Tài liệu Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty tnhh minh phong

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

PhÇn më ®Çu Sau mét thêi gian dµi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam th¨ng trÇm cïng víi c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung b»ng nh÷ng chØ tiªu ph¸p lÖnh. §Õn nay chóng ta ®ang chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi nh÷ng høa hÑn tèt ®Ñp cña nã. Tuy nhiªn cïng víi nh÷ng c¬ héi mµ nÒn kinh tÕ thÞ trêng mang l¹i th× víi ®Æc ®iÓm cña mét nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸, kinh tÕ thÞ trêng còng ®ang g©y nh÷ng ¸p lùc kh«ng nhá cho tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. §Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i hiÓu râ ®îc nh÷ng thay ®æi trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng trong ®ã cã sù thay ®æi cña ®èi t¸c vµ ®èi thñ c¹nh tranh. Cïng víi kh¸ch hµng, nhµ cung cÊp, c¸c ®èi thñ c¹nh tranh lu«n t¹o ra nh÷ng ¸p lùc m¹nh mÏ, viÖc duy tr× mét m«i trêng cã ¸p lùc c¹nh tranh gay g¾t lµ nh÷ng ho¹t ®éng thêng nhËt cña hä trong mèi quan hÖ víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Do ®ã, bÊt cø sù thay ®æi nµo trong m«i trêng cã ¶nh hëng tíi Doanh nghiÖp sÏ ®a ®Õn hËu qu¶ lµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã sù thÝch nghi ë mét møc ®é nµo ®ã. Thùc tÕ nµy ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i liªn tôc thay ®æi vµ thÝch nghi nh»m duy tr× vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ trêng. Trong khu«n khæ bµi tiÓu luËn nµy em xin ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò “Nh÷ng thay ®æi cña ®èi t¸c vµ ®èi thñ c¹nh tranh – Nh÷ng yÕu tè quan träng dÉn ®Õn sù thay ®æi trong kinh doanh vµ qu¶n lý cña doanh nghiÖp” Do kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm cßn h¹n chÕ nªn ch¾c ch¾n bµi viÕt sÏ kh«ng tr¸nh ®îc sai sãt. VËy em rÊt mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó gióp em hoµn thiÖn ®Ò tµi. 1 Néi dung I. Nh÷ng vÊn ®Ó chung vÒ qu¶n trÞ sù thay ®æi. 1. Kh¸i niÖm Qu¶n trÞ sù thay ®æi lµ tæng hîp c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ nh»m chñ ®éng ph¸t hiÖn thóc ®Èy vµ ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh thay ®æi cña Doanh nghiÖp phï hîp víi sù biÕn ®éng cña m«i trêng kinh doanh bªn ngoµi , ®¶m b¶o cho Doanh nghiÖp ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn trong m«i trêng kinh doanh biÕn ®éng . 2. Nh÷ng t¸c ®éng cña m«i trêng bªn ngoµi & bªn trong Doanh nghiÖp. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña mçi Doanh nghiÖp lµ qu¸ tr×nh thay ®æi trong m«i trêng kinh doanh ngµy cµng biÕn ®éng . M«i trêng kinh doanh cµng réng ,tÝnh chÊt biÕn ®éng cña nã cµng lín . Sù biÕn ®éng cña m«i trêng t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn Doanh nghiÖp. Nh÷ng nh©n tè t¸c ®éng ®Õn Doanh nghiÖp cã thÓ tõ m«i trêng bªn ngoµi nh : Thay ®æi cña m«i trêng thÕ giíi, M«i trêng kinh tÕ, m«i trêng c«ng nghÖ ,M«i trêng v¨n hãa -x· héi . M«i trêng tù nhiªn, m«i trêng nh©n khÈu häc hoÆc lµ m«i trêng ngµnh . Ngoµi ra nh©n tè t¸c ®éng cßn lµ m«i trêng néi t¹i trong Doanh nghiÖp nh: M«i trêng Qu¶n trÞ kinh doanh, c«ng t¸c Marketing, chøc n¨ng Tµi chÝnh kÕ to¸n, m«i trêng Qu¶n trÞ t¸c nghiÖp hoÆc lµ m«i trêng Qu¶n trÞ th«ng tin. Cho dï lµ nh©n tè nµo t¸c ®éng ®Õn doanh nghiÖp th× còng ®ßi hái doanh nghiÖp hoÆc ph¶i thay ®æi ®Ó thÝch øng hoÆc bÞ lo¹i ra khái m«i trêng kinh doanh nÕu kh«ng biÕt tù thay ®æi ®Ó thÝch øng. §iÒu nµy ®ßi hái ph¶i Qu¶n trÞ sù thay ®æi cña Doanh nghiÖp. II. Nh÷ng thay ®æi cña ®èi thñ c¹nh tranh. 1. Kh¸i niÖm ®èi thñ c¹nh tranh. §èi thñ c¹nh tranh lµ nh÷ng tæ chøc hay c¸ nh©n cã kh¶ n¨ng tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng môc tiªu cña doanh nghiÖp b»ng:  Cïng mét lo¹i s¶n phÈm (dÞch vô) cã cïng nh·n hiÖu  Cïng lo¹i s¶n phÈm nhng kh¸c nh·n hiÖu.  Nh÷ng s¶n phÈm cã kh¶ n¨ng thay thÕ s¶n phÈm cña Doanh nghiÖp. §èi thñ c¹nh tranh cña Doanh nghiÖp bao gåm ®èi thñ trong níc vµ ®èi thñ ngoµi níc. Khi x©y dùng chiÕn lîc c¹nh tranh, tríc hÕt doanh nghiÖp ph¶i tËp trung híng c¹nh tranh vµo c¸c ®èi thñ trong níc. Bëi v× c¸c ®èi thñ ®ã c¹nh tranh kh«ng chØ dµnh phÇn trªn thÞ trêng mµ cßn dµnh c¶ con ngêi, dµnh sù so s¸nh vÒ uy tÝn, vÒ søc m¹nh cña m×nh ®èi víi c¸c ®èi thñ kh¸c. ChÝnh v× thÕ, c¹nh tranh m¹nh mÏ gi÷a c¸c ®èi thñ trong níc ®· t¹o ra ¸p lùc cho nhau lµm t¨ng kh«ng 2 ngõng c¸c nguån lîi thÕ c¹nh tranh. Nã lµm cho c¸c doanh nghiÖp trong níc chãng trëng thµnh vµ do ®ã còng lµ søc Ðp thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp trong níc t×m kiÕm thÞ trêng bªn ngoµi. Tuy nhiªn, doanh nghiÖp kh«ng thÓ xem thêng c¸c ®èi thñ ngoµi níc v× nÕu lµ ®èi thñ nµy th©m nhËp thÞ trêng cña doanh nghiÖp th× hä sÏ cã rÊt nhiÒu u thÕ, ®Æc biÖt lµ nh÷ng ®èi thñ cã uy tÝn trªn thÞ trêng quèc tÕ. 2. Nh÷ng thay ®æi cña ®èi thñ c¹nh tranh. Trong m«i trêng c¹nh tranh, c¸c ph¬ng ph¸p c¹nh tranh mµ c¸c doanh nghiÖp sö dông rÊt phong phó vµ ®a d¹ng. Mçi doanh nghiÖp ®Òu cã nh÷ng ph¬ng ph¸p ®Æc thï, nh÷ng bÝ quyÕt c¹nh tranh cña riªng m×nh. Tuy thÕ, nh×n mét c¸ch tæng qu¸t th× c¸c biÖn ph¸p c¹nh tranh thêng tËp trung theo hai híng sau ®©y: a) C¹nh tranh b»ng biÖn ph¸p kinh tÕ. - C¶i tiÕn c«ng nghÖ. ` Víi c«ng nghÖ s¶n xuÊt hiÖn ®¹i, c¸c ®èi thñ cã thÓ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu, tiÕt kiÖm chi phÝ nh©n c«ng, do ®ã gãp phÇn vµo viÖc gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm ®ång thêi thuËn lîi trong viÖc c©n ®èi s¶n xuÊt. - §Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng. Do c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®èi ®Çu víi sù c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t tõ phÝa thÞ trêng. Nhu cÇu cña kh¸ch hµng vèn ®· ®a d¹ng l¹i ngµy cµng trë nªn phøc t¹p thªm, kh¸ch hµng ngµy cµng cã quyÒn cao h¬n, nh÷ng c¬ héi, nh÷ng th¸ch thøc xuÊt hiÖn tõ mäi phÝa ®· khiÕn ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ trêng trë thµnh tÊt yÕu. Tõ ho¹t ®éng nghiªn cøu th× trêng, kÕt hîp nh÷ng nhËn thøc vÒ c¸c lîi thÕ vµ h¹n chÕ cña m×nh c¸c ®èi thñ cã thÓ h¹n chÕ ®îc nh÷ng rñi ro vµ th¸ch thøc ®ång thêi kh¶ n¨ng thµnh c«ng ®îc t¨ng lªn. - T¨ng cêng c«ng t¸c th«ng tin qu¶ng c¸o. Qu¶ng c¸o lµ viÖc sö dông c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®Ó truyÒn tin vÒ s¶n phÈm cho c¸c phÇn tö trung gian hoÆc cho kh¸ch hµng cuèi cïng trong kho¶ng kh«ng gian vµ thêi gian nhÊt ®Þnh. Qu¶ng c¸o lµm cho hµng ho¸ b¸n ®îc nhiÒu h¬n, nhanh h¬n vµ nhu cÇu ®îc biÓu hiÖn nhanh h¬n. Qu¶ng c¸o lµ ph¬ng tiÖn hç trî ®¾c lùc cho c¹nh tranh. S¶n xuÊt hµng ho¸ cµng ph¸t triÓn, tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt cµng nhanh, nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng cµng ®a d¹ng phøc t¹p th× qu¶ng c¸o cµng trë nªn quan träng. - C¸c ho¹t ®éng kÝch thÝch tiªu thô. 3 Tõ nh÷ng ®Þnh híng cña c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng c¸c ®èi thñ cã thÓ triÓn khai mét sè ho¹t ®éng nh qu¶ng c¸o, héi nghÞ kh¸ch hµng... nh»m qu¶ng b¸ nh·n hiÖu, t¨ng thªm uy tÝn, kÝch thÝch tiªu thô vµ tiÕp cËn kh¸ch hµng, t×m kiÕm th«ng tin. Trong thêi buæi kinh tÕ thÞ trêng, c¹nh tranh gay g¾t th× nh÷ng ho¹t ®éng nµy lµ kh«ng thÓ thiÕu bëi nã thóc ®Èy qu¸ tr×nh tiªu thô vµ lµ vò khÝ s¾c bÐn gióp më réng thÞ trêng. - §Çu t më réng, n©ng cÊp doanh nghiÖp. C¸c ®èi thñ cã thÓ thay ®æi b»ng viÖc ®Çu t më réng, n©ng cÊp doanh nghiÖp cña hä b»ng c¬ së vËt chÊt, vèn, kü thuËt... hoÆc còng cã thÓ thay ®æi b»ng viÖc hoµn thiÖn viÖc tæ chøc c¸c phßng chøc n¨ng, ®µo t¹o n©ng cao kiÕn thøc, kü n¨ng nghiÖp vô cho c¸c c¸n bé. Cho dï c¸c ®èi thñ thay ®æi b»ng c¸ch nµy hay c¸ch kh¸c th× ®©y ®Òu lµ nh÷ng biÖn ph¸p c¹nh tranh lµnh m¹nh cã t¸c dông thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh doanh nãi riªng vµ nÒn kinh tÕ nãi chung ph¸t triÓn n¨ng ®éng, b¶o vÖ lîi Ých cña ngêi tiªu dïng vµ ngêi kinh doanh ®Ých thùc. b) C¹nh tranh b»ng nh÷ng thñ ®o¹n phi kinh tÕ, g©y khã kh¨n cho ®èi ph¬ng nh»m ®¸nh b¹i, thËm chÝ lo¹i trõ ®èi ph¬ng ®Ó mu lîi cho m×nh. Díi ®©y lµ mét sè thñ ®o¹n c¹nh tranh phi kinh tÕ mµ nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh sö dông, ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i xem xÐt, nghiªn cøu ®Ó cã biÖn ph¸p ®èi phã h÷u hiÖu. §èi thñ dïng nh·n hiÖu vµ c¸ch bao gãi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®Ó b¸n hµng hãa cña m×nh nh»m thu lîi nhuËn cao. §©y lµ viÖc lîi dông s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®ang cã uy tÝn trªn thÞ trêng, ®èi thñ dïng nh·n s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®Ó bao gãi s¶n phÈm cña m×nh theo c¸ch gãi cña doanh nghiÖp råi tung ra thÞ trêng b¸n. Nõu nh chØ v× s¶n phÈm cña m×nh kh«ng chiÕm lÜnh ®îc thÞ trêng mµ ®èi thñ dïng biÖn ph¸p nµy th× hËu qu¶ còng kh«ng nghiªm träng l¾m, nhng nÕu ®èi thñ lîi dông uy tÝn, nh·n hiÖu, bao gãi cña doanh nghiÖp ®Ó b¸n hµng gi¶ th× hËu qu¶ l¹i kh¸c h¼n. Trêng hîp nµy cã thÓ thÊy râ trong c¸c dÞp TÕt cæ truyÒn ë níc ta. Hµng tÕt bÞ lµm gi¶ rÊt nhiÒu vµ ®îc d¸n nh·n cña c¸c c¬ së cã uy tÝn. KÕt qu¶ lµ ngêi tiªu dïng bÞ nguy h¹i ®Õn søc khoÎ, c¸c c¬ së s¶n xuÊt mÊt uy tÝn, cßn bän lµm hµng gi¶ th× l¹i thu ®îc rÊt nhiÒu lîi nhuËn. §«i khi n¹n lµm hµng gi¶ nµy g©y hËu qu¶ nghiªm träng nh trêng hîp ngêi tiªu dïng mua ph¶i thuèc ch÷a bÖnh gi¶. §èi thñ dïng nh·n vµ c¸ch bao gãi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®Ó bao gãi cho nh÷ng s¶n phÈm kÐm chÊt lîng råi tung ra thÞ trêng nh»m lµm mÊt uy tÝn cña doanh nghiÖp. Trêng hîp nµy gÇn gièng nh trêng hîp trªn nhng ë ®©y, môc ®Ých 4 chñ yÕu cña ®èi thñ lµ nh»m lµm mÊt lßng tin cña ngêi tiªu dïng ®èi víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ra khái thÞ trêng. III. Nh÷ng thay ®æi cña ®èi t¸c. 1. Kh¸i niÖm. §èi t¸c lµ mét tæ chøc hay c¸ nh©n tham gia vµo mét ho¹t ®éng víi mét hay nhiÒu ngêi kh¸c. Trong kinh doanh, ®èi t¸c lµ nh÷ng ngêi cïng lµm ¨n cïng cã lîi. §èi t¸c cña doanh nghiÖp cã thÓ lµ kh¸ch hµng, nhµ cung cÊp. 2. Nh÷ng thay ®æi cña ®èi t¸c. a) §èi t¸c lµ kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng lu«n ®îc coi lµ nh©n tè quan träng nhÊt trong c¸c nh©n tè quan träng. Mong muèn cña kh¸ch hµng, nhu cÇu vµ quyÕt ®Þnh mua cña kh¸ch hµng quyÕt ®Þnh lý do tån t¹i cña doanh nghiÖp. HiÓu mét c¸ch ng¾n gän nhÊt th× kh¸ch hµng lµ ngêi ®· mua, ®ang mua vµ sÏ mua hµng cña doanh nghiÖp. * Kh¸ch hµng lµ ngêi mua c¸ nh©n. Do mçi ngêi ®Òu cã nh÷ng ®éng c¬ kh¸c nhau khi mua hµng, nh÷ng thay ®æi trong ®éng c¬ c¸ nh©n tuú thuéc vµo tõng t×nh huèng vµ thêi gian: - Kh¸ch hµng cã thÓ thay ®æi do s¶n phÈm kh«ng cã ®ñ c¸c chøc n¨ng thÝch hîp. - Thay ®æi do s¶n phÈm kh«ng cã gi¸ trÞ nh chi phÝ mµ ngêi ta bá ra mua. - Thay ®æi do s¶n phÈm sÏ lµ nguyªn nh©n g©y ra r¾c rèi cho s¶n phÈm kh¸c. - Thay ®æi do nh÷ng ®iÒu kho¶n mua hµng bao gåm gi¸ c¶, ph¬ng thøc thanh to¸n vµ dÞch vô sau khi mua. - Do sù s½n cã cña hµng ho¸ tøc lµ ®Ò cËp ®Õn hµng ho¸ hiÖn cã vµ sù giao hµng. * Kh¸ch hµng lµ ngêi mua tæ chøc ( Tæ chøc mua hµng). Víi ngêi tiªu dïng tæ chøc, hä mua c¸c lo¹i hµng ho¸, t liÖu s¶n xuÊt, nguyªn liÖu th«, hµng ho¸ b¸n thµnh phÈm vµ c¸c lo¹i hµng hãa, dÞch vô kh¸c ®Ó s¶n xuÊt ra nh÷ng lo¹i s¶n phÈm kh¸c cung øng cho thÞ trêng hoÆc sö dông c¸c lo¹i hµng ho¸ ®ã ®Ó phôc vô cho nhu cÇu ho¹t ®éng cña tæ chøc hoÆc ®Ó b¸n l¹i cho c¸c ®èi tîng tiªu dïng kh¸c. Ngêi tiªu dõng tæ chøc khi mua s¾m hµng ho¸ vµ dÞch vô thêng dùa vµo c¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt chi tiÕt cña s¶n phÈm, tøc lµ xem xÐt s¶n phÈm ë khÝa c¹nh cã ®¸p ÷ng ®îc c¸c ®ßi hái kü thuËt hay kh«ng; ch¼ng h¹n, ®é dung sai, 5 ®iÖn ¸p, lo¹i h×nh vµ kÕt cÊu nguyªn vËt liÖu... TÊt nhiªn, khi mua hµng ngêi tiªu dïng tæ chøc còng cã mèi quan t©m ®Õn c¸c ph¬ng diÖn nh: chÊt lîng, chñng lo¹i, mµu s¾c, kiÓu d¸ng vµ tuæi thä... Nõu nh÷ng chØ tiªu trªn kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña hä th× còng lµm cho hä thay ®æi hµnh vi mua cña m×nh. b) §èi t¸c lµ nhµ cung cÊp. Nhµ cung cÊp ®îc x¸c ®Þnh lµ nh÷ng ngêi (c¸ nh©n hay c«ng ty) hoÆc nh÷ng ai cung cÊp mét phÇn hay toµn bé nguyªn, nhiªn liÖu mµ doanh nghiÖp cÇn ®Ó t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm hay dÞch vô cô thÓ. Nhµ cung cÊp cã vai trß hÕt søc quan träng ®èi víi viÖc s¶n xuÊt c¸c lo¹i hµng ho¸ vµ dÞch vô. Doanh nghiÖp hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hay kh«ng, mét phÇn lín tuú thuéc vµo ho¹t ®éng cña c¸c nhµ cung cÊp. Hä lµ nh÷ng ngêi ®¶m b¶o “®Çu vµo” ®Ó doanh nghiÖp cã c¬ së t¹o ra c¸c lo¹i s¶n phÈm cung øng cho thÞ trêng. Cã thÓ nãi kh«ng cã ®Çu vµo quan träng nµy th× sÏ kh«ng cã ®Çu ra tøc lµ kh«ng cã hµng ho¸ b¸n ra trªn thÞ trêng. Trong qu¸ tr×nh cung øng s¶n phÈm cña m×nh, nhµ cung cÊp còng cã thÓ cã sù thay ®æi do mét sè nguyªn nh©n sau: - D©y chuyÒn c«ng nghÑ míi. Khi nhµ cung cÊp cã d©y chuyÒn c«ng nghÖ míi, hä sÏ n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt lîng s¶n phÈm. Lóc nµy hä cã thÓ sÏ ®ßi t¨ng sè lîng cung øng cho doanh nghiÖp. - GÆp rñi ro trong tµi chÝnh. Nhµ cung cÊp cã thÓ gÆp ph¶i rñi ro do lµm ¨n sa sót, do ®Çu vµo cña hä gÆp khã kh¨n, hoÆc do nh÷ng thay ®æi cña thÞ trêng... Lóc nµy nhng thay ®æi cña hä lµ ®Ò nghÞ thay ®æi c¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång, ®ßi gi¶m sè lîng cung øng... - ChÝnh s¸ch thay ®æi. Nhµ cung cÊp sÏ cã sù thay ®æi khi chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ níc cã sù thay ®æi. VÝ dô: Khi Nhµ níc cã lÖnh cÊm vËn chuyÓn gç th× lóc nµy nhµ cung cÊp gç sÏ ®ßi t¨ng gi¸ cung øng gç hoÆc ®ßi gi¶m sè lîng cung øng. IV. C¸c gi¶i ph¸p thay ®æi trong kinh doanh vµ qu¶n lý cña doanh nghiÖp. Ngµy nay khi mµ quyÒn lùc chñ yÕu n»m trong tay kh¸ch hµng vµ doanh nghiÖp ph¶i chÞu søc Ðp tõ mät lo¹t c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, sù ®e do¹ cña c¸c s¶n phÈm thay thÕ, tõ phÝa c¸c nhµ cung cÊp th× c¸c ho¹t ®éng lµm t¨ng thªm uy tÝn cña Doanh nghiÖp lµ rÊt cÇn thiÕt. 6 1. Kh«ng ngõng tÝch luü vµ sö dông tµi s¶n v« h×nh cña doanh nghiÖp mét c¸ch h÷u hiÖu. Tµi s¶n v« h×nh lµ tµi s¶n quý gi¸ nhÊt cña doanh nghiÖp kh«ng thÓ ®Þnh lîng ®îc. Ngêi ta kh«ng thÓ bá tiÒn ra mua ®îc mµ ph¶i qua mét qu¸ tr×nh ®ßi hái ph¶i cã nhiÒu cè g¾ng míi tÝch luü ®îc. §ã chÝnh lµ lßng tin cña kh¸ch hµng ®èi víi doanh nghiÖp, ®èi víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, lµ h×nh ¶nh quen thuéc vµ næi tiÕng cña nh·n hiÖu, lµ nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸c nguån th«ng tin vµ khoa häc kü thuËt, lµ viÖc kiÓm so¸t kh©u ph©n phèi, lµ bÇu kh«ng khÝ tæ chøc nh©n sù trong doanh nghiÖp vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña c¸n bé, tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n. Tµi s¶n v« h×nh lµ mét lîi thÕ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp bëi v×: nã cã tÝch luü; nã cã kh¶ n¨ng ®a dông; nã lµ ®Çu vµo vµ ®Çu ra trong c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. Ch¼ng h¹n, sù danh tiÕng cña doanh nghiÖp ®èi víi kh¸ch hµng vÒ mét s¶n phÈm sÏ kÐo theo sù chÊp nhËn mét s¶n phÈm kh¸c cña doanh nghiÖp. Nh trêng hîp cña h·ng Honda, næi tiÕng vÒ xe m« t« 2 b¸nh sÏ kÐo theo sù næi tiÕng vÒ xe h¬i ngay t¹i ®Êt Mü. V× tµi s¶n v« h×nh cã tÇm quan träng nh vËy, nªn ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng tÝch luü tµi s¶n v« h×nh vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nh÷ng tµi s¶n ®ã. 2. Nh¹y bÐn, linh ho¹t ®Ó thÝch nghi víi m«i trêng. Doanh nghiÖp muèn ph¸t triÓn ®îc vµ chiÕm u thÕ trong c¹nh tranh th× cÇn ph¶i thÝch nghi víi m«i trêng bªn trong lÉn m«i trêng bªn ngoµi doanh nghiÖp. M«i trêng bªn trong bao gåm c¸c tµi nguyªn vµ bÇu kh«ng khÝ tæ chøc nh©n sù cña doanh nghiÖp. M«i trêng bªn ngoµi bao gåm kh¸ch hµng, sù c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c vµ khoa häc kü thuËt. ThÝch nghi víi m«i trêng bªn ngoµi lµ yÕu tè phøc t¹p nhÊt v× nã lµ tæng hîp cña 3 yÕu tè: thÝch nghi v¬Ý kh¸ch hµng, thÝch nghi víi c¹nh tranh vµ thÝch nghi víi khoa häc kü thuËt. ThÝch nghi víi kh¸ch hµng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng lµ mét c«ng viÖc phøc t¹p vµ khã kh¨n v× nã lµ trung t©m ®iÓm cña chiÕn l îc cã hiÖu qu¶. Doanh nghiÖp cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®îc kh¸ch hµng cña m×nh lµ ai vµ hä muèn c¸i g×. C¹nh tranh cèt lâi lµ t¹o u thÕ cña doanh nghiÖp ®èi víi ®èi ph¬ng. ThÝch øng víi c¹nh tranh ®ßi hái ph¶i s¸ng t¹o vµ khai th¸c triÖt ®Ó lîi thÕ c¹nh tranh. ThÝch nghi víi khoa häc kü thuËt lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña chiÕn lîc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. ë ®©y ®ßi hái doanh 7 nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng c¶i tiÕn, ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt cho phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt. ThÝch nghi víi m«i trêng bªn trong bao gåm viÖc thÝch nghi víi tµi nguyªn vµ thÝch nghi víi tæ chøc. ThÝch nghi víi tµi nguyªn lµ viÖc biÕt khai th¸c vµ sö dông hîp lý cã hiÖu qu¶ nh÷ng tµi nguyªn hiÖn cã cña doanh nghiÖp. ThÝch nghi víi tæ chøc lµ viÖc t¹o ra mét bÇu kh«ng khÝ th©n mËt, ®Çm Êm trong b¶n th©n doanh nghiÖp nh»m ph¸t huy ®îc mäi n¨ng lùc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp. §©y lµ mét biÖn ph¸p cã hiÖu qu¶ ®Ó t¹o cho nh©n viªn sù nh¹y c¶m víi c¸i míi vµ t¹o ra mét hÖ th«ng gi¸ trÞ dùa trªn sù tham gia ph¸t triÓn c¸i míi. M«i trêng vËt chÊt, m«i trêng ho¹t ®éng còng ¶nh hëng ®Õn bÇu kh«ng khÝ nµy khiÕn cho c«ng nh©n cã tÝnh b¶o thñ hay tiÕn bé. 3. N©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng qu¶n lý. Lao ®éng trÝ ãc lµ mét d¹ng lao ®éng phøc t¹p, nã lµ béi sè cña lao ®éng gi¶n ®¬n. V× lÏ ®ã, trong mét doanh nghiÖp, ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý cã giái, ho¹t ®éng qu¶n lý cã hiÖu qu¶ th× doanh nghÖp ®ã míi ph¸t triÓn ®îc. §Æc biÖt trong c¬ chÕ thÞ trêng, ®ßi hái ngêi c¸n bé qu¶n lý ph¶i cã kiÕn thøc s©u réng, ph¶i n¨ng ®éng, nh¹y bÐn tríc nh÷ng thay ®æi cña thÞ trêng. Trong viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp, vÊn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng qu¶n lý lµ kh«ng thÓ thiÕu. Ho¹t ®éng qu¶n lý cã hiÖu qu¶n cao sÏ lµm t¨ng hiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt kinh doanh lµm cho doanh nghiÖp thÝch nghi víi m«i trêng. Ngîc l¹i, ®éi ngò c¸n bé yÕu kÐm, ho¹t ®éng kh«ng cã hiÖu qu¶ sÏ dÉn doanh nghiÖp ®Õn chç ph¶n øng chËm ch¹p tríc nh÷ng biÕn ®æi cña thÞ trêng do ®ã sÏ bá lì nh÷ng co héi thuËn tiÖn. 8 KÕt luËn Kinh tÕ thÞ trêng víi nh÷ng quy luËt kh¾c nghiÖt cña nã ®óng lµ mét m«i trêng thö th¸ch ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c nhÊt cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp. ë ®©y hä ph¶i gÆp mét thö th¸ch hÕt søc quan träng lµ nh÷ng thay ®æi cña ®èi t¸c vµ ®èi thñ c¹nh tranh. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong kinh tÕ thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp kh«ng cã c¸ch nµo kh¸c ngoµi viÖc ph¶i lu«n cè g¾ng ®Ó võa lßng c¸c “thîng ®Õ”. Bíc vµo m«i trêng nµy, c¸c doanh nghiÖp ph¶i chÊp nhËn sù c¹nh tranh g¾t gao vµ m¹o hiÓm, d¸m nghÜ d¸m lµm. Cã nhiÒu h×nh thøc, biÖn ph¸p ®Ó c¹nh tranh vµ dµnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh. Trªn th¬ng trêng, c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cã ngêi tèt kÎ xÊu, ngêi yÕu kÎ m¹nh. Mäi sù thay ®æi ho¹t ®éng cña ®èi thñ c¹nh tranh ®Òu dÉn ®Õn thay ®æi vÞ trÝ t¬ng quan cña mçi doanh nghiÖp. §iÒu nµy ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã sù thÝch øng phï hîp. Mçi doanh nghiÖp ®Òu cè g¾ng c¶i thiÖn vÞ thÕ cña hä trªn thÞ trêng vµ t×m c¸ch ph¶n c«ng l¹i c¸c ®èi thñ kh¸c b»ng c¸ch ®a ra nh÷ng chiÕn lîc c¹nh tranh míi. Tãm l¹i, sù c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp t¹o thµnh nh÷ng ¸p lùc rÊt gay g¾t ®ßi hái doanh nghiÖp lu«n ph¶i ®èi phã trong mäi thêi ®iÓm. Qua ®©y em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n bÌ ®· híng dÉn, gióp ®ì em hoµn thµnh bµi tiÓu luËn nµy. 9 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o - Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ kinh doanh tæng hîp – T2 – Trêng §¹i häc Kinh tÕ quècd©n. - Qu¶n trÞ hµnh vi tæ chøc – Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª. - 101 bÝ quyÕt thµnh c«ng qu¶n lý sù thay ®æi – Nhµ xuÊt b¶n Thanh niªn - Qu¶n trÞ häc – Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª. 10 môc lôc PhÇn më ®Çu..............................................................................................................................1 Néi dung.....................................................................................................................................2 I. Nh÷ng vÊn ®Ó chung vÒ qu¶n trÞ sù thay ®æi..............................................................2 1. Kh¸i niÖm...................................................................................................................2 2. Nh÷ng t¸c ®éng cña m«i trêng bªn ngoµi & bªn trong Doanh nghiÖp................2 II. Nh÷ng thay ®æi cña ®èi thñ c¹nh tranh..................................................................2 1. Kh¸i niÖm ®èi thñ c¹nh tranh..............................................................................2 2. Nh÷ng thay ®æi cña ®èi thñ c¹nh tranh..............................................................3 III. Nh÷ng thay ®æi cña ®èi t¸c.......................................................................................5 1. Kh¸i niÖm...............................................................................................................5 2. Nh÷ng thay ®æi cña ®èi t¸c...................................................................................5 IV. C¸c gi¶i ph¸p thay ®æi trong kinh doanh vµ qu¶n lý cña doanh nghiÖp.............7 1. Kh«ng ngõng tÝch luü vµ sö dông tµi s¶n v« h×nh cña doanh nghiÖp mét c¸ch h÷u hiÖu..............................................................................................................................8 2. Nh¹y bÐn, linh ho¹t ®Ó thÝch nghi víi m«i trêng....................................................8 3. N©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng qu¶n lý.....................................................................9 KÕt luËn....................................................................................................................................10 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o.................................................................................................11 11
- Xem thêm -