Tài liệu Luận án tiến sĩ hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các công ty cổ phần nhựa niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

 • Số trang: 302 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 41 |
 • Lượt tải: 0
trangtranthi64149

Tham gia: 04/06/2016

Mô tả:

013456789 6 6   !"#$%!&'$()%"*$+,-$%./0!&1!2 %."$30*004$3%5061!7$$!89$&:;5)% % . : $ % ! / % . < = $3 0 ! > $3 ( ! " * $ ? & ' % $9 ;  @ @ @ @ ABCDEFCGHBIJHKFLMFNO PQRSQRTUVWPTXYZT[\]^T @ @ 2 456789 8  222!"22#$% &'2(!!)%!*#+,-./!0!)%1 2134'45 6-%# 789:;<  :=>?@7AB9C;8@A        22 456789  !" #$%&'( )*+,*-./01-,23-456078#&9:;<=:><?%:7;@( AB9CABD=E FGHIJK!I #$(9:LM !D=:7LM!NO P(9:!I:I9CQ R !S7TSU'(&#VS8($%#= 9$W9CXD:;J(%7'(SK(;J(%7& #XD:!I(Q Y&OZLCN%[G \!I9G9BP] ^_`abc   adefg^hi9jbkgh 222 345745 7895 3 78953 345745 34559 345 9! 5" #$%#9&99'!( ()9 #9* 5+!5, 7!- . $ $$#/0123451647839:;7<=7145164783$ $>?45@3A445164783B CDEDCDFG2HIHJKLHM2NOPIQQR2STDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDU CDEDEDFG2HIHJKLHM2NVNTMOPIQQR2STDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDW CDEDXDFG2Y2ZQ[N\DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDC] $B ^0_`45a1b:97c31d45164783$e $ef1_g45a1ha45164783$i $i5h7jk0@3l%5t7u7!- (v . w! xy59fz${ x # #9'f${ >$l471|09A0q}7nAjk0rh4@3l40q~71a1=0qr45rA414512a${ EDCDCD€THP‚QHƒN„…Q†ITJKTQR‡HP2OPˆDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDC‰ EDCDEDYN2QRŠHƒN„…Q†ITJKTQR‡HP2OPˆQR†TM‹†NTPTMP2ZODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEŒ >> 3457nAjk0rh4@3l40q~71a1=B$ EDEDCDŽPT†G2HP2OPˆDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDXE EDEDED‘’‹“TMV‡TP\”H•–—O‹“Q†ITHP2OPˆDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDU] EDEDXD‘IHV‡TPHP2OPˆHP†HIHVL2Q˜™TMHP‡KOPˆDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDUW EDEDUDŽPTQˆHPš2…TV›TMHP2OPˆVS„2S\œ†IQHP2OPˆDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDX EDEDžDŽPTQˆHPQPŸTMQ2THP2OPˆVSRNJK’…QV‡TPDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 23 456589 9       !"##$ %&'(' ) *+ 555555555555555555,-. 8/08182345+6455555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555578. 2345+66983:28;<+6=>8?@+ABC+8;D23EF3G8;?+6 2@22H+68I2JF3K++3:L+EM0I>88;M+83D8;4N+6 23O+6=3?@+*EP8+L05555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555557Q. 65Q5+ R STU V( W ' X*+ 555555555555555555555555555555557Q. YZ[Z[Z\]^_2̀a3bac2defghij2hklmnhkodkpdefghi3qrshtkuahkvndw2 x2ydznaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ{[. YZ[Z|Z\]^_2̀a}~de€hk^chihikyrsh~‚drshtkua3qdƒ^k„^rsh ~‚ddw2^…^^chid^ƒtk†hhkvnZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ{‡. YZ[ZYZ\]^_2̀adƒ^k„^jˆdm…hdw2^…^^chid^ƒtk†hhkvnh2‰aˆdZZZZZZZZZ‡Š. 65458 X   ‹ Œ Ž X $ Œ$ U   *+ 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555--. YZ|Z[Zxbtk‘h’mw2^k2tk“ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ‡‡. YZ|Z|Zxb‘lvhi_phka„^3q’”tlvdm…h^k2tk“ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ•Y. YZ|ZYZxb…^_phk^k2tk“^km^…^_–2df—hi^kp~tk“ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ•Š. YZ|Z˜Zxbtk‘hd“^k™2ˆh_šhi^k2tk“_`j2̀arm…d^k2tk“ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[›{. YZ|ZœZk‘hd“^kdkchid2h^k2tk“_`en}~ˆd_phkj2hklmnhkZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[›‡. 6565ž &Ÿ X   ‹ Œ Ž X $ Œ$ U   55555555555555555555555555555555555555555Q8 . YZYZ[Zzk¡hif~_2̀a^¢n^chid…^jˆdm…h}~shdep^k2tk“dw2^…^^chi d^ƒtk†hhkvnZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[[›. YZYZ|Zzk¡hia]d^£hkwh^kˆZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[[[. 8/08182345+665555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555QQ-. 2345+6¤9Q48F345+634¥+6*¦6ECEF3@F3?¦+83EP+=> 8?@+ABC+8;D23EF3G8;?+62@22H+68I2JF3K+ +3:L+EM0I>88;M+83D8;4N+623O+6=3?@+*EP8+L055Q48. 2 3454789 9 8  9 889 88!  "8 8#$%8&' 8( 8)7$%444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444445*+, -././.01234567891:;;<2=44>?4141@AB344CDEFEF2?;GD41H4B34 4CDEFEI........................................................................................................./EF, -./.E.JK2;<6L4>M241NOA412?41P8GP;1K4>;2491Q82QRP:;PSW4;X81O?4;12Y4M3;O:4RPZ4;8:88K4>;S8\ 91G441@A42WDS3;;81]4>M1O:4^2Y;VAD........................../EE, 34*478_8889 88!  "8 8#$%8&' 8(8)7$%444445*`, -.E./.^a91b45Oc281291[............................................................................../EU, -.E.E.dbSN@4>BT41D]82?5e9N@;O:481291[........................................../Ef, -.E.U.^ag:8BT4181291[81O8:8Bh2;674>81TP91[.................................../UU, -.E.-.^a91b4;[81i234Bj4>81291[B=M2=DkO:;81291[.........................../-E, /.E.I.^a91b4;[81;1K4>;2481291[B=....................................../-p, -.U.E.^a91[A8:88K4>;S8\91G441@A42WDS3;........................................./-f, qrsqtquvwx7y3444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444453z, {|q}~74444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444445€+, ‚7vsƒuu„7yq…†7vu‡‚qˆuy‰Š44444444444444444444444444444444444444444444444444445€5, ‚7vsƒuq‹‰}‰Œ~qv‚s{vŠ44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444445€*, Žvƒ}ƒu,  23 45679 7    5 !"# $%&'()*+3,+-&+.'+'/&01)2 !*&323&34"56.74#'6&3)2 #(**8)2&3*9,+:))+;5 #(**8)2&3*9,+:))+;5)3<=3%& )3<=3%& &><)&+?&>@A)2*+B)2C+'()D3E&F5= #FD #8)2)+G)23<) #8)2&3)+;5!)H+(& #8)2&3#9,+:)F+;52IJ83 &>@A)2K5)+!)H+(& #8)2&3)+;5"L)+J3)+ #8)2&3#9,+:)F+;5"L)+J3)+ #8)2&3)+;5MIFN)2 #8)2&3#9,+:)F+;5MIFN)2 #8)2&3)+;5M8)2O #8)2&3#9,+:)PQ,0'I)F+;5 M8)2O #8)2&3)+;5MR)2F53 #8)2&3#9,+:)F+;5MR)2F53 #8)2&3)+;5F2S*F2+T5 #8)2&3#9,+:)F+;5F2S*F2+T5 #8)2&3)+;5U/)2M8)2 #8)2&3#9,+:)F+;5U/)2M8)2 #8)2&3)+;5VI3WX) #8)2&3*9,+:)"5'YLF+;5VI3WX) #8)2&3)+;5V5=H+Z #8)2&3#9,+:)F+;5V5=H+Z #8)2&3)+;5PG)M/3[@)2#8)2&3#9,+:)F+;5PG)M/3[@)2 #8)2&3)+;5PG)H+Z #8)2&3#9,+:)F+;5PG)H+Z #8)2&3)+;5PG)P3%) #8)2&3#9,+:)"5'YLF+;5PG)P3%) #8)2&3)+;5P3\)H+')2 #8)2&3#9,+:)F+;5P+3%])3<) P3\)H+')2 #8)2&3)+;5D3)+ #8)2&3#9,+:)F+;54"5'YLD3)+ 233 45 45 45 4 45 454 45$% 45) 45), 45 88% , 1 ) 1 4 =>5 5 5 1, 1 48 ,8= 463768 4976 463768 6 37 463768 2337 463768! "#6 463768&' 6( 463768*! + 463768*! +-./ 6 637 4637680162334 043 6 4.0.5605.73 89 :;6( ,./ 6 637 1.' *! < 1.' (368 6 36? 66( 6@.' *! <=/ /656 /. 3 7/36 23 56 "3A ! 76?5 ! "# ! "#@3 6-./ 6 (3@6.! / (3! 2:< 6 - :< 65B 2333 45679 767  !"#$%3&'()*%+,-./0+12&'3+453%+,+4,367!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!89 !#:/;&'<+,,3=),>+,2-?3@AB3C&,3=&D+4)*%&E),F)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GH9 !H#I,J+47,C7KC)>+,),37,L&,M3)N+4236)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GO9 !G#I,J+47,C7KC)>+,),37,L&,M3./C&'<+,B0+K/P&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!QR9 !Q#I,J+47,C7KC)>+,),37,L&,M3,3=&D+4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!QG9 !S#TC)>+,),37,L&,M3)C))P7D,3=&D+4&,M3 7,J+47,C7KC) >+,),37,L&,M3,3=&D+4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!QQ9 !U#3BC+,7,J+47,C7KC)>+,),37,L&,M3AN,<+,&'/;V+&,W+4 2-7,J+47,C7XYZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!QS9 !O#[W3./%+,643\%)C)7,J+47,C7KC)>+,),37,L&,M3AN,<+, ,36+=3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!S9 H!"#:/;&'<+,B0+K/P&W+4+,]%2-7,^&_+4&,M3)N+4+4,6B`5^+4 &,%+,7'3a31M!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!OR9 H!#:/;&'<+,B0+K/P&b%3b<+,]%&,M3)N+4+4,6_+c&,E3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!O"9 H!H#[N,<+,&E),F)B0+K/P&&=3)C))N+4&;)E7,d++,]%+3eA;f&!!!!!!!!!!!O9 H!G#Z)P/./0+12&=3)N+4&;ZI+,]%g,3f/+3e+&3V+7,3+4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!OH9 H!Q#YDAC;?f&3C+&=3)N+4&;ZIb%3b<$3+,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!OS9 H!S#YDAC;?f&3C+&=3)N+4&;ZI+,]%g3V+I,3+4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!OU9 G!"#h]&3C+),37,LB0+K/P&?3+,53%+,&'3+4)C))N+4&; )E7,d+ +,]%+3eA;f&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"H9 i7jkl m<+,"!"#nf&3C+./0+&'>),37,L1-bD7,o+?f&3C+),37,L&'3+4?f&3C+ ./0+&'>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!G9 m<+,"!#ZC))N+4&'<+,+4,3e+)F/2V?f&3C+./0+&'>+p3),/+42-?f&3C+ ./0+&'>),37,L+p3'3e+4&=3$36&q%A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""9 m<+,H!"#r+4/!I$Z!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!US9 m<+,H!#r+4Ismh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!US9 m<+,H!H#r+4+,]%),>/+,36&IItu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!US9 m<+,H!G#Y%3b<+,]%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!UU9  23 45789  22!"#$ 2%&'!"($ 2")*2+2,-!.,*/012*3+145678$ 2")912*'!:;,%<!.=>?2!-2@2A!B+6C"DE$ 2"FG*!H!.I***3J,-2K=J2AL+M/5H6 NOP2!.QRSTC"U!.(DE"$ 2"V)*'1456L+H6NC"U!.#DEV$ 1 3456789 8 4  784 73377 998!"#!$% &'()$*+$!"#!$% ,-./0,0123,4./5,617,8109,:;<=,>0;,;?@09,AB0,:C1,D.E0,8F09,GH,I.0;,5E,:;J0;, 5K<,5;E,9.B.,GL,I;=,GM:3,8N:,D./5,AL,0;O09,D.E0,8F09,GL,5P:,8F09,:C1,:=F:,I;C09, ;Q>09,5L.,:;J0;,5QL0,:R=,STTUVSTTW,GL,0;O09,X.Y0,D.E0,Z[=,:C1,I.0;,5E,5;E,9.B.,5\, :=].,0^7,ST1T,8E0,012_,`].,:>0;,5Ka0,8b,5P:,8F09,8E0,cM,d;P5,5K.e0,I.0;,5E,:C1,:>, 8[5,0?B:,GL,:C1,:P:,XQ10;,09;./d3,8f.,;g.,:P:,XQ10;,09;./d3,8e,:h,5;e,:i0;,5K10;, 8?j:3,d;>.,:h,8?j:,0;O09,d;?k09,P0,:>.,5.E0,GH,l=>0,5K<,5].,?=3,5KQ09,8h,Zm2,XM09, ;/,5;]09,IE,5QP0,l=>0,5K<,:;.,d;J,;./=,l=>,AL,7F5,G./:,AL7,7109,5J0;,c]09,:f0,8]., GB.,:P:,XQ10;,09;./d_,, ,n.0;,5E,4./5,617,0h.,:;=09,GL,09L0;,0;M1,0h.,K.a09,5KQ09,0;O09,0^7,9R0, 8m28b,:h,cM,d;P5,5K.e0,0;10;,:;h09,GB.,5]:,8F,5^09,5K?@09,Aa0,5B.,oTpq0^7_,r.H7, 0^09,d;P5,5K.e0,:C1,09L0;,0;M1,AL,K[5,AB0,:>,@,5;<,5K?s09,5KQ09,0?B:,GL,5;<,5K?s09, Z=[5,I;t=_,-./0,5i.,:;u,c],:;[5,XvQ,Dw0;,l=m0,8R=,09?s.,@,0?B:,51,Gx0,@,7y:,5;[d, cQ,GB.,:P:,0?B:,5KQ09,I;=,GM:,GL,Dw0;,l=m0,5Ka0,5;E,9.B.,GB.,7y:,XM,DPQ,5KQ09,0^7, ST1T,AL,zTI9q09?s.q0^7,{z3,5KS|3,5\,8h,7@,K1,7F5,5.H7,0^09,5Q,AB0,:;Q,:P:,XQ10;, 09;./d,0;M1,@,5;<,5K?s09,5KQ09,0?B:_,rKa0,5;<,5K?s09,l=]:,5E3,c>0,d;t7,0;M1,4./5, 617,8?j:,Z=[5,I;t=,c109,}z,5;<,5K?s09,5Ka0,5;E,9.B.3,5KQ09,8h,0;.H=,0;[5,AL,6;~5, D>03,€,GL,‚,GB.,5ƒ09,I.7,09i:;,Z=[5,I;t=,0^7,ST1T,8i5,1,5„,8…,A1,{z3,5K†|_,r=2, 0;.a03,cM,d;P5,5K.e0,:C1,09L0;,0;M1,;./0,012,I;…09,8‡09,8H=,9.O1,:P:,XQ10;, 09;./d_,4./5,617,;./0,5i.,:h,I;Q>09,S_TTT,XQ10;,09;./d,c>0,Z=[5,0;M13,5=2,0;.a0, Zˆ5,GH,7N5,c],A?j09,:P:,XQ10;,09;./d,5?,0;m0,l=.,7…,0;g,:;.E7,5Ka0,‰Tp_,ŠP:, :…09,52,:ƒ,d;R0,GB.,l=.,7…,AB0,7N:,X‹,:;u,:;.E7,I;Q>09,STp,c],XQ10;,09;./d, 0;?09,AL,:P:,XQ10;,09;./d,8h09,9hd,:;C,2E=,GL,cM,d;P5,5K.e0,:C1,09L0;,0;M1,4./5, 617,{SW3,5KS|_,ŠP:,:…09,52,:ƒ,d;R0,c>0,Z=[5,I.0;,XQ10;,0;M1,:;.E7,81,c],5;<,d;R0, 5.a=,X‹09,:P:,c>0,d;t7,0;M1,5KQ09,0?B:,GL,:;.E7,;R=,;E5,5ƒ09,I.7,09i:;,Z=[5, I;t=,:C1,09L0;,0;M1,4./5,617,5Ka0,5;<,5K?s09,l=]:,5E_,Œ,KL09,AL3,G<,5;E,:C1,09L0;, 0;M1,4./5,617,:;C,2E=,d;Ž,5;=F:,GLQ,0^09,AM:,:i0;,5K10;,:C1,:P:,:…09,52,:ƒ,d;R0, c>0,Z=[5,I.0;,XQ10;,0;M1_, 1 34567589  99   9 6  5 556  !" 9# $9%5 %&'55(%9)*+ ' ,-.% 9 + / ( ' %+ % !0556  !" 9# 8 5% &' 5551 952. 3/ 4%59 6 ! 8 +   %/ 67% .%(9 %+ % !869 553/ 4%5995 %+ % !:9   67% %+ % !$9%55495;&' 6.%919( . * ( ,#' 05< 359=95499 95#' 59 9>  . ? @ ( 5 <@ &9 9' 3/ 7 5556  ' ! 1 A 9 50' /  * + 9 %6 56  ,B8 9  39 %+ %.%&'' 99 C (%9)/ D 9 / 3 > 5553/ 7 !" 9# ,EF C0556  3/ 4%59 6 !" 9# 5G 1 9H%(9I * 5553/ 7 5 J 0 ' K5 * '045* 9' 4%597%3;69I9> 5 ) ,#C &5  '58/ D 1 L9 3K55 9 55 ' !" 9# 8 5% &'5551 952. 3/ 4%59 6 !" 9# 8 + , M55(%9)5H% +%9+ / D 1 L9 %H%/ 6 5556  ! 8 5% &'5551 952. !" 9# 8 + 0 + 589 ? 5 %H%/9 05551 952. 3/ 4%59 6 !" 9# 5. 9%55(%9) !55 J 09 84? 6! 9) (9 H%/ 9I5 < %H%/' 99 C 51 5$C% % N6  ' !&99H%  8 &'* (   ,34567(9 H%/ 9I5 <@4%59 ?%9+ 9(   %  & (9 H%/ 9I5 <&O 5P  Q) & 556  !" 9# 05/5551 9 ! + (9,E9) (9 H%/ 9I& 5 <  9 5551 952. 3/ 4%59 6 !5955 9R &'.%9N K505588 8 9 & 5H%(9I &' %' 9 3/ 4%59 6 555F &I,S% + 09T  595 /0 (%6$ (9 H%/ 9I5 <9J/ 6$ D5551 9 + (9'9F ) /9 69J H%/ 9I5F 556  57 ' U K +%5.%55FH% H%/ V ' 5&'P L 9A<55 521 ,W< &J&6 + 5K%XYZ[\]^_`[\ab\]Yc[\def[\]gh\i^_\j^k\]gY[l\ici\ 1 23457829 4 487747 7452 45 47 !"#$% #&'(#)*+#+,&-./'(0*1+234+53+6''78%09:*8#+.'#&;*< =9:*>*$?@'ABCD.*1*+E!$>FG*1'>'!H'#&I9-39$BCJ K LM#+N*1+(3'O-P09:*8%4Q#5>*R97*#ST*(&'+9*184Q#5>*R97* #ST'+&F+)*(&S&I*1#S5*1'>'D53*+*1+&MF< K U1+&I*'G984+75->##+.'#SV*14Q#5>*R97*#ST'+&F+)#S5*1'>''W*1 #C'XF+Y**+.3Z&M#U3!/#S5*1$(*1+&I*'G9#:F#S9*185'>''W*1#C$[*&I! CQ##SI*#+T#S?,*1'+G*14+5>*Z&M#U3!D5#S\*+$"R97*#ST?98&M#+O*'>'D53*+ *1+&MF']*1*1*+84+7*^*1#&QF':*$?@''>'#+W*1#&*'+)*+A>'8!&*+_V'+< K `+B*#)'+/$>*+1&>#+.'#SV*14Q#5>*R97*#ST'+&F+)#S5*1'>''W*1#C'X F+Y**+.3Z&M#U3!#S5*1!N&&I*+M8a&*+9'Y9#+W*1#&*'b3'>'*+R97*#ST D53*+*1+&MF< K c%A9d#'>'1&7&F+>F8$&%94&M*+5*#+&M*4Q#5>*R97*#ST'+&F+)#V&'>' 'W*1#C'XF+Y**+.3Z&M#*3!$eF+]+@F8a&$f'$&e!+5V#$"*1'b3'>''W*1#C8 $>FG*1*+9'Y9#+W*1#&*'b3'>'*+R97*0#S5*1$&%94&M*+&M**3C< ghihjklmnjopqmjmnrstmjuvpj wH'#&I9'O_7*8R93*#S6*1*+d#'b34Q#5>*R97*#ST+x#S@'>'*+ R97*0#+.'+&M*'>'*+&M!8H8%R97*#ST/_351y!J:F4Q+5V'+/#X'+G'/+?a*1 Dz*/4&e!-5>#8S3R9CQ#$T*+<w'{3##|S-8'>''"*1-.}~€'+5SE*14Q#5>* R97*#ST!"#_"F+:*4+W*1#+e#>'+S,&#S5*1'+&Q*?@'+5V#$"*1'*1*+? #S5*1'>'*x.''b3!"##X'+G'*+E!#V5S31&>#ST'+54+>'++*1<w"##X'+G' F+7&&I*#H'$&%9'+‚*+$e#+)'+*1+&8a&*+ƒ*1#+3C$X&'b3*+9'Y94+>'++*1/ -.'V*+#S3*+#SI*#+T#S?,*1#+Q1&a&/8'>''9"''>'+!V*1'W*1*1+M< „…##SI*1('$"4Q#5>*/'>'*+R97*09W*'Y*Sd#*+&%9'>'#+W*1#&*&I* R93*$Q*'+&F+)'b3-7*F+†!8DT'+8H*+E!1&‡F+6*+:*_&Q#'>''+G'*^*1 +5V#$"*1'b3!"##X'+G'1ˆ*&%*8a&'>''+&F+)*C<‰9S'+}Š1/#S‹Œ€$[$T*+ *1+23Ž‘’“”•–—˜–™š›œ‘žŸ‘– ¡‘–’¢•˜–£¤”¥˜–“˜•–’˜–¦˜§“•¨©”–•–—˜–™ •ª«œ‘¬­“”®œ‘¯ °‘±²”––’¢•œ‘³´”˜–µœ¶·–¸”¥•–—˜–™”›°¨£¹•§“•¨©”– ‘–º”¥¯ «»—¼•¨’š£½”¥‘±­•‘—˜®‘–¾’˜–¿”ÀÁ•ª«”¥£½—¯ ´”šÂ®¨£¹•‘–­•–—¼” œ‘•“•–•Ã–¼‘–Ä”¥»›‘–¾’‘±²”–‘­–¹˜šÂŶU+?8:C'(#+e#+dCSE*1/4Q#5>* '+&F+)!"#_"F+:*4+W*1#+e#>'+S,&'b3+M#+N*14Q#5>*R97*#ST/'('+G' *^*1'9*1'dF'+5'>'*+R97*0*+ƒ*1#+W*1#&*+ƒ9)'+&I*R93*$Q*'+&F+)< 1 2356789 38 7!"#$%&'() *+,#$%&-./01234356 ³ , ³ ³#$%& ³ #$%&  2 89:;7<=<>7?@7ABC:7DEF:7AGH7I;J7K;L7MN7OP7K;Q:7R@7ABC:7I;J7K;L7AGB:S7R@7ABC:7DEF:7AGH7 7 238TUVWXY8Z[Y Y\]7^_3 9 Z`\ aY bcdefg5h 9iZXZjY 8k 9l 7m3XY9Y 9no TY ompY 793\Y89nYqr83 YVWY8Zs 9o9t5u 689u89t 9 lY `vY9wY 89X]5k5XY mxYZX_yY_p `\9\Y Y \]8Z3Y Uz8Z{|Y qY9 m3XY9Y9{ o_c }Y98ZXY9 X8~Y 7W9{vY 8€o8ZWY Y 9yY lW Y9W TW7 93}85aY Xq9 99\Y 7Y9wY 8rY‚a8Z3Y _ƒY9`c bYW„87 zY Y 9n 89zY 8Y`\89{…Y U}5nY8†6 ‡3Y 9\Y9`v8TUVWXY8Z[Y Y \] \Y 8~Y X o9{…Y o9 oVWY8Zs 9o9t8Z3Y `n ˆo m3XY9Y 9no5}85{‰ Up 8yW 9rY_{‰ X8k 9l 7 8Z3Y Y9wY TY5Š]7Y9‹W9[ 5h8rY9\Y9 q93b 8`\ zY 8ZŒY9Y 9yY lW `‹ q89W€8qr83 YVWY8Zs 9o9t ompY 8} Y‹YqY98rUvYkbXWq9 Y9‹WY 9yY lW`‹ `„Y5‹Y\]5h5{‰ 89c 9nY8} Y‹YqY98ro9 88ZuY6 Ž9TY_vY Y 9yY lW`‹ q89W€8qr83 YVWY8Zs 9o9tY68ZyY5‹W8€o8ZWY `\3 m3XY9Y 9nobYW„8m3_3}9ŒY9m3XY9Y\]5{‰ 3_\Y…‚8Y WY X q9 YnUqr83 YVWY8Zs7qr83 Y 9o9t`\qr83 YVWY8Zs 9o9t6‘r8VWY 9yY lW 9389„]`n ompY q89W€8qr83 YVWY8Zs 9o9t8Z3Y m3XY9Y 9no 8}U’VW“ X_\Z„85Xm}Y 7 9sWbc8 5aY XY9‹WY9ŠY8“78”8ZŒY95ao9 8 8ZuYqY98r789u 9r 9tY98Zs7`X8Z• X 8k 9l Y 9‹Y 9no 935rY ]rW8“ `~Y96X78Y989TY_\U`n 8€o89u`6̀6– 5h86U88`\8kY 9‰o Y 9yY lW `‹qr83 YVWY8Zs 9o9t8} VW“ X8ZyY89r vY9{bXW— ˜™š™˜™›œ#$"ž ›œŸ7Y 9yY lW X2ZWZ]`\ aY bcY~U ¡¡¢d£ g5“`v m3XY9Y 9nobYW„8Y6 9WY 9389„] o9{…Y o9 o 5sY9 9o9tY9{ o9{…Y o9 o 5sY9¤¥1¦02§¨©mcX8ZyY 9o9tY9ŠY zY ¤ª«§¬­®¯§«°±²©89{|Y 5{‰ m3XY9Y 9nobYW„8 ompY m38tY9 9„85…Y Y`\mx ompY 6–Z3Y 7 1 23467893 9396 33493336 !"#$%&'($)*+ ,-6 . 34/,01 3 34296 3 41 3 34234 6 .905 6 6748 293,:;-0< 6 3=>3493893; 33?4 41 3@ AB 83.4 3,: =54C,D 6 . 34/,01 3 3429905 8E @4618 34C >,F1G6,6- A@ H<D 3: 3I-,3 J F1 34/,01 3 3429:96, A@ 3K4C,934@43 331-AL3K6 3,M =N3K4C,@43 38 O6 @ 3HP ,I53Q8 34C >,F1R1S04T16 U=VWW1XYWZ8 6V[8VZ\673K61 U=293,:2] ^,P 631-6 .01 3 34296 @ 3_ ,3 34 3905 3I3@6 3 4342,^,P24 301 383:90< 8 2] ^,P 6334] 3 .893; 3H<_4] 6`4a)%')b!$$+A@0<_ 6 a(bb)*'c(a%$+8 O6 @ 34 34293<93d=A@6e,B 8_03fg106A@h,36 U=VWW[Xi1\673<342 34C >,A/4C,3,d 3<3@ 32] ^,P 6 jklmn 3o=L=34Q,A/6L 369364Q F1pqD 3 -],B 6 6] A42905 pq6 @ 38E 34C >,6 .3<342 6C Hr 93s AI [1W 3@^,P 3t6 @ 33<93d=A@6e,B 6Q6 3 4A/=B4 ^,1 32 4u1=>69364Q F1pqA@-],B 3 ^,-6L 33]_4] 8 I,`3>A@-],B 43148E40, 34C >,:96, A@AI 6/ 3 A42Hv05 A@M=^,1 6w F14C,3,d 3<3@ 32] ^,P 6x 323B 6 33493j($)*'$!$%y$n83:90< 86 3 4342,^,P8 34 4 2] ^,P 6935A53A4261^,-]6 3893; 334] 3 .A@ 616`434 4 2] ^,P 68O6 34C >,F1=L 38_03fg106A@ h,36Xii\6793; 344 -6 .23PH6C Hr=>693>9F1 4C,3,d 3<3@ 3A/2] ^,P 661 6 .905 3o=L=61=B4 34C 32 4u1=>693>9 @-AJ4 3; B 34C >, 3 4 323] _4] 8 I,`3>A8A8g]^,P 34C >,33I-234693>982373 ? F1=446 ? 24 301 3=@4 -93P46B4=zU 3C 8=>693>9 F1293,:2] ^,P 66 .4 - @-Hv05 D U 38{4/, @-D 6| 234^,-/ 3<F12333@ 8 ?44C,0} U 8E @4618A42 93; 3293,:2] ^,P 661 6 .4 -6 @ 34 34296e,B A@3<93d=F1 3905 33I-293,: @- 6B4 6 4P 87=>693>9234 18~N6C ` 3Q @ 38 34C >,3 1 23457839 38  23822 8 29 2  3 !"228  #$8 39 3$3% & ' 3429 ()*+,-./0123.45  239 3$2$ 3% 3$6 8'  7 !842 8' 99$'#  2382 3& 2% 3$:;;< 35$:;58 8'=$238 < 32' 3> ?@ABCDEB3!2 8' F 25$:;2 G !2HI8 7;JKKL=$ $ J>KKK $;= 2$ 3% 353M 382 332 32$ 3% 35 $;= $:;!2 3$ 3%>>N283!2 32345OKP 3Q 38 R 3S$22 8 2 3$3%M '$2T8' 2U 2 $V <29  ; 2$68 3$ 9 8';#2 2W 3X >Y $'5Z[P  38 R 3\ S=$ 3$ 323$V '5' 2< '!X ]=$ $3U2 $V 23$2;#23V23= 2 8 2 3$3%3$V8 8 ^ 39 38 _8;$ 3S< 33M' <$ 3$3%> Y $'5;` a2 23 $6 8'5 3$8 F 2 8 2 3$3% ; $9 3$6 X8 $ $23$V8 39 '!=  38 R2<$bc 9' 38# $V   F 285 23= 39 39d 37 3 3$ 3%285 23= 53& SW 3$3% 38 e'26 2$68 3%'# 2e 2$5  2382e2 3<2# >f$V  39d 33$V <$53$285 23= 397&5e 3$3%; 2$6858 223g $2c 39'3WS$ ' 2 $'$< 23h 3$V;> ?@ABijBklBmnopBqrs5 7;tuuu5v$wgx'g 'y5!'ztKJ{|2$ 3 3 ;#2 3$6 X8 38  23822 8 2 3$3%2<$ ' 3 3$V ! 7842 3\;2};' 3Q 3 S$V22 $V  2382 5>Y 3$6 X89 23e 3$V =$ $JtZ F 25Y32~ JLt F 25 $  &83€$ S'2a; 3$83%' < 3$6 8' $V  23822 8 2 3$3%>6 d!‚ 3Q 3 S$V2 $Q'3'$ 9 9 3 $V $6 8'  $V '852 3223:53U 23852322$: 5;X #!h  F 25 3€ ; 323_835!e3 S$V22 $V 2<2 8 2 3$3%5 3$6 X8 8'v$wgx'g 'y5!' 32345  F 25! 78422<$ 3ƒ2U   F $:;!2 3$3% 39e2 57&5e 3;X 3$3%3& 2% 3!eS$ W$2 3&8! 78422 3$  F 252<$Y32~ <$228   F 3< 3 „2 $; 3$3% 397&5e 3$3%; 2$68 2 3&83< 323$2! 3…;>Y 3$6 X8 T 3†'39d 37 3 3$3%23g3<2# 9 2<$ 3$83d 2<$Y32~ > Y $'5;` a2‡2U 3$3%'# 2 $23 3! 3…;2<$Y32~ 1 23567896 9  6 6 6 92 6  6 9! "#$7%6&'()66*+, -.9+% # / 301 $23 3 2 3 47)156$256' 7"2 !689!28  )91&$):9;6 56< =>?23@61+ABCDE7F& 3 1 $6)282G6)9 4 ) )6 7; 6  H$ $7%I@.(J6)6$ G6 936K56'L&:9 6 $ 3+M#G6)6$ G)9@.(#31 ) 3$ 89$ G 6 $N O#/6 31P 9-3+#6$26)6 4 )9+8 "#36 7K75 9+& 96 Q)9@.(',$3<1&:91 $6)! 7 /6 3 !6893+ 6 GRBSS17"26)6$ G 9%6 TG %, 23T 6 3@96#UVWXYWZ6 $ 3+ - 866K$ G 28 O 9 /6756K6)61P 9-1&$):9;6 #3 ":9 Q 31 6)6 3:9#[:9+&7; 282G6#6 Q23)96)61P 9-1&$):9;6 $$ G ' \]^_`ab_cadedfg<@#H<h2HH23i#$RjCCCAk1E7F1 $6)23 l236)6 31&$):9;$6)6$ G6 9375 5928 6)6 4 )1&$)7 /6 Q)9'L&:91 $6)6 $ 3+6)6 4 )9+8 " +6 $3%UmnoopqrstuvwZ<6 6&23 6 7; 867 /66x9%F23 & 46$26)61P 9-1&$) :9; G7 1&$):9; 96296 $2G6 +6 &# /6',$3 <6)66*+6 96y56 z +)9@.(236)61P 9-286  6 3# / 46)66*+7;' {|}|}|_\]^_~~_€‚~_ƒ^d_„dfƒ_…†‡_‡ˆ^‰f_ \]^_~~_fŠ‹~_Œ_ˆ…< !6896KŽ6#H##23Ž$96?RjCBCASE 6)6$ G6 93y6)6 6 9%6T%70T/)6‘; U’XXZ#3 “-”!•<–<. <L9—<˜23()6™59 4:9"6“- " 36 $ 3+6)61P 9-1&$):9;6 7 /6)9 89 3#6)6 63+#36)66*69#-1& $6 23156$)9+8 " #-$)< 6)6 4 ) )67; 6 9+8 " )67; 6  H$6*2G6 23 )67; 6 7; 861& /2 6 6&7'()6 4 ) 1&$):9;6  G7 @.(23 )67; 6 96!91 *7 /6 89$ G)9'87) ) G9:9 $7%<6)66 š6"9+8 1 234565389 5323545!"#238$563%& 8' ()*+563,5-38,56-3 -3.5 /.230 .12 35455667879:;997:#<= >?@=>ABCD=EBFGH5I2JKKLHM.% N56(OPQKRH2STJUTLV W2.X5353 563.Y5 Z[\2]533]53 -*+56 ^_23[`2^X2 5a[b52S 3.-3c(O^3 53%[\2Z N -*+562S5624.28,56a[%5d.5,. e2 ,(f(b59[g2^.53 *%53H5653(b59[g2a[&2h*%53563.-<iX2a[b563.Y5 Z[ W 3jS%S556 53]52k56231H ^_23[`2^X2 5a[b52S 3.-3c %5656& 56 8' *%53 563.-2/.lS[56m[4 53`523Z -*+56H2[&53.Y52Z N -*+563n[538 ^3h564 b5338f564f.(O^3 53%[\2S]53 N-3 22S.15^.532X6.o% ^3[ O 2/.lS[56m[4 <p6.S%H*O%2SY5^X2a[b563.Y5 Z[HM.% N56(O 53`523g& h562& qa[&2hd5 h562&(b59[g2 q9[38d56 -*+56 -38,56-3 -^X2 5a[b52S 3.-3c53.\[3,5 *%53563.-^3 < >?@=rC=stu=v5*wS(5x%5w5PRyH2STLyUzQJV5I2Qyyy W563.Y5 Z[\ 2 N56 {%a[ 2S]53* 3 3[&15 , g[^.532X2/.|5}N X52S]53 N-3 22S.15 {% 2.Y[ 3[~523O 353\^X2 5a[b52S 2S56 *%53563.-58d 5&< p63.Y5 Z[ 3jS% *%53563.-|5}N2̀-2S[56 ^_23[`2(( 53 4. 3[~59€ 7‚ƒ#23[23`- *o.[.Y5a[%5 X5 3.-3c<p6.S%H4  {%v5*wS(5x%5w5 „56 323g&(O b.23.52S56. `-^X3/ 3 *O2 52/. *%53563.-|5}N< }4.d.5653(b59[g2H5I2JKKzHv5%5* N56(OPR1H2SQUQTV W 563.Y5 Z[\ 2.Y[ 3[~523O 353^X2 5a[b52S 2/. *%53563.-(b5 9[g2 {%|5}N<…+ 2.Y[ {%563.Y5 Z[5352 536. \2S]53 N-3 22S.15 {% ^_23[`2^X2 5a[b52S 3.-3c %56 8' -*+562/. *%53563.-(b5 9[g2538^X2 5 3.-3c 3[56H^_23[`2^.12( 2*O2 59 53 3.-3c 53 2Z <p6.S%H2S56^3b( 2 {%2]53Hv5%5* N56(O „56563.Y5 Z[ 1 2]2S% 3[2Sb$. 33%.g5 \<†g5 \23Z53g2.[ q(O^3 4.2 56^15 ^3h56.Y5a[%5 X52562[45 {% 53a[b52S ^3.()*+56 h56 +^.12 ( 2 3.-3c 532Z 2S56 *%53563.-()*+56-38,56-3 -9 53 3. -3c23w3/2 N56v‡ˆ# *%53563.-()*+56 -38,56-3 -9 53 3.-3c2S[&\523456<†g5 \23Z3%..[ h562&()*+56v‡ˆ53]5 3[56(‰ 3.1[(3[(Š -*+562423,5 *%53563.-^3h56()*+56v‡ˆ^3.`-*O 2 5(( 53 4. 3[~5‹9 538[2.Y5^3.`-*O2 5 q9[38d56c2() *+563234569 53 3.-3c4.X5 k.H323456-3354k 3.-3c6. 52.X-<iX2a[b 1 23456289 84 4 24284 234542 8484 535 84 58 2392388 823 23 4!"238#$!%888 423 52&84548424'8 4"5 4(2) *588823 42323 +,3 5-).48/50 &1 231 22 83-88244 52 65624 -2$72508)82382388454$24198359-4-5 24#1 -242345026423$23:+ ,;1<==>?5-4- @1= ABCDE$F 5724241G 23456289 4.8 7& 4.8 H232388I 4 J 7 24 52 84544502$H5 23>D -2423450 )52' H5K2LG+,3456289 84 4 508855 4502 M) 6%524 J23551845 464-5242 28;2/52 4N8$O).237 24 52  2388 -24 23450)52' +,3 5-7 4 545 ) 8P2384 4 ).6562401-23 24 84 8.8359-508234!(234'8$248454 4Q 4 H $G23*588$R8 $5:183-823 24!198$G$92324 8S )52' 88)524O1$R884323 4Q 24 8S 83-484423198$G8H24 -244 1 -2423450 M T23 845484 23 62 U23845483- -2423450+ VWXYZ[\[]^X[_)-`4Q@AaE2;1<==>$F23456289 4.8 H23)82388 56 84 O2&7 24 52  2388 -2423450)52' 4 G8b504G588 -2423450)52' c-6-)5-1254 -240359-8(8 )524O1198$G498 H83-4 24)52' 15 !"238H24 -244 1 -2423450 M T23845 484 2383-88 -24234502*5508)82388I 4 J 7 24 52 845 44502$H5+,3456289 83-_)-`4Q$F426 H5884!(2344 52 8454 &2 42234502$H5 4Q 884426 H583-d-6 2eQQ 2;1<==a@C=CE 4Q $#7 24 52 8454 &2 4223$!%8$H5502/f5884!(234g' .238454 U23 4:'.238454$24198'8$248454 4Q 823508hijkl jmnomlpjqrstuv'8$248454 4Q 35-5$ H2)52' hwmjpoqqlpjqrstuv+ 8 4!(2347 24 52 84544502$H5/- 3x1884!(23424!'8$24 8454 4Q 4 H $G23'8$24845418 56 '8$248454855 5726562 8 hyzs{otlpjqrstuv7 235 35- ;23h|z}~olznnonlzppj~trstuv845484 6!%23 35 524 735- ;23hpjtj€spl|z}~olnnon‚|v'8$248454 4Q 84 24 )524O14 H84$2474 H84845418 56 '.231424'8$248454 7 24 52 4884 508'.23845726!%8ƒ+ „7 4 523456289 84 4 6 J2$5:184 …2388823 8#4 24)52 ' 498 H 4!"23)82388I 4 J 7 24 52 4502$H564238#8( 12 345789  3889 ! "# 98 9 8 3$%# & ' (3 8% )*+ ,-8 . */"0 # 8 ( 88 18 2 ,3854 258 2/9 %( 6/7# 8 9 8 18'29,38)$ ,.838 789 (7+8 88 :; 8 "# 5 <=>?@>ABCDEFGH8 4I9JKLMN93 0835JOPM1*1QQO"R  8 2/ S'9# */"038T69 # 12Q9 8 3$%5U$#89%('659' 8",V 8+; % I9' '69# #'659 7*W;99 6I93 X$S(58 !"*/$" !I99#"08 'Y%',V89 S!" Z*[ +$S(58598S3\ <=>?]^>_>D>A8 2/8 & '91*`221JQ` a`QbaKLM# L228 ( 988 ;,!9%(c)1Kdefghijklhmno 983+ (38 ,-8$" !I99#"08LLdepqrhijklhmnos" 88 ,-8 (7+8 1a`8(8t 7,-8 " 8854 988(, 8uvH)218(;99' "R Z ,-8 (,83 ")"R )8w;x9+ ',V88 "[ x "Z '6+8; "y'.5 z{|{}{?<=>?~>€?C‚? ƒ 7 *' *07 " 8 988 "9#18 ,48*#*„"R 8 64:/4,-8*# 8 . e…†‡o )*/"00 63S 08. 7 Z5v2#")!3"ˆ(*#:y) 8 H!8 % ‰'# +88 " 8#9 35 (": '. 98* 2Š8, ',V Z8 9 8 3$%54( 2# ƒ 7 * , ) 78 2/7-34'Y(Š8,‹ ‹8T69 ! (7+8 "# 98 9 8 3$%) 8 8 5 ) 28Š8,Œ8'V ! * T6 (* 8'# 99#"088 9 8 5? H)Z)*8 ‹8 2/79 # ƒ 7 * ,3 eŽkh‘’po“
- Xem thêm -