Tài liệu Luận văn Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng công việc của nhân viên y tế tại các Trung tâm y tế dự phòng TP Cần Thơ

  • Số trang: 116 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 783 |
  • Lượt tải: 3
nguyenduylinh49113

Tham gia: 14/05/2016

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ NGUYỄN VĂN BỈNH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI CÁC TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 Cần Thơ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ NGUYỄN VĂN BỈNH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI CÁC TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC GS. TS. NGUYỄN THANH TUYỀN Cần Thơ i TÓM TẮT Mục đích của nghiên cứu này là nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên tế tại Trung tâm y tế dự phòng tại TP Cần Thơ. Nghiên cứu được thực hiện với 330 khảo sát, đối tượng chính của nghiên cứu là nhân viên y tế tuyến thành phố, quận, huyện của các Trung tâm y tế dự phòng trên địa bàn TP Cần Thơ. Phương pháp thu thập mẫu được sử dụng là phương pháp lấy mẫu xác suất, phân tầng ngẫu nhiên. Thang đo được xây dựng để đo lường cho các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng công việc của nhân viên y tế tại Trung tâm y tế dự phòng TP Cần Thơ có 66 quan sát. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 5 nhân tố không ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên y tế tại Trung tâm y tế dự phòng TP Cần Thơ là: Tính chất công việc, Đánh giá hiệu quả công việc, Tính ổn định, Phúc lợi và Tự chủ công việc; Có 5 nhân tố có ảnh hưởng tới mức độ hài lòng của nhân viên y tế, đó là : Môi trường quản lý, Phương tiện làm việc, Tiền lương, Đồng nghiệp và Đào tao phát triển. Trong đó, các nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất đến mức độ hài lòng công việc của nhân viên y tế tại Trung tâm y tế dự phòng TP Cần Thơ lần lượt là Tiền lương, Đồng nghiệp, Phương tiện làm việc. Từ khoá : Hài lòng, công việc, nhân viên, y tế ii ABSTRACT The purpose of this study is to determine the factors that affect the level of medical officers’ satisfaction in Preventive Medical Center of Can Tho City. The research is carried out 330 subjects such as the medical staff in Preventive Medical Center of Can Tho City. Sampling method is used probability sampling, stratified random. Within 66 surveys, the scale is designed to measure factors’s impact to satisfaction of medical staff in work. The results show that there are 5 factors which do not affect satisfied level of medical staffs in Preventive Medical Center of Can Tho City are nature of the work, evaluation of job performance, stability, welfare and self-control; and 5 factors such as environmental management, working facilities, colleagues, wages, and training and development courses influence officers’ satisfaction levels in work. Especially, 3 factors as salary, colleagues and means of work respectively have strongest effect on the level of health workers’ job satisfaction in Preventive Medical Center of Can Tho City. Keywords: Satisfaction, work, officers, health iii LỜI CẢM ƠN Trước tiên, Tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến quý Thầy, Cô giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Tây đô đã truyền thụ những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học. Tôi xin đặc biệt cảm ơn Gs, Ts Nguyễn Thanh Tuyền, người đã tận tình hướng dẫn tôi hoàn thành đề tài nghiên cứu. Xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc các Trung tâm y tế dự phòng tại Thành Phố Cần Thơ, cùng quý Anh/ Chị nhân viên y tế đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu. Sau cùng, xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc Bệnh viện Nhi đồng đã tạo điều kiện cho tôi được đi học, Anh/ Chị đồng nghiệp cơ quan đang công tác, bạn bè, người thân trong gia đình đã động viên tinh thần và giúp đỡ trong quá trình học tập và thực hiện đề tài nghiên cứu. Xin chân thành cảm ơn ! iv v LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam kết luận văn này được hoàn thành dựa trên các kết quả nghiên cứu của tôi và các kết quả nghiên cứu này chưa được dùng cho bất cứ luận văn cùng cấp nào khác. Cần Thơ, ngày tháng năm Học viên thực hiện Nguyễn Văn Bỉnh MỤC LỤC vi CHƯƠNG 1..............................................................................................................1 GIỚI THIỆU........................................................................................................1 1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI.....................................................................1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU..........................................................................2 1.2.1 Mục tiêu chung............................................................................................2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể............................................................................................2 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU VÀ GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH...........2 1.3.1 Câu hỏi nghiên cứu......................................................................................2 1.3.2 Các giả thuyết lý thuyết cần kiểm định.......................................................3 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.............................................4 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu..................................................................................4 1.4.2 Giới hạn nội dung nghiên cứu.....................................................................4 1.4.3 Giới hạn vùng nghiên cứu..........................................................................5 1.5 TỔNG QUAN TÀI LIỆU..............................................................................5 1.5.1 Một số nghiên cứu trong nước....................................................................5 1.5.2 Một số nghiên cứu nước ngoài....................................................................7 1.5.3 Đánh giá các tài liệu lược khảo................................................................9 1.6 CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN.....................................................................9 CHƯƠNG 2........................................................................................................11 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.........................11 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT...................................................................................11 2.1.1 Một số khái niệm thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài...........................11 2.1.2 Các lý thuyết về hài lòng công việc..........................................................12 2.2 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU.........................................................................15 2.2.1 Cơ sở lý thuyết xây dựng mô hình nghiên cứu.........................................15 2.2.2 Mô hình nghiên cứu..................................................................................17 2.2.3 Các giả thuyết của mô hình nghiên cứu đề xuất.......................................19 2.3 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU...................................................20 2.3.1 Mẫu nghiên cứu.........................................................................................20 2.3.2 Phương pháp thu thập số liệu....................................................................21 2.4 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH..................................................................22 2.4.1 Phân tích thống kê.....................................................................................22 2.4.2 Kiểm định độ tin cậy của thang đo...........................................................23 2.4.3 Phân tích nhân tố khám phá......................................................................23 2.4.4 Phân tích hồi qui đa biến...........................................................................25 vii 2.5 KHUNG NGHIÊN CỨU.............................................................................26 2.6 TÓM TẮT....................................................................................................26 CHƯƠNG 3.......................................................................................................28 THỰC TRẠNG HỆ THỐNG Y TẾ..................................................................28 DỰ PHÒNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ..........................................................28 3.1 TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI TP. CẦN THƠ......................................28 3.1.1 Điều kiện tự nhiên.....................................................................................28 4.1.2 Tình hình kinh tế xã hội............................................................................28 3.2 HỆ THỐNG Y TẾ CẦN THƠ....................................................................29 3.2.1 Tổ chức bộ máy.........................................................................................29 3.2.2 Mạng lưới Ngành Y tế...............................................................................30 3.2.3 Công tác tuyển dụng và đào tạo................................................................31 3.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG...................................................................................31 3.3.1 Những kết quả đạt được............................................................................31 3.3.2 Những khó khăn, tồn tại và thách thức.....................................................32 3.4 KHÁM CHỮA BỆNH VÀ GIÁM ĐỊNH SỨC KHỎE.............................33 3.4.1 Công tác khám chữa bệnh.........................................................................33 3.5 TRANG THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN.........................................36 3.5.1 Trang thiết bị..............................................................................................36 3.5.2 Xây dựng cơ bản........................................................................................37 3.6 TÀI CHÍNH Y TẾ........................................................................................37 3.6.1 Về đổi mới cơ chế tài chính......................................................................37 3.6.2 Về ngân sách nhà nước cho y tế................................................................38 CHƯƠNG 4.......................................................................................................39 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN................................................39 4.1 PHÂN TÍCH DỮ LIỆU..............................................................................39 4.1.1 Mô tả mẫu nghiên cứu..............................................................................39 4.1.2 Kiểm định độ tin cậy của thang đo...........................................................42 4.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..........................................................................48 4.2.1 Phân tích nhân tố khám phá......................................................................48 4.2.2 Phân tích hồi qui đa biến..........................................................................56 4.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ HÀI LÒNG NHÂN VIÊN Y TẾ....59 4.3.1 Giải pháp về nâng cao hiệu quả môi trường quản lý................................59 4.3.2 Giải pháp về phương tiện làm việc...........................................................60 4.3.3 Giải pháp về tiền lương.............................................................................61 4.3.4 Giải pháp về xây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp..............................62 viii 4.3.5 Giải pháp về đào tạo phát triển đội ngũ nhân viên y tế............................63 4.4 TÓM TẮT....................................................................................................64 CHƯƠNG 5.......................................................................................................65 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ....................................................................65 5.1 KẾT LUẬN..................................................................................................65 5.2 KIẾN NGHỊ.................................................................................................65 5.3 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU................................................................66 TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................68 PHỤ LỤC 1........................................................................................................71 BẢNG CÂU HỎI – KIỂM ĐỊNH.....................................................................71 Phụ lục 1.1: Diễn giải các biến trong mô hình nghiên cứu đề xuất................71 Phụ lục 1.2: Phương sai cộng dồn trong kết quả phân tích nhân tố..............73 PHỤ LỤC 2........................................................................................................74 PHIẾU KHẢO SÁT..........................................................................................74 PHỤ LỤC 3........................................................................................................79 KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU BẰNG SPSS......................................................79 3.1. Thống kê mô tả...........................................................................................79 3.2. Kết quả phân tích hệ số Cronbach’s Alpha đánh các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn...............................................................................................81 3.3. Phân tích nhân tố........................................................................................91 3.4. Phân tích hồi qui đa biến.................................................................................95 DANH MỤC BẢNG ix Bảng 2.1: Các biến trong mô hình nghiên cứu mức độ hài lòng công việc.....18 Bảng 4.1: Vị trí công việc của đối tượng khảo sát............................................39 Bảng 4.2: Giới tính của đối tượng khảo sát......................................................40 Bảng 4.3: Thu nhập của đối tượng khảo sát......................................................40 Bảng 4.4: Trình độ chuyên môn của đối tượng khảo sát..................................41 Bảng 4.5: Độ tuổi của đối tượng khảo sát.........................................................41 Bảng 4.6: Thời gian công tác của đối tượng khảo sát.......................................42 Bảng 5.7: Cronbach’s Alpha của các nhân tố....................................................43 Bảng 4.8: Ma trân xoay nhân tố trong kết quả phân tích nhân tố.....................49 Bảng 4.9: Kết quả phân tích hồi qui đa biến.....................................................57 Bảng 4.10: Kiểm định giả thuyết mô hình nghiên cứu.....................................58 x DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Mô hình nghiên cứu đề xuất..............................................................19 Hình 2.2: Khung nghiên cứu.............................................................................26 Hình 4.1: Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh........................................................55 xi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT BHXH : Bảo hiểm Xã hội BHYT : Bảo hiểm Y tế ĐBSCL : Đồng bằng Sông Cửu long TYT : Trạm Y tế TP : Thành phố UBND : Uỷ Ban Nhân dân TIẾNG ANH ADB : Ngân hàng phát triển châu á ISO : Tổ chức tiêu chuẩn thế giới GDP : Tổng thu nhập quốc dân TQM : Quản lý chất lượng toàn diện WHO : Tổ chức y tế thế giới 1 CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Thành phố Cần Thơ nằm trong vùng trung – hạ lưu và ở vị trí trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, trải dài trên 55km dọc bờ Tây sông Hậu Cần Thơ với diện tích 1.409 km2, dân số là 1.200.300 người, mật độ dân số 852 người/ km2, gồm có 5 quận, 4 huyện, tổng cộng có 85 xã, phường, thị trấn, khí hậu nhiệt đới gió mùa, địa hình trũng, nhiều sông rạch, ẩm thấp nguy cơ phát sinh dịch bệnh, nên nhu cầu hoạt động về y tế dự phòng là rất cao. Hiện nay, Thành phố Cần Thơ có hệ thống các cơ sở y tế dự phòng khá hoàn chỉnh, gồm có: cấp thành phố có 01 Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Cần Thơ, cấp quận, huyện 09 Trung tâm y tế dự phòng ở 09 quận, huyện, ngoài ra, mạng lưới y tế dự phòng còn phủ rộng khắp đến 85 xã, phường, thì trấn trong toàn thành phố. Với cơ sở vật chất hiện có của ngành y tế Cần Thơ, cũng đáp ứng phần nào nhu cầu về hoạt động y tế dự phòng như phòng chống dịch, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân,… Nhưng thực trạng ngành y tế Cần Thơ hiện nay cũng không nằm ngoài tình trạng chung của tình hình y tế cả nước, trong thời gian qua ngành y tế Cần Thơ cũng đối mặt với những vấn đề nổi cộm như: tình trạng dịch bệnh bùng phát, thuốc, phương tiện làm việc còn thiếu cho phòng và dập dịch, trình độ chuyên môn và thái độ phục vụ người dân của đội ngũ y nhân viên y tế chưa tốt. Nhưng, vấn đề nổi cộm, bức xúc nhất trong nhân dân là trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên y tế. Về khía cạnh khoa học quản lý trong tổ chức thì đội ngũ nhân sự là tài sản quý giá nhất. Chính họ sẽ tạo nên hiệu quả hoạt động, sự thành công hay thất bại cho tổ chức đó. Tính chất công việc của nhân viên y tế dự phòng là rất đặt biệt vì những sai sót của nhân viên y tế dự phòng trong quá trình thực hiện công việc sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, có thể không phòng chống hay dập tắt ổ dịch mà còn bùng phát lây nhiễm dịch bệnh nguy hiểm trên diện rộng. Do đó, các cơ sở y tế dự phòng cần chú trọng đến hiệu quả công việc của nhân viên khi làm nhiệm vụ. Mặt khác, để nâng cao hiệu quả công việc thì phải xem xét dưới nhiều góc độ khác nhau. Nhưng, quan trọng nhất 2 là mức độ hài lòng công việc có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả công việc. Nếu sự hài lòng công việc của nhân viên y tế dự phòng chưa được nghiên cứu nghiêm túc và có khoa học sẽ làm cho chất lượng phục vụ, phòng chống dịch bệnh của y tế dự phòng ở Thành phố Cần Thơ ngày càng giảm. Do đó, với mong muốn nâng cao mức độ hài lòng trong công việc của nhân viên y tế dự phòng và hơn hết là giúp cho các nhà quản lý trong ngành y tế tại Thành phố Cần Thơ đưa ra các chính sách phù hợp để xây dựng đội ngũ nhân viên y tế dự phòng tốt hơn. Từ các lý do trên nên việc chọn đề tài “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng công việc của nhân viên y tế tại các Trung tâm y tế dự phòng TP Cần Thơ” để nghiên cứu là cần thiết. 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu thực trạng hệ thống y tế dự phòng TP Cần Thơ, đồng thời xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng công việc của nhân viên y tế tại các Trung tâm y tế dự phòng TP Cần Thơ, từ đó đề xuất mô hình và các giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng công việc của nhân viên y tế tại các y tế dự phòng TP Cần Thơ. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Thông qua mục tiêu chung, các mục tiêu cụ thể của đề tài nghiên cứu cần được giải quyết như sau: (1) Mục tiêu 1: Phân tích thực trạng hệ thống y tế dự phòng tại TP Cần Thơ. (2) Mục tiêu 2: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng công việc của nhân viên y tế tại các trung tâm y tế dự phòng TP Cần Thơ. (3) Mục tiêu 3: Đề xuất mô hình và các giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng công việc của nhân viên y tế tại các trung tâm y tế dự phòng TP Cần Thơ. 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU VÀ GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH 1.3.1 Câu hỏi nghiên cứu (1) Thực trạng hệ thống y tế dự phòng tại TP Cần Thơ trong những năm gần đây diễn biến như thế nào? 3 (2) Các nhân tố nào tác động đến sự hài lòng công viêc của nhân viên y tế tại các Trung tâm y tế dự phòng TP Cần Thơ? (3) Các giải pháp nào để nâng cao mức độ hài lòng công việc của nhân viên y tế tại các Trung tâm y tế dự phòng TP Cần Thơ? 1.3.2 Các giả thuyết lý thuyết cần kiểm định (1) Giả thuyết H0 : nhân viên y tế tại các Trung tâm y tế dự phòng TP Cần Thơ không hài lòng công việc hiện tại. (2) Giả thuyết H1 : Sự hài lòng công viêc của nhân viên y tế tại Trung tâm y tế dự phòng TP Cần Thơ chịu ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố như: ▫ Tính chất công việc ảnh hưởng đến mức độ hài lòng công việc của nhân viên y tế ▫ Tiền lương ảnh hưởng đến mức độ hài lòng công việc của nhân viên y tế ▫ Phúc lợi ảnh hưởng đến mức độ hài lòng công việc của nhân viên y tế ▫ Đánh giá hiệu quả công việc ảnh hưởng đến mức độ hài lòng công việc của nhân viên y tế ▫ Đào tạo phát triển, cơ hội thăng tiến ảnh hưởng đến mức độ hài lòng công việc của nhân viên y tế ▫ Sự tự chủ trong công việc ảnh hưởng đến mức độ hài lòng công việc của nhân viên y tế ▫ Tính ổn định trong công việc ảnh hưởng đến mức độ hài lòng công việc của nhân viên y tế ▫ Chính sách quản lý, quy trình làm việc ảnh hưởng đến mức độ hài lòng công việc của nhân viên y tế ▫ Phương tiện làm việc, an toàn lao động ảnh hưởng đến mức độ hài lòng công việc của nhân viên y tế ▫ Trao đổi thông tin ảnh hưởng đến mức độ hài lòng công việc của nhân viên y tế ▫ Quan hệ với lãnh đạo ảnh hưởng đến mức độ hài lòng công việc của nhân viên y tế 4 ▫ Quan hệ với đồng nghiệp ảnh hưởng đến mức độ hài lòng công việc của nhân viên y tế 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu Nhân viên y tế theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới là nhân viên trực tiếp cung cấp dịch vụ y tế, nhân viên quản lý và nhân viên khác (WHO, 2006)… Theo đó, nhân viên y tế dự phòng tham gia trực tiếp cung cấp dịch vụ y tế dự phòng bao gồm: bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, y sĩ, kỹ thuật viên xét nghiệm; Nhân viên không tham gia trực tiếp cung cấp dịch vụ y tế như nhân viên các phòng chức năng: kế toán - tài chính, kế hoạch, cấp dưỡng, lái xe, hộ lý…. Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu về mức độ hài lòng công việc của nhân viên trực tiếp cung cấp dịch vụ y tế dự phòng. Nhưng do hạn chế về tài chính và thời gian, đề tài không thể nghiên cứu hết tất cả các nhân viên y tế trực tiếp cung cấp dịch vụ y tế dự phòng, nên đối tượng nghiên cứu của đề tài là: bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, y sĩ, kỹ thuật viên xét nghiệm của các Trung tâm Y tế dự phòng tại hành phố Cần Thơ. Loại trừ những người trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ y tế dự phòng nhưng là thành viên trong ban quản lý cấp cao (Ban giám đốc) của các cơ sở y tế dự phòng thì không phải là đối tượng nghiên cứu của đề tài. 1.4.2 Giới hạn nội dung nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu của đề tài là sự hài lòng công việc của nhân viên trong tổ chức được hiểu là sự hài lòng của nhân viên về các nhân tố có liên quan đến công việc, thể hiện dưới các dạng chủ yếu như: mức độ hài lòng của nhân viên với thu nhập, tính chất công việc, môi trường làm việc, khả năng thăng tiến, mối quan hệ với đồng nghiệp, phong cách lãnh đạo, văn hoá tổ chức… Do đó phạm vi nghiên cứu của đề tài là xác định các nhân tố nào có liên quan đến công việc và tác động đến mức độ hài lòng công việc của nhân viên y tế dự phòng tại các Trung tâm y tế dự phòng trên địa bàn TP Cần Thơ, từ đó thiết lập mô hình nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nâng cao mức độ hài lòng công việc của nhân viên y tế tại các Trung tâm y tế dự phòng TP Cần Thơ. 5 1.4.3 Giới hạn vùng nghiên cứu Địa bàn nghiên cứu của đề tài là TP Cần Thơ. Hiện nay, toàn TP Cần Thơ có 01 Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Cần Thơ và 09 Trung tâm Y tế dự phòng ở 9 quận, huyện. Nghiên cứu được thực hiện tại 8 Trung tâm Y tế dự phòng như sau: (1) quận: Ninh Kiều, Cái Răng, Thốt Nốt, Bình Thủy và Ô Môn; (2) Huyện: Cờ Đỏ, Thới Lai và Phong Điền. 1.5 TỔNG QUAN TÀI LIỆU Đề tài nghiên cứu về sự hài lòng công việc của nhân viên trong một tổ chức nói chung và trong ngành y tế nói riêng, đã có rất nhiều nghiên cứu đã được thực hiện ở các nước trên thế giới. Ở Việt Nam cũng có rất nghiên cứu về vấn đề này. Nhưng trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, tác giả không thể trình bày hết các nghiên cứu trước đây, mà chỉ liệt kê một số nghiên cứu đã được thực hiện ở nước ngoài và ở Việt Nam. 1.5.1 Một số nghiên cứu trong nước (1) Lê Thanh Nhuận và Lê Cự Linh (2009) đã thực hiện nghiên cứu “Phát triển bộ công cụ đo lường sự hài lòng đối với công việc của nhân viên y tế tuyến cơ sở”. Đề tài nghiên cứu về mức độ hài lòng của nhân viên y tế tuyến cơ sở ở tỉnh Vĩnh Phúc. Đề tài cũng xây dựng bộ thanh đo nhằm đánh giá tính giá trị và độ tin cậy của thanh đo sự hài lòng của nhân viên y tế tuyến cơ sở. Đề tài đã phỏng vấn 142 nhân viên y tế tuyến cơ sở đang làm việc ở Bệnh viên Đa khoa, Trung tâm Y tế Dự phòng huyện và các Trạm Y tế ở các xã tại một huyện ở tỉnh Vĩnh Phúc. Kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy có 7 nhân tố chính có ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên y tế tuyến cơ sở, đó là : Mối quan hệ với lãnh đạo; Mối quan hệ với đồng nghiệp; Lương và phúc lợi; Học tập, phát triển và khẳng định; Môi trường tương tác của cơ quan; Kiến thức, kỹ năng và kết quả công việc; Cơ sở vật chất. Và kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, 7 nhân tố này giúp giải thích được 70,87% của mô hình nghiên cứu. (2) Bùi Đàm và Bùi Thị Thu Hà (2011) đã thực hiện nghiên cứu “Đánh giá sự hài lòng đối với công việc của bác sĩ bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi – Năm 2011”. Đề tài sử dụng phương pháp cắt ngang có phân tích và được tiến hành 6 phân tích với 142 bác sỹ đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Quãng Ngãi nhằm đánh giá mức độ hài lòng trong công việc. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 3 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng công việc là: Sự hài lòng đối với công việc của các bác sỹ; Sự hài lòng chung đối với công việc; Sự gắn kết đối với tổ chức. Nghiên cứu cũng đề xuất một số giải pháp nâng cao sự hài lòng của bác sỹ đối với công việc. (3) Trần Kim Dung (2005) đã thực hiện nghiên cứu “Đo lường sự thoả mãn công việc trong điều kiện của Việt Nam”. Nghiên cứu đã thực hiện kiểm định thang đo Chỉ số Mô tả Công việc và đo lường ảnh hưởng của mức độ thoả mãn công việc với các yếu tố thành phần của công việc đến thoả mãn chung trong công việc ở Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu mô hình phương trình cấu trúc và dựa trên mẫu gồm 448 nhân viên đang làm việc toàn thời gian trên địa bàn TP HCM. Kết quả cho thấy Chỉ số Mô tả Công việc được điều chỉnh trong điều kiện của Việt Nam bao gồm 6 thành phần: Thỏa mãn với bản chất công việc; Mối quan hệ với lãnh đạo; Cơ hội đào tạo - thăng tiến; Mối quan hệ với đồng nghiệp; Tiền lương và phúc lợi. Trong đó, chỉ có hai nhân tố có ảnh hưởng mạnh nhất và có ý nghĩa thống kê đến mức độ thỏa mãn chung là thỏa mãn với bản chất công việc và cơ hội đào tạo, thăng tiến. (4) Phan Thị Minh Lý (2011) đã thực hiện nghiên cứu “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về công việc của nhân viên trong các ngân hàng thương mại trên địa bàn Thừa Thiên – Huế”. Nghiên cứu này phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về công việc của nhân viên trong các ngân hàng thương mại (NHTM) dựa trên số liệu khảo sát 200 nhân viên trong toàn bộ 20 NHTM đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhân viên tương đối hài lòng với công việc hiện tại của họ, đồng thời xác định, đo lường 6 nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về công việc của nhân viên và đề xuất 4 giải pháp, trong đó các NHTM cần đặc biệt chú trọng cải thiện nhân tố chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ, áp lực công việc và nhân tố lãnh đạo. Các nhân tố khác về đào tạo, thăng tiến, quan hệ, đối xử và điều kiện làm việc trong ngân hàng cũng cần được quan tâm thích đáng. 7 (5) Võ Thị Thiện Hải và Phạm Đức Kỳ (2010) đã thực hiện nghiên cứu “Xây dựng mô hình đánh giá sự thoã mãn của điện thoại viên tổng đài giải đáp khách hàng dịch vụ viễn thông tại Việt Nam”. Nghiên cứu này phân tích và xây dựng mô hình đánh giá sự thoã mãn của điện thoại viên tổng đài giải đáp khách hàng dịch vụ viễn thông, Nghiên cứu được thực hiện dựa trên nghiên cứu của Spector (JSS - Job Satisfaction Survey) đề xuất năm 1985. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 12 nhân tố có ảnh hưởng đến mức độ hài lòng công việc như: Thu nhập; Điều kiện làm việc; Phúc lợi; Đào tạo và hỗ trợ trong công việc; Sự phản hồi; Quan hệ đồng nghiệp; Quan hệ với cấp trên; Sự yêu thích công việc; Sự tưởng thưởng; Cơ hội thăng tiến trong công việc; Đặc điểm công việc; Giao tiếp thông tin. 1.5.2 Một số nghiên cứu nước ngoài (1) Nezaam Luddy (2005) đã thực hiện nghiên cứu “Hài lòng công việc của nhân viên ở viện y tế công cộng tại Western Cape”. Mục tiêu chính của nghiên cứu này là xác định mức độ hài lòng công viêc của nhân viên y tế ở viện y tế công cộng tại Western Cape. Nghiên cứu được thực hiện với sự tham gia của 203 nhân viên được phỏng vấn. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, nhân viên tại viện y tế công cộng bài tỏ sự hài lòng với đồng nghiệp, bản chất công việc và sự giám sát và các nhân tố gây sự không hài lòng của nhân viên là : Cơ hội thăng tiến, Tiền lương. Nghiên cứu cũng đề xuất một số giải pháp nâng cao sự hài lòng của nhân viên tại viện y tế công cộng Western Cape. (2) Jackie Mamitsa Banyana Ramasodi (2010) đã thực hiện nghiên cứu “Những nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng công việc của nhân viên y tế tại Bệnh viện South Ran”. Mục đích của nghiên cứu là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của công việc của nhân viên y tế tại bệnh viện South Ran. Nghiên cứu được thực hiện với sự tham gia của 103 nhân viên được phỏng vấn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức độ hài lòng với công việc ở mức thấp, không có mối quan hệ giữa hài lòng công việc với đặc điểm xã hội nhân khẩu học, các nhân tố như: cơ hội phát triển, trách nhiệm, mối quan tâm với cá nhân và chăm sóc bệnh nhân có ảnh hưởng đáng kể đến hài lòng với công việc.
- Xem thêm -