Tài liệu Luận văn phân tích tình hình tài chính tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn quận cái răng

  • Số trang: 99 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN CÁI RĂNG Giáo viên hướng dẫn: TH.S. LƯU TIẾN THUẬN GVHD: Th.S Lưu Tiến Thuận Sinh viên thực hiện: ĐẶNG THỊ KIỀU NGA MSSV: 403107 Lớp: Kế toán - K29 1 SVTH: Đặng Thị Kiều Nga Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng LỜI CẢM TẠ Em là sinh viên năm cuối của Khoa kinh tế - Trường Đại học Cần thơ, chuẩn bị bước vào con đường lập nghiệp. Nhằm giúp cho sinh viên khỏi bở ngỡ khi ra trường cũng như đáp ứng nhu cầu của khung chương trình đào tạo, em được đến thực tập tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Quận Cái Răng. Trong quá trình thực hiện luận văn em chân thành cảm ơn thầy Thuận đã nhiệt tình hướng dẫn, chỉnh sửa nội dung bài viết. Bên cạnh đó, em cũng nhận được sự giúp đỡ, quan tâm của các cô chú, anh chị tại Ngân hàng mà đặc biệt là các anh chị tại Phòng kinh doanh đã tạo điều kiện thuận lợi cho em trong việc thu thập và giải thích số liệu. Em xin chân thành biết ơn. Cuối cùng em chúc Thầy và các cô chú, anh chị tại Ngân hàng được vui khỏe, công tác tốt. Ngày……tháng……..năm……….. Sinh viên thực hiện Đặng Thị Kiều Nga GVHD: Th.S Lưu Tiến Thuận 2 SVTH: Đặng Thị Kiều Nga Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất cứ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày……tháng…..năm…….. Sinh viên thực hiện Đặng Thị Kiều Nga GVHD: Th.S Lưu Tiến Thuận 3 SVTH: Đặng Thị Kiều Nga Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ....................................................................................................................... .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Ngày……..tháng…….năm........... Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) GVHD: Th.S Lưu Tiến Thuận 4 SVTH: Đặng Thị Kiều Nga Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ............................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Ngày……..tháng…….năm……… Giáo viên hướng dẫn GVHD: Th.S Lưu Tiến Thuận 5 SVTH: Đặng Thị Kiều Nga Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ............................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Ngày……..tháng…….năm……… Giáo viên phản biện GVHD: Th.S Lưu Tiến Thuận 6 SVTH: Đặng Thị Kiều Nga Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng MỤC LỤC Trang Chương 1: GIỚI THIỆU ........................................................................................ 1 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu..................................................................................... 1 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu .......................................................................... 1 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn.................................................................. 2 1.2. Mục tiêu nghiên cứu........................................................................................ 2 1.2.1. Mục tiêu chung ....................................................................................... 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ....................................................................................... 3 1.3. Câu hỏi nghiên cứu.......................................................................................... 3 1.4. Phạm vi nghiên cứu......................................................................................... 3 1.4.1. Về không gian......................................................................................... 3 1.4.2. Về thời gian ............................................................................................ 3 1.4.3. Đối tượng nghiên cứu ............................................................................. 3 1.5. Lược khảo tài liệu có liên quan đến việc phân tích tình hình tài chính tại Ngân hàng .................................................................................................. 4 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....... 6 2.1. Phương pháp luận............................................................................................ 6 2.1.1. Bảng tổng kết tài sản của Ngân hàng thương mại .................................. 6 2.1.2. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng thương mại............................................................................................. 10 2.1.3. Các chỉ tiêu dùng để khái quát, phân tích tình hình tài chính tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng......... 14 2.2. Phương pháp nghiên cứu............................................................................... 19 2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu .................................................... 19 2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu ............................................................... 19 2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu.............................................................. 19 Chương 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP QUẬN CÁI RĂNG............................................................................ 20 3.1. Giới thiệu khái quát về Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn GVHD: Th.S Lưu Tiến Thuận 7 SVTH: Đặng Thị Kiều Nga Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng Quận Cái Răng.............................................................................................. 20 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ........................................................... 20 3.1.2. Cơ cấu tổ chức - chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban .................. 21 3.1.3. Phương hướng hoạt động năm 2007..................................................... 23 3.2. Khái quát tình hình tài chính của Ngân hàng qua 3 năm 2004 – 2006 ......... 24 3.2.1. Khái quát tình hình tạo lập vốn ............................................................ 24 3.2.2. Khái quát tình hình sử dụng vốn........................................................... 26 3.2.3. Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng qua 3 năm ... 30 3.3. Phân tích tình hình tài chính tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng............................................................................. 33 3.3.1. Phân tích tình hình tạo lập vốn ............................................................. 33 3.3.2. Phân tích tình hình sử dụng vốn ........................................................... 38 3.3.3. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng qua 3 năm 2004 – 2006 ........................................................................................... 50 Chương 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP QUẬN CÁI RĂNG ........................................................................................ 66 4.1. Môi trường vĩ mô .......................................................................................... 66 4.1.1. Yếu tố kinh tế........................................................................................ 66 4.1.2. Yếu tố chính trị - pháp luật ................................................................... 67 4.1.3. Yếu tố văn hoá – xã hội ........................................................................ 68 4.1.4. Yếu tố tự nhiên ..................................................................................... 69 4.1.5. Yếu tố công nghệ .................................................................................. 69 4.2. Môi trường tác nghiệp ................................................................................... 69 4.3. Môi trường nội bộ ......................................................................................... 70 4.3.1. Nguồn nhân lực..................................................................................... 70 4.3.2. Yếu tố tài chính - kế toán...................................................................... 70 Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP QUẬN CÁI RĂNG................................... 72 5.1. Những ưu và nhược điểm của Ngân hàng..................................................... 72 GVHD: Th.S Lưu Tiến Thuận 8 SVTH: Đặng Thị Kiều Nga Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng 5.1.1. Ưu điểm ................................................................................................ 72 5.1.2. Nhược điểm .......................................................................................... 72 5.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng.................... 73 5.2.1. Biện pháp thu hút khách hàng đến vay vốn tại Ngân hàng .................. 73 5.2.2. Biện pháp tăng vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư............................................ 74 5.2.3. Biện pháp nâng cao vốn huy động........................................................ 75 5.2.4. Biện pháp tăng thu nhập từ hoạt động tư vấn, uỷ thác ......................... 76 5.2.5. Biện pháp giảm nợ quá hạn .................................................................. 76 5.2.6. Biện pháp quảng bá hoạt động dịch vụ................................................. 78 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ............................................................ 79 6.1. Kết luận ......................................................................................................... 79 6.2. Kiến nghị ....................................................................................................... 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO GVHD: Th.S Lưu Tiến Thuận 9 SVTH: Đặng Thị Kiều Nga Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1: Tình hình tạo lập vốn của Ngân hàng nông nghiệp Quận Cái Răng qua 3 năm (2004 - 2006) ..............................................................................25 Bảng 2: Tình hình sử dụng vốn của Ngân hàng nông nghiệp Quận Cái Răng qua 3 năm (2004 - 2006) ..............................................................................27 Bảng 3: Báo cáo kết quả kinh doanh của Ngân hàng nông nghiệp Quận Cái Răng qua 3 năm (2004 - 2006)31 Bảng 4: Tình hình huy động vốn của Ngân hàng nông nghiệp Quận Cái Răng qua 3 năm (2004 - 2006) .......................................................................34 Bảng 5: Trích lược lãi suất tiền gửi trả lãi sau (Tháng 5/2006) tại Ngân hàng nông nghiệp Quận Cái Răng ................................................................35 Bảng 6: Trích lược lãi suất huy động vốn (Tháng 5/2006) của Ngân hàng nông nghiệp Quận Cái Răng và những Ngân hàng khác36 Bảng 7: Tiền gửi không kỳ hạn của các doanh nghiệp tại Ngân hàng nông nghiệp Quận Cái Răng qua 3 năm37 Bảng 8: Tình hình huy động vốn của Ngân hàng nông nghiệp Quận Cái Răng quý I năm 2007......................................................................................38 Bảng 9: Phân tích tỷ số Tổng dư nợ / nguồn vốn huy động.................................40 Bảng 10: Cơ cấu dư nợ tại Ngân hàng nông nghiệp Quận Cái Răng qua 3 năm (2004 – 2006) và quý I năm 2007 ........................................................42 Bảng 11: Trích lược lãi suất cho vay (Tháng 5/2006) của Ngân hàng nông nghiệp Quận Cái Răng và những ngân hàng khác43 Bảng 12: Phân tích tỷ số Tổng dư nợ / Tổng tài sản ............................................45 Bảng 13: Phân tích tỷ số Nợ quá hạn / Tổng dư nợ .............................................47 Bảng 14: Cơ cấu dư nợ theo thời hạn tại Ngân hàng nông nghiệp Quận Cái Răng qua 3 năm (2004 - 2006) ......................................................................49 Bảng 15: Tình hình thu nhập của Ngân hàng nông nghiệp Quận Cái Răng qua 3 năm (2004 - 2006) .......................................................................51 Bảng 16: Tình hình chi phí của Ngân hàng nông nghiệp Quận Cái Răng qua 3 năm (2004 - 2006) .......................................................................54 Bảng 17: Tình hình chi phí hoạt động dịch vụ của Ngân hàng nông nghiệp Quận Cái Răng qua 3 năm (2004 - 2006)55 Bảng 18: Phân tích tỷ số Tổng lợi nhuận / Tổng thu nhập...................................58 Bảng 19: Phân tích tỷ số Tổng thu nhập / Tổng tài sản .......................................60 Bảng 20: Phân tích tỷ số Tổng chi phí / Tổng tài sản ..........................................62 Bảng 21: Phân tích tỷ số Tổng chi phí / Tổng thu nhập.......................................64 GVHD: Th.S Lưu Tiến Thuận 10 SVTH: Đặng Thị Kiều Nga Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng DANH MỤC HÌNH Trang Sơ đồ1: Cơ cấu tổ chức tại Ngân hàng nông nghiệp Quận Cái Răng .................. 21 GVHD: Th.S Lưu Tiến Thuận 11 SVTH: Đặng Thị Kiều Nga Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỀ TÀI Đề tài: “Phân tích tình hình tài chính tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng” gồm có 6 chương: CHƯƠNG 1: Giới thiệu về sự cần thiết của đề tài nghiên cứu đối với hoạt động của Ngân hàng nói chung và đối với những đối tượng sử dụng thông tin tài chính như nhà quản trị, những người bên ngoài đơn vị nói riêng. Mục tiêu mà người thực hiện đề tài muốn đạt đến đồng thời khái quát một số tài liệu của các tiểu luận khoá trước được lưu trữ tại Ngân hàng. CHƯƠNG 2: Trình bày khung lý thuyết dùng để thực hiện đề tài: - Lý thuyết về từng khoản mục trong 2 bảng Báo cáo tài chính tại Ngân hàng nông nghiệp Quận Cái Răng: + Bảng cân đối kế toán: tiền mặt tại quỹ, cho vay khách hàng, đầu tư chứng khoán, cho vay bằng vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, tài sản cố định, tiền gửi của khách hàng, các quỹ, tài sản nợ khác. + Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: thu lãi cho vay, thu nhập từ dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, thu nhập khác, trả lãi huy động vốn, chi phí dịch vụ, ngân quỹ, chi phí nhân viên, chi cho hoạt động quản lý, công cụ, chi về tài sản, chi dự phòng bản toàn bảo hiểm tiền gửi khách hàng, chi nộp thuế, phí, lệ phí, chi hoạt động kinh doanh khác, chi phí khác. - Các chỉ tiêu tài chính làm cơ sở để phân tích tình hình tài chính tại Ngân hàng nông nghiệp Quận Cái Răng: tỷ trọng phần trăm từng khoản mục tài sản, nguồn vốn, thu lãi cho vay, chi trả lãi tiền gửi, thu nhập, chi phí, cơ cấu vốn huy động, tổng dư nợ/tổng vốn huy động, tổng dư nợ/tổng tài sản, nợ quá hạn/tổng dư nợ, dư nợ ngắn (trung) hạn/tổng dư nợ, tổng lợi nhuận/tổng thu nhập, tổng thu nhập/tổng tài sản, tổng chi phí/tổng tài sản, tổng chi phí/tổng thu nhập. - Đồng thời trình bày cách thu thập số liệu và phương pháp xử lý số liệu trong quá trình thực hiện đề tài. CHƯƠNG 3: Giới thiệu khái quát về Ngân hàng thực tập: lịch sử hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ các phòng ban, mục tiêu hoạt động năm 2007. Sau đó tập trung phân tích, đánh giá kết quả tài chính tại Ngân hàng qua số liệu các năm 2004, 2005, 2006 và quý I năm 2007. Cụ thể là: - Khái quát tình hình tạo lập, sử dụng vốn, kết quả hoạt động kinh doanh. GVHD: Th.S Lưu Tiến Thuận 12 SVTH: Đặng Thị Kiều Nga Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng - Sử dụng những chỉ tiêu tài chính để phân tích, lý giải các biến động làm rõ hơn tình hình tài chính tại Ngân hàng. CHƯƠNG 4: Tìm hiểu, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả tài chính tại Ngân hàng nông nghiệp Quận Cái Răng: - Những yếu tố bên ngoài tổ chức: yếu tố kinh tế, chính trị pháp luật, văn hóa – xã hội, tự nhiên, công nghệ. - Những yếu tố trong ngành: sự có mặt và cạnh tranh của các Ngân hàng khác trên địa bàn Thành Phố Cần Thơ. - Những yếu tố thuộc về bên trong tổ chức: nhân lực, tài chính - kế toán. CHƯƠNG 5: Qua quá trình phân tích tình hình tài chính tại Ngân hàng nông nghiệp Quận Cái Răng cũng như tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của Ngân hàng, rút ra những ưu và nhược điểm, đề xuất những biện pháp: - Thu hút khách hàng đến vay vốn tại Ngân hàng. - Tăng vốn tài trợ, ủy thác đầu tư. - Nâng cao vốn huy động. - Tăng thu nhập từ hoạt động tư vấn, ủy thác. - Giảm nợ quá hạn. - Quảng bá hoạt động dịch vụ. CHƯƠNG 6: Kết luận và đề xuất một số kiến nghị - Đối với Ngân hàng cấp trên nên quan tâm đến lãi suất cho vay và huy động vốn, thủ tục vay vốn. - Đối với Ngân hàng nông nghiệp Quận Cái Răng nên quan tâm nhiều đến các khoản chi phí, những sản phẩm dịch vụ, sự giao tiếp của cán bộ Ngân hàng. GVHD: Th.S Lưu Tiến Thuận 13 SVTH: Đặng Thị Kiều Nga Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trải qua 18 năm xây dựng và trưởng thành trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức nhưng đến nay, Ngân hàng đã vươn lên đứng vững và phát triển, trở thành một trong những Ngân hàng thương mại Nhà nước hàng đầu ở Việt Nam: Với hơn 2.000 chi nhánh và phòng giao dịch, vốn tự có trên 12.000 tỷ, phục vụ trên 10 triệu hộ sản xuất, tư nhân cá thể và hàng vạn doanh nghiệp trên khắp mọi miền đất nước, thực hiện chức năng của một Ngân hàng thương mại là kinh doanh có lãi và đem lại hiệu quả kinh tế cho đất nước. Với những đóng góp đó, năm 2006 Ngân hàng đã nhận được nhiều giải thưởng: Chứng nhận của Ngân hàng Mỹ Wachovia, N.Y về xử lý các điện thanh toán, giải thưởng Sao Vàng Đất Việt, giải thưởng Vàng “3 chữ A” - sự đánh giá cao của Ngân hàng nước ngoài và tổ chức trong nước đối với Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới mà Đảng và Nhà nước đã phong tặng. Những thành quả tốt đẹp đó là sự cố gắng không ngừng của Ban quản trị, của các chi nhánh, hội sở, phòng giao dịch trên toàn quốc. Mục tiêu kinh doanh có lãi, góp phần vào sự ổn định và phát triển kinh tế đất nước luôn là điều mà các Ngân hàng trực thuộc muốn đạt đến. Để có được kết quả kinh doanh như mong muốn đòi hỏi những chủ trương, chính sách mà nhà quản trị đưa ra phải kịp thời và có hiệu quả. Điều đó đặt ra yêu cầu về khả năng nhìn nhận toàn diện, sâu sắc tất cả các khía cạnh liên quan đến quá trình hoạt động của đơn vị, theo kịp tiến độ phát triển của từng thời kỳ kinh tế. Từ các báo cáo tài chính hằng tháng, hằng quý, hằng năm, nhà quản trị tiến hành đánh giá và phân tích, tìm ra những mặt làm được, những mặt hạn chế cũng như thấy được kết quả từ những chính sách quản trị mà mình đưa ra trong thời gian qua để kịp thời khắc phục, điều chỉnh, xây dựng chiến lược kinh doanh mới. Mặt khác, phân tích báo cáo tài chính còn được nhiều đối tượng khác sử dụng: nhà đầu tư, cơ quan nhà nước, khách hàng…quan tâm và tuỳ vào mục đích sử dụng mà mức độ quan tâm của họ sẽ khác nhau nhưng đối với nhà quản trị tất cả các nội dung trong phân GVHD: Th.S Lưu Tiến Thuận 14 SVTH: Đặng Thị Kiều Nga Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng tích tài chính đều được chú ý, theo dõi. Chính vì tầm quan trọng của phân tích báo cáo tài chính trong hoạt động của doanh nghiệp nói chung và Ngân hàng nói riêng cũng như sự giới hạn về không gian và thời gian thực tập nên em chọn đề tài: “Phân tích tình hình tài chính tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Quận Cái Răng”. 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn - Sử dụng những kiến thức Kinh tế - Xã hội, lĩnh vực chuyên ngành Kế toán, Ngân hàng đã được truyền đạt từ thầy cô, sách vở, báo chí…cũng như những kỹ năng phân tích, đánh giá, nhìn nhận vấn đề tài chính làm nền tảng cho việc thực hiện đề tài. - Tham khảo trực tiếp những tài liệu chuyên viết về Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn. Cụ thể là những Văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động tín dụng, Bảo đảm tiền vay, Hồ sơ xử lý rủi ro…tại phòng lưu trữ tài liệu của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng. - Số liệu được thu thập trực tiếp từ Phòng kinh doanh của Ngân hàng nông nghiệp Quận Cái Răng qua 3 năm 2004, 2005, 2006 và Quý I năm 2007 sau đó được phân tích, đánh giá thông qua việc vận dụng những kiến thức đã được học tại trường. Giải thích vấn đề, rút ra ưu và nhược điểm liên quan trực tiếp và cụ thể, gắn liền với hoạt động của Ngân hàng. - Thực hiện đúng quy định về cấu trúc và cách trình bày một luận văn tốt nghiệp theo yêu cầu của Khoa đưa ra đồng thời được sự giúp đỡ, chỉnh sửa, bổ sung từ Giáo viên hướng dẫn để đề tài nghiên cứu trở thành tài liệu tham khảo hữu ích. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Phân tích tình hình tài chính tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng qua số liệu của 3 năm 2004, 2005, 2006 và Quý I năm 2007 để từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hạn chế những mặt tồn tại yếu kém góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tại Ngân hàng. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể - Phân tích, đánh giá tình hình tạo lập và sử dụng vốn của Ngân hàng. - Phân tích, đánh giá tình hình thu nhập, chi phí và lợi nhuận của Ngân hàng. GVHD: Th.S Lưu Tiến Thuận 15 SVTH: Đặng Thị Kiều Nga Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng - Đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tại Ngân hàng. 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU - Tình hình huy động vốn và cho vay vốn của Ngân hàng trong những năm qua được thực hiện như thế nào? - Bên cạnh thu nhập từ cho vay khách hàng thì những khoản thu nhập khác có ảnh hưởng ra sao đến hoạt động của Ngân hàng? - Các khoản chi phí được thực hiện tại Ngân hàng có hợp lý hay không? - Những giải pháp nào cần được thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng trong thời gian tới? 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1. Về không gian Đề tài được thực hiện tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng trước đây là Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Huyện Châu Thành. Địa chỉ liên lạc: 106/4 đường Võ Tánh, Quận Cái Răng, TP- Cần Thơ. Điện thoại: 071- 846842 hoặc 071- 847173. 1.4.2. Về thời gian Đề tài được thực hiện thông qua số liệu từ bảng Cân Đối Kế Toán chi tiết, bảng Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng qua các năm 2004, 2005, 2006 và quý I năm 2007. 1.4.3. Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng phân tích chi tiết: nguồn vốn huy động, dư nợ cho vay, thu lãi cho vay, chi trả lãi tiền gửi, tổng tài sản, nợ quá hạn, cơ cấu dư nợ. - Đối tượng phân tích tổng hợp: tình hình tạo lập vốn, sử dụng vốn, kết quả hoạt động kinh doanh. GVHD: Th.S Lưu Tiến Thuận 16 SVTH: Đặng Thị Kiều Nga Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng 1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP QUẬN CÁI RĂNG Những đề tài luận văn, tiểu luận của các khoá trước được lưu trữ tại Phòng lưu trữ của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng. Cụ thể là những đề tài sau: - Phân tích rủi ro tín dụng Theo sinh viên Trần Thị Thu Hằng (lớp Ngân hàng 4- K29) thì hoạt động cho vay của Ngân hàng qua 3 năm (2002 - 2003 - 2004) càng tăng tuy nhiên sự tăng trưởng vẫn chưa cao vì nguồn vốn huy động còn hạn chế. Nợ quá hạn biến động không đều: năm 2003 tăng so với năm 2002, năm 2004 giảm so với năm 2003. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này bao gồm: thời tiết không thuận lợi, lũ lụt, dịch bệnh, sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn ảnh hưởng đến tình hình thu nợ của Ngân hàng. - Phân tích hoạt động tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp Qua quá trình thực hiện đề tài, sinh viên Trần Đức Trinh lớp Kế Toán 2001 đánh giá về hoạt động tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng như sau: Doanh số cho vay hộ sản xuất nông nghiệp qua 3 năm 2002 - 2003 - 2004 tăng mạnh do Ngân hàng thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng của các cấp, các ngành: đầu tư vào vật nuôi, cây trồng có giá trị kinh tế cao. Các khoản nợ quá hạn ngắn hạn và trung hạn đều giảm. Đó là kết quả của việc đẩy mạnh công tác thẩm định và thu hồi nợ. - Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn Từ đề tài tiểu luận tốt nghiệp, sinh viên Nguyễn Ngọc Thuấn lớp Tài chính tín dụng 2001 rút ra những kết luận sau: Mức dư nợ ngắn hạn tăng cao do Ngân hàng làm tốt công tác thu hút khách hàng, giữ chân khách hàng cũ, cho vay các dự án nuôi cá tra, cá basa, cá rô… Tình hình nợ quá hạn có xu hướng giảm nhưng vẫn còn ở mức cao. Nguyên nhân là do tình trạng mất mùa thường xuyên xảy ra, công tác thẩm định không sát thực tế… Từ đó đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng ngắn hạn: Chủ động tìm kiếm những khách hàng có nhu cầu vay vốn và tình hình tài chính lành mạnh. Nâng cao chất lượng, năng lực thẩm định của Cán bộ tín dụng… GVHD: Th.S Lưu Tiến Thuận 17 SVTH: Đặng Thị Kiều Nga Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1. BẢNG TỔNG KẾT TÀI SẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1.1.1. Khái niệm Bảng tổng kết tài sản hay bảng cân đối tài sản là một báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh toàn bộ tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó tại một thời điểm nhất định. Bảng tổng kết tài sản là một trong những báo cáo tài chính quan trọng nhất. Qua bảng tổng kết tài sản có thể biết được tình hình tài sản hiện có, cơ cấu tài sản, quá trình đầu tư tại Ngân hàng… 2.1.1.2. Kết cấu Bảng Tổng kết tài sản có 2 phần a) Tài sản (hay còn gọi là Tài sản có) Đó là kết quả của việc sử dụng vốn của Ngân hàng. Tài sản có bao gồm: - Tiền mặt tại quỹ Là khoản tiền mà Ngân hàng để tại kho quỹ của mình nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn và rút tiền đột xuất của khách hàng. - Cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân Đây là nghiệp vụ sinh lời chủ yếu của Ngân hàng và chiếm tỷ trọng lớn trong Tổng Tài Sản Có của Ngân hàng. Đối với các Ngân hàng ở nước ta hiện nay thì đây vẫn còn là nghiệp vụ tạo ra lợi nhuận chủ yếu nhưng cũng là nghiệp vụ có mức độ rủi ro lớn nhất vì nó rất nhạy cảm với môi trường kinh tế - chính trị - xã hội… Một số hình thức tín dụng phổ biến tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn: + Căn cứ vào thời hạn cho vay Tín dụng ngắn hạn: thời hạn Ngân hàng cho khách hàng vay là đến 12 tháng. Tín dụng trung và dài hạn: thời hạn cho vay từ 12 tháng đến 60 tháng. + Căn cứ vào loại hình doanh nghiệp GVHD: Th.S Lưu Tiến Thuận 18 SVTH: Đặng Thị Kiều Nga Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng Ngân hàng cho vay các hộ sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân… - Đầu tư chứng khoán Các Ngân hàng thương mại dùng nguồn vốn của mình để đầu tư vào chứng khoán mà chủ yếu là trái phiếu kho bạc. Đây là loại chứng khoán mà khả năng sinh lời của nó không cao nhưng là khoản đầu tư có mức độ rủi ro thấp. - Cho vay bằng vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư Đây cũng được xem là một phần Tài Sản Có của Ngân hàng. Từ số vốn có được do tài trợ, uỷ thác của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng có thể sử dụng để cho vay góp phần tăng thêm thu nhập. - Tài sản cố định Để đi vào hoạt động và hoạt động có hiệu quả thì Ngân hàng cũng cần phải có trụ sở, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn, dụng cụ quản lý và những tài sản khác đảm bảo thuận lợi trong kinh doanh, tạo sự yên tâm, thoải mái cho khách hàng khi đến giao dịch. b) Nguồn vốn (hay còn gọi là Tài sản nợ) Đây là toàn bộ các nguồn tiền tệ mà Ngân hàng tạo lập và huy động được để cho vay và đáp ứng các nhu cầu khác trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Thông qua nghiệp vụ huy động vốn, Ngân hàng đã có được một bộ phận rất lớn của cải của xã hội. Tuy nhiên, để huy động vốn, Ngân hàng phải bỏ ra một khoản chi phí nhất định bao gồm tiền lãi trả cho người gửi tiền, phí quản lý, hoa hồng… Nguồn vốn của Ngân hàng bao gồm các khoản mục chủ yếu sau: - Tiền gửi của tổ chức kinh tế - dân cư (Vốn huy động) Đây là nguồn vốn kinh doanh chủ yếu để các Ngân hàng hoạt động. Vốn huy động tại Ngân hàng bao gồm: + Vốn tiền gửi: gồm có y Tiền gửi của các tổ chức kinh tế Đây là số tiền tạm thời nhàn rỗi phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của họ được gửi tại Ngân hàng. Nó bao gồm một bộ phận vốn tiền tạm thời nhàn rỗi được giải phóng ra khỏi quá trình luân chuyển vốn nhưng chưa có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng GVHD: Th.S Lưu Tiến Thuận 19 SVTH: Đặng Thị Kiều Nga Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng cho những mục tiêu định sẵn như các quỹ khen thưởng phúc lợi, dự phòng tài chính, đầu tư phát triển. Tiền gửi của các tổ chức kinh tế có các hình thức sau: Tiền gửi không kỳ hạn (Tiền gửi thanh toán): Đây là loại tiền gửi mà khi gửi vào, khách hàng có thể rút ra bất cứ lúc nào mà không cần phải báo trước cho Ngân hàng và Ngân hàng phải thoả mãn yêu cầu đó. Đối với loại tiền gửi này, khách hàng được chủ động gửi tiền vào và rút ra bất cứ thời điểm nào. Khi gửi tiền, khách hàng được hưởng lãi suất vì vậy góp phần tăng thêm thu nhập. Mặt khác, khi có nhu cầu sử dụng thì khách hàng lại chủ động rút ra nên vẫn thoả mãn được nhu cầu về vốn sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, họ còn được phép sử dụng tiền gửi để phục vụ cho công tác thanh toán không dùng tiền mặt qua Ngân hàng tức là khách hàng được Ngân hàng cung cấp các dịch vụ thanh toán. Tiền gửi có kỳ hạn: Đây là loại tiền gửi mà khi khách hàng gửi vào có sự thoả thuận với Ngân hàng về thời hạn rút vốn. Tiền gửi có kỳ hạn là nguồn vốn mang tính ổn định. Ngân hàng có thể sử dụng loại tiền này một cách chủ động. Vì vậy để khuyến khích khách hàng gửi tiền, các Ngân hàng thương mại thường đưa ra nhiều kỳ hạn khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu gửi tiền của khách hàng. Với mỗi kỳ hạn Ngân hàng áp dụng một mức lãi suất tương ứng theo nguyên tắc kỳ hạn càng dài thì lãi suất càng cao. Cụ thể là tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Cái Răng có một số mức lãi suất cho tiền gửi có kỳ hạn (tháng 5/2006) trả lãi trước như sau: Tiền gửi có kỳ hạn 13 tháng lãi suất 0,69%/ tháng. Tiền gửi có kỳ hạn 18 tháng lãi suất 0,70%/ tháng. Tiền gửi có kỳ hạn 24 tháng lãi suất 0,71%/ tháng. Tiền gửi có kỳ hạn 36 tháng lãi suất 0,72%/ tháng. y Tiền gửi của dân cư Đây là một phần thu nhập bằng tiền của dân cư được gửi tại Ngân hàng. Nó bao gồm: Tiền gửi tiết kiệm: Là khoản tiền của cá nhân được gửi vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm. Đây cũng là hình thức huy động truyền thống của Ngân hàng. GVHD: Th.S Lưu Tiến Thuận 20 SVTH: Đặng Thị Kiều Nga
- Xem thêm -