Tài liệu Lợi nhuận và một số giải pháp chủ yếu tăng lợi nhuận tại công ty tnhh thành công

  • Số trang: 33 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Lợi nhuận và một số giải pháp chủ yếu tăng lợi nhuận tại Công ty TNHH Thành Công
LuËn v¨n tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu H Çu hÕt c¸c doanh nghiÖp khi ho¹t ®éng trªn th−¬ng tr−êng ®Òu h−íng tíi môc tiªu lîi nhuËn, v× lîi nhuËn quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Trong c¬ chÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trung, c¸c doanh nghiÖp Nhµ n−íc ®−îc Nhµ n−íc cÊp ph¸t vèn, s¶n xuÊt, kinh doanh theo kÕ ho¹ch, do ®ã b¶n th©n doanh nghiÖp ch−a ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm thùc sù vÒ ho¹t ®éng cña m×nh, hiÖu qu¶ kh«ng cao, lîi nhuËn ®ã ch−a ph¶n ¸nh ®óng ý nghÜa kinh tÕ cña nã. NhiÒu doanh nghiÖp Nhµ n−íc lµm ¨n thua lç kÐo dµi trë thµnh g¸nh nÆng cho NSNN, g©y lCng phÝ, k×m hCm sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt n−íc. Nh− vËy, kh«ng ngõng n©ng cao lîi nhuËn lµ mét môc tiªu cña doanh nghiÖp. C«ng ty TNHH Thµnh C«ng víi nh÷ng −u ®iÓm cña lo¹i h×nh doanh nghiÖp ngoµi Quèc Doanh nh− gän nhÑ, thÝch øng nhanh víi sù thay ®æi cña thÞ tr−êng, còng vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ vµ ®ang ph¶i c¹nh tranh gay g¾t… Sau mét thêi gian thùc tËp, vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®C häc ë nhµ tr−êng, víi mong muèn ®−îc t×m hiÓu s©u h¬n vÊn ®Ò nµy trong thùc tiÔn, ®−îc sù h−íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o TrÇn Träng Kho¸i em ®C lùa chän ®Ò tµi: “Lîi nhuËn vµ mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu t¨ng lîi nhuËn t¹i C«ng ty TNHH Thµnh C«ng” lµm ®Ò tµi cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn,luËn v¨n gåm 3 ch−¬ng : Ch−¬ng I: Lîi nhuËn vµ sù cÇn thiÕt phÊn ®Êu t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng. Ch−¬ng II: T×nh h×nh thùc hiÖn lîi t¹i C«ng ty TNHH Thµnh C«ng. Ch−¬ng III : Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng lîi nhuËn t¹i C«ng ty TNHH Thµnh C«ng. 1 LuËn v¨n tèt nghiÖp Ch−¬ng I: Lîi nhuËn vµ sù cÇn thiÕt phÊn ®Êu t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng I. Lîi nhuËn vµ vai trß cña lîi nhuËn trong doanh nghiÖp: 1. Kh¸i niÖm vÒ lîi nhuËn: Lîi nhuËn cña doanh nghiÖp lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a doanh thu vµ chi phÝ mµ doanh nghiÖp bá ra ®¹t ®−îc doanh thu ®ã tõ c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®−a l¹i. Lîi nhuËn lµ kÕt qu¶ tµi chÝnh cuèi cïng cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, ho¹t ®éng tµi chÝnh, ho¹t ®éng kh¸c ®−a l¹i, lµ chØ tiªu chÊt l−îng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. 2. vai trß cña lîi nhuËn: Lîi nhuËn cã vai trß quan träng tíi sù t¨ng tr−ëng vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nãi riªng vµ cña toµn xC héi nãi chung. §©y chÝnh lµ ®éng lùc th«i thóc doanh nghiÖp n¨ng ®éng h¬n n÷a ®Ó kh¼ng ®Þnh m×nh trong m«i tr−êng c¹nh tranh gay g¾t. a. §èi víi doanh nghiÖp vµ ng−êi lao ®éng: BÊt kú mét doanh nghiÖp nµo ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr−êng, ®iÒu ®Çu tiªn mµ hä quan t©m ®ã lµ lîi nhuËn. §©y lµ mét chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh kinh doanh, lµ yÕu tè sèng cßn cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp chØ tån t¹i vµ ph¸t triÓn khi nã t¹o ra lîi nhuËn, nÕu doanh nghiÖp ho¹t ®éng kh«ng cã hiÖu qu¶, thu kh«ng ®ñ bï ®¾p chi phÝ ®C bá ra th× doanh nghiÖp sÏ bÞ ®µo th¶i, ®i ®Õn ph¸ s¶n. §Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr−êng cã sù c¹nh tranh diÔn ra ngµy cµng gay g¾t vµ khèc liÖt v× vËy lîi nhuËn lµ yÕu tè cùc kú quan träng vµ quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i cña doanh nghiÖp: 2 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Lîi nhuËn t¸c ®éng ®Õn tÊt c¶ mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Nã ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®¶m b¶o cho kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp. NÕu doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶, cã lîi nhuËn cao th× kh¶ n¨ng thanh to¸n m¹nh, doanh nghiÖp cã thÓ hoµn tr¶ mäi kho¶n nî ®Õn h¹n vµ ng−îc l¹i. - Lîi nhuËn ®¶m b¶o t¸i s¶n xuÊt më réng. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã lCi sÏ t¹o cho doanh nghiÖp mét kho¶n lîi nhuËn sau thuÕ ch−a ph©n phèi, lµ c¬ së ®Ó bæ sung vµo nguån vèn t¸i ®Çu t−, ¸p dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt th«ng qua viÖc ®æi míi trang thiÕt bÞ…më réng quy m« ho¹t ®éng lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp tån t¹i ph¸t triÓn v÷ng vµng trªn th−¬ng tr−êng, lµm c¬ së ®Ó doanh nghiÖp ®i vay vèn tõ bªn ngoµi ®−îc dÔ dµng. - ChØ tiªu lîi nhuËn còng lµ c¨n cø ®Ó ®¸nh gi¸ n¨ng lùc, vÒ nh©n sù, n¨ng lùc vÒ tµi chÝnh, n¨ng lùc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp... - Lîi nhuËn cao cã ®iÒu kiÖn n©ng cao thu nhËp, c¶i thiÖn ®êi sèng ng−êi lao ®éng, t¹o h−ng phÊn kÝch thÝch trÝ s¸ng t¹o, ph¸t huy cao nhÊt kh¶ n¨ng cña nh©n viªn trong doanh nghiÖp, lµ c¬ së cho nh÷ng b−íc ph¸t triÓn tiÕp theo. b. §èi víi nhµ n−íc: - KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña nÒn kinh tÕ. Khi nÒn kinh tÕ cña ®Êt n−íc ph¸t triÓn sÏ t¹o ra m«i tr−êng lý t−ëng cho doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn h¬n n÷a. - Th«ng qua lîi nhuËn cña doanh nghiÖp, Nhµ n−íc tiÕn hµnh thu thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp t¨ng tÝch luü cho xC héi, lµ c«ng cô ®iÒu chØnh nÒn kinh tÕ vÜ m«. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®¸nh vµo phÇn lîi nhuËn mµ doanh nghiÖp thu trong kú, nªn khi lîi nhuËn cña doanh nghiÖp cµng cao th× sè thuÕ mµ Nhµ n−íc nhËn ®−îc cµng nhiÒu. §ã chÝnh lµ nguån tµi chÝnh ®Ó Nhµ n−íc tiÕn hµnh t¸i s¶n xuÊt më réng, ph¸t triÓn kinh tÕ xC héi, cñng cè an ninh quèc phßng, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho nh©n d©n. 3 LuËn v¨n tèt nghiÖp II. C¸c chØ tiªu ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ lîi nhuËn: - Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: Lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a doanh thu cña ho¹t ®éng kinh doanh trõ ®i chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh bao gåm gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm hµng hãa, dÞch vô ®C tiªu thô trong kú. - Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh: Lµ kho¶n tiÒn chªnh lÖch gi÷a doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ chi phÝ cña ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ thuÕ gi¸n thu ph¶i nép theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt trong kú. - Lîi nhuËn cña c¸c ho¹t ®éng kh¸c: Lµ kho¶n tiÒn chªnh lÖch gi÷a thu nhËp cña ho¹t ®éng kinh tÕ kh¸c vµ chi phÝ cña ho¹t ®éng kinh tÕ kh¸c vµ thuÕ gi¸n thu ph¶i nép theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt trong kú. + Tû suÊt lîi nhuËn: Tû suÊt lîi nhuËn lµ mét chØ tiªu t−¬ng ®èi cho phÐp so s¸nh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh gi÷a c¸c thêi kú kh¸c nhau trong mét doanh nghiÖp hoÆc gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi nhau. Møc tû suÊt lîi nhuËn cµng cao chøng tá ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp cµng hiÖu qu¶. Cã nhiÒu c¸ch x¸c ®Þnh tû suÊt lîi nhuËn vµ mçi c¸ch l¹i cã nh÷ng néi dung kinh tÕ kh¸c nhau. D−íi ®©y lµ mét sè c¸ch tÝnh tû suÊt lîi nhuËn: + Tû suÊt lîi nhuËn cña vèn kinh doanh: Lµ quan hÖ tû lÖ gi÷a sè lîi nhuËn tr−íc hoÆc sau thuÕ ®¹t ®−îc so víi sè vèn kinh doanh b×nh qu©n sö dông trong kú (gåm cã vèn cè ®Þnh b×nh qu©n vµ vèn l−u ®éng b×nh qu©n) hoÆc vèn chñ së h÷u. C«ng thøc: Tsv Trong ®ã: = P Vbq * 100% - Tsv: Lµ tû suÊt lîi nhuËn vèn kinh doanh. - P: Lµ lîi nhuËn thu ®−îc trong kú (cã thÓ lµ lîi nhuËn tr−íc thuÕ hoÆc lîi nhuËn sau thuÕ) 4 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Vbq: Lµ vèn kinh doanh b×nh qu©n sö dông trong kú hoÆc vèn chñ së h÷u. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø mét ®ång vèn sö dông b×nh qu©n trong kú thu ®−îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Qua ®©y cã thÓ ®¸nh gi¸ ®−îc hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp, tõ ®ã gióp doanh nghiÖp t×m ra c¸c biÖn ph¸p thÝch øng nh»m tËn dông mäi kh¶ n¨ng s½n cã, khai th¸c sö dông vèn tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cña m×nh. Th«ng qua chØ tiªu nµy doanh nghiÖp cã thÓ ®−a ra quyÕt ®Þnh nªn ®Çu t− vµo doanh nghiÖp m×nh hay ®Çu t− ra ngoµi doanh nghiÖp. B»ng viÖc so s¸nh hai tû suÊt lîi nhuËn vèn chñ së h÷u tõ ®ã doanh nghiÖp sÏ t×m c¸ch phÊn ®Êu n©ng cao ®−îc møc tû suÊt lîi nhuËn vèn chñ së h÷u + Tû suÊt lîi nhuËn gi¸ thµnh: Tû suÊt lîi nhuËn gi¸ thµnh lµ quan hÖ tû lÖ gi÷a lîi nhuËn (tr−íc hoÆc sau thuÕ) thu ®−îc tõ tiªu thô s¶n phÈm vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm tiªu thô. C«ng thøc: Tsg Trong ®ã: = P Zt * 100% - Tsg: Lµ tû suÊt lîi nhuËn gi¸ thµnh - P: Lµ lîi nhuËn tiªu thô s¶n phÈm cung øng dÞch vô tr−íc hoÆc sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. - Zt: Lµ gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm tiªu thô ChØ tiªu nµy cho thÊy cø mét ®ång chi phÝ bá vµo s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm hµng hãa mang l¹i bao nhiªu lîi nhuËn. Nã còng cho thÊy ®−îc hiÖu qu¶ sö dông chi phÝ trong s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. + Tû suÊt lîi nhuËn doanh thu b¸n hµng: Tû suÊt lîi nhuËn doanh thu b¸n hµng lµ quan hÖ tû lÖ gi÷a lîi nhuËn tiªu thô s¶n phÈm so víi doanh thu thuÇn vÒ tiªu thô s¶n phÈm-dÞch vô cña doanh nghiÖp. ChØ tiªu nµy ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: 5 LuËn v¨n tèt nghiÖp Tst Trong ®ã: = P T * 100% - Tst: Lµ tû suÊt lîi nhuËn doanh thu - P: Lµ lîi nhuËn tr−íc hoÆc sau thuÕ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. - T: Lµ doanh thu thuÇn trong kú. ChØ tiªu nµy cho thÊy cø mét ®ång doanh thu thuÇn tiªu thô s¶n phÈmdÞch vô th× ®em l¹i bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. ChØ tiªu nµy cµng lín chøng tá trong kú doanh nghiÖp ho¹t ®éng cµng cã hiÖu qu¶. C«ng thøc nµy còng cho thÊy ®Ó t¨ng ®−îc tû suÊt lîi nhuËn doanh thu b¸n hµng mét mÆt ph¶i ¸p dông c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm ®Ó t¨ng ®−îc khèi l−îng s¶n phÈm tiªu thô, mÆt kh¸c ph¶i phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh s¶n xuÊt ®Ó t¨ng lîi nhuËn tuyÖt ®èi cña mét ®¬n vÞ s¶n phÈm tiªu thô. III. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh lîi nhuËn vµ c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng tíi lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. 1. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh lîi nhuËn cña doanh nghiÖp §Ó x¸c ®Þnh lîi nhuËn ®¹t ®−îc trong kú cã thÓ sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n sau: 1.1 Ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp : Theo ph−¬ng ph¸p nµy lîi nhuËn cña doanh nghiÖp ®−îc x¸c ®Þnh b»ng tæng hîp lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh vµ lîi nhuËn c¸c ho¹t ®éng kh¸c. Trong ®ã lîi nhuËn tõng ho¹t ®éng lµ phÇn chªnh lÖch gi÷a doanh thu vµ chi phÝ mµ doanh nghiÖp ®C bá ra ®Ó ®¹t ®−îc doanh thu ®ã. C¸ch thøc x¸c ®Þnh nh− sau : - §èi víi lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh, ®−îc x¸c ®Þnh lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a doanh thu thuÇn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh: 6 LuËn v¨n tèt nghiÖp Lîi nhuËn H§ SXKD Doanh = thu thuÇn + Doanh thu H§ tµi chÝnh CPH§ tµi chÝnh Gi¸ vèn HB¸n - CP b¸n hµng - Chi phÝ QL DN - §èi víi c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ kh¸c, lîi nhuËn ®−îc x¸c ®Þnh lµ kho¶n lîi nhuËn kh«ng dù tÝnh tr−íc hoÆc nh÷ng kho¶n thu mang tÝnh chÊt kh«ng th−êng xuyªn. Nh÷ng kho¶n lîi nhuËn kh¸c cã thÓ do chñ quan hoÆc kh¸ch quan mang l¹i. Lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh tÕ kh¸c = Thu nhËp cña ho¹t ®éng kh¸c - Chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c - ThuÕ gi¸n thu (nÕu cã) Sau khi ®C x¸c ®Þnh ®−îc lîi nhuËn cña c¸c ho¹t ®éng, tiÕn hµnh tæng hîp l¹i ®−îc lîi nhuËn tr−íc thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp nh− sau : Lîi nhuËn tr−íc thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp = Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh + Lîi nhuËn ho¹t ®éng tµi chÝnh + Lîi nhuËn ho¹t ®éng kh¸c PhÇn cßn l¹i cña lîi nhuËn sau khi trõ sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp chÝnh lµ lîi nhuËn sau thuÕ (lîi nhuËn rßng). Lîi nhuËn sau thuÕ = Lîi nhuËn tr−íc thuÕ thu nhËp - ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép trong kú 1.2 Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh lîi nhuËn qua c¸c b−íc trung gian: Theo ph−¬ng ph¸p nµy, ®Ó x¸c ®Þnh ®−îc lîi nhuËn cña doanh nghiÖp tr−íc hÕt ta ph¶i x¸c ®Þnh ®−îc c¸c chi tiÕt c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®ã. Tõ ®ã lÇn l−ît lÊy doanh thu cña tong ho¹t ®éng trõ ®i chi phÝ bá ra ®Ó cã doanh thu ®ã (nh− gi¸ vèn, chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh…). Cuèi cïng tæng hîp lîi nhuËn cña c¸c ho¹t ®éng ta sÏ tÝnh ®−îc lîi nhuËn thu ®−îc trong kú cña doanh nghiÖp. Ph−¬ng ph¸p nµy ®−îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: 7 LuËn v¨n tèt nghiÖp Doanh thu ho¹t ®éng SXKD C¸c kho¶n Doanh thu thuÇn DT H§ tµI chÝnh §T ho¹t ®éng kh¸c CP ho¹t ®éng tµI Chi phÝ ho¹t ®éng chÝnh kh¸c LN thuÇn SXKD LN Ho¹t ®éng gi¶m trõ Gi¸ vèn LN gép HB Chi phÝ BH kh¸c Chi phÝ QLDN Lîi nhuËn tr−íc thuÕ ThuÕ TNDN 28% L N sau thuÕ 72% 2. C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng tíi lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. 2.1. C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng tíi gi¸ thµnh tiªu thô s¶n phÈm: Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ vËt chÊt vµ hao phÝ lao ®éng sèng ®Ó hoµn thµnh viÖc s¶n xuÊt vµ tiªu thô mét ®¬n vÞ s¶n phÈm hoÆc mét lo¹i s¶n phÈm nhÊt ®Þnh. Gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô tiªu thô trong kú ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Ztt = Zsx + CPBH + CPQLDN Trong ®ã: + Ztt: lµ gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô tiªu thô trong kú + Zsx: lµ gi¸ thµnh s¶n xuÊt toµn bé s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô tiªu thô trong kú vµ ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Zsx = CPNVLTT + CPNCTT + CPSXC 8 LuËn v¨n tèt nghiÖp Trong ®ã: CPNVLTT: lµ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp bao gåm chi phÝ vÒ nguyªn liÖu, nhiªn liÖu sö dông trùc tiÕp t¹o ra mét lo¹i s¶n phÈm dÞch vô nhÊt ®Þnh. CPNCTT: bao gåm chi phÝ tiÒn l−¬ng, tiÒn c«ng, c¸c kho¶n trÝch nép cña nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp ph¶i nép theo quy ®Þnh cña nhµ n−íc nh− b¶o hiÓm xC héi, kinh phÝ c«ng ®oµn, b¶o hiÓm y tÕ. CPSXC: lµ chi phÝ sö dông cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt chÕ biÕn cña ph©n x−ëng trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô. Bao gåm chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô lao ®éng nhá; khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ph©n x−ëng; tiÒn l−¬ng c¸c kho¶n trÝch theo l−¬ng, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi; chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn ph¸t sinh trong ph¹m vi ph©n x−ëng. CPBH: lµ kho¶n chi phÝ mµ doanh nghiÖp bá ra ®Ó hoµn thµnh viÖc tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô trong kú. Bao gåm tiÒn l−¬ng c¸c kho¶n trÝch theo l−¬ng, phô cÊp cho nh©n viªn b¸n hµng, chi phÝ ®ãng gãi b¶o qu¶n s¶n phÈm… CPQLDN: bao gåm c¸c chi phÝ cho bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh doanh nghiÖp, c¸c chi phÝ cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp nh−: chi phÝ c«ng cô lao ®éng nhá khÊu hao TSC§ phôc vô bé m¸y qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh doanh nghiÖp; tiÒn l−¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch nép theo l−¬ng, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn ph¸t sinh cña doanh nghiÖp nh− chi phÝ giao dÞch, tiÕp t©n… V× c¸c kho¶n chi phÝ nµy trùc tiÕp h×nh thµnh nªn gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm tiªu thô trong kú, nªn nÕu c¸c nh©n tè kh¸c kh«ng ®æi mµ c¸c kho¶n môc chi phÝ nµy gi¶m xuèng th× lîi nhuËn cña doanh nghiÖp sÏ t¨ng lªn. Ng−îc l¹i nÕu chi phÝ cho c¸c kho¶n môc nµy t¨ng lªn sÏ lµm cho lîi nhuËn doanh nghiÖp thu ®−îc gi¶m xuèng. Do ®ã nÕu c¸c kho¶n môc chi phÝ nµy ®−îc tiÕt kiÖm mét c¸ch hîp lý sÏ lµm gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô gãp phÇn lµm t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. 2.2. C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn doanh thu tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô cña doanh nghiÖp. 9 LuËn v¨n tèt nghiÖp Khèi l−îng s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô tiªu thô: Khèi l−îng s¶n phÈm tiªu thô trong kú ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn doanh thu tiªu thô s¶n phÈm vµ t¸c ®éng cïng chiÒu tíi lîi nhuËn thu ®−îc cña doanh nghiÖp. S¶n phÈm s¶n xuÊt ra vµ tiªu thô cµng nhiÒu th× kh¶ n¨ng vÒ doanh thu cµng lín. Tuy nhiªn, khèi l−îng s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cßn phô thuéc vµo quy m« cña doanh nghiÖp, t×nh h×nh tæ chøc c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm; viÖc ký kÕt hîp ®ång tiªu thô ®èi víi kh¸ch hµng, viÖc giao hµng, vËn chuyÓn vµ thanh to¸n tiÒn hµng. Do ®ã ®Ó t¨ng doanh thu b»ng viÖc t¨ng khèi l−îng s¶n phÈm tiªu thô th× doanh nghiÖp ph¶i xem xÐt kü c¸c yÕu tè trªn ®Ó tr¸nh viÖc t¨ng khèi l−îng tuú tiÖn lµm ø ®äng s¶n phÈm kh«ng tiªu thô ®−îc, kh«ng phï hîp c«ng suÊt m¸y mãc… ChÊt l−îng s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô tiªu thô: ChÊt l−îng s¶n phÈm dÞch vô cã ¶nh h−ëng lín tíi gi¸ c¶ s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô, do ®ã cã ¶nh h−ëng trùc tiÕp tíi doanh thu vµ tiªu thô. ChÊt l−îng s¶n phÈm phô thuéc rÊt nhiÒu yÕu tè nh− chÊt l−îng vËt t− ®Çu vµo, tr×nh ®é tay nghÒ c«ng nh©n, quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt… Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng th× chÊt l−îng s¶n phÈm lµ vò khÝ c¹nh tranh s¾c bÐn, nÕu chÊt l−îng s¶n phÈm tiªu thô cao sÏ b¸n ®−îc gi¸ cao tõ ®ã t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Kh«ng nh÷ng thÕ nã cßn n©ng cao uy tÝn cho doanh nghiÖp, lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi cho doanh nghiÖp. KÕt cÊu mÆt hµng s¶n phÈm hµng ho¸ tiªu thô: Mçi doanh nghiÖp cã thÓ s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau, mçi lo¹i s¶n phÈm cã gi¸ b¸n ®¬n vÞ kh¸c nhau. NÕu doanh nghiÖp t¨ng tû träng tiªu thô mÆt hµng cã gi¸ b¸n ®¬n vÞ cao, gi¶m tû träng mÆt hµng cã gi¸ b¸n ®¬n vÞ thÊp sÏ lµm cho tæng doanh thu tiªu thô thu ®−îc sÏ t¨ng víi ®iÒu kiÖn c¸c nh©n tè kh¸c kh«ng ®æi. ViÖc thay ®æi kÕt cÊu mÆt hµng tiªu thô còng ¶nh h−ëng tíi doanh thu. Thay ®æi kÕt cÊu mÆt hµng tiªu thô th−êng do sù biÕn ®éng cña nhu cÇu thÞ tr−êng, thÞ hiÕu ng−êi tiªu dïng, cho nªn viÖc phÊn ®Êu t¨ng doanh thu tiªu thô b»ng c¸ch thay ®æi kÕt cÊu mÆt hµng tiªu thô doanh nghiÖp ph¶i chó ý ®Õn viÖc ®iÒu tra, nghiªn cøu thÞ tr−êng ®Ó ®Þnh cho doanh nghiÖp mét kÕt cÊu s¶n phÈm hîp lý tr−íc khi ký hîp ®ång tiªu thô vµ kh«ng ®−îc ph¸ vì kÕt cÊu mÆt hµng tiªu thô. 10 LuËn v¨n tèt nghiÖp Gi¸ c¶ s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô tiªu thô:Trong ®iÒu kiÖn c¸c nh©n tè kh¸c kh«ng ®æi, th× viÖc thay ®æi gi¸ b¸n còng ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn doanh thu tiªu thô. Gi¸ b¸n s¶n phÈm cao hay thÊp sÏ lµm cho doanh thu tiªu thô t¨ng hoÆc gi¶m theo. ViÖc thay ®æi gi¸ b¸n mét phÇn quan träng lµ do quan hÖ cung cÇu trªn thÞ tr−êng quyÕt ®Þnh. Do ®ã doanh nghiÖp ph¶i cã chÝnh s¸ch gi¸ c¶ hîp lý vµ linh ho¹t nh»m tèi ®a ho¸ lîi nhuËn tuú thuéc vµo chu kú kinh doanh, ngµnh nghÒ kinh doanh, khu vùc kinh doanh mµ quyÕt ®Þnh gi¸ c¶. ThÞ tr−êng tiªu thô vµ ph−¬ng thøc tiªu thô, thanh to¸n tiÒn hµng: ViÖc lùa chän ph−¬ng thøc tiªu thô vµ thanh to¸n tiÒn hµng còng cã ¶nh h−ëng tíi doanh thu tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Mét doanh nghiÖp ¸p dông nhiÒu h×nh thøc b¸n hµng vµ thanh to¸n tÊt yÕu sÏ tiªu thô ®−îc nhiÒu s¶n phÈm h¬n doanh nghiÖp chØ ¸p dông mét h×nh thøc. Bªn c¹nh ®ã viÖc tæ chøc ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, giíi thiÖu mÆt hµng vµ c¸c dÞch vô sau b¸n hµng còng cÇn ®−îc coi träng v× thÕ kh¸ch hµng sÏ biÕt ®−îc nhiÒu th«ng tin vµ yªn t©m vÒ s¶n phÈm h¬n, qua ®ã më réng thÞ tr−êng tiªu thô lµm c¬ së cho viÖc t¨ng khèi l−îng s¶n phÈm tiªu thô. 2.3. Nhãm nh©n tè vÒ kü thuËt c«ng nghÖ vµ tæ chøc qu¶n lý, sö dông vèn: ViÖc huy ®éng vèn, tæ chøc qu¶n lý vµ sö dông vèn khoa häc hîp lý t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn lîi nhuËn trong kú cña doanh nghiÖp. Vèn kinh doanh lµ ®iÒu kiÖn ®Çu tiªn ®Ó doanh nghiÖp tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh. NÕu huy ®éng vµ x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn cÇn thiÕt cho tõng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kÞp thêi, hîp lý sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp tËn dông ®−îc c¸c c¬ héi kinh doanh cã hiÖu qu¶. ViÖc ph©n phèi, sö dông vèn hîp lý, sö dông tèi ®a vèn hiÖn cã; t¨ng c−êng kiÓm tra gi¸m s¸t sö dông vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp…Tõ ®ã cã thÓ gi¶m thiÖt h¹i do ø ®äng vèn, gi¶m nhu cÇu vèn vay, tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, gãp phÇn tÝch cùc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. §èi víi vèn cè ®Þnh, doanh nghiÖp lµm tèt c«ng t¸c khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh còng nh− sö dông quü khÊu hao cã hiÖu qu¶ sÏ n©ng cao hiÖu qu¶ viÖc sö dông lo¹i vèn nµy. §èi víi vèn l−u ®éng cÇn x¸c ®Þnh nhu cÇu vµ huy ®éng vèn kÞp thêi, hîp lý qu¶n lý chÆt chÏ sÏ gióp qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nhÞp nhµng, ¨n khíp víi nhau, t¸c ®éng tÝch cùc tíi viÖc n©ng cao lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. 11 LuËn v¨n tèt nghiÖp IV. C¸c biÖn ph¸p t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp: 1. T¨ng doanh thu: Nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña ng−êi tiªu dïng lµ hai yÕu tè v« cïng quan trong mµ c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i n¾m b¾t vµ tæng hîp th«ng tin th−êng xuyªn. Tæng hîp ®−îc th«ng tin, x¸c ®Þnh ®−îc nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña ng−êi tiªu dïng t¹o cho doanh nghiÖp kh¶ n¨ng thµnh c«ng rÊt lín trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña ng−êi tiªu dïng rÊt ®a d¹ng vµ phong phó, th−êng xuyªn thay ®æi do sù ph¸t triÓn cña xC héi vµ ®êi sèng cña ng−êi d©n. ViÖc lùa chän vµ s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña ng−êi tiªu dïng sÏ gãp phÇn t¨ng doanh sè b¸n hµng tõ ®ã t¨ng doanh thu cho doanh nghiÖp. TÊt nhiªn, c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng lu«n lu«n lµ trë ng¹i vµ còng lµ ®éng lùc gióp doanh nghiÖp t¹o ra c¸c s¶n phÈm cã chÊt l−îng ngµy mét tèt h¬n cho thÞ tr−êng. T¨ng doanh thu cña doanh nghiÖp tøc lµ doanh nghiÖp ph¶i t¨ng sè l−îng hµng b¸n ra. Lùa chän nh÷ng mÆt hµng thay thÕ cã gi¸ thµnh thÊp h¬n nh−ng vÉn ®¶m b¶o chÊt l−îng ®Ó gi¶m gi¸ b¸n ®Çu ra. 2. Gi¶m chi phÝ : Gi¸ thµnh lµ tæng hîp cña c¸c chi phÝ bao gåm: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu, c¸c chi phÝ tiÒn l−¬ng, tiÒn c«ng. Do vËy muèn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cÇn ph¶i gi¶m c¸c nh©n tè chi phÝ. Muèn gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm th× ®iÒu tèi quan träng lµ ph¶i qu¶n lý chi phÝ vµ gi¶m chi phÝ. - Gi¶m chi phÝ trong s¶n xuÊt: TiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu tiªu hao ®Ó t¹o ra mét s¶n phÈm, c¶i tiÕn c«ng nghÖ ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ trong sö dông nguyªn vËt liÖu, qu¶n lý chÆt chÏ ®Ó gi¶m lCng phÝ trong s¶n xuÊt, gi¶m tû lÖ phÕ phÈm... - Gi¶m chi phÝ qu¶n lý: Tæ chøc ®−îc mét bé m¸y qu¶n lý hîp lý phï 12 LuËn v¨n tèt nghiÖp hîp vµ thuËn lîi cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, - Chi phÝ b¸n hµng: Tiªu thô s¶n phÈm lµ kh©u trùc tiÕp liªn quan ®Õn lîi nhuËn vµ lµ kh©u ®−îc c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp ®Æt sù quan t©m lªn hµng ®Çu. Dï cho s¶n phÈm cã tèt nh− thÕ nµo mµ bé m¸y b¸n hµng kh«ng tèt th× s¶n phÈm còng kh«ng ®−îc tiªu thô hiÖu qu¶, ng−êi tiªu dïng kh«ng tiÕp xóc ®−îc víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. V× vËy, tæ chøc bé phËn b¸n hµng chuyªn nghiÖp lµ v« cïng quan träng. - Gi¶m chi phÝ gi¸n tiÕp: Bao gåm chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, tiÒn l−¬ng c«ng nh©n gi¸n tiÕp, chi phÝ v¨n phßng, tiÕp kh¸ch, ®iÖn n−íc, ®iÖn tho¹i vµ c¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c, x©y dùng ph¸t ®éng phong trµo tiÕt kiÖm chèng lCng phÝ. 3. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh: Sö dông vèn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng ph¶i lµ mét ho¹t ®éng ®¬n thuÇn vÒ mÆt thu chi tµi chÝnh mµ thùc chÊt lµ mét nghÖ thuËt sö dông vèn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Sö dông vèn cã hiÖu qu¶ nghÜa lµ lîi nhuËn thu ®−îc trªn mét ®ång vèn bá vµo s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng nhiÒu. Do ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lµ biÖn ph¸p c¬ b¶n mµ lu«n ®−îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m. Trªn ®©y lµ mét sè ph−¬ng h−íng, biÖn ph¸p chñ yÕu ®Ó phÊn ®Êu t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, trong viÖc phÊn ®Êu t¨ng lîi nhuËn c¸c doanh nghiÖp kh«ng nªn v× ch¹y theo lîi nhuËn tèi ®a mµ kh«ng quan t©m ®Õn lîi Ých chung cña toµn xC héi. C¸c doanh nghiÖp còng cÇn ph¶i l−u ý r»ng kh«ng cã mét biÖn ph¸p chung nµo cã thÓ ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp, mçi doanh nghiÖp cÇn c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm t×nh h×nh s¶n xuÊt, ®Æc thï cña m×nh vµ trªn c¬ së c¸c ph−¬ng h−íng biÖn ph¸p chung mµ lùa chän cho m×nh nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu nhÊt. 13 LuËn v¨n tèt nghiÖp Ch−¬ng II: T×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn t¹i C«ng ty TNHH Thµnh C«ng I. Kh¸i qu¸t vÒ ho¹t ®éng KD cña C«ng ty TNHH Thµnh C«ng 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn : C«ng ty Thµnh C«ng lµ mét C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã 2 thµnh viªn. C¸c thµnh viªn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n kh¸c cña C«ng ty trong ph¹m vi sè vèn ®C cam kÕt gãp vµo C«ng ty. - C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n kh«ng ®−îc ph¸t hµnh cæ phiÕu. - C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã t− c¸ch ph¸p nh©n kÓ tõ ngµy ®−îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. Vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty lµ 1.000.000.000 VND. Víi sè vèn ban ®Çu cßn h¹n chÕ, C«ng ty Thµnh C«ng ®C kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ lín m¹nh. Ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®−îc tiÕn hµnh æn ®Þnh. Tr¶i qua nh÷ng n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Õn nay C«ng ty Thµnh C«ng ®C ®øng v÷ng trªn thÞ tr−êng, tù trang tr¶i chi phÝ vµ kinh doanh cã lCi. Doanh thu ngµy cµng lín, ®êi sèng c«ng nh©n viªn ngµy cµng ®−îc c¶i thiÖn, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng−êi ngµy cµng t¨ng. C«ng ty TNHH Thµnh C«ng ®−îc cÊp giÊy ®¨ng ký kinh doanh ngµy 11/9/2002 do së KÕ ho¹ch vµ ®Çu t− Hµ Néi cÊp. Cã trô së Sè 8- §−êng Nguyªn Hång- QuËn §èng §a- TP. Hµ Néi. + Ngµnh nghÒ kinh doanh: Bu«n b¸n thiÕt bÞ ®iÖn, ®iÖn tö, ®iÖn l¹nh, thiÕt bÞ m¸y mãc c«ng nghiÖp vµ d©n dông. 14 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Bu«n b¸n vËt t−, t− liÖu s¶n xuÊt: Lµm ®¹i lý ph©n phèi cña c«ng ty ®iÖn tö Samsung, lµm ®¹i diÖn cho mét sè nhµ cung cÊp thiÕt bÞ cña G7 nh− hCng m¸y nÐn khÝ POWER SYSTEM, hCng m¸y b¬m FLUITEN…®C cã mèi quan hÖ lµm ¨n kinh doanh mét sè n¨m gÇn ®©y - DÞch vô l¾p ®Æt, söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc c«ng nghiÖp vµ d©n dông. 2. C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty TNHH Thµnh C«ng Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng TC-HC Phßng KH-VT Phßng TC- KT Phßng TT-TT NhiÖm vô chÝnh cña c¸c phßng nh− sau: • Gi¸m ®èc: lµ ng−êi lCnh ®¹o cao nhÊt, quyÕt ®Þnh mäi ph−¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn cña c«ng ty hiÖn t¹I vµ t−¬ng lai. ChÞu mäi tr¸ch nhiÖm víi nhµ n−íc vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. • Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: qu¶n lý vÒ nh©n sù, hå s¬ ,con ng−êi, ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn vÒ nghiÖp vô tay nghÒ, an toµn lao ®éng, ®ång thêi lµ n¬I tiÕp nhËn giÊy tê c«ng v¨n , l−u tr÷ tµI liÖu qu¶n lý c¬ së vËt chÊt ®Ó phôc vô c¸c phßng ban ph©n x−ëng… • Phßng kÕ ho¹ch vËt t−: cung cÊp vËt t−, b¸n thµnh phÈm, b¶o hé lao ®éng… phôc vô qu¶ tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty. 15 LuËn v¨n tèt nghiÖp • Phßng thÞ tr−êng tiªu thô: cã c¸c nhiÖm vô nh− marketing, tiÕp thÞ s¶n phÈm, t×m thÞ tr−êng tiªu thô, df−a ra chÝnh s¸ch khuyÕn m¹I hîp lý… ®Ó cã thÓ tiªu thô ®−îc nhanh vµ nhiÒu s¶n phÈm thu håi vèn nhanh nh−ng kh«ng ®Ó bÞ ø ®äng trong kh©u thµnh phÈm, t¨ng nhanh vßng quay vèn, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña toµn c«ng ty. • Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý tµI chÝnh ®óng chÕ ®é, tµi chÝnh cña nhµ n−íc ®Ó ph©n tÝch tæng hîp d¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty. KÕ to¸n tr−ëng Phã phßng (kÕ to¸n gi¸ thµnh, tiªu thô tæng hîp) KT tiÒn mÆt kiªm KT ng©n hµng • KT nhËp xuÊt NVL kiªm tiÒn l−¬ng KÕ To¸n TSC§ kiªm thñ quü KÕ to¸n tr−ëng: lµ ng−êi gióp viÖc giÊm ®èc, phô tr¸ch vµ chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n vµ qu¶n lý tµi chÝnh ë c«ng ty nh−: th«ng tin kinh tÕ, tæ chøc ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ, gi¸ c¶ vµ h¹ch to¸n kinh doanh theo ph¸p luËt hiÖn hµnh. • KÕ to¸n tiÒn mÆt, kÕ to¸n ng©n hµng: kÕ to¸n tiÒn mÆt cã nhiÖm vô theo dâi thu chi vÒ tiÒn mÆt ph¸t sinh hµng ngµy ë c«ng ty vµ theo dâi c¸c kho¶n tiÒn vay, tiÒn göi t¹I ng©n hµng, thanh to¸n c«ng nî víi ng©n hµng, chuyÓn sÐc, më L/C. 16 LuËn v¨n tèt nghiÖp • KÕ to¸n nhËp xuÊt NVL kiªm kÕ to¸n tiÒn l−¬ng: kÕ to¸n nhËp xuÊt NVL theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho, cña c¸c lo¹I nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô, dông cô trong kú. Hµng ngµy nhËn tõ kho c¸c phiÕu nhËp kho, xuÊt kho, phiÕu lÜnh vËt t− theo ®Þnh møc, ho¸ ®¬n… ®Ó tËp hîp vµo c¸c ®èi t−îng sö dông. ®ång thêi thùc hiÖn tÝnh l−¬ng,phô cÊp vµ c¸c kho¶n trÝch nép theo tiÒn l−¬ng cho toµn bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. • KÕ to¸n TSC§ kiªm thñ quü: cã nhiÖm vô tËp hîp chøng tõ gèc tiÕn hµnh lËp phiÕu thu chi tiÒn mÆt ®Ó thanh to¸n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty, còng nh− kh¸ch hµng ngoµI c«ng ty ®Õn giao dÞch. Theo dâi toµn bé tµI s¶n, hiÖn vËt thuéc quyÒn së h÷u vµ quyÒn sö dông cña c«ng ty. • KÕ to¸n tæng hîp gi¸ thµnh, tiªu thô: cã nhiÖm vô tËp hîp toµn bé chi phÝ sÏ ph¸t sinh trong kú vµ tÝnh giÊthnhf cho tõng lo¹I s¶n phÈm. Theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho thµnh phÈm, thu nhËp c¸c chøng tõ vÒ tiªu thô s¶n phÈm ®Ó tiÕn hµnh ghi sæ vµ thanh to¸n c¸c kho¶n nî ®èi víi kh¸ch hµng. II. T×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn cña C«ng ty TNHH Thµnh C«ng qua hai n¨m ho¹t ®éng (2003-2004) 1. Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn t¹i C«ng ty TNHH Thµnh C«ng qua 2 n¨m (2003-2004) Lîi nhuËn lµ môc tiªu hµng ®Çu, lµ ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ phat triÓn cña mçi doanh nghiÖp. Song ®Ó thùc hiÖn ®−îc môc tiªu nµy C«ng ty còng gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n. §Ó thÊy ®−îc t×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn cña C«ng ty TNHH Thµnh C«ng ta xem b¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh sau ®©y: 17 LuËn v¨n tèt nghiÖp B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty Tõ th¸ng 12/2003 ®Õn th¸ng12/2004 B¶ng 1 §¬n vÞ: Ngh×n VND So s¸nh 2004/2003 ChØ tiªu Tæng doanh thu 2003 2004 (+ -) % 4.970.545 6.958.110 1.987.565 39,99 0 0 0 0 Doanh thu thuÇn 4.970.545 6.958.110 1.987.565 39,99 Gi¸ vèn hµng b¸n 3.910.000 5.220.620 1.310.620 35,52 Lîi nhuËn gép 1.060.545 1.737.490 676.945 63,83 Chi phÝ b¸n hµng 112.000 179.000 67.000 59,82 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 603.066 1.187.565 584.499 96,92 Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng SXKD 345.479 370.925 25.446 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 250.000 262.500 12.500 - Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 240.000 216.500 - 23.500 - Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 10.000 46.000 36.000 - Doanh thu ho¹t ®éng kh¸c 0 0 0 0 Chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c 0 0 0 0 Lîi nhuËn ho¹t ®éng kh¸c 0 0 0 0 Lîi nhuËn tr−íc thuÕ 355.479 416.925 61.446 17,29 ThuÕ TNDN ph¶i nép 113.753,28 116.739 17.404,88 17,29 Lîi nhuËn sau thuÕ 241.995,72 300.186 58.190,28 17,29 C¸c kho¶n gi¶m trõ Qua sè liÖu ë b¶ng 01, ta thÊy trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty cã nhiÒu biÕn ®éng, næi lªn mét sè vÊn ®Ò sau: - N¨m 2004 tæng doanh thu t¨ng 1.987.8 triÖu ®ång t−¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 39,99% so víi n¨m 2003, cho thÊy c«ng ty ®C cã nhiÒu cè g¾ng trong 18 LuËn v¨n tèt nghiÖp viÖc t¹o uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng vµ t×m kiÕm kh¸ch hµng tiÒm n¨ng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh. - Gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2003 lµ 3.910.triÖu ®ång, n¨m 2004 lµ 5.221 triÖu ®ång. Nh− vËy gi¸ vèn hµng b¸n t¨ng lªn lµ 1.311 triÖu ®ång t−¬ng øng víi tèc ®é t¨ng lµ 35,52%. So víi n¨m 2003 tuy nhiªn tû lÖ t¨ng cña gi¸ vèn thÊp h¬n tû lÖ t¨ng cña doanh thu, gãp phÇn lµm t¨ng lîi nhuËn. - Lîi nhuËn tr−íc thuÕ n¨m 2004 t¨ng 17,29% sè tuyÖt ®èi lµ 61 triÖu ®ång vµ lîi nhuËn sau thuÕ t¨ng 58 triÖu ®ång. Qua sè liÖu trªn ta thÊy ®−îc xu h−íng ph¸t triÓn cña c«ng ty. Lîi nhuËn cña c«ng ty t¨ng lªn, song tèc ®é t¨ng vÉn nhá so víi tèc ®é t¨ng cña doanh thu. §iÒu ®ã chøng tá r»ng c«ng ty vÉn gi÷ ®−îc thÞ tr−êng cña m×nh vµ vÉn lÊy ®−îc lßng tin cña b¹n hµng vµ ngµy cµng ph¸t triÓn trªn thÞ tr−êng c¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh. §Æc biÖt c«ng ty vÉn ®¶m b¶o ®−îc c«ng ¨n viÖc lµm cho toµn bé nh©n viªn ®ang lµm viÖc t¹i c«ng ty mµ hµng n¨m vÉn tuyÓn thªm nh©n sù. N¨m 2004 chi phÝ b¸n hµng t¨ng 67triÖu ®ång t−¬ng øng t¨ng 59,82 % so víi n¨m 2003. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp n¨m 2004 còng t¨ng lªn kh¸ cao 548 triÖu ®ång t−¬ng øng t¨ng 63,83%. N¨m 2004 chi phÝ c¸c dÞch vô héi nghÞ, tiÕp kh¸ch, v¨n phßng phÈm, phÝ c«ng t¸c...t¨ng lªn. §iÒu nµy cho thÊy c«ng ty chi ch−a hîp lý. ThuÕ ph¶i nép cña c«ng ty: N¨m 2004 t¨ng so víi n¨m 2003 t¨ng 17 triÖu ®ång t−¬ng øng víi tèc ®é t¨ng lµ 17,29%. Qua ®ã cho thÊy c«ng ty ®C thùc hiÖn ®Çy ®ñ quyÒn vµ nghÜa vô ®èi víi nhµ n−íc vµ xC héi. Sau mét thêi gian ho¹t ®éng trªn th−¬ng tr−êng, C«ng ty ®C t×m ®−îc h−íng ®i phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ ®iÒu kiÖn cña m×nh ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, nhanh chãng t¨ng lîi nhuËn cho C«ng ty cô thÓ nh− sau: Thø nhÊt: Do nhu cÇu vÒ thiÕt bÞ tiªn tiÕn cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt t¨ng nhanh, c¸c khu c«ng nghiÖp ®−îc ®Çu t− víi tèc ®é nhanh. C«ng ty ®C cã nh÷ng biÖn ph¸p hç trî cho bé phËn kinh doanh tiÕp xóc víi kh¸ch hµng 19 LuËn v¨n tèt nghiÖp b»ng c¸c cuéc héi th¶o, triÓn lCm. Thø hai: MÆt hµng kinh doanh cña C«ng ty hiÖn nay ®ang bÞ c¹nh tranh gay g¾t vµ quyÕt liÖt, g©y khã kh¨n cho C«ng ty trong viÖc x¸c ®Þnh gi¸ b¸n hîp lý. C«ng ty chñ tr−¬ng t¨ng c−êng khai th¸c t×m kiÕm kh¸ch hµng. Thø ba: C«ng ty tæ chøc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng dÞch vô kh¸ch hµng nh»m ®¶m b¶o ®−a s¶n phÈm ®Õn kh¸ch hµng mét c¸ch thuËn lîi, nh− cã s¶n phÈm khuyÔn mCi kÌm theo s¶n ph¶m chÝnh, tæ chøc dÞch vô hËu mCi tèt ®Ó tõ ®ã thu hót ®−îc kh¸ch hµng, gãp phÇn t¨ng doanh thu b¸n hµng cña C«ng ty. Thø t−: C«ng t¸c lùa chän vµ kiÓm tra nguån hµng, ®Ó ®¶m b¶o chÊt l−îng hµng ho¸ mµ C«ng ty kinh doanh, tõ ®ã t¹o ®−îc niÒm tin cho kh¸ch hµng vµ uy tÝn cña c«ng ty ngµy mét t¨ng lªn. Tuy nhiªn, lîi nhuËn tuyÖt ®èi kh«ng ph¶i lµ tiªu chÝ duy nhÊt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty mµ bªn c¹nh ®ã c¸c chØ tiªu vÒ tû träng vµ chØ tiªu vÒ suÊt lîi nhuËn còng rÊt quan träng. V× vËy ®Ó cã mét c¸ch nh×n tæng quan vÒ lîi nhuËn cña C«ng ty TNHH Thµnh C«ng, ta cÇn tÝnh ra c¸c chØ tiªu vÒ tû träng vµ tû suÊt lîi nhuËn. KÕt cÊu lîi nhuËn tr−íc thuÕ n¨m 2003 - 2004 B¶ng 2 §¬n vÞ: ngh×n ®ång N¨m 2003 N¨m 2004 2004-2003 ChØ tiªu Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû lÖ % Lîi nhuËn ho¹t ®éng SXKD 345.479 97,19% 370.925 88,97% 25.446 7,37% Lîi nhuËn ho¹t ®éng tµi chÝnh 10.000 2,81% 46.000 11,03% 36.000 360% Tæng lîi nhuËn tr−íc thuÕ 355.479 100% 416.925 100% 61.446 17,29% Qua b¶ng sè 02 ta thÊy tæng lîi nhuËn tr−íc thuÕ n¨m 2004 lµ 416 triÖu ®ång t¨ng 17,29% (+61triÖu ®ång), trong ®ã: lîi nhuËn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2004 lµ 371 triÖu ®ång t¨ng 7,37% (+25 triÖu ®ång) lîi nhuËn ho¹t ®éng tµi chÝnh n¨m 2004 lµ 46 triÖu t¨ng 360% (+36 triÖu ®ång) so víi 20
- Xem thêm -