Tài liệu Luận văn quản trị thực hiện dự án xây dựng của công ty cổ phần đầu tư xây dựng fodacon

  • Số trang: 102 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 62 |
  • Lượt tải: 0
thuvientailieu

Tham gia: 01/02/2018

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN --------------------- QUẢN TRỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG FODACON Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ THU Hà Nội - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi đã đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bằng danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật. Tất cả các hành vi gian lận trong học tập, trong học thuật đang là vấn đề thời sự bị xã hội lên án trong thời gian vừa qua. Chính vì vậy bằng trách nhiệm cá nhân đối với xã hội. Luận văn này được nghiên cứu và thực hiện bởi tác giả cùng với sự hướng dẫn tận tình của TS Nguyễn Thị Thu. Các số liệu nghiên cứu được sử dụng trong luận văn được sử dụng dưới sự cho phép của đơn vị chủ quản. Công trình được thực hiện với dự nỗ lực của bản thân không sao chép từ bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả Nguyễn Văn Đồng LỜI CẢM ƠN Trước tiên tác giả xin trân trọng cảm ơn các thầy, cô giáo trong Trường Đại học Kinh tế Quốc, Viện Đào tạo sau Đại học cùng các giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh đã tạo điều kiện cho tác giả nghiên cứu và hoàn thành luận văn này. Trong thời gian nghiên cứu và hoàn thành luận văn TS Nguyễn Thị Thu đã hướng dẫn hết sức tận tình, cùng những ý kiến hết chỉ dẫn quý báu. Bên cạnh đó là những góp ý của hội đồng khoa rất cụ thể và thiết thực. Tác giả xin cám ơn ban lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư xây dựng FODACON, ban quản lý các dự án khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội đã tạo điều kiện cho tác giả thu thập thông tin, số liệu trong thời gian vừa qua. Sau cùng xin cám ơn bạn bè, đồng nghiệp đã ủng hộ, cho ý kiến để tác giả hoàn thành luận văn đạt kết quả cao. Xin trân trọng cảm ơn! MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ TÓM TẮT LUẬN VĂN...........................................................................................i LỜI MỞ ĐẦU..........................................................................................................1 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI............................................................................................................6 1.1. Đánh giá tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan....................6 1.2. Khẳng định hướng nghiên cứu đề tài.........................................................9 CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN XÂY DỰNG.....................................................................................................11 2.1. Tổng quan về dự án xây dựng...................................................................11 2.1.1. Khái niệm và đặc điểm của dự án xây dựng.........................................11 2.1.2. Chu kỳ của dự án...................................................................................13 2.1.3. Phân loại dự án xây dựng.....................................................................15 2.2. Quản trị thực hiện dự án xây dựng............................................................16 2.2.1. Khái niệm quản trị thực hiện dự án xây dựng......................................16 2.2.2. Nội dung chủ yếu của quản trị thực hiện dự án xây dựng...................18 2.2.2.1. Quản trị tiến độ thực hiện dự án xây dựng........................................18 2.2.2.2. Quản trị chất lượng thực hiện dự án xây dựng..................................21 2.2.2.3. Quản trị chi phí kinh doanh thực hiện dự án xây dựng.....................24 2.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị thực hiện dự án xây dựng.........27 2.2.3.1. Nhân tố bên ngoài.............................................................................27 2.2.3.2. Nhân tố bên trong.............................................................................28 CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG FODACON........................31 3.1. Giới thiệu công ty cổ phần đầu tư xây dựng FODACON........................31 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển..........................................................31 3.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng FODACON........32 3.1.3. Giới thiệu các dự án của Công ty CP đầu tư xây dựng FODACON thực hiện trong giai đoạn từ 2013 -2018.....................................................................35 3.1.3.1. Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội – giai đoạn 1..................................................................................................39 3.1.3.2. Dự án Đầu tư Khu đô thị - dịch vụ (khu B) thuộc khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội.............................................................................................41 3.1.4. Kết quả hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng FODACON giai đoạn 2013 - 2018.................................................43 3.2. Thực trạng công tác quản trị thực hiện dự án tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng FODACON.........................................................................................45 3.2.1. Thực trạng quản trị tiến độ thực hiện dự án............................................45 3.2.2. Thực trạng quản trị chất lượng thực hiện dự án.....................................54 3.2.3. Thực trạng quản trị chi phí kinh doanh thực hiện dự án........................60 3.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị thực hiện dự án tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng FODACON............................................65 3.3.1. Nhân tố bên ngoài.................................................................................65 3.3.1.1. Hệ thống văn bản, quy định, chính sách pháp luật............................65 3.3.1.2. Các hệ thống thông tin......................................................................66 3.3.1.3. Thay đổi thiết kế của dự án...............................................................67 3.3.1.4. Các yếu tố tự nhiên, môi trường.......................................................68 3.3.2. Các nhân tố bên trong...........................................................................69 3.3.2.1. Cơ sở vật chất (máy móc, trang thiết bị)...........................................69 3.3.2.2. Nguồn nhân lực................................................................................69 3.3.2.3. Năng lực ..........................................................................................71 3.4. Đánh giá chung về công tác quản trị thực hiện dự án tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng FODACON.............................................................................72 3.4.1. Thành tựu..............................................................................................72 3.4.2. Hạn chế và nguyên nhân.......................................................................73 CHƯƠNG 4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG FODACON.............................................................................................................77 4.1. Định hướng phát triển của công ty CP đầu tư xây dựng FODACON....77 4.1.1. Mục tiêu chung và chiến lược...............................................................77 4.1.2. Định hướng phát triển quản trị thực hiện dự án..................................78 4.2. Nhóm giải pháp hoàn thiện công tác quản trị thực hiện dự án tại công ty CP đầu tư xây dựng FODACON......................................................................79 4.2.1. Giải pháp quản trị tiến độ thực hiện dự án...........................................79 4.2.1.1. Nâng cao chất lượng công tác quản lý, kiểm soát tiến độ.................79 4.2.1.2. Kết hợp các phương pháp lập tiến độ bằng biểu đồ GANTT và PERT ....................................................................................................................... 81 4.2.2. Giải pháp quản trị chất lượng thực hiện dự án....................................82 4.2.2.1. Lập mô hình quản lý chất lượng các yếu tố đầu vào.........................82 4.2.2.2. Áp dụng các yếu tố công nghệ, công nghệ cao.................................84 4.2.2.3. Tăng cường giám sát chất lượng thi công theo từng bước................84 4.2.3. Giải pháp quản trị chi phí kinh doanh thực hiện dự án.......................85 4.2.3.1. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch chi phí...........85 4.2.3.2. Quản trị chi phí gián tiếp..................................................................86 4.3. Một số kiến nghị.........................................................................................88 KẾT LUẬN............................................................................................................90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..............................................................92 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BĐS BQL CĐT GPMB HANSSIP KCN NSNN QL QLDA SXKD TVGS XDCT : Bất động sản : Ban quản lý : Chủ đầu tư : Giải phóng mặt bằng : Khu công nghiệp hỗ trợ và đô thị dịch vụ Nam Hà Nội : Khu công nghiệp : Ngân sách nhà nước : Quản lý : Quản lý dự án : Sản xuất kinh doanh : Tư vấn giám sát : Xây dựng công trình DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng: Bảng 3.1 : Tổng hợp cơ cấu quy hoạch sử dụng đất …………………………… 37 Bảng 3.2 : Khái toán dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KCN hỗ trợ Nam Hà Nội 41 – giai đoạn 1………………………………………………………….. Bảng 3.3 : Khái toán dự án “đầu tư khu đô thị - dịch vụ (khu B) thuộc khu 43 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Sơ đồ: Sơ đồ 2.1 Sơ đồ 3.1 Sơ đồ 3.2 Sơ đồ 3.3 công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội”……………………………………. : Giá trị sản lượng thực hiện trong giai đoạn 2013 – 2018…………… : Kế hoạch tiến độ chi tiết các dự án gắn với huy động …….. : Báo cáo hàng ngày của đơn vị thi công – trong hệ thống báo cáo….. : Thống kê các gói thầu chậm tiến độ tại các dự án………………….. : Phân tích đơn giá vật liệu cát thời điểm dự thầu................................ 44 50 51 53 63 : Các giai đoạn của chu kỳ dự án…………………………………….. 13 : Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty cổ phần đầu tư xây dựng FODACON.. 32 : Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các dự án…………………… 34 : Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp hỗ trợ và đô thị dịch vụ Nam Hà Nội – Giai đoạn 1 ………………………………………………… 39 Sơ đồ 3.4 : Tiến độ dự án “đầu tư xây dựng hạ tầng KCN hỗ trợ Nam Hà Nội – 48 giai đoạn 1”…………………………………………………………… Sơ đồ 3.5 : Tiến độ dự án “đầu tư khu đô thị - dịch vụ (khu B)”……………….. 48 Sơ đồ 4.1 : Biểu đồ Gantt theo dõi tiến độ ……………………………………… 78 i TÓM TẮT LUẬN VĂN Trong chương 1, tác giới thiệu các công trình nghiên cứu từ trước tới nay liên quan đến đối tượng nghiên cứu của đề tài gồm: các luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ cùng các bài báo khoa học trên các tạp chí uy tín đã nghiên cứu về dự án xây dựng và quản trị thực hiện dự án xây dựng của tổ chức. Qua những nghiên cứu của các tác giả đi trước, dưới góc độ nghiên cứu và cách nhìn nhận đối tượng được nghiên cứu, tác giả nhận thấy còn những nội dung chưa được đề cập tới. Trên cơ sở đó tác giả khẳng định hướng nghiên cứu của đề tài “Quản trị thực hiện dự án xây dựng tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng FODACON” là hoàn toàn có cơ sở và giúp giải quyết những vấn đề sau: - Trên cơ sở lý luận và thực tế về quản trị thực hiện dự án xây dựng đưa ra các phân tích đánh giá chuyên sâu. - Nghiên cứu công tác quản trị thực hiện dự án xây dựng của một doanh nghiệp tư nhân tại một dự án thực tế mà doanh nghiệp làm Chủ đầu tư và thực hiện. Từ thực tiễn đang diễn ra kết hợp với những kiến thức lý thuyết chắc chắn tác giả đề xuất một số nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị thực hiện dự án xây dựng tại tổ chức, doanh nghiệp. Đến Chương 2, tác giả hệ thống hóa cơ sở lý luận về đối tượng nghiên cứu về mặt cơ sở lý thuyết. Luận văn cho cái nhìn tổng quan về dự án xây dựng cũng như làm rõ những khái niệm cơ bản dự án là gì, dự án xây dựng là,… Chỉ ra các đặc điểm riêng có của dự án xây dựng, các chu kỳ của một dự án xây dựng và quan điểm phân loại dự án xây dựng theo các tiêu chí khác nhau. Trong chương này tác giả cũng làm rõ khái niệm về quản trị thực hiện dự án xây dựng chính là đối tượng nghiên cứu của luận văn này. Luận văn cũng trình bày quan điểm nghiên cứu ba nội dung của quản trị thực hiện dự án xây dựng: quản trị tiến độ thực hiện dự án, quản trị chất lượng thực hiện dự án, quản trị chi phí kinh doanh thực hiện dự án xây dựng. ii Đánh giá các nhân tố tác động, ảnh hưởng đến quá trình thực hiện của một dự án xây dựng, các nhân tố ấy có thể ảnh hưởng thế nào đến công tác quản trị. Chương 3, là chương vận dụng lý thuyết để đánh giá quá trình quản trị thực hiện hai dự án được chọn điển hình, đem lại góc nhìn cụ thể và chuyên sâu trong phân tích, nghiên cứu với kết cấu chia làm 4 phần nhỏ như sau: Phần 1, giới thiệu về tổ chức thực hiện dự án, sơ đồ cơ cấu của tổ chức ở đây là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng FODACON, giới thiệu về các dự án HANSSIP mà công ty làm Chủ đầu tư và thực hiện công tác quản trị dự án trong giai đoạn 2013 – 2018 với những kết quả bước đầu đạt được. Phần 2, với cơ sở thực tiễn đã diễn ra, tác giả đi sâu phân tích những thực trạng của công tác quản trị thực hiện tại các dự án trên cơ sở các nội ba nội dung đã nêu ở chương 2. Chỉ ra cách thức nhà quản trị đã thực hiện các nội dung quản trị dự án đó như thế nào, kết quả đạt được trong môi trường cụ thể riêng có của các dự án. Phần 3, phân tích những yếu tố tác động, ảnh hưởng đến công tác quản trị thực hiện các dự án tại khu công nghiệp HANSSIP. Các nhân tố đó có tác động như thế nào, mức độ tác động của từng nhân tố đến công tác quản trị thực hiện dự án. Phần 4, đưa ra đánh giá chung nhất về công tác quản trị thực hiện dự án tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng FODACON và đối với các dự án HANSSIP, những mặt được và chưa được cùng nguyên nhân của vấn đề. Chương 4, trong chương này trình bày định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới gồm mục tiêu chiến lược dài hạn và mục tiêu quản trị thực hiện những dự án sắp tới với những phương hướng nhiệm vụ cụ thể sau những gì đã đạt được ở các dự án. Qua quá trình nghiên cứu và phân tích thực tế dựa trên cơ sở lý thuyết tác giả đề xuất những nhóm giải pháp rất cụ thể, nhằm nâng cao kết quả của hoạt động quản trị thực hiện dự án xây dựng tại công ty trong thời gian tới với những nội dung cụ thể như: iii - Giải pháp về quản trị tiến độ thực hiện dự án gồm: nâng cao công tác lập, kiểm soát tiến độ, kết hợp phương pháp lập tiến độ với sơ đồ GANTT và PERT, dự trù nhân tố ảnh hưởng đến tiến độ. - Giải pháp về quản trị chất lượng thực hiện dự án: Lập mô hình mới trong quản lý các yếu tố đầu vào, áp dụng khoa học công nghệ… - Giải pháp quản trị chi phí kinh doanh gồm: nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch chi phí, quản trị chi phí gián tiếp… Cuối cùng để những nhóm giải pháp tác giả đề xuất phát huy được tác dụng thật sự của nó và có thể được áp dụng rộng rãi không thể thiếu sự vào cuộc của cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị có liên quan. Kiến nghị cụ thể trong phần cuối của chương này. 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài - Cơ sở lý luận Trên cơ sở tất cả các nguồn lực là hữu hạn vậy để sử dụng các nguồn lực đó sao cho đạt được hiệu quả cao nhất là một bài toán để các nhà quản trị nghiên cứu và tìm ra giải pháp tối ưu nhất. Để thực hiện một dự án xây dựng, phải trải qua rất nhiều công đoạn với những đặc thù kinh tế - kỹ thuật đa dạng và liên quan đến rất nhiều thành phần kinh tế, xã hội. Nguồn lực huy động cho dự án thường rất lớn, cộng với thời gian kéo dài. Vì vậy để sử dụng một cách hiệu quả các nguồn lực nhằm mang lại lợi ích kinh tế, xã hội cho tổ chức và cho đất nước đòi hỏi nhà quản trị dự án phải am hiểu quy trình hoạt động, các quy định pháp luật về quản trị dự án xây dựng và đặc biệt là các công cụ để quản trị thực hiện dự án. Việt Nam – Cơ cấu kinh tế cho thấy khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng 34,28% GDP (tổng cục thống kế năm 2018). Điều này cho thấy ngành xây dựng không những ảnh hưởng đến hầu hết mỗi các nhân, mà còn đóng vai trò trọng yếu trong trong nền kinh tế quốc gia. Để các ngành kinh tế khác phát triển, trước tiên phải tạo được cơ sở vật chất như: nhà ở, khu công nghiệp, khu chế xuất, hạ tầng, … Thống kê cho thấy chỉ có khoảng 10% dự án xây dựng ở Việt Nam hoàn thành đúng tiến độ, đạt được yêu cầu chất lượng với chi phí theo dự toán được duyệt ban đầu (Nguyễn Tấn Bình, 2011). Do đó, nắm bắt và cập nhật các kỹ năng và công cụ quản trị dự án xây dựng là một nhu cầu cấp thiết của những người hoạt động trong lĩnh vực quản trị dự án xây dựng hiện nay. Để các dự án xây dựng được kiểm soát, quản lý chặt chẽ và hoàn thành đúng thời gian quy định trong giới hạn ngân sách đòi hỏi các kỹ năng quản trị việc kiểm soát chi phí, thời gian, nguồn lực và của dự án trong tiến trình xây dựng với các 2 điều kiện biến động cả về môi trường, pháp lý, cơ chế chính sách còn chưa hoàn thiện ở nước ta. - Cơ sở thực tiễn Công ty cổ phần đầu tư xây dựng FODACON được thành lập năm 2003 là Công ty hoạt động với lĩnh vực chính là đầu tư và triển khai thực hiện các dự án xây dựng. Qua chặng đường phát triển 15 năm đã có những đánh dấu nhất định trên thị trường để khẳng định thương hiệu. Trong quá trình thực hiện các dự án, với quy mô và mức độ phức tạp khác nhau. Một số dự án thời gian thực hiện bị kéo dài, gặp trường hợp giá nguyên vật liệu tăng cao sẽ phát sinh tăng chi phí một số khoản mục nguyên vật liệu. Mặt khác, thời gian kéo dài dẫn đến tình trạng làm việc kém hiệu quả do máy móc, công nhân chờ đợi… làm phát sinh tăng một số khoản mục trong chi phí thực hiện dự án. Thời gian thực hiện dự án kéo dài, chi phí lãi vay ngân hàng, chi phí gián tiếp cho các bộ phận (chi phí hoạt động văn phòng dự án) tăng theo thời gian và nhiều trường hợp, phát sinh tăng khoản tiền phạt do không hoàn thành đúng tiến độ ghi trong hợp đồng. Những hệ quả kể trên là biểu hiện của quá trình quản trị thực hiện dự án còn nhiều hạn chế như: + Công tác quản trị tiến độ: xảy ra tình trạng chậm tiến độ trong thực hiện dự án, chưa được chú trọng, trong cả việc lập tiến độ ban đầu lẫn quản trị tiến độ trong quá trình thực hiện. Việc điều chỉnh tiến độ để phù hợp với các yêu cầu thực tế thi công chưa phát huy được tác dụng + Công tác quản trị chất lượng thực hiện dự án, cách thực hiện và hiểu về chất lượng dự án còn hạn chế. Chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của kế hoạch chất lượng đây là chí để tạo ra tính cạnh tranh của dự án so với các dự án khác. + Quản trị chi phí kinh doanh thực hiện dự án: Chi phí gián tiếp như chi phí vay vốn tăng cao. kể cả các chi phí phát sinh và chi phí dự phòng chưa tính toán sát với thực tế. Nhận thức được điều đó, với những hiểu biết thực tiễn tác giả chọn đề tài nghiên cứu “Quản trị thực hiện dự án xây dựng của Công ty cổ phần đầu tư xây 3 dựng FODACON” để góp phần đưa ra các giải pháp, đề xuất khắc phục những hạn chế trong công tác quản trị thực hiện dự án tại công ty cũng như có thể làm tiền đề để nhân rộng. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở phân tích công tác quản trị thực hiện dự án từ năm 2013 đến năm 2018, để tìm ra các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị thực hiện dự án xây dựng tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng FODACON áp dụng cho giai đoạn 2019-2022. 2.2. Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về dự án xây dựng và quản trị thực hiện dự án xây dựng của tổ chức. - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị thực hiện dự án xây dựng ở Công ty cổ phần đầu tư xây dựng FODACON giai đoạn 2013-2018. Đánh giá những kết quả đạt được, những yếu kém, tồn tại và nguyên nhân. - Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản trị thực hiện dự án xây dựng tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng FODACON trong thời gian tới. 3. Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Quản trị thực hiện dự án xây dựng - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng FODACON . + Về Thời gian: Nghiên cứu thực trạng trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2018, giải pháp đề xuất đến năm 2022. + Về nội dung: Quản trị thực hiện dự án xây dựng có rất nhiều nội dung nghiên cứu như: quản trị kế hoạch, quản trị tiến độ, quản trị , quản trị nguồn lực, quản trị chất lượng,... Trong các nội dung trên tác giả tập trung vào nghiên cứu ba nội dung chính là quản trị tiến độ, quản trị chất lượng, quản trị chi phí kinh doanh trong giai đoạn thực hiện dự án xây dựng để có những phân tích đánh giá chuyên sâu. Trên cơ sở thực trạng công tác quản trị thực hiện dự án tại công ty, chỉ ra 4 những nhân tố ảnh hưởng của các nội dung trên đối với việc thực hiện dự án và đề xuất các giải pháp để hoàn thiện trong tương lai. 4. Phương pháp nghiên cứu Trên cơ sở đề tài đã chọn, dựa vào đặc điểm của dự án xây dựng xét ở một góc độ nào đó có tính chất duy nhất. Công tác quản trị thực hiện đối với mỗi dự án là không giống nhau, không có một tiêu chuẩn chung nào trong quản trị thực hiện dự án. Không thể rập khuôn máy móc các biện pháp thực hiện của dự án này cho dự án khác mà các giải pháp chỉ mang tính chất vận dụng. Tác giả chọn phương pháp nghiên cứu trường hợp (case study) cho luận văn của mình. Nghiên cứu thực hiện trên hai dự án đặc trưng để đánh giá thực tế đã và đang diễn ra qua đó phát triển cho các dự án khác. Phương pháp nghiên cứu trường hợp (hay nghiên cứu điểm) hoàn toàn phù hợp với đề tài “quản trị thực hiện dự án xây dựng của công ty cổ phần đầu tư xây dựng Fodacon”. Để thực hiện nghiên cứu tác giả đã dựa trên việc thu thập số liệu, phần tích số liệu từ thực tế của đối tượng nghiện cứu trong không gian và thời gian xác định. 4.1 Phương pháp thu thập số liệu - Nguồn thông tin thứ cấp: + Thông tin bên ngoài: Số liệu được thu thập từ các bài viết trên báo, tạp chí, internet, đề tài nghiên cứu khoa học của các tác giả trước đó đã nghiên cứu công tác quản trị dự án tại doanh nghiệp. + Thông tin bên trong: Sử dụng tư liệu từ Phòng Tổ chức nhân sự (sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty), Phòng kế toán, ban kế hoạch đầu tư chiến lược, ban quản lý các dự án bao gồm tài liệu thống kê, các báo cáo tổng hợp như báo cáo sản lượng, khái toán tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình… Tác giả tổng hợp đưa ra các đánh giá về thực trạng quản trị thực hiện dự án của công ty trên cơ sở của việc xử lý các số liệu. 4.2 Phương pháp phân tích số liệu Để đánh giá thực trạng hiệu quả công tác quản trị dự án, tác giả đã sử dụng kết hợp các phương pháp phân tích định tính để phân tích các thông tin thứ cấp và 5 các dữ liệu sơ cấp tác giả thu thập được. Qua đánh giá để chuyển lượng lớn các dữ liệu liên quan đến đối tượng nghiên cứu thành các số liệu rút gọn với những dữ liệu quan trọng phục vụ cho phân tích của luận văn. Xác định các dữ liệu phù hợp với để xây dựng và phát triển nguyên lý. 5. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục viết tắt, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục thì nội dung của luận văn được kết cấu gồm 04 chương: Chương 1: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu liên quan đến đề tài Chương 2: Cơ sở lý luận về dự án xây dựng và quản trị dự án xây dựng Chương 3: Thực trạng công tác quản trị thực hiện dự án xây dựng tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng FODACON Chương 4: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị thực hiện dự án xây dựng tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng FODACON. 6 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1. Đánh giá tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan Xét ở mức độ nhất định, mỗi dự án xây dựng là một công trình duy nhất – không có hai dự án nào hoàn toàn giống hệt nhau. Vì vậy công tác quản trị thực hiện các dự án xây dựng cũng luôn mang tính đặc thù phù hợp với tính chất riêng của dự án đó. Trong quá trình nghiên cứu tác giả nhận thấy nhiều công trình nghiên cứu trên các quan điểm và cách nhìn nhận khác nhau về quản trị thực hiện dự án, dưới đây là một số công trình nghiên cứu bao gồm các luận văn thạc sĩ nổi bật như: - Luận văn thạc sĩ của tác giả Bùi Hoàng Hải năm 2012 tại Đại học Kinh tế quốc dân với đề tài “Quản trị thực hiện dự án khu đô thị mới tại Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị - HUD”. Đề tài đã phân tích những nội dung cơ bản của quản trị thực hiện dự án đầu tư xây dựng thông qua một dự án khu đô thị mới (KĐTM) Bắc Linh Đàm trong giai đoạn từ năm 2003 đến 2011. Nội dung nghiên cứu lý luận về bốn yếu tố: quản lý tiến độ thi công trong quá trình thực hiện dự án đầu tư XDCT, quản lý chất lượng trong quá trình thực hiện dự án, quản lý chi phí, quản lý an toàn lao động, môi trường trong thực hiện đầu tư xây dựng. Đưa ra các nhân tố ảnh hưởng tới các yếu tố kể trên mang lại thuận lợi và khó khăn như thế nào? Dựa trên kinh nghiệm thực tiễn thực hiện dự án của HUD với đặc điểm là một doanh nghiệp nhà nước sử dụng nguồn vốn từ ngân sách. Đề xuất các giải pháp khắc phục để mang lại kết quả cao nhất cho dự án. - Luận văn thạc sĩ của tác giả Dương Đức Hùng năm 2014 tại Đại học Kinh tế quốc dân với đề tài “Quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Ha Noi 7 TimeTowers của Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam”. Đề tài đề cập đến công tác quản lý tại dự án Khu đô thị mới Ha Noi TimeTowers do Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam làm Chủ đầu tư, với phạm vi nghiên cứu là Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ Dầu khí Việt Nam, đối tượng nghiên cứu về công tác quản lý dự án tại Khu đô thị mới Ha Noi TimeTowers, với thời gian nghiên cứu từ khi bắt đầu khởi công đến khi xây dựng hoàn thành và bàn giao cho khách hàng. Tác giả đề cập nghiên cứu của mình vào những hạn chế và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện của riêng dự án này mà không mở rộng tới các dự án khác của Công ty. - Luận văn thạc sĩ của tác giả Mẫn Thị Hồng Vân năm 2014 tại Đại học Kinh tế quốc dân với đề tài “ Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban quản lý dự án quận Long Biên”. Nghiên cứu trong luận văn đã đến cơ sở lý thuyết về dự án và tình hình đầu tư và công tác quản lý tại các dự án xây dựng quận Long Biên, với nghiên cứu này tác giả ra quy trình QLDA xây dựng, với những giải pháp cải thiện quy trình QLDA để nâng cao năng lực QLDA của nhà đầu tư. Từ thực trạng nghiên cứu tác giả đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chuyên viên thực hiện công tác quản lý dự án đầu tư cụ thể là hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Ban QLDA quận Long Biên. - Luận văn thạc sĩ của tác giả Dương Thu Khánh năm 2015 tại Đại học Kinh tế quốc dân với đề tài “Quản lý tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án thành phố Ninh Bình”. Đề tài nghiên cứu đã nêu bật tình hình thực tế về công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình cơ sở hạ tầng của thành phố Ninh Bình với trình tự thực hiện dự án từ lúc bắt đầu đến khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Tác giả đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý tiến độ, chất lượng các dự án ĐTXD cơ sở hạ tầng tại thành phố trong thời kỳ tới. - Luận văn thạc sĩ của tác giả Nguyễn Anh Quân năm 2017 tại Đại học Kinh tế quốc dân với đề tài “Hoàn thiện quản trị thực hiện dự án đầu tư tại Ban quản lý 8 dự án sở giáo dục và đào tạo Hà Nội”. Với đề tài trên tác giả tập trung nghiên cứu các nội dung quản trị thực hiện dự án trên ba nội dung chủ yếu là: quản trị tiến độ dự án, quản trị dự án, quản trị chất lượng dự án. Đứng ở vai trò người quản lý trong của Ban quản lý dự án (QLDA) sở giáo và đào tạo Hà Nội tác giả đã phân tích cụ thể dựa trên các dự án mà Ban QLDA đã thực hiện với nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN) trong giai đoạn từ năm 2012 – 2016. Từ những kết quả phân tích đánh giá về thực trạng quản trị thực hiện dự án đầu tư tại Ban QLDA tác giả đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của quá trình thực hiện quản trị tại đây. Cuối cùng nghiên cứu đưa những nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị thực hiện dự án của Ban QLDA sở giáo dục và đào tạo Hà Nội cho ba nội dung: giải pháp về quản trị tiến độ dự án, giải pháp về quản trị , giải pháp về quản trị chất lượng dự án. Ngoài những luận văn kể trên còn phải kể đến những cuốn sách và các bài biết trên các tạp chí có uy tín như: Trên Tạp chí Kinh tế xây dựng, số 4/2017 có bài viết “Chất lượng công tác quản lý tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng” của KS. Vũ Văn Lập. Bài viết đã chỉ ra rằng người làm công tác quản lý dự án không chỉ quan tâm đên chất lượng công trình xây dựng mà còn phải quản lý chất lượng của hoạt động quản lý dự án, trong đó có hoạt động quản lý tiến độ. Bài viết này làm rõ khái niệm và nội dung quản lý tiến độ dự án đầu tư xây dựng, từ đó vận dụng những kiến thức quản lý chất lượng để đề xuất khái niệm và nội dung chất lượng công tác quản lý tiến độ dự án đầu tư xây dựng, đồng thời chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng của công tác này ở Việt Nam theo quan điểm của tác giả. Do vậy, khi hiểu rõ được yêu cầu và các nhân tố ảnh hưởng đến nội dung này để đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý tiến độ các dự án đầu tư xây dựng. Kết quả này sẽ giúp nâng cao khả năng đạt được mục tiêu về thời gian của các dự án, góp phần đảm bảo các dự án đầu tư xây dựng được thực hiện với hiệu quả cao nhất. Trên Tạp chí Kinh tế & Phát triển số 175, kỳ 2, xuất bản tháng 1/2012, tr 1116 có bài viết của nhóm tác giả Nguyễn Thị Bình và Đinh Văn Nhã với tiêu đề “ 9 Quản lý nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách trong ngành giao thông vận tải: Thực trạng và vấn đề”. Bài viết trên cơ sở xây dựng khung lý thuyết về quản lý nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản , bài viết sử dụng kết quả khảo sát, điều tra và các tài liệu thứ cấp thu được để làm rõ những mặt được và chưa được trong quản lý nhà nước đối với các khâu của quá trình quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, qua đó nêu ra vấn đề cần khắc phục tồn tại của quản lý nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn NSNN trong ngành giao thông. 1.2. Khẳng định hướng nghiên cứu đề tài Từ những nghiên cứu của các tác giả đi trước, chủ yếu dưới góc nhìn quản trị thực hiện dự án xây dựng của những người trong vai trò Ban QLDA (người đại diện thay mặt cho Chủ đầu tư) để thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng. Vì vậy những phân tích đánh giá của luận văn có thể chưa cho người đọc cái nhìn về hành trình triển khai thực hiện một dự án xây dựng với những cách thức để đưa một tổ chức với những nguồn lực hữu hạn đạt đến mục tiêu đề ra là hoàn thành dự án xây dựng đem lại hiệu quả. - Một số đề tài luận văn còn phân tích toàn bộ quá trình công tác quản trị dự án đầu tư theo nhiều nội dung bao gồm: Lập kế hoạch; quản lý phạm vi; quản lý thời gian; quản lý chi phí; quản lý chất lượng; quản lý nguồn lực; quản lý thông tin; quản lý rủi ro; quản lý hợp đồng và đấu thầu. Vì vậy trong khuôn khổ của của luận văn đối với nhiều nội dung như vậy sẽ dẫn đến kết quả thường rất sơ sài, các nội dung trên đều thể hiện một cách chung chung, không thể hiện được những quan điểm đánh giá một cách trực diện, sát thực theo góc nhìn của tác giả để chỉ ra nguyên nhân cụ thể và giải pháp khắc phục. - Các đề tài luận văn tham khảo đang phân tích góc độ quản trị dự án với vai người quản lý nguồn vốn ngân sách nhà nước. Nên xu hướng quản trị thực hiện dự án là: sao cho về phần quản trị chi phí không gây ra thất thoát phát sinh so với phê duyệt ban đầu đã là thành công của nhà quản trị mà không kể đến việc nếu phát sinh chi phí mà lợi ích đem lại cho dự án, cho xã hội còn cao hơn nhiều. Quản trị thường mang ý nghĩa quản trị chi phí nhiều hơn, không thể hiện cách thức huy động
- Xem thêm -