Tài liệu Luận văn tài chính ngân hàng quát chung về tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí việt nam(pvfc)

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

ỜI U ộ ộ C V ộ C T T ộ ộ Q ộ ộ Q ộ T T T C D V D ộ T T ộ E ộ T T D 1 V CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PH N D U KHÍ VIỆT NA (PVFC). T 1.1.T 1.1.1.G T CP V N : chung: : 1.1.1.1.S  S :  T T D  S V ằ ỗ T các ch D V  C  T :  T  T T D V V Nam. 1.1 1 2 G T PVFC: C T C D V C 19/6/2000 D ộ Q T V (PVFC) ộ D ữ T V Q PVFC T D Q V 2 ộ (PV ) ộ ữ ộ V T D ẳ 2008 PVFC D T V T T ừ C 100% T 5 000 ỷ PVFC PV M S C ắ ữ 78% (MSIHI) ắ ữ 10% V MSIHI PVFC V ộ T D Q . PVFC ộ ; M ộ 9 ẳ ũ CB V ộ PVFC ừ ộ ; PVFC 16 5 ộ B ộ S T Q ỹ T PV PVFC ộ ; PV ộ D ộ PVFC ộ PVFC ẻ è PVFC PVFC - T ắ H ừ CB V Q ỹ ỗ ừ 30-50 3 ũ ỗ h C X PVFC ũ ộ ộ ẽ PVFC V ộ ắ v PVFC ẽ . 1.1 2 : 1.1.2.1. H ộ :  ỳ  P ừ ộ ỳ ộ  V  T 1.1 2 2 H C ộ :  Cho vay:  C ắ  C C T 4  Cho ằ  C  C  PVFC  B ằ  C Nhà 1.1 2 3 M ỹ:  M :  PVFC ặ ộ V Nam.  PVFC  D ỹ: PVFC ặ cho khách hàng.. 1.1 2 4 C ộ :  G khác.   T 5  T    C cho khách hàng.  Cung é  T ộ ộ  T  Các ộ 1.1.3. S V : PVFC :D ộ ộ 1.1.3.1.  T  D : : CDM  : 6 ặ 1.1.3.2. ộ D PVFC ỗ  H ộ : V D ỳ ũ ằ V D ằ USD ũ  T : ừ ằ  C : ỳ ỗ 1.1.3.3.     M ỳ ừ 1.1.3.4.  G PVFC  G Mộ PVFC ữ PVFC D C T PVFC H ũ PVFC PVFC PVFC ặ PVFC 7 ẳ ti ị 1.2. T T T T CP D D V 2000 N : (PVFC) T Q V D 10 Q PVFC V ừ V ẳ ừ ữ PVFC ữ :  30/3/2000: C V C 04/2000/Q /VPCP  19/6/2000: Hộ T 903/Q -H QT  1/10/2000: C 34B H C T D C D V C T Q T D D T -H Q ặ ộ ộ ộ 10  ộ 5/2/2001: H  T D ộ ộ 30/10/2001: 20  C 11 30 ộ 19/6/2002: BSC – PVFC.  w 1/10/2002: C T D : http://www.pvfc.com.vn/  ộ 21/5/2003: H C C M 8 C T D  3/9/2003: P ộ  T D ng huy 300 ỷ 5/5/2004: R ắ Hộ C T D H 9001:2000  ISO SGS (T ỵ Sỹ) 31/12/2004: T P T 4 000  1/1/2005: T  28/2/2005: Vũ ỷ PVFC ộ V 5 000 ỷ D 200 ỷ 300 ỷ C C T D T  20/4/2005: Khai t ộ 12  20/5/2005: ộ 21  19/8/2005: D P T w ừC D D  12/2005: Q ộ  12/2005: Tri PVFC ắ 8000 ỷ ặ WA  ộ 2/2006: 18001525 24/24  19/6/2006: P ộ T T D T 690 ỷ  26/4/2006: PVFC 1000 ỷ  4/7/2006:  24/10/2006:  14/2/2007: PVFC chính th C T P D G -C C ẵ SSI – PVFC 3000 ỷ ặ ộ 9 C -  9/3/2007: PVFC C BB Từ C BB S B T D S A –S 18/5/2007: C T D -C  18/6/2007: C T D –C  19/6/2007: P T 26/6/2007:  24/7/2007: C D  T H P D 2007 1500 ỷ C  C B A  ộ A T D -C ộ C C T T - Chi nhánh Sài Gòn. C 10/8/2007: T D - C T Long.  ộ 8/10/2007: T B T ộ T  D T T :C (PVFC I D D ); C (PVFC (PVFC M C C ); C C ) 19/10/2007: PVFC 59 638 900 C G 69 974 /  28/12/2007: T C  ộ C T D 18/3/2008: C ắ T C T C V C V S  4/4/2008:  10/4/2008: PVFC D D PVFC T M T V 5000 ỷ V ắ ộ P G ộ T – Chi nhánh Thanh Hoá. 10 ữ 10% V T PVFC B T C  3/11/2008: C TP H C  PVFC M S (HOSE) C PVF 19/11/2008: PVFC P Trung tâm Long Biên. 22/2/2009: PVFC  20/07/2009: PVFC 1.3. B VP  C Q PVFI ủ T T CP D V N BA IỂM SOÁT : HỘI Ồ G QUẢ TRỊ BA TỔ G GIÁM ỐC 11 : Hộ : CH TỊCH H QT PHÓ CH TỊCH H QT THÀNH VIÊN B THÀNH VIÊN THÀNH VIÊN : TỔ G GIÁM ỐC PHÓ TG PHÓ TG PHÓ TG 12 PHÓ TG PHÓ TG ạ 1.4. lướ  C ủ T C ư T C H B T H  C C T :T H H B T :T : 9,10 – T 4 T 434 T ộ B độ : S 9 CT5  C C ưT T H T C ả T Q H 51 Từ H ộ đo D V N H ộ D C C ư B xâ P ự V HCM. 13 : V Mỹ H T 2T D T ưT  C : D Q ả lý q ỹ C T Tư ộ  C : S 23 : khí: : P ú ạ: -S 1-5 D –Q 1- Tp CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ỘNG KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PH N TÀI CHÍNH D U KHÍ VIỆT NA 2.1 . T q ả oạ độ o : 2009 T T CP D V (PVFC) ỗ ữ ừ C , :  D 5 658 ỷ ằ ộ 145% ( : 3 900 ỷ 611 ỷ  2009 ằ ). 153% 2009 ộ (  2.2. T 400 ỷ PVFC ộ ố 31/12/2009 64 652 ỷ ự : 2009 PVFC  ). ừ ài chính 2008, ộ :T ộ ;  ỷ PVFC ộ C ộ ộ : PVFC T ẻ 14 ằ ;X ộ ộ; C C  2009 PVFC Q C Vũ ộ T T C  ắ ộ ộ PVFC  22 H CB V ộ :C ộ H C M ộ ũ CB V ằ H C ộ ộ ũ ộ T T C 2.3. N ữ S oV đ ả ưở V : Cú PVFC đã đạ đượ o q oạ độ T ã V ” H 2005 2007 ộ ừ HTX V PVFC ạ H â CHXHC ẩ lượ ư o độ V 2 ặ ặ Ô UB T V ặ C ê : 2005 2007 2008 2009 “T ư Mặ ộ B N ướ 1 ISO 9001:2000 ạ 3 C Dũ 15 3– 2006 2007 T T 15/12/2005 D - C C ;H H QT C T D P T ;H G Gả ộ C ưở T ưở ặ B Vũ T “T ư ạ V N ” 2007. V “Q ả C - D T Gả 3 V C ” X T 2007 G ộ phát tri C “N Dũ q ả lý ỏ” V G V H 2007 ặ P T ộ ừ CT H QT G T – “Cú ISO 2007”. G ằ ắ ộ ộ ỳ ộ 16 CHƯƠNG III: ỤC TIÊU VÀ ỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂ 3.1. Q đ TỚI. :  P C T D D T D  P C C ỉ ê 3.2. oạ 321 C D ụ ê ă ữ 2010: 2010: D  T 5 059 ỷ 1 032 ỷ  Bộ T C 3.2.2. M ( H ). 2010: 2010 T 10 1 2 P ắ : PVFC D C 20% 12 9% 17 2009 Tỷ 3 PVFC C ộ S S 18% M PV (SGX) PVFC Q 4 T ộ ộ T 5 :C 100% 100% X T 6 ỷ 100% 100% / ≤ 2% ỷ PVFC không quá 11%. 7 T ộ T C 8 C ằ ộ ộ ừ 1-2 100% 9 P C 1/2010 B ộ ũ 10 Ứ Q T ẻ ằ PI 18 BSC 3.3. C lượ đoạ 2011-2025: M PVFC ộ ộ P V C PVFC P P V V ộ 3.3.1. G 1 (Từ ă 2011 – 2015):  PVFC T T  V  T Q 2015 ộ 1 ỷ USD ộ 2015 3.3.2. G V bình quân  G 5 ỷ USD 2 (Từ ă 2016 – 2025):  P  T D ữ ộ 10%/  G 2025 V ộ D V 10 ỷ USD ắ ẽ ặ 19 T 20%/ K T U N T v T V T C D (PVFC) T ộ C ặ ừ ỗ ộ ộ T ộ ữ S ộ T D ộ V ỳ ộ V ặ T ữ ộ T ữ ặ T ắ T ữ T T D V V 20 ũ é
- Xem thêm -