Tài liệu Luận văn quản lý nhân lực cán bộ, công chức tại ủy ban nhân dân tỉnh hải dương

  • Số trang: 101 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 377 |
  • Lượt tải: 1
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐỖ HUY CHÍNH QUẢN LÝ NHÂN LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH HÀ NỘI – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐỖ HUY CHÍNH QUẢN LÝ NHÂN LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƢƠNG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60340410 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS, TS. CHU ĐỨC DŨNG Viện kinh tế và chính trị thế giới XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN PGS, TS Chu Đức Dũng TS. Nguyễn Trúc Lê HÀ NỘI – 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận Văn thạc sĩ là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Các số liệu khoa học, kết quả nghiên cứu của Luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Hà Nội, tháng 10 năm 2015 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Đỗ Huy Chính LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện Luận văn Thạc sỹ, tôi đã nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện nhiệt tình và quý báu của nhiều cá nhân và tập thể. Trước tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS, TS Chu Đức Dũng, người đã tận tình hướng dẫn tôi trong suốt thời gian nghiên cứu để hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp đã giúp đỡ tôi tìm tài liệu tham khảo và đóng góp ý kiến để tôi hoàn thành luận văn này. Mặc dù, tôi đã cố gắng hoàn thiện luận văn bằng tất cả sự nhiệt tình và năng lực của mình, tuy nhiên, không thể tránh khỏi những thiếu sót hoặc có phần nghiên cứu chưa sâu. Rất mong nhận được sự chỉ bảo, thông cảm của các thầy (cô). Tôi xin trân trọng cảm ơn ! MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của Đề tài 1 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3 4. Kết cấu bố cục 3 Chƣơng 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 5 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 5 1.1.1. Các nghiên cứu về cán bộ, công chức và quản lý cán bộ, công 5 chức đã công bố. 1.1.2. Đánh giá chung về tình hình nghiên cứu và những khoảng trống 9 đặt ra cho đề tài luận văn. 1.2. Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhân lực cán bộ, công chức 10 trong bộ máy hành chính nhà nước 1.2.1. Đặc điểm của nền hành chính và cán bộ, công chức 10 1.2.2. Công chức, vị trí vai trò của cán bộ, công chức trong bộ máy 14 hành chính nhà nước 1.2.2.1. Khái niệm cán bộ, công chức 14 1.2.2.2. Vị trí, vai trò của cán bộ, công chức trong nền hành chính nhà 17 nước 1.2.3. Quản lý nhân lực cán bộ, công chức 20 1.2.3.1. Khái niệm 20 1.2.3.2. sự cần thiết quản lý nhân lực cán bộ, công chức 23 1.2.3.3. Nguyên tắc quản lý nhân lực cán bộ, công chức 25 1.2.3.4. Nội dung quản lý nhân lực cán bộ, công chức 28 1.2.3.5. Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhân lực cán bộ, công 30 chức 1.2.3.6. Tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý nhân lực cán bộ, công chức 31 1.3.Kinh nghiệm quản lý nhân lực cán bộ, công chức ở các địa phương, 33 bài học rút ra cho hoạt động quản lý nhân lực cán bộ, công chức tại UBND tỉnh Hải Dương 1.3.1. Kinh nghiệm quản lý nhân lực cán bộ, công chức ở UBND thành 33 phố Đà Nẵng 1.3.2. Kinh nghiệm quản lý nhân lực cán bộ, công chức ở UBND thành 34 phố Cần Thơ 1.3.3. Kinh nghiệm quản lý nhân lực cán bộ, công chức ở UBND tỉnh 36 Thái Bỉnh 1.3.4. Bài học rút ra cho quản lý nhân lực cán bộ, công chức tỉnh Hải 36 Dương Chƣơng 2 Phƣơng pháp nghiên cứu 39 2.1. Cách tiếp cận 39 2.2. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể 40 2.2.1. Phương pháp thống kê, thu thập và xử lý thông tin 40 2.2.2. Phương pháp phân tích, tổng hợp 42 Chƣơng 3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÂN LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƢƠNG 43 3.1. Khái quát về tỉnh Hải Dương và nhân lực cán bộ, công chức 43 3.1.1. Khái quát về tỉnh Hải Dương 43 3.1.2. Thực trạng nhân lực cán bộ, công chức tỉnh Hải Dương 44 3.2. Phân tích Thực trạng quản lý nhân lực cán bộ, công chức tại Ủy 45 ban nhân dân tỉnh Hải Dương 3.2.1. Lập kế hoạch, quy hoạch nhân lực ngũ cán bộ, công chức 46 3.2.2. Quản lý biên chế, xây dựng VTVL, xác định số lượng cán bộ, 51 công chức và cơ cấu ngạch cán bộ, công chức 3.2.3. Tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức 54 3.2.4. Tổ chức thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 56 3.2.5. Tổ chức thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách 58 đãi ngộ, chế độ thôi việc, nghỉ hưu cán bộ, công chức 3.2.6. Tổ chức thực hiện khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức 59 3.2.7. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê và quản lý hồ sơ cán bộ, 62 công chức 3.2.8. Thanh tra, kiểm tra thi hành quy định pháp luật cán bộ, công 64 chức; Chỉ đạo, tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo cán bộ, công chức 3.3. Đánh giá chung về quản lý nhân lực cán bộ, công chức 66 3.3.1. Thành tựu 66 3.3.2. Hạn chế 67 3.3.3. Nguyên nhân 68 Chƣơng 4 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND TỈNH HẢI DƢƠNG GIAI ĐOẠN 70 2016-2020 VÀ TẦM NHÌN NĂM 2030 4.1. Dự báo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016- 70 2020, tầm nhìn 2030 và những thách thức của quản lý nhân lực cán bộ, công chức hiện nay 4.1.1. Dự báo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hải Dương giai đoạn 20162020, tầm nhìn 2030 70 4.1.2. Những thách thức của quản lý nhân lực cán bộ, công chức hiện 71 nay 4.2. Phương hướng quản lý nhân lực cán bộ, công chức tại UBND tỉnh 71 Hải Dương giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 4.3. Một số giải pháp quản lý nhân lực cán bộ, công chức tỉnh Hải 73 Dương giai đoạn 2015-2020 tầm nhìn 2030 4.3.1. Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, đào tạo, bồi 73 dưỡng cán bộ, công chức 4.3.2. Đổi mới việc tổ chức quản lý nhân lực cán bộ, công chức xây 76 dựng vị trí việc làm 4.3.3. Đổi mới công tác tuyển dụng cán bộ, công chức 77 4.3.4. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện 79 nhân lực cán bộ, công chức 4.3.5. Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý cán bộ, công chức 81 tỉnh Hải Dương KẾT LUẬN 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHỤ LỤC 87 DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nội dung 1 CB,CC Cán bộ, công chức 2 CCHC Cải cách hành chính 3 CHXHCN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 4 CNH, HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa 5 ĐCSVN Đảng cộng sản Việt nam 6 KTTT Kinh tế thị trường 7 HCNN Hành chính nhà nước 8 QPPL Quy phạm pháp luật 9 XHCN Xã hội chủ nghĩa 10 UBND Uỷ ban nhân dân 11 QLNN Quản lý nhà nước 12 VTVL Vị trí việc làm 13 ĐBQH&HĐND Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 14 LĐ, TB&XH Lao động, Thương binh và Xã hội 15 TT&TT Thông tin và Truyền thông 16 KH&CN Khoa học và Công nghệ 17 GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo 18 NN&PTNT Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 19 TN&MT Tài nguyên và Môi trường 20 KCN Khu công nghiệp 21 CVCC Chuyên viên cao cấp 22 CVC Chuyên viên chính 23 CV Chuyên viên DANH MỤC BIỂU BẢNG 1 Bảng 3.1 Trình độ đào tạo CBCC 2 Bảng 3.2 Quy hoạch đội ngũ Giám đốc sở, ban, ngành giai đoạn 2010-2015 3 Bảng 3.3 Quy hoạch đội ngũ Phó giám đốc sở, ban, ngành giai đoạn 2010-2015 4 Bảng 3.4 Tổng hợp giao và thực hiện biên chế HCNN 2010 2015 5 Bảng 3.5 Tổng hợp số lượng VTVL tại các sở, ban, ngành 6 Bảng 3.6 Tổng hợp kết quả tuyển dụng công chức HCNN hàng năm 7 Bảng 3.7 Kết quả đào tạo, bồi dưỡng CBCC giai đoạn 20102015 8 Bảng 3.8 Tổng hợp kết quả đánh giá phân loại CBCC năm 2014 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Nhân lực hành chính công là một trong những yếu tố rất quan trọng và mang tính quyết định của nền hành chính nhà nước. Bởi nhân lực hành chính công, trước hết là đội ngũ cán bộ, công chức - là sản phẩm, cũng đồng thời là chủ thể của nền hành chính nhà nước. Trong quá trình hoạt động công vụ mang tính quyền lực nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước tác động đến mọi mặt đời sống xã hội, đến quyền và lợi ích của công dân, tổ chức và cả cộng đồng xã hội. Mọi yếu tố của nền hành chính nhà nước, như: thể chế, cơ cấu tổ chức, tài chính công và tiến trình quản lý đều do đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước xây dựng và tổ chức thực hiện. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, Đảng ta đã xác định: “xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân. Quy định rõ và đề cao vai trò của người đứng đầu” và nhấn mạnh phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong 3 đột phá chiến lược. Chương trình tổng thể cải cách nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 đề ra mục tiêu: “đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu họp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước” và “xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”. Đối với tỉnh Hải Dương, thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng và chương trình cải cách hành chính nhà nước, trong những năm qua xây dựng và quản lý cán bộ, công chức nhà nước đã đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó đã đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức theo hướng phân công, phân cấp rõ ràng hơn. Đã phân định khá rõ trách nhiệm, thẩm quyền quản lý đội ngũ cán bộ, công chức hành chính từ khâu xây dựng kế hoạch, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công chức; tuyển dụng, sử dụng và đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức…. 1 Tuy nhiên, công tác quản lý cán bộ, công chức của Hải Dương vẫn bộc lộ một số hạn chế như: việc quản lý có lúc chưa chặt chẽ, vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức ý thức tổ chức kỷ luật trong thi hành công vụ chưa tốt dẫn đến hiệu quả công việc chưa cao; công tác quản lý cán bộ, công chức theo hướng hiện đại hóa xây dựng hệ thống thông tin quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, công tác quản lý, tuyển dụng, sử dụng, thi nâng ngạch, đánh giá, luân chuyển, đề bạt cán bộ, công chức chậm được thay đổi; công tác đánh giá cán bộ, công chức còn chung chung, hình thức, còn nể nang trong đánh giá, phân loại cán bộ, công chức và đánh giá chưa chính xác được chất lượng thực chất của đội ngũ cán bộ, công chức... đã ảnh hưởng nhất định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy hàn chính nhà nước. Xuất phát từ thực tiễn trên, học viên chọn nội dung: "Quản lý nhân lực cán bộ, công chức tại UBND tỉnh Hải Dương" để làm đề tài luận văn Thạc sĩ. Đây là vấn đề có tính thời sự hiện nay, phù hợp với yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước hiện nay, phù hợp với thực tiễn của địa phương. Câu hỏi đặt ra là: tỉnh Hải Dương cần phải làm gì và làm thế nào để quản lý nhân lực cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh tốt và hiệu quả hơn? 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2.1. Mục đích nghiên cứu Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân lực cán bộ, công chức tại UBND tỉnh Hải Dương nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện phù hợp với sự phát triển chung của tỉnh trong giai đoạn mới. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý nguồn nhân lực cán bộ, công chức tỉnh; - Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực cán 2 bộ, công chức tại UBND tỉnh Hải Dương trong giai đoạn 2010-2015, chỉ ra những kết quả đã đạt được, những điểm còn hạn chế hiện nay. - Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực cán bộ, công chức tại UBND tỉnh Hải Dương trong giai đoạn 2016 -2020. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của Luận văn tập trung vấn đề quản lý nhân lực CBCC của UBND tỉnh Hải Dương trong cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh. 3.2. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu, đánh giá công tác quản lý nhân lực cán bộ, công chức thuộc phạm vi UBND tỉnh quản lý làm việc trong bộ máy hành chính (gọi tắt là sở, ban, ngành tỉnh), gồm 17 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh và Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Không bao gồm cán bộ, công chức trong lực lượng vũ trang; cán bộ, công chức đảng, đoàn thể; cán bộ, công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã; cán bộ, công chức thuộc cơ quan hành chính ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh như: ngành thuế, Hải quan, kho bạc, ngân hàng, Tòa án, Viện kiểm sát.... - Về thời gian: Luận văn tập trung nghiên cứu về vấn đề quản lý nhân lực cán bộ, công chức cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong thời gian từ khi Luật Cán bộ công chức có hiệu lực (năm 2010) đến năm 2015, đây là giai đoạn công tác quản lý nguồn nhân lực cán bộ, công chức tại UBND tỉnh có nhiều đổi mới và đạt được một số thành tựu đáng kể. 4. Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, mục lục và tài liệu tham khảo, luận văn gồm 4 chương: 3 Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nguồn nhân lực cán bộ, công chức tại UBDN tỉnh. Chƣơng 2: Phương pháp nghiên cứu. Chƣơng 3: Thực trạng quản lý nguồn nhân lực cán bộ, công chức tại UBND tỉnh Hải Dương. Chƣơng 4: Quan điểm, giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực cán bộ, công chức tại UBND tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn 2030. 4 Chƣơng 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu Trong nhiều năm vừa qua, cán bộ, công chức và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức là vấn đề được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu, nhiều nhà quản lý. Từ khi đất nước ta thực hiện chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN, thực hiện cải cách nền hành chính nhà nước thì quản lý đội ngũ CBCC là đề tài được đề cập đến nhiều trong các hoạt động nghiên cứu khoa học và quản lý thực tiễn. Liên quan ít nhiều đến việc quản lý đội ngũ cán bộ, công chức có thể kể đến một số công trình đã được công bố như sau: 1.1.1. Các nghiên cứu về cán bộ công chức và quản lý cán bộ công chức đã đƣợc công bố Công trình: “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ công chức”. của TS. Thang Văn Phúc và TS. Nguyễn Minh Phương (đồng chủ biên), 2005, Nxb, Chính trị quốc gia Hà Nội. Trong cuốn sách này, các tác giả đã đưa ra cơ sở lý luận về xây dựng cán bộ, công chức theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Phân tích sâu sắc về khái niệm cán bộ, công chức; nêu các văn bản pháp luật về cán bộ, công chức đã được ban hành trong từng giai đoạn khác nhau; phân loại cán bộ, công chức; thể chế quản lý cán bộ, công chức; phân tích tính tất yếu khách quan của việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phân tích vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân và sự cần thiết phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh; những khó khăn, thách thức đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức. Tác giả cũng chỉ ra thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức và thể chế quản lý cán bộ công chức. 5 Mặc dù, cuốn sách đã bao quát nhiều nội dung của công tác cán bộ nhưng chưa đề cập tới những nội dung của công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức. Có nội dung hẹp hơn, tập trung vào việc đưa ra những luận giải khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Cuốn sách: “Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước” của tác giả Nguyễn Phú Trọng, Trần Xuân Sầm (đồng chủ biên), 2003, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội đã chỉ ra rằng mỗi chế độ xã hội muốn đứng vững và phát triển đều phải được xây dựng lên bởi những con người có lòng trung thành với chế độ, có phẩm chất và năng lực nhất định. Cuốn sách đã góp phần lý giải hệ thống hoá các căn cứ khoa học của việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, từ đó đưa ra những kiến nghị và phương hướng giải pháp nhằm củng cố, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu để phù hợp với yêu cầu hiện nay ở nước ta. Tuy nhiên, trong cuốn sách này, các tác giả cũng chưa đề cập đến những nội dung của công tác quản lý cán bộ, công chức. Giống công trình trên, công trình: “Đánh giá quy hoạch, luận chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” của tác giả Trần Đình Hoan (2009), Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, cũng chỉ đi sâu nghiên cứu một khâu của công tác cán bộ. Với công trình trên, tác giả khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện cách mạng Việt Nam đã liên tiếp giành được nhiều thắng lợi vẻ vang. Từ một nước nô lệ, Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc lập. Có được thắng lợi đó là do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã dày công xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức. Trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức đã không ngừng học tập, năng động, sáng tạo đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, dưới sự tác động của cơ chế thị trường đã làm bộc lộ nhiều yếu kém, khuyết điểm của đội ngũ cán bộ, công chức cả về phẩm chất lẫn năng lực. Một bộ phận cán bộ, công chức đã bị suy thoái về phẩm chất đạo đức, lợi dụng chức quyền để 6 tham ô lãng phí; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của một số cán bộ công chức chưa đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Cuốn sách đã góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác xây dựng đội ngũ công chức nói chung, công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp tỉnh nói riêng, từ đó đề ra những giải pháp hiệu quả cho công tác cán bộ trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay. Cuốn sách cũng chưa đề cập đến công tác quản lý đội ngũ cán bộ công chức. Luận án tiến sỹ “Hoàn thiện thể chế quản lý công chức ở Việt Nam trong điều kiện phát triển và hội nhập quốc tế” năm 2007 của Trần Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, tập trung đi sâu vào nghiên cứu, đánh giá thực trạng xây dựng thể chế quản lý công chức ở nước ta, trên cơ sở phân tích thực trạng, tác giả đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý đội ngũ công chức ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên luận án tập chung đề cập ở nội dung xây dựng thể chế quản lý công chức trong cơ quan hành chính nhà nước hiện nay. Các công trình trên đi sâu nghiên cứu những vấn đề chung về cán bộ, công chức hoặc một số nội dung về công tác cán bộ nói chung, đã có một số công trình nghiên cứu về đội ngũ công chức cấp tỉnh: Luận án tiến sỹ “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức HCNN tỉnh Hải Dương” năm 2009 của Nguyễn Kim Diện - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương, tập trung đi sâu vào nghiên cứu, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương, trên cơ sở phân tích thực trạng, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan HCNN của tỉnh. Nội dung đề tài chỉ đề cập tới làm thế nào nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan HCNN của tỉnh, chưa đề cập đến nội dung quản lý nhân lực cán bộ, công chức của tỉnh. 7 Luận văn thạc sỹ:“Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tại tỉnh Phú Thọ hiện nay”, Nguyễn Thị Thu Trang (2010) lại đi vào đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức của một địa phương cụ thể đó là tỉnh Phú Thọ trong những năm gần đây, trên cơ sở phân tích thực trạng, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, luận văn cũng không đề cập đến những nội dung của công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức. Khác với các công trình trên, đề tài: “Đánh giá thực trạng đội ngũ công chức và công tác quản lý công chức ở tỉnh Đắk Lắk” của Phong Thu đã đề cập đến những nội dung của công tác quản lý cán bộ công chức ở một tỉnh. Tác giả đã phân tích thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức về số lượng, chất lượng và cơ cấu đội ngũ công chức. Thực trạng công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức về thể chế quản lý công chức, công tác tuyển dụng công chức, công tác xây dựng quy hoạch cán bộ, công chức, công tác bố trí, sử dụng công chức tại tỉnh, công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo công chức. Đánh giá những mặt đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ, công chức tại tỉnh Đắk Lắk. Như vậy có thể thấy, dù có đề cập đến những nội dung của công tác quản lý cán bộ, công chức nhưng luận văn lại tập trung vào công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức ở tỉnh nói chung. Đề tài khoa học cấp tỉnh “Xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện của tỉnh Hải Dương”, năm 2014 của thạc sỹ Phạm Văn Tỏ - Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương, Tác giả đã phân tích nghiên cứu đánh giá thực trạng VTVL, cơ cấu ngạch cán bộ công chức trong cơ quan HCNN cấp tỉnh và cấp huyện tỉnh Hải Dương, đưa ra những giải pháp quản lý cán bộ, công chức của tỉnh trên cơ sở xác định VTVL 8 của từng cơ quan, đơn vị. Đề tài khoa học này mới đề cập một nội dung quản lý cán bộ, công chức bằng xây dựng VTVL tỉnh Hải Dương. 1.1.2. Đánh giá chung về tình hình nghiên cứu và những khoảng trống đặt ra cho đề tài luận văn Từ các kết quả nghiên cứu hiện nay cho thấy: Thứ nhất: Hầu hết các công trình, đề tài khoa học, luận văn, bài viết nêu trên đã đi sâu phân tích đầy đủ, toàn diện về các nội dung liên quan đến đội ngũ cán bộ công chức nói chung và quản lý đội ngũ cán bộ công chức nói riêng. Các giải pháp, khuyến nghị khá đầy đủ có đề cập đến công tác tuyển dụng, xây dựng đề án vị trí việc làm, chế độ chính sách đãi ngộ, phương thức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và phẩm chất chính trị, đánh giá cán bộ công chức…nhiều giải pháp khá thiết thực, có thể áp dụng vào công tác quản lý đội ngũ cán bộ công chức của Nhà nước trong việc hoạch định các chính sách bồi dưỡng cán bộ nhằm đáp ứng các yêu cầu của sự nghiệp CNH- HĐH đất nước. Các công trình trên đã phần nào giúp tác giả có cái nhìn tổng quan về cán bộ, công chức và quản lý cán bộ, công chức; cung cấp một số vấn đề lý luận về cán bộ, công chức, quản lý cán bộ, công chức; thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức ở trong và ngoài nước. Tuy nhiên, Các công trình nghiên cứu về đội ngũ cán bộ, công chức và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ít hoặc không thấy công trình nào nghiên cứu về công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức trên phương diện quản trị nguồn nhân lực. Do đó trong luận văn này, tác giả nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác quản lý đội ngũ cán bộ công chức HCNN tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện và đưa ra các giải pháp trên cơ sở của khoa học, triết học, quản trị nguồn nhân lực. Thứ hai: Các công trình nghiên cứu chủ yếu bàn luận về khái niệm cán bộ, công chức; công chức hành chính, viên chức...và thường tập trung phân tích đánh giá về đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh nói chung, không đi sâu vào đội 9 ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND tỉnh ở một địa phương cụ thể. Thứ ba: Các công trình nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở mặt phương pháp luận là chủ yếu, hoặc chỉ tập trung nghiên cứu trên phạm vi khá rộng (toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức; đội ngũ công chức HCNN nói chung…); hoặc chỉ nghiên cứu một số khâu của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức HCNN. Đến nay, ở tỉnh Hải Dương chưa có một đề tài nào nghiên cứu cụ thể về công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND tỉnh. Chính vì vậy, h ọ c v i ê n đã lựa chọn đề tài "Quản lý nhân lực cán bộ, công chức tại UBND tỉnh Hải Dương" làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ của mình. 1.2. Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhân lực cán bộ, công chức trong bộ máy HCNN. 1.2.1. Đặc điểm của nền hành chính và cán bộ, công chức Để xây dựng một nền hành chính phát triển, hiện đại, có hiệu lực và hiệu quả cần phải xây dựng được đội ngũ C B C C có phẩm chất và năng lực, trình độ. Đội ngũ C B C C là một bộ phận cấu thành nên nền hành chính nhà nước Việt Nam, chịu ảnh hưởng bởi đặc tính của nền hành chính nhà nước. Đội ngũ C B C C được xây dựng trên cơ sở hệ thống thể chế quản lý C B C C phải phù hợp với yêu cầu của nền hành chính nhà nước. Muốn vậy chúng ta không thể bỏ qua việc nghiên cứu đặc điểm của nền hành chính nhà nước. Đặc điểm của mỗi nền hành chính nhà nước ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu xây dựng và quản lý đội ngũ công chức quy định tại các văn bản pháp luật. Ở Việt Nam, những đặc tính này vừa thể hiện đầy đủ bản chất và nét đặc thù của Nhà nước Việt Nam, đồng thời kết hợp những đặc điểm chung của một nền hành chính phát triển theo xu hướng chung của thời đại. Với ý nghĩa đó, nền hành chính nhà nước Việt Nam có những đặc điểm chủ yếu sau: 10
- Xem thêm -