Tài liệu Luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại bảo việt việt nam

  • Số trang: 88 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 115 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39894 tài liệu

Mô tả:

I¥E MBA PROGRAM (lEMBA) ri kình doarih Qiióc té INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chirang trình cao hoc Quàn tri kinh doanh Quoc té LUÀN VAN TÒT NGHIÈP HOÀN THIÉN GÒNG TÀG QUÀN TRI NGUÒN NHAN LUG TAI BÀO VIÉT VIÉT NAM DINH VAN BINH IeMBA#3 THANG 05 - 2007 INTERNATIONAL EXCUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chiro'ng trình cao hoc Quàn trj kinh doanh Quoc té BÀN LUÀN VAN NÀY DI/OC NÓP CHO TRl/ÒNG DAI HOC IRVINE (MY) VA KHOA QUAN TR| KINH DOANH (TRU'ÒNG DAI HOC QUÒC GIÀ HA NÓI) BÀN LUÀN VÀN LA MOT PHAN BÀT BUÒC TRONO CHUONG TRÌNH DÀO TAO T H À C SY QUÀN TRI KINH DOANH QUÓC TÉ THANG 5- 2007 Phé duyét cùa Chirffng trình Cao hoc quàn tri kinh doanh quoc té Chìi nhiém chuong trình Tòi xàc nhàn ràng luàn vàn này dà dàp ung duoc càc yéu càu cùa mot luàn vàn tòt nghiép thuoc chirang trình dào tao Thac sy Quàn trj kinh doanh. PGS-TS. Vu Tri DQng Chù tich Hòi dòng Chùng tòi, ky tén duói day xàc nhàn ràng chùng tòi dà doc toàn bó luàn vàn này va còng nhàn bàn luàn vàn hoàn toàn dàp ùng càc tiéu chuàn cùa mot luàn vàn Thac sy quàn tri kinh doanh. ^S. HàJ^guyén Giào vién huóng dàn Càc thành vién Hòi dòng (Xép thù tu' tén theo bang chù' cài) TS. Pham Quang Ngoc NCS. Ha Nguyén TS. VQ Xuàn Quang PGS-TS. VQ Còng Ty DANH MUC CÀC TÌT VIÉT TÀT • BVVN: Bào Viét Viét Nam GDP: Tòng san phàm quòe noi NNL: nguòn nhàn lue TTDT: Trung tàm dào tao Bào Viét DANH MUC BANG BIÉU Bang 1 : Doanh thu phi bào hièm cùa thi truàng bào hiém Viét Nam so vói GDP (20002006) 20 Bang 2: Thi phàn doanh thu bào hiém góc phi nhàn tho 1995-2006 28 Bang 3 ; Két qua kinh doanh cùa Bào Viét Viét Nam tu 2000-2006 28 Bang 4 ; So liéu ve lao dóng cùa Bào Viét Viét Nam co mgt dén 31/12/2006 29 Bang 5 : Ca càu lao dóng cùa Bào Viét Viét Nam theo trình do dào tao dén 31/12/2006 30 Bang 6 ; Ca càu lao dóng cùa Bào Viét Viét Nam theo chuyén ngành dào tao dén 31/12/2006 31 Bang 7 ; Két qua dào tao nghiép vu phi nhàn tho 2003-2006 thuc hién fai Trung tàm dào tao Bào Viét 41 11 DANH MUC GAG BIEU DO Biéu do 1; Mó hình tó chùc cùa Bào Viét Viét Nam 26 Biéu do 2 ; Quy trình tuyén dung nguón nhàn lue cùa Bào Viét Viét Nam 38 ni MUG LUG • • DANH MUC CÀC Tir VIÉT T A T i DANH MUC BANG BIÉU ii DANH MUC CÀC BIÉU DÒ iii MUCLUC iv PHÀN MÒ DÀU 1 1. Ly do chondé tài 1 2. Mue dich nghién cim eiia luan vàn 2 3. Phuong phàp nghién cmi: 2 4. Két càu cùa Luan vàn 2 NHLTNG L Y L U À N CO BÀN VE QUÀN TRI NGUÓN NHAN LlTC TAI CÀC DOANH NGHIÉÌP 3 1.1 Khài niem 3 1.2 Mue tiéu cùa Quàn trj nguòn nhàn lue 3 1.3 Chùc nàng cùa quàn tri nguòn nhàn lue 4 1.3.1 Nhóm chùc nàng thu hùt nguòn nhàn lue 4 1.3.2 Nhóm ehùe nàng dào tao va phàt trièn nguòn nhàn lue 4 1.3.3 Nhóm chùc nàng duy tri nguòn nhàn lue 5 1.4 Càc noi dung cùa quàn tri nguòn nhàn lue 6 1.4.1 Ké hoach hóa va bò tri nguòn nhàn lue 6 a. Thiét ké còng viéc 6 i. Khài nièm va noi dung cùa thiét ké còng viéc 6 ii. Càc phuoTig phàp thiét ké va thiét ké lai còng viéc 6 b. Phàn tich còng viéc - còng cu cùa quàn ly nguòn nhàn lue 7 i. Bàn mò tà còng viéc 7 ii. Bàn yéu eàu cùa còng viéc vói nguòi thuc hién 8 iii. Bàn tiéu chuàn thuc hién còng viéc: 8 e. Ké hoaeh hóa nguòn nhàn lue 8 i. Khài niem 8 ii. Vai trò 8 1.4.2 Tuyén mò va tuyén chon nhàn lue 8 a. Khài niém va tàm quan trong cùa tuyén mò nhàn lue 8 b. Càc nguòn va phuong phàp tuyén mòn nhàn lue 9 e. Qua trình tuyén mò 9 i. Lap ké hoaeh tuyén mò 9 ii. Xàc dinh nguòn va phuang phàp tuyén mò 9 iii. Xàc dinh nai tuyén va thài gian tuyén mò 9 d. Qua trình tuyén ehon nhàn lue 9 e. Bò tri nhàn lue va thòi viéc 10 i. Djnh huóng 10 ii. Qua trình bién che noi bò 1 iii.Thòi viéc 1 1.4.3 Tao dòng lue cho nhàn vién 1 a.Khài niem va càc yéu tò ành huóng tói dòng lue lao dòng 1 b.Càc phucmg huóng tao dòng lue trong lao dòng 1 1.4.4 Dành già thuc hién còng viéc 12 a. Càc phuang phàp dành già thuc hién còng viéc 12 b. Xày dung va thirc hién chuong trình dành già 12 1.4.5 Dào tao vàphàt trién 13 IV a. Càc phucmg phàp dào tao va phàt trién 13 i. Dào tao trong còng viéc: 13 ii. Dào tao ngoài còng viéc 14 b. Tò chùc thuc hién càc boat dòng dào tao va phàt trién 14 1.4.6 Quàn tri tién còng va tién luong 15 a. Xày dung he thòng tra còng cùa doanh nghiép 15 b. Quàn tri tién còng, tién lucmg 16 e. Càc hình thùe tra còng lao dòng 16 i. Tra còng theo thói gian 16 ii. Tra còng theo san phàm 16 d. Càc phùc lai cho nguài lao dòng 17 e. Quan he lao dòng 17 CHirONGH: 18 THirC TRANG CÒNG TÀC QUÀN TRI NGUÒN NHÀN LU^C 18 TAI BÀO VIÉT VIÉT NAM 18 2.1 Dac diém tò chùc va boat dòng cùa Bào Viét Viét Nam 18 2.1.1 Khài quàt ngành bào hiém 18 2.1.2 Dac diém ve tò chùc cùa Bào Viét Viét Nam 23 2.1.3 Dac diém boat dòng kinh doanh cùa Bào Viét Viét Nam 24 2.2 Thuc trang chat luong nguòn nhàn lue va còng tàc quàn tri nhàn lue tal Bào Viét Viét Nam 29 2.2.1 Ve so lugng 29 2.2.2 Chat luong nguòn nhàn lue cùa Bào Viét Viét Nam 30 a. Co càu nguòn nhàn lue 30 b. Càn bó lành dao Bào Viét Viét Nam va càc Còng ty thành vién: 31 i. Ve trình do chuyén mòn va ngoai ngù : 31 ii. Ve nàng lue lành dao diéu hành: 32 e. Dòi ngù càn bò nghiép vu thùa hành (lao dòng truc tiép) 33 2.2.3 Thuc trang quàn ly nguòn nhàn lue cùa Bào Viét Viét Nam 34 a. Thuc trang còng tàc tuyén dung nguòn nhàn lue 34 b. Còng tàc dào tao NNL 38 e. Dành già thuc hién còng vice 44 i. Dòi vói viéc tra luong - Dành già chat lugng lao dóng 44 ii. Dòi vói viee bò nhiém, mién nhiém va bò tri còng viéc 44 2.2.4 Bò nhiém, mién nhiém, luàn chuyén càn bò 44 a. Mot so tiéu chuàn co bàn ve trình do, phàm chat chinh tri, dao due va nàng lire cùa nguói dugc bò nhiém hién nay tai BVVN 45 i. Yéu eàu ve trình dò: 45 ii. Yéu eàu ve phàm chat chinhtri: 45 iii. Yéu càu ve nàng lue lành dao: 46 iv. Ve tin nhiém: 46 b. Mot so nguyén tàc bò nhiém, bò nhiém lai, luàn chuyén, tu chùc, mién nhiém càn bò hién nay BVVN dang thuc hién 46 i. Càc yéu càu 46 ii. Quy trình bò nhiém cànbò 47 2.2.5 Thuc trang còng tàc tién còng, tién luong (sau day ggi là tién luong) 49 2.2.6 Thuc trang viéc chàm lo ve vat chat va tinh thàn cho NNL: 50 CHLTONGHI: 52 MOT SO G I À I P H À P N H À M HOÀN THIÉN CÒNG TÀC QUÀN TRI NGUÓN NHÀN L i r e TAI BÀO VIÉT VIÉT NAM 52 3.1 Yéu càu phàt trién trong giai doan sàp tói cùa BVVN 52 3.2 Nàng cao chat lugng tuyén dung càn bò 54 3.3 Dào tao phàt trién nguòn nhàn lue tai BVVN 57 3.4 Tra luong cho nguòi lao dóng: 59 3.5 Hoàn thien co che tao dòng lue cho nguói lao dòng 68 3.6 Quy hoach va bò nhiém càn bò: 70 3.7 Xày dung va àp dung phàn mém quàn ly nhàn su trong toàn BVVN: 71 3.8 Ve eocàu tò ehùe bò mày: 71 3.9 Mot so kién nghi vói càc co quan hùu quan 71 3.9.1 Nhùng giai phàp ve phia Nhà nuóe va toàn xa bòi 71 a. Tao su chuyén bién co bàn, toàn dién ve giào due - dào tao 71 i. Tàng dàu tu cho giào due - dào tao tu Ngàn sàch nhà nuóe: 72 ii. Cài càch giào due - dào tao mot càch toàn dién: 73 iii. Nàng cao dàn tri, mó rong dào tao nghé de góp phàn su dung tòi da tiém nàng lao dòng: 74 b. Cài càch chinh sàch tién luong dòi vói nguói lao dòng 74 3.9.2 Nhùng giài phàp ve phia Bò Tài chinh va Hiép hòi bào hiém 74 a. Thành lap co so dào tao chuyén ngành ve bào hiém 74 b. Tàng cuóng ho trg còng tàc phàt trién nguòn nhàn lue tai càc doanh nghiép bào hiém 75 3.9.3 Ve phia Tòng Còng ty Bào hiém Viét Nam 76 KÉT LUÀN 77 TÀI LIÉÙ THAM KHÀO 78 VI PHÀN MO DÀU 7. Ly do chon de tài Trong lich su phàt trién cùa càc hình thài kinh té - xa bòi, con nguòi luòn dugc coi là nhàn tò quan trong nhàt, quyét dinh su tòn tai va phàt trién cùa xà hòi. Trong moi thòi dai, con nguòi luòn là chù the sàng tao ra moi cùa cài, vat chat, vàn hóa va xà hòi. Trong lich su dung nuóe va giù nuóe cùa dàn toc ta thi vai trò cùa nhàn tò con nguói cùng da dugc chùng minh va khàng dinh. Dòi vói Viét Nam hién nay, trong xu the mò cùa va hòi nhap quóc té cùa nén kinh té dàt nuóe, diéu dò dà tao ra rat nhiéu co bòi thuan Igi cho càc doanh nghiép Viét Nam trong boat dòng kinh doanh. Song, eàe doanh nghiép Viét Nam cijng dung truóc khòng it nhùng khó khan, thàch thùc. Càc doanh nghiép Viét Nam khòng chi pbài canh tranh vói càc doanh nghiép trong nuóe, ma con pbài canh tranh gay gàt vói càc doanh nghiép nuóe ngoài manh cà ve tiém lue kinh té, trình dò quàn ly, còng nghé va kinh nghiem kinh doanh. De eó thè tòn tai va dung vùng trén tbuong truòng, moi doanh nghiép càn phài tu nàng cao nàng lue canh tranh cùa chinh mình thòng qua viéc dòi mói mày móc thiét bi, cài tién còng nghé, àp dung phuang phàp quàn ly hién dai vào san xuàt, kinh doanh ....Tuy nhién, nhàn tò quyét dinh su thành còng cùa nhìmg nò lue cài tién, dòi mói lai chinh là nguòn nhàn lue cùa doanh nghiép. Doanh nghiép chi eó thè thuc hién thàng Igi mue tiéu va càc nhiém vu kinh doanh cùa mình néu doanh nghiép dò biét thu hùt va su dung nguòn nhàn lue eó hieu qua, dàp ùng dugc dòi hòi trong mòi truòng kinh doanh hién dai. De góp phàn cùng vói Bào hiém Viét Nam (Bào Viét Viét Nam) giài quyét vàn de trén, là mot càn bò quàn ly nguòn nhàn lue cùa Bào Viét Viét Nam vùa dugc hoc xong chuong trình Thac sy Quàn tri kinh quoc té do Khoa quàn tri kinh doanh (HSB) - Dai hoc quóc già Ha Noi phòi bop vói Truòng Dai hoc Irvine - Hoa Ky tò chùc. Vói nhùng kién thùc dà tiép thu dugc tòi vàn dung de phàn tich, dành già thuc trang va tìm giài phàp cho viee phàt trién va su dung nguòn nhàn lue cùa Bào hiém Viét Nam mot càch eó hieu qua. Do vay, tòi quyét dinh chon de tài ''Hoàn thién cóng tàc quàn tri nguón nhàn lue tai Bào Viét Viét Nam " làm de tài nghién cùu cho luàn vàn cùa mình. 2. Mue dich nghién citu cùa luan vàn Mue dich nghién cùu cùa luan vàn là dira trén càc co so ly luàn va thuc tién ve boat dòng quàn tri nguòn nhàn lue, de tài tién hành phàn tich, dành già thuc trang viéc su dung nguòn nhàn lue cùa Bào Viét Viét Nam trong nhùng nàm vùa qua, dòng thòi de xuàt mot so giài phàp cho viéc phàt trién va su dung nguòn nhàn lue cùa Bào Viét Viét Nam irong thói gian tói. J. Phu'&ngphàp nghién cùu: Luàn vàn su dung tòng hgp càc phuong phàp nghién cùu khàc nhau. Cu thè: Phuong phàp khào sàt thuc tién, thu thap Phuong phàp tòng hgp, thòng ké va phàn tich- so sành. So liéu su dung là so càp va thù càp 4. Két càu cùa Luan vàn Ngoài phàn ma dàu, két luàn, phu lue va danh mue tài liéu tham khào, Luan vàn dugc két càu theo 03 chuong nhu sau: ChiTtfng I: Nhùng ly luàn co bàn ve quàn tri nguòn nhàn lue tai càc doanh nghiép Chircng II: Thuc trang còng tàc quàn tri nguòn nhàn lue tai Bào Viét Viét Nam Chu'O'ng IH: Mot so giài phàp nhàm hoàn thién còng tàc quàn tri nguòn nhàn lue tai Bào Viét Viét Nam. CHU^ONG I: NHÙlVG LY LUÀN CO BÀN VE QUÀN TRI NGUÒN NHÀN LU^C TAI CÀC DOANH NGHIÉP LI Khài niem Hién nay eó nhiéu càch djnh nghTa khàc nhau ve quàn tri nguòn nhàn lue, nhung tiru chung lai thi chùng ta eó thè hiéu: Quàn tri nhàn lue là tàt cà càc boat dòng cùa Doanh nghiép de thu hùt, xày dung, phàt trién, su dung, dành già, bào toàn va giù gin mot lue lugng lao dòng phù hgp vói yéu càu còng viee cùa tò chùc eà ve so lugng va chat lugng. Quàn tri nhàn lue là quàn tri con nguói, ma con nguòi là yéu tò càu thành nén tò ehùe, vàn hành tò ehùe va quyét dinh su thành bai cùa tò ehùe. Do vay, làm tòt còng tàc tuyén dung, dào tao, phàt trién va su dung nguòn nhàn lue trong doanh nghiép sé eó tàc dung thùc day nhàn vién bang say làm viéc, tan tinh, eó y thùe tràch nhiém va là bién phàp hùu hiéu de thu hùt va giù dugc dòi ngù càn bò giòi cho doanh nghiép. L2 Mue tiéu cùa Quàn tri nguòn nhàn Iure Mue tiéu co bàn cùa bàt ky tò chùc nào cùng là su dung mot càch eó hiéu qua nguòn nhàn lue de dat dugc mue tiéu cùa tò chùc. Quàn trj nhàn lue trong doanh nghiép thuóng dugc dinh huóng theo càc mue tiéu co bàn sau: Mue tiéu xà hòi; Dòi hòi doanh nghiép phài dàp ùng dugc nhu eàu cùa xà hòi, doanh nghiép boat dòng khòng nhijng vi mue tiéu Igi nhuan ma con phài dàp ùng nhùng nhu càu cùa xà bòi. Quàn tri nhàn su nhàm thu hùt, lòi euòn nhùng nguói giòi ve doanh nghiép, dòng thòi cùng co va duy tri day dù so lugng va chat lugng lao dòng càn thiét cho tò chùc de dat duoc mue tiéu dàt ra. Quàn tri nhàn lue giùp tìm kiém va phàt trién nhùng hình thùc, phuong phàp tòt nhàt de su dung eó hiéu qua nguòn nhàn lue, giùp nàng cao nàng suàt lao dòng, eó thè dóng góp nhiéu sue lue cho viéc dat dugc mue tiéu cùa tò chùc, dòng thói cùng tao diéu kién phàt trién khòng ngùng chinh bàn thàn nguói lao dòng. Quàn tri nhàn su nhàm thùc day nhàn vién, tao diéu kién ebo hg bgc lo, phàt trièn va còng hién tài nàng cho doanh nghiép, giùp cho hg gàn bó, tan tàm, trung thành vói doanh nghiép. L3 Chù'c nàng cùa quàn tri nguón nhàn Itrc Thuc tién boat dòng kinh doanh ngày nay dàt ra cho quàn tri nguón nhàn lue cùa doanh nghiép rat nhiéu vàn de càn giài quyét. Do dò, càc boat dòng lién quan dén quàn tri nguòn nhàn lue rat da dang, dòi hòi phài luòn phàt trién, dòi mói.Co thè phàn ehia eàe boat dóng quàn tri nguòn lao dòng theo ba nhóm cbùe nàng chù yéu sau: 1.3.1 Nhóm chirc nàng thu hùt nguòn nhàn lue De boat dòng dàm bào co hiéu qua, mot doanh nghiép phài dàm bào luòn co nhùng nhàn vién dàm nhàn nhùng còng viéc cu thè, tai nhùng vi tri càn thiét va nhùng thói diém thich hgp de hoàn thành nhùng mue tiéu de ra. Muòn vay doanh nghiép phài tién hành Ké hoaeh hóa nguòn nhàn lue, phàn tich thiét ké còng viéc; djnh bién lao dòng, tuyén mò, tuyén cbgn va bò tri nhàn su. Nhóm chùc nàng thu hùt nguòn nhàn lue thuòng eó càc boat dóng: hoach djnh va dir bào nguòn nhàn lue, phóng vàn trae nghiem, thu thap, luu giù va xù ly càc thòng tin ve nguòn nhàn lue cùa doanh nghiép. 1.3.2 Nhóm chirc nàng dào tao va phàt trién nguòn nhàn lire Nhóm chùc nàng này chù trong viéc nàng cao nàng lue cùa nhàn vién dàm bào cho nhàn vién trong doanh nghiép eó nhùng ky nàng, trình dò lành nghè eàn thiét de hoàn thành tòt còng viee dugc giao va tao diéu kién cho nhàn vién dugc phàt trién tòi da càc nàng lue eà nhàn. Càc doanh nghiép tò chùc càc boat dòng huàn luyén ban dàu, giùp cho nhàn vién bòi nhàp vào doanh nghiép cùng thuóng lap ké hoaeh dào tao, buàn luyén va dào tao lai nhàn vién mòi khi eó su tbay dòi ve nhu càu san xuàt kinh doanh hoac quy trình còng nghé ky thuat. Nhóm chùc nàng dào tao, phàt trièn thuòng thuc hién càc boat dòng nhu: Huóng nghiép, buàn luyén, dào tao ky nàng thuc hành cho nguói lao dòng, bòi duong nàng cao trình dò lành nghè va càp nhàt kién thùc quàn ly, ky thuat còng nghé cho càn bò quàn ly va càn bò chuyén mòn nghiép vu. 1.3.3 Nhóm chirc nàng duy tri nguòn nhàn lyc Nhóm chùc nàng này chù trong dén viee duy tri va su dung eó hiéu qua nguòn nhàn lue trong doanh nghiép. Nhóm chùc nàng này bao gòm eàe chùc nàng kich thich, dòng vién nhàn vién va duy tri, phàt trién eàe mòi quan he lao dòng tòt dep trong doanh nghiép. Cbùe nàng kich thich, dòng vién nhàn vién lién quan dén eàe chinh sàch va càc boat dòng nhàm khuyèn khich, dòng vién nhàn vién trong doanh nghiép làm viéc bang say, nhiet tinh, eó y thùc tràch nhiém va hoàn thành còng viéc vói chat lugng cao. Nhijng còng viee chù yéu cùa boat dòng này là: Dành già su thuc hién còng viéc cùa nhàn vién; xày dung va quàn ly he thòng thù lao lao dòng; Thiét lap va àp dung càc chinh sàch thàng tién, khen thuóng, ky luat dành già nàng lue nhàn vién, phùc lai, phu càp, bào hièm xà bòi... Chùc nàng duy tri, phàt trién càc mòi quan he lao dòng tòt dep trong doanh nghiép lién quan dén càc boat dòng nhàm hoàn thién mòi truòng làm viéc va eàe mòi quan he trong còng viéc nhu: ky két hgp dòng lao dòng, giài quyét kbièu nai, tò cao, tranh chàp lao dòng, cài thién mòi truàng làm viéc, y té, bào hièm va an toàn lao dòng. L4 Càc nói dung cùa quàn tri nguòn nhàn lue 1.4.1 K e hoach hóa va bò tri nguòn nhàn lyc a. Thiét ké cóng viee i. Khài niem va nói dung cùa thiét ké còng viee Thiét ké còng viéc là qua trình xàc dinh càc nhiém vu, càc tràch nhiém cu thè dugc thuc hién bòi tùng nguói lao dòng trong tò chùc cùng nhu càc diéu kién cu thè de thuc hién càc nhiém vu, tràch nhiém dò. Thiét ké cóng viee eàn phài xàc dinh ba yéu tò thuoc ve còng viéc nhu sau. Noi dung còng viee: bao gòm tòng thè càc boat dòng, càc nghTa vu, càc nhiém vu, càc tràch nhiém thuoc còng viéc càn phài thuc hién; càc mày móc, eàe trang thiét bi. dung cu càn phài su dung va càc quan he càn phài thuc hién Càc tràch nhiem dòi vó^i tò chirc: bao gòm tòng thè càc tràch nhiém eó lién quan tói tò cbùe nói chung ma mòi nguòi lao dòng phài thuc hién. Chàng han nhu tuàn thù càc quy dinh va càc che dò làm viee. Càc diéu kién lao dòng: bao gòm mot tàp hgp càc yéu tò thuòe mòi truòng vat chat cùa còng viéc nhu nhièt dò, chiéu sàng. càc diéu kién ve an toàn lao dòng... ii. Càc phuang phàp thiét ké va thiét ké lai còng viéc Phu'O'ng phàp truyén thòng: là phuong phàp xàc dinh eàe nhiém vu. tràch nhiém thuoc còng viéc dira trén càc yéu tò chung hoac giòng nhau cùa tùng còng viee dugc thuc hién ó càc tò ehùe khàc nhau. Nghién ciru hao phi thòi gian va chuyén dòng: là phuang phàp nghién cùu va phàn tich càc chuyén dòng cùa bàn tay, cành tay, chuyén dòng thàn thè cùa nguòi lao dòng trong qua trình thuc hién còng viee, trong mòi quan he vói càc cóng cu làm viee va càc nguyén vat liéu de xày dung va tiéu chuàn hóa mot chu trình boat dòng hgp ly nhàm tòi da hóa hiéu suàt cùa qua trình lao dòng. Mtf ròng còng viéc: là phuang phàp thiét ké còng viéc bang càch tàng thém so lugng eàe nhiém vu va tràch nhiém thuòc còng viee. Phuong phàp này co tàc dung vói viéc thiét ké lai càc còng viéc eó noi dung va pham vi boat dòng ngbèo nàn, chua su dung tòt thòi gian làm viee cùa nguói lao dòng nhung khòng eó tàc dung dòi vói viéc khàc phuc tinh don diéu cùa còng viéc Luàn chuyén còng viee: là phuong phàp thiét ké còng viéc trong dò nguói lao dòng thuc hién mot so còng viéc khàc nhau nhung tuong tu nhu nhau. Làm giàu còng viee: là phuong phàp thiét ké còng viéc dira trén su làm giàu thém nói dung còng viee bang càch tàng thém càc yéu tò bàp dàn va thòa man ben trong còng viéc. b. Phàn tich cóng viee - cóng cu cùa quàn ly nguón nhàn lue Phàn tich còng viee là qua trình thu thap càc tu liéu va dành già mot càch eó he thòng eàe thòng tin quan trong co lién quan dèn càc còng viéc cu thè trong tò cbùe nhàm làm rò ban chat cùa tùng còng viéc. Phàn tich còng viéc eó y nghTa quan trong bòi vi nhó eó phàn tich cóng viéc ma nguòi quàn ly xàc djnh dugc càc ky vgng cùa mình dòi vói nguòi lao dòng va làm cho ho hiéu dugc eàe ky vong dò; va nhó dò nguòi lao dòng cùng hiéu dugc eàe nhiém vu. nghla vu va tràch nhiém cùa mình trong còng viee. i. Bàn mò tà còng viéc Là mot vàn bàn viét giài thich ve nhùng nhiém vu, tràch nhiém, diéu kién làm viéc va nhùng vàn de eó lién quan dén mot còng viee cu thè. Bàn mò tà còng viee thuòng bao gòm 03 noi dung chinh: Phàn xàc dinh còng viee; Phàn tóm tàt ve càc nhiém vu va tràch nhiem thuoc còng viéc; càc diéu kién làm viéc. ii. Bàn yéu càu cùa còng viéc vói nguòi thuc hién Là bàn liét ké càc dòi hòi cùa còng viee dòi vói nguói thuc hién ve kién thùc, ky nàng, kinh nghiem càn pbài co, trình dò giào due va dào tao càn thiét; càc dac trung ve tinh thàn, thè lue va càc yéu eàu cu thè khàc. iii. Bàn tiéu chuàn thuc hién còng viéc: Là mot he thòng càc chi tiéu/tiéu chi phàn ành càc yéu càu ve so lugng va chat lugng cùa su hoàn thành càc nhiem vu dugc quy dinh trong bàn mò tà còng viee e. Ké hoach hóa nguón nhàn lue i. Khài niém Ké hoach hóa nguòn nhàn lue là qua trình dành già, xàc dinh nhu eàu ve nguòn nhàn lue de dàp ùng mue tiéu còng viee cùa tò chùc va xày dimg eàe ké hoach lao dòng de dàp ùng dugc càc nhu càu dò. ii. Vai trò Ké hoach hóa nguòn nhàn lue giù vai trò trung tàm trong quàn ly chién lugc nguòn nhàn lue. Kè hoach hóa nguòn nhàn lue eó ành huóng lón dèn hiéu qua cùa tò cbùe Ké hoach hóa nguòn nhàn lue là co so cho càc boat dòng bién che nguòn nhàn lue, dào tao va phàt trièn nguòn nhàn lue Ké hoaeh hóa nguòn nhàn lue nhàm diéu bòa càc boat dòng nguòn nhàn lue 1.4.2 Tuyén mó va tuyén chon nhàn lue a. Khài niém va tàm quan trong cùa tuyén mó nhàn lue Tuyén mg là qua trình thu hùt nhùng nguòi xin viéc eó trình dò tu lue lugng lao dòng xà bòi va lue lugng ben trong tò ehùe.Tuyén mò lao dòng eó ành buòng dén chat lugng nguòn nhàn nhàn lue trong tò chùc. Tuyén mg khòng chi ành huóng tói viee tuyén chon. ma con ành huóng tói eàe chùc nàng khàc cùa quàn tn nguòn nhàn lue nhu: dành già tinh 8 bình thuc hién còng viéc, thù lao lao dòng, dào tao va phàt trién nguòn nhàn lue, càc mòi quan he lao dòng. b. Càc nguón va phuang phàp tuyén món nhàn lue Tuyén mg nguòn lao dòng tu ben trong tò chùc: thu hùt thòng qua bàn thòng bào tuyén mg, thu hùt thòng qua su gioì thièu cùa eàn bò còng nhàn vién; thu hùt thòng qua càc thòng tin trong: Danh mue càc ky nàng, ma tò chùc thuóng lap ve tùng eà nhàn nguòi lao dòng. Dòi vói nguòn lao dòng tu ben ngoài: thu hùt thòng qua quàng cào trén càc phuong tién truyén thòng; trung tàm mòi gioì viéc làm; bòi ebg viéc làm bay tuyén dung truc tiép tai càc truòng dào tao. e. Qua trình tuyén mó i. Lap ké hoaeh tuyén mg Càn phài xàc dinh xem tò chùc mình càn phài tuyén mò bao nhiéu nguòi cho tùng vi tri eàn tuyén. Tò chùc tuyén mg càn thu hùt nguòi nòp don nhiéu hon so nguòi hg càn tuyén dung. ii. Xàc djnh nguòn va phuang phàp tuyén mg Càn phài xàc dinh xem nguón tuyén dung là ben trong hay ben ngoài tò chùc de eó eàe phuong phàp tuyén dung cho phù hgp. iii. Xàc dinh noi tuyén va thòi gian tuyén mg Day cùng là vàn de rat quan trong, nò xàc dinh dugc so lugng nguòi tham già ùng tuyén va chat lugng lao dòng d. Qua trình tuyén chon nhàn lue Qua trình tuyén chon là mot quy trình gòm nhiéu buóc, mòi buóe trong qua trình dugc xem nhu là mot bang rào chàn de sàng Igc loai bó nhùng ùng vién khòng dù càc diéu kién di tiép vào càc buóe sau. Qua trình trén gòm eàe buóe: - Buóe 1 : Dòn tiép ban dàu va phóng vàn so bò - Buóe 2: Sàng Ige qua don xin viee Buóe 3: Càc trae nghiem nhàn su trong tuyén chon Buóe 4: Phóng vàn tuyén cbgn - Buóe 5: Kiém tra sue khoé va dành già thè lue cùa càc ùng vién Buóe 6: Phóng vàn bòi nguòi lành dao truc tiép Buóe 7: Tham tra càc thòng tin thu dugc trong qua trình tuyén chon Buóe 8: Tham quan còng viéc Buóe 9: Ra quyét dinh tuyén cbgn (tuyén dung) e. Bó tri nhàn lue va thói viéc Bò tri nhàn lue bao gòm eàe boat dòng dinh huóng dòi vói nguòi lao dòng khi bò tri ho vào vi tri viéc mói, bò tri lai lao dòng thòng qua thuyén chuyén, de bat va xuòng chùc hay con ggi là qua trình bién che nói bò doanh nghiép. i. Dinh huóng Dinh huóng là mot chuang trình dugc thiét ké nhàm giùp nguòi lao dòng làm quen vói doanh nghiép va bàt dàu còng viéc mot càch eó hiéu qua. Mot chuong trình dinh huóng dugc thiét ké va thuc bién tòt se tao diéu kién giùp nguòi lao dòng mói rùt ngàn thòi gian làm quen vói còng viéc, nhanh cbòng dat nàng suàt lao dòng cao, giàm chi phi nhap viéc. Dòng thói, giùp nguòi lao dòng rùt ngàn thòi gian bòa nhap vào cuge song lao dóng tai doanh nghiép, nhanh cbòng làm quen vói mòi truòng làm viéc mói, eó ành huóng tich cue dèn dao due va hành vi cùa nguói lao dòng, góp phàn lòi cuòn hg thuc hién mue tiéu cùa doanh nghiép, tao ra su dòng long, tu nguyén giùa nguòi lao dòng va doanh nghiép. 10
- Xem thêm -