Tài liệu Luận văn tài chính ngân hàng nâng cao hiệu quả cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa của chi nhánh nh abbank hà nội

  • Số trang: 51 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIÊN TÀI CHÍNH Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ sù më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cho vay doanh nghiÖp nhá vµ võa t¹i ng©n hµng th¬ng m¹i. 1.1.ho¹t ®éng cho vay ®èi víi doanh nghiÖp nhá vµ võa cña nhtm. 1.1.1.Tæng quan vÒ doanh nghiÖp nhá vµ võa. 1.1.1.1.Kh¸i niÖm. HiÖn nay, cã nhiÒu kh¸i niÖm vµ ®Þnh nghÜa kh¸c nhau vÒ doanh nghiÖp nhá vµ võa.ë mçi níc l¹i cã nh÷ng tiªu chÝ riªng ®Ó ph©n lo¹i doanh nghiÖp. Nhng nh×n chung,c¸c tiªu chÝ ®îc sö dông lµ: sè lao ®éng thêng xuyªn, quy m« vèn, quy m« doanh thu.ë níc ta, ph©n lo¹i doanh nghiÖp theo hai tiªu thøc phæ biÕn lµ lao ®éng thêng xuyªn vµ vèn s¶n xuÊt. Doanh nghiÖp nhá vµ võa gi÷ vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ:thêng chiÕm tû träng lín, ¸p ®¶o c¸c doanh nghiÖp,gi÷ vai trß æn ®Þnh nÒn kinh tÕ, lµm cho nÒn kinh tÕ trë lªn n¨ng ®éng, lµm trô cét cña kinh tÕ ®Þa ph¬ng… Theo nghÞ ®Þnh sè 56/2009/N§-CP cña ChÝnh phñ ban hµnh ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2009 vÒ trî gióp ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhá vµ võa .§Þnh nghÜa doanh nghiÖp nhá vµ võa nh sau:“ Doanh nghiÖp nhá vµ võa lµ c¬ së kinh doanh ®· ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, ®îc chia thµnh ba cÊp: siªu nhá, nhá vµ võa theo quy m« tæng nguån vèn( tæng nguån vèn t¬ng ®¬ng tæng tµi s¶n ®îc x¸c ®Þnh trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña doanh nghiÖp) hoÆc sè lao ®éng b×nh qu©n( tæng nguån vèn lµ tiªu chÝ u tiªn)”,cô thÓ : Quy m« Doanh nghiÖp siªu nhá Doanh nghiÖp nhá Doanh nghiÖp võa Sè lao ®éng Tæng nguån vèn Sè lao ®éng Tæng nguån vèn Sè lao ®éng I.N«ng, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n 10 ngêi trë xuèng 20 tû ®ång trë xuèng Tõ 10 ngêi ®Õn 200 ngêi Tõ trªn 20 tû ®ång ®Õn 100 tû ®ång Tõ trªn 200 ngêi ®Õn 300 ngêi II.C«ng nghiÖp vµ 10 ngêi trë xuèng 20 tû ®ång trë xuèng Tõ trªn 10 ngêi ®Õn 200 Tõ trªn 20 tû ®ång ®Õn 100 Tõ trªn 200 ngêi ®Õn 300 Khu vùc SV TRẦN THỊ VÂN.CQ47/15.02 1 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP x©y dùng III.Th¬ng m¹i vµ dÞch vô 10 ngêi trë xuèng HỌC VIÊN TÀI CHÍNH 10 tû ®ång trë xuèng ngêi Tõ 10 ngêi ®Õn 50 ngêi tû ®ång Tõ trªn 10 tû ®ång ®Õn 50 tû ®ång ngêi Tõ trªn 50 ngêi ®Õn 100 ngêi ( Nguån: NghÞ ®Þnh sè 56/2009/N§-CP ngµy 30/06/2009). 1.1.1.2.§Æc ®iÓm doanh nghiÖp nhá vµ võa. * DNNVV n¨ng ®éng,s¸ng t¹o, linh ho¹t trong kinh doanh, nh¹y bÐn víi sù thay ®æi cña thÞ trêng. Doanh nghiÖp nhá vµ võa cã quy m« nhá, bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ, ®¬n gi¶n; sè lîng c¸n bé nh©n viªn kh«ng nhiÒu nªn nh÷ng doanh nghiÖp nµy rÊt chñ ®éng vµ linh ho¹t . DNNVV cã thÓ chñ ®éng t×m kiÕm thÞ trêng, nh÷ng thÞ trêng mµ tÝnh c¹nh tranh lµ cha cao nhng ®em l¹i lîi nhuËn nhanh chãng. Víi c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ chi phÝ vèn bá ra lµ kh«ng nhiÒu do vËy mµ doanh nghiÖp cã thÓ chuyÓn híng s¶n xuÊt khi lÜnh vùc kinh doanh hiÖn t¹i gÆp khã kh¨n.§Æc biÖt lµ kh«ng chÞu ¶nh háng lín vµ dÔ phôc håi so víi doanh nghiÖp lín. * Kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña DNNVV bÞ h¹n chÕ. Doanh nghiÖp nhá vµ võa cã n¨ng lùc tµi chÝnh thÊp: nguån vèn tù cã Ýt, quy m« vèn nhá ,lîng vèn bá ra ®Çu t cho trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ kh«ng nhiÒu. MÆt kh¸c, viÖc huy ®éng vèn cña DNNVV trªn thÞ trêng còng bÞ h¹n chÕ: thêng Ýt cã tµi s¶n ®¶m b¶o cho c¸c kho¶n vay, viÖc h¹ch to¸n kinh doanh, lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cßn nhiÒu sai sãt g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c vay vèn. N¨ng lùc tµi chÝnh thÊp thªm vµo ®ã lµ viÖc huy ®éng vèn trªn thÞ trêng tµi chÝnh cã nhiÒu khã kh¨n khiÕn DNNVV lu«n ë trong t×nh tr¹ng thiÕu vèn ,cïng víi ®ã lµ c¬ héi kinh doanh còng gi¶m xuèng, lîi nhuËn thu ®ù¬c còng gi¶m, khi më réng s¶n xuÊt kinh doanh còng bÞ h¹n chÕ. *DNNVV cã thÓ nhanh chãng thay ®æi thiÕt bÞ c«ng nghÖ. Do ®Æc ®iÓm lîng vèn bá ra kh«ng lín, do vËy mµ doanh nghiÖp nhá vµ võa cã thÓ nhanh chãng chuyÓn híng s¶n xuÊt kinh doanh ®Çu t d©y chuyÒn trang thiÕt bÞ míi, ®Çu t vµo linh vùc mµ doanh nghiÖp thÊy r»ng cã thÓ thu håi vèn, lîi nhuËn thu ®îc nhanh chãng. Sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña khoa häc c«ng nghÖ, DNNVV còng ph¶i lu«n ®Çu t thay ®æi trang thiÕt bÞ, hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së vËt chÊt kü thuËt, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, hiÖu qu¶ qu¶n lý,cïng víi ®ã lµ n©ng cao tÝnh c¹nh SV TRẦN THỊ VÂN.CQ47/15.02 2 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIÊN TÀI CHÍNH tranh trªn thÞ trêng, vµ môc tiªu lµ n©ng cao lîi nhuËn, gi¸ trÞ cña doanh nghiÖp. *DNNVV ë níc ta cã c¬ së vËt chÊt kü thuËt, c«ng nghÖ l¹c hËu. Nguyªn nh©n do: nguån vèn mµ doanh nghiÖp nhá vµ võa bá ra ®Çu t kinh doanh kh«ng nhiÒu, viÖc tiÕp cËn víi nguån vèn tÝn dông gÆp nhiÒu khã kh¨n, ®Æc biÖt lµ tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®Ó thay ®æi trang thiÕt, d©y truyÒn s¶n xuÊt. C«ng nghÖ l¹c hËu cïng víi tr×nh ®é qu¶n lý cha cao khiÕn doanh nghiÖp gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong viÖc c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t nø¬c ngoµi( nguån vèn lín,trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, tr×nh ®é qu¶n lý tèt, ®éi ngò nh©n viªn cã tr×nh ®é cao). * Nhu cÇu vèn kinh doanh lín. Khã kh¨n lín nhÊt ®èi víi doanh nghiÖp nhá vµ võa hiÖn nay chÝnh lµ khã kh¨n vÒ vèn. Khã kh¨n vÒ vèn cïng víi ®ã lµ khã kh¨n vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt, c«ng nghÖ, khã kh¨n vÒ c«ng t¸c qu¶n lý,®éi ngò c¸n bé cã chÊt lîng.Cã thÓ nãi, nhu cÇu vèn kinh doanh cña DNNVV lµ rÊt lín:Vèn ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n.Vèn vay ng¾n h¹n phôc vô cho doanh nghiÖp trong viÖc bæ sung vèn lu ®éng: nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu ®Çu vµo.Vèn vay dµi h¹n dïng ®Ó tµi trî cho tµi s¶n cè ®Þnh, më réng s¶n xuÊt kinh doanh. Do vËy viÖc huy ®éng ®ñ vèn ®¶m b¶o v÷ng ch¾c cho ho¹t ®éng thêng xuyªn liªn tôc cña doanh nghiÖp,n©ng cao lîi nhuËn, më réng s¶n xuÊt kinh doanh vµ v¬n ra tÇm quèc tÕ. *Kh«ng ®ñ n¨ng lùc ®Ó ®¸p øng nhu cÇu chÊt lîng cao, khã kh¨n trong n©ng cao n¨ng suÊt, hiÖu qu¶ kinh doanh. Tõ ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp nhá vµ võa, cïng víi sè lîng lín cña lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµy,cã thÓ nãi doanh nghiÖp nhá vµ võa chÝnh lµ thÞ trêng ®Çy triÓn väng cña c¸c NHTM. 1.1.1.3.Vai trß cña doanh nghiÖp nhá vµ võa. Doanh nghiÖp nhá vµ võa ®ãng gãp vai trß to lín trong nÒn kinh tÕ, víi mét sè lîng ®«ng ®¶o, ho¹t ®éng ®a d¹ng phong phó trong nhiÒu lÜnh vùc, mäi thµnh phÇn kinh tÕ. Cã thÓ thÊy vai trß cña DNNVV ë c¸c mÆt: *Doanh nghiÖp nhá vµ võa gãp phÇn thu hót tèi ®a mäi nguån lùc, t¹o viÖc lµm víi chi phÝ thÊp, gi¶i quyÕt n¹n thÊt nghiÖp. Doanh nghiÖp nhá vµ võa chiÕm mét sè lîng lín do vËy mµ sè lao ®éng tham gia s¶n xuÊt còng kh«ng ph¶i lµ nhá, tr×nh ®é ngêi lao ®éng trong lÜnh vùc nµy thêng kh«ng cao( cÇn nhiÒu lao ®éng phæ th«ng ), phï hîp víi tr×nh ®é ngêi lao ®éng ë c¸c ®Þa ph¬ng, c¸c tØnh, thu hót tèi ®a mäi nguån lùc. SV TRẦN THỊ VÂN.CQ47/15.02 3 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIÊN TÀI CHÍNH §Þa bµn ho¹t ®éng cña DNNVV réng kh¾p, DNNVV cã ë c¸c tØnh thµnh c¸c ®Þa ph¬ng khai th¸c sö dông tiÒm n¨ng, sö dông lao ®éng díi nhiÒu h×nh thøc: lao ®éng chÝnh thøc, lao ®éng thêi vô, thuª gia c«ng t¹i nhµ,t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, gi¶i quyÕt n¹n th©t nghiÖp, h¹n chÕ tÖ n¹n x· héi, n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n. * Gi÷ vai trß æn ®Þnh nÒn kinh tÕ: Doanh nghiÖp nhá vµ võa chÝnh lµ nhµ thÇu phô cho c¸c doanh nghiÖp lín: nhËn c¸c hîp ®ång tõ doanh nghiÖp lín, nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu, gia c«ng s¶n phÈm. Doanh nghiÖp nhá vµ võa kh«ng chÞu ¶nh hëng lín tõ biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ, ®iÒu mµ doanh nghiÖp lín kh«ng lµm ®îc, khi x¶y ra biÕn ®éng doanh nghiÖp nhá vµ võa vÉn chñ ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tiÕp tôc cung øng hµng ho¸, s¶n phÈm cho thÞ trêng trong khi doanh nghiÖp lín thêng ph¶i chÞu khñng ho¶ng, gi¸n ®o¹n kinh doanh thËm chÝ lµ ph¸ s¶n hay gi¶i thÓ. *DNNVV gãp phÇn h×nh thµnh mèi liªn kÕt víi c¸c doanh nghiÖp lín,c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ. Doanh nghiÖp nhá vµ võa chÝnh lµ cÇu nèi gi÷a c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ: DNNVV, doanh nghiÖp lín, doanh nghiÖp siªu nhá. DNNVV chÝnh lµ nhµ thÇu phô cho c¸c doanh nghiÖp lín, gãp phÇn gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng qu¸ t¶i cña doanh nghiÖp lín. *DNNVV thóc ®Èy kinh tÕ n«ng th«n, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo híng hiÖn ®¹i. DNNVV gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng ®Þa ph¬ng, t¨ng nguån thu tõ thuÕ cho ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng. N©ng cao ®êi sèng nh©n d©n, chuyÓn dÞch kinh tÕ ngµnh sang híng hiÖn ®¹i: t¨ng tØ träng c«ng nghiÖp dÞch vô, gi¶m tØ träng n«ng nghiÖp. Ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhá vµ võa chÝnh lµ môc tiªu träng t©m trong chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi cña chÝnh phñ. NhiÖm vô quan träng trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸, ®a ®Êt níc héi nhËp nhanh víi nÒn kinh tÕ khu vùc vµ quèc tÕ. 1.1.2.Ho¹t ®éng cho vay ®èi víi doanh nghiÖp nhá vµ võa cña NHTM. 1.1.2.1.Kh¸i niÖm ho¹t ®éng cho vay cña ng©n hµng th¬ng m¹i. Ho¹t ®éng cho vay lµ mét phÇn ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng .§©y lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô c¬ b¶n cña ng©n hµng, lµ ho¹t ®éng kinh doanh SV TRẦN THỊ VÂN.CQ47/15.02 4 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIÊN TÀI CHÍNH chñ yÕu cña ng©n hµng, ho¹t ®éng nµy thu lîi nhuËn bï ®¾p chi phÝ phÝ tõ huy ®éng vèn, chi phÝ qu¶n lý, c¸c chi phÝ kh¸c.Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ng©n hµng cho thÊy ho¹t ®éng cho vay mang l¹i lîi nhuËn lín , chiÕm tØ träng lín nhÊt . Cho vay lµ ho¹t ®éng chñ yÕu cña ng©n hµng th¬ng m¹i. Cã nhiÒu ®Þnh nghÜa vµ kh¸i niÖm vÒ cho vay.Theo quyÕt ®Þnh 1627/2001/Q§-NHNN cña Thèng ®èc ng©n hµng Nhµ Níc ®· ®a ra kh¸i niÖm cho vay. “ Cho vay lµ mét h×nh thøc cÊp tÝn dông, theo ®ã tæ chøc tÝn dông giao cho kh¸ch hµng sö dông mét kho¶n tiÒn ®Ó sö dông vµo môc ®Ých vµ thêi gian nhÊt ®Þnh theo tho¶ thuËn víi nguyªn t¾c cã hoµn tr¶ c¶ gèc lÉn l·i”. 1.1.2.2.C¸c h×nh thøc cho vay ®èi víi doanh nghiÖp nhá vµ võa. a. Ph©n lo¹i theo thêi h¹n cho vay + Cho vay ng¾n h¹n: lµ hÝnh thøc cho vay cã thêi gian ng¾n , díi mét n¨m. §îc sö dông ®Ó bæ sung vèn lu ®éng thiÕu hôt t¹m thêi. + Cho vay trung h¹n: lµ h×nh thøc cho vay cã thêi h¹n 1-5 n¨m thêng ®îc sö dông ®Ó ®Çu t mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh, c¶i tiÕn trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng , + Cho vay dµi h¹n: lµ h×nh thøc cho vay cã thêi h¹n dµi tõ 5 n¨m trë lªn.Cã thêi h¹n tèi ®a cã thÓ lµ 20-30 n¨m. §¸p øng nh÷ng nhu cÇu cho dµi h¹n cña doanh nghiÖp. b. Ph©n lo¹i theo h×nh thøc cÊp tiÒn vay: Cho vay thÕ chÊp, cÇm cè tµi s¶n. Cho vay b¶o l·nh: Cho vay b¶o l·nh lµ cam kÕt b»ng v¨n b¶n cña tæ chøc tÝn dông ( bªn b¶o l·nh) víi bªn cã quyÒn ( bªn nhËn b¶o l·nh ) vÒ viÖc thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh thay cho kh¸ch hµng( bªn ®îc b¶o l·nh) khi kh¸ch hµng kh«ng thùc hiÖn hoÆc kh«ng thùc hiÖn ®óng nghÜa vô ®· cam kÕt víi bªn nhËn b¶o l·nh. Kh¸ch hµng ph¶i nhËn nî vµ hoµn tr¶ cho tæ chøc tÝn dông sè tiÒn ®· tr¶ thay. Cho vay tÝn chÊp: lµ h×nh thøc cho vay kh«ng cã tµi s¶n ®¶m b¶o ë ®©y cho vay b»ng sù tÝn nhiÖm, sù tin tëng cña ng©n hµng ®èi víi kh¸ch hµng. ChiÕt khÊu chøng tõ cã gi¸: ChiÕt khÊu chøng tõ cã gi¸ lµ mét nghiÖp vô tÝn dông ng¾n h¹n ®îc thùc hiÖn díi h×nh thøc chuyÓn nhîng quyÒn së h÷u chøng tõ cã gi¸ cho ng©n hµng ®Ó nhËn mét kho¶n tiÒn b»ng mÖnh gi¸ trõ ®i chiÕt khÊu. SV TRẦN THỊ VÂN.CQ47/15.02 5 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIÊN TÀI CHÍNH Cho vay thÊu chi: lµ h×nh thøc cÊp tÝn dông cña tæ chøc tÝn dông cho kh¸ch hµng chi vît sè tiÒn cña m×nh trªn tµi kho¶n tiÒn göi thanh to¸n, l·i suÊt cho vay thêng ®uîc tÝnh theo ngµy. Cho vay theo dù ¸n ®Çu t: Kh¸ch hµng thùc hiÖn c¸c kho¶n vay ®Ó ®Çu t cho s¶n xuÊt, kinh doanh, dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn. Cho thuª tµi chÝnh: Cho thuª tµi chÝnh lµ mét ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n th«ng qua viÖc cho thuª m¸y mãc thiÕt bÞ, ph¬ng tÞªn vËn chuyÓn vµ c¸c bÊt ®éng s¶n trªn c¬ së hîp ®ång gi÷a bªn thuª vµ bªn cho thuª. 1.1.2.3.Vai trß ho¹t ®éng cho vay ®èi víi doanh nghiÖp nhá vµ võa. Ho¹t ®éng cho vay ®ãng vai trß rÊt quan träng trong ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nãi chung vµ doanh nghiÖp nhá vµ võa nãi riªng. Ho¹t ®éng cho vay gióp doanh nghiÖp cã ®îc nguån vèn bæ sung cho s¶n xuÊt, bæ sung kip thêi sù thiÕu hôt vèn t¹m thêi, ®¸p øng vèn phôc vô cho më réng s¶n xuÊt kinh doanh.§ång thêi víi ng©n hµng th¬ng m¹i, ho¹t ®éng cho vay gióp ng©n hµng thu ®îc lîi nhuËn, më réng s¶n xuÊt, n©ng cao vÞ thÕ vµ gi¸ trÞ cña ng©n hµng, thóc ®Èy hÖ thèng ng©n hµng ph¸t triÓn, ®æi míi c¬ chÕ, chÝnh s¸ch. §Ó thÊy vai trß cña ho¹t ®éng cho vay ®èi víi DNNVV chóng ta ®i vµo mét sè vai trß cô thÓ cña ho¹t ®éng nµy: *Ho¹t ®éng cho vay ®¶m b¶o ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhá vµ võa ®îc liªn tôc. Ho¹t ®éng DNNVV lu«n cÇn bæ sung vèn lu ®éng (mua nguyªn, nhiªn vËt liÖu..), doanh nghiÖp lu«n cã nhu cÇu thay ®æi trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m chi phÝ qu¶n lý, chi phÝ kh¸c..Vèn tÝn dông gãp phÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho DNNVV ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n, mua s¾m thiÕt bÞ , m¸y mãc, c¶i tiÕn ph¬ng thøc kinh doanh. * Ho¹t ®éng cho vay n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp nhá vµ võa. Khi tiÕn hµnh vay vèn tÝn dông cña NHTM, tæ chøc tÝn dông, doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn ®óng c¸c nghÜa vô cña m×nh trong hîp ®ång: vèn sö dông ®óng môc ®Ých, cã ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kh¶ thi,ho¶n tr¶ gèc, tr¶ l·i ®óng kú. Do vËy mµ n©ng cao ®îc tr¸ch nhiÖm cña DNNVV trong viÖc sö dông vèn, tiÕn hµnh kinh doanh, ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i sö dông vèn cã hiÖu qu¶, tû suÊt lîi nhuËn lín h¬n chi phÝ tr¶ l·i cho ng©n hµng. SV TRẦN THỊ VÂN.CQ47/15.02 6 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIÊN TÀI CHÍNH Trong qóa tr×nh vay, NHTM lu«n kiÓm tra gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña DNNVV, ng©n hµng yªu cÇu doanh nghiÖp ph¶i sö dông vèn ®óng môc ®Ých vµ cã hiÖu qu¶. * Ho¹t ®éng cho vay gãp phÇn h×nh thµnh c¬ cÊu vèn tèi u cho doanh nghiÖp nhá vµ võa, t¨ng hiÖu qu¶ sö dông vèn vay, vèn chñ. DNNVV tiÕn hµnh kinh doanh víi nguèn vån chñ kh«ng lín, chñ yÕu sö dông nhiÒu vèn vay. Sö dông ®ßn bÈy kinh doanh lín ®Ó tèi u ho¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn. Mét c¬ cÊu vèn hîp lý (vèn chñ vµ vèn vay),c¬ cÊu vèn hîp DNNVV cã thÓ tr¶ ®ù¬c kho¶n nî ng©n hµng khi ®Õn h¹n, ®ñ lîng vèn, chñ ®éng s¶n xuÊt kinh doanh .T¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, tèi ®a ho¸ gi¸ trÞ. 1.2 quy m« vµ hiÖu qu¶ cho vay doanh nghiÖp nhá vµ võa cña Ng©n hµng th¬ng m¹i. 1.2.1.Quan niÖm vÒ hiÖu qu¶ cho vay. HiÖu qu¶ cho vay lµ sù ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng (DNNVV) vÒ vèn vay phï hîp víi ®Þnh híng ph¸t triÓn cña ®Þa ph¬ng còng nh cña Nhµ Níc, ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn còng nh môc tiªu kinh doanh v× lîi nhuËn cña ng©n hµng vµ ®¸p øng kÞp thêi ®Çy ®ñ nhu cÇu vay vèn hîp lý cña doanh nghiÖp ®ång thêi t¹o t©m lý tho¶i m¸i cho kh¸ch hµng khi tiÕn hµnh giao dÞch víi ng©n hµng. HiÖu qu¶ cho vay ®îc xem xÐt trªn ph¬ng diÖn kinh tÕ ( thu nhËp ), vµ x· héi (môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Þa ph¬ng, Nhµ Níc).Chóng ta ®i xem xÐt hiÖu qu¶ cho vay díi gãc ®é cña 3 chñ thÓ tham gia vµo quan hÖ tÝn dông: NHTM, DN vµ nÒn kinh tÕ. Víi nÒn kinh tÕ: hiÖu qu¶ cho vay ®ùoc coi lµ hiÖu qu¶ khi nã thóc ®Èy ho¹t ®éng s¶n xuÊt, t¹o nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm, æn ®Þnh lu th«ng tiÒn tÖ, thay ®æi c¬ cÊu kinh tÕ theo híng hiÖn ®¹i, hµi hoµ mèi quan hÖ t¨ng trëng kinh tÕ vµ t¨ng trëng tÝn dông. Víi Doanh nghiÖp: Kho¶n vay hiÖu qu¶ khi nã ®¸p øng ®ù¬c nhu cÇu vÒ vèn, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng s¶n xuÊt, ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, ®¹t ®îc môc tiªu vµ kÕ ho¹ch ®Ò ra. Víi NHTM: Kho¶n vay cã hiÖu qu¶ khi ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thu håi vèn, thu ®îc lîi nhuËn cao, kh¼ n¨ng thu l·i t¨ng thÞ phÇn, thùc hiÖn c¸c môc tiªu, chÝnh s¸ch trong tõng thêi kú. SV TRẦN THỊ VÂN.CQ47/15.02 7 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIÊN TÀI CHÍNH 1.2.2.Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ cho vay doanh nghiÖp nhá vµ võa. 1.2.2.1.§èi víi nÒn kinh tÕ. Ho¹t ®éng cho vay cã hiÖu qu¶ kh«ng chØ t¸c ®éng tÝch cùc tíi kinh tÕx· héi mµ cßn tíi c¶ DN, NHTM. HiÖu qu¶ cho vay ®îc n©ng cao th× hiÖu qu¶ sö dông vèn cña nÒn kinh tÕ còng sÏ ®îc n©ng cao: t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, gi¶i quyÕt thÊt nghiÖp, thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh, lu th«ng hµng ho¸, gãp phÇn gi¶i quyÕt tèt t¨ng trëng kinh tÕ-tÝn dông ng©n hµng. 1.2.2.2.§èi víi doanh nghiÖp. Vai trß to lín cña DNNVV trong ph¸t triÓn kinh tÕ lµ kh«ng thÓ phñ nhËn, ph¸t triÓn DNNVV, n©ng cao søc c¹nh tranh còng chÝnh lµ n©ng cao n¨ng lùc néi t¹i cña nÒn kinh tÕ. HiÖu qu¶ cña c¸c kho¶n vay sÏ lµ ®iÒu kiÖn tèt ®Ó DNNVV ho¹t ®éng kinh doanh: h¹n møc cho vay phï hîp, l·i suÊt hîp lý, ®éi ngò nh©n viªn ng©n hµng cã chuyªn m«n vµ nhiÖt t×nh.. lµ ®éng lùc gióp DNNVV ho¹t ®éng hiÖu qu¶,c¶i tiÕn kü thuËt, n©ng cao n¨ng suÊt, n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý, søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng. 1.2.2.3.§èi víi ng©n hµng th¬ng m¹i. §¶m b¶o ho¹t ®éng cña ng©n hµng: b¶o toµn vèn kinh doanh, lµm ¨n cã lîi nhuËn. HiÖn nay, sè lîng c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i lµ rÊt lín.TÝnh c¹nh tranh trong m«i trêng nµy còng kh¾c nghiÖt.Thªm vµo ®ã lîi nhuËn thu ®îc tõ mét kho¶n vay lµ nhá trong khi chi phÝ vèn bá ra lµ lín chØ cÇn mét vµi kho¶n vay kh«ng thu h«× ®îc nî th× ng©n hµng sÏ kh«ng thu ®îc lîi nhuËn, thua lç cµng nhiÒu kho¶n vay nh vËy th× ng©n hµng sÏ ®èi mÆt víi nguy c¬ ph¸ s¶n. ChÝnh v× thÕ n©ng cao hiÖu qu¶ kho¶n vay lµ rÊt cÇn thiªt. N©ng cao hiÖu qu¶ kho¶n cña NHTM th«ng qua x©y dùng ®ù¬c quy tr×nh cho vay tèi u, hiÖn ®¹i hãa c¬ së vËt chÊt, n©ng cao n¨ng lùc ®éi ngò c¸n bé , n©ng cao chÊt lîng phôc vô kh¸ch hµng, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ môc tiªu cuèi cïng lµ gia t¨ng lîi nhuËn vµ gi¸ trÞ cña ng©n hµng. 1.2.3.C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cho vay 1.2.3.1.C¸c chØ tiªu ®Þnh tÝnh. VÒ phÝa Nhµ Níc, cÇn x©y dùng hÖ thèng v¨n b¶n, c¸c quy ph¹m ph¸p luËt chÆt chÏ, thñ tôc giÊy tê ®¬n gi¶n, gän nhÑ t¹o ®iÒu kiÖn cho ng©n hµng vµ kh¸ch hµng tiÕn hµnh lµm thñ tôc vay vèn mét c¸ch nhanh chãng thuËn SV TRẦN THỊ VÂN.CQ47/15.02 8 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIÊN TÀI CHÍNH tiÖn.Thñ tôc rêm rµ, g©y c¶n trë khã kh¨n cho kh¸ch hµng vay vèn , g©y ¶nh hëng kh«ng nhá tíi ho¹t ®éng cña kh¸ch hµng, ®ång thêi lµ h×nh ¶nh cña ng©n hµng trong m¾t kh¸ch hµng. VÒ phÝa kh¸ch hµng( Doanh nghiÖp nhá vµ võa) cÇn ph¶i cung cÊp ®Çy ®ñ chÝnh x¸c, kÞp thêi c¸c th«ng tin cña doanh nghiÖp cho ng©n hµng : b¸o c¸o tµi chÝnh hµng quý, hµng n¨m, ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh, t×nh h×nh huy ®éng vèn cña doanh nghiÖp, d nî cña doanh nghiÖp. VÒ phÝa ng©n hµng: x©y dùng mét quy tr×nh cho vay hîp lý, ®¶m b¶o thùc hiÖn thuËn lîi nhÊt cho kh¸ch hµng trong khi vÉn ®¶m b¶o ®îc an toµn cho ho¹t ®éng cña ng©n hµng.N©ng cao chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn, nhÊt lµ th¸i ®é phôc vô cña nh©n viªn ®èi víi kh¸ch hµng.Tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ cho vay: h¹n møc cho vay tèi ®a víi mét kh¸ch hµng, nhãm kh¸ch hµng, ®a d¹ng ho¸ c¸c ®èi tîng kh¸ch hµng nh»m ph©n t¸n rñi ro. 1.2.3.2.C¸c chØ tiªu ®Þnh lîng. * Doanh sè cho vay, doanh sè thu nî, d nî cho vay. Doanh sè cho vay: ph¶n ¸nh tæng gi¸ trÞ c¸c kho¶n cho vay kh¸ch hµng trong kú( th¸ng, quý, n¨m) thÓ hiÖn quy m« cho vay cña ng©n hµng.Doanh sè cho vay qua c¸c n¨m cho thÊy kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch hµng , cho thÊy xu híng tÝn dông lµ më réng hay ®ang bÞ thu hÑp. Doanh sè thu nî: Cho biÕt lîng vèn mµ ng©n hµng thu håi ®îc, cho thÊy kh¶ n¨ng thu håi nî cña ng©n hµng, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng thu nî cña ng©n hµng cã hiÖu qu¶ hay kh«ng. Doanh sè thu nî thÊp cho thÊy nh÷ng nguy hiÓm tiÒm tµng mµ ng©n hµng s¾p gÆp ph¶i, doanh sè thu nî cao ®¶m b¶o môc tiªu, møc ®é an toµn vµ hiÖu qu¶ cña ng©n hµng. D nî cho vay: ph¶n ¸nh lîng vèn mµ kh¸ch hµng cßn nî t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh.Tèc ®é t¨ng trëng d nî cho thÊy quy m« ho¹t ®éng cña ng©n hµng ®ù¬c më réng hay thu hÑp. C¬ cÊu d nî t¨ng trëng ®Òu vµ æn ®Þnh qua c¸c kú, n¨m chøng tá quy m« cho vay t¨ng lªn. *Nî qu¸ h¹n vµ nî xÊu. -Nî qu¸ h¹n. ChØ tØ lÖ nî qu¸ h¹n= Nî qu¸ h¹n/ Tæng d nî ChØ tiªu nµy ®¸nh gÝa kh¶ n¨ng thu håi vèn cña ng©n hµng.Tû lÖ nµy cµng cao chøng tá kh¶ n¨ng thu håi vèn thÊp , chÊt lîng cña c¸c kho¶n vay lµ thÊp vµ ngîc l¹i.§èi víi ng©n hµng ph¶i lu«n duy tr× tû lÖ nµy ë møc ®é hîp lý. SV TRẦN THỊ VÂN.CQ47/15.02 9 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIÊN TÀI CHÍNH -Nî xÊu. Nî xÊu bao gåm :Nî thuéc nhãm 3 ( nî díi tiªu chuÈn), nî nhãm 4 (Nî nghi ngê) vµ nî nhãm 5( nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn) . Tû lÖ nî xÊu=Nî xÊu/ tæng d nî. Tû lÖ nî xÊu cµng thÊp chøng tá kh¶ n¨ng thu håi vèn cña ng©n hµng tèt, chÊt lîng cña c¸c kho¶n vay tèt, cßn tû lÖ nî xÊu cao ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thu håi vèn kÐm, chÊt lîng c¸c kho¶n cho vay thÊp. *Vßng quay vèn tÝn dông. Vßng quay vèn tÝn dông=Tæng doanh sè thu nî/ D nî b×nh qu©n. Vßng quay vèn tÝn dông cho thÊy tèc ®é lu©n chuyÓn cña vèn tÝn dông lµ nhanh hay chËm.Cho thÊy vèn tÝn dông quay ®îc bao nhiªu vßng. Vßng quay vèn tÝn dông cho thÊy kh¶ n¨ng thu håi vèn, cho vay nhanh hay chËm.Vßng quay vèn tÝn dông cao lîi nhuËn ng©n hµng thu ®îc t¨ng lªn, ®ång thêi chøng tá c¸c doanh nghiÖp nµy sö dông vèn vay cã hiÖu qu¶. *HiÖu suÊt sö dông vèn HiÖu suÊt sö dông vèn= Tæng d nî/ Tæng nguån vèn huy ®éng. HÖ sè cho biÕt bao nhiªu phÇn tr¨m vèn huy ®éng ®îc sö dông. §¸nh gÝa mét phÇn hiÖu qu¶ cho vay. HÖ sè thÊp chøng tá viÖc cho vay cha tèt, nguån vèn huy ®éng d thõa cao, t¨ng chi phÝ, gi¶m lîi nhuËn cña ng©n hµng.Ng©n hµng ph¶i duy tr× tØ lÖ ë møc ®é hîp lý, ®¶m b¶o an toµn, thu ®îc lîi nhuËn tèi ®a. *Thu nhËp tõ ho¹t ®éng. Tû lÖ lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng cho vay= Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng cho vay/ Lîi nhuËn thu ®îc tõ ho¹t ®éng. ChØ tiªu nµy ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng cho vay chiÕm tû träng bao nhiªu trong tæng lîi nhuËn cña ng©n hµng. §©y lµ chØ tiªu quan träng nhÊt trong ho¹t ®éng cña ng©n hµng. ChØ tiªu nµy cao chøng tá ho¹t ®éng cho vay ®ãng gãp lîi nhuËn lµ lín, vµ ngîc l¹i chØ tiªu nµy nhá chøng tá ho¹t ®éng nµy ®ãng gãp lîi nhuËn lµ nhá. 1.3 nh©n tè ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ cho vay. 1.3.1.Nh©n tè chñ quan. 1.3.1.1. ChÝnh s¸ch tÝn dông cña ng©n hµng th¬ng m¹i. ChÝnh s¸ch tÝn dông bao gåm: giíi h¹n cho vay ®èi víi mét kh¸ch hµng, kú h¹n cña c¸c kho¶n tÝn dông, l·i suÊt cho vay, lÖ phÝ, c¸c lo¹i cho vay thùc SV TRẦN THỊ VÂN.CQ47/15.02 10 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIÊN TÀI CHÍNH hiÖn, ®¶m b¶o vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ng©n hµng, c¸ch xö lý c¸c kho¶n nî cã vÊn ®Ò. §èi víi mçi ng©n hµng, ho¹t ®éng tÝn dông lu«n chiÕm tØ träng cao trong c¬ cÊu tµi s¶n thu nhËp vµ còng lµ ho¹t ®éng tiÒm Èn nhiÒu rñi ro.ChÝnh v× vËy ng©n hµng cÇn x©y dùng mét chÝnh s¸ch tÝn dông nhÊt qu¸n phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña tõng ng©n hµng, nh»m môc tiªu an toµn vµ sinh lêi. Mét chÝnh s¸ch tÝn dông ®îc coi lµ hoµn thiÖn nÕu nã phï hîp víi tæng thÓ cña ng©n hµng trong tõng thêi kú, thùc hiÖn ®Þnh híng tÝn dông cña ng©n hµng,®¸p øng ®îc nhu cÇu vèn cña nÒn kinh tÕ. ChÝnh s¸ch tÝn dông bao gåm: ChÝnh s¸ch kh¸ch hµng,chÝnh s¸ch l·i suÊt, chÝnh s¸ch b¶o ®¶m tÝn dông, chÝnh s¸ch ®èi víi tµi s¶n cã vÊn ®Ò. 1.3.1.2.Quy tr×nh cho vay. Quy tr×nh cho vay lµ nh÷ng nguyªn t¾c, quy ®Þnh cña ng©n hµng trong cho vay .Mét quy tr×nh cho vay hîp lý , phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt , ®¶m b¶o kh¸ch hµng cã ®îc ®Çy ®ñ th«ng tin . 1.3.1.3.ChÊt lîng ®éi ngò c¸n bé cña ng©n hµng. Nh©n tè con ngêi quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña c¸c doanh nghiÖp vµ ng©n hµng còng kh«ng ph¶i lµ mét ngo¹i lÖ. C¸n bé ng©n hµng lµ ngêi trùc tiÕp tiÕp xóc víi kh¸ch hµng, thÈm ®Þnh cho vay, lËp tê tr×nh, ra quyÕt ®Þnh,nÕu c¸n bé ng©n hµng cã ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp tr×nh ®é chuyªn m«n cao sÏ lµ lý tëng cho ho¹t ®éng cho vay. C¸n bé ng©n hµng sÏ lµm viÖc hiÖu qu¶ cao, tèc ®é thùc hiÖn c«ng viÖc nhanh, ®ång thêi lµ ®¶m b¶o an toµn cho mãn vay, tr¸nh ®îc c¸c rñi ro cho ng©n hµng. Tuy nhiªn, vÉn tån t¹i nh÷ng nguyªn nh©n lµm cho yÕu tè con ngêi ¶nh hëng kh«ng tèt tíi ho¹t ®éng vµ h×nh ¶nh cña ng©n hµng; nh nh©n viªn, c¸n bé tÝn dông vi ph¹m ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, ®ßi hoa hång, phÇn tr¨m, cè t×nh c¶n trë kÐo dµi thêi gian, lµm sai sù thËt.C¸n bé tÝn dông cã quan niÖm b¶o thñ, hµnh ®éng mang tÝnh chÊt c¶m tÝnh, thãi quen.. 1.3.1.4.HÖ thèng th«ng tin tÝn dông: HÖ thèng th«ng tin tÝn dông cÇn nhanh chãng, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi,gióp ng©n hµng ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n víi kh¸ch hµng, n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý, n¨ng lùc chuyªn m«n. Nh÷ng th«ng tin bao gåm: th«ng tin tµi chÝnh, uy tÝn, tr×nh ®é qu¶n lý, n¨ng lùc ph¸p lý, th«ng tin kinh tÕ x· héi. 1.3.2.Nh©n tè kh¸ch quan. SV TRẦN THỊ VÂN.CQ47/15.02 11 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIÊN TÀI CHÍNH 1.3.2.1.¶nh hëng tõ phÝa kh¸ch hµng. Mét lµ, t×nh h×nh tµi chÝnh cña DNNVV.T×nh h×nh tµi chÝnh lµ c¬ së ®Ó ng©n hµng ®a ra quyÕt ®Þnh cho vay ®èi víi DN, ®a ra h¹n møc cho vay ®èi víi doanh nghiÖp, quyÕt ®Þnh më réng hay thu hÑp cho vay.. Hai lµ, sö dông vèn vay cña DNNVV. Kh¸ch hµng chØ ®îc vay khi sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých, cã ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh kh¶ thi.Trong qu¸ tr×nh kinh doanh, ng©n hµng lu«n gi¸m s¸t , ®¶m b¶o cho kh¸ch hµng sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých vµ cã hiÖu qu¶. Ba lµ, HÖ thèng qu¶n lý, thñ tôc giÊy tê, b¸o c¸o tµi chÝnh, hÖ thèng kÕ to¸n,, kiÓm tra gi¸m s¸t trong ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Bèn lµ, hÖ thèng th«ng tin trong doanh nghiÖp, N¨m lµ, tr×nh ®é khoa häc c«ng nghÖ ë DNNVV: thêng l¹c hËu, ¶nh hëng tãi kh¶ n¨ng c¹nh tranh còng nh viÖc ®Þnh gi¸ tµi s¶n cho vay cña ng©n hµng. S¸u lµ, tr×nh ®é, ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp cña ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n viªn. Nh©n tè con ngêi ¶nh hëng ®¸ng kÓ tíi viÖc më réng cho vay cña NHTM ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. B¶y lµ, uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. DN cã uy tÝn cao th× cã c¬ héi hëng nhiÒu u ®·i ®èi víi ng©n hµng: vèn, l·i suÊt, thêi h¹n cho vay. 1.3.2.2.T¸c ®éng cña m«i trêng ph¸p lý. HÖ thèng ph¸p lý cã ¶nh hëng lín ®èi víi ho¹t ®éng cho vay. Nã lµ c¬ së cho ng©n hµng ®a ra quyÕt ®Þnh cho vay. HÖ thèng ph¸p lý hoµn chØnh vµ ®ång bé ®em l¹i hiÖu qu¶ cao cho ho¹t ®éng cña ng©n hµng, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ tÝn dông gi÷a ng©n hµng vµ doanh nghiÖp. Ngîc l¹i, m«i trêng ph¸p lý thiÕu ®ång bé, kh«ng hoµn chØnh, g©y khã kh¨n cho ng©n hµng vµ doanh nghiÖp, tiÒm Èn nhiÒu rñi ro trong ho¹t ®éng tÝn dông cña NHTM. 1.3.2.3.Nh©n tè thuéc vÒ m«i trêng kinh tÕ- x· héi. M«i trêng kinh tÕ – x· héi cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông vµ nhu cÇu vay vèn trong nÒn kinh tÕ. Kinh tÕ x· héi æn ®Þnh, m«i trêng kinh doanh thuËn lîi, nhu cÇu tiªu dïng t¨ng cao.. lµ ®iÒu kiÖn cho doah nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh, ®¹t lîi nhuËn cao. NÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, thu nhËp t¨ng, tiÕt kiÖm t¨ng, nguån vèn cung øng cho thÞ trêng còng t¨ng cao. Ngîc l¹i, khi mµ nÒn kinh tÕ khñng ho¶ng, l¹m ph¸t cao , ho¹t ®éng s¶n xuÊt bÞ thu hÑp, ®Çu t gi¶m, nhu cÇu vèn gi¶m, ho¹t ®éng cho vay còng bÞ thu hÑp. SV TRẦN THỊ VÂN.CQ47/15.02 12 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIÊN TÀI CHÍNH Héi nhËp kinh tÕ quèc tª, më ra c¬ héi cho c¸c ng©n hµng më réng cho vay b»ng néi tÖ, ngo¹i tÖ cho DN trong vµ ngoµi níc. Tuy nhiªn cïng víi ®ã lµ c¹nh tranh vµ th¸ch thøc khi tham gia s©n ch¬i héi nhËp, toµn cÇu hãa. 1.3.2.4.C¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn. C¸c yÕu tè cña m«i trêng tù nhiªn: thiªn t¹i,dÞch bÖnh, h¹n h¸n, mÊt mïa, lò lôt, ¶nh hëng kh«ng nhá tíi ho¹t ®éng cho vay. NÕu ¶nh hëng cña c¸c yÕu tè nµy lµ lín sÏ g©y ¶nh hëng tíi ho¹t ®éng cña c¶ ng©n hµng vµ doanh nghiÖp qua ®ã ¶nh hëng tíi ho¹t ®éng cho vay. Cã thÓ nãi, chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cho vay chÞu ¶nh hëng tõ rÊt nhiÒu yÕu tè: ng©n hµng, kh¸ch hµng, m«i trêng ph¸p lý, kinh tÕ- x· héi, ®iÒu kiÖn tù nhiªn. §Ó n©ng cao ho¹t ®éng cho vay ,cÇn ph¶i kÕt hîp mét c¸c hîp lý gi÷a c¸c yÕu tè nµy. SV TRẦN THỊ VÂN.CQ47/15.02 13 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIÊN TÀI CHÍNH Ch¬ng 2: thùc tr¹ng n©ng cao hiÖu qu¶ cho vay doanh nghiÖp nhá vµ võa cña chi nh¸nh NH ABBANK HÀ NỘI. 2.1.kh¸I qu¸t vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh NH ABBANK HÀ NỘI. 2.1.1. Giíi thiÖu vÒ Chi nh¸nh NH ABBank Hà N ội. 2.1.1.1.Qu¸ tr×nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn. ABBANK chi nhánh Hà Nội trực thuộc ngân hàng TMCP An Bình với trụ sở chính tại số 101 Láng Hạ,Đống Đa ,Hà Nội. ABBANK Chi nhánh Hà Nội chính thức hoạt động từ ngày 23/02/2006, sau 7 năm hoạt động ABBANK Hà Nội đã có những bước phát triển ổn định và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Khởi đầu với 03 điểm giao dịch cùng 40 nhân viên, sau 07 năm hoạt động ABBANK Hà Nội đã mở rộng mạng lưới lên 23 điểm giao dịch, bao gồm 01 chi nhánh và 22 phòng giao dịch trên địa bàn Hà Nội. Số lượng nhân sự tại ABBANK Chi nhánh Hà Nội hiện lên tới hơn 370 người với chuyên môn và kỹ năng được đào tạo trên tinh thần phục vụ khách hàng chuyên nghiệp, trung thực và thân thiện. Dự kiến trong năm 2013, ABBANK Hà Nội sẽ khai trương 05 PGD và 03 Quỹ tiết kiệm, nâng tổng số điểm giao dịch tại Hà Nội lên 31 điểm nhằm đáp ứng và phục vụ tối đa nhu cầu của người dân và doanh nghiệp tại địa bàn thủ đô. ABBANK chi nhánh Hà Nội trực thuộc ngân hàng TMCP An Bình với chức năng, nhiệm vụ cơ bản là: Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn dưới các hình thức tiền gửi có kì hạn, chứng chỉ tiền gửi, tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư và phát triển của các tổ chức; vay vốn của ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng khác; cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn nhằm mục đích phát triển kinh tế; chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá; hùn vốn và liên doanh; làm dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng. 2.1.1.2.S¬ ®å tæ chøc cña NH ABBANK chi nh¸nh Hà Nội. SV TRẦN THỊ VÂN.CQ47/15.02 14 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIÊN TÀI CHÍNH a.Ban lãnh đạo. Các thành viên trong Ban giám đốc được bổ nhiệm theo quyết định của Tổng giám đốc NH An Bình Giám đốc chi nhánh điều hành mọi hoạt động của Ban giám đốc, Giám đốc chi nhánh thục hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật và ngân hàng cấp trên và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của chi nhánh. Phó giám đốc là người cố vấn tham mưu trợ giúp Giám đốc trong quá trình quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong phạm vi cho phép ủy nhiệm của Phó giám đốc có quyền thay mặt Giám đốc ra quyết định và chịu trách nhiệm pháp lý trước các quyết định đó. Ngoài ra trong Ban lãnh đạo Chi nhánh có các trưởng phòng,ban, phó phòng, ban do Tổng giám đốc quyết định bổ nhiệm, với quyền hạn do Giám đốc chi nhánh Hà Nội quyết định dựa trên qui định của ABBank. SV TRẦN THỊ VÂN.CQ47/15.02 15 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIÊN TÀI CHÍNH b. Phòng kinh doạnh và dịch vụ Phòng kinh doanh và dịch vụ có các nhiệm vụ sau đây: Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ tín dụng theo phạm vi phân công đúng pháp quy và các quy trình tín dụng: tiếp thị, tìm kiếm khách hàng, dự án, giới thiệu sản phẩm, phân tích thông tin, nhận hồ sơ, xem xét quyết định cho vay, bảo lãnh, hoàn thiện hồ sơ giải ngân và quản lý giải ngân, quản lý kiểm tra sử dụng các khoản vay, theo dõi thu đủ nợ, thu đủ lãi, đến khi tất toán hợp đồng tín dụng với mỗi khách hàng. Thực hiện chiết khấu cho vay cầm cố chứng từ có giá Chịu trách nhiệm marketing tín dụng, tư vấn cho khách hàng sử dụng sản phẩm tín dụng, danh mục về các vấn đề liên quan Quản lý hồ sơ tín dụng theo quy định tổng hợp phân tích, quản lý thông tin và lập các báo cáo về công tác tín dụng. Thực hiện yêu cầu quản lý tín dụng, rủi ro tín dụng của Chi nhánh theo quy định. c. Phòng kế hoạch và nguồn vốn. Tổ chức và điều hành tài sản nợ, tài sản có bằng tiền của chi nhánh để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, an toàn đúng pháp luật. Đảm bảo cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn an toàn, tích cực, bảo đảm khả năng thanh toán, tránh rủi ro kỳ hạn, rủi ro lãi suất, các loại rủi ro nguồn vốn khác. Chủ trì xây dựng các quy trình nghiệp vụ trong công tác điều hành nguồn vốn, tham gia xây dựng quy trình các hoạt động nghiệp vụ khác. Thức hiện cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn, thực hiện trích quỹ bảo lãnh, quỹ dự phòng rủi ro tín dụng theo quy định của NHNN và ABBank. SV TRẦN THỊ VÂN.CQ47/15.02 16 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIÊN TÀI CHÍNH d. . Phòng Kế toán- Ngân quỹ- Tin học Quản lý kế toán, tổ chức thực hiện tổ chức và chỉ đạo việc hạch toán kế toán, phản ánh chính xác trung thực kịp thời, đầy đủ toàn bộ tài sản, nguồn vốn và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Quản lý tài chính, quản lý các loại vốn, quỹ công nợ Trực tiếp nhận tiền gửi của tổ chức kinh tế, huy động vốn dân cư, thực hiện nghiệp vụ tín dụng và một số loại dịch vụ ngân hàng theo sự phân công của Ban giám đốc. Thực hiện các dịch vụ như dịch vụ chuyển tiền, thanh toán thẻ, thu đổi ngoại tệ, thu đổi tiền mặt, ngân quỹ. e.Phòng thanh toán quốc tế Thực hiện các dịch vụ thanh toán quốc tế tại chi nhánh, riêng việc chuyển tiền ra nước ngoài sẽ được thực hiện tại trụ sở chính của ABBank Dịch thuật các chứng từ, tài liệu có liên quan đến lĩnh vực thanh toán quốc tế cho ngân hàng và khách hàng. f. Phòng hành chính Thực hiện công tác hành chính quản trị Thực hiện các mặt tổ chức cán bộ, quản lý lao động, chính sách tiền lương,thưởng, bảo hiểm Tham gia đào tạo cán bộ, huấn luyện, nâng cao tay nghề cho cán bộ công nhân viên, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỳ luật,… Tham gia thực hiện phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, thực hiên công tác hành chính, quản trị, bảo vệ, hậu cần, phục vụ các mặt hoạt động của chi nhánh. SV TRẦN THỊ VÂN.CQ47/15.02 17 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIÊN TÀI CHÍNH g. Ban kiểm tra kiểm soát nội bộ Thực hiện quản lý hồ sơ nhân sự Theo sõi công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu tố, khiếu nại Thực hiện công tác an ninh, bảo vệ chính trị nội bộ  Mối quan hệ giữa các bộ phận: Các bộ phận trong chi nhánh ngân hàng ABBank Hà Nội hoạt động trong mối quan hệ chặt chẽ, gắn bó. Ban giám đốc bao gồm những người có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của mình, có thể điều hành cũng như quản lý các hoạt động của ngân hàng thích ứng tốt với những biến động của thị trường. Khối tín dụng, dịch vụ khách hàng, khối các đơn vị trực thuộc là các bộ phận trực tiếp tạo ra thu nhập, thông qua việc tiến hành các nghiệp vụ huy động và cho vay, trao đổi mua bán ngoại tệ, cung cấp những sản phẩm dịch vụ ngân hàng tới các khách hàng. Quá trình hoạt động của khối này chịu sợ kiểm soát của ban giám đốc thông qua khối quản lý nội bộ và được hỗ trợ bởi các khối hỗ trợ kinh doanh. Khối quản lý nội bộ giúp chi nhánh hoạt động thông suốt, bao gồm đảm bảo cơ sở hạ tầng, máy móc kỹ thuật cho quá trình hoạt động. Khối quản lý nội bộ làm công tác thanh tra kiểm tra quá trình hoạt của các phòng ban sao cho mọi hoạt động của chi nhánh diễn ra đúng quy định của ngành, luật pháp của Nhà nước và trong giới hạn cho phép.Khối hỗ trợ kinh doanh tuy không tham gia kinh doanh nhưng lại là cánh tay đắc lực giúp ban Giám đốc quản lý một cách chi tiết và cụ thể trong nhiều lĩnh vực. Như vậy, mỗi phòng ban đều làm đúng chức năng, nhiệm vụ của mình và phối hợp với nhau từ việc quản lý nhân sự, thông tin, quản lý việc huy động vốn, tài sản, giao dịch với khách hàng… để đảm bảo hoạt động kinh doanh SV TRẦN THỊ VÂN.CQ47/15.02 18 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIÊN TÀI CHÍNH của chi nhánh mình, có thể điều hành cũng như quản lý các hoạt động của ngân hàng thích ứng tốt với những biến động của thị trường. 2.1.2.T×nh h×nh ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh NH ABBank Hà Nội. 2.1.2.1.T×nh h×nh huy ®éng vèn. MÆc dï nÒn kinh tÕ gÆp nhiÒu khã kh¨n trong thêi gian qua, nhng c«ng t¸c huy ®éng vèn cña ng©n hµng ®· ®¹t ®îc nhiÒu kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ.Tæng nguån vèn huy ®éng trong giai ®o¹n 2010-2012 kh«ng ngõng t¨ng lªn vÒ mÆt sè lîng. Ng©n hµng thùc hiÖn duy tr× lîng tiÒn göi cña c¸c kh¸ch hµng truyÒn thång, ®ång thêi t×m kiÕm nhiÒu kh¸ch hµng míi, ®a d¹ng c¸c h×nh thøc tiÒn göi thu hót thªm nhiÒu kh¸ch hµng.T×nh hình huy ®éng vèn cña chi nh¸nh ngân hàng ABBank Hà Nội ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: SV TRẦN THỊ VÂN.CQ47/15.02 19 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIÊN TÀI CHÍNH Bảng 2.1.Tình hình huy động vốn Đơn vị :triệu đồng NĂM CHỈ TIÊU I.Phân theo đối tượng 1.NV huy động từ TCKT 2.NV huy động từ dân cư Tổng Năm 2010 Số tiền Năm 2011 Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Năm 2012 Số tiền Tỷ trọng (%) 2011/2010 Tăng/ giảm (+/-) Tỷ trọng (%) 2012/2011 Tăng/ giảm (+/-) Tỷ trọng (%) 222,181 51.01 301,714 44.48 299,038 34.13 79,533 35.80 -2,676 -0.89 213,365 48.99 376,577 55.52 577,100 65.87 163,212 76.49 200,523 53.25 435,546 100 678,291 100 876,138 100 242,745 55.73 197,847 29.17 49.15 174,71 2 33.38 70,270 83.03 23,135 14.94 242,745 55.73 197,847 29.17 II.Phân theo kỳ hạn 1.Tiền gửi có kỳ hạn 350,913 80.57 523,388 77.16 79.68 698,100 172,47 5 2.Tiền gửi không kỳ hạn 84,633 19.43 154,903 22.84 178,038 20.32 TỔNG 435,546 100 678,291 100 876,138 100 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh NH ABBANK Hà Nội trong n¨m 20010-2012). SV TRẦN THỊ VÂN.CQ47/15.02 20
- Xem thêm -