Tài liệu Lợi nhuận và phương hướng, biện pháp chủ yếu góp phần nâng cao lợi nhuận ở công ty xây dựng ii thanh ho

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Môc tiªu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng lµ lîi nhuËn vµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng lîi nhuËn lµ môc tiªu kinh doanh, lµ th-íc ®o hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh , lµ ®éng lùc thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp kh«ng ngõng sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm c¸c nguån lùc, n©ng cao n¨ng suÊt, hiÖu qu¶ vµ chÊt l-îng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh . V× vËy, viÖc phÊn ®Êu t¨ng lîi nhuËn trong giai ®o¹n hiÖn nay lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi mäi doanh nghiÖp, trong ®ã C«ng ty x©y dùng II còng kh«ng ph¶i tr-êng hîp ngo¹i lÖ. C«ng ty x©y dùng II lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc. Còng nh- c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc kh¸c, khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, C«ng ty ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Nh-ng víi sù cè g¾ng, quyÕt t©m cña ban gi¸m ®èc, cïng toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, C«ng ty v-ît qua nh÷ng khã kh¨n, dÇn ®i vµo ho¹t ®éng æn ®Þnh cã hiÖu qu¶, lîi nhuËn hµng n¨m ®-îc t¨ng cao, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn ®-îc c¶i thiÖn râ rÖt vµ ®ãng gãp ngµy cµng nhiÒu cho ng©n s¸ch NhÇ n-íc. §Ó tiÕp tôc duy tr× vµ n©ng cao lîi nhuËn, ®ßi hái C«ng ty ph¶i thiÕt lËp kÕ ho¹ch, ®Þnh h-íng ph¸t triÓn vµ ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p cô thÓ phï hîp víi ®iÒu kiÖn C«ng ty vµ thÝch øng víi nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty x©y dùng II, víi nh÷ng kiÕn thøc ®-îc trang bÞ trong nhµ tr-êng, cïng víi t×nh h×nh thùc tÕ cña C«ng ty ®-îc sù chØ b¶o tËn t×nh cña Th¹c sÜ Hoµng V¨n Quúnh vµ c¸c c« chó phßng tµi chÝnh kÕ to¸n, ban gi¸m ®èc C«ng ty, em ®± chän ®Ì t¯i: “Lîi nhuËn v¯ ph­¬ng h­íng, biÖn ph²p chñ yÕu gãp phÇn n©ng cao lîi nhuËn ë C«ng ty x©y dùng II Thanh ho²” 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Néi dung chuyªn ®Ò gåm ba phÇn: PhÇn I: Lîi nhuËn vµ ph-¬ng h-íng, biÖn ph¸p t¨ng lîi nhuËn PhÇn II: T×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn ë C«ng ty x©y dùng II PhÇn III: Nh÷ng ph-¬ng h-ãng vµ biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao lîi nhuËn ë C«ng ty §©y lµ lÇn ®Çu tiªn tiÕp xóc víi thùc tÕ, do thêi gian vµ tr×nh ®é cã chuyªn m«n cßn h¹n chÕ, mÆc dï ®· cã sù cè g¾ng cña b¶n th©n, nh-ng bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong nhËn ®-îc sù quan t©m, gãp ý phª b×nh cña thÇy c« gi¸o, c¸c c« chó trong C«ng ty x©y dùng II ®Ó bµi viÕt cña em hoµn thiªn vµ thiÕt thùc víi thùc tÕ Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n Hµ néi, ngµy 12/5/2001 Sinh viªn NguyÔn thÞ V©n 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I lîi nhuËn vµ ph-íng h-íng, biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao lîi nhuËn I. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ lîi nhuËn 1/ Kh¸i niÖm vÒ lîi nhuËn Lîi nhuËn lµ mét chØ tiªu tæng qu¸t ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, cã nhiÒu ®èi t-îng quan t©m ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh- lîi nhuËn cña doanh nghiÖp, do ®ã tån t¹inhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ lîi nhuËn, xÐt trªn gãc ®é kh¸c nhau ta cã c¸c kh¸i niÖm kh¸c nhau vÒ lîi nhuËn nh- sau. C²c nh¯ kinh tÕ häc cæ ®iÓn tr­íc M²c cho r´ng” C²i phÇn tréi lªn n´m trong gi² b²n so víi chi phÝ s°n xuÊt gäi l¯ lîi nhuËn” Mac khi lÝ luËn vÒ gi² trÞ thÆng d­cña chñ nghÜa t­ b°n, cho r´ng” Gi² trÞ thÆng d- hay c¸c phÇn tréi lªn n»m trong toµn bé gi¸ trÞ cña hµng ho¸, trong ®ã lao ®éng thÆng d­ hay lao ®éng kh«ng ®­îc tr° c«ng cña c«ng nh©n ®± ®­îc vËt ho²” ®-îc gäi lµ lîi nhuËn. C¸c nhµ kinh tÕ häc hiÖn ®¹i, mµ ®¹i diÖn lµ David- Begg, Sammuelson l¹i cho r´ng:”Lîi nhuËn l¯ kho°n thu nhËp d«i ra, b´ng tæng sè thu vÒ trõ ®i tæng sè chi ra” hay cô thÓ h¬n lîi nhuËn ®­îc ®Þnh nghÜa mét c²c ®¬n gi°n l¯ ‘sù chªnh lÖch gi÷a tæng thu nhËp v¯ tæng chi phÝ cña mét doanh nghiÖp trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh” C¸c kh¸i niÖm trªn tuy ®-îc ph¸t triÕn kh¸c nhau song chóng ®Òu cã mét ®iÓm chung lµ hä cho r»ng lîi nhuËn lµ sè thu r«i ra so víi chi phÝ ®· bá ra. §ã chÝnh lµ b¶n chÊt cña thÞ tr-êng trong nÕn kinh tÕ thÞ tr-êng. Do ®ã chóng ta cã thÓ hiÓu lîi nhuËn chÝnh lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a doanh thu vµ chi phÝ mµ doanh nghiÖp ®· bá ra ®Ó ®¹t ®-îc doanh thu tõ c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®-a l¹i trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Theo kh¸i niÖm trªn, ta cã c«ng thøc x¸c ®Þnh lîi nhuËn nh- sau: Lîi nhuËn tõ Ho¹t ®éng SXKD Trong kú Doanh thu tõ = chi phÝ ho¹t ®éng SXKD - ho¹t ®éng SXKD trong kú trong kú Ho¹t ®éng cña doanh nghÖp trong mét thêi kú kinh doanh khong chØ bao gåm c¸c ho¹t déng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh vµ phô theo ®óng môc tiªu ban ®Çu mµ doanh nghiÖp mµ doanh nghiÖp cßn tiÕn hµnh nhiÒu nghiÖp vô ho¹t ®éng ®a d¹ng vµ cã tÝnh chÊt kh«ng th-êng xuyªn, kh«ng chñ yÕu. Do tÝnh chÊt ®a d¹ng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, lîi nhuËn cña doanh nghiÖp bao gåm: - Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh - Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh - Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng bÊt th-ên 1.1 Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Lîi nhuËn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a doanh thu b¸n hµng thuÇn vµ chi phÝ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. *Doanh thu tiÒn lµ toµn bé sè tiÒn b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸ cung øng dÞch vô rªn thÞ tr-êng sau khi ®· trõ ®i c¸c kho¶n chiÕt khÊu b¸n hµng, gi¶m gi¸ hµng b¸n, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i( nÕu cã chøng tõ hîp lÖ), vµ ®-îc kh¸ch h¸ng chÊp nhËn thanh to¸n. Doanh thu thuÇn ®-îc dïng ®Ó bï ®¾p trÞ gi¸ vèn hµng b¸n, chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lÝ doanh nghiÖp. *Gi¸ vèn hµng b¸n: Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn cña thµnh phÈm, hµng ho¸, lao vô, dÞch vô xuÊt b¸n trong kú(víi doanh nghiÖp chÝnh lµ gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm tiªu thô) *Chi phÝ b¸n hµng lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸, lao vô, dÞch vô trong kú. *Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ cã liªn quan ®Õn toµn bé ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp mµ kh«ng t¸ch riªng ra cho bbÊt kú ho¹t ®éng nµo Ta cã thÓ kh¸i qu¸t ho¹t ®éng kinh doanh cña donh nghiÖp theo c«ng thøc sau 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lîi nhuËn ho¹t ®éng = S¶n xu¸t kinh doanh doanh thu - trÞ gi¸ vèn - chi phÝ thuÇn hµng b¸n - chiphi b¸n hµng QLDN Trong ®ã: Doanh thu = tæng doanh thu - chiÕt khÊu - gi¶m gi¸ - trÞ gi¸ hµng - thuÕgi¸n thuÇn b¸n hµng b¸n hµng hµng b¸n b¸n bÞ tr¶ l¹i thu Lîi nhuËn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ phÇn c¬ b¶n nhÊt trong tæng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp, th-êng nã chiÕm tû träng lín, do ®ã nã cã tÝnh quyÕt ®Þnh®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1.2 Lîi nhuËn ho¹t ®éng tµi chÝnh Lîi nhuËn ho¹t ®éng lµ sè chªnh lÖch gi÷a thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝmh vµ chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ kho¶n thu do ho¹t ®éng ®Çu t- tµi chÝnh hoÆc kinh doanh vÒ vèn ®-a l¹i, gåm thu vÒ ho¹t ®éng gãp vèn tham gia liªn doanh, thu vÒ ho¹t ®éng ®Çu t- chøng kho¸n dµi h¹n vµ ng¾n h¹n, thu nhËp vÒ cho thuª tµi s¶n, thu nhËp vÒ ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c nh- kinh doanh bÊt ®éng s¶n, thu l·i tiÒn göi. Thu l·i cho vay vèn… Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng vÒ vèn( ngoµi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ) cña doanh nghiÖp nh-: chi phÝ tham gia liªn doanh (ngoµi sè vèn gãp), chi phÝ liªn quan ®Õn cho vay vèn, chi phÝ liªn quan ®Õn mua b¸n ngo¹i tÖ, chi phÝ liªn quan ®Õn cho thuª tµi s¶n cè ®Þnh, kinh doanh bÊt ®éng s¶n… Lîi nhuËn ho¹t ®éng tµi chÝnh ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau: Lîi nhuËn Ho¹t ®éng tµi chÝnh = doanh thu - chi phÝ ho¹t ®éng ho¹t ®éng tµi chÝnh 5 - thuÕ(nÕu cã) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.3 Lîi nhuËn ho¹t ®éng bÊt th-êng Lîi nhuËn ho¹t ®éng bÊt th-êng lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a thu nhËp ho¹t ®éng bÊt th-êng vµ chi phÝ bÊt th-êng cña doanh nghiÖp trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh Thu nhËp bÊt th-êng lµ nh÷ng kho¶n thu mµ doanh nghiÖp kh«ng dù tÝnh tr-íc hoÆc nh÷ng kho¶n thu bÊt th-êng kh«ng x¶y ra mét c¸ch ®Òu ®Æn , vµ th-êng xuyªn nh- thu vÒ nh-îng b¸n thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh , thu d-îc ph¹t do vi ph¹m hîp ®ång, c¸c kho¶n thu vÒ nî khã ®ßi ®· xö lÝ xo¸ sæ … Chi phÝ bÊt th-êng lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ do c¸c sù kiÖn hay c¸c nghiÖp vô kh¸c biÖt víi ho¹t ®éng th«ng th-êng g©y ra, nh-: chi phÝ thanh lý nh-îng b¸n, thanh lý, tµi s¶n cè ®Þnh, c¸c kho¶n chi phÝ do kÕ to¸n ghi nhÇm hay bá sãt khi vµo sæ kÕ to¸n. §èi víi ho¹t ®éng bÊt th-êng th× lîi nhuËn bÊt th-¬ng ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau: Lîi nhuËn ho¹t ®éng = doanh thu bÊt th-êng - chi phÝ bÊt th-êng - bÊt th-êng thuÕ ph¶i bÊt th-êng Sau khi ®© x¸c ®Þnh ®-îc lîi nhuËn cña c¸c ho¹t ®éng, ta x¸c ®Þnh ®-îc lîi nhuËn tr-íc thuÕ thu nhËp cña doanh nghiÖp Lîi nhuËn tr-íc thuÕ = lîi nhuËn ho¹t + lîi nhuËn ho¹t + lîi nhuËn hoat thu nhËp doanh nghiÖp Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®«ng kinh doanh ®éng tµi chÝnh = lîi nhuËn ®«ng bÊt th-êng - thuª thu nhËp tr-íc thuÕ doanh nghiÖp ph¶i nép 2 Tû suÊt lîi nhuËn Lîi nhuËn ®-îc x¸c ®Þnh ë trªn cho chóng ta biÕt tæng kÕt vÒ kÕt qu¶ kinh doanh cuèi cïng cña doanh nghiÖp tõ c¸c ho¹t ®éng. Tuy nhiªn nã cã h¹n chÕ lµ chØ ph¶n ¸nh quy m« lîi nhuËn, diÒu ®ã cã thÓ dÉn tíi nh÷ng sai lÇm khi ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. V× vËy, ®Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp , c¸c nhµ kinh tÕ th-êng sö dông c¸c chØ sè doanh lîi. §Æc biÖt ®èi víi nhµ ®Çu t-, chñ doanh nghiÖp khi ®Çu t- vèn vµo kinh doanh hoÆc lùa 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chän dù ¸n ®Çu t- cã hiÖu qu¶ hä th-êng quan t©m tíi c¸c chØ sè vÒ doanh lîi vµ nh÷ng biÕn ®éng cña nã trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp. Cã rÊt nhiÒu tû suÊt lîi nhuËn (doanh lîi ), mçi chØ tiªu cã mét néi duang kinh tÕ kh¸c nhau . th«ng th-êng c¸c doanh nghiÖp th-êng sö dông c¸c chØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn sau. Tû suÊt lîi nhuËn vèn( doanh lîi) Tû suÊt lîi nhuËn vèn lµ quan hÖ gi÷a sè lîi nhuËn ®¹t ®-îc víi sè vèn s¶n xuÊt sö dông b×nh qu©n trong kú( vèn cè ®Þnh vµ vèn l-u ®éng ) C«ng thøc tÝnh nh- sau: P TFV = V bq Trong ®ã : Tsv : lµ tû suÊt lîi nhuËn vèn P : lîi nhuËn trong kú Vbq: tæng sè vèn b×nh qu©n trong kú( vèn cè ®Þnh vµ vèn l-u ®éng hoÆc vèn chñ së h÷u) ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh tæng hîp tr×nh ®é s- dông tµi s¶n, vËt t-, tiÒn vèn cña doanh nghiÖp. Mçi ®ång vèn bá ra mang l¹i bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Th«ng qua ®ã kÝch thÝch doanh nghiÖp t×m ra nh÷ng kh¶ n¨ng tiÒm tµng ®Ó qu¶n lÝ vµ sö dông vèn ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n 2.1 Tû suÊt lîi nhuËn gi¸ thµnh Tû suÊt lîi nhuËn gi¸ thµnh lµ quan hÖ tû lÖ gi÷a lîi nhuËn tiªu thô so víi gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm hµng ho¸ tiªu thô C«ng thøc x¸c ®Þnh: P T sg = Zt Trong ®ã: Tsg- Tû suÊt lîi nhuËn gi¸ thµnh P - Lîi nhuËn tiªu thô trong kú Zt - Gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm tiªu thô trong kú ChØ tiªu nµy cho biÕt, cø mét ®ång chi phÝ vµo s¶n xu©t kinh doanh trong kú th× thu d-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Th«ng qua chØ tiªu nµy cã thÓ thÊy râ hiÖu qu¶ 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cña chi phÝ bá vµo s¶n xuÊt vµ tiªu thô trong kú. Nhê dã, doanh nghiÖp cã thÓ thÊy ®-îc nh÷ng mÆt tÝch cøc vµ h¹n chÕ trong c«ng t¸c qu¶n lÝ gi¸ thanh ®Ó t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc h¹n chÕ nhÇm ®¹t hiÑu qu¶ tèt nhÊt trong kú tíi. 2.2 Tû suÊt doanh lîi doanh thu b¸n hµng Tû suÊt lîi nhuËn doanh thu b¸n hµng lµ quan hÖ gi÷a lîi nhuËn tiªu htô s¶n phÈm vµ doanh thu b¸n hµng trßng kú. C«ng thøc tÝnh nh- sau: P Tst = T Trong ®ã: Tst - Tû suÊt lîi nhuËn doanh thu b¸n hµng P - Lîi nhuËn tiªu thô s¶n phÈm trong kú T - Doanh thu b¸n hµng trong kú Tû suÊt lîi nhuËn doanh thu b¸n hµng lµ mét chØ tiªu tæng hîp ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xu¸at kinh doanh cña doanh nghiÖp . ý nghÜa kinh tÕ cña chØ tiªu nµy lµ trong mét dång doanh thu cã bao nhiªu ®«ng lîi nhuËn Tû suÊt lîi nhuËn cña doanh nghiÖp cao hay thÊp phô thuéc vµo ®Æc thï cña tõng ngµnh s¶n xuÊt vµ ph-¬ng h-íng kinh donh cña tõng ngµnh. II ph-¬ng h-íng biÖn ph¸p n©ng cao lîi nhuËn cña doanh nghiÖp 1 Sù cÇn thiÕt ph¶i phÊn ®Êu t¨ng lîi nhuËn Lîi nhuÇn kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ kÕt qu¶ s¶n xu©t kinh doanh cña doanh nghiÖp mµ h¬n hªt ®ã lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña mäi doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thi tr-êng. C¬ chÕ thÞ tr-êng ®· vµ ®ang t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn tõng doanh nghiÖp, tõng ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh vµ nã ®· më ra nhiÒu c¬ héi míi cho c¸c doanh nghiÖp.Song ë mét ph-¬ng diÖn kh¸c c¬ chÕ ®ã còng lµ m¶nh ®Êt mµu mì cho c¸ quy luËt c¹nh tranh, quy luËt ®µo th¶i…ph¸t triÓn m¹nh mÏ,trë thµnh mèi ®e d¹o cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ë mäi thµnh phÇn kinh tÕ. Do vËy, vÊn ®Ò ®Æt ta ®èi víi mçi doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®-îc trong nÒn kinh tÕ tthÞ 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr-êng lµ ph¶i ®¶m b¶o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ cao. Nãi c¸ch kh¸c, lîi nhuËn lµ môc tiªu tiªn quyÕt vµ viÖc phÊn ®Êu t¨ng lîi nhuËn cña c¸c doanh nghiÖp lµ v« cïng cÇn thiÕt, v× nh÷ng lý do sau: - ChuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®Ó phï hîp víi giai ®o¹n ph¸t triÓn kinh tÕ míi, Nhµ n-íc ®· d-a ra nhiÒu chÝnh s¸ch tµi chÝnh nhµm c¶i thiÖn m«i tr-êng kinh doanh ,buéc mäi doanh nghiÖp thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ tr-êng, lÊy thu bï chi vµ ®¶m b¶o kinh doanh cã l·i. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, Nhµ n-íc trao quyÒn tù chñ s¶n xuÊt kinh doanh , tù chñ tæ chøc cho c¸c doanh nghiÖp , doanh nghiÖp ®-îc toµn quyÕn sö dông vèn vµ tµi s¶n cña nhµ n-íc giao cho qu¶n lÝ; cã quyÒn bæ sung vµ sö dông vèn linh ho¹t; lùa chän lÜnh vùc kinh doanh cã lîi nhÊt, chñ ®éng trong tiªu thô s¶n phÈm. V× vËy lîi nhuËn kh«ng nh÷ng lµ môc tiªu kinh doanh mµ cßn lµ quyÒn lîi thiÕt th©n cña c¸c doanh nghiÖp . NÕu doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, thu ®-îc nhiÒu lîi nhuËn th× sau khi nép thuÕ thu nhËp theo luËt ®Þnh th× doanh nghiÖp ®-îc toµn quyÒn sö dông sè lîi nhuËn cßn l³i, kh«ng bÞ °nh h­ëng bëi chÝnh s²ch “thu ®ñ, chi ®ñ” nh­ tr­íc ®©y. PhÊn ®Êu n©ng cao lîi nhuËn mét mÆt t¨ng kho¶n thu cho ng©n s¸ch Nhµ n-ícnh-ng mÆt kh¸c t¨ng quyÒn lîi thiÕt th©n cña doanh nghiÖp . - HiÖn nay c¸c doanh nghiÖp ph¶i ho¹t ®éng trong mét thÞ tr-êng c¹nh tranh khèc liÖt. Nh÷ng doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶, ®¹t lîi nhuËn cao sÏ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Ng-îc l¹i, nh÷ng doanh nghiÖp lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶, thua lç th× sÏ kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó t¸i s¶n xuÊt . Vµ nÕu t×nh tr¹ng thua lç kÐo dµi th× doanh nghiÖp rÊt rÔ l©m vµo nguy c¬ ph¸ s¶n. V× vËy phÊn ®Êu n©ng cao lîi nhuËn lµ ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp -Doanh nghiÖp ngµy nay kh«ng nh÷ng ph¶i ®èi mÆt víi sù c¹nh tranh gay g¾t mµ cßn ph¶i ®èi mÆt víi cuéc c¸ch m¹ng khao häc kü thuËt. Nã võa lµ c¬ héi nh-ng còng lµ nguy c¬ th¸ch thøc®èi víi mäi doanh nghiÖp . Trong cuéc c¸ch m¹n ®ã, ai n¾m ®-îc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt míi nhÊt th× ng-êi ®ã sÏ chiÕn th¾ng trong kinh doanh. Bëi v× chÊt l-îng hiÖn nay phô thuéc rÊt nhiÒu vµo tr×nh ®é kü thuËt vµ c«ng nghÖ sö dông. DiÒu ®ã ®· t¹o ra cuéc ch¹y ®ua vÒ c«ng nghÖ 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 rÊt quyÕt liÖt gi÷a c¸c doanh nghiÖp , ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i chó träng ®Çu t®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ, mµ nguån tµi chÝnh ®Ó ®Çu t-( quü ph¸t triÓn) l¹i ®-îc trÝch tõ lîi nhuËn ®Ó l¹i cña doanh nghiÖp . Do ®ã, lîi nhuËn lµ nh©n tè quan träng thóc ®Èy viÖc ®æi míi c«ng nghÖ, nh»m tõng b-íc n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Víi nh÷ng lý do nªu trªn kh¼ng ®Þnh phÊn ®Êu t¨ng lîi nhuËn cho c¸c doanh nghiÖp lµ ®iÒu v« cïng cÇn thiÕt. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp ph¶i thay ®æi c¸ch nghÜ, cach lµm cò, cã sô nghiªn cøu, häc hái ®Ó thÝch nghi víi c¬ chÕ thÞ tr-êng, kÞp thêi øng dông nh÷ng tiÕn bé khao häc kü thuËt phï hîp víi ngµnh nghÒ kinh doanh cña m×nh, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, tõng b-íc ®-a doanh nghiÖp ®i lªn, lµm ¨n cã hiÖu qu¶, phÊn ®Êu t¨ng lîi nhuËn. Bëi v×, viÖc t¨ng lîi nhuËn kh«ng nh÷ng lµ yÕu hµng dÇu thóc ®Èy sù ph¸t triÓn mµ cßn lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i cña doanh nghiÖp. §Ó t¨ng lîi nhuËn, ®iÒu quan träng lµ doanh nghiÖp ph¶i t×m ra ®-îcnh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù t¨ng gi¶m lîi nhuËn ®Ó tõ ®ã ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p ph¸t huy nh÷ng nh©n tè tÝch cùc còng nh- h¹n chÕ, lo¹i trõ nh÷ng nh©n tè tiªu cùc. 2. C¸c nh©n tè chñ yÕu ¶nh h-ëng ®Õn t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn ngµy nay Trong tæng sè lîi nhuËn mµ doanh nghiÖp ®¹t ®-îc trong kú, lîi nhuËn tiªu thô( lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh) lµ bé phËn chñ yÕu vµ chiÕm tû träng lín nhÊt. V× v©y, xem xÐt c¸c nh©n tè c¬ b¶n ¶nh h-ëng ®Õn kho¶n lîi nhuËn nµy lµ rÊt cµn thiÕt, lµ ph-¬ng h-íng ®Ó phÊn ®Êu t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp.Nhta ®· biÕt, lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc tÝnh theo c«ng thøc P = T – Zt – Tg Trong ®ã: P - Tæng lîi nhuËn tiªu thô s¶n phÈm trong kú T - Tæng doanh thu tiªu thô trong kú Tg - thuÕ gi¸n thu ph¶i nép Zt - Gi¸ thµnh cña s¶n phÈm, hµng ho¸ tiªu thô trong kú 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Theo c«ng thøc nãi trªn, lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp phô thuéc vµo ba nh©n tè: doanh thu tiªu thô, gi¸ thµnh tiªu thô trong kú vµ thuÕ gi¸n thu ph¶i nép, Trong ®ã thuÕ gi¸n thu lµ chØ tiªu ph¸p lÖnh ®-îc Nhµ n-íc trong mét thêi gian dµi. Mçi mÆt hµng kinh doanh kh¸c nhau l¹i cã møc thuÕ suÊt kh¸c nhau. C¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ tù ®iÒu chØnh thuÕ suÊt mµ ph¶i tu©n theo luËt ®Þnh vµ ph¶i lùa chän mÆt hµng cã møc thuÕ suÊt phï hîp vµ cã lîi nhÊt nh»m n©ng cao lîi nhuËn cho m×nh. §©y lµ mét nh©n tè kh¸ch quan vµ trong mét thêi dµi th× lîi nhuËn cña doanh nghiÖp chñ yÕu chÞu ¶nh h-ëng cña hai nhãm nh©n tè: doanh thu tiªu thô vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm tiªu thô. Mçi nhãm nh©n tè l¹i bao gåm nhiÒu nh©n tè kh¸c nhau, muèn t¨ng lîi nhuËn th× ph¶i ®i vµo nghiªn cøu tõng nh©n tè ¶nh h-ëng nµy 2.1 Nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn doanh thu tiªu thô s¶n phÈm Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm t¨ng hay gi¶m phô thuéc vµo rÊt nhiÒu nh©n tè kh¸c nhau, trong ®ã cã c¸c nh©n tè chñ yÕu sau: Mét lµ: Khèi l-îng s¶n phÈm tiªu thô trong kú Khèi l-¬ng s¶n phÈm tiªu thô trong kú: ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô cña doanh nghiÖp trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Nh×n chung, khèi l-îng s¶n phÈm tiªu thô cµng lín chøng tá c«ng t¸c tiªu thô tèt, ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ cã l·i. Song nÕu khèi l-îng s¶n phÈm ®-a ra qu¸ lín, v-ît qu¸ nhu cÇu thÞ tr-êngcho nªn kh«ng thÓ tiªu thô hÕt d-îc do søc mua trªn thÞ tr-êng cã h¹n. Ng-îc l¹i, nÕu khèi l-îng s¶n phÈm ®-a ra tiªu thô l¹i kh«ng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu cña thÞ tr-êng th× tÊt yÕu doanh thu tiªu thô cña doanh nghiÖp sÏ gi¶m ®i ¶nh h-ëng tíi lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Do ®ã, trong c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ph¶i ®¸nh gi¸ ®óng nhu cÇu cña thÞ tr-êng vµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña m×nh ®Ó ®-a ra mét khèi l-îng s¶n phÈm thÝch hîp Hai lµ: ChÊt l-îng s¶n phÈm tiªu thô ChÊt l-îng s¶n phÈm lµ mét yÕu tè quan träng gãp phÇn thóc ®Èy hay k×m h·m c«ng t¸c tiªu thô trong c¬ chÕ hiÖn nay cña doanh nghiÖp.Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, chÊt l-în s¶n phÈm lµ vò khÝ c¹nh tranh s¾c bÐn cã thÓ mang tÝnh 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chÊtquyÕt ®Þnh th¾ng lîi tr-íc c¸c ®èi thñ kh¸c. chÊt l-îng s¶n phÈm cµng cao, s¶n phÈm cña doanh nghiÖp cµng cã uy tÝn t¹o ra søc c¹nh tranh lín ®Ó doanh nghiÖp chiÕm lÜnh ®-îc thÞ tr-êng, tiªu thô ®-îc nhiÒu s¶n phÈm h¬n. §ã lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n cho sù tån t¹i cña doanh nghiÖp. Do ®ã, ®Ó n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, t¨ng nguån thu cho doanh nghiÖp còng cÇn ®Æc biÖt quan t©m ®Õn viÖc ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt , ®æi míi c«ng nghÖ m¸y mãc thiÕt bÞ, cã chÝnh s¸ch qu¶n lý s¶n xuÊt thÝch hîp Ba lµ: KÕt cÊu mÆt hang tiªu thô Trong nÒn kinh tÕ thi tr-êng ®Ó h¹n chÕ rñi ro kinh doanh, hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ®Òu ®a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ, lÜnh vùc kinh doanh cña m×nh. Do ®ã, s¶n phÈm kinh doanh còng cÇn ph¶i ®a d¹ng ho¸, kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¶n ¸nh tæng hîp kÕt qu¶ tiªu thô cña c¸c mÆt hµng ®ã. ViÖc nghiªn c-u nh©n tè nµy gióp doanh nghiÖp x©y dùng c¬ cÊu mÆt hµng kinh doanh hîp lý, phï hîp víi t×nh h×nh cña doanh nghiÖp vµ biÕn ®éng cña thÞ tr-êng. Trong ®ã ph¶i x¸c ®Þnh mét sè mÆt hµng kinh doanh chñ ®¹o ®Ó tËp trung ®Çu t- nh»m t¨ng møc doanh thu cho doanh nghiÖp. Bèn lµ: Gi¸ b¸n cña s¶n phÈm Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ c¹nh tranh vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm mµ cßn c¹nh tranh vÒ gi¸. Gi¸ c¶ s¶n phÈm lµ doanh thu tiªu thô cña mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. V× vËy nÕu doanh nghiÖp ®-a ra møc gi¸ phï hîp víi chÊt l-îng s¶n phÈm vµ d-îc thÞ tr-êng chÊp nhËn th× ch¾c ch¾n sÏ tiªu thô ®-îc s¶n phÈm mét c¸ch rÔ rµng. Ng-îc l¹i, nÕu gi¸ b¸n ®-a ra qu¸ cao, ng-êi tiªu dïng kh«ng chÊp nhËn th× s¶n phÈm cña doanh nghiÖp rÊt khã tiªu thô, g©y ra t×nh tr³ng ø ®äng. Do ®ã, gi² b²n nh­ mét”con dao hai l­ìi”, nÐu doanh nghiÖp n¯o l¯m tèt c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ, h¹ thÊp ®-îc gi¸ b¸n s¶n phÈm so víi c¸c mÆt hµng cïng lo¹i tren thÞ tr-êng th× sÏ giµnh ®-îc lîi thÕ c¹nh tranh. §Æc biÖt ë nh÷ng thÞ tr-êng kÐm ph¸t triÓn, søc mua cã h¹n th× gi¸ b¸n thÊp, doanh nghiÖp cµng rÔ rµng chiÕm lÜnh ®-îc thÞ tr-êng vµ nhê ®ã ®©y m¹nh ®-îc doanh ssã tiªu thô N¨m lµ: Tæ chøc c«ng t¸c tiªu thô 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §©y còng lµ nh©n tè quan träng thóc ®Èy qua tr×nh tiªu thô. Trong c«ng t¸c nµy cã hai vÊn ®Ò cÇn xem xÐt lµ h×nh thøc b¸n hµng vµ ph-¬ng thøc thanh to¸n. + VÒ h×nh thøc b¸n hµng: HiÑn nay h×nh thøc b¸n hµng cña c¸c doanh nghiÖp lµ rÊt da d¹ng nh-: b¸n bu«n, b¸n lÎ, ban t¹i kho, b¸n ®¹i lý, b¸n tr¶ gãp… V× vËy nÕu biÕt kÕt hîp linh ho¹t c¸c h×nh thøcb¸n hang, ®ång thêi lµm tèt c«ng t¸c qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm th× doanh nghiÖp sÏ n©ng cao ®-îc khèi l-îng tiªu thô, tõ ®ã t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn . + VÒ ph-¬n thøc thanh to¸n: Cïng víi sù ph¸t triÓn cao cña nÒn kinh tÕ lµ s®a dngj ho¸ c¸c ph-¬ng thøc thanh to¸n. Víi mét khèi l-îng tiªu thô hµnh ho¸ lín nh- hiÖn nay, doanh nghiÖp kh«ng thÓ thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt mµ cßn ¸p dông nhiÒu h×nh thøc kh¸c nh- sÐc, ng©n phiªu, chuyÓn kho¶n…§iÒu ®ã rÊt tiÖn lîi cho kh¸ch hµng trong thanh to¸n, më ra cho hä nhiÒu sù lùa chän. Ngoµi ra ®Ó khuyÕn khÝch hµng mua víi khèi l-îng lín, doanh nghiÖp cßn ¸p dông gi¶m gi¸ hµng b¸n khi thanh to¸n. Nhê ®ã t¹o ra mét c¬ chÕ thanh to¸n mÒm dÎo, linh ho¹ thóc ®Èy doang sè b¸n vµ v× vËy t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn . S¸u lµ: ThÞ tr-êng tiªu thô ThÞ tr-êng lµ mét nh©n tè kh¸ch quan cã ¶nh h-ëng m¹nh mÏ ®Õn kÕt qu¶ tiªu thô cña doanh nghiÖp. ThÞ tr-êng võa lµ n¬i tiªu thô s¶n phÈm l¹i võa lµ n¬i cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt cho doanh nghiÖp.V× vËy, v©n ®Ò dÆt ra cho c¸c doanh nghiÖp lµ ph¶i lµm tèt c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr-êng ®Ó tõ ®ã ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp víi t×nh h×nh thÞ hiÕu, t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng doanh thu tiªu thô. 2.2 Nh©n tè ¶nh h-ëng ®ªn gi¸ thµnh s¶n phÈm. Nh- ®· ph©n tÝch ë phÇn tr-íc, gi¸ thµnh s¶n phÈm cã t¸c ®éng tû lÖ nghÞch ®èi v¬i lîi nhuËn tiªu thô, nghÜa lµ, gi¸ thµnh t¨ng sÏ lµm lîi nhuËn gi¶m vµ ng-îc l¹i gi¸ thµnh h¹ th× lîi nhuËn sÏ t¨ng. Gi¸ thµnh toµn bé ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc Gi¸ thµnh toµn bé S¶n phÈm tiªu thô = Gi¸ thµnh s¶n xuÊt + chi phÝ tiªu thô trong kú 13 b¸n hµng + chi phÝ QLDN Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tõ c«ng thøc trªn gi¸ thµnh s¶n phÈm chÞu ¶nh h-ëng cña ba nh©n tè : _ Gi¸ thµnh s¶n xuÊt : lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn toµn bé chi phÝ cña doanh nghiÖp ®Ó hoµn thµnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mét lo¹i s¶n phÈm, bao gåm: chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ s¶n xuÊt chung. Trong ®ã chi phÝ vËt liÖu th-êng chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ. Gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lu«n lµ môc tiªu hµng ®Çu cña doanh nghiÖp.Qua viÖc h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm sÏ t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. - Chi phÝ b¸n hµng: kho¶n chi phÝ nµy còng cã ¶nh h-ëng thuËn chiÒu víi gi¸ thµnh s¶n phÈm tiªu thô, tøc lµ cã ¶nh h-ëng thuËn chiÒu tíi lîi nhuËn cña doanh nghiÖp.V× vËy doanh nghiÖp cÇn ph¶i nghiªn cøu ®Ó h¹ thÊp chi phÝ nµy sao cho kh«ng ¶nh h-ëng ®Õn qu¸ tr×nh tiªu thô cña m×nh. - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp:Kho¶n chi phÝ nµy kh«ng chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm tiªu thô nh-ng cµng tiÕt kiÖm bao nhiªu th× gi¸ thµnh s¶n phÈm cµng h¹ vµ ®iÒu ®ã sÏ lµm cho lîi nhuËn cña doanh nghiÖp t¨ng lªn. Trªn ®©y lµ nh÷ng nh©n t« chñ yÕu anh h-ëng ®Õn lîi nhuËn trong qu¸ tr×nh kinh doanh. ViÖc nghiªn cøu c¸c nh©n tè trªn lµ rÊt cÇn thiÕt, nã gióp cho doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®-îc møc ®é ¶nh h-ëng cña c¸c nh©n tè tíi lîi nhuËn, ®©u lµ nh©n tè chñ yÕu, tõ ®ã cã c¸c biÖn ph¸p xö lý linh ho¹t kÞp thêi. 3. C¸c ph-íng h-íng, biÖn ph¸p chñ yÕu gãp phÇn t¨ng lîi nhuËn cña c¸c doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn ngµy nay §éng lùc dÓ thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn, thóc ®Èy t©ng tr-ëng kinh tÕ ®ã lµ møc t¨ng lîi nhuËn cña c¸c doanh nghiÖp, V× vËy ®Ó ®¹t ®-îc møc t¨ng lîi nhuËn ngµy cµng cao trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp tuú vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña m×nh mµ ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p phï hîp. Sau ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p chñ yÕu cho viÖc phÊn ®Êu t¨ng lîi nhuËn trong c¸c doanh nghiÖp. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.1 H¹ thÊp giÊ thµnh s¶n phÈm. H¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét biÖn ph¸p quan träng, lµ mét nh©n tè gióp cho doanh nghiÖp thùc hiÖn tèt viÖc tiªu thô s¶n phÈm, trùc tiÕp lµm t¨ng lîi nhuËn doanh nghiÖp.§Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cã thÓ kÕt hîp c¸c biÖn ph¸p sau:  PhÊn ®Êu t¨ng n¨ng suÊt lao déng: t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng lµ t¨ng sè s¶n phÈm s¶n xuÊt ra trong mét ®¬n vÞ thêi gian. Do vËy, ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng cÇn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau: - C¶i tiÕn ®æi míi may mãc thiÕt bÞ cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña doanh nghiÖp vµ ®ßi hái chÊt l-îng cña s¶n phÈm. - N©ng cao hiÖu suÊt sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ, sö dông hÕt c«ng suÊt cña m¸y nh»m gi¶m chi pÝ khÊu hao trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. - Tæ chøc s¾p xÕp lao ®éng hîp lý, ®¶m b¶o, ®óng ng-êi, ®óng viÖc, cã biÖn ph¸p khen th-ëng kÞp thêi nh»m khuyÕn khÝch c«ng nh©n n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng  TiÕt kiÖm chi phÝ nhguyªn vËt liÖu: §©y lµ mét ®iÒu rÊt cÇn thiÕt, v× chi phÝ vËt t- chiÕm mét tû träng lín trong tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm. §Ó tiÕt kiÖm chi phÝ vËt liÖu cÇn ph¶i gi¶m tû lÖ hao hôt truíc khi ®-a vµo s¶n xuÊt vµ cÇn ph¶i gi¶m møc hao hôt trong mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. §iÌu ®ã ddoif hái doanh nghiÖp ph¶i lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cô thÓ, tõ ®ã cã kÕ ho¹ch cung øng vËt t- kÞp thêi, hîp lý tr¸nh t×nh tr¹ng vËt t- bÞ thiÕu hôt hoÆc bÞ ø ®äng trong kho l©u ngµy lµm gi¶m chÊt l-îng cña vËt t-. §«ng thêi doanh nghiÖp còng c©n ph¶i t¨ng c-êng c«ng t¸c qu¶n lý vËt t-, nh-: th-êng xuyªn rµ so¸t,kiÓm tra ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu®Ó kÞphtêi ®iÒu chØnh hoÆc x©y dùng míi ®Þnh møc tiªu hao cho phï hîp, tr¸nh l·nh phÝ nguyªn vËt liÖu, gi¶m tû lÖ phÕ phÈm, chi phÝ ngõng s¶n xuÊt. 1.2 T¨ng sè l-îng ®i ®«i víi n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm. S¶n xuÊt vµ tiªu thô lµ hai qu¸ tr×nh kh«ng thÓ t¸ch rêi nh©u. V× vËy s¶n xuÊt ra nhiÒu s¶n phÈm cã chÊt l-îng tèt vµ dÈy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô sÏ t¨ng lîi 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhuËn cho doanh nghiÖp. Do ®ã t¨ng sè l-îng vµ n©ng cao chÊt l-îng còng lµ mét trong nh÷ng biÖp ph¸p chñ yÕu ®Ó t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp . §Ó t¨ng sè l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt doanh nghiÖp cÇn tËn dông triÖt ®Ó n©ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ, tæ chøc qu¶n lý lao ®éng hîp lý. Bªn c¹nh ®ã doanh nghiÖp ph¶i ®Çu t- m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, tuyÓn thªm nhiÒu lao ®éng ®Ó më réng s¶n xuÊt.®i ®«i víi t¨ng s¶n l-îng c¸c doanh nghiÖp cÇn chó ý n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, phï hîp víi thÞ hiÕu ng-êi tiªu dïng. Ngoµi ra, doanh nghiÖp còng cÇn ph¶i quan t©m ®Õn thÞ tr-êng, th-êng xuyªn th¨m dß thÞ tr-êng tiªu thô, thÞ hiÐu ng-êi lao ®éng… ®Ó tõ ®ã c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n vÒ s¶n phÈm cña m×nh lµm sao phèi hîp nhÞp nhµnh c¶ hai qu¸ trinhf s¶n xuÊt vµ tiªu dïng . 1.3 Gi¶i quyÕt tèt nhu cÇu vÒ vèn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. Sö dông vèn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng ph¶i lµ mét ho¹t ®énh th«ng th-êng vÒ mÆt thu chi tµi chÝnh mµ thùc chÊt lµ mét nghÖ thu©t trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Bëi vËy ®¶m b¶o nhu cÇu vèn vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn ®ã lµ phu¬ng h-¬ng chñ yÕu ®Ó t¨ng lîi nhuËn. Muèn vËy doanh nghiÖp cÇn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau: - X¸c ®Þnh nhu cÇu vèn mét c¸ch cô thÓ, chÝnh x¸c, tr¸nh t×nh tr¹ng thõa hoÆc thiÕu vèn trong c¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh,g©y ¶nh h-ëng kh«ng tèt ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Ó d¶m b¶o ®¸p øng ®-îc nhu cÇu vèn rÊt lín trong n¨m, doanh nghiÖp cÇn lùa chän nhiÒu h×nh thøc thu hót vèn tÝch cùc, ®ång thêi khai th¸c triÖt ®Ó nguån vèn trong doanh nghiÖp ®Ó ®¸p -ng nhu cÇu vèn s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch kÞp thêi, chñ ®éng võa gi¶m ®-îc kho¶n chi phÝ l·i vay ®¸ng kÓ, gãp phÇn t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Ngoµi ra ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, mét mÆt doanh nghiÖp nª tËn dông tèi ®a c«ng su©t m¸y mãc thiÕt bÞ g¾n liÒn víi b¶o d-ìng m¸y mãc ®Þnh kú, tr¸nh l·ng phÝ vèn cè ®Þng, mÆt kh¸c cÇn chän ph-¬ng ph¸p kh©us hao thÝch hîp®Ó h¹n chÕ hao mßn v« h×nh vÒ tµi s¶n cè ®Þnh ®èi víi bé phËn vèn nhµn rçi, doanh nghiÖp nªn sö dông mät c¸ch linh ho¹t, th«ng qua c¶ h×nh thøc ®Çu t- ra bªn ngoµi nh-: cho vay ®Ó thu l·i, gãp vèn liªn doanh, 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 mua cæ phiÕu…Tr-íc khi ®i ®Õn quyÕt ®Þng ®Çu t- nµy, doanh nghiÖp nªn c©n nh¾c kü l-ìng®Ó chän h×nh thøc nµo mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt, ®é rñi ro cña ®«ng vèn thÊp nhÊt. Tãm l¹i trªn ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p chñ yÕu ®Ó t¨ng lîi nhuËn trong doanh nghiÖp.tuy nhiªn kh«ng cã biÖn ph¸p nµo chung cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp. Tuú thuéc vµo thuËn lîi, khã kh¨n, ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt,kh¶ n¨ng tµi chÝnh, nguån nh©n lùc cña mçi doanh nghiÖp mµ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp, Tõ ®ã doanh nghiÖp sÏ ®¹t ®-îc môc tiªu cña m×nh lµ kh«ng ngõng n©ng cao lîi nhuËn, b¶o toµn vµ phat triÓn vèn, c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho ng-êi lao ®éng, thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô ®èi víi nhµ nøo 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng II Kh¸i qu¸t chung vÒ t×nh h×nh cña c«ng ty x©y dùng II Thanh ho¸ 1/ Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty x©y dùng II Thanh ho¸ C«ng ty x©y dùng II Thanh ho¸ lµ doanh nghiÖp nhµ n-íc ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh 1628/Q§-UBTH ngµy 8/12/1971 cña Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸. Ban ®Çu lÊy tªn lµ C«ng ty x©y l¾p c«ng nghÖ. §Õn th¸ng 9/1977 ®æi tªn lµ C«ng ty x©y dùng sè II. C«ng ty x©y dùng II lµ doanh nghiÖp kinh doanh ngµnh nghÒ x©y dùng, ®-îc phÐp hµnh nghÒ bao gåm: +Thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông +Thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp +§-êng bé ®Õn kÕt cÊu mÆt ®-êng th©m nhËp nhùa, cÇu cèng nhá thuéc c«ng tr×nh giao th«ng. +Tr¹m b¬m c«ng suÊt ®Õn 2500 m3/h, cèng t-íi tiªu ®-êng kÝnh ®Õn 2m, ®Ëp cao ®Õn 3m, ®µo ®¾p ®Êt ®¸, båi tróc ®ª. Trô së ®ãng t¹i: 100 ®-êng Tr-êng Thi - Thµnh phè Thanh ho¸. C«ng ty cã tc¸ch ph¸p nh©n vµ con dÊu riªng. Ph¹m vi ho¹t ®éng trong n-íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ n-íc Céng hoµ d©n chñ nh©n d©n Lµo. C«ng ty x©y dùng II cã nhiÖm vô chñ yÕu sau ®©y: +§¶m nhËn thi c«ng c¸c c«ng tr×nh: x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp giao th«ng, thuû lîi theo ®óng chøng chØ hµnh nghÒ. +B¶o toµn vµ ph¸t triÓn nguån vèn Nhµ n-íc giao cho C«ng ty. Vµ lµm trßn nghÜa vô ®èi víi nhµ n-íc, thuÕ doanh thu, lîi tøc, thuÕ vèn, khÊu hao. +Ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, kh«ng ngõng båi d-ìng n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸ chÝnh trÞ khoa häc kü thuËt cho mäi thµnh viªn trong ®¬n vÞ. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 +B¶o vÖ tèt s¶n xuÊt, b¶o vÖ thiªn nhiªn tµi nguyªn vµ m«i tr-êng, gi÷ g×n an ninh chÝnh trÞ, trËt tù x· héi vµ quèc phßng. Tham gia tÝch cùc c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, x· héi, c«ng ®øc, tõ thiÖn víi ®Þa ph-¬ng trong khu«n khæ Nhµ n-íc cho phÐp. Tr¶i qua nhiÒu n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Õn nay C«ng ty x©y dùng ®· ®øng v÷ng trong c¬ chÕ thÞ tr-êng, c¶i tiÕn vµ thay thÕ nhiÒu m¸y mãc thiÕt bÞ l¹c hËu ®Ó phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt, hoµn thµnh tèt nghÜa vô ®èi víi Nhµ n-íc. Riªng n¨m 2000 doanh thu cña C«ng ty ®¹t 46.448.000.000 ®ång vµ mang l¹i lîi nhuËn rßng 419.404.832 ®ång. 2/ §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý, s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty x©y dùng II Thanh Ho¸. 2.1 §Æc ®iÓm vÒ bé m¸y qu¶n lý Theo ®iÒu lÖ vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty x©y dùng II th× bé m¸y cña C«ng ty gåm cã: +Gi¸m ®èc +Gióp gi¸m ®èc C«ng ty trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cã c¸c phã gi¸m ®èc vµ 3 phßng nghiÖp vô: \Phßng tæ chøc hµnh chÝnh \Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt \Phßng kÕ to¸n tµi vô NhiÖm vô chøc n¨ng: -Gi¸m ®èc cña C«ng ty lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña doanh nghiÖp, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Nhµ n-íc vÒ mäi ho¹t ®éng vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Gi²m ®èc l¯ ng­êi ®iÒu h¯nh mäi ho³t ®éng cña C«ng ty theo chÕ ®é “1 thñ tr­ëng” -Gióp Gi¸m ®èc cßn cã 3 phã Gi¸m ®èc: mét phã gi¸m ®èc phô tr¸ch nh©n sù, lao ®éng, tiÒn l-¬ng hµnh chÝnh; mét phã gi¸m ®èc kÕ ho¹ch kü thuËt, ®µo t¹o, s¸ng kiÕn kü thuËt vµ an toµn lao ®éng; mét phã di¸m ®èc kinh doanh tiÕp thÞ, vËt t- thiÕt bÞ. C¸c phã gi¸m ®èc cã ch-c n¨ng ,nhiÖm vô tham m-u gióp viÖc cho 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 gi¸m ®èc, ®-îc gi¸m ®èc ph©n c«ng phô tr¸ch qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c«ng viÖc thuéc lÜnh vùc m×nh phô tr¸ch. Lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc, tr-íc ph¸p luËt vÒ kÕt qu¶ c«ng viÖc ®-îc gi¸m ®èc giao, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc tËp thÓ m×nh phô tr¸ch. -Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: gióp gi¸m ®èc c«ng viÖc hµnh chÝnh qu¶n trÞ ë c¬ quan. Tham m-u cho gi¸m ®èc lÜnh vùc tæ chøc c¸n bé, bé m¸y s¶n xuÊt hîp lý. Tæ chøc tuyÓn chän lao ®éng cho c¸c ®éi c«ng tr×nh. -Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt cã nhiÖm vô thùc hiÖn qu¶n lý kiÓm tra chÊt l-îng c«ng tr×nh trong toµn bé C«ng ty. LËp kÕ ho¹ch môc tiªu ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt l-îng c«ng tr×nh vµ nghiÖm thu c«ng tr×nh. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc nhµ n-íc vÒ chÊt l-îng c«ng tr×nh ®· thi c«ng. Qu¶n lý c¸c c«ng cô, dông cô, lËp c¸c phiÕu b¸o c¸o gi¸ vÒ c¸c c«ng cô, dông cô. -Phßng kÕ to¸n tµi vô: ChÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc, tham m-u cho gi¸m ®èc mÆt qu¶n lý tµi chÝnh, tÝn dông vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó kinh doanh cã l·i. Quan hÖ chøc n¨ng víi c¸c phßng ban chøc n¨ng kh¸c trong lÜnh vùc kÕ to¸n tµi chÝnh, thèng kª, tiÒn l-¬ng. §Ó thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh lµ thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh, C«ng ty biªn chÕ thµnh c¸c ®éi s¶n xuÊt bao gåm:c¸c ®éi x©y dùng c¸c c«ng tr×nh, ®éi l¾p ®Æt ®iÖn n-íc, ®éi m¸y x©y dùng. Bé m¸y cña c¸c ®éi bao gåm: mét ®éi tr-ëng, mét nh©n viªn kinh tÕ(kÕ to¸n ®éi), mét thñ kho kiªm quü, 1 ®Õn 4-5 ng-êi c¸n bé kü thuËt, lùc l-îng lao ®éng lµ c«ng nh©n tõ 20-30 ng-êi(c¨n cø vµo quy m«, n¨ng lùc qu¶n lý cña c¸n bé, ®iÒu kiÖn cô thÓ ë tõng ®éi mµ gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh tæ chøc c¸c ®éi s¶n xuÊt cho phï hîp) 20
- Xem thêm -