Tài liệu Luận văn quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn quận đống đa, thành phố hà nội

  • Số trang: 122 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 445 |
  • Lượt tải: 1
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 340410 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. VŨ VĂN HOẠ Hà Nội – 2015 LỜI CAM ĐOAN Tên tôi là Nguyễn Thị Hồng Nhung, học viên cao học lớp QLKT 2 - K21, chuyên ngành Quản lý Kinh tế, khoá QH-2012-E. Tôi xin cam đoan đề tài luận văn thạc sĩ „„Quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội‟‟ là công trình nghiên cứu của riêng tôi, số liệu nghiên cứu thu được từ thực tế và không sao chép và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ chương trình đào tạo khác. Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2015 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hồng Nhung LỜI CẢM ƠN Luận văn này được thực hiện tại Chi cục thuế Quận Đống Đa Để hoàn thành được luận văn này tôi đã nhận được rất nhiều sự động viên, giúp đỡ của nhiều cá nhân và tập thể. Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Vũ Văn Hoạ đã hướng dẫn tôi thực hiện nghiên cứu của mình. Xin cùng bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy cô giáo, người đã đem lại cho tôi những kiến thức bổ trợ, vô cùng có ích trong những năm học vừa qua. Cũng xin gửi lời cám ơn chân thành tới Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo sau đại học, khoa Kinh tế Chính trị đã tạo điều kiện cho tôi trong quá trình học tập. Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn đến toàn bộ lãnh đạo, cán bộ nhân viên Chi cục Thuế quận Đống Đa đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình điều tra, thu thập số liệu để thực hiện các nội dung của đề tài Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2015 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hồng Nhung MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT ..................................................... i DANH MỤC BẢNG ........................................................................................ ii DANH MỤC HÌNH VẼ ................................................................................. iii MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ............................... 4 1.1 Tổng quan nghiên cứu về thuế thu nhập cá nhân.............................. 4 1.2 Cơ sở lý luận về quản lý thuế thu nhâp cá nhân. ............................... 9 1.3 Tổng quan về quản lý thuế TNCN ..................................................... 10 1.3.1 Khái nhiệm thuế TNCN .................................................................. 11 1.3.2 Vai trò, đặc điểm của quản lý thuế TNCN .................................... 12 1.3.3 Mục tiêu quản lý thuế TNCN ......................................................... 16 1.3.4 Nội dung luật thuế TNCN .............................................................. 18 1.4 Quản lý thuế TNCN ............................................................................. 27 1.4.1 Quản lý thu thuế TNCN ................................................................. 27 1.4.2 Hệ thống chính sách thuế TNCN................................................... 28 1.4.3 nội dung tư pháp ............................................................................. 29 1.4.4 Nội dung quản lý thu thuế TNCN ................................................. 30 1.5 Các yếu tố ảnh hƣởng đến công tác quản lý thuế TNCN ................. 41 1.5.1 Các yếu tố khách quan ................................................................... 42 1.5.2 Các yếu tố chủ quan ....................................................................... 43 CHƢƠNG 2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI QUẢN LÝ THUẾ TNCN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN ĐỐNG ĐA .................................. 47 2.1 Nguồn tài liệu và dữ liệu ......................................................................... 47 2.1.1 Tài liệu sơ cấp ................................................................................. 47 2.1.2 Tài liệu thứ cấp ............................................................................... 49 2.2 các phƣơng pháp nghiên cứu .............................................................. 49 2.2.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu .................................................. 50 2.2.2 Phương pháp phân tích - tổng hợp ................................................ 50 2.2.3 Phương pháp thống kê mô tả ......................................................... 51 CHƢƠNG 3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TNCN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN ĐỐNG ĐA ........................................................... 53 3.1 Khái quát về KT – XH của quận Đống Đa ........................................ 53 3.1.1 Khái quát về kinh tế - xã hội của quận Đống Đa .......................... 53 3.1.2 Khái quát về Chi cục thuế Quận Đống Đa .................................... 54 3.2 Thực trạng công tác quản lý thuế TNCN trên địa bàn Quận Đống Đa ................................................................................................................. 56 3.2.1 Tổ chức bộ máy quản lý.................................................................. 56 3.2.2 Quản lý đối tượng nộp thuế............................................................ 60 (nguồn: Chi cục thuế quận Đống Đa) .................................................... 61 3.2.3 Quản lý kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế ................ 61 3.2.4 Công tác kiểm tra thuế TNCN ........................................................ 65 3.2.5 Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế ............................................. 67 3.2.6 Công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế:.................................. 69 3.2.7 Hệ thống công nghệ thông tin: ...................................................... 71 3.3 Đánh giá công tác quản lý thuế TNCN trên địa bàn quận Đống Đa ...................................................................................................................... 73 3.3.1 Những kết quả đạt được ................................................................. 73 3.3.2 Những hạn chế............................................................................... 77 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế..................................................................... 83 CHƢƠNG 4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TNCN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN ĐỐNG ĐA ............................ 88 4.1 Quan điểm cơ bản trong việc hoàn thiện công tác quản lý thuế TNCN trên địa bàn Quận Đống Đa .......................................................... 88 4.1.1 Đảm bảo đúng Luật thuế, đúng chủ trương chính sách và luật thuế TNCN nhưng được thích nghi với bối cảnh kinh tế xã hội của đất nước trong từng giai đoạn lịch sử........................................................... 88 4.1.2 Đảm bảo công bằng xã hội và nguồn thu cho ngân sách nhà nước ................................................................................................................... 89 4.2 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế TNCN trên địa bàn Quận Đống Đa ............................................................................................ 89 4.2.1 Giải pháp về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và nâng cao năng lực; phẩm chất cán bộ ngành thuế ......................................................... 89 4.2.2 Đầu tư cơ sở hạ tầng, tin học hoá công tác quản lý thuế ............. 92 4.2.3 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế ............. 93 4.2.4 Tăng cường công tác kiểm tra đối tượng nộp thuế TNCN ........... 97 4.2.5 Tăng cường đôn đốc thuế nợ và cưỡng chế nợ thuế .................. 100 4.3 Kiến nghị ............................................................................................ 100 4.3.1 Đối với Bộ Tài chính và Tổng cục thuế:.................................... 100 4.3.2 Đối với Quận uỷ, HĐND quận, UBND quận Đống ................... 104 4.3.3 Đối với các cơ quan, tổ chức liên quan ..................................... 104 KẾT LUẬN .................................................................................................. 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 107 PHỤ LỤC ..................................................................................................... 110 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa 1 CCT Chi cục Thuế 2 CNTT Công nghệ thông tin 3 ĐTNT Đối tượng nộp thuế 4 HĐND Hội đồng nhân dân 5 MST Mã số thuế 6 NNT Người nộp thuế 7 NLĐ Người lao động 8 NSNN Ngân sách nhà nước 9 QLN Quản lý nợ 10 TNCN Thu nhập cá nhân 11 UBND Uỷ ban nhân dân i DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Bảng số liệu về kết quả cấp MST TNCN tại quận Đống Đa .....................61 Bảng 3.2 Kết quả kiểm tra về thuế TNCN từ năm 2010 đến năm 2014 của 3 đội Kiểm tra thuộc chi cục thuế quận Đống Đa ..............................................................65 Bảng 3.4 Kết quả thu nợ bằng các biện pháp đôn đốc, thu nợ bình thường tại Quận Đống Đa ....................................................................................................................70 Bảng 3.5 Bảng tổng hợp kết quả phiếu điều tra về mức độ hài lòng của NNT đối với công tác quản lý thuế TNCN trên đại bàn quận..................................................73 Bảng 3.6 Tỉ lệ thuế TNCN so với tổng số thu của các sắc thuế .............................74 tại quận Đống Đa từ năm 2010- 2014 ......................................................................74 ii DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 : Sơ đồ bộ máy tổ chức chi cục thuế Đống Đa ...........................................54 Hình 1.2 : Sơ đồ quản lý kê khai thuế TNCN ...........................................................62 iii MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết chọn đề tài Quản lý thuế nói chung, quản lý thuế thu nhập cá nhân nói riêng là một trong những giải pháp quan trọng góp phần cân đối thu, chi ngân sách nhà nước. Mặc dù, Luật Thuế TNCN được chuẩn bị, xây dựng khá kỹ lưỡng, lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp xã hội từ hơn 3 năm trước khi ban hành, nhưng khi triển khai Luật vào thực tế cuộc sống, không thể tránh khỏi những bất cập, vướng mắc nảy sinh đòi hỏi phải nghiên cứu, giải quyết... Do mật độ dân số ở quận Đống Đa cao, các doanh nghiệp,các hộ kinh doanh tập chung trên địa bàn quận với số lượng lớn, nên số lượng NLĐ làm công ăn lương tại các doanh nghiệp phải cấp mã số thuế cá nhân là rất nhiều. Do vậy việc quản lý MST TNCN của các đối tượng này rất phức tạp. Chính vì thế, để quản lý được tốt NNT, đội ngũ cán bộ phụ trách bộ phận thuế TNCN cần có sự chính xác và nghiệp vụ chuyên môn cao. Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, đề tài “Quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội” được lựa chọn để nghiên cứu làm luận văn cao học. 2 Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục tiêu Mục tiêu chủ yếu của đề tài này là dựa trên những lý luận cơ bản về quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động kinh doanh, tập trung phân tích, đánh giá thực trạng việc áp dụng thuế thu nhập cá nhân đối với những người có thu nhập từ hoạt động kinh doanh trên địa bàn quận Đống Đa từ năm 2010 đến năm 2014. 2.2 Nhiệm vụ. Trên cơ sở có tham khảo việc áp dụng quản lý thuế thu nhập cá nhân ở một số quận trên địa bàn thành phố Hà Nội và cơ sở lý luận, từ đó đưa ra 1 những vấn đề cần hoàn thiện và xây dựng một chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập nhập từ hoạt động kinh doanh sao cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội tại quận Đống Đa 3 Câu hỏi nghiên cứu - Nội dung cơ bản của công tác quản lý thuế TNCN là gì ? - Làm thế nào để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế TNCN ở Chi cục Thuế quận Đống Đa trong thời gian tới?. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là vấn đề liên quan đến công tác quản lý thuế TNCN tại quận Đống Đa Về nội dung của đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng lạm phát trong thời gian qua, cơ sở pháp lý về quản lý thuế TNCN tại Quận Đống Đa. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp để hạn chế ảnh hưởng của lạm phát đến quản lý thuế TNCN tại quận Đông Đa trong thời gian tới. 5. Những đóng góp mới của luận văn - Phân tích thực trạng quản lý thuế thu nhập cá nhân tại quận Đống Đa kể từ khi Pháp lệnh thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập cao được ban hành, chỉ ra những mặt đạt được, những mặt hạn chế cũng như những nguyên nhân của những hạn chế này. - Đưa ra các quan điểm, các giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản lý thuế thu nhập cá nhân tại quận Đống Đa trong thời gian tới. - Góp phần làm rõ thêm cơ sở lý luận về quản lý thuế TNCN; - Đề xuất những quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm tăng cường quản lý thuế TNCN trên địa bàn Quận Đống Đa thành phố Hà Nội. - Đánh giá thực trạng về công tác quản lý thuế TNCN trên địa bàn Quận. 2 6. Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, lời cam đoan,lời cảm ơn và kết luận. Bố cục luận văn gồm 04 chương: CHƢƠNG 1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về quản lý thuế thu nhập cá nhân. CHƢƠNG 2. Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn quận Đống Đa CHƢƠNG 3. Thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn quận Đống Đa CHƢƠNG 4. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn quận Đống Đa 3 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 1.1 Tổng quan nghiên cứu về thuế thu nhập cá nhân Trong những năm gần đây,đã có nhiều công trình nghiên cứu về thuế TNCN, nói chung đã từng bước được thực hiện ở các trường Đại học và nghiên cứu của tổng cục thuế.... song cho đến nay chưa có đề tài nào nghiên cứu về quản lý thuế TNCN trên địa bàn quận Đống Đa. Có thể kể ra một số công trình đã nghiên cứu về thuế TNCN như sau: Báo chí với vấn đề thuế thu nhập cá nhân : Luận văn ThS. Truyền thông đại chúng: Nguyễn Thị Nga NXB ĐHKHXH & NV, 2009. Với nội dung: Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài báo chí với vấn đề thuế thu nhập cá nhân và mối quan hệ truyền thông đại chúng và dư luận xã hội. Nghiên cứu và phân tích thực trạng dư luận xã hội về vấn đề thuế thu nhập cá nhân trên hai tờ báo điện tử là VietNamNet và Vnexpress. Đánh giá tác động của dư luận xã hội về vấn đề thuế thu nhập cá nhân. Kiến nghị một số nhóm giải pháp về vấn đề thuế thu nhập cá nhân trên báo điện tử VietNamNet và Vnexpress bao gồm: đối với công tác truyền thông của Tổng cục Thuế; đối với người làm truyền thông và cơ quan truyền thông; đối với Luật thuế thu nhập cá nhân Chính sách phân phối thu nhập cá nhân ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: Đào Duy Nghĩa ; NXB ĐHKT, 2008, Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về phân phối thu nhập và chính sách phân phối thu nhập cá nhân, kinh nghiệm thực tiễn thực hiện chính sách phân phối thu nhập cá nhân của một số quốc gia Đông Âu, Trung Quốc. Tập trung nghiên cứu thực trạng chính sách phân phối thu nhập cá nhân ở Việt Nam từ năm 1991 đến nay như chính sách tiền lương, thuế thu nhập cá nhân. Phân tích một số chính sách xã hội tác động tới phân phối thu nhập cá nhân: chính sách giải quyết việc làm, xóa đói 4 giảm nghèo, cứu trợ xã hội. Nêu thành tựu đã đạt được từ tác động của chính sách phân phối thu nhập cá nhân tới thu nhập và mức sống chung trong xã hội, một số vấn đề đặt ra đối với chính sách phân phối thu nhập cá nhân thời gian qua. Từ đó đưa ra quan điểm hoàn thiện chính sách phân phối thu nhập cá nhân trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN: lấy nguyên tắc phân phối XHCN làm chủ đạo, gắn với thực hiện nguyên tắc thị trường; cần kết hợp hài hòa các lợi ích kinh tế để tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; giải quyết hợp lý giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội; cần đặc biệt quan tâm đến tàng lớp dân cư có thu nhập thấp và các vùng còn kém phát triển. Đề xuất một số giải pháp cụ thể về cải cách chính sách tiền lương và thuế thu nhập cá nhân nhằm điều tiết thu nhập trong xã hội, tiến tới hoàn thiện chính sách phân phối thu nhập ở nước ta Góp ý vào dự thảo nghị định về thuế thu nhập cá nhân : Đơn giản, minh bạch và phù hợp với thực tiễn - Ths: Huỳnh Huy Quế,xuất bản năm 2008: Đề tài nói về Luật thuế TNCN được kỳ họp thư 2 Quốc hôi khóa XII thông qua và có hiệu lực thi hành từ 1/1/2009. Bài viết đưa ra một số vấn đề cần xem xét xung quanh những quuy định trong dự thảo Nghị đinh luật thuế TNCN này: về đối tượng nộp thuế, về thu nhập chịu thuế… Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: Đỗ Thị Hồng Phương Xuất bản ĐHKT - 2012. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý thuế thu nhập cá nhân(TNCN), tổng hợp một số kinh nghiệm quản lý thuế TNCN ở một số quốc gia trên thế giới để rút ra những kinh nghiệm trong quản lý thuế TNCN cho Việt Nam. Phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế TNCN trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhằm làm rõ những kết quả đã đạt được và nêu lên những hạn chế còn tồn tại. Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế TNCN trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 5 Quản lý thuế thu nhập cá nhân tại tỉnh Lâm Đồng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: Nguyễn Vũ Việt Anh- NXB ĐHKT - 2012 . Hệ thống hóa lý luận về quản lý thuế, quản lý thuế Thu nhập cá nhân. Phân tích nguồn thu thuế Thu nhập cá nhân, đánh giá thực trạng về quản lý thuế Thu nhập cá nhân ở tỉnh Lâm Đồng. Đề xuất các giải pháp: Đẩy mạnh và thực hiện triệt để hơn nữa cơ chế khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tại nguồn trước khi chi trả thu nhập cho cá nhân; Cần đẩy mạnh hơn nữa việc đăng ký và cấp MST cá nhân, tiến tới mỗi công dân đều có một mã số để theo dõi quản lý, không phân biệt có thu nhập chịu thuế hay không có thu nhập chịu thuế; Kiện toàn tổ chức bộ máy thuế, chú trọng việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành thuế song song với việc tăng cường cơ sở vật chất cho ngành thuế theo hướng hiện đại hóa công tác quản lý thuế; Cần phải đa dạng hóa hình thức và phương pháp tuyên truyền về thuế thu nhập cá nhân; Phát triển hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trong toàn bộ nền kinh tế, hướng tới việc quản lý thu nhập của cá nhân qua hệ thống ngân hàng; Cơ quan thuế cần tổ chức nhiều cuộc gặp tuyên truyền giải thích về chính sách thuế để người nước ngoài tự giác kê khai, nộp thuế thu nhập; Để nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế thu nhập cá nhân, cần phải tăng cường phối hợp giữa cơ quan thuế với các cơ quan chức năng của các ngành, các lĩnh vực có liên quan nhằm hoàn thiện quản lý thuế Thu nhập cá nhân và nâng cao nguồn thu thuế thu nhập cá nhân ở tỉnh Lâm Đồng. Thực tiễn thực hiện pháp luật về thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi : Luận văn ThS. Nguyễn Thị An NXB Khoa Luật, 2014: Tổng quan về thuế thu nhập cá nhân, chỉ ra được vai trò quan trọng của luật thuế thu nhập cá nhân. Nghiên cứu những quy định cụ thể của Luật thuế thu nhập cá nhân, đánh giá được kết quả thực hiện cũng như mặt hạn chế trong quá trình thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đưa 6 ra định hướng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân cũng như đạt được hiệu quả cao trong quá trình thực hiện. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Thông qua việc nghiên cứu thực tiễn thực hiện pháp luật về thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân cũng như thực hiện việc thu thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam có hiệu quả. Thực trạng pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay và phương hướng hoàn thiện ThS: Trần Vũ Hải năm XB 2007: Trình bày những đặc trưng cơ bản của thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ở Việt Nam: hướng đến những cá nhân có thu nhập cao; không áp dụng với thu nhập có nguồn gốc kinh doanh cá nhân... Thực tiễn thi hành pháp luật thuế TNCN: thành tựu và hạn chế. Giới thiệu những hạn chế, phương hướng hoàn thiện pháp luật thuế TNCN. Giải pháp chống lách thuế, hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Ths: Lê Hà Diễm Chi. bài viết này nói về Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) có hiệu lực từ ngày 1/1/2009 đã mở rộng thêm nhiều loại thu nhập, như thu nhập từ hoạt động kinh doanh, thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (BĐS)... Thực tế hơn một năm thực hiện cho thấy vẫn còn hiện tượng lách thuế TNCN nói chung và thuế TNCN trong hoạt động chuyển nhượng BĐS nói riêng. Bài viết điểm mặt cách lách thuế, gian lận thuế TNCN trong hoạt động chuyển nhượng BĐS thời gian qua và đề xuất giải pháp chống hiện tượng "lách thuế" này. Thực tiễn thực hiện pháp luật về thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi : Luận văn ThS: Nguyễn Thị An - XN khoa luật- năm 2004: Tổng quan về thuế thu nhập cá nhân, chỉ ra được vai trò quan trọng của luật thuế thu nhập cá nhân. Nghiên cứu những quy định cụ thể của Luật thuế thu 7 nhập cá nhân, đánh giá được kết quả thực hiện cũng như mặt hạn chế trong quá trình thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đưa ra định hướng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân cũng như đạt được hiệu quả cao trong quá trình thực hiện. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Thông qua việc nghiên cứu thực tiễn thực hiện pháp luật về thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân cũng như thực hiện việc thu thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam có hiệu quả. Thuế thu nhập cá nhân: Kinh nghiệm quốc tế và việc thực thi ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế Phạm Thị Phương Mai- XB ĐHKT-2008: Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản của thuế thu nhập cá nhân (TTNCN) từ góc độ lý luận và thực tiễn. Nghiên cứu thực trạng thực thi TTNCN ở nước ta giai đoạn 1991-2007, kể từ khi Pháp lệnh TTNCN đối với người có thu nhập cao được ban hành. Nêu lên những mặt đạt được và những mặt còn hạn chế cũng như những nguyên nhân của những hạn chế ấy. Phân tích, đánh giá Luật TTNCN đã được Quốc hội thông qua trên cơ sở so sánh với những Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao đã ban hành. Nêu những điểm mới và tính khả thi của Luật thuế TNCN, những vấn đề đặt ra của Luật thuế TNCN. Đưa ra các quan điểm, các giải pháp như: hoàn thiện sắc lệnh về TTNCN; nâng cao hiệu quả quản lý TTNCN; đấy mạnh công tác tuyên truyền và giải đáp chính sách thuế…nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi TTNCN ở Việt Nam trong thời gian tới. Về giảm trừ gia cảnh trong Luật thuế thu nhập cá nhân nhìn từ góc độ bình đẳng giới. Ths: Nguyễn Thị Lan,Xuất bản năm 2008 : Khái quát về Luật thuế thu nhập cá nhân, vấn đề giảm trừ gia cảnh nhìn từ góc độ bình đẳng giới. Đảm bảo sự công bằng giữa nam và nữ với tư cách cá nhân có thu nhập 8 chịu thuế; Ưu tiên phụ nữ với tư cách là người mẹ và là người có thu nhập chịu thuế (không coi là phân biệt giới). Một số quy định về giảm trừ gia cảnh trong Điều 19 Luật thuế thu nhập cá nhân, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, đảm bảo sự bình đẳng trong gia đình và sự công bằng xã hội. Tóm lại: Các công trình nghiên cứu trên đã đề cập tới nhiều khía cạnh khác nhau của thuế TNCN. Tuy nhiên các công trình này chủ yếu viết về đăc trưng chung ,thực tiễn về thuế TNCN….Còn đề tài này Phân tích thực trạng quản lý thuế thu nhập cá nhân, Đưa ra các quan điểm, các giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản lý thuế thu nhập cá nhân tại quận Đống Đa trong thời gian tới. Đánh giá thực trạng về công tác quản lý thuế TNCN trên địa bàn Quận Đống Đa. 1.2 Cơ sở lý luận về quản lý thuế thu nhâp cá nhân. Những năm qua, nền kinh tế của Việt Nam đã từng bước hội nhập và phát triển cùng các nước trong khu vực và trên thế giới. Cùng với sự hội nhập và phát triển về kinh tế, hệ thống chính sách thuế cũng đã từng bước được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện, phù hợp với thông lệ quốc tế, thể hiện tốt vai trò là công cụ quản lý và điều tiết vĩ mô có hiệu quả của Nhà nước đối với nền kinh tế, trong đó việc ban hành và áp dụng Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH12 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009) là một bước tiến khá quan trọng trong cải cách chính sách thuế thu nhập nói riêng và chính sách thuế nói chung của Việt Nam. Qua 3 năm thực hiện, Luật thuế TNCN đã đạt được những mục tiêu đề ra khi ban hành Luật, như đã bao quát và mở rộng được đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế; Động viên hợp lý thu nhập của dân cư, góp phần đảm bảo công bằng xã hội; Góp phần đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước và từng 9 bước góp phần thực hiện kiểm soát thu nhập của dân cư. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, do sự biến động nhanh của nền kinh tế nên một số quy định trong Luật Thuế TNCN đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế, chưa phù hợp với thực tiễn, một số quy định còn phức tạp, phát sinh thủ tục hành chính, chưa tạo thuận lợi cho người nộp thuế và khó khăn cho công tác quản lý thuế. Trước tình hình này, Chính phủ đã trình Quốc hội Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN 1.3 Tổng quan về quản lý thuế TNCN thuế vừa là phạm trù kinh tế, vừa là phạm trù lịch sử. Lịch sử xã hội loài người đã chứng minh rằng thuế ra đời là một tất yếu khách quan, gắn với sự hình thành và phát triển của nhà nước. Để duy trì sự tồn tại đồng thời với việc thực hiện các chức năng của mình, nhà nước cần có nguồn vật chất để thực hiện những chỉ tiêu có tính chất xã hội. Thuế là một khoản thu của ngân sách nhà nước (NSNN) mang tính bắt buộc, không mang tính hoàn trả trực tiếp và được pháp luật quy định đối với các tổ chức kinh tế xã hội cũng như mọi thành viên trong xã hội. - Căn cứ theo đối tượng đánh thuế, thuế được chia thành: thuếthu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế tài sản; thuế tiêu dùng. - Căn cứ theo tính chất điều tiết thì thuế được chia thành hai loại là thuế trực thu và thuế gián thu. + Thuế gián thu là các thứ thuế mà người nộp thuế không phải là người chịu thuế. Người nộp thuế là người sản xuất kinh doanh hàng hóa, còn người chịu thuế là người tiêu dùng hàng hóa đó. Đặc điểm cơ bản của thuế gián thu là được cấu thành trong giá cả hành hóa, dịch vụ để bán ra. Người sản xuất kinh doanh hàng hóa khi bán hàng hóa cũng là lúc họ thu thuế hộ nhà nước thông qua giá bán hàng và nộp thuế vào NSNN. Ở đây có sự chuyển giao 10
- Xem thêm -