Tài liệu Luận án tiến sĩ Vận dụng hệ thống phương pháp kế toán quản trị chi phí vào chu kỳ sống của sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất gạch ốp lát Việt Nam

 • Số trang: 206 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 54 |
 • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 38417 tài liệu

Mô tả:

 0 2346789 7   !"#$%!%0&'()*#0&!"0+,-0.(/0 12!"#3!4("#(!"%5+6%7!89"()*4(:;<=>?<@! A-"#3!AB"'!"#$%3+     CDE FGH EIJ 2KLM DM      NFKOPM CQJMQ RKOSM T   00 234634 678  234634 234444 23  234!"# 23 $ 672% &'( )*+ ,- ./#0'4441#23#445'6 7)*+ 7)87 +)89 5'4:6';< ((/#0'4441#23#445= *>4#?6< (@/#0'4441#23#445= .A+ *>4(B ,CD 7)*+ 7)87 +)8445'4:6';@E (E(FGHIJHKLFGMKNOP@E ,CDCQ 7RSTUV WRXW YRZ YR[\]^_G̀P@a (EE`IF^KLbc_G̀PIFPIF[\@d efgfgfehijklmnopq0irstusvwxffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffyz efgfgfyhijklmnopq0i{jk|}wxffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffy~ 6'; )*+ ,@€ )*+ Q- %66';‚ƒ„+ 7)*+ 7)87 …? 0'"2$4†‡;3#6?4'ˆ‰„#‰"†Š2‹ 44?#ƒ†‰"'Œ@B   000 2346789  7868 79 8 !"677#7$6789 333333333333333333333333333333333333333333333333332%& 234346'()*+,-./01+2-3'453333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333332%& 67878789:;<=9>?@ABCDEDFGHI0JKLMBNOGPQRJKQSJTNUAVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWX& 67878769:;<=9>?@ABCDGYIZ[J\OSJIF]LMBNOGPQRJKQSJTNUAVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^_& 678787̀9:;<=9>?@ABCDGYIZ[JIa0BNbJNLMBNOGPQRJKQSJTNUAVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^_& 23432c(/d(ef-'gh5ei)jklm-n(2-kop/'g3'qk'rl/'()*+,-.+2-3'45333333333333333333333ss& 23297 t677#7u vw677#333333333333333333333333333333sx& 232349'mg-gh5ey/'g3'q3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333sx& 23232'z-{l|g/'g3'q3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333s}& WVWVWV_~NJ€Z0INHZAR0\ODJN‚BCDBN0TNbLƒ0A„…9>†NZ‡9>†JKVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ˆ& WVWVWVW~NJ€Z0INHZGNS=‰=Š9‹;?9=Œ9…?9ŒŽ9‘9>R?9‡’“JKBN]OTNbVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^”& WVWVWV^~NJ€Z0BN0TNbINHZA„…9>†G0@AQZ[IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^•& WVWVWV–~NJ€Z0BN0TNbINHZA„…9>†TN—N“TGN0FD\O˜Y‡9>]JNVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^•& ™š›œžœŸ ¡ œ¢£w 7!¤ 6¥¦9 8 !"677# 7$§¦633333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333s%& 23s34¨2-/'©k/01)jklm-n(2-kop/'g3'q3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333s%& ™š›š™œª«œ¬­®­œ¯°|-3'mkkog±-/01)jklm-n(2-kop/'g3'q333333333333333333333333333333333333333333333333333333x²& ™š³œžœ´µ¶·¸Ÿœ´µž´œ9 8 !"677#7$6789  73333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333xx& ™š³š¹œ´º»¼½¬œ¾ºª¾œ«º­œ¾ºq5i/kgc(¿1o.rk/l+kg-.À333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333xx& WV–V_V_ÁN[0J0‚AVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV––& WV–V_VWEÂBI0ÃOBC<9Œ’Ä=Š9ŒÅŒVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV–Æ& ™š³š™œ´º»¼½¬œ¾ºª¾œ«º­œ¾ºÇœÈ®­ÉʽœËÈ®­Éʽœ«°ÌÍ­½¬Î33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333x%& WV–VWV_ÁN[0J0‚AVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV–X& WV–VWVWEÂBI0ÃOBC<9Œ’Ä=Š9ŒÅŒVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVˆÏ& ™š³š›œ´º»¼½¬œ¾ºª¾œ«º­œ¾ºÇœ¯p-'5Ð/¿ k1-Ñ1oÑ/l+kg-.À333333333333333333333333333333333333333333333333333333333}s& WV–V^V_ÁN[0J0‚AÒVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVˆ^&   01 3454643789 0 9 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 !"#!$%&'%()*+,-./)*+,-0,+12'34!567!'89:%; <%=>3:%6?@A(!$A7!<%BC'D;:4:"3E!%!$%;&<A7! F6G'H IJKJL+MNO+PQRSTUVWXYZ[\SX]^+^_`]a+PbYT[cdeWfYgH hiVT[j]+k^_l]a+k^mk+nbopqYrcXYostO^Q+k^u+PRvwYxyYgvzpT[cdeWfYgWXYZ[\S { |!}~xc]a+OmO+k^_l]a+k^mk+nbopqYrcXYostT[~Z[vwYxyYgvzpT[cdeWfYgWXYZ[\S € ‚ƒ„ƒ…ƒ†‡ˆ‰Š‹89 0 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444Œ ‚ƒ„ƒ…ƒ‚‡‰Ž4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444445 ‚ƒ„ƒ…ƒ…‡ˆ‰Š‘’“”•9444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444– €?;!%!$%;&C !"#!$%&'%()*+,-./)*+,-0,+12'34! 567!'89:%;<%=>3:%6?@A(!$A7!<%BC'D;C—'A( ).˜:'8™!'%2$;˜;Hš €wYxyYg[›o[f]a+k^_l]a+k^mk+nbopqYrcXYostT[~Z[vzpT[cdeWfYgWXYZ[\Soœ~ S}oWf]_TosžYo[bg~~Hš 344Œ4ŒŸ0’“’ “0¡”1¢’£8ˆ‰Š‹8ˆ¤‰¥¦§¨©ªŸ«0¬­’ ®0¯“¢ °±’4444444²³ 344Œ43Ÿ0’“’ “0¡”1¢’£8ˆ‰Š‘’“”•9 ®07«´«µ¶0«44444444444444444444444444444444444444444444²5 €·z~[jTd~Y[Yg[~›ST[pTqTxpVY[Yg[~›Z~›o!VSH ?2'h6 )+̧-./)*+IHH ¸-./)*+¹º+»-¼:'8D!$ !"#!$%&'%()*+,-./)*+,-0,+12 '34!567!'89:%;<%=>3:%6?@A(!$A7!<%BC'D;:4: "3E!%!$%;&<A7!F6G'$D:%(<h4';&'!ECH{ |'½!$56E!¾:4:"3E!%!$%;&<A7!F6G'$D:%(<h4' ;&'!ECH{ |$~~o[~›cT[cYgv¿TqTTÀYgoÁWXYÂcÃogœT[fZÄqo~›o!VSH{ ¹JLJI+MNO+PQRSo[tÅÆ_ÇYgo~žco[y{|   0 234326789     ! 2343"6789 # $ %&9' () *+ # $ ,' - . % / 01 2 3 4! 56 789: 7;<=> ?@= AB=> 8C 78DEFGHIJEFGHKGLM 7NO= PQR= 7;S :8T U8V ?WN :8Q XY ZD=> ZR= U8[\ 78TCU ZR= ^Q_7 ><:8 DU `O7 ?TC7 =]\ ! 56a ?b cdefghijefghkgl. % / 01 8h ghmnopf q 9p 2r $s 2. .  2 c%t 2u ()  ?2u =t  ! 566 ?b cdefghijefghkgl. % / 01 8h ghmnopf q 9p ()&92 0+  2 c%t 2u ()  ?2u =t  avw! xyzyxy{|}~~|€‚ƒ„…~|€†|‡ˆ|‰Šƒ‹ŒŽ|€‚‘’“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““”•–! xyzyxyz|}~~|€‚ƒ—Šƒ‹ŒŽ|€‚‘’˜™|€šƒ›““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““””œ! 2326KEHFKžC: ?@= AB=> 8C 78DEFGHIJEFGHKGLM 7NO= PQR= 7;S :8T U8V ?WN :8Q XY ZD=> ZR= U8[\ 78TCU ZR= ^Q_7 ><:8 DU `O7 ?TC7 =]\ aa! 232346kehf kn u *b cdefghijefghkg8h ghmŸd8&  ¡&¢peff q 9p 2r $ 2. .  2 c%t 2u (£  ?2u =t  aa! 2323¤6kehf kn u *b cdefghijefghkgLq ¥¦e&¢peff q 9p  § 9iqnop¨ ()&92 0+ 2 c%t 2u (£  ?2u =t  a6v! 232326kehf kn u *b cdefghijefghkg8h ghm91 $8&¢peff q 9p ()&92 0+ #e91 2 c%t 2u (£  ?2u =t  a6a! 2323"6kehf k8h¡efn u *b cd u efghijefghkgl. % / 01 2 3 2 c%t 2u (£  ?2u =t  a66! XM7 `Q@E©HIJEF2 a6ª! ©HIJEF"«GHIJEFHI¬=> 8NW= 78TC= ?TC: ?@= AB=> 8C 78DEFGHIJEFGHKGLM 7NO= PQR= 7;S :8T U8V ?WN :8Q XY ZD=> ZR= U8[\ 78TCU ZR= ^Q_7 ><:8 DU `O7 ?TC7 =]\ a6!   01 345789 789777889 !78"#$9% &' ()&) *+!,-5-.,-,-44444444444444444444444444444444444445,/0 34,1273$4588" ( 678 ( 6796 : ; <7898=$>78?@"8AB!9778 89 !78"#$9B44444444444444444444444444444444444444445,C0 34,45DEDFGHIJKLDMNDOPQDRQSTUNVW444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444445,C0 34,4,DEDFGHIJXYTQZ[ \] ^_`ab cdSTUNVW4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444445,e0 34,4f8gJDhijJkiVFJlQDHgQDJGDl444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444445,m0 34f9988>89$97$4588" ( 678 ( 8? ;<7898=$>78?@"8AB !977889 !78"#$9B44444445,m0 34f45#niQDoa pbqras pbtp uvOwxNSTUNOyzQDJGDlGDEDFGHIJQDT{|}~Nj}UNGDK445,m0 34f4,€XnNjKLDMND{vOwxNSTUNOyzQDJGDlGDEDFGHIJXYTQZTSTUNOyzQDJGDlOD‚w QDT{|}~Nj}UNGDK444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444445f50 34f4f48wgNODJƒNDƒOD~NjQDRNjO„…OgJ{DwUN{vOwxNHg†xwQxwGDEDFGHIJDƒOD~Nj pbqras pbtp uvOwxNSTUNOyzQDJGDlOD‚wQDT{|}~Nj}UNGDK44444444444444444444444444444444444444445f30 ‡ˆ‰ˆ‰ˆŠ‹ŒŽ‘’“”•’–—˜ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆŠ‰™0 ‡ˆ‰ˆ‰ˆš‹ŒŽ›’Žœ‘’1”Ž–žŽ1ŸŽ ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆŠ‰¡0 ‡ˆ‰ˆ‰ˆ‰¢—–—–ŸŽ£’ Ž’¤ŽŽ¤Ž’Ž¥Ž1›”•Ž–¦ŽŽ1ŸŽ ’Ž§–Ž¨”©ªœ‘ªžŸŽ«¬ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆŠ‡­0 ®•’–—¯¨ž’°±Ž1ŸŽ ²³´µ¶·¸µ¹·¸µº¸µº·»¼µ½¾·µ¿¼À»¼µÁ±Ž¬Âõ½¾Ã¾µÁ¸¦‘Ž1Ѝ¨’Ž1•’”•ªž ŸŽ«¬0Å1‘1—’ŽŽ¬Æ’1ĨÂÇȖǐŽ‘Ž1›´µÁÉÁ·»¼µ½¾·µÊ¾›’Ž¥Ž1›Ž1ŸŽ ¬Æ’1Ĩ˽¾Ã¾µÁ¸¦»µĄ́ ’1Đ’°–‘Ž¨”©ªœ‘ªžŸŽ«¬Í¢ž‘‡ˆ‰ÎˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆŠ‡Š0 343?9 8<*)Ï?9$4588" ( 678 ( 6796 : ;<7898=$>78?@"8AB!977 889 !78"#$9B4444444444444444444444445/,0 ÐÑÐÑÒ *~JHIJNDgSTUNOyzwiNDNjDJƒG4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444445/,0 ÐÑÐÑÓ *~JHIJ8JƒGDdJ{vOwxN$JƒOiK$4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444445/30 ? #4 Ô78 ( Ð44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444445/C0   011 345789   5  85  5!7"853# $% &7 $    0111  345689  6   !" !"&!'' !"&78'' !"@A! !8 !F IJ N& RSTS 8& FF T@ @F @A     !#1$#% ()*+,)-+.)/.+01.2+3450+3*6, ()*+,)-+.29:;.+<=3+>*?9+3450+3*6, ()*+,)-+BC.+D9E3+0)9.2 ();.)+>?0) (G+,)H. IK.)+LM0 OPQ.)+.2)*?, U6+3PV.+W9C.+34K XY*+.)9=. Z)[\.2+,)V, T]^_`a' bC.+,)cL bC.+D9E3   01 345689  !"!#$ $%&"' ()&*+,$- $.)/0(1 ((23$-4!5&6!7$4!#$)!.)8)9$):.'; ('*)&$-*)!$!<0*#"=$>& $"?@)!.)8A (ABCDEFEGH$.)""?!5$FI2JDIBK#"=$>& $"?@)!.)8A' (LBCM2N")O)!&$)<0[gCVhWX0P"!Q&i"-!0)!.)8RA '.)b$*)j")@ck23$--H),.a""H!W!<"$01L '("Y)[40_>& $alZ$-"_.-?$!"W!-aT?"!Q$J ]A AW`$6P$-)<"),JDI2JDIBK#"=$>& $"?@)!.)8WX="m$--!! GH$"?=$-)&*+,$- $.)/0no)p$)qr'] A(%b_6O$-0Z)s$)*#"=$>& $"?@)!.)8")T=)&*+,$- $ .)/0 'L     0 2345789 4  !"#$%&'()*+,-.-/01 -&2#344%54673$548/%9:3;<=*>)?@ 0.!A+*B!CD*(')*)*!!DEDD*(')*FG!*+HI? 0 !8 8JK!D)*(-/*LM!1? 0 N*>)FG!*+HJK!D)*(-/*LM!1@ 00 3$O+)*P34=*>))*!/*N-Q+R 0 0S 8()8(*K)*!B3=*>))*!/*N-8+*8TU3VW1X SY+!RZO*=Q+RE[4&E4:&=*>)0@ S )*!/*N\)(- F])*(-/*LM!S S0 8()8(*K)*!B!8*^*_)!`+)*(-/*LM!S0 SS 8()8(a**a**K)*!BD*(')**'*R/b !D/*N-Q+R )c *2&2#346G) SX S? 8()8(a**a**K)*!B3=*>))*!/*N-8+*8TU3VW1?     01 345689 6 ! "#$!%&'()*&+,-./ ,01#,2324567 8&9.:#).#; <: -' &+=>#$*87?-./.@A@/BCD",7E"F("GHIJI:=KLMN/OP-./Q2R% 9:9:7;<"=>S T":IU+,-./0123-./0140/-.1@V-/Q#W/B<-1/OX-1/BE7YLEWZ/B4-1/.@4/O1'" 7;D$+,%7J-./0123-./0140/56789:7;<"=>$*87?-./.@A@/BCD"F( "GHIJI:=KL7D""+8(%=I:[\7D"J=&7]%7^(LST?B_Z/ &-/4-/B2A/̀A/Q4Q/5@6<MN/OP-./Q2R$+,8DO/BaG6789:7;< "=>7b8"GHIJ7D""+8(%=I:[\7D"J=&7]%7^(LS -/4-/B2c"7;Yd*e7;80fg7;(hij8*=kLlBkj+(L,Q/m3/ Bnjd:dE$*G67&j&4-/B2c"G67"\W/O1o-1/p/Q123-.q rst123-./uq/vw-./xWA-/Q4Q/Qy-./Òz-1/-.1@V-/Q#W/{o/0123-./0140/-.1@V-/Q#W/ QFA/|W-/4- rst123-./}q/t3/ml/|~/|W-/{/1%/O1J-./0123-./0140/56/OC4-/xW:-/Ò?@A6 "6 &)+<4B 9 !: (0/*! "CDE>?4B  &57# FG& ! "CAHDE>?4B I#7 $J! "# 7K-4(L  54!)+<4B 8&+)940*M5 &: (9'#10! "##'@4 N0K 48$J!97890* " 94 44 &57#5: 7#( OP O8 QRSTUVWXVTYZXT[V\]TT^TQRST_SXT̀UVaTbcdeXfgTThTijkTlmRTXVnoXTpqTVrskVT t 4'#10546&'! 8&**)54  7)+<4B 8&+)8940K5 76&!:! "Cuv+4N  &#74854 8&+) 4'#10$ wxy:@4(z)+<4B 9G& ! "#M343 8x>{ C34.>?+3K-|}-)  &#7>~-=+P€‚ƒ„>?~C<@-‚P €‚ƒ„u…=6789!:+/ '()-3@C3†-‡>?+3ˆ{ (I A$‰!: #4! #' 6 x0! 96 x0! N?@@=:4!946 x0! L>?C34.>?C3}C>E=(! '6Š* '#1054‹ G>4 ' 8&$ Œ3‚=-}-3) 94! #9 (F6 x0! 9 '0 # 8&H4 "N?@@=:'I+Ž?@@=:>+>?+<4N 94 !‘86 ' #1’“)F9 #'I+“{>)$”•34.>?C3}C6&! '() C3†+34B #–>?DEC34.>?C3}C-3@C3†)0K94#z5"$ Œ8 z993 ) +<—>-.NI#7 )+<4B 7#( OP O8F9 "'() # "N?@@=:'I54 0/$23 0K ?@}€}>“-˜™ƒ=>3>?3@"##' 5š9 &6&'#10#›#93 9493 +†>3>>?™-3I+D4 04)+<4B 8zG$J!97899 "6 x0! ##'  " 8œ3@’>3>3+4N 9A'#10$ž/ zKŸ ¡“-3K 0 54N 8?@@=: 3 "7 &6&8'#1094'I+“C3' F   0 2345789    0!"#$%9&'()* +,(-.9 (/ 01.2.538394$(5(6()  78" 9:;<=>?@kKG K_PQlKGOmIGLPQXLGaXGn:kKG`JKGoIpLqrGsGft;kKGOuGLPFGOcdGOPIGabG `TK_v?@AB8?CD!EF#GH ?I:J>!0KL/&23G-./0MNO7PQ#R#*45)S &T#U3<:V>A*&+E'#/WSX?I<;A!^1-./01/&23@_`VL#(( !abc8+)#*5Pde,3#0?IY:VZ?IY:;Y9*#)#$%&' MKL#]?IIA>A!^#$-./01/&2f !g!V\)S& /e6#0&4)#/WSX?I<:V>hiWSXj3d /WSXE/WSX?I<:V>:\&4H#(#)/l!V>`><;<9A*%mf n?I 8s tuv:0?IqCcwc8+?<:8?IqB<;A!^?`^?I<:89.r0?I<1>r?Y:2f@ tuy:z?x<::R<`?Iq+?{X?I::0?IY:VZ?IY:;Y9*^;?=8?`%<:AY:x qC^]?IIA>A!^?<1><:89.r0?Ir?Y:2f A<;<{^>?:?I:AYr?|86 I<:0Yc;}Ap>f@ tuB|86<;A!^?`^?I<:89.r0?I<1>r?Y:2f A<;<{^>?:?I:AYr?|86I<:0Yc;A}Ap>f@ ~3€ 9 9 7 tu_`^?I]?IIA>A!^?<1><:89.r0?Ir?Y:2fbY:VZ?IY:;Y9*^;?=8? `%<:AY:x?C^?‚?!V\?:?I:AYr?|86I<:0Yc;}Ap>f A!^?<1><:89.r0?Ir?Y:2f <:V>kp*8?@A;*?%@ ABA75CB5!-25! D='EF6 34 9 5% %(7$CB5!-25!78,G%H I JKLMNOPQRSTUVRWXYRZ[VRZ\RV]R^_VR̀TaRbcKYdbRefTg hCi52Aj5k875!"7&% +;l4$ 5!-25!734 0 )3* +,%'5l80 15!!"m"8B;%<=%3n*? ;'% %0= '$* 3 ;%7 o'$ p=673457589 3 8"93'$l4$ -25!734 0 )3* +,%'5 F0%3n*?qCi5!r80= '$sl94 G--j8)3* +,6% % G% +'='6l8 9t&5!8' 5!u55#"i534 0 )3* +,v#w!r8'$'9'$H hCi52Aj7'$3*0 6734 %@4 7345xwCB5!ym-25!734 0 )3* +,%'5 F0%3n*?qk-25!7zm"{|58-.%+ 5 % %0='$/}%~'$3)3*%?@ABCDEFGEH@IFDE>@JKLMNAOP@Q>?@ABCRSTUVSWUXYTUZT[X\U]^UR_RUVS`aX\U GEPGQ>?@ABC@EbcD>@JDdGAEe@JAF@Df@AEFNADEO@ELQ>?@ghABO@JKFiDgjGMN EOkDEKLMFlcmOPADEFGEHABn@D?SoTUVS`aX\UpTi@@Jq@Ek@KLrLFEk@s tuFAPDJF?voXTUw^Ux]]oSwyZpTzopySU{|A}@JMNADPDVS`aX\UVS_VQ>?@ABCDEF GEH~MNAOP@Q>?@ABCDEFGEH{`Dm€r@J‚uOJƒc„…†‡ˆ ‰Š‹Œ?XUZCURSTUVSWUSyŽUpX\UVS_UTXSUR‘oURSTUVSWU’“ŽTX\U”y•USoU–Ž]]Ž—U O˜DOmA™ ‰Š“_RUVS`aX\UVS_VVSšXU›}URSTUVSWU\T_XUTNVU’œwyZSyopURŽUo]]ŽRoTŽXU•ySŽp ‰ŠžjVUX\šXU_RSU’ŸŒp\yAF@J™ ‰Š“STUVSWU•RUT[Œ U\T_U•RUT[ŒU’¡oZ\yURŽTX\ ¡oZ\yUVZTRTX\ ‰Š¢S`aX\UVS_VURqU\T?•URSTUVSWU]T[XURU’£oTzyXURŽTX\ ‰Š¤_XSU\T_U¥Œ_UZ¦XSURSNUkŽU’§o]ŒyÜX\TXyyZTX\ ‰Š¢S`aX\UVS_VURSTUVSWU{CXSU•©RUw^UVSšXUWRSURS[XSU]iRSU’voXpoZpURŽTX\UoXpU ªuBFu@D«u@ug¬mFm™s ¡Œ”UXST[X­U{®AABO@J‚¯FD?@E@JEFn@D©ŒUR_RUVS`aX\UVS_VU°NAOP@Q>?@ABC DEFGEHJq@K±FDE>M²m¯@JD‘um?@GE³c´RYU›oUVS`aX\UVS_VU°NAOP@Q>?@ABCDEF VSWU{`RU{µDjVU{NXU]^UVS`aX\UVS_VURSTUVSWU•RUT[Œ­UVS`aX\UVS_VU£oTzyXUw^U VS`aX\UVS_VURSTUVSWU{C@Ec©Ds ¶PDDe@JAB·@E@JEFn@D©>KµKj@r@J‚uVS`aX\UVS_VU°NAOP@Q>?@ABCDEF GEHABn@KLODE>M²m¯@JD‘um?@GE³•U{`RURSToUS^XSUSoTUS`±@JBFn@J‚FiAs ¸ ¹º»¼½¸¾¿À¸¼¿Á¾¸¼½¿Âü¸ÄÀŸÆǸÆÂÈĸÆɼ¸Ê˼½¸ÌÂü½¸ÍÂȾ¸¾ÎÏÐÑÒÓºÔÏÐÑ Õ¿ÖÕ¸×ظ¾ÙÖ¼Ú̧ÅÛ¼¸¾ÌÜ̧Ä¿Â̧Õ¿Ý& ÞÓºÔÏÐÑÒÓßÒÑàÓáÑÒÓâÑãËĸ¾Âß ¢S`aX\UVS_VU{fŒUT[XU{`RU{µDjVU{NXU]^UVS`aX\UVS_VURSTUVSWU•DAFn>s ¢S`aX\UVS_VUX^”U{`DPGr@JäåEjAæ?@Aç@EèX\UXé•UêëìíUw^U{`DJFèMH@   0 23456372589 84269989558  !" #$% &58' 5689(5)*58'+*523,% -. $%/*0 12+*3228'584565645623 78829523(528,-:;<562869=9-$. >$;? >$@> AB =9CD5CD5EC9F5GHIJK L829855M >$;? >$@> AB NA 1O- D*2P6915Q58RS0'S) T958*85SU29(*/2PVW@& ,586928'58Q58RSX8982Q58RSY Z[B 8258'5E9C*56+*6523\5658725M >$;? >$@> &$% >$] U29(*K7689(5)* 56^_`8a363b562345628c2-; -;d565M >$;? >$@> AB ;TCU56372 Q=Sd_eKf !" gh::B ij:k >$@- -:%/5Cl323*3 5Q5m*724240=9SU29(* NA - n N;T5642415361b5689(52UO269S6915KL89424 _4C5o929 :M <% ! p=969q8d% %/S'r! stu pA v N%w -U& ;T O269 %@ x@ "  y -$. &$a&z k;=% r!! stu Z/NA ;T& % V" 07 {2|9S'43C89699+*32'O269S8982Q5m*72G}~JK 9> V" E245623Q5m*72424q8dZ)&" jN#n€Mh " /- ;T SU& -%w NA %@ x@ ! u‚ ƒ„5629 539(565M Z)Yd58  y!" v -$MB o96998qe28*8- pA % AB -@& E56S $ 58982Q5m*72GI…JK †6*895236582869=928)$M%" /699+*321'9245q86589S56*„5c >$;? >$@> &$% >$] U29(*v ;T82239/ DB 5$? ‡@& &ˆ -B d_e;M 36SE2q8959F NA ‰-{% M $VM &@& -] $  &56Q58R -:j % *q9F52{9289/* 8Š68982Q5m*72Q58R‹ Œ -;d565'3292U& ;T45623q856_e CU562345658  r! Ž $; jh% " ‡M-h:>%NNM:" j$ uhh:h pA 74328354SGI…JK Z558  !" ‘ -;d562{% M $VM -] $  n58R -:j % *q9F5 3'561*E0 8982Q5m*7- ;T4562378829582239/528'58qe28*82 ‰@ $ %@ ’ @ -:. $ &$24“pMN h h % hh:% ‹ ”e28*8- • ;Tq28T0=9– -;d560 O269S8982Q5m*7- ;TCU5656632P%M% j5Q=S5872Š28/ X%M% j55689(5)*2892qQ58RSY Z[B &$] $ NA x] ’ B228'5845656 ;<97882K   0 234567897  5!4"#$9%5&#'#4(9 )* *&+,-./012345+!46789599:9;:9<:89 =5>8?85@5A58BC5D!46E9=5FG#H9"I9*795H#J#K L$"#$9:9;:9<:89:9M-?4#IN 6*&9595#O=9I9GP5QN5R4 5#O9GS=5997* GT94(94?97*U2V95#WX$8%53495&NK YS"*995Z995#I94[N\J895]^W:9;:9<:89:9M-?4#IN=5_# %$H96795#I94[N4`&34#_a#"*8**Kb[4c=575Ad9 IN4QN\_9=5e8678 "&=5_#4V#34'95"&95f8&"%ghBA5ij2L$-!8W459k:9;:9<: 45#=5>8?4#INP9^J#4349l6R4mN_9"745]5!9F95$f)nYh)*&6mN&6# --5jD8<889;5Ao95RS95V&"*96*&9595#O=pq0rKs995]9 8'95^7*^#O4=5_#'BAS8;59t8e mN3"o954_##H9%u5NK)34#_95]9 8'95"T:9;:9<:89:9M-?4#IN\v%5N H9M89dBS9 4N94]= 45*595Z94(94?4Q95#H5$55iwD99S98S4345=5E5!=95T8 '8?4#IN4P#_845#=5>Ka& 9V#4345%534 ^#O44P#_845#=5> xw89` HN6R&^7*4349l6R48&9>95%u5N 4(995OK )N 95#I9 5g*34#_y&* 434G#O9=53=4P#_845#=5>4`:9; =53=45#=5>8?4#IN%5(945z;59Q99T-5AB{9DR4%u5N5& 4(9 95Op|}r2~9;:9<:w=5_#!8-€59-S58;89H5!=95]4`&434GS =5945[8,5AB85w2‚]95#WN"79GNS8!45o955795#Z&434GS =5945[8,$_8G_*"T95*'S94`&4(9 678S5O5ƒ9„N I9\Nƒ ^745…45vK)5R45#O:9;:9<:89:9M-?4#IN\v6†G‡434"7*4_9"*9 434mN&95O9S#GS6*&9595#O=-89BdBS95#$N^7P9%H^J#95&N 9;2ˆ9D 8ƒ#mN&95O45…45v#Z&434GS=5945[8,5AB85w-J# $84Q995]98'954`:9;:9<:89:9M-?4#INK L‰X$8^J#34#_y&* 95#I94[N5R495#O84`&Š66"&88S 6Q99Z&95]98'958ƒ#mN&95O5;5<8Z&434GS=5945[8,5AB8 "*9mN3"o955R45#O98?4#IN45#=5>pqqr pq}rK L[5A@48S95#I94[N6‹5N H5:9;:9<:89:9M-?85@!4 -99O5ƒ:9;:9<:X_9"789:9M$'8[46!#95N96R%#H9K  
- Xem thêm -