Tài liệu Lựa chọn nhà thầu

  • Số trang: 95 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 255 |
  • Lượt tải: 9
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

lựa chọn nhà thầu
CHUYÊN ĐỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Biên soạn & giảng: GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Trường Email: dangxuantruong@hcmutrans.edu.vn dangxuantruong@hcmut.edu.vn GV.NCS.ThS. Blog: http://ncsdxtruong.blogspot.com Đặng Xuân Tr ường VĂN BẢN PHÁP LÝ 1. Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11, hiệu lực 01/04/2006 (77 điều, 6 chương) 2. Luật XD số 16/03/QH11 ngày 26/11/2003 có hiệu lực từ ngày 1/7/2004. 3. Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009 sửa đổi bổ sung một số điều các luật liên quan đến đầu tư xây dựng 4. Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo luật Xây dựng. GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Tr ường Friday, November 25, 2011 2 VĂN BẢN PHÁP LÝ (2) MẪU HỒ SƠ: 1. HSMT xây lắp: QĐ 731-2008 2. HSMT DVTV: QĐ 1048 – 2008 3. HSMT HH: QĐ 1118 – 2008 4. HS mời sơ tuyển XL: QĐ 937-2008 5. HSMT quy mô nhỏ: QĐ 1744-2008 GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Tr ường Friday, November 25, 2011 3 KHÁI NIỆM VỀ ĐẤU THẦU LĨNH VỰC ÁP DỤNG A. Dịch vụ tư vấn B. Hàng hoá C. Xây lắp GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Tr ường Friday, November 25, 2011 4 A. DỊCH VỤ TƯ VẤN I. Chuẩn bị Dự án, lập, đánh giá: 1. Báo cáo quy hoạch 2. Tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc 3. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi (Báo cáo đầu tư và dự án đầu tư) GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Tr ường Friday, November 25, 2011 5 A. DỊCH VỤ TƯ VẤN (2) II.Thực hiện DA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Quản lý dự án Khảo sát thiết kế Thiết kế Lập dự toán và tổng dự toán Lập hồ sơ mời thầu Đánh giá hồ sơ dự thầu Giám sát thi công xây lắp Giám sát thi công lắm đặt thiết bị GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Tr ường Friday, November 25, 2011 6 A. DỊCH VỤ TƯ VẤN (3) III. Điều hành QLDA: 1. Thu xếp tài chính 2. Đào tạo 3. Chuyển giao công nghệ 4. Các dịch vụ TV khác GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Tr ường Friday, November 25, 2011 7 B. HÀNG HÓA BAO GỒM:  Máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hàng tiêu dùng …  Các dịch vụ không phải là dịch vụ tư vấn GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Tr ường Friday, November 25, 2011 8 C. XÂY LẮP Những công việc thuộc: 1. Quá trình xây dựng 2. Lắp đặt thiết bị 3. Cải tạo 4. Sửa chữa lớn GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Tr ường Friday, November 25, 2011 9 GÓI THẦU Gói thầu là: 1. Một phần dự án 2. Toàn bộ dự án GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Tr ường Friday, November 25, 2011 10 CHỦ ĐẦU TƯ – NGƯỜI QĐĐT I. Chủ đầu tư: 1. Người sở hữu vốn 2. Người vay vốn 3. Người được giao vốn 4. Đại diện thẩm quyền của các bên góp vốn GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Tr ường Friday, November 25, 2011 11 CHỦ ĐẦU TƯ – NGƯỜI QĐĐT (2) II. Người quyết định đầu tư: 1. Người được quyền quyết định dự án 2. Hội đồng quản trị 3. Đại diện thẩm quyền của các bên góp vốn GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Tr ường Friday, November 25, 2011 12 BÊN MỜI THẦU I. Tổ chuyên gia: Chịu trách nhiệm đánh giá hồ sơ dự thầu II. Bên mời thầu: Chịu trách nhiệm tổ chức đấu thầu, gồm: 1. Chủ đầu tư 2. Tổ chức chuyên môn có đủ năng lực GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Tr ường Friday, November 25, 2011 13 CÁC QUY ĐỊNH I. Năng lực cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu: 1. Có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của gói thầu; 2. Phải có chứng chỉ tham gia khoá học về đấu thầu (trừ nhà thầu) kể từ 01/07/2007. Điều kiện để được cấp chứng chỉ về đấu thầu: Tham gia khóa học về đấu thầu và đạt yêu cầu; khóa học phải từ 3 ngày trở lên (nếu không liên tục thì nhỏ hơn 30 ngày) GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Tr ường Friday, November 25, 2011 14 CÁC QUY ĐỊNH (2) II. Năng lực cá nhân của bên mời thầu: 1. Có kiến thức về quản lý dự án; 2. Có ngoại ngữ theo yêu cầu nguồn vốn (ODA...) III. Năng lực thành viên tổ chuyên gia: 1. Am hiểu nội dung cụ thể của gói thầu; 2. Có từ 3 năm công tác trở lên. (Các lĩnh vực: Tài chính, kỹ thuật, thương mại, hành chính, pháp lí …) GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Tr ường Friday, November 25, 2011 15 GIÁ CỦA GÓI THẦU ĐIỀU 10 – NĐ 85:  Gói thầu có chia lô: Ước tính từng lô  Các loai giá:  Giá ghi trong đơn dự thầu: Thuộc HSDT  Thư giảm giá: Trước khi đóng thầu  Giá của gói thầu căn cứ vào:  Tổng mức đầu tư hoặc tổng vốn đầu tư  Dự toán được duyệt (nếu có) GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Tr ường Friday, November 25, 2011 16 HỢP ĐỒNG 1. Toàn bộ gói thầu; 2. Một phần gói thầu; 3. Trường hợp chia lô thì mỗi lô là một hợp đồng. GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Tr ường Friday, November 25, 2011 17 TRÌNH TỰ THỰC HiỆN GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Tr ường Friday, November 25, 2011 18 I. CHUẨN BỊ ĐẤU THẦU 1. Lập kế hoạch; 2. Lập hồ sơ mời thầu; 3. Sơ tuyển; 4. Mời thầu GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Tr ường Friday, November 25, 2011 19 Kế hoạch đấu thầu  Tên gói thầu (nội dung cơ bản của gói thầu);  Giá gói thầu (bao gồm cả dự phòng);  Nguồn vốn (phương thức thu xếp, cơ cấu);  Hình thức chọn nhà thầu;  Phương thức đấu thầu;  Thời gian lựa chọn nhà thầu;  Hình thức hợp đồng;  Thời gian thực hiện hợp đồng. GV.NCS.ThS. Đặng Xuân Tr ường Friday, November 25, 2011 20
- Xem thêm -