Tài liệu Luận văn bồi dưỡng kỹ năng giải quyết xung đột cho các cặp vợ chồng trẻ tại khu đô thị linh đàm, quận hoàng mai, hà nội

  • Số trang: 139 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 618 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI PHẠM THỊ VÂN ANH BỒI DƢỠNG KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT CHO CÁC CẶP VỢ CHỒNG TRẺ TẠI KHU ĐÔ THỊ LINH ĐÀM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI PHẠM THỊ VÂN ANH BỒI DƢỠNG KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT CHO CÁC CẶP VỢ CHỒNG TRẺ TẠI KHU ĐÔ THỊ LINH ĐÀM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI Chuyên ngành: Giáo dục và phát triển cộng đồng Mã số: Thí đểm LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học PGS. TS. NGUYỄN THỊ TÌNH HÀ NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu: “Bồi dưỡng kỹ năng giải quyết xung đột cho các cặp vợ chồng trẻ tại khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội” dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn Thị Tình là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các số liệu có trích dẫn nguồn chính xác, kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là trung thực, chưa từng được công bố trong bất kỳ một nghiên cứu nào khác. Tác giả Phạm Thị Vân Anh LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin gửi đến PGS. TS. Nguyễn Thị Tình, người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ và động viên em trong suốt quá trình nghiên cứu đề tài luận văn tốt nghiệp này. Em xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến các thầy, cô trong Khoa Tâm lý – Giáo dục học, trường ĐHSP Hà Nội, các đồng chí cùng công tác tại đơn vị, gia đình, bè bạn đã giúp đỡ, động viên, tạo điều kiện cho em trong suốt quá trình nghiên cứu. Mặc dù đã dành nhiều thời gian, công sức và cố gắng rất nhiều, nhưng do khả năng của bản thân còn hạn chế, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học chưa nhiều nên luận văn tốt nghiệp của em còn nhiều thiếu sót. Kính mong các thầy, cô góp ý, chỉ bảo để em được tiến bộ và trưởng thành hơn về chuyên môn cũng như về công tác nghiên cứu khoa học. Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017 Tác giả luận văn Phạm Thị Vân Anh MỤC LỤC MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1 1. Lý do chọn đề tài ......................................................................................... 1 2. Mục đích nghiên cứu ................................................................................... 3 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu .......................................................... 3 4. Giả thuyết khoa học .................................................................................... 3 5. Nhiệm vụ nghiên cứu .................................................................................. 4 6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu ..................................................................... 4 7. Phƣơng pháp nghiên cứu............................................................................ 4 8. Cấu trúc của đề tài ...................................................................................... 6 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BỒI DƢỠNG KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT CHO CÁC CẶP VỢ CHỒNG TRẺ TẠI CÁC KHU ĐÔ THỊ .................................................................................................. 7 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề ................................................................. 7 1.1.1. Những nghiên cứu về xung đột và xung đột giữa vợ và chồng ........... 7 1.1.2. Các nghiên cứu về kỹ năng, kỹ năng giải quyết xung đột và bồi dưỡng kỹ năng giải quyết xung đột giữa vợ và chồng ................................. 11 1.2. Xung đột và Xung đột của vợ chồng trẻ .............................................. 13 1.2.1. Khái niệm .............................................................................................. 13 1.2.2. Biểu hiện và mức độ xung đột của vợ chồng trẻ ................................ 18 1.2.3. Nguyên nhân xung đột của vợ chồng trẻ ............................................ 23 1.3. Kỹ năng giải quyết xung đột của vợ chồng trẻ .................................... 24 1.3.1. Khái niệm về kỹ năng giải quyết xung đột .......................................... 24 1.3.2. Kỹ năng giải quyết xung đột của vợ chồng trẻ ................................... 25 1.4. Bồi dƣỡng kỹ năng giải quyết xung đột cho vợ chồng trẻ .................. 26 1.4.1. Khái niệm .............................................................................................. 26 1.4.2. Mục tiêu bồi dưỡng kỹ năng giải quyết xung đột cho vợ chồng trẻ .. 29 1.4.3. Nội dung bồi dưỡng kỹ năng giải quyết xung đột cho vợ chồng trẻ . 29 o vợ chồng trẻ .................................................................................................... 30 1.4.5. Phương tiện bồi dưỡng kỹ năng giải quyết xung đột cho vợ chồng trẻ ......................................................................................................................... 31 chồng trẻ ......................................................................................................... 32 1.4.7. Kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dƣỡng kỹ năng giải quyết xung đột cho vợ chồng trẻ............................................................................................. 32 1.5. Các yếu tố ảnh hƣởng đến bồi dƣỡng kỹ năng giải quyết xung đột của các cặp vợ chồng trẻ sống tại các khu đô thị ....................................... 32 1.5.1. Các yếu tố chủ quan ............................................................................. 32 1.5.2. Các yếu tố khách quan ......................................................................... 35 Tiểu kết chƣơng 1 .......................................................................................... 36 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG BỒI DƢỠNG KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT CHO CÁC CẶP VỢ CHỒNG TRẺ TẠI KHU ĐÔ THỊ LINH ĐÀM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI ............................................ 38 ..................................................... 38 2.1.1. Khái quát về địa bàn nghiên cứu ........................................................ 38 2.1.2. Khái quát về điều tra khảo sát ............................................................. 39 ................................. 40 ................................................ 40 2.2.2. Thực trạng mức độ xung đột của các cặp vợ chồng trẻ tại ..................................................... 47 ................................... 51 2.3. Thực trạng bồi dƣỡng kỹ năng giải quyết xung đột cho các cặp vợ chồng trẻ tại khu đô thị Linh Đàm, .......... 54 . 54 2.3.2. Thực trạng mục tiêu bồi dưỡng kỹ 55 2.3.3. Thực trạng nội dung bồi dưỡng kỹ năng giải quyết xung đột cho các cặp vợ chồng trẻ tại khu đô thị Linh Đàm, 56 . 58 59 ............................................................................................. 60 ............................................................................................. 61 2.3.8. Th ............................................................................................................. 62 2.3.9. Hiệu quả bồi dưỡng kỹ năng giải quyết ......................................................................................................................... 64 2.3.10. Các yếu tố ảnh hưởng đến bồi dương kỹ năng giải quyết xung đột cho các cặp vợ chồng trẻ tại khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội ...................................................................................................... 65 2.4. Đánh giá thực trạng bồi dƣỡng kỹ năng giải quyết xung đột cho các cặp vợ chồng trẻ tại khu đô thị Linh Đàm .................................................. 67 2.4.1. Những kết quả đạt được ...................................................................... 67 2.4.2. Những vấn đề còn tồn tại ..................................................................... 67 2.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại ......................................................... 68 Tiểu kết chƣơng 2 .......................................................................................... 70 Chƣơng 3: BIỆN PHÁP BỒI DƢỠNG KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT CHO CÁC CẶP VỢ CHỒNG TRẺ TẠI KHU ĐÔ THỊ LINH ĐÀM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI ...................................................... 72 3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp ........................................................ 72 3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống ..................................................... 72 3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa........................................................ 72 3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn ..................................................... 72 3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi ........................................................ 73 ..................................................... 73 3.2. Các biện pháp bồi dƣỡng kỹ năng giải quyết xung đột cho các cặp vợ chồng trẻ tại khu đô thị Linh Đàm .............................................................. 73 3.2.1. Tổ chức nâng cao nhận thức cho chính quyền, đoàn thể và các cặp vợ chồng trẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng của bồi dưỡng kỹ năng giải quyết xung đột cho các cặp vợ chồng trẻ ................................................................ 73 3.2.2. Xây dựng nội dung, chương trình bồi dưỡng kỹ năng giải quyết xung đột cho các cặp vợ chồng trẻ .......................................................................... 76 chồng trẻ ......................................................................................................... 78 3.2.4. Đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức bồi dưỡng kỹ năng giải quyết các xung đột của các cặp vợ chồng trẻ ................................................ 80 3.2.5. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc bồi dưỡng kỹ năng giải quyết các xung đột của các cặp vợ chồng trẻ ............................... 82 phương tham gia bồi dưỡng kỹ năng giải quyết các xung đột của các cặp vợ chồng trẻ ......................................................................................................... 84 3.3. Mối quan hệ của các biện pháp............................................................. 86 3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất ......................................................................................................................... 87 3.4.1. Mục đích khảo nghiệm ........................................................................ 87 3.4.2. Đối tượng khảo nghiệm ....................................................................... 88 3.4.3. Phương pháp khảo nghiệm ................................................................. 88 3.4.4. Kết quả khảo nghiệm ........................................................................... 88 3.5. Phân tích một số trƣờng hợp điển hình ............................................... 96 Tiểu kết chƣơng 3 ........................................................................................ 100 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ............................................................. 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................... 104 DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Bảng 2.1.Thực trạng nhận thức về xung đột của các cặp vợ trồng trẻ tại .............................................. 41 Bảng 2.2. Đánh giá về mức độ biểu hiện xung đột về trong đời sống của các cặp vợ chồng trẻ tại khu đô thị Linh Đàm, ......................................................................................................................... 44 Bảng 2.3. Đánh giá về mức độ biểu hiện xung đột về trong đời sống của các cặp vợ chồng trẻ tại khu đô thị Linh Đàm, ......................................................................................................................... 44 Bảng 2.4. Đánh giá về mức độ biểu hiện xung đột về ngôn ngữ trong đời sống của các cặp vợ chồng trẻ tại khu đô thị Linh Đàm, ......................................................................................................................... 44 Bảng 2.5. Đánh giá về mức độ biểu hiện xung đột hành vi trong đời sống của các cặp vợ chồng trẻ tại khu đô thị Linh Đàm, ...... 46 Bảng 2.6. Đánh giá về mức độ xung đột của các .................................................. 48 Bảng 2.7 Nội .............................................. 49 Bảng 2.8 ................................. 51 Bảng 2.9 ................. 53 Bảng 2.10. Đánh giá về tầm quan TP. ....................................................................................................... 54 Bảng 2.11. Đánh giá về mục tiêu của việc bồi dưỡng kĩ năng giải quyết xung đột cho các cặp vợ chồng trẻ tại khu đô thị Linh Đàm, ............................................................................................................. 55 Bảng 2.12 g bồi dưỡng các kĩ năng giải quyết xung đột của các cặp vợ chồng trẻ tại khu đô thị Linh Đàm, Mai, TP. .............................................................................................. 57 Bảng 2.13. Đánh giá về mức độ sử dụng các phương pháp trong quá trình bồi dưỡng các kĩ năng giải quyết xung đột cho các cặp vợ chồng trẻ .................. 58 Bảng 2.14. Đánh giá về hình thức bồi dưỡng các kĩ năng giải quyết xung đột cho các TP. ............................................................................................................. 59 Bảng 2.15. Đánh giá về hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác bồi dưỡng kĩ năn .......................................................................... 60 Bảng 2.16. Các đơn vị tham gia vào việc bồi dưỡng kĩ năng giải quyết xung đột cho các ............................................................................................................. 62 Bảng 2.17. Đánh giá về mức độ tham gia các lớp bồi dưỡng kĩ năng giải quyết xung đột của các cặp vợ chồng trẻ tại k ....................................................................................................... 63 Bảng 2.18. Đánh giá về hiệu quả của công tác bồi dưỡng các kĩ năng giải quyết xung đột cho các cặp vợ chồng trẻ tại khu đô thị Linh Đàm, .................................................................................. 64 Bảng 2.19. Những yếu tố ảnh hưởng đến bồi dưỡng các kĩ năng giải quyết xung đột cho các cặp vợ chồng trẻ tại khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội........................................................................................................ 65 Bảng 3.1. Bảng tổng hợp ý kiến về tính cần thiết của các biện pháp ............. 88 Bảng 3.3. Tương quan giữa tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất .................................................................................................... 94 Sơ đồ 3.1. Mối quan hệ giữa các biện pháp .................................................... 87 Biểu đồ 3.2. So sánh tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp ........... 95 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CB : Cán bộ CBQL : Cán bộ quản lý CSVC : Cơ sở vật chất KN : Kỹ năng KN GQXĐ : Kỹ năng giải quyết xung đột LHPNVN : Liên hiệp phụ nữ Việt Nam MTTQ : Mặt trận tổ quốc UBND : Ủy ban nhân dân VCT : Vợ chồng trẻ XĐ : Xung đột MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, các quan niệm về gia đình, về lối sống, nếp sống của các xã hội cư dân khác nhau ngày càng phong phú. Sự phổ rộng của thông tin đã và đang tác động mạnh mẽ đến sự biến đổi về kết cấu, cơ cấu gia đình, về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của gia đình; ảnh hưởng tới sự hình thành nhân cách, lối sống, nếp sống và đạo đức của thế hệ trẻ. Trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định rõ: “Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam giai đoạn 2005 - 2010, nêu rõ: “gia đình là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của xã hội, sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Gia đình được coi là tổ ấm, là nơi nương tựa về mặt vật chất và tinh thần của con người. Nhưng gia đình cũng là nơi hội tụ những mâu thuẫn và đấu tranh do sự khác biệt về học vấn, nghề nghiệp, thu nhập, quan niệm và lối sống, do sự xung đột giữa thái độ đề cao giá trị của đồng tiền với đạo lí tôn trọng tình nghĩa, do sự biến đổi giữa các thế hệ cùng chung sống, do tình trạng bất bình đẳng giới chưa được cải thiện một cách triệt để, … Đối với người Việt Nam, gia đình mang một giá trị cao cả, thiêng liêng. Hôn nhân và gia đình luôn biến đổi cùng với sự biến đổi của nền kinh tế - xã hội. Gia đình Việt Nam hiện nay đang phải đương đầu với nhiều thử thách mới khi chuyển từ mô hình gia đình truyền thống sang mô hình gia đình hiện đại. Trong cuộc sống gia đình của các cặp vợ chồng trẻ sống tại các đô thị lớn nói chung và sống tại các chung cư nói riêng cũng không nằm ngoài xu thế nêu trên. Ngoài ra, những xung đột sâu sắc nhất của các cặp vợ chồng trẻ 1 đó là những vấn đề như là: tiền bạc, con cái, các mối quan hệ gia đình, xã hội, hiện tượng quá coi trọng bạn bè mà lơ là việc gia đình, sự thiếu sự lãng mạn sau hôn nhân,… Thực tiễn cho thấy, sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng không tương xứng với sự phát triển văn hóa – xã hội đã làm khủng hoảng nhiều hệ thống giá trị tinh thần, đạo đức của nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Tỷ lệ ly hôn ở các cặp vợ chồng trẻ, đặc biệt ở khu vực thành phố đang có xu hướng tăng lên kéo theo nhiều hậu quả tiêu cực về mặt xã hội. Cuộc điều tra do bộ VHTT&DL, phối hợp với tổng cục Thống kê, với sự hỗ trợ của UNICEF cho, số vụ ly hôn đang tăng nhanh. Nếu năm 2000 chỉ có 51,361 vụ ly hôn thì năm 2005 đã tăng lên 65,929 vụ, đến năm 2010, con số này lên tới 126.325 vụ.. Người vợ đứng đơn ly hôn hiện gấp 2 lần so với người chồng đứng đơn. Người tốt nghiệp đại học, cao đẳng có tỷ lệ ly hôn từ 1,7 - 2%, thấp hơn tỷ lệ 4 - 6% của người không có bằng cấp. Số năm sống trung bình trước khi ly hôn của các cặp vợ chồng 18-60 tuổi là 9,4 năm; còn riêng ở các khu vực nội thành, các thành phố lớn, chỉ 8 năm. Có 4 nguyên nhân thường xảy ra nhiều là: xung đột gia đình (chiếm 27,7%); ngoại tình (25,9%); kinh tế (13%); bạo lực gia đình (6,7%). Như vậy, xung đột của các cặp vợ chồng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến li hôn. Vậy nguồn gốc của các xung đột trong gia đình như thế nào? Những nhân tố nào tác động đến li hôn trong gia đình? Các cặp vợ chồng giải quyết xung đột như thế nào? Đặc biệt là các cặp vợ chồng trẻ, chỉ khi giải quyết được các xung đột thì hôn nhân mới được bền vững, gia đình mới hòa thuận, con cái mới được chăm sóc đầy đủ. Trước đây, đã có một số tác giả nghiên cứu về những vấn đề xung đột và xung đột trong gia đình cũng như những xung đột tâm lý của các cặp vợ chồng. Tuy nhiên chưa tác giả và công trình nào nghiên cứu sâu về kỹ năng giải quyết xung đột của các cặp vợ chồng trẻ cũng như việc bồi dưỡng kỹ 2 năng giải quyết xung đột cho các cặp vợ chồng trẻ sống tại các khu đô thị ở các thành phố lớn như Hà Nội. Xuất phát từ những lý do trên, tôi quyết định lựa chọn đề tài nghiên cứu của mình là “Bồi dưỡng kỹ năng giải quyết xung đột cho các cặp vợ chồng trẻ tại khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội” làm luận văn thạc sĩ. 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về kỹ năng giải quyết xung đột và bồi dưỡng KN giải quyết xung đột cho các cặp vợ chồng trẻ, đề xuất các biện pháp bồi dưỡng kỹ năng giải quyết những xung đột cho các cặp vợ chồng trẻ tại khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội góp phần cải thiện cuộc sống hôn nhân và nâng cao chất lượng cuộc sống hạnh phúc cho họ. 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu Quá trình bồi dưỡng kỹ năng giải quyết xung đột cho các cặp vợ chồng trẻ. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Biện pháp bồi dưỡng kỹ năng giải quyết xung đột cho các cặp vợ chồng trẻ tại khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội. 4. Giả thuyết khoa học Cuộc sống đô thị hiện đại và công nghiệp đã tạo ra nhiều áp lực cho các cặp vợ chồng trẻ, làm xuất hiện nhiều mâu thuẫn, xung đột từ những vấn đề kinh tế, ứng xử, giao tiếp, chăm sóc và giáo dục con cái,.... mà hiện nay khả năng ứng phó cũng như kỹ năng giải quyết các xung đột của các cặp vợ chồng trẻ là không cao. Nếu xác định được các biện pháp bồi dưỡng kỹ năng giải quyết xung đột phù hợp với đặc điểm tâm lý của các cặp vợ chồng trẻ cũng như đặc điểm khu đô thị sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống và sống hạnh phúc hơn cho các cặp vợ chồng trẻ tại khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội. 3 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về bồi dưỡng kỹ năng giải quyết xung đột cho các cặp vợ chồng trẻ tại các khu đô thị. 5.2. Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng bồi dưỡng kỹ năng giải quyết xung đột cho các cặp vợ chồng trẻ tại khu đô thị Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. 5.3. Đề xuất các biện pháp bồi dưỡng kỹ năng giải quyết xung đột cho các cặp vợ chồng trẻ tại khu đô thị Linh Đàm; từ đó khảo nghiệm tính cần thiết, tính khả thi của các biện pháp. 6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu biện pháp bồi dưỡng kỹ năng giải quyết xung đột trong các lĩnh vực kinh tế, ứng xử, giao tiếp, chăm sóc và giáo dục con cái,... cho các cặp vợ chồng trẻ. - Về khách thể khảo sát: Đề tài tiến hành dựa trên khảo sát 40 cán bộ của các tổ chức, đoàn thể, chính quyền địa phương và 210 cặp vợ chồng trẻ. - Về địa bàn: Đề tài triển khai nghiên cứu trên địa bàn khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. - Thời gian nghiên cứu: Thời gian nghiên cứu trong 2 năm 2016 – 2017. 7. Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Tổng quan các tài liệu lý luận, hệ thống hoá các khái niệm, các lý thuyết có liên quan đến biện pháp, xung đột, kỹ năng, kỹ năng giải quyết xung đột, vợ chồng trẻ, bồi dưỡng kỹ năng giải quyết xung đột cho vợ chồng trẻ, … 4 để xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài Biện pháp bồi dưỡng kỹ năng giải quyết xung đột cho các cặp vợ chồng trẻ tại các khu đô thị. 7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.1. Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi Xây dựng hệ thống câu hỏi để điều tra cộng đồng dân cư, các cặp vợ chồng trẻ, cán bộ quản lý khu đô thị Linh Đàm, cán bộ chính quyền địa phương, các đoàn thể nhằm tìm hiểu thực trạng về kỹ năng giải quyết xung đột, bồi dưỡng kỹ năng giải quyết xung đột cho các cặp vợ chồng trẻ tại khu đô thị Linh Đàm và thực trạng những yếu tố ảnh hưởng đến việc bồi dưỡng kỹ năng giải quyết xung đột cho các cặp vợ chồng trẻ tại khu đô thị Linh Đàm. 7.2.2. Phương pháp quan sát Quan sát cuộc sống gia đình của các cặp vợ chồng trẻ tại khu đô thị Linh Đàm nhằm bổ sung tài liệu cho điều tra thực tiễn. 7.2.3. Phương pháp phỏng vấn Tiến hành phỏng vấn, trao đổi với một số cặp vợ chồng trẻ, Cán bộ, nhân viên Ban quản lý tòa nhà, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng dân cư, nhằm làm rõ hơn những kết quả thu được qua phiếu hỏi, đồng thời bổ sung thêm những thông tin cần thiết phục vụ cho quá trình nghiên cứu đề tài. 7.2.4. Phương pháp chuyên gia Thu thập các thông tin từ các chuyên gia về những vấn đề có liên quan đến bồi dưỡng kỹ năng giải quyết những xung đột của các cặp vợ chồng trẻ sống tại các khu đô thị. 7.2.5. Phương pháp nghiên cứu trường hợp Đề tài nghiên cứu một số trường hợp để minh chứng thêm cho thực trạng và bổ sung thêm căn cứ khoa học đề xuất các biện pháp. 7.2.2.6. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm Trên cơ sở thực tế tại khu đô thị Linh Đàm, chúng tôi tìm hiểu, tổng kết 5 kinh nghiệm bồi dưỡng kỹ năng giải quyết xung đột cho các cặp vợ chồng trẻ và kinh nghiệm sử dụng các biện pháp bồi dưỡng kỹ năng giải quyết xung đột cho các cặp vợ chồng trẻ tại các khu đô thị 7.3. Phƣơng pháp thống kê toán học Chúng tôi sử dụng phương pháp thống kê toán học cơ bản, chương trình SPSS để xử lý các tài liệu nghiên cứu nhằm rút ra những nhận xét, kết luận có giá trị khách quan. 8. Cấu trúc của đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, đ Chƣơng 1. Cơ sở lý luận về bồi dưỡng kỹ năng giải quyết xung đột cho các cặp vợ chồng trẻ tại các khu đô thị. Chƣơng 2. Thực trạng bồi dưỡng kỹ năng giải quyết xung đột cho các cặp vợ chồng trẻ tại khu đô thị Linh Đàm quận Hoàng Mai, Hà Nội. Chƣơng 3. Biện pháp bồi dưỡng kỹ năng giải quyết xung đột cho các cặp vợ chồng trẻ tại khu đô thị Linh Đàm quận Hoàng Mai, Hà Nội. 6 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BỒI DƢỠNG KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT CHO CÁC CẶP VỢ CHỒNG TRẺ TẠI CÁC KHU ĐÔ THỊ 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1. Những nghiên cứu về xung đột và xung đột giữa vợ và chồng - Ở nước ngoài XĐ là hiện tượng tất yếu nảy sinh trong quá trình hình thành và phát triển tâm lý của mỗi cá nhân và của toàn xã hội, đồng thời nó mang lại ảnh hưởng trực tiếp tới xã hội (nhóm, tập thể) nói chung và mỗi cá nhân nói riêng. Để ổn định và phát triển thì những XĐ này phải được giải quyết nếu không sẽ dẫn đến sự mất cân bằng và những ảnh hưởng tiêu cực đến bầu không khí tâm lý tập thể cũng như trạng thái tâm lý cá nhân, thậm chí dẫn đến sự tan rã nhóm. Mác (1818 – 1883) và Ph.Ăng – ghen (1820 – 1899). trong những nghiên cứu của mình, hai ông đã xây dựng học thuyết về các quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội, những phạm trù khoa học về tồn tại xã hội, ý thức xã hội và sự vận động của nó. Trong đó, mâu thuẫn xã hội là một trong những vấn đề trung tâm được Mác và Ph.Ăng – Ghen nghiên cứu. Những công trình nghiên cứu của hai ông đã trở thành kim chỉ nam cho mọi nghiên cứu khoa học cả về lĩnh vực tự nhiên và xã hội nói chung và nghiên cứu về XĐ nói riêng. [2] Khi nghiên cứu về XĐ giữa vợ và chồng, các tác giả đã đề cập đến những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến XĐ, cũng như sự ảnh hưởng của nó đến các thành viên trong gia đình, bên cạnh đó là những nghiên cứu về cách thức giải quyết và can thiệp XĐ giữa vợ và chồng. Các tác giả tiêu biểu nghiên cứu về nguyên nhân dẫn đến XĐ giữa vợ và chồng như: Harville Hendrix (1997), Jacques Gauthier (2000), John Gray 7
- Xem thêm -