Tài liệu Luận văn phân tích và thiết kế hệ thống thi trắc nghiệm

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 161 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Luận văn Phân tích và thiết kế hệ thống thi trắc nghiệm Mục lục Lời mở đầu....................................................................................................... 1 Mục lục............................................................................................................. 2 Chương 1: Những kiến thức lý thuyết căn bản .............................................. 3 1.1. Hệ thống thông tin ...................................................................................... 3 1.1.1. Hệ thống............................................................................................. 3 1.1.2. Khái niệm về thông tin ....................................................................... 4 1.1.3. Khái niệm về hệ thống thông tin ......................................................... 4 1.1.4. Hệ thống thông tin quản lý ................................................................ 5 1.1.5. Vai trò của hệ thống thông tin ........................................................... 5 1.1.6. Một số mô hình phát triển HTTT ........................................................ 5 1.2. Giới thiệu Visual basic................................................................................ 7 1.2.1. Tổng quan về Visual Basic 6 .............................................................. 7 1.2.2. Các ấn bản Visual Basic 6 .................................................................. 7 1.2.3. Cài đặt VB6........................................................................................ 8 1.2.4. Một số thành phần và đối tượng trong Visual Basic............................ 8 1.2.5. Cấu trúc điều khiển chương trình trong Visual Basic .......................... 12 Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống thi trắc nghiệm ............................ 14 2.1. Khảo sát hệ thống ....................................................................................... 14 2.1.1. Giới thiệu về hệ thống thi ................................................................... 14 2.1.2. Khảo sát hệ thống thi trắc nghiệm trên máy tín .................................. 14 2.2. Phân tích và thiết kế hệ thống ..................................................................... 15 2.2.1. Mô tả hệ thống: .................................................................................. 15 2.2.2. Các yêu cầu của hệ thống: .................................................................. 16 2.2.3. Phân tích chức năng của hệ thống ...................................................... 17 2.2.4. Biểu đồ phân cấp chức năng của hệ thống: ......................................... 20 2.2.5.Biểu đồ các luồng dữ liệu .................................................................... 22 2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu ................................................................................. 25 2.3.1. Thiết kế các bảng................................................................................ 25 2.3.2. Sơ đồ quan hệ ..................................................................................... 28 Chương 3: Xây dựng chương trình ................................................................ 29 3.1. Một số giao diện của chương trình PDQuizServer ................................. 29 3.1. Một số giao diện của chương trìn PDQuizClient.................................... 33 Kết luận............................................................................................................ 34 3
- Xem thêm -