Tài liệu Luận văn phân tích doanh thu và lợi nhuận của công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh thuốc lá vinasa

  • Số trang: 69 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LIÊN DOANH THUỐC LÁ VINASA Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: PHAN THỊ NGỌC KHUYÊN NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG NGỌC Mã số SV : 4054191 Lớp: KTNN 1 K31 Tháng 05/2009 Phân tích doanh thu và lợi nhuận của công ty TNHH liên doanh thuốc lá Vinasa LỜI CẢM TẠ Qua bốn năm học tập và nghiên cứu tại trường, được sự quan tâm và tận tình giảng dạy của Quý thầy cô trường Đại học Cần thơ, em đã lớn dần thêm về kiến thức, tư cách và đạo đức. Và “học phải đi đôi với hành” vì thế được sự giới thiệu của Khoa kinh tế quản trị kinh doanh trường Đại học Cần Thơ và sự chấp thuận của công ty mà em có cơ hội tiếp xúc thực tế, vận dụng những lý thuyết đã học để thực nghiệm. Trong thời gian thực tập làm khóa luận văn tốt nghiệp, em được sự hướng dẫn giúp đỡ tận tình của cô Phan Thị Ngọc Khuyên và các cô chú trong công ty TNHH liên doanh thuốc lá Vinasa đã tạo điều kiện cho em hoàn thành đề tài này. Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã tận tâm giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báo cho em trong suốt thời gian học tập ở trường. Cám ơn sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo công ty, các phòng ban. Cuối cùng em xin chúc Cô và toàn thể Thầy-Cô Khoa Kinh Tế Quản Trị Kinh Doanh, các cô chú trong công ty dồi dào sức khỏe và luôn thành công trong công việc. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện Nguyễn Hoàng Phương Ngọc GVHD:: Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Nguyễn Hoàng Phương Ngọc Phân tích doanh thu và lợi nhuận của công ty TNHH liên doanh thuốc lá Vinasa LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan rằng đề tài này do chính em thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong bài làm là trung thực, đề tài này không trùng lắp và không giống với bất kỳ đề tài nghiên cứu nào. Cần thơ, ngày…… tháng …… năm.......... Sinh viên thực hiện (Ký và ghi rõ họ tên) Nguyễn Hoàng Phương Ngọc GVHD:: Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Nguyễn Hoàng Phương Ngọc Phân tích doanh thu và lợi nhuận của công ty TNHH liên doanh thuốc lá Vinasa NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. Cần thơ, ngày…… tháng …… năm.......... Cơ quan thực tập GVHD:: Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Nguyễn Hoàng Phương Ngọc Phân tích doanh thu và lợi nhuận của công ty TNHH liên doanh thuốc lá Vinasa NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. Cần thơ, ngày…… tháng …… năm.......... Giáo viên hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) Phan Thị Ngọc Khuyên GVHD:: Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Nguyễn Hoàng Phương Ngọc Phân tích doanh thu và lợi nhuận của công ty TNHH liên doanh thuốc lá Vinasa NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Cần thơ, ngày…… tháng …… năm.......... Giáo viên phản biện GVHD:: Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Nguyễn Hoàng Phương Ngọc Phân tích doanh thu và lợi nhuận của công ty TNHH liên doanh thuốc lá Vinasa MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ........................................................................... 1 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ............................................................. 1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .................................................................. 1 1.2.1 Mục tiêu chung .............................................................................. 1 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .............................................................................. 2 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU .................................................................... 2 1.3.1 Không gian và đối tượng nghiên cứu ................................................ 2 1.3.2 Thời gian nghiên cứu ...................................................................... 2 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ......................................................................................... 2 CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................................................................... 4 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH THU .................................................. 4 2.2.1 Khái niệm ..................................................................................... 4 2.1.2 Nội dung và vai trò của doanh thu .................................................... 4 2.1.3 Nội dung và vai trò của doanh thu .................................................... 4 2.1.4 Ý nghĩa của việc phân tích doanh thu ............................................... 5 2.1.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu .......................................... 5 2.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LỢI NHUẬN ..................................................... 6 2.2.1 Khái niệm ...................................................................................... 6 2.2.2 Nội dung và vai trò của lợi nhuận ..................................................... 6 2.2.3 Ý nghĩa của việc phân tích lợi nhuận ................................................ 7 2.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ............................................... 8 2.2.5 Tác động của đòn bẩy kinh doanh .................................................... 8 2.2.6 Phân tích điểm hòa vốn ................................................................... 9 2.2.7 Phân tích khả năng sinh lời ............................................................ 10 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................................................ 11 2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu ......................................................... 11 2.3.2 Phương pháp phân tích số liệu ....................................................... 11 GVHD:: Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Nguyễn Hoàng Phương Ngọc Phân tích doanh thu và lợi nhuận của công ty TNHH liên doanh thuốc lá Vinasa CHƯƠNG 3 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH THUỐC LÁ VINASA............................................ 13 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ............. 13 3.2 CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY ................................ 14 3.3 CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY ......... 15 3.3.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức .................................................................... 15 3.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận ......................................... 15 3.4 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM 2006 – 2008 ................................................................................. 17 CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY................................................................................................ 19 4.1 PHÂN TÍCH CHUNG VỀ TÌNH HÌNH DOANH THU CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM 2006 – 2008 ......................................................................... 19 4.1.1 Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và doanh thu thực tế ............ 19 4.1.1.1 Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu BH và CCDV .. 19 4.1.1.2 Đánh giá thực hiện doanh thu thực tế ......................................... 21 4.1.2 Phân tích doanh thu theo thị trường .................................................. 23 4.1.2.1 Đánh giá doanh thu thị trường xuất khẩu .................................. 23 4.1.2.2 Đánh giá doanh thu thị trường nội địa........................................ 22 4.1.3 Phân tích doanh thu theo tốc độ tăng trưởng và theo tỷ trọng ............ 27 4.1.3.1 Phân tích doanh thu theo tốc độ tăng trưởng các thành phần ....... 28 4.1.3.2 Phân tích doanh thu theo tỷ trọng các thành phần....................... 29 4.2 PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN DOANH THU ................................................................................. 30 4.2.1 Khối lượng sản xuất và tiêu thụ ..................................................... 30 4.2.2 Giá cả sản phẩm .......................................................................... 31 4.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM 2006 – 2008 ................................................................................ 33 4.3.1 Đánh giá tình hình kế hoạch và lợi nhuận thực tế của công ty .......... 33 4.3.1.1 Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận ........................ 33 4.3.1.2 Đánh giá thực hiện lợi nhuận thực tế ........................................ 34 GVHD:: Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Nguyễn Hoàng Phương Ngọc Phân tích doanh thu và lợi nhuận của công ty TNHH liên doanh thuốc lá Vinasa 4.3.2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận............................... 36 4.3.2.1 Tác động của doanh thu ........................................................... 36 4.3.2.2 Tác động của chi phí ................................................................ 37 4.3.3 Phân tích điểm hoà vốn ................................................................ 38 4.3.4 Phân tích khả năng sinh lời ........................................................... 40 4.4 TỔNG HỢP CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY .......................................................... 44 4.4.1 Môi trường bên trong .................................................................... 44 4.4.2 Môi trường bên ngoài .................................................................... 46 CHƯƠNG 5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY ................................................................ 49 5.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN............................................................ 49 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ....................................................... 49 5.2.1 Những giải pháp tăng doanh thu .................................................... 50 5.2.2 Những giải pháp tăng lợi nhuận..................................................... 51 5.2.3 Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh .................................. 53 5.2.4 Các giải pháp khác ....................................................................... 55 CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ............................................... 56 6.1 KẾT LUẬN ...................................................................................... 56 6.2 KIẾN NGHỊ ..................................................................................... 56 6.2.1 Đối với Ban lãnh đạo công ty ......................................................... 56 6.2.2 Đối với Nhà nước ........................................................................ 57 Tài liệu tham khảo ................................................................................... 58 GVHD:: Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Nguyễn Hoàng Phương Ngọc Phân tích doanh thu và lợi nhuận của công ty TNHH liên doanh thuốc lá Vinasa DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 1 Tình hình nhân sự của công ty năm 2008 ........................................... 17 Bảng 2 Doanh thu BH và CCDV, lợi nhuận qua 3 năm 2006 – 2008 .............. 18 Bảng 3 Tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu BH và CCDV qua 3 năm 2006 – 2008 ........................................................................................ 19 Bảng 4 Tình hình doanh thu BH và CCDV năm 2006 – 2008 ....................... 21 Bảng 5 Kết cấu doanh thu BH và CCDV qua 3 năm 2006 – 2008 .................. 22 Bảng 6 Doanh thu bán hàng theo thị trường ................................................. 24 Bảng 7 Cơ cấu thị trường xuất khẩu qua 3 năm 2006 – 2008 ......................... 25 Bảng 8 Doanh thu bán hàng nội địa qua các năm 2006 – 2008 ....................... 26 Bảng 9 Tổng các khoản doanh thu của công ty qua 3 năm ............................... 27 Bảng 10 Tỷ trọng các loại doanh thu qua 3 năm 2006 – 2008 ........................ 29 Bảng 11 Hệ số tiêu thụ sản phẩm sản xuất ................................................... 30 Bảng 12 Giá trị của sản phẩm tồn kho cuối kỳ năm 2006 – 2008.................... 31 Bảng 13 Giá mặt hàng thuốc lá các loại qua 3 năm ....................................... 32 Bảng 14 Tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2006 – 2008 ................ 33 Bảng 15 Tổng hợp doanh thu, chi phí, lợi nhuận năm 2006 – 2008 ............... 34 Bảng 16 Bảng tính đòn bẩy hoạt động của công ty năm 2006 – 2008 ............... 36 Bảng 17 So sánh chênh lệch doanh thu, chi phí, lợi nhuận qua 3 năm.............. 37 Bảng 18 Giá trị các chỉ tiêu tại điểm hòa vốn ................................................ 38 Bảng 19 So sánh giá trị các chỉ tiêu tại điểm hòa vốn .................................... 38 Bảng 20 Phân tích chỉ số lợi nhuận hoạt động ............................................... 39 Bảng 21 Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu ....................................... 40 Bảng 22 Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản .................................... 41 Bảng 23 Bảng tính đòn cân nợ ..................................................................... 42 Bảng 24 Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ............................... 43 Bảng 25 Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế 2007/2006 ................ 44 Bảng 26 Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế 2008/2007 ................ 44 GVHD:: Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Nguyễn Hoàng Phương Ngọc Phân tích doanh thu và lợi nhuận của công ty TNHH liên doanh thuốc lá Vinasa DANH MỤC HÌNH Trang Hình 1 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty................................................. 15 Hình 2 Kết cấu doanh thu BH và CCDV qua các năm ................................... 23 Hình 3 Biểu đồ tốc độ doanh thu 3 năm ....................................................... 23 Hình 4 Tổng các khoản doanh thu của công ty qua 3 năm ............................. 29 Hình 5 Biểu diễn mối quan hệ doanh thu, chi phí, lợi nhuận qua 3 năm .......... 35 Hình 6 Chỉ số lợi nhuận hoạt động qua 3 năm .............................................. 40 Hình 7 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu qua 3 năm ...................................... 41 Hình 8 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản qua 3 năm .................................... 42 Hình 9 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu qua 3 năm .............................. 43 GVHD:: Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Nguyễn Hoàng Phương Ngọc Phân tích doanh thu và lợi nhuận của công ty TNHH liên doanh thuốc lá Vinasa Chương 1 GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa cùng với công cuộc cải cách mậu dịch, tự do hoá trong thương mại không còn là vấn đề xa lạ, mà đã và đang trở thành một xu hướng phát triển tất yếu khách quan đối với nền kinh tế của nước ta. Thực tiễn cho thấy, trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp có tồn tại và phát triển hay không, phụ thuộc rất lớn vào việc doanh nghiệp có tạo ra được doanh thu và có lợi nhuận hay không? Thực vậy, doanh thu và lợi nhuận là mối quan tâm hàng đầu của hầu hết các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Bởi nó có ý nghĩa đến sự tồn vong, khẳng định khả năng cạnh tranh, bản lĩnh doanh nghiệp. Có doanh thu, lợi nhuận doanh nghiệp sẽ có nguồn vốn quan trọng để trang trải các chi phí, thực hiện tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng, thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước, đồng thời một phần lợi nhuận sẽ được trích lập các quỹ để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, trả cổ tức cho các cổ đông. Bên cạnh việc xác định doanh thu, lợi nhuận một cách chính xác thông qua công tác hạch toán các khoản chi phí phù hợp, đúng nguyên tắc, đúng chuẩn mực thì việc thường xuyên quan tâm phân tích kết quả kinh doanh nói chung, phân tích doanh thu và lợi nhuận nói riêng giúp cho doanh nghiệp tự đánh giá mức độ tăng trưởng và mức độ hoàn thành kế hoạch, tìm ra những nhân tố tích cực, khắc phục hay loại bỏ nhân tố tiêu cực, nhằm huy động tối đa các nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh không ngừng nâng cao doanh thu, lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, nên em chọn đề tài “ Phân tích doanh thu và lợi nhuận của công ty TNHH liên doanh thuốc lá Vinasa” làm luận văn để nghiên cứu. 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Luận văn chỉ tập trung xoay quanh việc phân tích doanh thu và lợi nhuận của công ty TNHH liên doanh thuốc lá Vinasa.Thông qua quá trình phân tích, đánh giá nhằm tìm ra những nguyên nhân và ảnh hưởng của các nhân tố lên doanh thu, lợi GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên Trang 1 SVTH: Nguyễn Hoàng Phương Ngọc Phân tích doanh thu và lợi nhuận của công ty TNHH liên doanh thuốc lá Vinasa nhuận. Để từ đó, đề ra một số giải pháp thích hợp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Để đạt được mục tiêu trên, nội dung đề tài sẽ lần lượt giải quyết các mục tiêu cụ thể sau: * Mục tiêu 1: Phân tích doanh thu và lợi nhuận đạt được của công ty qua 3 năm 2006 – 2008. * Mục tiêu 2: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình biến động của doanh thu và lợi nhuận. * Mục tiêu 3: Đề ra một số giải pháp nhằm làm tăng doanh thu, lợi nhuận nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty. 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian và đối tượng nghiên cứu Do giới hạn về mặt thời gian cũng như chưa có kinh nghiệm thực tế, nên trong phần phân tích nội bộ của công ty TNHH liên doanh thuốc lá Vinasa. Em chỉ tập trung đi vào phân tích doanh thu, lợi nhuận là chủ yếu. 1.3.2 Thời gian Việc phân tích số liệu của 3 năm 2006 – 2008 dựa vào thời điểm cuối kỳ mỗi năm để so sánh tăng giảm. Thời gian thực hiện đề tài từ 02/02/2009 đến 25/4/2009. 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU * Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty Agifish An Giang, Võ Văn Thành, nội dung chính: - Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh mà công ty đạt được qua 3 năm 2003, 2004, 2005 thông qua phân tích doanh thu, chi phí và lợi nhuận. - Phân tích các yếu tố nội tại và khách quan làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty. - Phân tích các tỷ số tài chính cơ bản để thấy rõ hơn hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. - Đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho công ty. GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên Trang 2 SVTH: Nguyễn Hoàng Phương Ngọc Phân tích doanh thu và lợi nhuận của công ty TNHH liên doanh thuốc lá Vinasa * Phân tích hiệu quả hoạt đông kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại - Dic, Hồ Khánh Toàn, nội dung chính: - Phân tích những tác động của môi trường đến hoạt động kinh doanh của công ty năm 2003, 2004, 2005. - Đánh giá thực trạng, năng lực và những tiềm năng của công ty trong thời gian qua về tình hình doanh thu và lợi nhuận. - Phân tích tình hình kinh doanh, hiệu quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, khả năng thanh toán, tình hình nợ, và hiệu quả sử dụng lao động… GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên Trang 3 SVTH: Nguyễn Hoàng Phương Ngọc Phân tích doanh thu và lợi nhuận của công ty TNHH liên doanh thuốc lá Vinasa Chương 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH THU 2.1.1 Khái niệm Mục đích cuối cùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là tiêu thụ được sản phẩm do mình sản xuất ra và có lãi. Tiêu thụ sản phẩm là quá trình doanh nghiệp xuất giao hàng cho bên mua và nhận được tiền bán hàng theo hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên mua bán. Kết thúc quá trình tiêu thụ doanh nghiệp có doanh thu bán hàng. Doanh thu hay còn gọi là thu nhập của doanh nghiệp, đó là toàn bộ số tiền sẽ thu được do tiêu thụ sản phẩm, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp. 2.1.2 Nội dung và vai trò của doanh thu Nội dung của doanh thu bao gồm hai bộ phận sau: - Doanh thu về bán hàng: Là doanh thu về bán sản phẩm hàng hoá thuộc những hoạt động sản xuất kinh doanh chính và doanh thu về cung cấp dịch vụ cho khách hàng theo chức năng hoạt động và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - Doanh thụ từ tiêu thụ khác, bao gồm: * Doanh thu do liên doanh mang lại. * Thu nhập từ các hoạt động thuộc các nghiệp vụ tài chính như: thu về tiền lãi gửi ngân hàng, lãi về tiền vay các đơn vị và các tổ chức khác, thu nhập từ đầu tư cổ phiếu, trái phiếu. * Thu nhập bất thường như: thu từ tiền phạt, tiền bồi thường, nợ khó đòi đã chuyển vào thiệt hại. * Thu nhập từ các hoạt động khác như: thu về nhượng bán, thanh lý tài sản cố định; giá trị các vật tư, tài sản thừa trong sản xuất; thu từ bản quyền phát minh, sáng chế; tiêu thụ những sản phẩm chế biến từ phế liệu, phế phẩm. Vai trò của doanh thu: Doanh thu là một chỉ tiêu quan trọng của doanh nghiệp, chỉ tiêu này không những có ý nghĩa với bản thân doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân. Doanh thu bán hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong toàn bộ doanh thu của GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên Trang 4 SVTH: Nguyễn Hoàng Phương Ngọc Phân tích doanh thu và lợi nhuận của công ty TNHH liên doanh thuốc lá Vinasa doanh nghiệp. Nó phản ánh quy mô của quá trình tái sản xuất, phản ánh trình độ tổ chức, chỉ đạo sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh thu bán hàng còn là nguồn vốn quan trọng để doanh nghiệp trang trải các khoản chi phí về tư liệu lao động, đối tượng lao động đã hao phí trong quá trình sản xuất kinh doanh, để trả lương, thưởng cho người lao động, trích Bảo hiểm xã hội, nộp thuế theo luật định…Vì vậy việc thực hiện doanh thu bán hàng có ảnh hưởng rất lớn đến tình hình tài chính và quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp. 2.1.3 Ý nghĩa của việc phân tích doanh thu Doanh thu phụ thuộc vào nhiều nhân tố khác nhau, do đó để có thể khai thác các tiềm năng nhằm tăng doanh thu, cần tiến hành phân tích thường xuyên đều đặn. Việc đánh giá đúng tình hình doanh thu tiêu thụ về mặt số lượng, chất lượng và mặt hàng, giúp cho các nhà quản lý thấy được những ưu, khuyết điểm trong quá trình thực hiện doanh thu để có thể đề ra những nhân tố làm tăng, giảm doanh thu. Từ đó, hạn chế những nhân tố tiêu cực, đẩy nhanh hơn nữa những nhân tố tích cực nhằm phát huy thế mạnh của doanh nghiệp. Doanh thu đóng vai trò quan trọng trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi vậy, chỉ tiêu này là cơ sở để xác định lãi (lỗ) sau một quá trình sản xuất kinh doanh. Do đó, đơn vị muốn tăng lợi nhuận thì vấn đề trước tiên cần phải quan tâm đến là doanh thu. 2.1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu Doanh thu bán hàng hàng năm nhiều hay ít do nhiều nhân tố quyết định. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng là: * Khối lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ: Khối lượng sản phẩm tiêu thụ, dịch vụ cung ứng càng nhiều thì mức doanh thu bán hàng càng lớn. Tuy nhiên, khối lượng sản phẩm tiêu thụ không chỉ phụ thuộc vào khối lượng sản phẩm sản xuất mà còn phụ thuộc vào tình hình tổ chức công tác tiêu thụ sản phẩm như: việc ký kết hợp đồng tiêu thụ với các khách hàng, tiếp thị, việc xuất giao hàng, vận chuyển và thanh toán tiền hàng,…Tất cả các việc trên nếu làm tốt đều có tác động nâng cao doanh thu bán hàng. Phân tích hệ số tiêu thụ sản phẩm sản xuất: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Hệ số tiêu thụ sản phẩm sản xuất = Giá trị sản phẩm sản xuất GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên Trang 5 SVTH: Nguyễn Hoàng Phương Ngọc Phân tích doanh thu và lợi nhuận của công ty TNHH liên doanh thuốc lá Vinasa * Kết cấu mặt hàng: Khi sản xuất, có thể có những mặt hàng sản xuất tương đối giản đơn, chi phí tương đối thấp nhưng giá bán lại tương đối cao. Nhưng cũng có những mặt hàng tuy sản xuất phức tạp, chi phí sản xuất cao, giá bán lại thấp. Do đó, việc thay đổi kết cấu mặt hàng sản xuất cũng ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng. Vì mỗi loại sản phẩm, dịch vụ cung ứng đều có tác dụng nhất định nhằm thoả mãn nhu cầu sản xuất và tiêu dùng xã hội. * Chất lượng sản phẩm: Chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ được nâng cao không những có ảnh hưởng tới giá bán mà còn ảnh hưởng tới khối lượng tiêu thụ. Sản phẩm có chất lượng cao, giá bán sẽ cao. Nâng cao chất lượng sản phẩm và chất lượng cung ứng dịch vụ sẽ tăng thêm giá trị sản phẩm và giá trị dịch vụ, tạo điều kiện tiêu thụ dễ dàng, nhanh chóng thu được tiền. bán hàng và tăng doanh thu bán hàng. * Giá bán sản phẩm: Trong trường hợp các nhân tố khác không đổi, việc thay đổi giá bán có ảnh hưởng trực tiếp đến việc tăng hay giảm doanh thu bán hàng. Doanh nghiệp khi định giá bán sản phẩm hoặc giá dịch vụ phải cân nhắc sao cho giá bán phải bù được phần tư liệu vật chất tiêu hao, đủ trả lương cho người lao động và có lợi nhuận để thực hiện tái đầu tư. 2.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LỢI NHUẬN 2.2.1 Khái niệm Sau một thời gian hoạt động nhất định doanh nghiệp sẽ có thu nhập bằng tiền. Lợi nhuận của doanh nghiệp là số chênh lệch giữa doanh thu thuần với trị giá vốn của hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Lãi gộp là phần còn lại của doanh thu sau khi trừ giá vốn hàng bán. Lợi nhuận trước thuế: là phần chênh lệch giữa doanh thu và chi phí bỏ ra để đạt được doanh thu đó. Lợi nhuận sau thuế: là chênh lệch giữa lợi nhuận trước thuế và thuế thu nhập doanh nghiệp. 2.2.2 Nội dung và vai trò của lợi nhuận Nội dung của lợi nhuận Trong quá trình sản xuất kinh doanh, tuỳ theo các lĩnh vực đầu tư khác nhau, lợi nhuận cũng được tạo ra từ nhiều hoạt động khác nhau: * Lợi nhuận về nghiệp vụ sản xuất kinh doanh: Là lợi nhuận có được từ hoạt GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên Trang 6 SVTH: Nguyễn Hoàng Phương Ngọc Phân tích doanh thu và lợi nhuận của công ty TNHH liên doanh thuốc lá Vinasa động sản xuất kinh doanh theo đúng chức năng của doanh nghiệp. * Lợi nhuận từ hoạt động liên doanh liên kết. * Lợi nhuận về hoạt động tài chính: Là các khoản thu về lãi tiền gửi, thu lãi bán ngoại tệ, thu từ cho thuê tài sản cố định, thu nhập từ đầu tư trái phiếu, cổ phiếu. * Lợi nhuận khác: Là lợi nhuận thu được từ những hoạt động bất thường. Những khoản này thường phát sinh không đều đặn như: Thu tiền phạt, tiền bồi thường do khách hàng vi phạm hợp đồng, thu được các khoản nợ khó đòi mà trước đây đã chuyển vào thiệt hại, thu các khoản nợ không xác định được chủ, các khoản lợi nhuận bị sót những năm trước nay mới phát hiện. Vai trò của lợi nhuận Lợi nhuận là chỉ tiêu tổng hợp biểu hiện kết quả của quá trình sản xuất kinh doanh. Nó phản ánh đầy đủ các mặt số lượng, chất lượng hoạt động của doanh nghiệp, phản ánh kết quả việc sử dụng các yếu tố cơ bản sản xuất như: lao động, vật tư, tài sản cố định… Lợi nhuận là nguồn vốn quan trọng để tái sản xuất và mở rộng toàn bộ nền kinh tế quốc dân và doanh nghiệp. Lợi nhuận được để lại doanh nghiệp thành lập các quỹ tạo điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên. Lợi nhuận là đòn bẩy kinh tế quan trọng có tác dụng khuyến khích người lao động và các đơn vị ra sức phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên cơ sở của chính sách phân phối đúng đắn. 2.2.3 Ý nghĩa của việc phân tích lợi nhuận Trong điều kiện sản xuất và kinh doanh theo cơ chế thị trường, phân tích các nhân tố ảnh hưởng, mức độ ảnh hưởng và xu hướng tác động của từng nhân tố đến lợi nhuận giúp doanh nghiệp đánh giá đầy đủ và sâu sắc mọi hoạt động kinh tế, trên cơ sở đó đề ra các quyết định đầu tư, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Qua việc phân tích lợi nhuận có thể tìm ra những nguyên nhân ảnh hưởng chủ yếu đến doanh lợi của doanh nghiệp, từ đó có biện pháp khai thác được khả năng tiềm tàng của doanh nghiệp trong việc phấn đấu nâng cao lợi nhuận, tăng tích lũy cho Nhà nước và cho nhân viên của doanh nghiệp. GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên Trang 7 SVTH: Nguyễn Hoàng Phương Ngọc Phân tích doanh thu và lợi nhuận của công ty TNHH liên doanh thuốc lá Vinasa 2.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận Trong quá trình hoạt động có rất nhiều nhân tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Các nhân tố chủ yếu là: * Khối lượng sản phẩm tiêu thụ: Sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp có tiêu thụ được mới xác định được lãi (lỗ) và lãi (lỗ) ở mức độ nào. Sản phẩm, hàng hoá phải được tiêu thụ ở một số lượng nào đó sẽ có lợi nhuận, khối lượng tiêu thụ càng nhiều thì lợi nhuận đạt được càng lớn. * Giá thành sản xuất của sản phẩm: Giá thành sản xuất có vai trò to lớn trong chiến lược cạnh tranh về giá. Giá thành sản xuất thấp cho phép doanh nghiệp áp dụng giá bán thấp hơn đối thủ, để thu được lợi nhuận cao hơn. Giá thành sản xuất có tác động ngược chiều với lợi nhuận, nếu giá thành thấp lợi nhuận sẽ cao hơn và ngược lại. * Giá bán sản phẩm: Trong sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì giá bán phải tương ứng với giá trị, nghĩa là giá cả sản phẩm phải đảm bảo bù đắp được chi phí sản xuất và phải có lợi nhuận thoả đáng để tái đầu tư. Trong chính sách giá của doanh nghiệp, giữa giá bán và khối lượng bán có mối quan hệ chặt chẽ, khi khối lượng hàng hoá bán tăng thì giá bán có thể giảm và ngược lại. * Kết cấu mặt hàng tiêu thụ: Mỗi loại sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp có một chi phí sản xuất riêng, do đó có mức lợi nhuận riêng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mức độ cạnh tranh trên thị trường, giá bán, giá vốn, thuế,…rất khác nhau. Bởi vậy, khi doanh nghiệp có cơ cấu hàng hoá kinh doanh thay đổi sẽ làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. * Thuế suất: Thuế suất do Nhà nước quy định, những thay đổi trong chính sách thuế sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận, các doanh nghiệp cần nắm bắt kịp thời các sự thay đổi này để có những biện pháp can thiệp kịp thời đảm bảo được lợi nhuận, hạn chế tổn thất. 2.2.5 Tác động của đòn bẩy kinh doanh đến doanh lợi của doanh nghiệp Đòn bẩy kinh doanh: là việc sử dụng chi phí cố định trong hoạt động kinh doanh. Đo lường sức mạnh đòn bẩy kinh doanh thông qua độ nghiêng (DOL). GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên Trang 8 SVTH: Nguyễn Hoàng Phương Ngọc Phân tích doanh thu và lợi nhuận của công ty TNHH liên doanh thuốc lá Vinasa Số dư đảm phí Đòn bẩy hoạt động = P (Q– V) = Lợi nhuận P (Q– V) – F - DOL : Độ nghiêng đòn bẩy kinh doanh - Q : Sản lượng tiêu thụ - P : Giá bán một đơn vị sản phẩm - V : Biến phí một đơn vị sản phẩm - F : Định phí DOL: đo lường sự thay đổi của lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) khi doanh số biến động. Bản thân DOL không tạo rủi ro do việc sử dụng chi phí cố định lớn, mà phụ thuộc chủ yếu vào doanh thu.Vì: chỉ cần một sự sụt giảm nhỏ của doanh thu cũng làm EBIT sụt giảm rất lớn. 2.2.6 Phân tích điểm hoà vốn - Khái niệm điểm hoà vốn: Điểm hoà vốn là điểm mà tại đó khối lượng sản phẩm tiêu thụ ở thị trường đạt được doanh thu đủ bù đắp toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh với giá cả thị trường đã xác định trước. Tại điểm hoà vốn, doanh nghiệp không có lãi và cũng không bị lỗ. Khi đó lãi gộp bằng với chi phí bất biến. Phương pháp xác định điểm hoà vốn: CPBB DTHV = 1– CPKB DTTH - DTHV: Doanh thu hoà vốn. - CPBB : Chi phí bất biến. - DTTH : Doanh thu thực hiện. - CPKB : Chi phí khả biến Phân tích khối lượng sản phẩm tại điểm hoà vốn là tính toán khối lượng sản phẩm tiêu thụ và doanh thu tại điểm mà ở đó doanh nghiệp có khả năng bù đắp được những chi phí vật chất trong quá trình sản xuất và tiêu thụ. Trên cơ sở đó, xác định khối lượng tiêu thụ tung vào thị trường nhằm đạt hiệu quả cao nhất. - Thời gian hoà vốn: Là thời gian cần thiết để đạt được doanh thu hoà vốn trong một kỳ kinh doanh. - TGHV: Thời gian hoà vốn (tháng) - DTTH: Doanh thu thực hiện GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên Trang 9 TGHV = DTHV DTTH X 12 SVTH: Nguyễn Hoàng Phương Ngọc
- Xem thêm -