Tài liệu Luận văn nghiên cứu tuyển chọn giống ngô ngắn ngày có triển vọng tại nghệ an

  • Số trang: 91 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

! " % # $ $ &'( )( " % " % % +'( )( " % , # $ * # $ * # $ -( * . /' 0 $123 4 % , -( . /' % % , -( . 1 60 %% 4 %% ' 8( 4 8( %%% ' % * 4 ( )( : ,= : : :6; (&' ? /> " %** 2 /> " %7 4 " ' A ,? E . /' 0 * . < (&' & ( ? 8( # . 60 9& %*% 2 61 8( / 5 7 # :6; %* %5 0 # 9& ' 5 " 6@ ? B AF G 9& . < ? 0 9& 6@ . ? 0 9& , /61 ! %% . %7 /C 9& . %D *7 !" # * 3 * 2E $ % &' G , 3(F L * % 4A :( * * M 6 5 $ ' 8( ' 2E ! ! , /61 *K ( 5* +, $ - ? . /C /C " $ . . ! $ B " L( " V 57 8 5K 8 8 $ V 57 8 . . ,( J 75 3 77 ,( 7K . , V . 55 $! # ? & ( ? -9& :P 9& " C V 5% DW /61 ? $ ! L(F /C & ( ? $ 9& " ( $ V ,( ? . *N4*5 DW $ V ,( ? G H /I J F 5 E ; 0 7! 4 #* @ A <4 4* ? 9 19 Q * F * T 9 7: ; C D C E * 7F 3 ? U L MNO K 6 5 E V X R 4 Y#* ZE W 7D R G4 ?4 ?4 /0 12 8 "* 9 E G * 1S * & R . # # ? - * 6 7 1! #B K /A X ? 5 S# 7 . [ 7H /Z V 6 , & /0 12 /" * /" 7W U F . #+ 6 Q4 R 64 ?4 K ()* 5 E P @ # 4 Y# ' C[ # 4 Y# \W ?* S 7 ? / ? 8 ' S ]N E# * F D I 7G E @ B E / 6 6 & R E# ^NN_* /Z V 6 7! C` 2 Z B1? 3 * E / 6 /Z Q L ]_ ? * E / 6 ] *^ !a /Z Q b M* ? 6 * " cb*d ? 6 " #$ c]*^ ? 6 8 efgh'f' h E# _i * E# ^NN_ E / 6 j R E # c^*^ !a T _ ] *^ !a * C " E ^c*c !a T b*M d^*N !a * K " #$ E _*c !a T N*_ cN*^ !a k]l* k^^l % 7 I n * A cNO E < 5^/ E# _MN E / 6 & ! < 'T I A E Z A F B 7: 4 Z 7r 7 Q 7S A Z T dNN I N !a I D O 7 ' ] !a ? 4 &4 C) * . Q4 & S 7! & m 7! & E# _bN* / 6 E ? 7 # 1 ,p((q' * /Z V 6 I >? j " #$ o I * D4 4 S 7 / 6 " A < j 8 C) # ,Z ! F @ E# __N A E# __N* .4 & & E# __ * 1 ? E# ^NN_* 3 H F /I Nbi bNN Q j #C Z d dc bNN 6 7 \ 'P CH* E# D 1 ? 2 (W 19 I J J 3 NN !a ?# *' 6 K cM* ] R * 75 j j * E D 7: : Z & E 4 5 _s N D #9 \ . D\ vw W4 # / 6 R & #6 E# S 7 j / 6 1? 3 m h \F B ]d*d m I < C# dsb : Z # # * r < Q F 8 1 @ . R T & @ /Z # G \ H \ D D 2' Z @ >? #G /I 9 \ # * ! * <4 " * 7W 7 Q vw * ' ^ * j 6 k _l 64 / * u x Mi*dO E : 3 5 ]* / ]M* 6 !4* Z 1 & <4 T ]NN s */ n A K ' ?* T 2 ' 5 S 4 Z Z * 75 *x C 1? 3 j j 7! b]*c R m C? C 3 < C w D * T j ?f 7B C? & * E# ^NNN 1 ? 3 6 ' 7! ]c*d * E B# E / 6 / 6 7R " / 6 7! ^ !a Mb* M ^*N / 6 7&4 5 64 / * E 9 6 Z & m E Q <4 . C$ m / 6 6 vG* E & Q D1? 3 / 6 cd*M !a * /Z 64 / # ' V 6 ^NN_ * \wC wC 6 m Q E E * \F /Z A E# S 7 : 3 5i/ Z *7 c^* 5 E A u &* h E ? A #G j \wC wC* ' j 6 /Z 6 5 vw ' ? ' 5c ! 7H # ?f m * D/ 7& ]^ !a E# ^N N ! > ? S _ 6 a j 6 T A L' 5 o I ?# 7r 7! /Z V 6 Q ] *^ !a * E# ^NN_ * 3 & 7! dN*b !a * /Z /Z 6 7B 7W N s ^ 6 a U ! > ? tut' MNN / B ?# 7r 7! E m K 3 ^ / 6 j () / 6 j # 7r 7! 7 Q 64 / B / E 3 * E @>? @ dN*b !a * ^NN_ / 6 C k]l* k _l /Z V 6 /Z V 6 64 _]O* E 7B ' 7 #C & c E# \ 2\ / @ * D H G 4 Z /0 12 # 1J E / 6 I " @7 * . 1 F Z /0 12 I > tii * / B t) C @ E# n }* I H 7 Q ? 4 &4 C) { 7D* 2\ & < N & / Q4 ;L @ 2 . 6 Q @ W / . C$ *Z I 7 Q F & 7 72 * 72 w4* ? C Cy#* C Z E E # / 6 C R & . 1 A K & K " < * 7H D4 4 S E & _ T d*M s] ! * C Z 7" n# y & & B * #5 7S . 4 Z /0 12 /Z V 6 . ? Z MN s bN # w & ! Z 64* #< 7G F @ & 7Q 2 (W C & * & 7B C? & 7D / 7 Q |# #G /I / : ? 6 Q N* ,_ _* ,-bbb* v /881_M_M* v /881_i_b* y & 4 & 7r < E H * 7W 1 ^ @ 8 / @ vw ' & 7B C? C 3 < 4 & I z {tbbb* n# y & /Z V 6 76 & < * 6 7B 7W w " 7Y 7 Q 76 C I / 6 # Q D B# E & 7B C? C 3 < " /Z @ / 6 ?f *4 Z * . / 6 Q R m ? 7B L !" z& 7: 7 Q P Q4 s * 5 7& I # s \& ! 3 s z& 7: E w 3 w ?# &C Z E & P Q4 I & & 7W 7 H# / 3 R * / 6 I * I & 2z : D 4 & ^N 2\ w ?# c ?f @ 7B C? I 6 H 6 / 6 R R & P Q4 ^N < 7B C? E H #G /I / m & P Q4 ? ?f * I ! " # $%$ &' - - ./ 0 A 14 E# S 7 6 3 R # \ E# ^NN_* 1 ? 1? 3 ]b*i^_ / 6 # 5&6 F & j E 12 3 7 D I 7G E ' 8 P @ 7r * E 7! cN !a Q / 6 75 " #j " / 6 E / 6 7r 7! d_ !a " / 6 ]^ !a ,K B E 5 efg* E# _i 7! ^N !a * E# ^NNd E 3 ? ( !)*+ $, 1? m D 1? 3 / " #j* 3 ^^]*i^^ ? * ]b*c ? a E 3 14 / 6 7! dc !a 8/ 1 96 : ; 1. : ./ <=> 1 12: 1 12 () ^ N !a 5 cM dN*c !a * #G /I =4 ,K ,K /Z V 6 / 6 75 6 : ; 1. 3 < * () Q () ' bN !a 5 ^^* E / 6 6 5^ o I ! 3 3 _*^O 1 ? * , 48 >8 18 75 /Z ^N*cO 1 ? / 6 j 75 3 D1? #C Z 7! E 6 8/ 1 * b_*d !a d cb *b ' #C Z * …# D1? * 7D* E D FG H/ <=> 1 E D BBB c^ ^N_ Nc*c_ ccc N cN dMb ]c*]^ ic E ^ ' c v ƒ c M_ cM* ] ] ^c^ c p 1 b dNN ^N*iN M*cNN d (8V M ^NN ^b*Ni ^N ^Nc ] p 1 8/ d iN d^*cM M i^_ i - 44 8/ ^ ibd ^i*^ M Ncd M h f† ^ d^b d_*id ^ N]N b f 8 ^ ccM ]i* d c ^ _ ‡ # ^ ccc cd* M M _Mc N ˆC ^ Nb_ ]N*^N N dbi 8 # $% &' ". " b / ! " @>? 7 Q 7 7W 7 H# #G #* F F ;* C Z E A @ D T T 3 5 7. ' 8 A E# G 3 & I C` M k ^l , / #7 Q . 1 1? 3 * E ] o ;\ * / 6 D 64 < B @ E 8/ 1 I H/ 0 12 5 & 6 96 ;7 !a NNN 6 *d ^iN* _M] ^iM*N N*] ^bN*i __N dc^*N ]*] iM *N __] ]]i*b ^ * Md*_ __M ii^*_ ^d*_ i]N*i ^NNN McN*^ ^M*] ^ NN]*_ ^NN M^_*] ^_*i ^ i *M ^NN^ b i*N cN*b ^ ] *^ ^NNc _ ^*M cd*d c ci*c ^NNd __ * cd*i c dcN*_ ^NN] N]^*i ci*N c MbM* ^NNi Ncc* cM*c c b]d*i ^NNM N_i* c_*c d cNc*^ ^NNb ^]*_ dN*^ d ]c *^ ^NN_ Nbi*b dN*b d dc *b /Z &4 12 Z Q ^iN* & #G G C) H 3 Z 7r 7! 7 Q ^]*_ /Z V 6 1 A * E ? C 6 U7 < A ^^_*^ * E E# _bN ,p((q' * & /Z V 6 * 7 # \D & ? 4 &4 C) < Z 6 7: E# ^NNb* Z C T \ X i /Z Q E / 6 'T 7 * #@ G 7r 3 /Z V 6 1? 3 * 7W /Z V 6 d*] m "4 7‰ R E# __N 1 ? / 6 7! 3 ]*] !a ./ / 6 C E / 6 7! dN*^ !a 7! 1 ? 23 +,-,/ mC Z " #$ o I 7! dc^ #@ $% & *0 3 # ,Z ! 1? H/ <=> 1 ^^_*^ *d !a 5 M _i E# _i * 1 ? ' L 1 ;7 1 ; 1. NNN # 7! 7 J ;7 CK ? @ /Z V 6 7 Q ? 6 T 6 *7 E# h E# __N* 1 ? /Z Q E 3 /Z V 6 i*M] S Nbi*b 1? ,K 3 /Z Q M U E V 6 7! 1 ? 3 /Z V 6 6 v'v U c*c !a iM* / 6 # 8 7! ^cd*i __] __M ^NNN ^NN ^NN^ ^NNc ^NNd ^NN] ^NNi ^NNM ^NNb ^NN_ ^N N U n d]*^MO 1 ? 3 * E un 1? 3 \ A m E# ^NNi* \ E# 1? /Z V 6 7 Q ^d* E# m 9 6 U n ? f /Z vw G dd*]dO /Z /Z Q 9 E# ^N N* 1 ? 3 / 6 7! cM*c a 12 5 1 6 # dN*b_ dc*]b dN*d cb*bM cM*Mc dN*MM d^*Mi dc*N] d]*^M dc*d dN*NN dN*NN $% & *0 E#* K ?f E# ^NNi c !a 6 HO 4 8 8 DPE ^d*M c]*N cM*] cc*_ c]*] d]* iN*c id*d iM* ]_*i i *d ]c*d i^*_ ^*]_ S Z# V I * 3O 1 L 1 ;7 1 ; 1. E # 3 ? 7 96 D BBB Z \W 7! cd*c !a 8/ 1 N H/ 0 ;7 3 / 6 E E# __] ^cN*^ /Z V 6 7 Q i^*_ Q 6 T E 1? E / 6 7! Q S * E Z# c_* m / 6 ^*i E# ^NN_* 1 ? ?f 3 * E /Z 7r E D FG E H/ <=> 1 HO 4 8 8 DPE D BBB E HO 4 8 8 DPE Mc*b_ _N*__ b]*M _ *M^ _d*_M _i*i _b*N_ _M*d _b*^b _]*NN N*NN NN*NN c^*b MN*b Mb*M _N*^ NN*] d *i ^ M*c ^ b*i ^c^*] ^Ni*_ ^^c*c b]*c ^cd*i ^b*]^ c_*ii cd*i c]*i c]*b c_*cc d *_b d *_d dd*]d d *^c dN*NN dN*NN c*c ^N*^ ^ *N ^i*i ^b*c c *d ci*N cc*_ cd*i cd*M ci*d cd*M cM*c 1 23 +,-, )4 ? f /Z V 6 R * #= 2z E# 1 ? M M 3 56* * * uŠ \ / 2\ #C Z U 7D cN s dN kc_l o & H & ?f E# ^NN_* ^N N* 2 \ P C ^NO 1 ? 3 # 1? 3 1? 3 1? /Z V 6 R h@ ^] ?4 6 L 'T E# ^NNi 7 * T ^b bcd 7 i^ bM^ 3 * /Z 2\ - & c_ d^N 8 Q 64 E# 6 T 6 M Nbi U # Z E# 8/ 1 Q H/ 0 ;7 j 7 Q /I ? @ Z ? f /Z V 6 ^cd i^] 6 U j 12 & RO 7S 96 F D E 1 6# 1 ; 1. D FG OF BBN T BBU E H/ <=> 1 D E z ] Nd] dc*_N ii Nd_ uŠ ^ iid ^i*Nd c^ _MM \ c_ d^N cd*i] cc ] b ,Z E# iM ^_ cd*id ^c^ ]dd ^NNM z uŠ \ ,Z E# c i_i ^ idd cc ]^b ]_ bib d]*bi ^i*Nd cc* i cd*Mc i^ b c c^ _MM Md ^Ni b]d ^NNb z uŠ \ ,Z E# d Nb^ ^ Nbi c] ^ M i cb] di*^_ ^M*Nd c]*i ci*cM i] bd c^ ibd ^] d^N ^^c ^bb ^NN_ z uŠ \ ,Z E# M MiM d Mbd ^b bcd i cb] cd*^b ^_*dN d *^d ci*cM iN _Ni dc dii b_ i ^^c ^bb ^N N z uŠ \ ,Z E# ^b iNN M b^ MNbi i^ bM^ dM*cN cd*c] ^c*iN cM*c^ c] ^Mb ]_ N^d dN c^c ^cd i^] ^NNi # E ^NNi 7 / 6 E# ^N N $% & )4 56* * j E E# E / 6 j / 1S 7! b cd*id 7 cM*c^ !a 6 @ 2z T E# T cd*c ‹ dM*c !a R ,K 2\ * E / 6 64 / E / 6 j Z E# { 7D* ^cd*i] 7 A E# 6 * E# 7! /Z /Z Q Q E# ^N N ^cd*i m 6 1 7G T ^Ni*b 7 E# ^NNi ^c^*] 6 4 6 %7NNNN %NNNNN 7NNNN NNNNN 7NNNN N %NN5 %NN7 %NND %NN< %NNW 4V !" # $% o <4 1? 3 \ *f c*i s i* #$ Z & ' ( /I ? ^ i @ #G /I ? ? h *q 1 ' a E# ,& 6 L {| , 7G )"* ?f *' m , T ]*] s M*c \ + ? C & /Z V 6 _ - ../ D1? 3 *' 8 /Z V 6 %, 0 * R t$ 'T E# ^NNb 7 a E# ,& ? o $ E# 1? 3 1 1? 3 c* i 1 8 ^N N* * # 7G T 8/ 1 K H/ 0 12 F V 6 : W5 1 6# ;7 BBU 6 { 3 / 6 3O 1 1 OF BBU T B B ;7 BBC h Q !a { 3 / 6 6 ;7 B B h Q !a { 3 / 6 6 h Q !a 6 {| , ]i ci*cb ^] ^bi ] ]^M c^*b] b ]d ] ]_] db*Nc q c i^c d]*NM c d^ c d_ cd*dc N bd c bdc cM*_M d ]_c d M_d cM*Nd b M]] c id c]*_c c Nb^ d c]i cb* b i iN_ d ^i c_* ^ _ ^ c N_c ^ *bc i M] d ci^ c^*dM d id McN ^^*Nb ^ dNc ^]c dc*M] NM ]Nb cM*Mb _ _ d ^dN c^*_^ ] ii_ cN ] cM*Md cM_ d di dd*N_ b ^Mb c b_^ ci*_i d _Mb c N]] ci*bN ^dc c _iM ci* ^ d c^b _ cb*db M ^cM ^b*b^ ibc cc ^b*_M _]_ ^bd b*b_ iib c^b ^b]M _cM cNM ^b*_i bb_ ' , i _cc ^c*]^ c f h ] ]_d dd*bb Œ \ ^c ] ]iM ' o $ G u #\ \ '- > 'z ,0 K ] b^ dN*_ ^c b d M cc_ di*bd cd cM] ^i bd_ ]] N dM*^_ ^i N]] i ^c^ d_*]c cN bMN dM*__ i bb_ ^ bc] c * c b b^i ^ i^] cd*c _ NNi ^_*Mi iMb dN_ ^_M M b ^d*id Mi_ ^_*]_ ^M d N i i^ ^c __d i ]]d ^b*__ b __b M^_ c_* ] dc^ i N ^bb MNc ^]*]N M_c ^ iNi _*id i Mb_ ^ ddd M bi_ ^ _]^ cN*Mb _ NbM ]^ c*d] MN 'z ' & uK ' t$ M NN o $, o $ uQ4 ] ^i bM c *M cb*_d ^ * c^*^N o - d ^i*N] ]_^ ]d] , , ^ ibd d*dN ^MM ^ dN_ ci*_^ b b_c ^ c_M d *M] N NNb ^ ici d^*N^ i Nib ^ d^c ^^*d_ ] d]N ^i i ^c*Nc i N^d ^ iNN ^c*N^ ^ biN ^ ]]N c*__ c ]ib ^ bNN ^*N_ c cbd i cb] ci*cM bi NNN i^ bM^ cM*c^ ^cd i^] ' { t$ h ' 'm / 6 cM*c^ !a ? 7! $% & )4 56* * R m A j 7D D 8 ? {| , E / 6 Mi_ ^^c ^bb ]c d i cd*dc # E d* A ? / E# 2 7! E *o $ *f {| , c^*b] s db*Nc !a N h 1 7G T cd*dc 7 / 6 T ci 7 ‡ d] ! E# ^N N* 7r D Uq ' cd*dc s d]*NM !a Uf ? o 3 h dd*bb ‹ d_*]c !a - c*d] ‹ ^i*N] !a * R o $ 7: 4 * <4 #\ *f ' < * @ & /0 12 C) A ? 7r 2z R 7r 7 Q /0 12 |# / 72 R 7G C Q A 7 Q G4 4 . C Q4 X 2 34 tii* ,-bbb 2 B 7 76 # * 76 r 8 / & E# W 7 Q ' U K F #< MN V cN V D Ž bN C -^g] Ž bN C t^ga 8 " 7Q #G " 2 csd & Ms_ & vD ]NO Q 4 Q K ! ! ( // .* 7• #* 6 3 8 ^ I A 8 7r /& I #G ? R V8 C‘ = Q4 & 9 B# 8*- I C & G ? I 7• ! @ { 1 8 7r 7 4 6 R 5 y @ n 7P A C` 24 6 #G ( D 7r # T 7r 4 & 6 / F I R , <4 8 D/ n E# b ^* • Q 12 ( 7 Q '&# E# / B R , G < V 5 B E# M i* ( /8 / ' 12 ( 5 > < Vy j L j " 7Q ^ " M . R I j C D# 76 # *C Z U D Y Z/ . 7S 1 P T #5 " t U D 7 Q V t$* I kccl + 1 3 *' 6 LxI B F Ž ^N C 4 4 L 1 1 b a & G n 76 F F 7!# Ž ]NO Q , N* > d* > __* ,_ _* C 7 Q F L N 6 4 D 6 1? E# 2 * ? d*i s d*b ! 4 64 /Z V 6 & I I 2 uŠ* \ / 6 *' < ?f v /881_M_M* v /881_i_b* {tbbb* > kcil m {| , j •-' ' . 1 E h R h@ 7 Q ?f ? 7B & /Z V 6 * /Z V 6 7! & j 2 ! @ -8 / /Z V 6 * 7 Q E / 6 7r . k l \ 3 E# bM * ?# • . 7S 4 & C3 < 4 I ^NO { „ IC Z : E ; AG > / & 3 E #G ! 4 I C 4 Z A / D“ ~ 7r 7D D4 / 4 & 7D 7 / /& & 7G #/ Z# Œ 4 I 4 I ; B C |# / S ? Œ n 6 $ 9 E F< ?# 8 1• < Vy L ’v A A 1K I !k l 3 7r D & 1K 4 I*# % D=> B ! & K 8 7r # 4 I A A 8 $; 8 I J$ * 3 Z 7r 5 D L ’7 =@ D; / /& R S B E# _N]* –1„ 1 ( 4 I ! e R ?4 R E# _ M - & C C` ^N Q4 D Cy4 # 'T 7D — 7 E / 6 7 7D @ & S B D 7G 7F G GC B n ! – / 7r Cy4“ 1 H 7 Q 7 ^ C 3 ? // 12 7 S & ()* , 1 B 1K W Cy4* m 7 P S C ‘ /Z V 6 Cy4 @ C & ,D 7 Q / 6 7 Q ; 8 H 1K r @ & / 6 7 Q 5 4 I ?4 4 & C` ^N 7r 4 & S n# /Z V 6 * & j E X 6 6 Cy4 7 Q &4 12 7B < 4 &4 ’ * 7r ! 7 B C ? 7H /0 12 Cy4 7r : ' 4 2 &4 12 E# iN R 5 7B jC 4 #G I h A 1K 7r 4 & # 4 2 * 4 I 4 &4 ~ – / 4 I /5 /I R 4 /Z V 6 / E# bMi H h E# ? B m7 *7 D C H# / & w *x u h * H # • #8/ v8 ~ ; . n R @ => 8/ { „ * T 4 I 4 & 7r H; E /I . • & 7G / 6 , A I * 3 < => 6 7 Q ” ?4 ( #2 73 @ A E# bMM* S 7S ? @ B & 4 Y# ’ <“ u 7r ? K Z #@ G 76 4 Z CH 7 N k l D @ ()* R u8 f 3 Z 1” 3 A !4 ! 3 & 8 e #8 “ w 7S 4 & H E# _^i* ” u s v 81 , 8 7r , #4 s A Z L ! 1K ? ! 1K 4 2 / 5 4 & P ? , H * /Z V 6 & I 24 6 1 T I __N 7 Q4* & P Q4 * < Cy4* / 7 7P < 7 Q 7Y #! U ! < 4 ? 0 ? * ! I I C Z E I 1 B * % >? #* 7 Q 7S 7r W & 7 Q 4 R* vG T * P 7 ! #G 4 S _N* < R j/ Z C) R Q4 ? ! 1K & P Q4 & S H 1 B R < / & ! 4 < R #G /I 3 " I ? 4 Š . E 5 5 A 4 "4 ? 4 # I h0 12 &C Z E < C C) < / I : / ? /0 12 Q4 B E / 6* 6 Q * " 5 Z ?4 0 G E# _bN A F /@ 7D * C Z E 3 Q & ! # D : 3 5 I ? E# _iN Z <4 & 7& D 3 2 \Z * , 3 B Z : A 1 B /0 12 7P* 7r 7 Q Z * 24 6 ! 1K #G /I 3 ! * < 1 7: 4 Z & P Q4 f { I 7 Q 1K * P Q4 E# 7S ? 1 & #5 7G 7 1! 7r { „ C* ^NN * <4 Z 7F 1 4 ? H 24 6 H A Cy4 ,K D# S bN H Q I <4 S 3 * 7& /I 4 & 7P #G & ! 1K & X 7r ! & Q4 \ ,9 G 7r D / S ? E# R _iN s _bN < E B V" , < * 19 < R I B C P A 7D 88 u s v 81 p 8 I 6 7 Q ’” 1 ! < 7r Q 7j Š 7S - 8* / 7 ,D 7 Q -' ' 7r c " 6 7 Q / * /Z V 6 A Z 7D K R 1 B C * C:4 n# C . 7 A C 3 C C) < * 7W ; A 5 ! $M ? 4 &4 4 9 Q4 /Z V 6 \&4 ! / y 7 A /Z V 6 'T ? I I A 2S:; N O #*6*P/ <@ OR D """ A w C Z B j ? 6 I* 9 ’ / : & ’ 3 Z < * D E '-'{* 5 E * * T^ * & !a R 4 & n I / 6 Q Cy4 D4 4 S # ,0 ! D H 7 ! . / 4 2 ! E / 6 @ I : __i s ^NNN* 7B ’ / 6 j 5 /Z V 6 7 B I E / 6 5 9 & “ 7r <4 7 Q ? L > ? tut' #B 3 *' # 7 ! 5 R <4 G 7r D4 4 S d /Z V 6 7 I 7S E I * 7B ’ F j & U 7r D4 4 S 7 / * C & 7 ! ^NN s ^NN]* 7B Q4 & & __ s __]* 7B '-'{* I “ 7r 7 * 4 Y# ? I 7 ! '-'{ > * Z H 2 /Z V 6 I x ` ? ! x Lx / 6 4 2 Z 6 I“ / 6 9 . & 7 ! 3 & & !a H D4 4 S 7 / x I " \F # ! /Z V 6 4 R* 7 Q D E R # # 4 Y# ^M*] !a 5 v U & 9 j ^ * # * 7 ! 2* & 2 /Z V 6 , 3 I < C T ]*] !a ! I / 6 & ]*] !a G ? I 4 2 7 ! 4 & 7: 4 T N !a 6 #9 6 I ! * Q4 6 #“ 7r & 5 ! & 7B C? 7r R T 5 R >? # ? R \Z 5 4 9 Q4 I (hvd_ C? C & 7B _bi s __N* 7B I " 7Y /Z V 6 * I #* > ? I * 9 j h & I 1? 3 /0 12 c]*] !a E I x bNO 7 ! ^NNi 7 / 6 6 Q I 5 #B ! * 7B 3 : E B Z R & */ D E H 4 &4 E# __i 7 4 &4 ! ? ? 6 ^NNN* 7H " 6 4 6 >? - I F • B & W4 . G 7r &4 12 'T 4 B 7S 7r ?4 7 Q #G /I C D ` ? j 6 " 4 Z d*dO* 24 6 " 4 & / ,^ V , M^* , ]c V , M^* f,M_c V , M^* , id V , M^ ,& 1K 7 G Cy4 D 7G 7F @ F ? 7B * 1K B . 5 * D j I H * # G * / 7P C &* # , . 1 B E / 6 7r 7! 7 Q R & 1K ! - V& " D E 1 / 6 B ! 4 * 4 Y# A 8 C Z • ad /I W4 D# 6 I*C Z E ] I 5 /0 12 m & 7 1! 1 7 Q C Z A C Z & 1 1 B B k^dl ' 7 Q : /w ZL z& 7: S " # I & C * & { f 7& ? , ! 7r C ?#* #I D# 4 y4 & 3 #8 1 n * 1! ?# ! uA 'j * v9 (! D# : C 3 0 ‡f-{ s ‡ 1 # f#4 † 81 - B *4 C Z 6 @ E# ^NN * : 4 3 / Y 1K \ & D ` ? j I * D ! 7&4 5 " 4 7F I 7 Q d 6 , 1 7 & 7 Q 7 Q >? { ? G 7r S I 7r 7K 4 ! 1K * 4 &4 D ` ? j G & 5 7 Q ^M 1K / C & I Cy# 'T 7& . 5 V& 7: <4 7 . 0 w < 6 #! G* > ? tut' 6 7F B I G * 7B 7B C? D# • & 4 2 #@ G # S 7! vw I 1K # 7K Z &“ Z : j ! / 1 &* 4 / 6 9 I <4 7 ? 7& *4 * & 4 & . / 6 / 6 5 > ? tut' " 4 3 vw * > ? tut' I E ’ Q4 & & 7 7 3 & 5 W4 G
- Xem thêm -