Tài liệu Lối sống của sinh viên việt nam hiện nay, thực trạng và kiến nghị

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 71 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TiÓu luËn Lèi sèng cña sinh viªn viÖt nam hiÖn nay, thùc tr¹ng vµ kiÕn nghÞ Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y x· héi ®ang thay ®æi tõng ngµy víi mét tèc ®é chãng mÆt. Nã bÞ ¶nh h-ëng bëi nh÷ng luång t- t-ëng tõ kh¾p n¬i x©m nhËp vµo. V× thÕ mµ x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn nh-ng bªn c¹nh ®ã nã còng lµm thay ®æi vÒ tt-ëng vÒ lèi sèng cña nhiÒu ng-êi. §Æc biÖt ë ®©y t«i muèn bµn vÒ mét vÊn ®Ò rÊt ®-îc quan t©m lµ lèi sèng cña sinh viªn ngµy nay. Nãi ®Õn sinh viªn tøc lµ nãi ®Õn thÕ hÖ ®ang n¾m trong tay tri thøc cïng víi nh÷ng hiÓu biÕt vÒ tiÕn bé x· héi nãi chung vµ sù ph¸t triÓn ®Êt n-íc nãi riªng. VÒ mÆt sè l-îng, sinh viªn lµ mét lùc l-îng kh«ng nhá. Hä lµ líp ng-êi ®ang ®-îc ®µo t¹o toµn diÖn vµ ®Çy ®ñ 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhÊt, bao gåm c¸c chuyªn ngµnh häc trªn kh¾p c¸c lÜnh vùc tù nhiªn, x· héi, khoa häc… Bµn vÒ bÊt k× ®Ò tµi nµo ta còng ph¶i bµn vÒ c¶ hai mÆt lµ tÝch cùc vµ tiªu cùc cña nã. VËy ta cã thÓ chia lèi sèng cña sinh viªn theo hai h-íng: tÝch cùc vµ tiªu cùc. Tr-íc tiªn ta h¨y bµn vÒ nh÷ng nÐt tiªu cùc trong ®¬× sèng cña sinh viªn: T- t-ëng lµ vÊn ®Ò ®Çu tiªn vµ còng lµ vÊn ®Ò lín nhÊt cÇn bµn ®Õn. T- t-ëng cña mét bé phËn sinh viªn cßn lÖch l¹c. D-íi sù t¸c ®éng å ¹t cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, d-êng nhgiíi trÎ ngµy nay lu«n nh×n sù vËt d-íi con m¾t cña ng-êi tb¶n. Hä cßn nghi ngê vµo chÕ ®é x· héi chñ nghÜa. §ã lµ c¸i nh×n thiÓn cËn, lÖch l¹c. NhiÒu sinh viªn ®· ®¸nh mÊt niÒm tin vµo chñ nghÜa x· héi. Thö hái nh÷ng ng-êi n¾m trong tay vËn mÖnh cña ®Êt n-íc ma cã nh÷ng t- t-ëng nh- vËy th× t-¬ng lai ®Êt n-íc sÏ ®i vÒ ®©u? NÐt tiªu cùc trong lèi sèng cña sinh viªn cßn thÓ hiÖn trong viÖc nh×n nhËn mét c¸ch sai lÇm vÒ gi¸ trÞ cuéc sèng. §ã lµ hiÖn t-îng sïng b¸i gi¸ trÞ vËt chÊt. NhiÒu thanh niªn lÊy 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®ång tiÒn lµm th-íc ®o gi¸ trÞ trong cuéc sèng. §ã lµ thang gi¸ trÞ cña x· héi t- b¶n chñ nghÜa. Trong x· héi Êy, kÎ cã tiÒn lµ kÎ m¹nh. ChÝnh v× thÕ, kh«ng Ýt sinh viªn con nhµ giµu ®· sö dông ®ång tiÒn g©y ra nhiÒu chuyÖn sai tr¸i: mua ®iÓm, chÌn Ðp b¹n bÌ…Lèi sèng h-ëng thô dÉn ®Õn nhiÒu vÊn ®Õ tiªu cùc kh¸c trong sinh viªn. TÖ n¹n x· héi, th¸i ®é kh«ng ®óng ®¾n ®èi víi lao ®éng x¶y ra nhiÒu trong sinh viªn. Chñ nghÜa c¸ nh©n cã xu h-íng t¨ng trong giíi trÎ ngµy nay. NhiÒu ng-êi chØ quan t©m tíi nh÷ng lîi Ých c¸ nh©n truíc m¾t mµ quªn mÊt lîi Ých tËp thÓ, thËm chÝ chµ ®¹p lªn lîi Ých cña ng-íi kh¸c. V× ®ång tiÒn, v× lîi Ých c¸ nh©n, mét sè thanh niªn cßn bÊt chÊp tÊt c¶: luËt ph¸p, gia ®×nh, b¹n bÌ…Mét sè kh¸c sèng kh«ng ®éng ch¹m ®Õn ai, nh-ng còng kh«ng quan t©m ®Õn ai. ChØ cÇn biÕt ®Õn m×nh, cßn ng-êi kh¸c th× mÆc kÖ kiÓu “ ®Ìn nhµ ai nÊy r¹ng” . §iÒu ®ã còng khã mµ chÊp nhËn ®-îc trong mét ®Êt n-íc theo chÕ ®é x· héi chñ nghÜa. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lèi sèng thùc dông trong sinh viªn b¾t nguån tõ cuéc sèng g¾n víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Sïng b¸i ®ång tiÒn, lµm tÊt c¶ ®Ó ®¹t ®-îc môc ®Ých cña m×nh bÊt chÊp thñ ®o¹n; coi nh÷ng vÊn ®Ò tiªu cùc n¶y sinh trong cuéc sèng lµ tÊt yÕu kh«ng nh÷ng kh«ng thÓ thiÕu mµ cßn rÊt quan träng vµ h÷u Ých trong viÖc ®¹t môc ®Ých c¸ nh©n. C¸i nh×n thùc tÕ kh«ng ¶o t-ëng viÓn v«ng, kh«ng m¬ méng hãa sù viÖc lµ ®iÒu tèt, song tíi møc thùc dông th× l¹i lµ chuyÖn kh¸c. Th¸i ®é bi quan, ch¸n ®êi xuÊt hiÖn ë mét sè sinh viªn còng cÇn ph¶i phª ph¸n. Trong khi phÇn lín thanh niªn ®Òu cè g¾ng sèng vµ häc tËp v× t-¬ng lai, Ýt nhÊt v× lîi Ých cña b¶n th©n, th× l¹i cã nh÷ng ng-êi chØ v× nh÷ng chuyÖn nhá nhÆt kh«ng ®©u mµ kh«ng tha thiÕt g× cuéc sèng. §«i khi chØ v× bÞ thÊt t×nh hay kh«ng ®¹t ®-îc mét ®iÒu mong muèn mµ hä co m×nh l¹i thê ¬ víi cuéc sèng xung quanh thËm chÝ nhiÒu ng-êi ngèc nghÕch cßn t×m ®Õn c¸i chÕt. Nh÷ng chuyÖn nh- thÕ nghe thËt nùc c-êi nh-ng kh«ng thÓ kh«ng nh¾c tíi. Theo c¸c con sè thèng kª th× c¸c vô tù tö trong sinh viªn x¶y ra ngµy cµng 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhiÒu, nguyªn nh©n cña c¸c vô tù tö ®ã th-êng lµ do chuyÖn t×nh c¶m ®æ vì. Qua ®©y t«i chØ muèn nãi mét c©u víi nh÷ng ai ®ang trong t×nh tr¹ng nh- vËy: “ H·y sèng l¹i ®i, sèng nhthÕ kh«ng ®-îc ®©u” . Nh- t«i ®· nãi ë trªn viÖc j còng ph¶i xÐt trªn hai mÆt, kh«ng thÓ chØ khen mµ kh«ng chª vµ ng-îc l¹i. Ta h·y tiÕp tôc xÐt vÒ nh-ng mÆt tÝch cùc: §iÓm næi bËt ®Çu tiªn khi ta nghÜ vÒ sinh viªn, ®ã lµ nh÷ng con ng-êi n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o. ChÝnh sinh viªn lµ nh÷ng ng-êi tiªn phong trong mäi c«ng cuéc c¶i c¸ch, ®æi míi vÒ kinh tÕ, gi¸o dôc…Trong ®Çu hä lu«n ®Çy ¾p c¸c ý t-ëng ®éc ®¸o vµ thó vÞ; vµ hä tËn dông mäi c¬ héi ®Ó biÕn c¸c ý t-ëng Êy thµnh hiÖn thùc. Kh«ng chØ chê ®îi c¬ héi ®Õn, hä cßn tù m×nh t¹o ra c¬ héi.§· cã nhiÒu sinh viªn nhËn ®-îc b»ng ph¸t minh , s¸ng chÕ; vµ kh«ng Ýt trong sè nh÷ng ph¸t minh Êy ®-îc ¸p dông, ®-îc biÕn thµnh nh÷ng s¶n phÈm h÷u Ých trong thùc tiÔn. Víi thÕ m¹nh lµ ®-îc ®µo t¹o võa toµn diÖn võa chuyªn s©u, sinh viªn cã mÆt trong mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng kinh tÕ, 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 x· héi cña ®Êt n-íc. Trong häc tËp, sinh viªn kh«ng ngõng tù ®æi míi ph-¬ng phÊp häc sao cho l-îng kiÕn thøc hä thu ®-îc lµ tèi ®a. Kh«ng chê ®îi, thô ®éng dùa vµo thÇy c«, hä tù m×nh ®äc s¸ch, nghiªn cøu, lÊy th«ng tin, tµi liÖu tõ mäi nguån. PhÇn lín sinh viªn ®Òu cã kh¶ n¨ng thÝch nghi cao víi mäi m«i tr-êng sinh sèng vµ häc tËp. Hä kh«ng chØ häc tËp trong mét ph¹m vi hÑp ë tr-êng, líp; giíi trÎ ngµy nay lu«n ph¸t huy tinh thÇn häc tËp ë mäi n¬i, mäi lóc. Kh«ng chØ lÜnh héi tri thøc cña nh©n lo¹i, sinh viªn ViÖt Nam cßn tiÕp thu nh÷ng c¸i hay, c¸i ®Ñp trong mäi lÜnh vùc kh¸c nh- v¨n hãa, nghÖ thuËt… Sù n¨ng ®éng cña sinh viªn cßn ®-îc thÓ hiÖn ë viÖc tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng x· héi nh- y tÕ, tõ thiÖn…Ngoµi giê häc, nh÷ng sinh viªn-tuyªn truyÒn viªn hiÕn m¸u nh©n ®¹o l¹i ng-îc xu«i ®i l¹i mang kiÕn thøc vÒ hiÕn m¸u ®Õn mäi ng-êi, mäi nhµ… B»ng sù n¨ng ®éng, sinh viªn lu«n tù cËp nhËt th«ng tin, kiÕn thøc, lµm míi m×nh phï hîp víi sù thay ®ái vµ ph¸t triÓn cña x· héi. Râ rµng, n¨ng ®éng vµ 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 s¸ng t¹o lµ nh÷ng -u ®iÓm næi bËt cña sinh viªn ViÖt Nam thêi ®¹i míi. Sinh viªn d¸m nghÜ , d¸m lµm, d¸m chÞu thö th¸ch. C¸c ý t-ëng ®éc ®¸o kh«ng chØ n»m trong suy nghÜ mµ lu«n ®-îc thö nghiÖm trong thùc tÕ. Cã thÓ thµnh c«ng hoÆc thÊt b¹i, song hä kh«ng hÒ chïn b-íc. Víi hä, mçi lÇn thÊt b¹i l¹i lµm hä tù tin h¬n víi nhiÒu kinh nghiÖm h¬n. T¸o b¹o nh-ng kh«ng liÒu lÜnh. Tr-íc khi thùc hiÖn mét viÖc g×, hä lu«n tÝnh to¸n, xem xÐt vÊn ®Ò mét c¸ch thËn träng. Nãi r»ng t¸o b¹o, nghÜa lµ tr-íc ®ã ch-a cã ai d¸m lµm, d¸m thö nghiÖm, hä lµ ng-êi ®Çu tiªn thùc hiÖn, chø kh«ng ph¶i hä ®©m ®Çu thùc hiÖn mét viÖc mµ hä kh«ng biÕt tØ lÖ thµnh c«ng cña m×nh. Khi c¶m thÊy m×nh ®· cã ®ñ mäi ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt, hä míi b¾t tay vµo thùc hiÖn. Mét ®iÒu quan träng ®¸ng nãi ë ®©y, ®ã lµ nÕu gÆp rñi ro thÊt b¹i th× hä s½n sµng chÊp nhËn nh- mét chuyÖn ®-¬ng nhiªn tÊt yÕu sÏ x¶y ra, tøc lµ cã thÊt b¹i th× thÊt b¹i Êy còng n»m trong kÕ ho¹ch. Hä d¸m nh×n th¼ng vµo thÊt b¹i vµ v-ît 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 qua nã. Tãm l¹i, t¸o b¹o vµ tù tin còng lµ ®iÓm rÊt ®¸ng quý trong lèi sèng cña sinh viªn ViÖt Nam. Thø ba, phong c¸ch ®éc lËp trong cuéc sèng còng nhtrong häc tËp còng gãp phÇn x©y dùng mét h×nh t-îng ®Ñp vÒ sinh viªn ViÖt Nam. Kh«ng gièng nh- sinh viªn c¸c thÕ hÖ tr-íc chØ biÕt sèng phô thuéc vµo gia ®×nh, sinh viªn ngµy nay ®· biÕt th©n tù lËp th©n. Kh«ng chØ riªng viÖc häc tËp, mµ mäi vÊn ®Ò kh¸c trong cuéc sèng ®Òu ®-îc sinh viªn gi¶i quyÕt trong sù chñ ®éng. NÕu nh- trong qu¸ khø, sinh viªn cßn chê ®îi tiÒn chu cÊp cña gia ®×nh mçi ®Çu th¸ng th× ngµy nay mäi chuyÖn d-êng nh- ®· kh¸c ®i rÊt nhiÒu. Ngoµi giê häc, hä t×m viÖc lµm kiÕm thªm tiÒn mua s¸ch vë hay phôc vô cho nh÷ng chi tiªu th-êng ngµy kh¸c. NhiÒu ng-êi kh«ng chØ lo ®-îc cho b¶n th©n mµ cßn cã thÓ gióp ®ì nh÷ng ng-êi b¹n kh¸c thiÖt thßi h¬n m×nh, hay gióp ®ì gia ®×nh ngay c¶ khi hä vÉn cßn ngåi trong g¶ng ®-êng ®¹i häc. Nh÷ng con ng-êi Êy thËt ®¸ng kh©m phôc, xøng ®¸ng trë thµnh nh÷ng g-¬ng mÆt tiªu biÓu ®¹i diÖn cho sinh viªn ViÖt Nam thêi ®¹i míi. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngoµi ra, sinh viªn ViÖt Nam cßn ®-îc thõa h-ëng mét truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc, ®ã lµ truyÒn thèng hiÕu häc. Sinh viªn ViÖt Nam mäi thêi ®¹i lu«n ham häc, ham hiÓu biÕt. Hä khao kh¸t t×m tßi, kh¸m ph¸ ch©n trêi tri thøc. Hä say mª víi nh÷ng ®iÒu míi l¹. Thña x-a häc trß nghÌo kh«ng cã tiÒn mêi thÇy d¹y, ®øng ngoµi líp häc nghe trém lêi thÇy gi¶ng bªn trong. Kh«ng cã tiÒn mua s¸ch vë, dÇu ®Ìn, hä lÊy que lµm bót, lÊy lÊ lµm vë, lÊy ®om ®ãm lµm ®Ìn. TÊt c¶ ®Òu v× lßng ham häc, ham kiÕn thøc. Ngµy nay tuy ®iÒu kiÖn häc ®· tèt h¬n cha «ng nh-ng sinh viªn ViÖt Nam vÉn ph¶i v-ît qua nhiÒu khã kh¨n kh¸c ®Ó ®Õn víi ch©n trêi tri thøc. Cã nh÷ng ng-êi dï bÞ tËt nguyÒn vÉn ®i häc nh- bao b¹n bÌ cïng trang løa kh¸c, hä kh«ng nh÷ng tÇn mµ kh«ng phÕ mµ cßn trë thµnh nh÷ng sinh viªn giái, lµm ®-îc nhiÒu ®iÒu cho gia ®×nh, ®Êt n-íc. Cã nh÷ng ng-êi dï gia ®×nh gÆp nhiÒu khã kh¨n, bÊt h¹nh, khiÕn hä ph¶i b«n ba kiÕm sèng kh«ng ®-îc häc hµnh ®Õn n¬i ®Õn chèn vÉn mang trong m×nh kh¸t väng ®-îc chiÕm lÜnh tri thøc 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nh©n lo¹i; vµ khi cã c¬ héi hä l¹i ®i häc trë l¹i, víi niÒm h¹nh phóc lín lao. Ham häc, ham hiÓu biÕt chÝnh lµ ®éng lùc cho viÖc lÜnh héi tri thøc cña sinh viªn. Kh«ng tháa m·n víi nh÷ng g× ®-îc d¹y trong truêng, hä tù m×nh häc thªm bªn ngoµi, qua s¸ch b¸o, qua b¹n bÌ kh¾p n¬i. Thªm vµo ®ã, siªng n¨ng cÇn cï, chÞu th-¬ng chÞu khã cña sinh viªn ViÖt Nam còng lµ mét ®øc tÝnh cÇn ®-îc nãi ®Õn. NhiÒu sinh viªn sinh ra ë nh÷ng miÒn ®Êt cßn nghÌo khã cña ®Êt n-íc nh-ng hä biÕt kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n Êy ®Ó häc tèt. Kh«ng ph¶i kh«ng cã nh÷ng sinh viªn víi nh÷ng b÷a c¬m chØ hai ngh×n ®ång mµ ngµy ngµy vÉn ®Õn gi¶ng ®-êng ®Òu ®Æn, vÉn cã mÆt t¹i th- viÖn tr-êng mçi buæi chiÒu, tèi tèi vÉn ®¹p xe ®i d¹y thªm hay lµm thªm. BiÕt m×nh kh«ng ®-îc nhb¹n bÌ, cã nh÷ng trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i riªng phôc vô häc tËp, nh÷ng sinh viªn nghÌo tËn dông mäi nguån trî gióp tõ nhµ tr-êng, m-în tµi liÖu cña b¹n bÌ, tËn dông sù gióp ®ì cña c¸c tæ chøc khuyÕn häc. Sèng vµ häc tËp trong bao khã kh¨n, 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhiÒu sinh viªn vÉn gi÷ v÷ng vµ liªn tôc lµ sinh viªn xuÊt s¾c trong nhiÒu n¨m häc ®¹i häc, cao ®¼ng. Hä thùc sù xøng ®¸ng nhËn ®-îc sù kh©m phôc, ng-ìng mé tõ tÊt c¶ mäi ng-êi. Råi, ph¶i kÓ ®Õn nh÷ng sinh viªn ViÖt Nam ®i du häc ë n-íc ngoµi. B¹n bÌ quèc tÕ lu«n nãi vÒ ®øc tÝnh siªng n¨ng cÇn cï cña sinh viªn ViÖt Nam víi sù khen ngîi vµ kh©m phôc ch©n thµnh. §øc tÝnh Êy còng b¾t nguån tõ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc, ngµy cµng ®-îc gi÷ v÷ng vµ ph¸t huy bëi thannh niªn ViÖt Nam. Mét biÓu hiÖn tÝch cùc n÷a trong lèi sèng cña sinh viªn ViÖt Nam lµ phong c¸ch tù kh¼ng ®Þnh m×nh. Kh«ng chØ sinh viªn mµ giíi trÓ ngµy nay nãi chung ®Òu thÝch tù kh¼ng ®Þnh m×nh. §ã lµ mét thÕ m¹nh kh«ng ph¶i mäi tÇng líp ®Òu cã ®-îc. Ph¶i thùc sù cã tri thøc vµ ®ñ tù tin th× míi d¸m tù kh¼ng ®Þnh m×nh. S¸nh ngang vai cïng c¸c tÇng giíi kh¸c, sinh viªn ViÖt Nam lu«n t¹o ra ®-îc thÕ ®øng cho m×nh. Dï trong bÊt cø lÜnh vùc nµo sinh viªn còng tù tin vµo tiÕng nãi cña m×nh. Hä ®· chøng minh cho chóng ta thÊy ®-îc søc m¹nh cña hä, vai 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trß to lín cña hä trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n-íc vµ ph¸t triÓn x· héi. Chóng ta kh«ng thÓ coi th-êng hay h¹ thÊp vai trß quan träng cña sinh viªn. Lèi sèng hiÖn ®¹i, míi mÎ cña sinh viªn ViÖt Nam ngµy nay còng lµ mét ®iÒu tèt. Víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng céng víi sù tiÕn bé nhanh chãng cña khoa häc kü thuËt, c¬ chÕ tho¸ng, më trong lèi sèng gióp cho sinh viªn ViÖt Nam dÔ dµng h¬n trong viÖc tiÕp thu kiÕn thøc còng nh- tinh hoa v¨n hãa nh©n lo¹i. Cuéc sèng h-íng ngo¹i t¹o thuËn lîi cho viÖc theo kÞp víi sù ph¸t triÓn cña n-íc ngoµi nãi riªng vµ tiÕn bé cña toµn x· héi nãi chung. Chóng ta kh«ng cßn lo sî sÏ bÞ tôt hËu hay chËm tiÕn so víi c¸c n-íc kh¸c. §Æc biÖt lµ trong xu thÕ héi nhËp kinh tÕ, toµn cÇu hãa hiÖn nay th× lèi sèng hiÖn ®¹i lµ mét ®iÒu kh«ng thÓ thiÕu trong viÖc x©y dùng c¬ së vËt chÊt cho sù ph¸t triÓn sù ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc. Nh- vËy, ta cã thÓ nãi lèi sèng cña sinh viªn ViÖt Nam hiÖn nay cã rÊt nhiÒu biÓu hiÖn tÝch cùc ®-îc thÓ hiÖn kh¸ râ trong ®a sè sinh viªn. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nhµ tr-êng lµ n¬i cã nhiÖm vô ®µo t¹o nh÷ng thÕ hÖ c«ng d©n míi, ng-êi chñ t-¬ng lai cña ®Êt n-íc. Kh«ng chØ cung cÊp kiÕn thøc vÒ c¸c vÊn ®Ò khoa häc, x· héi, nh÷ng tri thøc míi nhÊt, cËp nhËt nhÊt cña nh©n lo¹i mµ nhµ tr-êng cßn cã nhiÖm vô gi¸o dôc gi¸ trÞ sèng cho thanh niªn, sinh viªn. §éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi ph¶i lµ tiªu chuÈn tr-íc tiªn cña nh÷ng ®Þnh h-íng gi¸ trÞ trong thanh niªn, sinh viªn ViÖt Nam hiÖn nay. §©y lµ nhiÖm vô chÝnh trÞ c¬ b¶n cña nhµ tr-êng, cña hÖ thèng gi¸o dôc n-íc ta. V× vËy, trong c¸c néi dung, ch-¬ng tr×nh gi¸o dôc, trong c¸c ho¹t ®éng ngo¹i khãa… ph¶i lµm cho quan ®iÓm trªn thÊm nhuÇn vµo mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng cña sinh viªn. Nhµ tr-êng cÇn gi¸o dôc cho sinh viªn thÊy r»ng ®Ó cã ®-îc cuéc sèng hßa b×nh, ®éc lËp nhngµy nay biÕt bao thÕ hÖ cha «ng ®· ph¶i ng· xuèng ®æi b»ng x-¬ng m¸u. Tõ ®ã, gióp sinh viªn nhËn thøc ®-îc nhiÖm vô cña m×nh lµ ph¶i gi÷ g×n, b¶o vÖ v÷ng ch¾c nÒn ®éc lËp tù do cña Tæ quèc; quyÕt t©m thùc hiÖn th¾ng lîi sù nghiÖp ®æi míi cña ®Êt n-íc d-íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, v× mét n-íc ViÖt 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nam d©n giµu n-íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ v¨n minh. §©y chÝnh lµ ®Þnh h-íng gi¸ trÞ sèng ch©n chÝnh, lý t-ëng sèng cao ®Ñp cÇn cã trong thanh niªn, sinh viªn. ViÖc gi¸o dôc cho sinh viªn cã mét c¸i nh×n ®óng ®¾n ®èi víi lao ®éng còng lµ mét nhiÖm vô quan träng cña nhµ tr-êng. HiÖn nay, bªn c¹nh nh÷ng sinh viªn biÕt yªu lao ®éng, cã th¸i ®é ®óng ®¾n víi ng-êi lao ®éng th× vÉn cßn mét så sinh viªn cã biÓu hiÖn ng-îc l¹i. Mét sè l-êi lao ®éng, coi lao ®éng lµ g¸nh nÆng; nh×n ng-êi lao ®éng, ®Æc biÖt lµ lao ®éng thñ c«ng tay ch©n víi con m¾t coi th-êng khinh miÖt. Nhµ tr-ßng cÇn kªt hîp gi¸o dôc kiÕn thøc víi gi¸o dôc lao ®éng thùc tiÔn, nh½m x©y dùng trong sinh viªn t×nh yªu lao ®éng. Dï lµm g×, ë ®©u, con ng-êi cã hiÓu biÕt, cã tù träng ®Òu ph¶i biÕt lÊy hiÖu qu¶ hµnh ®éng cña m×nh lµm th-íc ®o gi¸ trÞ. Yªu lao ®éng, lao ®éng hÕt m×nh, tiÕt kiÖm, cã hiÖu qu¶ cao… ph¶i lµ ®Þnh h-íng gi¸ tÞ sèng th-êng trùc cña ng-êi sinh viªn ViÖt Nam hiÖn nay. ý thøc, tr¸ch nhiÖm cao trong c«ng viÖc, tÝnh n¨ng 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®éng, s¸ng t¹o, hiÖu qu¶ cao lµ chuÈn gi¸ trÞ chung cho mäi thêi ®¹i vµ l¹i cµng ®ßi hái h¬n víi x· héi n-íc ta. ViÖc gi¸o dôc trong nhµ tr-ßng cßn cÇn tËp trung vµo tÊt c¶ c¸c khÝa c¹nh kh¸c cña ®¹o ®øc. CÇn x©y dùng trong sinh viªn tr-íc hÕt lµ lßng nh©n ¸i yªu th-¬ng con ng-êi nãi chung, yªu ®ång bµo, ®ång chÝ. X· héi x· héi chñ nghÜa mµ §¶ng vµ nh©n d©n ta ®ang x©y dùng lµ dùa trªn chÕ ®é së h÷u c«ng céng vÒ t- liÖu s¶n xuÊt lµ chñ yÕu, mèi quan hÖ gi÷a ng-êi víi ng-êi trong x· héi nµy lµ mèi quan hÖ tËp thÓ t-¬ng th©n t-¬ng ¸i, v× thÕ lßng nh©n ¸i yªu th-¬ng con ng-êi lµ mét ®iÒu v« cïng quan träng kh«ng thÓ thiÕu. Nh÷ng tiªu chuÈn ®¹o ®øc mµ sinh viªn ViÖt Nam cÇn ph¶i ®-îc gi¸o dôc lµ tiªu chuÈn ®¹o ®øc x· héi chñ nghÜa: cÇn kiÖm, liªm, chÝnh, chÝ c«ng v« t-. Nh-ng nh©n tè Êy lµ c¬ së kh«ng thÓ thiÕu ®-îc ®Ó x©y dùng lèi sèng theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa. T¸c ®éng cña nh÷ng nh©n tè Êy ®èi víi con ng-êi lu«n lu«n diÔn ra trong mét m«i tr-êng x· héi cô thÓ, phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cña m«i tr-êng Êy, nh-ng ®ång thêi l¹i lµ mét t¸c ®éng tÝch cùc 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®èi víi nh÷ng quan hÖ x· héi- kinh tÕ. §ång thêi còng cÇn ph¶i nãi ®Õn viÖc gi¸o dôc mét lý t-ëng thÈm mü tèt ®Ñp cho sinh viªn. X©y ph¶i ®i ®«i víi chèng. Trong gi¸o dôc nhµ tr-êng cÇn nghiªm kh¾c, kiªn quyÕt h¬n n÷a trong viÖc xö lý vµ gi¸o dôc nh÷ng thµnh phÇn bÊt h¶o trong sinh viªn. Thùc tÕ cho thÊy viÖc l¬i lµ trong gi¸o dôc ý thøc lu«n dÉn ®Õn nh÷ng hËu qu¶ kh«n l-êng. Tuy nhiªn, ®Ó c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc ®-îc hiÖu qu¶, kh«ng g× tèt h¬n lµ viÖc ng-êi gi¸o viªn ph¶i lµ mét tÊm g-¬ng s¸ng cho sinh viªn noi theo. H·y thö nghÜ xem, khã cã thÓ cã nh÷ng sinh viªn -u tó trong mét nhµ tr-êng mµ n¬i ®ã xuÊt hiÖn vµ tån t¹i nh÷ng ®iÒu tiªu cùc ngay trong néi bé gi¸o viªn. HiÖn t-îng tho¸i hãa b¶n chÊt ®¹o ®øc x· héi chñ nghÜa trong ®éi ngò nh÷ng ng-êi thÇy trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y d-êng nh- ®· trë thµnh vÊn ®Ò nãng hæi. HiÖn t-îng mua ®iÓm, b¸n ®iÓm kh«ng lÏ chØ x¶y ra gi÷a c¸c sinh viªn víi nhau mµ kh«ng hÒ cã sù tiÕp tay nh÷ng ng-êi thÇy nh- thÕ? Râ rµng, ®Ó viÖc gi¸o dôc sinh viªn ®-îc hiÖu qu¶, song song 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 víi viÖc nghiªm kh¾c ®èi víi häc sinh, sinh viªn, nhµ tr-êng còng cÇn ph¶i nghiªm kh¾c ®èi víi t×nh tr¹ng tiªu cùc x¶y ra trong chÝnh ®éi ngò gi¸o viªn cña tr-êng. Bªn c¹nh viÖc xö lý, kiÓm ®iÓm, ph¹t nhµ tr-êng cÇn t¨ng c-êng h¬n n÷a c«ng t¸c biÓu d-¬ng khen th-ëng nh÷ng sinh viªn, gi¸o viªn kh«ng chØ giái chuyªn m«n ngiÖp vô mµ cßn cã tinh thÇn ®¹o ®øc tèt nh-: cã tr¸ch nhiÖm cao trong c«ng t¸c, häc tËp, cã hµnh ®éng, hµnh vi cö chØ cao ®Ñp. ViÖc lµm nµy cã t¸c dông ®éng viªn khuyÕn khÝch sinh viªn, gi¸o viªn x©y dùng cho m×nh lèi sèng lµnh m¹nh, ®óng mùc; ®ång thêi ph¸t huy nh÷ng ®iÓm tÝch cùc cña m×nh. Sèng trong mét tËp thÓ mµ xung quanh m×nh cã bao nhiªu g-¬ng s¸ng nh- thÕ h¼n sÏ khã cã sinh viªn nµo l¹i kh«ng tiÕn bé, tÝch cùc trong suy nghÜ còng nh- hµnh ®éng. Vai trß cña nhµ tr-êng víi hÖ thèng gi¸o dôc cña nã thùc sù quan träng vµ gi÷ vÞ trÝ chñ ®¹o. §Ó ph¸t huy ®-îc vai trß Êy, nhµ tr-êng cÇn x©y dùng mèi quan hÖ mËt thiÕt víi c¸c nh©n tè kh¸c nh- x· héi, gia ®×nh. Nhµ tr-êng- gia ®×nh- x· 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 héi lµ nh÷ng nh©n tè quan träng kh«ng thÓ t¸ch rêi trong c«ng t¸c gi¸o dôc tri thøc, ®¹o ®øc, t- t-ëng cho sinh viªn. Tuy nhiªn, nãi tíi nh©n tå nµo ®i ch¨ng n÷a, b¶n th©n sinh viªn vÉn ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc x©y dùng cho m×nh mét lèi sèng v¨n hãa lµnh m¹nh, tÝch cùc. Sinh viªn, tù th©n hä ph¶i nhËn thøc ®-îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò, tõ ®ã cã nh÷ng h-íng ®i ®óng ®¾n cho m×nh. Tr-íc hÕt, thanh niªn, sinh viªn ph¶i ý thøc ®-îc vai trß vµ nhiÖm vô cña m×nh trong c«ng cuéc x©y dùng, b¶o vÖ ®Êt n-íc. Thanh niªn, sinh viªn häc sinh chóng ta chÝnh lµ nh÷ng ng-êi chñ t-¬ng lai cña ®Êt n-íc, ng-êi sÏ chÌo l¸i con thuyÒn ®Êt n-íc. V× vËy chóng ta ph¶i cã mét lý t-ëng M¸c xÝt v÷ng ch¾c, ph¶i thÇm nhuÇn t- t-ëng Hå ChÝ Minh ®Ó lµm kim chØ nam cho mäi hµnh ®éng cña m×nh. Ph¶i x©y dùng cho m×nh mét quan ®iÓm giai cÊp râ rµng, ®øng trªn lËp tr-êng cña giai cÊp c«ng nh©n ®Ó nh×n nhËn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. Cã lý t-ëng vµ t- t-ëng ®óng ®¾n nh- vËy, thanh niªn, sinh viªn míi cã nÒn t¶ng ®Ó trë thµnh ng-êi chñ cña ®Êt n-íc. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ó trë thµnh nh÷ng con ng-êi míi x· héi chñ nghÜa nhmôc tiªu cña §¶ng vµ nhµ n-íc ta hiÖn nay, sinh viªn ViÖt Nam ph¶i kh«ng ngõng häc hái n©ng cao tri thøc cho m×nh; ph¶i n¾m v÷ng khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ, cã tr×nh ®é lý thuyÕt vµ thùc hµnh ®Ó ®¸p øng víi yªu cÇu c«ng nghiÖp hãa vµ hiÖn ®¹i hãa. Con ng-êi míi ViÖt Nam bao giê còng quý träng sù s¸ng t¹o, lµm giµu trÝ tuÖ, t©m hån, m·i m·i nu«i trong lßng nh÷ng hoµi b·o lín ®Ó phôc vô Tæ quèc, phôc vô nh©n d©n. ThÊm nhuÇn lêi d¹y cña Lªnin: “ Dï thÕ nµo chóng ta còng ph¶i tù ®Æt cho m×nh nhiÖm vô…thø nhÊt lµ: häc, thø hai lµ: häc, thø ba còng lµ: häc vµ sau ®ã kiÓm tra ®Ó kiÕn thøc cña chóng ta kh«ng chØ lµ mét tõ ng÷ v« dông hoÆc mét c©u nãi hîp “ mèt” … ®Ó kiÕn thøc thÊm s©u vµo m¸u thÞt thùc sù vµ hoµn toµn biÕn thµnh yÕu tè cÊu thµnh cña ®êi sèng.” Thùc tÕ chóng ta thÊy con ng-êi míi ViÖt Nam trong thêi ®¹i Hå ChÝ Minh ®· quyÕt t©m häc tËp kh«ng nh÷ng chØ ®Ó hiÓu biÕt khi b-íc ch©n vµo ®êi mµ cßn muèn chiÕm lÜnh ®Ønh cao cña trÝ 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tuÖ khoa häc ®Ó tr¶ nî cho ®êi, cèng hiÕn cho ®êi b»ng viÖc t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm cho x· héi. §ã chÝnh lµ ý thøc tån vong vµ ph¸t triÓn cña n-íc ViÖt Nam míi. MÆt kh¸c, sinh viªn chóng ta cÇn ®Êu tranh kh«ng khoan nh-îng chèng mäi biÓu hiÖn tiªu cùc ë mäi n¬i mäi lóc, kh«ng lµm ng¬ tr-íc nh÷ng ho¹t ®éng tr¸i ph¸p luËt, v« ®¹o ®øc, ph¶n v¨n hãa, ®ång thêi ph¶i b¶o vÖ lÏ ph¶i, b¶o vÖ gi¸ trÞ cña c¸i ®Ñp, b¶o vÖ gi¸ trÞ v¨n hãa truyÒn thèng, t«n träng phong tôc tËp qu¸n míi. Sinh viªn cÇn kÕt hîp viÖc n©ng cao tr×nh ®é gi¸c ngé, rÌn luyÖn thÕ giíi quan vµ rÌn luyÖn theo tiªu chuÈn ®¹o ®øc trong x· héi. ViÖc héi nhËp kinh tÕ, xu h-íng toµn cÇu hãa diÔn ra m¹nh mÏ kh¾p n¬i kÐo theo kh«ng chØ nh÷ng -u ®iÓm mµ cßn cã c¶ nh÷ng mÆt tr¸i tiªu cùc cña nã. C¸c gi¸ trÞ v¨n hãa nhiÒu khi bÞ ®¶o lén, c¸c luång t- t-ëng xÊu dÔ x©m nhËp. KÎ thï cña chóng ta cã thÓ lîi dông c¬ héi nµy ®Ó tiÕn hµnh chèng ph¸ ta d-íi mäi h×nh thøc, mµ ®èi t-îng chñ yÕu vµ dÔ bÞ ®¸nh gôc nhÊt l¹i chÝnh lµ thanh niªn, sinh viªn. B»ng søc m¹nh cña 20
- Xem thêm -