều cơ hội hơn để tìm kiếm cộng tác viên. Tuy nhiên, do nguồn nhân lực ngày càng khan hiếm-nhất là ở những vị trí trung, cao cấp-và những giá trị truyền thống về lòng trung thành không còn được đánh giá cao nữa thì đâu sẽ là lực kết nối mối quan hệ giữa nhân tài và chủ doanh nghiệp? Tuyển dụng nhân tài đã 5 khó, giữ được nhân tài còn khó hơn-đây là điều mà doanh nghiệp nào cũng biết nhưng không phải ai cũng thực hiện được. Theo tác giả TS. Hà Văn Hội, 2007. Quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Hà Nội: Nhà xuất bản Bưu điện. Là bộ sách đề cập khá toàn diện về các lĩnh vực về quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, bao gồm từ việc phân tích, lập kế hoạch nguồn nhân lực đến công tác tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cũng như tổ chức, đánh giá, tạo động lực làm việc và duy trì nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Theo giáo trình Quản trị doanh nghiệp của tác giả Nguyễn Hải Sản, 2007. Hà Nội: Nhà xuất bản tài chính. Cuốn nói về tầm quan trọng, xuất xứ và chiến lược quản lý nhân sự Phòng nhân sự và văn hoá tổ chức Kế hoạch hoá tài nguyên nhân lực Tuyển dụng và lựa chọn nhân viên học hỏi và huấn luyện trong tổ chức, phát triển sự nghiệp của cán bộ công nhân viên, động cơ thúc đẩy và hệ thống và tiền lương Phạm Thành Nghị, 2006. Nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học xã hội, đã chỉ ra những vấn đề căn bản của quản lý nguồn nhân lực trong quá trình CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. Kết luận chung: Các công trình nghiên cứu trên mới chỉ tập trung nghiên cứu về một số nội dung nhất định của công tác quản lý chung về nguồn nhân lực, chưa gắn liền với điều kiện kinh tế của từng đơn vị, từng địa phương, do đó chưa mang tính toàn diện và đầy đủ về nhiệm vụ quản trị nguồn nhân lực. Vì vậy tác giả đã lựa chọn đề tài này với mong muốn bổ sung, hoàn thiện một số tồn tại trong quá trình quản lý và điều hành nguồn nhân lực tại Công ty Cổ Phần đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh. Tuy nhiên, các bài viết, công trình khoa học trên là nguồn tư liệu tham khảo vô cùng quan trọng giúp cho tác giả nghiên cứu và hoàn thiện tốt hơn đề tài của mình. Từ những phân tích nêu trên, tôi đã lựa chọn đề tài luận văn thạc sỹ “Hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng ninh” với mong muốn chỉ rõ những mặt đã làm được và những hạn chế, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực. 6 1.2 Khai niệm, vai trò, ý nghĩa thực tiễn của quản trị nguồn nhânlực 1.2.1 Các khái niệm 1.2.1.1 Khái niệm về quản trị: Quản trị nói chung theo tiếng anh là "management"là một khái niệm rất rộng ví dụ quản trị hành chính(trong các tổ chức xã hội),quản trị kinh doanh(trong các tổ chức kinh tế). Trong quản trị kinh doanh lại chia ra nhiều lĩnh vực: quản trị tài chính,quản trị nhân lực, quản trị marketing,quản trị sản xuất... Luận văn đề cập một số khái niệm về quản trị như sau: “Quản trị là quá trình bao gồm tất cả các hoạt động hoặc nhiệm vụ được thực hiện bởi một hay nhiều người với mục đích lập kế hoạch và kiểm soát các hoạt động của người khác để có thể hoàn thành các nhiệm vụ và các mục tiêu đã định” (Knoontz & O’Donnell, 1972). “ Quản trị là quá trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát những hoạt động của các thành viên trong tổ chức và sử dụng tất cả nguồn lực khác của tổ chức nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra với hiệu suất và hiệu quả cao nhất” (James Stoner và Stephen Robbins, 2009). Qua hai khái niệm trên có thể tổng hợp khái niệm về quản trị như sau: Quản trị là một quá trình thực hiện những hoạt động trong một tổ chức một cách có ý thức và liên tục nhằm đạt đến các mục tiêu đề ra bằng việc phối hợp hữu hiệu các nguồn lực của doanh nghiệp. Quản trị trong một doanh nghiệp tồn tại trong một hệ thống bao gồm các khâu, các phần, các bộ phận có mối liên hệ khăng khít với nhau, tác động qua lại lẫn nhau và thúc đẩy nhau phát triển. 1.2.1.2 Khái niệm nguồn nhân lực: -Nhân lực: Khái niệm nhân lực bao gồm tất cả các tiềm năng của con người trong mô ̣t tổ chức hay xã hô ̣i (kể cả những thành viên trong ban lãnh đạo doanh nghiê ̣p) tức là tất cả các thành viên trong doanh nghiê ̣p sử dụng kiến thức, khả năng, hành vi ứng xử và giá trị đạo đức để thành lâ ̣p, duy trì và phát triển doanh nghiê ̣p. Nhân lực là một nguồn lực không thể thay thế, là nhân tố chủ yếu mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Từ những ý kiến, nhận định trên, nhân lực có thể hiểu: là tổng hợp bao gồm
- Xem thêm -