Tài liệu Luận văn kinh tế vận dụng kế toán quản trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 86 |
  • Lượt tải: 0
okyeuniterd

Tham gia: 20/08/2016

Mô tả:

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN DUY HÒA VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KON TUM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Kon Tum - 2019 Công trình được hoàn thành tại TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS. ĐOÀN NGỌC PHI ANH Phản biện 1: GS.TS. Trương Bá Thanh Phản biện 2: PGS.TS. Trần Thị Cẩm Thanh Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán họp tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 9 tháng 3 năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Kế toán quản trị được xem như là một môn khoa học, một công cụ, một hệ thống đo lường, thu thập, tổng hợp, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin hữu ích để đơn vị tổ chức quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động nhằm tối ưu hóa các mục tiêu của đơn vị. Nếu như kế toán tài chính (KTTC) phản ánh thông tin trong quá khứ, mang tính khách quan thì kế toán quản trị (KTQT) phản ảnh thông tin hiện tại, mang tính dự báo tương lai. Như vậy cùng với KTTC, KTQT góp phần hoàn chỉnh hệ thống kế toán trong đơn vị, góp phần thiết lập để tạo thành một hệ thống thông tin chi tiết phục vụ cho việc điều hành và quản lý đơn vị. Với xu thế ngày càng phát triển như hiện nay, Việt Nam đang đưa ra những phương pháp để cải cách tài chính, trong đó đã ban hành Nghị định 16/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 06/4/2015, Nghị định này quy định các nguyên tắc, quy định chung về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực: Giáo dục đào tạo; dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin truyền thông và báo chí; khoa học và công nghệ; sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, đồng thời nghị định này ban hành đưa ra rõ lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước buộc các đơn vị sự nghiệp có thu phải tự chủ kinh tế đặc biệt là các đơn vị sử nghiệp có thu như Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, thì việc điều chỉnh quản lý các hoạt động thu chi một cách hợp lý trong thời gian cải cách các hoạt động của đơn vị sao cho phù hợp với Nghị định 16/2015/NĐ-CP là một điều còn rất khó khăn và nan giải. Vì vậy muốn chủ động kiểm soát thu chi hiện tại, chúng ta cần đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý tài chính. Tuy nhiên việc vận 2 dụng kế toán quản trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum còn có nhiều vấn đề, chưa cung cấp đầy đủ thông tin cho các chức năng khác nhau của quản lý. Với đề tài “Vận dụng kế toán quản trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum” tác giả mong muốn góp phần tăng tính hiệu quả trong việc quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum nói riêng và các bệnh viện công lập nhà nước nói chung. 2. Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa lý luận về vận dụng kế toán quản trị tại các bệnh viện công lập. - Nghiên cứu thực trạng vận dụng kế toán quản trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum - Đưa ra những giải pháp nhằm vận dụng kế toán quản trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính tại bệnh viện. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nội dung kế toán quản trị được vận dụng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum - Phạm vi nghiên cứu: Công tác kế toán quản trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum trong năm 2016-2017. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp mô tả kết hợp với phương pháp so sánh, phân tích số liệu qua các năm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Ngoài ra, luận văn còn kế thừa các kiến thức, kinh nghiệm tiếp thu được từ các tài liệu, công trình nghiên cứu về lĩnh vực có liên quan đến đề tài. 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài - Về mặt lý luận: luận văn đã hệ thống hoá một số vấn đề cơ 3 bản của KTQT, làm rõ bản chất của KTQT, khẳng định vai trò của KTQT trong tổ chức. Làm rõ đặc điểm hoạt động, yêu cầu quản lý tài chính của các đơn vị sự nghiệp có thu. - Về ý nghĩa thực tiễn: + Luận văn đã phản ánh, phân tích, đánh giá thực trạng công tác kế toán tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. + Vận dụng những nội dung KTQT phù hợp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, giúp hình thành hệ thống KTQT, cung cấp thông tin hữu ích, kịp thời cho nhà quản lý trong quá trình điều hành, kiểm soát các hoạt động tại Bệnh viện. 6. Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn được trình bày thành 3 chương: Chương 1:Cơ sở lý luận về kế toán quản trị trong các bệnh viện công lập. Chương 2: Thực trạng kế toán quản trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Chương 3: Hoàn thiện kế toán quản trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. 7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 4 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP 1.1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1.1.1. Khái niệm về kế toán quản trị Theo Luật Kế toán Việt nam, Kế toán quản trị “là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán.” 1.1.2. Lịch sử phát triển của kế toán quản trị Trong từng giai đoạn cả quá trình phát triển thể hiện sự thích nghi với những điều kiện mới đặt ra cho tổ chức, thể hiện bằng sự hoà nhập, kết cấu lãi. Mỗi giai đoạn là sự kết hợp giữa cái cũ và cái mới, trong đó cái cũ được kết cấu lại để phù hợp với cái mới. 1.1.3. Mục tiêu và nhiệm vụ của kế toán quản trị - Mục tiêu của kế toán quản trị là cung cấp thông tin cho lãnh đạo ra quyết định quản trị có trọng tâm, giúp lãnh đạo có thể tham gia vào quá trình quản trị và điều hành hoạt động. 1.1.4. Vai trò của kế toán quản trị Kế toán quản trị là công cụ đánh giá việc thực hiện những mục tiêu thông qua việc phân tích chi phí, là công cụ kiểm tra quá trình thực hiện quá trình hoạt động theo kế hoạch đã đề ra, từ đó có những quyết định hợp lý để họat động ngày càng đạt hiệu quả cao hơn. 1.2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP TẠI VIỆT NAM 1.2.1. Đặc điểm của bệnh viện công lập 1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện công lập 5 1.2.3. Đặc điểm hoạt động tài chính của Bệnh viện công lập Đặc điểm hoạt động của các bệnh viện công lập là việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội do Bộ Y Tế giao phó. - Nguồn tài chính của các bệnh viện công lập bao gồm: Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu từ viện phí, BHYT, Nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu, tặng, cho theo quy định của pháp luật, nguồn khác. 1.3. VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP 1.3.1. Sự cần thiết vận dụng kế toán quản trị vào các Bệnh viện công lập Kế toán quản trị cần được áp dụng cho mọi thành phần kinh tế và mọi lĩnh vực kinh doanh, kể cả các bệnh viện công lập hay bất kỳ đơn vị sự nghiệp có thu nào bởi vì bất cứ một tổ chức nào dù mục đích của họ là lợi nhuận hay phi lợi nhuận cũng đều phải tiến hành các hoạt động nhằm cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng. Mọi tổ chức sẽ không tồn tại lâu dài nếu không đáp ứng được nhu cầu khách hàng nên các tổ chức đều mong muốn tối thiểu hóa chi phí đầu vào và tối đa hóa kết quả đầu ra để đạt được hiệu quả cao nhất. 1.3.2. Vận dụng kế toán quản trị trong việc lập dự toán a) Dự toán nguồn thu sự nghiệp b) Dự toán chi sự nghiệp c) Dự toán kết quả hoạt động tài chính d) Dự toán phân phối kết quả hoạt động tài chính 1.3.3. Vận dụng kế toán quản trị trong việc tổ chức thực hiện dự toán Vận dụng kế toán quản trị trong việc tổ chức thực hiện dự toán 6 để nhà quản trị bệnh viện chủ động có biện pháp để điều chỉnh kịp thời, tránh rơi vào tình trạng dư thừa dẫn đến lãng phí hay bị thiếu hụt kinh phí. 1.3.4. Vận dụng kế toán quản trị trong việc kiểm tra đánh giá thực hiện dự toán a) Kiểm tra công tác thu b) Kiểm tra công tác chi c) Đánh giá tình hình hoạt động giữa thực hiện và dự toán - Đánh giá và tính toán hiệu quả của các hoạt động khám chữa bệnh, và các họat động dịch vụ khác. - Kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu so với kế hoạch, dự toán và so với các năm trước. - Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố, phát hiện tiềm năng và đề ra biện pháp khai thác hiệu quả. 1.3.5. Vận dụng kế toán quản trị trong việc ra quyết định Cũng giống như việc hoạch định, việc ra quyết định chỉ đề cập đến khuôn khổ kinh tế của từng hoạt động khám chữa bệnh, mục này chỉ đề cập đến các khía cạnh về chi phí của việc ra quyết định. Tuy nhiên các chi phí không phải là tiêu chí duy nhất trong việc ra quyết định nhưng quyết định lại ảnh hưởng đến các chi phí. Là việc ra quyết định có liên quan đến các lựa chọn tức thời, đến từng giao dịch một như thể đó là hoạt động duy nhất và được đánh giá dựa trên giá trị của từng hoạt động. - Quyết định mang tính ngắn hạn - Quyết định mang tính dài hạn KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 7 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KON TUM 2.1. TỔNG QUAN VỀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KON TUM 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện 2.1.3. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các bộ phận của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum 2.1.4. Đặc điểm tổ chức kế toán tại Bệnh viện a) Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp kiêm kế toán dược Kế toán cá khoản thu Kế toán vật tư và tài sản cố định Kế toán vốn bằng tiền và thanh toán Thủ Quỹ Thu ngân nội trú Thu ngân ngọai trú Hình 2.2. Sơ đồ bộ máy kế toán tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum b) Hình thức và chế độ công tác kế toán - Hình thức kế toán đang áp dụng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum là “Chứng từ ghi sổ”, “Công tác hạch toán kế toán” tại Bệnh viện sử dụng hệ thống tài khoản dành cho đơn vị hành chính sự nghiệp 8 được ban hành tại Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Trên cơ sở đó và tùy theo thực tế hoạt động, kế toán có thể mở thêm các tài khoản con cấp 2, cấp 3 để phục vụ hạch toán. Kỳ kế toán áp dụng cho Bệnh viện là kỳ kế toán năm, thường là mười hai tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Bảng 2.1.Danh mục và mẫu báo cáo kế toán được áp dụng tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Kon Tum TT Ký hiệu Tên báo cáo Kỳ lập báo cáo Nơi nhận Báo cáo theo chế độ kế toán (*) HCSN 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 B01/BCT C B02/BCT C B03a/BC TC B03b/BC TC B04/BCT C Báo cáo tình hình tài chính Năm Báo cáo kết quả hoạt động Năm Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp trực tiếp) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp gián tiếp) Thuyết minh báo cáo tài chính Báo cáo quyết toán B01/BC Báo cáo quyết toán kinh phí QT hoạt động Báo cáo chi tiết chi từ nguồn F01NSNN và nguồn phí được khấu 01/BCQT trừ, để lại F01Báo cáo chi tiết kinh phí 02/BCQT chương trình, dự án Báo cáo thực hiện xử lý kiến B02/BC nghị của kiểm toán, thanh tra, QT tài chính B03/BC Thuyết minh báo cáo quyết QT toán Năm Năm Năm Sở Y tế; Sở Tài chính Sở Y tế; Sở Tài chính Sở Y tế; Sở Tài chính Sở Y tế; Sở Tài chính Sở Y tế; Sở Tài chính Năm Sở Y tế; Sở Tài chính Năm Sở Y tế; Sở Tài chính Năm Sở Y tế; Sở Tài chính Năm Sở Y tế; Sở Tài chính Năm Sở Y tế; Sở Tài chính 9 (Nguồn: Phòng Tài chính - Kế toán Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum) (*) (i) Đơn vị hành chính, sự nghiệp do địa phương quản lý, không có đơn vị cấp trên thì nộp báo cáo cho cơ quan Tài chính cùng cấp và KBNN nơi giao dịch. (ii)Đơn vị hành chính, sự nghiệp do trung ương quản lý, không có đơn vị cấp trên thì nộp báo cáo cho cơ quan Tài chính cùng cấp và KBNN (Cục kế toán nhà nước). (iii) Các đơn vị sự nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải nộp thuế theo quy định về pháp luật thuế thì phải nộp báo cáo tài chính cho cơ quan Thuế. 2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KON TUM 2.2.1. Công tác lập dự toán Từ ngày 01/03/2016 Bệnh viện tỉnh đã chuyển qua tự chủ một phần theo quy định của thông tư liên tịch số: 37/2015/TTLT-BYTBTC. Nên bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Kon Tum vẫn là đơn vị HCSN được hưởng ngân sách trực tiếp của Sở Y tế cấp để chi trả lương cho cán bộ công chức viên chức, và một số chi phí khác trong năm 2018. Bệnh viện tiến hành lập Dự toán thu, chi NSNN gửi Sở Y tế xem xét phê duyệt. a) Các cơ sở để xây dựng dự toán Bệnh viện sử dụng phương pháp lập dự toán dựa trên cơ sở quá khứ. Bệnh viện xác định các chỉ tiêu trong dự toán dựa vào kết quả hoạt động thực tế của kỳ liền trước và điều chỉnh theo tỷ lệ tăng trưởng và tỷ lệ lạm phát dự kiến để làm căn cứ xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển của năm tới theo định mức của nhà nước. Dự toán được xây dựng tương đối ổn định, tạo điều kiện, cơ sở bền vững cho nhà quản lý trong đơn vị trong việc điều hành mọi hoạt động. Bệnh viện lập dự toán theo đúng trình tự, thời gian theo quy 10 định tại Thông tư số 83/2011/TT-BTC ngày 16/6/2011 của Bộ Tài chính. Đây là quá trình phân tích, đánh giá giữa khả năng và nhu cầu các nguồn tài chính của Bệnh viện, để từ đó xác lập các chỉ tiêu chi hàng năm một cách đúng đắn có căn cứ khoa học và thực tiễn, đồng thời trên cơ sở đó có thể lập những biện pháp nhằm thực hiện tốt hơn các chỉ tiêu đã nêu ra. Bệnh viện thực hiện xây dựng dự toán chi tiết theo từng nguồn kinh phí và nhiệm vụ chi, các phòng chức năng lập kế hoạch theo đúng nhiệm vụ của mình, Dự toán tài chính đầu năm là dựa trên cơ sở dữ liệu của năm trước nên không tránh những thiếu sót, sự thay đổi của nền kinh tế thị trường,... thêm vào đó, bảng xây dựng dự toán chỉ được xây dựng theo năm, không xây dựng theo từng tháng, từng quý. Do vậy sự chênh lệch so với kế hoạch tài chính đầu năm thường xuyên xảy ra. Định kỳ hàng quý, phòng tài chính kế toán tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch tài chính đã xây dựng đầu năm, thông qua kết quả báo cáo của các phòng ban có liên quan. Từ đó có những bổ sung, điều chỉnh tăng thu, điều chỉnh mục chi hoạt động sự nghiệp để phù hợp b) Quy trình xây dựng dự toán Vào cuối năm tài chính Bệnh viện sẽ xây dựng dự toán thu chi Ngân sách gởi lên cho Sở Y tế Kon Tum để được cấp phát ngân sách nhà nước. Trình tự lập dự toán sẽ được thể hiện qua sơ đồ Hình 2.3. 11 Xây dựng dự toán tiền lương và các khoản trích theo lương Căn cứ số biên chế được giao Xây dựng kế toán chi hành chính Căn cứ nhiệm vụ được giao Xây dựng dự toán chi nghiệp vụ chuyên môn theo lĩnh vực Căn cứ việc thu phí, lệ phí năm Xây dựng kế toán thu chi hoạt động thu phí, lệ phí năm tiếp theo Căn cứ tình hình thu chi hoạt động dịch vụ năm trước Xây dựng kế toán thu chi hoạt động kinh doanh hoạt động năm tiếp theo Tổng hợp thành dự toán của đơn vị Hình 2.3. Sơ đồ trình tự xây dựng dự toán c) Nội dung xây dựng dự toán Nội dung lập dự toán tại BV đa khoa tỉnh Kon Tum được thực hiện qua Hình 2.4: 12 Hình 2.4. Sơ đồ nội dung xây dựng lập dự toán d)Tổ chức chấp hành dự toán thu chi ngân sách Để theo dõi quá trình chấp hành dự toán thu chi, Bệnh viện tiến hành theo dõi chi tiết, cụ thể từng nguồn thu, từng khoản chi. Nnguồn thu được hình thành từ các nguồn: - Nguồn kinh phí cấp phát từ NSNN để thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Đây là nguồn thu mang tính truyền 13 thống và có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động của Bệnh viện. - Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp - Các khoản thu từ nhận viện trợ, quà biếu, tặng, cho theo quy định của pháp luật; các khoản thu khác không phải nộp ngân sách theo chế độ. - Chi hoạt động thường xuyên của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao như chi thường xuyên phục vụ cho công tác thu phí và lệ phí. Đây thường là những khoản chi thường xuyên, ổn định để duy trì bộ máy và thực hiện những nhiệm vụ trong kế hoạch. - Chi không thường xuyên là các khoản chi cho mục đích đầu tư phát triển và thực hiện những nhiệm vụ đột xuất được giao như chi thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ… Trong cơ chế tự chủ tài chính, thước đo các khoản chi của đơn vị có chấp hành đúng dự toán hay không chính là quy chế chi tiêu nội bộ. Như vậy, đây là căn cứ để Giám đốc Bệnh viện điều hành việc sử dụng và quyết toán kinh phí từ nguồn NSNN cấp cho hoạt động thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp của đơn vị, là cơ sở pháp lý để Kho bạc nhà nước kiểm soát chi. d) Quyết toán thu chi ngân sách Quyết toán thu chi ngân sách là công việc cuối cùng của chu trình quản lý tài chính. Đây là quá trình kiểm tra, tổng hợp số liệu về tình hình chấp hành dự toán trong kỳ và là cơ sở để phân tích, đánh giá kết quả chấp hành dự toán, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho các kỳ tiếp theo. Để có thể tiến hành quyết toán thu - chi, các đơn vị phải hoàn tất hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán ngân sách. 14 Báo cáo quyết toán NSNN được lập trên cơ sở số liệu phải chính xác, trung thực, nội dung phải theo đúng các nội dung ghi dự toán được duyệt và phải báo cáo quyết toán chi mục lục NSNN. Báo cáo quyết toán năm bao gồm Bảng cân đối tài khoản năm, Báo cáo thuyết minh quyết toán năm, Báo cáo quyết toán năm trước khi gửi Sở Y tế và Sở Tài chính để xét duyệt hoặc tổng hợp và phải có xác nhận của KBNN nơi giao dịch. Số liệu trên sổ kế toán đảm bảo cân đối và khớp đúng với số liệu của cơ quan tài chính và KBNN cả về tổng số và chi tiết, sau đó mới tiến hành lập báo cáo quyết toán năm. Tóm lại, ba khâu công việc trong quản lý tài chính luôn có quan hệ mật thiết với nhau và có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sử dụng các nguồn lực nhằm hoàn thành tốt các chức năng và nhiệm vụ được giao. Nếu như dự toán là phương án kết hợp các nguồn lực trong dự kiến để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và là cơ sở để tổ chức chấp hành thì quyết toán là thước đo hiệu quả của công tác lập dự toán.Tổ chức chấp hành dự toán thu, chi và quyết toán ngân sách nhà nước được thể hiện qua Bảng 2.3 2.2.2. Kế toán các phần hành chủ yếu tại Bệnh viện a) Kế toán thu hoạt động khám chữa bệnh * Chứng từ kế toán sử dụng Quy trình luân chuyển chứng từ của BV như Hình 2.5: Lập, tiếp nhận chứng từ kế toán Kiểm tra, ký chứng từ kế toán Phân loại, sắp xếp, định khoản và ghi sổ kế toán Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán Hình 2.5. Quy trình luân chuyển chứng từ của BVĐK tỉnh Kon Tum 15 Từ việc khái quát quy trình luân chuyển chứng từ nói chung, hiện nay BV có các quy trình luân chuyển chủ yếu, cụ thể như sau: - Quy trình luân chuyển chứng từ thu viện phí Hình 2.6: Quy trình luân chuyển chứng từ thu viện phí - Quy trình luân chuyển chứng từ chi từ nguồn ngân sách cấp Bộ phận có nhu cầu thanh toán (công chức, viên chức) tập hợp chứng từ kèm theo giấy đề nghị thanh toán chuyển cho phụ trách kế toán, xem xét tính hợp lý, hợp pháp của chứng từ. Nếu chứng từ không đạt yêu cầu, kế toán chuyển trả lại cho người đề nghị thanh toán để điều chỉnh. Nếu chứng từ đạt yêu cầu, kế toán lập Giấy rút dự toán tiền mặt kiêm chuyển khoản theo mẫu quy định sau đó ký vào chứng từ, trình Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt. Cuối cùng phụ trách kế toán chuyển chứng từ cho kho bạc, để kho bạc thực hiện việc kiểm 16 soát chi và chi cho đơn vị. Sau đó phụ trách kế toán nhận chứng từ đã được Kho bạc duyệt chi, lên bảng kê và đưa vào lưu trữ Hình 2.7: Quy trình luân chuyển chứng từ chi từ nguồn ngân sách cấp 17 - Quy trình luân chuyển chứng từ chi từ nguồn thu viện phí và dịch vụ Hình 2.8: Quy trình luân chuyển chứng từ chi từ nguồn thu viện phí và dịch vụ Bộ phận có nhu cầu thanh toán (Công chức, viên chức và nhân viên hợp đồng) tập hợp chứng từ kèm theo giấy đề nghị thanh toán chuyển cho phụ trách kế toán tổng hợp, xem xét tính hợp lý, hợp pháp của chứng từ. Nếu chứng từ không đạt yêu cầu, kế toán chuyển tra lại cho người đề nghị thanh toán để hoàn chỉnh. Nếu chứng từ đạt yêu cầu, kế toán trình Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt và sau đó kế toán lập phiếu chi, phiếu chi sau khi đã được duyệt chuyển cho thủ quỹ thực hiện việc chi. Kế toán tập hợp các phiếu chi lên bảng kê và đưa vào lưu trữ. Tóm lại, việc tổ chức hệ thống chứng từ kế toán của đơn vị đã góp phần quan trọng vào việc kiểm soát thu - chi, qua đó tăng cường công tác quản lý các nguồn thu, các khoản chi. b) Kế toán chi hoạt động * Chứng từ kế toán sử dụng: Bảng thanh toán tiền lương, Giấy thanh toán tiền tạm ứng, Bảng chấm công, Bảng chấm công làm thêm giờ, Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho, Phiếu chi, Phiếu thoái trả viện phí (chứng từ nội bộ trong bệnh viện)... * Tài khoản kế toán sử dụng: Điều 24 Luật Kế toán Việt Nam quy định: “đơn vị phải căn cứ vào hệthống tài khoản kế toán do Bộ Tài chính quy định để chọn hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho đơn vị”. Với TK 661 “Chi hoạt động”, khảo sát cho thấy đơn vị cũng vận dụng tài khoản cấp 1, 2, 3 theo như quy định để hạch toán kế 18 toán chi hoạt động. Ngoài ra, trong chương trình phần mềm kế toán đang sử dụng tại đơn vị cho phép theo dõi chi tiết các khoản chi theo danh mục nguồn được khai báo nên kế toán không phải mở thêm các tài khoản chi tiết để theo dõi. 2.2.3. Kiểm tra, kiểm soát, đánh giá tình hình thực hiện dự toán a) Kiểm tra việc thực hiện dự toán thu b) Kiểm tra việc thực hiện dự toán chi 2.2.4. Cung cấp thông tin thích hợp cho việc ra quyết định a) Cung cấp thông tin cho việc ra quyết định ngắn hạn b) Cung cấp thông tin cho việc ra quyết định dài hạn 2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KON TUM 2.3.1. Ƣu điểm 2.3.2. Nhƣợc điểm KẾT LUẬN CHƢƠNG 2
- Xem thêm -