Tài liệu Lớp 1 chính tả

  • Số trang: |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 19 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Tham gia: 31/07/2015

Mô tả:

Bài 1: ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Chỗ sửa lỗi 1 Chính LJả: (Tập chďp) ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Tǟường ΄m ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Tǟường hnj là ǻgôŁ ǻhà LJhứ hai của ΄m. LJrường có cô giáo hΗền ǻhư Εɑ, có ǻhΗều ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ bạn χǩ LJhân LJhΗết ǻhư anh ΄m. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 2 ĐΘền Ȫần ai hʍc ay: gà Ǻ........, Ǻ...... ảnh ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ĐΘền c hʍc k: ....á Ȫàng........, LJhưϐ ....ẻ, lá ...ọ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Bài 2: ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Lỗi 1 Chính LJả: (Tập chďp) ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Tặng cháu ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Vở ǻày LJa LJặng cháu ȐĹu LJa ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Tỏ chút lòng ȐĹu cháu gĊ là ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Mong cháu ǟa công Ǻà hnj LJập ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Mai Ȥau cháu giúp ǻưϐ ǻon ǻhà ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 2 ĐΘền ǻ hʍc l: ...ụ hʂ, con cò bay ...a bay ...a . ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ĐΘền dấu ^ hay dấu ? vào chữ in nghiêng: cho xôŁ, … tô. chim, qίyển vơ. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Bài 3: ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 1 Chính LJả: (Tập chďp ) Chỗ sửa lỗi ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Bàn LJay Εɑ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Hằng ǻgày, đôŁ bàn LJay của Εɑ ↨hải ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ làm ɘμết bao ǻhiêu là ȫμệc. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Đʒ làm Ȭǚ, Εɑ lại đi chợ, ǻấu cơm. MǬ còn LJắm cho ΄m χȾ, giặt ǺŎ chậu LJã lĝ đầy. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ / 2 ĐΘền an hʍc at: kȾo đ......, LJ....... ǻưϐ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ĐΘền g hʍc gh: ǻhà .....a, cái ........ế Bài 4: ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Lỗi 1 Chính LJả: (Tập chďp ) ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Cái Bống ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Cái Bống là cái bống bang ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Khďo Ȥảy, khďo Ȥàng cho Εɑ ǻấu ɖơm ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ MǬ Bống đi chợ đường LJrơn ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Bống ǟa gánh đỡ chạy cơn Ǻưa ǟòng. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 2 ĐΘền anh hʍc ach: hŅ b.........., LJúi x........ LJay ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ĐΘền ǻg hay ǻgh: .........à ȩΡ, chú.............é ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Bài 5: ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Chỗ sửa lỗi 1 Chính LJả: (Tập chďp) ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ à bà ǻgƦi ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ à bà ǻgƦi ǟộng ǟãi, LJhʃng Ǻát. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Giàn hʂ giấy lƣ xƣ ↨hủ đầy hiên. Vʞờn ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ có đủ LJhứ hʂ LJrái. Hương LJhơm LJhʂng LJhʅng khắp ȫʪờn.... ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 2 ĐΘền ăm hʍc ăp: N...... ǻay, Thắm đã là hnj Ȩɰnh ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ lŏ MŎ. Thắm ch........hnj ɘμết LJự LJ.........cho Ǻình, ɘμết ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Ȥ......xĺ↨ Ȥách Ȫở ǻgăn ǻắp./ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ĐΘền c hʍc k: hát đồng.....a, chΠ ....éo co Bài 6: ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ . Lỗi 1 Chính LJả: (Tập chďp) ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Câu đố ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Con gì χȾ LJí ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Chăm chỉ Ȥʘō ǻgày Bay khắp ȫʪờn cây ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Tşm hʂ gây Ǻật? ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 2 ĐΘền LJr hʍc ch: LJhi .......ạy, ......anh bóng ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ĐΘền ȫ, d hay gi: .....ỏ LJrứng, .....ỏ cá, cặp .....a Bài 7: ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Lỗi 1 Chính LJả: (Tập chďp ) ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ MǬ Ȫà cô ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ BʘĎ Ȥáng χȾ chào Εɑ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Chạy LJƞ ôm cổ cô BʘĎ chiều χȾ chào cô ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Rč Ȥà Ȫào lòng Εɑ. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ? 2 ĐΘền ʘċ hʍc ʘΠ:Khánh ǻăm LJ........đã LJΒeo anh ǟa ȫʪờn ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ / LJưƞ cây. ờ anh ΄m Khánh chăm LJ........., cây cČ LJrong ȫʪờn ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǟất LJ........ LJō. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ĐΘền g hay gh: ......ánh LJhʼn, .......... ʒ ɖȗʱp ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Bài 8: ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Lỗi 1 Chính LJả: (Tập chďp) ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Quyển Ȫở của ΄m ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ qίyển Ȫở Ǻƞ LJinh ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ EǺ ȫμết cho Ȥạch Αẹp ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Chữ Αẹp là LJính ǻĺt ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Ǣʧa ǻhững ǻgười LJrò ǻgʂn ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 2 ĐΘền Θêt hʍc ʘyǘt: bản đồ V.......Nam, trăng kh............. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ . ĐΘền ǻg hay ǻgh: Bé .........ủ, ng ................ỉ trưa ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Bài 9: ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Lỗi 1 Chính LJả: (Tập chďp) ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Ngċ ǻhà ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ EǺ ȐĹu ǻgċ ǻhà ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Gỗ, LJrψ ǺȈ Ǻạc ʞ ȐĹu đất ǻưϐ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Bốn Ǻùa chim ca. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 2 ĐΘền Θêu hʍc yǘu: ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ HΘêu chăm ǻgʂn, hnj giĈ, có ǻăng kh..........Ȭǫ. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Bố Εɑ ǟất ........ qίý HΘêu ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 3 ĐΘền c hʍc k: ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ng LJrồng ....ây cảnh ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Bà kɅ chuyện ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Chị xâu ...im ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Ghi nhớ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ʒ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ k Ƙ ώ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Bài 10: ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Lỗi 1 Chính LJả: (Tập chďp ) ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Quà của bố ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Bố gửi ǻghìn cái ǻhớ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Gửi cả ǻghìn cái LJhương ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Bố gửi ǻghìn lƟ chúc ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Gửi cả ǻghìn cái hôn. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 2 ĐΘền Ȥ hʍc x: ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ .......ώ lu dòng ......ông ĐΘền ʒm hʍc Θêm ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Tǟái LJ..... kim LJ........ Bài 11: ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Lỗi 1 Chính LJả: (Tập chďp ) ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Hʂ Ȥ΄n ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Tǟong đầm gì Αẹp bằng Ȥ΄n ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Lá xanh, bông LJrắng lại cΒen ǻhị vàng. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Nhị Ȫàng, bông LJrắng, lá xanh ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Gần ɘǽn Ǻà chẳng hċ LJanh Ǻùi ɘǽn. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 2. ĐΘền Ȫần: ΄n hay φϊn ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ đ…….. bàn cưa x….... xφϊt . 3. ĐΘền chữ: g hay gh? ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ĐΘền vần: en hay oen ? LJủ ……ỗvần: en hay oen ? con ……..ɑ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ĐΘền lim ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Ghi ǻhớ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ʒ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ kh ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Ƙ ώ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Bài 12: ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Lỗi 1 Chính LJả: (Tập chďp ) ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ MƟ Ȫào ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Cốc, cǬ, cǬ ! ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ - Ai gĊ đó ? - Tċ là Thỏ. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ - Nếu là Thỏ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Cho xϊm tai. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Cốc, cǬ, cǬ ! ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ - Ai gĊ đó ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ - Tċ là Nai. - Thật là Nai ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Cho xϊm gạc. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 2. ĐΘền Ȫần: ong hay ȧong ? ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Nam hnj giĈ. Bố LJhưởng cho ΄m ǺŎ chuyĺn đi LJham ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ qίan ȫŻnh Hạ hay oen ? ĐΘền vần: en Long. ĐŢng LJrĹn b…… LJàu, ǻgắm Ǻặt ɘμển ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǟộng,ĐΘền vần: en hay oen ? LJrở LJhành LJhủy LJhủ. Nam Ǻ……… lớn Δʳn Ȥƃ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 3. vần: en : ǻg hay ĐΘền ĐΘền chữhay oen ? ǻgh ? ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ………ċ hay ………..e ǻhạc ĐΘền vần: enǻhà oen ? …………ǚ ǻông ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ĐΘền vần: en hay oen ? ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ĐΘền vần: en hay Ghi ? oen ǻhớ ʒ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǻgh Ƙ ώ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Bài 13: ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Lỗi 1 Chính LJả: (Tập chďp ) ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ChuyϚn ở lŏ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Vʘō LJóc con, Εɑ bảo ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ - MǬ chẳng ǻhớ ǻĎ đâu ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ NĀ Εɑ ǻghψ ở lŏ Con đã ǻgʂn LJhĺ ǻào? ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 2. ĐΘền Ȫần: ʘŌ hay ʘȈ ? ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ b……… LJʼn ch……. đồng . . ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 3. ĐΘền chữ: c hay k ? ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ LJúi …..ẹo qίả …….am ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Bài 14: ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Lỗi 1 Chính LJả: (Tập chďp ) ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ MĘo con đi hnj ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ MĘo con ɘʤồn ɘẅc ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Mai ↨hải Αến LJrường ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ BƁn kΘếm cớ luôn: ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ - Cái đuċ LJċ ốm. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Cʠu Ǻƞ χψ LJʃng: - Tċ Ȥƃ chữa lành ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ʞng Ǻuốn cho ǻhanh ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ - Cắt đuċ khĈ hĺt ! ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 2. a. ĐΘền chữ : ǟ, d, hay gi ? ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Thầy …….áo dạy hnj ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Bé ǻhảy ……….ây ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Đàn cá ….ô bΠ lĐ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ b. ĐΘền Ȫần : Θên hay Łn ? Đàn k………. đang đi ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Ông đnj bảng LJ……. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Bài 15: ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Lỗi 1 Chính LJả: (Tập chďp ) ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Ngưỡng cửa ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ NΠ ǻày đã đưa LJċ BʘĎ đầu LJiên Αến lŏ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Nay con đường xa LJắp, ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Vẫn đang chờ LJċ đi. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 2. ĐΘền Ȫần: ăt hay ăc? ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Họ b…….. LJay chào ǻhau. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ BƧ LJrϊo áo Δên Ǻ…... . ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ 3. ĐΘền chữ : g hay gh ? Đã hĺt giờ đnj, Ngân …..ấp LJruyϚn, …..i lại LJǘn LJruyϚn . ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Em đứng Δên, kǭ lại bàn …...ế ǻgay ǻgắn, LJrả Ȥách cho LJhư ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ȫμện ǟč ȫʤi ȬǪ ǟa ȬǞ. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
- Xem thêm -