Tài liệu Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của công ty cp thiết bị kh&cn việt nam

  • Số trang: 73 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 77 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

[I] kinh doanh. , . p C ông ty KH& Thanh H h.S : “L i nhuận và phân phối l i nhuận của Công ty CP Thiết bị KH&CN Việt Na ” trong – K43H4 – [II] n Công – K43H4 – [III] - - – Sinh viên – K43H4 – [IV] M cl c CHƯƠNG : NG N NGHI N C t ết 1.1 1.2 ậ 1.3 t t ............................................................................. 1 t ố t t ................................................................. 3 ................................................................................................. 4 1.4 1.5 I................................................ 1 .................................................................................................. 4 ết ậ : .................................................................................................... 5 CHƯƠNG : NH N NG N CH NG NH NGHI t ố ị a I NH N H N H I I ........................................................................... 6 ệ ..................................................................... 6 ậ ............................................................................................................... 6 ố ậ .............................................................................................. 7 C ệ a ......................................................................... 7 ậ ............................................................................................................. 7 C ................................................................................................................. 8 t ố t ết ết ậ ậ ......................................... 9 ậ .................................................................................................. 9 a t ủa C ậ .......................................................................................... 10 t t a ậ ố a ậ t 2.3.1 C t 2.3.2 N ết t ế 2.4.2 T ủa ệ ......................... 12 ệ .................................... 15 ố ............................................................ 18 ..................................................................................... 18 ủa ệt ủa a a ................................................................................. 19 ị 2.4.1 S ủa ủa ..................................................................... 18 a 2.3.3 N 2.4 P ố t ........................................................... 21 t ........................................................................................ 21 t – K43H4 ............................................................................................. 22 – [V] CHƯƠNG : HƯƠNG H NGHI N C C C H N CH H C NG I NH N H N H I I NH N I C NG C HI H CN I N ................................................................................ 24 3.1 P ....................................................................................... 24 t 3.1.1 P t ậ ệ ................................................................................. 25 3.1.2 P 3.2 G phân ệ ........................................................................... 24 t ệ ố 3.2.1 G t ủa ậ t ệ t t 3.2.1.1 Q t t C t tố H CN ết ị ế ệt Na ậ .......................... 26 t .......................................................................... 26 t 3.2.2 C C ết ị tố H CN tt ..................................................................... 26 a ....................................................................... 27 ế ậ ố ậ ủa t ệt Nam .................................................................................. 28 3.2.2.1 N tố ............................................................................................. 28 3.2.2.2 N tố trong............................................................................................. 30 t at 3.3 Kết 3.4 T t ệt a ậ ệ ố t ................................................................ 32 ậ t t t ết ị ....................................................................... 34 3.4.1 T t ậ .......................................................................................... 34 3.4.2 T t ............................................................................................... 35 3.4.3 Mố a ệ a a t ậ ủa t t 2008, 2009, 2010 ............................................................................................................ 37 3.4.4 T t ố ậ t t t ết ị ệt a ............ 38 CHƯƠNG : GI I PHÁP NÂNG CAO L I NHU N VÀ PHÂN PH I L I NHU N T I C NG C HI H CN I N ..................... 41 t ậ ố ậ t t C ết ị KH&CN Việt Nam ....................................................................................................... 41 4.1.1 N ết – K43H4 t ..................................................................................... 41 – [VI] t 4.1.2 N t .................................................................................... 42 4.2 ị tt ủa 4.3 M t ố ết ị H CN a ậ ố ậ t t C ệt Nam......................................................................................... 46 4.3.1 N ệ a 4.3.1.1 C ệ t ịt 4.3.1.2 G 4.3.2.2 H 4.3.2.3 T t ........................................ 45 ................................................................................ 46 t t a ............................................. 46 ....................................................................................... 52 ệ ......................................................................... 52 ố t t t t a a t t ệ ố ...... 55 .................................... 58 ố ậ ............................................................... 61 xu t, kiến nghị v i v nghiên c u ..................................................... 62 4.3.3 C 4.4 C t t .................................................................................... 47 4.3.2 C 4.3.2.1 N t t 4.5 Các kết luận và phát hiện qua nghiên c ậ ố ậ ủa t C ết ị H CN ệt Nam .............................................................. 63 DANH MỤC TÀI LI U THAM KH O PHỤ LỤC – K43H4 – [VII] NH ỤC H N HỤ ỤC 2008, 2009, 2010. 2008, 2009, 2010. 2009, 2010. - 008 009 008 . NH ỤC Ơ N Trang 16 27 Trình t phân ph i l i nhu n S S 39 59 4.3 0 0 C 60 NH ỤC I N Trang 54 – K43H4 – [VIII] NH ỤC I CP KH&CN Kh KD Kinh doanh LN LNST LNTT BHXH BHYT – K43H4 – 1 CHƯƠNG : 1.1 NG N NGHI N C t ết I t . , oanh n  oanh n doanh n oanh n – K43H4 – 2 kinh doanh thông kinh doa oanh n d .  – K43H4 – 3 s x ông ty. Công ty t “L i nhuận và phân phối l i nhuận của C t C ết ị ệt Na ” v KH&CN Công ty. 1.2 ậ t ố t t nghiên t ,q thu Công ty CP Thi – K43H4 . – 4 1.3 t : . ;t - 1.4 : :V - Công ty C KH&CN a ch c a doanh nghi p : . - i gian : 008 009 0 0 c . – K43H4 – 5 1.5 ết ậ : ch ngh t : C : C g 2: C : trong KH&CN C : – K43H4 – 6 CHƯƠNG : N CH NG NH t ố ị N NG a I NH N H N H I NH NGHI ệ ậ 2.1.1 :   : = – K43H4 + – I 7 p : ố ậ : C ệ a ậ : - S ti n thu v trong m t k k toán, làm cho t ng s tài s - Các kho – K43H4 n cho thuê, lãi su t, quà cáp và ti n hoa h ng. – 8 - Doanh thu t vi c bán hàng và cung c p d ch v . - S y doanh thu tr n chi phí và thua l trong su t kì k toán (thu nh p ròng). B ng s n xu p và công vi c kinh doanh mang l i l i nhu n. T ng s ti n thu v phí t c g i là thu nh p g p. Kho n ti n còn l c khi tr thu và các kho n c g i là thu nh p kh d ng. C : : - Chi – K43H4 – 9 t ố t ết ết ậ ố ậ ậ : LN DN = LNH + LN :  LN DN:  LN : : == - KD : + = + + KD – K43H4 – 10 Kinh = + + + doanh  LN : : = a t a ủa - ậ ối v i doanh nghiệp Th nh t: L i nhu n là ch tiêu t ng quát ph n ánh k t qu ho doanh c a doanh nghi p. D p có th bi ng kinh c ho ng kinh doanh c a mình có hi u qu hay không. Th hai: L i nhu n là m ng l t, là m t trong nh y các doanh nghi p nâng y kinh t quan tr n vi c hoàn thi n các m t ho ng c a doanh nghi doanh nghi p th c hi c n vào iv s phát tri n kinh t qu c dân. Th ba: L i nhu n là ngu n tài chính quan tr quy mô s n xu doanh nghi p m r ng i m i máy móc thi t b , công ngh s n xu t nh m ti t ki m chi phí nguyên nhiên v t li u, t o ra nh ng s n ph m ch t l ng cao, giá thành h . : i nhu n cao cho th y tri n v ng phát tri n c a doanh nghi p s r t thu n l i trong các m i quan h kinh t th ng thêm v n d dàng, mua ch u hàng hoá v i kh i l – K43H4 ng l n... – có 11 : Th i nhu n còn là th t ch c qu n lý kinh doanh c a doanh nghi p. ối v i xã h i L i nhu n là ngu n thu quan tr ng c i nhu c chuy n vào ngân c thông qua các s c thu v a m i doanh nghi p v c. N u doanh nghi p kinh doanh có hi u qu , l i nhu c s có kho n thu l n t thu thu nh p doanh nghi p. N n kinh t phát tri n s t u ki n thu n l i v ng p. ối v a ng N u doanh nghi p s n xu t kinh doanh có hi u qu , l i nhu n cao thì s có u ki n trích l p các qu ng, qu phúc l i, qu d phòng tr c p m t vi t i s ng v t ch t và tinh th n cho cán b công nhân viên trong doanh nghi p. L i nhu y m nh s n xu t, nâng o trong công vi c. T cao thu nh ng trong doanh nghi n nâng m r ng s n xu t kinh doanh. ối v i bên th ba Bên th ba là nh i có quan h v i doanh nghi c N u doanh nghi p s n xu t kinh doanh có hi u qu , có l i nhu c l i nhu n thì doanh nghi p d dàng vay thêm v n t các ngân hàng, thu hút v n c o l p tín d iv i các nhà cung c p. – K43H4 – 12 a C t ậ t ệt ố :  EBIT = Thu n )  = EBIT -  ) = = TNDN Tu – K43H4 –
- Xem thêm -