Tài liệu Luận văn quản trị nhân sự

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 85 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

B¸o C¸O THùC TËP C¤NG TY TNHH THIÕT BÞ PHô TïNG TMT Lêi nãi ®Çu Qu¶n trÞ nh©n sù lµ mét lÜnh vùc ngµy cµng quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty. Nã bao gåm nh÷ng vÊn ®Ò nh- t©m lý, sinh lý, triÕt häc, ®¹o ®øc ... Tuy nhiªn nã l¹i lµ mét vÊn ®Õ bøc thiÕt ®èi víi mçi doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr-êng hiÖn nay. Mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn, ph¶i ®Æt yÕu tè nguån nh©n lùc lªn hµng ®Çu, bëi v× tµi nguyªn con ng-êi lµ v« cïng quý gi¸. ChÝnh v× thÕ c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng trong mçi c«ng ty lµ yÕu tè v« cïng quan träng gãp phÇn t¹o nªn søc m¹nh cña c«ng ty. C«ng ty TNHH ThiÕt bÞ Phô tïng TMT lµ mét doanh nghiÖp t- nh©n 100% vèn tù cã. C«ng ty ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc : S¶n xuÊt, kinh doanh m¸y mãc, thiÕt bÞ c«ng cô. NhËn c¸c hîp ®ång gia c«ng, chÕ t¹o, söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ c«ng nghiÖp, phô tïng, thiÕt bÞ s¶n xuÊt ®-êng, xi m¨ng, thÐp c¸n… Trong b¸o c¸o nµy em xin giíi thiÖu vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn, c¬ cÊu tæ chøc, qu¶n lý nh©n sù, tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n chó NguyÔn ThÕ C-êng – Gi¸m ®èc C«ng ty TNHH ThiÕt bÞ Phô tïng TMT cïng c¸c c¸n bé cña C«ng ty TNHH ThiÕt bÞ Phô tïng TMT vµ c« TrÇn ThÞ Thanh B×nh ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh bµi b¸o c¸o tèt nghiÖp nµy. NguyÔn ThÞ Thu 1 Líp 7A12 - QLDN B¸o C¸O THùC TËP C¤NG TY TNHH THIÕT BÞ PHô TïNG TMT Ch-¬ng I I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. C«ng ty TNHH ThiÕt bÞ Phô tïng TMT ®-îc thµnh lËp ngµy 21/8/1996. Tªn gäi : C«ng ty TNHH ThiÕt bÞ Phô tïng TMT. Tªn giao dÞch quèc tÕ : TMT CO.,LTD ( TMT Spare part equipment company limited ) §Þa chØ : 179 §-êng Tr-êng Chinh, Ph-êng Kh-¬ng Mai, QuËn Thanh Xu©n, Thµnh phè Hµ Néi Tel : 0084-4-8522336 Fax : 0084-4-5634835 Tµi kho¶n : 108.101.350.15016 t¹i Ng©n hµng TMCP Kü Th-¬ng- Chi nh¸nh Hoµn KiÕm. M· sè thuÕ : 0101264506 GiÊy phÐp kinh doanh sè : 0102001002 cÊp ngµy 21 th¸ng 8 n¨m 1996 cña Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t- TP.Hµ Néi. Chøc n¨ng, nhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty. C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh m¸y mãc, thiÕt bÞ c«ng cô. NhËn c¸c hîp ®ång gia c«ng, chÕ t¹o, söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ c«ng nghiÖp, phô tïng, thiÕt bÞ s¶n xuÊt ®-êng, xi m¨ng, thÐp c¸n… 1. §Æc ®iÓm bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty. Bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n lý chÊt l-îng ®-îc biÓu hiÖn theo s¬ ®å sau: NguyÔn ThÞ Thu 2 Líp 7A12 - QLDN B¸o C¸O THùC TËP C¤NG TY TNHH THIÕT BÞ PHô TïNG TMT Gi¸m ®èc c«ng ty p.Gi¸m ®èc th-êng trùc PG§ phô tr¸ch m¸y c«ng cô PG§ phô tr¸ch s¶n xuÊt PG§ kü thuËt PG§ kinh tÕ ®èi ngo¹i XNK PG§ KHKD TM & QHQT X-ëng m¸y c«ng cô PG§ néi chÝnh VPCT TTXD & P.KHTKT C BDHT CSCN VP.GDTM P. B¶o vÖ TT§HSX P. QT§S XNSX&KDVTCTM P.Y TÕ NXL§§T&BDTBC N P. VHXH Trung t©m T§H X-ëng b¸nh r¨ng X-ëng c¬ khÝ lín Phßng kü thuËt X-ëng GCAL-NL P.QLCLSP&MT X-ëng ®óc Th- viÖn X-ëng c¸n thÐp Ghi chó: Tæ chøc c«ng ty Nguån ( Phßng Tæ chøc lao ®éng hµnh chÝnh) NguyÔn ThÞ Thu 3 Líp 7A12 - QLDN B¸o C¸O THùC TËP C¤NG TY TNHH THIÕT BÞ PHô TïNG TMT 1.1. Gi¸m ®èc c«ng ty. - ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc nhµ n-íc vµ ph¸p luËt vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. - §Ò ra chÝnh s¸ch chÊt l-îng cho c«ng ty. - QuyÕt ®Þnh x©y dùng vµ xem xÐt theo ®Þnh kú c¸c ho¹t ®éng cña hÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l-îng. - QuyÕt ®Þnh mäi nguån lùc ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng. - X©y dùng chiÕn l-îc ph¸t triÓn vµ kÕ ho¹ch hµng n¨m cña c«ng ty, c¸n bé, ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i, tuyÓn dông lao ®éng. - QuyÕt ®Þnh mua vµ b¸n c¸c s¶n phÈm, dÞch vô cña c«ng ty phï hîp c¬ chÕ thÞ tr-êng vµ ph¸p luËt. 1.2. §¹i diÖn l·nh ®¹o vÒ chÊt l-îng. a. Chøc n¨ng: §-îc Gi¸m ®èc uû quyÒn vµ Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thËt trùc tiÕp ®iÒu hµnh ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt vµ ®iÒu hµnh hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng s¶n phÈm, c«ng t¸c 5S vµ t¸c phong lµm viÖc trong toµn c«ng ty. b. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n. - ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Gi¸m ®èc vÒ viÖc x©y dùng, ®iÒu hµnh, kiÓm tra thùc hiÖn hÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l-îng. 1.3. Phã gi¸m ®èc kinh tÕ - ®èi ngo¹i - xuÊt nhËp khÈu. a. Chøc n¨ng: §-îc Gi¸m ®èc uû quyÒn phô tr¸ch c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, xuÊt nhËp khÈu vµ ®èi ngo¹i cña c«ng ty. b. NhiÖm vô-quyÒn h¹n. - ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Gi¸m ®èc vÒ viÖc chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng thuéc c¸c lÜnh vùc: + KÕ to¸n - thèng kª - tµi chÝnh. + KÕ ho¹ch. + C«ng t¸c ®èi ngo¹i vµ kinh doanh th-¬ng m¹i. - ChØ ®¹o x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. NguyÔn ThÞ Thu 4 Líp 7A12 - QLDN B¸o C¸O THùC TËP C¤NG TY TNHH THIÕT BÞ PHô TïNG TMT 1.4. Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt. a. Chøc n¨ng: §-îc Gi¸m ®èc uû quyÒn tæ chøc ®iÒu hµnh, thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, vËt t-, c¬ ®iÖn theo môc tiªu ®· ®Þnh. b. Tr¸ch nhiÖm - quyÒn h¹n: - ChÞu tr¸ch nhiÖm trong viÖc chØ ®¹o, ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, vËt t-, c¬ ®iÖn. - Ký lÖnh s¶n xuÊt vµ c¸c v¨n b¶n, quy chÕ, quy ®Þnh liªn quan ®Õn ®iÒu hµnh s¶n xuÊt, vËt t- c¬ ®iÖn cña c«ng ty. - X©y dùng ph-¬ng ¸n tæ chøc s¶n xuÊt, s¾p xÕp lao ®éng hîp lý. - §Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p kü thuËt vµ xö lý c¸c hiÖn t-îng ph¸t sinh g©y ¸ch t¾c trong s¶n xuÊt vµ phôc vô s¶n xuÊt. 1.5. Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt. a. Chøc n¨ng: Gióp Gi¸m ®èc qu¶n lý c¸c lÜnh vùc kü thuËt, khoa häc, c«ng nghÖ, m«i tr-êng, b¶o hé lao ®éng, vÖ sinh c«ng nghiÖp vµ qu¶n lý chÊt l-îng s¶n phÈm. b. NhiÖm vô - quyÒn h¹n: - §Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p kü thuËt vµ xö lý c¸c hiÖn t-îng ph¸t sinh g©y ¸ch t¾c trong s¶n xuÊt vµ phôc vô s¶n xuÊt. - Cã quyÒn ®×nh chØ, sau ®ã b¸o c¸o gi¸m ®èc xö lý ®èi víi c¸c ho¹t ®éng vi ph¹m nghiªm träng c¸c quy ®Þnh vÒ quy tr×nh, quy ph¹m, g©y mÊt an toµn lao ®éng, gi¶m chÊt l-îng s¶n phÈm, thiÕt bÞ. 1.6. Phã gi¸m ®èc kiªm gi¸m ®èc x-ëng m¸y c«ng cô. a. Chøc n¨ng: Trùc tiÕp ®iÒu hµnh vµ kiÓm tra c«ng viÖc s¶n xuÊt cña x-ëng m¸y c«ng cô, lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc c«ng ty vÒ c¸c mÆt qu¶n lý, tæ chøc, ®iÒu hµnh, sö dông c¸c tiÒm n¨ng lao ®éng, thiÕt bÞ vµ c¸c nguån lùc kh¸c ®-îc giao, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô do C«ng ty ph©n c«ng. b. NhiÖm vô - quyÒn h¹n: - ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc vÒ: thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®-îc giao, thêi gian hoµn thµnh, c¸c yªu cÇu vÒ mÆt c«ng nghÖ, chÕ t¹o, chÊt l-îng s¶n phÈm... - Sö dông lao ®éng, thiÕt bÞ vµ c¸c ph-¬ng tiÖn cÇn thiÕt, ph©n c«ng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt ®¶m b¶o n¨ng suÊt, chÊt l-îng s¶n phÈm vµ thêi gian quy ®Þnh. NguyÔn ThÞ Thu 5 Líp 7A12 - QLDN B¸o C¸O THùC TËP C¤NG TY TNHH THIÕT BÞ PHô TïNG TMT - Cã quyÒn ®×nh chØ, sau ®ã b¸o c¸o gi¸m ®èc xö lý ®èi víi c¸c ho¹t ®éng vi ph¹m nghiªm träng c¸c quy ®Þnh vÒ quy tr×nh, quy ph¹m, g©y mÊt an toµn lao ®éng, gi¶m chÊt l-îng s¶n phÈm, thiÕt bÞ... 1.7. Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch néi chÝnh. a. Chøc n¨ng: §-îc gi¸m ®èc c«ng ty uû quyÒn qu¶n lý, ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng néi chÝnh, ®êi sèng vµ x©y dùng c¬ b¶n. b. NhiÖm vô - quyÒn h¹n: - ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc c«ng ty vÒ viÖc ®iÒu hµnh, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô thuéc c¸c lÜnh vùc: qu¶n trÞ, b¶o vÖ, y tÕ vµ x©y dùng c¬ b¶n. - X©y dùng vµ ®Ò xuÊt ph-¬ng ¸n tæ chøc bé m¸y, s¾p xÕp lao ®éng trong c«ng t¸c ®-îc ph©n c«ng phô tr¸ch. 1.8. Tr-ëng cña mçi phßng ban, bé phËn. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc c¸c phã gi¸m ®èc phô tr¸ch vÒ ho¹t ®éng cña mçi ®¬n vÞ m×nh. Mçi ®¬n vÞ sÏ duy tr× s¬ ®å tæ chøc riªng cña m×nh, trong ®ã nªu râ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña tõng c¸ nh©n trong ph¹m vi nhiÖm vô cña hä. Tr-ëng cña mçi bé phËn ®ång thêi lµ ®iÒu phèi viªn chÝnh cña hÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l-îng. 1.9. Phßng qu¶n lý chÊt l-îng s¶n phÈm vµ m«i tr-êng (QLCL SP & MT). Phßng QLCL SP & MT lµ phßng chuyªn tr¸ch kiÓm tra chÊt l-îng tõ ®Çu vµo ®Õn ®Çu ra, mäi lÜnh vùc, mäi kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ph¹m vi ho¹t ®éng cña phßng rÊt réng. +KiÓm tra chÊt l-îng ®Çu vµo. +Qu¶n lý chÊt l-îng trong kh©u thiÕt kÕ. +KiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. II. Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt cña C«ng ty 1. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng. Con ng-êi lµ nh©n tè cã tÝnh quyÕt ®Þnh ®èi víi sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp. T¹i C«ng ty TNHH ThiÕt bÞ phô tïng TMT, do ®Æc ®iÓm lµ ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, c«ng viÖc NguyÔn ThÞ Thu 6 Líp 7A12 - QLDN B¸o C¸O THùC TËP C¤NG TY TNHH THIÕT BÞ PHô TïNG TMT lao ®éng nÆng nhäc, ®ßi hái ph¶i cã søc khoÎ, v× thÕ ®a sè lao ®éng ë C«ng ty lµ nam giíi. Sè n÷ chñ yÕu lµ lµm viÖc t¹i c¸c phßng ban nghiÖp vô. C¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty tõ n¨m 2002 ®Õn n¨m 2005 §¬n vÞ tÝnh: Ng-êi Ph©n lo¹i N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 lao ®éng SL SL SL SL % Tæng sè lao ®éng 1047 937 100 TT 1 2 3 % % 100 1010 100 1008 100 - Nam 798 76,2 772 76,4 772 76,6 714 76,2 - N÷ 249 23,8 238 23,6 236 23,4 223 23,8 - Trùc tiÕp 750 71,6 710 70,3 711 70,5 714 76,2 - Gi¸n tiÕp 283 27,1 287 28,4 284 28,2 211 22,5 - Phôc vô 14 1,3 13 1,3 13 1,3 12 1,3 - TiÕn sü 2 0,19 2 0,20 2 0,20 2 0,20 - §¹i häc 147 14,1 160 15,8 161 15,9 161 17,2 83 7,9 86 8,5 86 8,5 85 9,0 - C«ng nh©n KT 579 55,3 593 58,7 595 59,2 529 56,5 - L§ phæ th«ng 236 22,6 169 16,8 164 16,2 160 17,1 - BËc 1 - 4 230 21,9 219 21,6 219 21,8 186 19,9 - BËc 5 trë lªn 349 33,3 374 37,1 376 37,4 343 36,6 PL theo tæ chøc L§ PL theo tr×nh ®é häc vÊn - Trung cÊp + Cao ®¼ng 4 % PL theo tr×nh ®é tay nghÒ Nguån (Phßng Tæ chøc lao ®éng hµnh chÝnh) NguyÔn ThÞ Thu 7 Líp 7A12 - QLDN B¸o C¸O THùC TËP C¤NG TY TNHH THIÕT BÞ PHô TïNG TMT Qua b¶ng trªn cã thÓ thÊy: - Sù biÕn ®éng lao ®éng cña c«ng ty qua c¸c n¨m theo h-íng gi¶m lµ kh«ng nhiÒu. Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng c«ng ty ph¶i tù t×m ®¬n ®Æt hµng, tù tiªu thô s¶n phÈm, s¶n xuÊt theo yªu cÇu thÞ tr-êng. - V× vËy, sè lao ®éng d- thõa hay thiÕu hôt trong c«ng viÖc cña c«ng ty th-êng xuyªn biÕn ®éng theo sù thay ®æi cña hîp ®ång. Cã nh÷ng lóc c«ng ty ph¶i cho c«ng nh©n trong bé phËn nµo ®ã nghØ viÖc kh«ng l-¬ng, cßn c«ng nh©n trong bé phËn kh¸c ph¶i lµm thªm giê ®Ó hoµn thµnh ®óng kÕ ho¹ch. - Lao ®éng nam chiÕm tû lÖ cao (trªn 76%). §iÒu nµy phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña c«ng ty, nhiÒu c«ng viÖc nÆng nhäc vµ ®éc h¹i ®ßi hái ph¶i cã søc khoÎ tèt. Lao ®éng n÷ kh«ng thÝch hîp víi nh÷ng c«ng viÖc nÆng nhäc, ®éc h¹i, lµm viÖc vÒ ban ®ªm... V× vËy, lao ®éng n÷ chØ chiÕm tû lÖ thÊp (23% - 24%). Tuy vËy còng ¶nh h-ëng ®Õn s¶n xuÊt cña c«ng ty. §iÒu nµy ®ßi hái c«ng ty ph¶i bè trÝ hîp lý lao ®éng n÷ sao cho Ýt ¶nh h-ëng nhÊt ®Õn s¶n xuÊt, kinh doanh cña c«ng ty. - Tû lÖ lao ®éng trùc tiÕp vµ lao ®éng gi¸n tiÕp. Lao ®éng gi¸n tiÕp (gåm lao ®éng qu¶n lý vµ lao ®éng phôc vô s¶n xuÊt) chiÕm 18% - 20%. Trung b×nh mét lao ®éng gi¸n tiÕp phôc vô cho 5 - 6 lao ®éng trùc tiÕp. Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt ch-a ®-îc tù ®éng ho¸ hoµn toµn, tû lÖ lao ®éng gi¸n tiÕp so víi lao ®éng trùc tiÕp cµng thÊp cµng tèt, bé m¸y qu¶n lý còng ®ì cång kÒnh h¬n, hiÖu qu¶ h¬n. HiÖn nay tû lÖ lao ®éng gi¸n tiÕp cña c«ng ty cã chiÒu h-íng gi¶m chót Ýt. §©y lµ mét dÊu hiÖu tèt cÇn tiÕp tôc ph¸t huy. Nã lµ kÕt qu¶ cña mét qu¸ tr×nh ®æi míi c¬ cÊu tæ chøc vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng. - VÒ tr×nh ®é häc vÊn, sè l-îng lao ®éng tèt nghiÖp c¸c tr-êng ®¹i häc, trung cÊp cßn thÊp. Sè ng-êi cã tr×nh ®é trung häc c«ng nghÖ chiÕm 56,5%. Sè ng-êi cã tr×nh ®é cao ®¼ng trë lªn chiÕm 26,4%. Tû lÖ nµy ®ang ®-îc n©ng cao dÇn lªn. HiÖn nay c«ng ty ®· cã 161 ng-êi cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ cã 86 ng-êi cã tr×nh ®é trung cÊp vÒ c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, kü thuËt... Mét sè cÊp qu¶n lý ch-a qua ®µo t¹o nghiÖp vô, lµm viÖc chØ dùa trªn c¬ së kinh nghiÖm nªn cßn nhiÒu h¹n chÕ. Trong c«ng ty cßn nhiÒu c«ng nh©n míi tèt nghiÖp trung häc c¬ së. NguyÔn ThÞ Thu 8 Líp 7A12 - QLDN B¸o C¸O THùC TËP C¤NG TY TNHH THIÕT BÞ PHô TïNG TMT - VÒ tr×nh ®é tay nghÒ cña ®éi ngò lao ®éng. Sè l-îng c«ng nh©n lµnh nghÒ, bËc thî cao ch-a nhiÒu. Sè c«ng nh©n cã tay nghÒ bËc 5 n¨m 2002 lµ 349 ng-êi, chiÕm 33,3% trong tæng sè c«ng nh©n. N¨m 2003 lµ 374 ng-êi (31,1%), n¨m 2004 lµ 376 ng-êi (37,4%), n¨m 2005 lµ 343 ng-êi (36,6%). Nh- vËy sè c«ng nh©n cã tay nghÒ cao chiÕm tû lÖ ch-a cao. Tû lÖ c«ng nh©n cã tay nghÒ cao cã nhÝch lªn qua c¸c n¨m 2002, 2003, 2004 nh-ng kh«ng ®¸ng kÓ. Tr×nh ®é tay nghÒ c«ng nh©n cã tÝnh quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt l-îng s¶n phÈm. Mçi n¨m c«ng ty ®Òu tæ chøc s¸t h¹ch tay nghÒ ®Ó n©ng cao tû lÖ c«ng nh©n lµnh nghÒ, nh-ng møc t¨ng nµy cßn chËm so víi tèc ®é t¨ng cña c¸c lo¹i s¶n phÈm cã kü thuËt c«ng nghÖ míi th-êng xuyªn ®-a vµo s¶n xuÊt. Sè c«ng nh©n cã tay nghÒ bËc 1 - 4, t¹i n¨m 2002 lµ 230 ng-êi, b»ng 21,9% so víi tæng sè c«ng nh©n. N¨m 2003 lµ 219 ng-êi (chiÕm 21,6%), n¨m 2004 lµ 219 ng-êi (chiÕm 21,8%), n¨m 2005 lµ 186 ng-êi (chiÕm 19,9%). NhvËy sè c«ng nh©n thay ®æi kh«ng nhiÒu qua c¸c n¨m. Sè c«ng nh©n cã tay nghÒ bËc thÊp chiÕm tû lÖ cao. Nh-ng ®©y lµ lùc l-îng lao ®éng trÎ ®«ng ®¶o cña c«ng ty. Tuy tay nghÒ ch-a cao nh-ng ®éi ngò nµy l¹i cã -u ®iÓm cña tuæi trÎ nh- søc khoÎ, sù khÐo lÐo nhanh nhÑn, th«ng minh, s¸ng kiÕn. Hä sÏ lµ lùc l-îng lao ®éng nßng cèt trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty trong t-¬ng lai. Sè c«ng nh©n míi tuyÓn th-êng lµ bé phËn lao ®éng kÐm æn ®Þnh nhÊt do ch-a cã lßng say mª nghÒ nghiÖp, ch-a cã ý ®Þnh g¾n bã l©u dµi víi c«ng ty. Sè lao ®éng ®-îc tuyÓn vµo c«ng ty th-êng còng b»ng ngÇn Êy lao ®éng xin th«i viÖc. §iÒu ®ã còng g©y tèn kÐm nhiÒu chi phÝ cho ®µo t¹o vµ s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªn, ®©y lµ mét hiÖn t-îng tÊt yÕu cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. 2. C«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù ë c«ng ty 2.1. TiÒn l-¬ng TiÒn l-¬ng chÞu sö ¶nh h-ëng cña nhiÒu yÕu tè nh- chÕ ®é tiÒn l-¬ng cña Nhµ n-íc, thÞ tr-êng lao ®éng, vÞ trÝ ®Þa lý, gi¸ c¶ sinh ho¹t, kh¶ n¨ng chi tr¶ cña doanh nghiÖp sö dông lao ®éng... Mét chÕ ®é tiÒn l-¬ng hîp lý ph¶i ®¶m b¶o dung hoµ ®-îc nh÷ng lîi Ých tr¸i ng-îc nhau gi÷a ng-êi sö dông lao ®éng vµ ng-êi lao ®éng mét c¸ch tèt nhÊt. Do ®ã viÖc tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c tr¶ l-¬ng NguyÔn ThÞ Thu 9 Líp 7A12 - QLDN B¸o C¸O THùC TËP C¤NG TY TNHH THIÕT BÞ PHô TïNG TMT thÓ hiÖn tÝnh d©n chñ cho ng-êi lao ®éng, gióp cho ng-êi lao ®éng thÊy ®-îc møc ®é thu nhËp cña m×nh khi lµm viÖc cho c«ng ty. §iÒu nµy lo¹i trõ nh÷ng th¾c m¾c, nghi ngê, chuÈn bÞ tèt cho ng-êi lao ®éng tinh thÇn lµm viÖc. C«ng ty ¸p dông quy chÕ “tr¶ l­¬ng g¾n víi hiÖu qu¶ c«ng viÖc vµ lîi Ých cña toµn c«ng ty b»ng c¸c tiªu chuÈn vµ hÖ sè”. 2.2. TiÒn th-ëng §Ó khuyÕn khÝch ng-êi lao ®éng h¨ng say lµm viÖc, c«ng ty ¸p dông c¸c h×nh thøc khen th-ëng. - Nh÷ng ®¬n vÞ c¸ nh©n hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®-îc giao, ®¶m b¶o chÊt l-îng vµ thêi gian quy ®Þnh. - Nh÷ng ®¬n vÞ t×m thªm viÖc lµm, nhËn thªm c«ng tr×nh tù c©n ®èi ®-îc kh¶ n¨ng cña m×nh vµ hoµn thµnh nhiÖm vô ®-îc giao ®óng thêi h¹n vµ ®¶m b¶o chÊt l-îng. - Nh÷ng s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt trong s¶n xuÊt kinh doanh t¹o ®-îc chÊt l-îng hiÖu qu¶ lµm lîi cho c«ng ty vÒ c¸c mÆt tiÕt kiÖm vËt t-, nguyªn vËt liÖu, thu hót kh¸ch hµng tiªu thô s¶n phÈm. 2.3 B¶o hiÓm x· héi (BHXH) & b¶o hiÓm y tÕ (BHYT) Bªn c¹nh nh÷ng chÝnh s¸ch ®·i ngé nh- tiÒn l-¬ng, th-ëng, phóc lîi, dÞch vô ... th× BHXH, BHYT thùc sù cÇn thiÕt ®èi víi ng-êi lao ®éng, bëi ®©y lµ quyÒn lîi g¾n liÒn ®Õn søc khoÎ cña ng-êi lao ®éng. NhËn thøc ®-îc vÊn ®Ò nµy c«ng ty ®· cã nh÷ng chÕ ®é hîp lý dµnh cho ng-êi lao ®éng. §èi t-îng ®-îc c«ng ty thùc hiÖn ®ãng chÕ ®é BHXH vµ BHYT theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt: - CBCNV hîp ®ång kh«ng thêi h¹n cña c«ng ty - CBCNV hîp ®ång cã thêi h¹n tõ 1 - 3 n¨m. NguyÔn ThÞ Thu 10 Líp 7A12 - QLDN B¸o C¸O THùC TËP C¤NG TY TNHH THIÕT BÞ PHô TïNG TMT 2.4. C«ng t¸c ®µo t¹o, sö dông vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc - NÕu lao ®éng míi ®· biÕt nghÒ vµ ®¸p øng ®-îc yªu cÇu c«ng viÖc th× sÏ ®-îc bè trÝ lµm viÖc ngay. Sè cßn l¹i ®-îc ®µo t¹o tay nghÒ tuú theo yªu cÇu cña s¶n xuÊt kinh doanh. - H×nh thøc ®µo t¹o ®-îc ¸p dông lµ kÌm cÆp t¹i chç. §µo t¹o ngay t¹i n¬i lµm viÖc c¶ vÒ lý thuyÕt lÉn thùc hµnh. Riªng vÒ lý thuyÕt, nÕu tuyÓn víi quy m« lín sÏ kÕt hîp chÆt chÏ víi tr-êng Trung häc Kü thuËt thùc hµnh c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y hoÆc më c¸c líp båi d-ìng n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n kü thuËt. ViÖc kÌm cÆp ®-îc giao cho nh÷ng lao ®éng cã tay nghÒ kh¸ vµ cã kinh nghiÖm trong c«ng viÖc. Hµng th¸ng ®Òu cã ®¸nh gi¸ ph©n tÝch t×nh h×nh ®µo t¹o th«ng qua n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt l-îng c«ng viÖc, ý thøc tæ chøc kû luËt, søc khoÎ. Nh÷ng ng-êi kh«ng cã kh¶ n¨ng tiÕp thu tay nghÒ sÏ bÞ ®µo th¶i, song c«ng ty còng cè g¾ng gióp hä cã c¬ héi t×m c«ng viÖc kh¸c thÝch hîp h¬n. - Thêi gian ®µo t¹o cã thÓ kÐo dµi tõ 1 ®Õn 6 th¸ng. KÕt thóc kho¸ ®µo t¹o, c«ng ty sÏ tæ chøc kiÓm tra x¸c ®Þnh. Nh÷ng ng-êi ®¹t kÕt qu¶ kh¸, giái sÏ ®-îc gi÷ l¹i vµ ký kÕt hîp ®ång lao ®éng. - Ngoµi ra c«ng ty cßn chó ý ®Õn viÖc ®µo t¹o l¹i hoÆc båi d-ìng nh÷ng lao ®éng cò cã triÓn väng vÒ tay nghÒ. Cã thÓ ®-îc cö ®i ®µo t¹o theo h-íng giái mét nghÒ vµ biÕt thµnh th¹o nhiÒu viÖc nh»m dÔ thÝch øng víi sù biÕn ®éng cña c«ng viÖc míi. - C«ng ty còng më réng c¸c líp båi d-ìng kiÕn thøc qu¶n trÞ kinh doanh cho c¸n bé, cö c¸n bé ®i häc vÒ tæ chøc ®Êu thÇu quèc tÕ, vÒ kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n tµi chÝnh, kh«ng ngõng më c¸c líp lý luËn chÝnh trÞ, ngo¹i ng÷... nh»m n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý cho c¸n bé ®Ó t¹o nguån kÕ cËn cho ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. - ViÖc sö dông nguån nh©n lùc ®Òu xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu vÒ kü thuËt c«ng nghÖ cña c¶n phÈm. S¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty lµ m¸y c«ng cô. S¶n phÈm hoµn chØnh lµ sù l¾p r¸p cña rÊt nhiÒu nh÷ng chi tiÕt nhá, mçi chi tiÕt lµ mét c«ng ®o¹n s¶n xuÊt do mét sè lao ®éng nhÊt ®Þnh ®¶m nhËn. Do møc ®é phøc t¹p NguyÔn ThÞ Thu 11 Líp 7A12 - QLDN B¸o C¸O THùC TËP C¤NG TY TNHH THIÕT BÞ PHô TïNG TMT vµ yªu cÇu kü thuËt cña mçi chi tiÕt trong mét s¶n phÈm hoµn chØnh nªn sù bè trÝ, ph©n c«ng lao ®éng cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng suÊt vµ chÊt l-îng s¶n phÈm. Nh÷ng c«ng viÖc ®¬n gi¶n ®-îc giao cho nh÷ng ng-êi cã tay nghÒ trung b×nh, nh÷ng c«ng nh©n bËc thÊp. Nh÷ng c«ng viÖc phøc t¹p ®ßi hái tr×nh ®é kü thuËt ®-îc giao cho nh÷ng c«ng nh©n cã tay nghÒ bËc cao. Ngoµi ra trong khèi s¶n xuÊt cßn cã sù ph©n c«ng lao ®éng gi÷a c«ng nh©n n÷ vµ c«ng nh©n nam. Nh÷ng c«ng viÖc nÆng nhäc ®ßi hái ph¶i cã søc khoÎ nh- c«ng nh©n ®øng m¸y chuyªn dïng th-êng ®-îc giao cho lao ®éng lµ nam. - ChÕ ®é lµm viÖc cña c«ng ty lµ 8 giê trong 1 ngµy mét ca, vµ 40 giê trong tuÇn. Thêi gian lµm viÖc theo giê hµnh chÝnh, s¸ng tõ 7h30 phót, chiÒu tõ 1h ®Õn 5h. Lµm viÖc theo ca gåm nh©n viªn tuÇn tra b¶o vÖ vµ nh÷ng bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt. Bé phËn nµy ®-îc bè trÝ lµm viÖc theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña c«ng ty. Nãi chung tõ n¨m 2002 c«ng ty rÊt Ýt khi bè trÝ c«ng nh©n s¶n xuÊt lµm viÖc ca ba (tõ 23 h ®Õn 6h s¸ng ngµy h«m sau). Hµng n¨m c«ng ty ®Òu tiÕn hµnh ph©n lo¹i lao ®éng cho c¶ khèi s¶n xuÊt vµ khèi v¨n phßng theo tuæi t¸c, kÕt qu¶ lµm viÖc, ý thøc tæ chøc kû luËt, søc khoÎ thµnh lao ®éng lo¹i 1, lo¹i 2 vµ lo¹i 3. Lao ®éng lo¹i 1 sÏ ®-îc bè trÝ ®i ®µo t¹o khi cã c¬ héi, hoÆc ®-îc -u tiªn s¾p xÕp lµm viÖc ngay c¶ khi c«ng ty Ýt viÖc. Lao ®éng lo¹i 2 còng ®-îc -u tiªn thuyªn chuyÓn, ®µo t¹o l¹i vµ lµm c«ng viÖc kh¸c trong thêi gian c«ng ty kh«ng ®¸p øng hÕt nhu cÇu viÖc lµm. 3. §Æc ®iÓm vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ. Trang thiÕt bÞ, m¸y mãc lµ mét bé phËn quan träng trong tµi s¶n cè ®Þnh cña c¸c doanh nghiÖp, nã ph¶n ¸nh n¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn cã, ph¶n ¸nh tr×nh ®é khoa häc kü thuËt vµ cã ¶nh h-ëng lín ®Õn chÊt l-îng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. T×nh h×nh m¸y mãc, thiÕt bÞ cña C«ng ty ®-îc biÓu hiÖn qua b¶ng sau: NguyÔn ThÞ Thu 12 Líp 7A12 - QLDN B¸o C¸O THùC TËP C¤NG TY TNHH THIÕT BÞ PHô TïNG TMT T×nh h×nh m¸y mãc thiÕt bÞ cña tmt Sè TT Tªn m¸y Sè C«ng l-îng suÊt (c¸i) (KW) Nguyªn gi¸ Møc ®é CSSX thùc hao mßn tÕ so thiÕt ( $/c¸i ) (%) kÕ (%) Chi phÝ b¶o d-ìng/n¨m Thêi gian N¨m SXSP (giê) chÕ t¹o 1 M¸y ®iÖn 147 4-60 7000 65 85 70 1400 1996 2 M¸y phay 92 4-16 4500 60 80 450 1000 Nt 3 M¸y bµo 24 2-40 4000 55 80 400 1100 Nt 4 M¸y mµi 137 2-10 4100 55 80 400 900 Nt 5 M¸y khoan 64 2-10 2000 80 200 1200 6 M¸y doa 15 4-16 5500 60 80 550 900 Nt 7 M¸y c-a 16 2-10 1500 70 85 150 1400 Nt 8 M¸y chuèt Ðp 8 2-8 5500 60 70 500 700 Nt 9 Bóa m¸y 5 85 450 900 10 M¸y c¾t ®ét 11 2-8 4000 60 80 400 800 11 M¸y lèc t«n 3 10-40 1500 40 70 150 1400 12 M¸y hµn ®iÖn 26 5-10 800 55 85 80 1400 Nt 13 M¸y hµn h¬i 9 400 55 85 40 1200 Nt 14 M¸y nÐn khÝ 14 6000 65 40 1000 1200 Nt 15 CÇn trôc 6 70 800 1000 16 Lß luyÖn thÐp 4 4500 10-75 8000 700- Nt 110000 55 70 11000 800 Nt 50000 65 70 300 8000 Nt 1000 17 Lß luyÖn gang 2 30 Nguån (Phßng VËt t- - m¸y c«ng cô) 4. §Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu sö dông trong C«ng ty. Nguyªn vËt liÖu lµ mét trong 4 yÕu tè cña chÊt l-îng s¶n phÈm. Nguyªn vËt liÖu th-êng chiÕm mét tû träng lín nhÊt trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. S¶n phÈm cã chÊt l-îng cao hay kh«ng phô thuéc phÇn lín vµo nguyªn vËt liÖu ®-îc sö dông. V× vËy, C«ng ty TNHH ThiÕt bÞ phô tïng TMT rÊt thËn träng trong viÖc mua, b¶o qu¶n vµ sö dông nguyªn vËt liÖu ®¶m b¶o tu©n thñ theo c¸c yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt vµ yªu cÇu ISO 9002. B¶ng 3 sÏ cho thÊy mét sè lo¹i nguyªn vËt liÖu chÝnh cña C«ng ty. NguyÔn ThÞ Thu 13 Líp 7A12 - QLDN B¸o C¸O THùC TËP C¤NG TY TNHH THIÕT BÞ PHô TïNG TMT Mét sè lo¹i nguyªn vËt liÖu chÝnh cña tmt STT 1 2 3 Chñng lo¹i Gi¸ mua (®/kg) N¬i s¶n xuÊt 21 - 40 C 6500 Tù s¶n xuÊt WIJX – 8 12000 Tù s¶n xuÊt Gang ThÐp ThÐp 135, 145 4500 Tù s¶n xuÊt ThÐp 9xC 8000 Nga ThÐp trßn 5000 Nga, Ên §é ThÐp tÊm 4500 Nga, ViÖt Nam ThÐp ®Þnh h×nh 5000 Nga, ViÖt Nam 5000 Nga, ViÖt Nam Que hµn Nguån (Phßng VËt t- - m¸y c«ng cô) Quy tr×nh mua nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty hoµn toµn tu©n thñ theo c¸c yªu cÇu cña ISO 9002 nh- sau: B-íc 1: §Þnh møc vËt t- vµ hµng mua ngoµi theo thiÕt kÕ cña s¶n phÈm ®-îc phßng kü thuËt göi vÒ phßng ®iÒu ®é s¶n xuÊt ®Ó tËp hîp vµ lËp dù trï vËt t- theo tõng kú kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, sau ®ã chuyÓn cho phßng vËt t- ®Ó cung øng. B-íc 2: Sau khi nhËn dù trï vËt t- tõ phßng ®iÒu ®é s¶n xuÊt, tr-ëng phßng vËt t- ®èi chiÕu sè l-îng vËt t- theo yªu cÇu vµ vËt t- s½n cã, lËp danh môc c¸c vËt t- cÇn mua, chuyÓn l¹i phßng ®iÒu ®é s¶n xuÊt x¸c nhËn, tr×nh gi¸m ®èc duyÖt vµ liªn hÖ víi c¸c nhµ cung øng ®Ó mua. B-íc 3 : Tr-ëng phßng vËt t- liªn hÖ víi c¸c nhµ cung øng trong danh s¸ch ®Ó ký hîp ®ång cung cÊp cho c¶ kú kÕ ho¹ch, tr-íc mçi giai ®o¹n cung øng, phßng vËt t- sÏ b¸o cho nhµ cung øng b»ng "giÊy b¸o nhu cÇu vËt t-" ®Ó nhµ cung øng chuÈn bÞ vµ giao hµng ®óng h¹n. B-íc 4: §èi víi nh÷ng vËt t- cho s¶n phÈm ®¬n chiÕc, s¶n xuÊt theo hîp ®ång, tr-ëng phßng vËt t- dùa vµo dù trï cña ®¬n vÞ yªu cÇu ®Ó viÕt phiÕu mua NguyÔn ThÞ Thu 14 Líp 7A12 - QLDN B¸o C¸O THùC TËP C¤NG TY TNHH THIÕT BÞ PHô TïNG TMT vËt t-, giao cho c¸n bé, nh©n viªn thùc hiÖn hoÆc göi ®¬n hµng ®Õn c¸c nhµ cung øng. Trong tr-êng hîp nµy, nÕu c¸c nhµ cung øng trong danh s¸ch kh«ng cã lo¹i cÇn mua, phßng vËt t- ®-îc phÐp mua cña nh÷ng nhµ cung øng ngoµi danh s¸ch. B-íc 5: Sau khi nhËn ®-îc b¶n b¸o gi¸ cña bªn cung øng cho lo¹i vËt cÇn mua, nh©n viªn mua hµng ph¶i xem xÐt vµ nÕu cÇn th× lÊy mÉu ®Ó kiÓm tra, sau ®ã b¸o c¸o tr-ëng phßng. B-íc 6: Tr-ëng phßng vËt t- ®¸nh gi¸ c¸c b¶n chµo gi¸ cña c¸c nhµ cung øng B-íc 7: Tr-ëng phßng kü thuËt cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt vµ duyÖt ®Ó phßng vËt t- mua. B-íc 8: Tr-êng hîp thùc hiÖn hîp ®ång mµ do tho¶ thuËn, kh¸ch hµng cã cung cÊp vËt t- theo ®óng quy tr×nh 7 . B-íc 9: Nh©n viªn phßng vËt t- ph¶i ®¶m b¶o ®ñ hå s¬, chøng tõ cã liªn quan ®Õn vËt t- vÒ sè l-îng, chÊt l-îng vµ chuyÓn cho phßng kiÓm tra tr-íc khi nhËp kho. B-íc 10: Lµm c¸c thñ tôc nhËp kho phßng QLCL SP & MT ®· x¸c nhËn vËt t- mua vÒ ®óng chÊt l-îng. NguyÔn ThÞ Thu 15 Líp 7A12 - QLDN B¸o C¸O THùC TËP C¤NG TY TNHH THIÕT BÞ PHô TïNG TMT l-u ®å mua nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty C¬ khÝ Hµ Néi: Tæng hîp ®Þnh møc Dù trï VT theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt Cã ®ñ §èi chiÕu KÕt thóc Dù trï VT cÇn mua, chuyÓn cho ®iÒu ®é s¶n xuÊt DuyÖt - Dµi h¹n Ng¾n h¹n LËp phiÕu mua VT Göi ®¬n hµng Xem xÐt VT +(ChÊp nhËn) +(§¹t yªu cÇu) Hîp ®ång cung cÊp dµi h¹n nhiÒu ®ît Göi phiÕu b¸o yªu cÇu §¸nh gi¸ nhµ cung -(Kh«ng ®¹t) (Kh«ng chÊp nhËn) D¹ng kÕ ho¹ch §Ò nghÞ thay ®æi DuyÖt mua Cho SP ®¬n chiÕc Mua hµng KiÓm tra KiÓm tra VT vµo NhËp kho NguyÔn ThÞ Thu 16 Líp 7A12 - QLDN B¸o C¸O THùC TËP C¤NG TY TNHH THIÕT BÞ PHô TïNG TMT Phèi mÉu Phèi mÉu MÉu gç Lµm ruét C¸n thÐp Lµm s¹ch Rãt thÐp §óc Gia c«ng c¬ khÝ chi tiÕt NhËp kho thµnh phÈm KCS L¾p ®Æt Tiªu thô 5. §Æc ®iÓm vÒ nguån vèn N¨m 2004 STT ChØ tiªu Sè tiÒn Tû N¨m 2005 Sè tiÒn träng (Tr.®) % Chªnh lÖch Tû Sè tiÒn Tû lÖ (Tr.®) % träng (Tr.®) % Tû träng % I Tæng vèn KD 27080 100 33818 100 6738 24,87 1 Vèn l-u ®éng 20972 77,44 28318 83,74 7346 35,03 6,3 2 Vèn cè ®Þnh 6108 22,56 5500 16,26 -6,08 -9,96 II Nguån vèn 1 Vèn chñ SH 15409 56,91 20574 60,84 5165 33,51 3,93 2 Nî ph¶i tr¶ 11671 43,09 13244 39,16 1573 13,48 -3,93 -6,3 Nguån ( Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n) Nh×n vµo b¶ng biÓu trªn cho thÊy t×nh h×nh tæ chøc vèn kinh doanh vµ nguån h×nh thµnh vèn cña c«ng ty TNHH ThiÕt bÞ Phô tïng TMT NguyÔn ThÞ Thu 17 Líp 7A12 - QLDN B¸o C¸O THùC TËP C¤NG TY TNHH THIÕT BÞ PHô TïNG TMT Tæng vèn kinh doanh n¨m 2005 so víi n¨m 2004 ®· t¨ng lªn 6.738 triÖu ®ång t-¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 24,87%. §iÒu nµy thÓ hiÖn c«ng ty ®· chó träng ®Çu t-, më réng quy m« ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ, víi nguån vèn nµy c«ng ty chñ yÕu ®Çu t- vµo TSL§ nªn vèn l-u ®éng cña c«ng ty n¨m 2005 lµ 28.318 triÖu ®ång chiÕm tû träng 83,74% t¨ng 7.346 triÖu ®ång so víi n¨m 2004 lµ 20.972 triÖu ®ång t-¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 35,03%, chøng tá c«ng ty ®· t¨ng vèn l-u ®éng cÇn thiÕt víi viÖc t¨ng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Vèn kinh doanh cña c«ng ty ®-îc h×nh thµnh tõ nguån vèn chñ së h÷u n¨m 2005 lµ 20.574 triÖu ®ång chiÕm tû träng 60,84% trong tæng vèn kinh doanh t¨ng 5.165 triÖu ®ång víi tû lÖ t¨ng 33,51% so víi n¨m 2004, møc t¨ng nµy chñ yÕu lµ do vèn tù bæ sung, ®iÒu nµy chøng tá c«ng ty lµm ¨n cã l·i. §iÒu ®ã cho thÊy víi viÖc t¨ng c-êng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty mµ nguån vèn kinh doanh cña c«ng ty bÞ c¾t gi¶m sÏ g©y ¶nh h-ëng vÒ vèn cña c«ng ty, v× vËy c«ng ty cÇn huy ®éng vèn lµm sao gi¶m ®-îc chi phÝ cho viÖc huy ®éng vèn tõ c¸c nguån vèn CSH ®Çu t- cho ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2005 t¨ng 3,93% so víi n¨m 2004, chøng tá ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2005 chñ yÕu vµo vèn chñ së h÷u. XÐt vÒ nî ph¶i tr¶ cña c«ng ty n¨m 2005 lµ 13.244 triÖu ®ång chiÕm tû träng 39,16% t¨ng 1.573 triÖu ®ång t-¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 13,48% so víi n¨m 2004 lµ 11.671 triÖu ®ång. III. C¸c s¶n phÈm chñ yÕu vµ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 1. C¸c s¶n phÈm chñ yÕu. M¸y c«ng cô. + C«ng ty s¶n xuÊt c¸c lo¹i m¸y c«ng cô th«ng dông nh- c¸c lo¹i m¸y tiÖn T630A, T630D, T14L, m¸y bµo ngang B365, m¸y khoan cÇn K525, m¸y phay v¹n n¨ng, m¸y mµi trßn ngoµi, m¸y mµi ph¼ng v.v... vµ c¸c lo¹i m¸y chuyªn dïng theo ®¬n ®Æt hµng. + C«ng ty b¾t ®Çu chÕ t¹o m¸y c«ng cô ®iÒu khiÓn cã CNC trªn c¬ së c¸c m¸y trong ch-¬ng tr×nh s¶n xuÊt vµ m¸y d©y chuyÒn dïng theo ®¬n ®Æt hµng Phô tïng vµ thiÕt bÞ c«ng nghiÖp. NguyÔn ThÞ Thu 18 Líp 7A12 - QLDN B¸o C¸O THùC TËP C¤NG TY TNHH THIÕT BÞ PHô TïNG TMT + B¬m vµ thiÕt bÞ thuû ®iÖn: c¸c lo¹i b¬m thuû lùc nh- b¬m b¸nh r¨ng, b¬m piston h-íng kÝnh, h-íng trôc, b¬m trôc vÝt, ¸p suÊt ®Õn 30MPa,b¬m n-íc ®Õn 36.000m3/h, c¸c tr¹m thuû ®iÖn víi c«ng suÊt ®Õn 2000KW + Phô tïng vµ thiÕt bÞ ®-êng: s¶n xuÊt vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ toµn bé cho c¸c nhµ m¸y ®-êng ®Õn 200 TM/ngµy, c¸c thiÕt bÞ lÎ cho c¸c nhµ m¸y ®-êng ®Õn 8000 TM/ngµy, c¸c lo¹i nåi nÊu ch©n kh«ng, nåi h¬i gia nhiÖt, trî tinh v.v... + Phô tïng vµ thiÕt bÞ xi m¨ng: cho c¸c nhµ m¸y xi m¨ng 80.000 T/n¨m, c¸c nhµ m¸y xi m¨ng lß quay cì lín. Phô tïng vµ thiÕt bÞ lÎ cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c nh- dÇu khÝ, giao th«ng ho¸ chÊt, ®iÖn lùc, thuû lîi ThÐp c¸n x©y dùng tõ  8 ®Õn  24 trßn hoÆc v»n theo gãc c¸c lo¹i. 2. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Ho¹t ®éng cña héi ®ång kinh doanh C«ng ty. NhiÖm vô chÝnh cña Héi ®ång kinh doanh lµ t- vÊn cho gi¸m ®èc c«ng ty nh÷ng vÊn ®Ò sau: - C«ng t¸c thÞ tr-êng: ChiÕn l-îc thÞ tr-êng, Ph-¬ng ¸n s¶n phÈm vµ Ph-¬ng ¸n tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh - Tæng hîp, ph©n tÝch t×nh h×nh kinh tÕ x· héi trong tõng thêi kú, ®-a ra môc tiªu chiÕn l-îc cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn C«ng ty vµ ch-¬ng tr×nh c«ng t¸c cña Héi ®ång kinh doanh. - Tæng hîp ý kiÕn cña c¸c thµnh viªn Héi ®ång kinh doanh phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n nghiªn cøu ®Ò xuÊt ph-¬ng ¸n thùc hiÖn. - KiÓm tra, gi¸m s¸t toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty - B¸o c¸o ®Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt víi gi¸m ®èc c«ng ty vÒ c¸c ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ cña Héi ®ång kinh doanh, c¸c thµnh viªn Héi ®ång. Víi nhiÖm vô ®-îc giao, thêi gian qua Héi ®ång ®· thùc hiÖn ®-îc c¸c c«ng viÖc vµ ®· ®-îc gi¸m ®èc phª duyÖt, ®ang tiÕp tôc triÓn khai. §Ò xuÊt qu¶ng c¸o, triÓn l·m mét sè thiÕt bÞ, s¶n phÈm. NguyÔn ThÞ Thu 19 Líp 7A12 - QLDN B¸o C¸O THùC TËP C¤NG TY TNHH THIÕT BÞ PHô TïNG TMT KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2005 T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh th¸ng 12/2005 víi c¸c chØ tiªu: Doanh thu SXCN ®¹t 9.049.359.035; Doanh thu KDTM vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c ®¹t 1.725.684.118 ®-a tæng doanh thu th¸ng 12/2005 lµ 10.775.043.153 ®¹t 153,79% so víi KH ®Ò ra. Ta cã mét sè chØ tiªu s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty sau: NguyÔn ThÞ Thu 20 Líp 7A12 - QLDN
- Xem thêm -