Tài liệu Lợi nhuận và một số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại công ty tnhh thương mại minh tuấn

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc lôc A. Lêi nãi ®Çu Trang 1 B . Nguyªn nh©n , ý nghÜa lÞch sö, bµi häc kinh NghiÖm c¸nh m¹ng th¸ng 8 - 1945 2 2 I. Nguyªn nh©n th¾ng lîi 1. Nguyªn nh©n kh¸ch quan 2 2. Nguyªn nh©n chñ quan 2 3.KÕt luËn 3 II. ý NghÜa lÞch sö 5 III. Bµi häc kinh nghiÖm 7 IV.Sù chuÈn bÞ chu ®¸o, chän ®óng thêi c¬ cña §¶ng vµ chñ tÞch Hå ChÝ Minh 9 C. KÕT LUËN 12 TH¦ MôC TµI LIÖU THAM KH¶O 13 A. Lêi nãi ®Çu LÞch sö §¶ng ta nh B¸c Hå kh¼ng ®Þnh lµ mét pho lÞch sö b»ng vµng.ViÖc nghiªn cøu vµ häc tËp lÞch sö §¶ng cã hÖ thèng vµ s©u s¾c còng gãp phÇn lµm s¸ng tá kho tµng quý b¸u ®ã,®ång thêi cã gi¸ trÞ vÒ lÝ luËn vµ chÝnh trÞ- thùc tiÔn cho mçi c¸n bé,®¶ng viªn vµ mäi ngêi d©n trong giai ®o¹n c¸nh m¹ng hiÖn nay. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LÞch sö chÝnh lµ sù g¾n kÕt gi÷a qu¸ khø víi hiÖn t¹i.Muèn hiÓu vÒ mét d©n téc th× ta ph¶i t×m hiÓu vÒ lÞch sö , ®i vÒ céi nguån cña d©n téc ®ã. LÞch sö ViÖt Nam la lÞch sö cña h¬n 4000 n¨m dùng n íc vµ gi÷ níc.Tõ thêi L¹c Long Qu©n - ¢u C¬ khai sinh lËp ®Þa ,vua Hïng cã c«ng dùng níc vµ gi÷ níc ®Õn thêi bµ Trng , bµ TriÖu cìi voi giÕt giÆc. Nh÷ng trang sö hµo hïng cø nèi tiÕp nhau : Tuy m¹nh yÕu tõng lóc kh¸c nhau Song hµo kiÖt ®êi nµo còng cã (B×nh ng« ®¹i c¸o - NguyÔn Tr·i ) D©n téc ta ®· viÕt nh÷ng trang sö hµo hïng , chãi läi cña B¹ch §»ng ,Chi L¨ng, X¬ng Giang .... g¾n liÒn víi tªn tuæi nh÷ng anh hïng d©n téc nh Ng« QuyÒn , Quang Trung NguyÔn HuÖ ... Nh÷ng trang sö ®ã ®· soi ®êng , dÉn lèi cho d©n téc ta trong qu¸ khø , hiÖn t¹i vµ t¬ng lai. Nãi ®Õn nh÷ng trang sö vµng cña d©n ViÖt Nam h«m nay th× th¾ng lîi cña cuéc C¸ch m¹ng th¸ng T¸m - 1945 qu¶ lµ mét chiÕn th¾ng lÞch sö. Nã ®· ®¸nh dÊu mét b íc ngoÆt vÜ ®¹i trong lÞch d©n téc ta, më ra mét thêi ®¹i míi , vµ còng lµ mét th¸ch thøc míi víi chÝnh quyÒn non trÎ níc ViÖt Nam D©n Chñ Céng Hoµ tr íc ba kÎ thï " GiÆc ®ãi , giÆc dèt vµ giÆc ngo¹i x©m ". Më ra mét thêi ®¹i ®Êu tranh cho hoµ b×nh , gi¶i phãng d©n téc , ®Êu tranh v× "Tù do , b×nh ®¼ng ,b¸c ¸i ". Mét thêi ®¹i mµ tªn ®Êt n íc g¾n liÒn víi tªn vÞ l·nh tô tµi ba kiÖt suÊt thêi ®¹i - Chñ tÞch Hå ChÝ Minh . Cuèn tiÓu luËn " C ¸ c h m ¹ n g t h ¸ n g t ¸ m - 1 9 4 5 " ®îc biªn so¹n díi sù chØ ®¹o cña gi¶ng viªn L ¬ng Ph¬ng Th¶o trêng §HBK Hµ Néi . B . Nguyªn nh©n , ý nghÜa lÞch sö, bµi häc kinh NghiÖm c¸nh m¹ng th¸ng 8 - 1945 I. Nguyªn nh©n th¾ng lîi 1. Nguyªn nh©n kh¸ch quan ViÖt Nam lµ mét bé phËn cña thÕ giíi nªn nh÷ng ®iÒu kiÖn tõ bªn ngoµi t¸c ®éng vµo ViÖt Nam lµ v« cïng quan träng. Cuéc chiÕn tranh gi÷a lùc l îng d©n chñ,®ång minh vµ bÌ lò ph¸t xÝt trªn thÕ giíi kÕt thóc b»ng th¾ng lîi vÎ vang cña Liªn X« vµ c¸c níc d©n chñ kh¸c. Cïng víi ®ã lµ sù thÊt b¹i th¶m h¹i cña chñ nghÜa ph¸t xÝt x©m l îc , ®Æc biÖt lµ sù kiÖn qu©n ®éi NhËt ®Çu hµng ®ång minh ( 13 - 8 - 1945 ) ®· t¹o ®iÒu kiÖn v« cïng thuËn lîi cho phong trµo gi¶i phãng d©n téc trªn thÕ giíi trong ®ã cã ViÖt Nam . Tõ sau ngµy 9 - 3 - 1945 ph¸t xÝt NhËt lµ kÎ thï cô thÓ , tr íc m¾t cña nh©n d©n ViÖt Nam . Hång Qu©n Liªn X« ®· ®¸nh b¹i ph¸t xÝt NhËt , qu©n NhËt ë §«ng D ¬ng hÕt søc hoang mang dao 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®éng , mÊt tinh thÇn ®· t¹o ra c¬ héi "ngµn n¨m cã mét" ®Ó chóng ta tæng khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn trong toµn quèc . 2. Nguyªn nh©n chñ quan C¸ch m¹ng th¸ng 8 th¾ng lîi lµ do nh©n d©n ta ®· kÕ thõa vµ ph¸t huy cao ®é truyÒn thèng ®Êu tranh dùng n íc vµ gi÷ níc cña d©n téc ta . Nhê cã ®êng lèi l·nh ®¹o ®óng ®¾n cña §¶ng vµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh trong kho¶ng 15 n¨m kÓ tõ khi thµnh lËp §¶ng ( 3 - 2 1930 ) c¸ch m¹ng ViÖt Nam ®· tr¶i qua ba cao trµo c¸ch m¹ng lµ : Cao trµo 1930 -1931 , Cuéc vËn ®éng d©n chñ 1936 - 1939 vµ Cao trµo ®¸nh Ph¸p ®uæi NhËt 1939 - 1945 . §¶ng ®· vËn dông thµnh c«ng chñ nghÜa Mac - Lenin vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ®Êt n íc, v¹ch ra ®êng lèi c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc , d©n chñ nh©n d©n. KÕt hîp ®óng ®¾n quan hÖ gi÷a hai nhiÖm vô chèng ®Õ quèc vµ chèng phong kiÕn. C¬ng lÜnh ®Çu tiªn cña §¶ng ®· x¸c ®Þnh ph ¬ng híng ph¸t triÓn cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam chia lµm hai giai ®o¹n : Tríc lµ, tiÕn hµnh c¸ch m¹ng d©n téc,d©n chñ nh©n d©n. Trong cuéc c¸ch m¹ng nµy l·nh ®¹o c¸ch m¹ng lµ giai cÊp c«ng nh©n. Lùc lîng c¸ch m¹ng gåm cã n«ng d©n, tiÓu t s¶n, t s¶n d©n téc, trÝ thøc ... vµ tÇng líp ®Þa chñ,phong kiÕn cã ý thøc d©n téc. Trong cuéc c¸ch m¹ng nµy hai nhiÖm vô chèng ®Õ quèc vµ chèng phong kiÕn kh¨ng khÝt víi nhau nh ng ®Æt nhiÖm vô chèng ®Õ quèc lªn hµng ®Çu (quyÒn lîi d©n téc trªn quyÒn lîi giai cÊp ). §¶ng ®· gi¶i quyÕt ®óng ®¾n c¸c vÊn ®Ò,tÝnh chÊt ,nhiÖm vô còng nh ®èi tîng cña c¸ch m¹ng.X©y dùng c¸ch m¹ng trªn lËp tr êng cña gia cÊp c«ng nh©n. Sau ®ã , sÏ ®i lªn chñ nghi· x· héi víi lùc l îng chñ yÕu lµ giai cÊp c«ng nh©n, n«ng d©n vµ giai cÊp trÝ thøc sÏ lµ nÒn t¶ng.Môc tiªu cuèi cïng cña §¶ng lµ chñ nghÜa céng s¶n . §¶ng ®· gi¬ng cao ngän cê ®éc lËp , d©n chñ ®oµn kÕt toµn d©n vµo nhiÖm vô chung cña c¶ d©n téc h íng tíi mét t¬ng lai t¬i s¸ng. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· chØ râ:" C¸ch m¹ng lµ c«ng viÖc chung cña d©n chóng", "D©n khÝ m¹nh th× qu©n lÝnh nµo , sóng èng nµ còng kh«ng chèng l¹i næi". Tr¶i qua c¸c thêi k× víi c¸c mÆt trËn thÝch hîp :" MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt phh¶n ®Õ ", " MÆt trËn d©n chñ §«ng D¬ng"vµ cao nhÊt lµ " MÆt trËn ViÖt Minh" ( 19 - 5 1941 ). §¶ng ®· tËp hîp ®«ng ®¶o c¸c tÇng líp , c¸c giai cÊp , c¸c t«n gi¸o , c¸c d©n téc híng vµo môc tiªu chung lµ chèng ®Õ quèc vµ chèng phong kiÕn giµnh ®éc lËp d©n téc, ruéng ®Êt cho d©n cµy . §¶ng còng rÊt chó träng cñng cè khèi liªn minh gi÷a giai cÊp c«ng nh©n vµ n«ng d©n. Lùc lîng vò trang ®îc x©y dùng , cñng cè vµ hoµn thiÖn díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng.Quan träng nhÊt lµ nªu cao lßng tù hµo d©n téc ,lµm cho nh©n d©n tin t ëng vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng . Tõ 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 sau khëi nghÜa B¾c S¬n ( 1940 ) ®éi du kÝch B¾c S¬n ®· thµnh lËp sau ph¸t triÓn thµnh " ViÖt Nam cøu quèc qu©n". Ngµy 22 -12-1944 §éi ViÖt Nam tuyªn truyÒn gi¶i phãng qu©n ® îc thµnh lËp. §Õn th¸ng 5 - 1945 Héi nghÞ qu©n sù B¾c K× ®· häp vµ thèng nhÊt" ViÖt Nam cøu quèc qu©n " vµ " ViÖt Nam tuyªn truyÒn gi¶i phãng qu©n" thµnh " ViÖt Nam gi¶i phãng qu©n". Nh vËy §¶ng ta ®· cã sù chuÈn bÞ chu ®¸o c¶ vÒ lùc l îng vµ t tëng lµ nh©n tè quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn sù th¾ng l¬Þ cña c¸ch m¹ng th¸ng 8 - 1945 . 3.KÕt luËn Th¾ng lîi cña CM th¸ng 8 lµ sù kÕt hîp chÆt chÏ vµ hiÖu qu¶ gi÷a nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸ch quan vµ chñ quan trong ®ã ®iÌu kiÖn chñ quan ®ãng vai trß chñ ®¹o.Næi bËt nªn trong ®iÒu kiÖn chñ quan lµ vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng vµ cña l·nh tô NguyÔn ¸i Quèc. Th¾ng lîi cña CM th¸ng 8 lµ th¾ng lîi cña khoa häc vµ nghÖ thuËt ph ¬ng ph¸p c¸ch m¹ng ViÖt Nam.TÝch cùc chuÈn bÞ , chíp lÊy thêi c¬ dòng c¶m ph¸t ®éng toµn d©n næi dËy khëi nghi· giµnh chÝnh quyÒn lµ mét s¸ng t¹o , mét ®ãng gãp to lín c¶ vÌ mÆt lÝ luËn vµ thùc tiÔn vµo phong trµo gi¶i phãng d©n téc thuéc ®Þa. NhËn râ thêi c¬ lÞch sö ®· chÝn muåi , §¶ng ta quyÕt ®Þnh ph¸t ®éng toµn d©n næi dËy khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn tõ tay ph¸t xÝt NhËt vµ tay sai cña NhËt tr íc khi qu©n ®ång minh Anh - MÜ vµo §«ng D ¬ng. §ã lµ quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c kÞp thêi thÓ hiÖn b¶n lÜnh chÝnh trÞ ®éc lËp tù chñ , s¸ng t¹o cña Hå ChÝ Minh vµ cña §¶ng ta. Nguån gèc quyÕt ®inh th¾ng lîi cña C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m lµ sù l·nh ®¹o cña §¶ng ta vµ cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh.X©y dùng §¶ng cã ®êng lèi chÝnh trÞ ®óng,thèng nhÊt vÒ t tëng,trong s¹ch v÷ng m¹nh vÒ tæ chøc,g¾n bã chÆt chÏ víi nh©n d©n.§¶ng ®Æt lªn hÇng ®Çu x©y dùng khèi thèng nhÊt trong toµn §¶ng,mu«n ngh×n ng êi nh mét chØ cã mét ý chÝ,mét hµnh ®éng.Trong c¸ch m¹ng Th¸ng T¸m §¶ng ta chØ cã 5.000 §¶ng viªn cïng víi ®ång bµo trong c¶ n íc ®· lµm mét cuéc khëi nghÜa thµnhc«ng.§¶ng tin d©n,d©n tin §¶ng,ý §¶ng lßng d©n hoµ quyÖn vµo nhau lµ søc m¹nh,lµ nguªn nh©n th¾ng lîi cña C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m vµ còng lµ nh©n tè th¾ng lîi cña C¸ch m¹ng ViÖt Nam. II. ý NghÜa lÞch sö Thø nhÊt , ®èi víi trong n íc CM th¸ng t¸m cã ý nghÜa v« cïng quan träng trªn con ® êng gi¶i phãng d©n téc, thèng nhÊt tæ quèc cña nh©n d©n ViÖt Nam. Nã ®· lËt ®æ chÕ ®é phong kiÕn kÐo dµi hµng ngh×n n¨m qua, ®Ëp tan sù thèng trÞ cña thùc d©n h¬n 80 n¨m qua kÓ tõ khi Ph¸p næ sóng x©m l îc níc ta. C¸ch m¹ng th¸ng t¸m lµ ®¸nh dÊu b íc biÕn ®æi cùc k× to lín trong lÞch sö ph¸t triÓn l©u dµi cña d©n téc Viªt Nam. Nã ®· chÝnh quyÒn thùc d©n vµ phong kiÕn lËp nªn n íc ViÖt Nam D©n Chñ Céng Hoµ nhµ níc c«ng n«ng ®Çu tiªn ë §«ng Nam ¸. Nã ®· biÕn nh©n d©n ta tõ n« lÖ thµnh nh÷ng ng êi chñ thùc sù cña ®Êt n íc, biÕn níc ta tõ mét níc thuéc ®Þa nöa phong kiÕn thµnh mét n íc ®éc lËp vµ d©n chñ nh©n d©n, biÕn §¶ng ta tõ mét ®¶ng kh«ng hîp ph¸p thµnh mét chÝnh §¶ng n¾m quyÒn trong c¶ n íc. C¸ch m¹ng th¸ng t¸m x¸c lËp vµ n©ng cao vÞ thÕ quèc tÕ cña d©n téc ViÖt Nam trong hµng ngò c¸c d©n téc tiªn phong trªn thÕ giíi. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Víi th¾ng lîi cã tÝnh chÊt thêi ®¹i cña c¸nh m¹ng th¸ng t¸m, d©n téc ta ®· b íc vµo mét kØ nguyªn míi v« cïng vÎ vang, kØ nguyªn cña tù do vµ d©n chñ nh©n d©n tiÕn lªn x©y dùng CNXH. Th¾ng lîi CM th¸ng t¸m tuy chØ lµ bíc ®Çu nhnh cã ý nghi· quyÕt ®Þnh ®èi víi toµn bé tiÕn tr×nh ph¸t vÒ sau cña c¸ch m¹ng d©n téc. Chóng ta ®· giµnh ®îc th¾ng lîi trong thêi ®¹i c¸nh m¹ng v« s¶n, Nã ph¶n ¸nh tÝnh chÊt thêi ®¹i vµ mang l¹i nh÷ng nhËn thøc míi mÎ , triÖt ®Ó trong quan niÖm còng nh gi¶i ph¸p gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®éc lËp d©n téc.C¸ch m¹ng th¸ng t¸m ®¸nh dÊu tÇm nhËn thøc vña ®¶ng ®· v ît qua h¹n chÕ trong viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®éc lËp d©n téc theo lËp trêng phong kiÕn t s¶n. Nã còng lµ kÕt qu¶ thùc tiÔn cña ® êng lèi l·nh ®¹o ®óng ®¾n cña §¶ng vµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· nªu tõ nhòng n¨m 1930 : " §éc lËp d©n téc g¾n liÒn víi chñ nghi· x· héi . Hai lµ , ®èi víi thÕ giíi nh©n d©n ViÖt Nam ®· gãp phÇn vµo c«ng cuéc ®Êu tranh s©u réng ®¸nh b¹i hoµn toµn bÌ lò ph¸t xÝt trª thÕ giíi , trong ®ã cã ph¸t xÝt NhËt ë §«ng D ¬ng. Sù kiÖn nµy ®· ®a níc ta vµo hµng ngò c¸c n íc d©n chñ nh©n d©n vµ chñ nghÜa x· héi trªn thÕ giíi .§©y còng lµ th¾ng lîi chung cña phong trµo gi¶i phãng d©n téc trªn thÕ giíi . Nã cã søc cæ vò rÊt lín ®èi víi nh©n d©n c¸c níc thuéc dÞa vµ phô thuéc trªn thÕ giíi nhÊt lµ c¸c n íc thuéc ®Þa cña Ph¸p næi dËy ®Êu tranh giµnh ®éc lËp cho d©n téc m×nh. Th¾ng lîi cña CM th¸ng 8 ®· gãp phÇn lµm suy yÕu chñ nghÜa ®Õ quèc nhÊt lµ ®Õ quèc Ph¸p ë §«ng D ¬ng. Nã còng ¶nh h ëng trùc tiÕp ®Õn phong trµo chèng ®Õ quèc vµ giµnh ®éc lËp d©n téc cña hai níc l¸ng giÒng lµ Lµo vµ Campuchia, cñng cè hoµ b×nh ë khu vùc §«ng Nam ¸ nãi riªng vµ thÕ giíi nãi chung. Nãi vÒ ý nghi· lÞch sö cña C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m,Chñ TÞch Hå ChÝ Minh viÕt: "Ch¼ng nh÷ng giai cÊp lao ®éng vµ nh©n d©n ViÖt Nam ta cã thÓ tù hµo,mµ giai cÊp lao ®éng vµ nh÷ng d©n téc bÞ ¸p bøc n¬i kh¸c còng cã thÓ tù hµo r»ng:lÇn nµy lµ lÇn ®Çu tiªn trong lÞch s c¸ch m¹ng cña c¸c d©n téc thuéc ®Þa vµ nöa thuéc ®Þa mét ®¶ng míi 15 tuæi ®· l·nh ®¹o c¸ch m¹ng thµnh c«ng,®· n¾m chÝnh quyÒn toµn quèc ". III. Bµi häc kinh nghiÖm Th¾ng lîi cña CM th¸ng 8 lµ kÕt qu¶ cña 15 n¨m trùc tiÕp l·nh ®¹o cña §¶ng, lµ th¾ng lîi cña chñ nghÜa Mac - Lenin ® îc vËn dông ngµy cµng s¸t víi hoµn c¶nh, ®iÒu kiÖn cña ViÖt Nam . Nã ®· chøng tá ®êng lèi ®óng ®¾n cña §¶ng thÓ hiÖn ë sù tÝch cùc trong viÖc chuÈn bÞ lùc lîng trong c¸c giai ®o¹n : Giai ®o¹n 1930 - 1931 , ® îc ®¸nh gi¸ nh cuéc tæng diÔn tËp lÇn thø nhÊt cña CM ViÖt Nam.Tuy trong giai ®o¹n nµy §¶ng ®· m¾c ph¶i nh÷ng sai lÇm c¬ b¶n, Êu trÜ trong buæi ®Çu thµnh lËp nh ng còng kh«ng thÓ phñ nhËn nh÷ng thµnh qu¶ to lín mµ ®Þch kh«ng thÓ xo¸ bá lµ vai trß,n¨ng lùc l·nh ®¹o cña GCCN vµ §¶ng céng s¶n §«ng 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 D¬ng lµ ®¹i biÓu, ®· x©y dùng ® îc lßng tin trong ®«ng ®¶o quÇn chóng. Giai ®o¹n 1932 - 1935, ®¸nh dÊu sù kh«i phôc phong trµo, ý chÝ cña chiÕn sÜ c¸nh m¹ng.Trong nh÷ng hoµn c¶nh khã kh¨n t ëng chõng nh kh«ng thÓ vît qua ®îc th× ý chÝ céng s¶n trong mçi ng êi chiÕn sÜ c¸ch m¹ng ®· trçi dËy vµ chÝnh hä d· tõng b íc kh«i phôc phong trµo c¸ch m¹ng trong c¶ n íc . Giai ®o¹n 1936 - 1939, ® îc ®¸nh gi¸ nh cuéc tæng diÔn tËp lÇn thø hai b»ng viÖc thµnh lËp ®éi qu©n chÝnh trÞ trong mÆt trËn d©n chñ §«ng D¬ng.§©y lµ cao trµo ®Êu tranh thùc hiÖn c¸c khÈu hiÖu : hoµ b×nh, d©n chñ,d©n sinh. Giai ®o¹n 1939 - 1945, lµ giai ®o¹n x©y dùng vµ cñng cè l¹i lùc lîng c¸ch m¹ng. X©y dùng lùc l îng c¸ch m¹ng vµ ®Êu tranh vò trang,x©y dùng c¸c c¨n cø ®Þa.§¶ng còng tiÕn hµnh ®Êu tranh trªn mÆt trËn t tëng v¨n ho¸,cñng cè sù thèng nhÊt trong §¶ng,t¨ng c êng ®éi ngò c¸n bé §¶ng viªn vµ chuÈn bÞ triÖu tËp Quèc d©n ®¹i héi chê thêi c¬ ®Õn. Nh vËy, §¶ng ®· gi¶i quyÕt ®óng ®¾n mèi quan hÖ gi÷a vÊn ®Ò d©n téc vµ d©n chñ,gi÷a nhiÖm vô chèng ®Õ quèc vµ chãng phong kiÕn cho phï hîp víi tõng thêi k×. Trong 15 n¨m ®ã §¶ng còng ®· tõng bíc thay ®æi hn×nh thøc vµ ph ¬ng ph¸p ®Êu tranh cho phï hîp víi hoµn c¶nh cña c¸nh m¹ng ViÖt Nam. §¶ng còng ®· khai th¸c triÖt ®Ó nh÷ng m©u thuÉn trong hµng ngò kÎ thï ®Ó ph©n ho¸ chóng tõng bíc tiªu diÖt tõng kÎ thï mét. §©y còng lµ ý thÓ hiÖn sù kh«n khÐo trong ®êng lèi l·nh ®¹o cña §¶ng,nªu lªn c¸i tøc thêi kÞp thÕ trong sù biÕn ®æi cña thêi cuéc,dÉn d¾t quÇn chóng v÷ng b íc tiÕn lªn.Næi bËt lªn trong nh÷ng nh©n tè th¾ng lîi lµ sù dù ®o¸n c¸c thêi c¬ vµ chíp nho¸ng thêi c¬ cña §¶ng. §©y cã thÓ nãi lµ kh©u m¾t xÝch quan träng nhÊt dÉn ®Õn sù thµnh c«ng cña CM th¸ng t¸m. C¸ch m¹ng th¸ng 8 thµnh c«ng kh¼ng ®Þnh kh«ng cã s¸ng t¹o c¸nh m¹ng kh«ng cã thµnh c«ng c¸ch m¹ng. S¸ng t¹o c¸nh m¹ng ph¶i kÕt hîp víi chiÕn lîc,s¸ch lîc vµ ph¬ng ph¸p c¸ch m¹ng. IV.Sù chuÈn bÞ chu ®¸o, chän ®óng thêi c¬ cña §¶ng vµ chñ tÞch Hå ChÝ Minh Cïng víi sù chuÈn bÞ chu ®¸o trong suèt 15 n¨m ( 1930 - 1945 ) c¶ vÒ lùc l îng vµ tinh thÇn c¸ch m¹ng §¶ng còng ®· chíp ®óng thêi c¬ t¹o nªn chiÕn th¾ng cho c¸ch m¹ng. Thêi c¬ lµ sù kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn gi÷a nh÷ng ®iÒu kiÖn trong níc vµ bªn ngoµi,trong ®ã ®iÒu kiÖn bªn trong gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh. Trong bÊt k× mét cuéc chiÕn ®Êu nµo thêi c¬ tiÕn c«ng 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lµ v« cïng quan träng. ViÖc x¸c ®Þnh,n¾m b¾t vµ ph¸t huy triÖt ®Ó thêi c¬ cã thÓ lµm nªn th¾ng lîi quyÕt ®Þnh , xoay chuyÓn vµ lµm thay ®æi hoµn toµn côc diÖn chiÕn tranh.Trong lÞch sö chóng ta ®· chøng kiÕn nhiÒu sù tËn dông thêi c¬ ®Ó giµnh lÊy th¾ng lîi quyÕt ®Þnh nh trong CM T s¶n Ph¸p ( 1979 ),c¸ch m¹ng th¸ng 10 ë Liªn X«( 1917 )trong ®ã trËn ®¹i th¾ng Stalingrat ®· lµm thay ®æi côc diÖn chiÕn tranh thÕ giíi .D©n téc ViÖt Nam cã truyÒn thèng dùng n íc vµ gi÷ níc nªn trong nh÷ng cuéc chiÕn ®Êu víi kÎ thï cha «ng ta lu«n biÕt c¸ch tËn dông triÖt ®Ó thêi c¬ chiÕn th¾ng kÎ thï. C¸ch m¹ng th¸ng 8 lµ cuéc tæng khëi nghÜa cña toµn d©n d íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®· giµnh th¾ng lîi nhanh chãng trong vßng 15 ngµy, trong ®ã n¾m b¾t thêi c¬ hµnh ®éng lµ mét nh©n tè hÕt søc quan träng ®Ó lµm nªn chiÕn th¾ng.Chóng ta ®· thùc hiÖn thêi c¬ víi mét quyÕt t©m rÊt cao, Hå Chñ TÞch kªu gäi: " Lóc nµy thêi c¬ thuËn lîi ®· tíi, dï hi sinh tíi ®©u, dï ph¶i ®èt ch¸y c¶ d·y Trêng S¬n còng ph¶i kiªn quyÕt giµnh cho ® îc ®éc lËp".C©u nãi ®ã cña B¸c võa thÓ hiÖn thêi c¬ ®· ®Õn vµ quyÕt t©m giµnh ®éc lËp cña ng êi d©n ViÖt Nam. Thùc tiÔn ®· chøng minh ®iÒu ®ã. Tõ lóc ra ®êi 3 - 2 - 1930, qua cao trµo 1930 - 1931 ® îc ®¸nh gi¸ nh cuéc tæng diÔn tËp lÇn thø nhÊt,cao trµo 1936 - 1939 råi phong trµo gi¶i phãng d©n téc 1939 - 1945 víi sù chuyÓn h íng chØ ®¹o t¹i héi nghÞ TW VI ( 11 - 1940 )vµ hoµn chØnh t¹i héi nghÞ TW VII (5 - 1941) tiÕp tôc ph¸t triÓn,gi ¬ng cao ngän cê gi¶i phãng d©n téc,chñ tr¬ng khëi nghÜa vò trang giµnh chÝnh quyÒn.Lùc l îng vò trang ngµy cµng t¨ng nhiÒu , h×nh thøc ®Êu tranh ngµy cµng phong phó .Tíi n¨m 1945 t×nh thÕ c¸ch m¹ng xuÊt hiÖn víi kh«ng khÝ tiÒn khëi nghÜa. Trong níc , ngµy 9-3-1945 NhËt ®¶o chÝnh Ph¸p ®Ó ®éc chiÕm §«ng D¬ng g©y ra t×nh tr¹ng khñng ho¶ng vÒ chÝnh trÞ.Héi nghÞ ban thêng vô TW §¶ng ®· häp ngµy 12-3-1945 ra chØ thÞ :"NhËt Ph¸p b¾n nhau vµ hµnh ®éng cña chóng ta".X¸c ®Þnh kÎ thï tr íc m¾t vµ duy nhÊt cña nh©n d©n §«ng D ¬ng lµ ph¸t xÝt NhËt,khÈu hiÖu"§¸nh ®uæi ph¸t xÝt NhËt - Ph¸p " thay b»ng khÈu hiÖu"§¸nh ®uæi ph¸t xÝt NhËt".Ph¸t ®éng phong trµo "Kh¸ng NhËt cøu n íc" s«i ®éng trong c¶ níc.Hëng øng lêi kªu gäi cña §¶ng c¶ d©n téc ta ®· ®øng dËy ®Êu tranh tõ miÒn xu«i ®Õn miÒn ng îc , tõ thµnh thÞ ®Õn n«ng th«n ®Òu hõng hùc khÝ thÕ khëi nghÜa. ViÖt Minh ®· tæ chøc c¸c buæi diÔn thuyÕt chíp nho¸ng tè c¸o téi ¸c cña Ph¸t xÝt NhËt,trõ khö nh÷ng tªn ViÖt gian. Sù ra ®êi cña du kÝch Bat¬ ®· t¨ng thªm lùc l îng cho c¸ch m¹ng ë c¸c vïng n«ng th«n, phong trµo ph¸ kho thãc diÖt ¸c trõ diÔn ra s«i næi. Ngoµi níc , chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø 2 ®· ®Õn håi kÕt thóc,qu©n ®ång minh ph¶n c«ng tiªu diÖt ph¸t xÝt trªn kh¾p c¸c chiÕn trêng. Hång qu©n Liªn X« më ®ît tÊn cong toµn diÖn vµo sµo huyÖt cña ph¸t xÝt §øc, 30-4 quèc k× X« ViÕt c¾m trªn nãc nµ quèc 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 héi §øc, ®Õn 9-5 Hång qu©n chiÕm ® îc Berlin. Ph¸t xÝt §øc ®· kÝ v¨n kiÖn ®Çu hµng v« ®iÒu kiÖn,lß löa chiÕn tranh ë ch©u ¢u ®· bÞ dËp t¾t. Trªn mÆt trËn Th¸i B×nh D ¬ng qu©n NhËt th¶m b¹i trªn kh¾p c¸c chiÕn trêng,t×nh h×nh thÕ giíi hÕt søc s«i sôc . ViÖt Nam còng hoµ m×nh vµo kh«ng khÝ ®ã. Qu©n NhËt ë §«ng D ¬ng hÕt søc hoang mang , lo sî. Ngµy 6 vµ 9-8 MÜ ®· nÐm hai qu¶ bom nguyªn tö xuèng thµnh phè Hiroshima vµ Nagasaki,chØ trong phót chèc h¬n 40 v¹n ng êi NhËt ®· bÞ chÕt hoÆc tµn phÕ .§©y lµ mét th¶m ho¹ mµ hËu qu¶ cña nã m·i m·i kh«ng bao giê röa næi. Ngµy 14-8-1945 ph¸t xÝt NhËt tuyªn bè ®Çu hµng ®ång minh kh«ng ®iÒu kiÖn . Qu©n NhËt ë §«ng D ¬ng nh r¾n mÊt ®Çu suy sôp vµ khñng ho¶ng trÇm träng kÐo theo sù sôp ®æ cña chÝnh quyÒn bï nh×n.ChiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø 2 kÕt thóc, theo tho¶ thuËn qu©n ®ång minh sÏ vµo ViÖt Nam thay ch©n NhËt. Bèi c¶nh lÞch sö trong vµ ngoµi n íc 1945 cho thÊy thêi c¬ c¸ch m¹ng ®· chÝn muåi chÝnh lµ lóc qu©n NhËt ®Çu hµng ®ång minh cho ®Õn khi ®ång minh vµo §«ng D ¬ng.Bëi nÕu sím qu¸ qu©n NhËt cßn tinh thÇn sÏ g©y khã kh¨n cho ta,nÕu muén th× qu©n ®ång minh vµo thêi c¬ kh«ng cßn n÷a. §ã thùc sù lµ mét thêi c¬ thuËn lîi cho c¶ d©n téc ®øng lªn giµnh chÝnh quyÒn.NÕu nh kh«ng tËn dông c¬ héi " ngµn n¨m cã mét " th× ch¼ng nh÷ng d©n ta ph¶i chÞu m·i kiÕp tr©u ngùa mµ quyÒn lîi d©n téc cã thÓ m·i kh«ng ®ßi ® îc. Cho nªn ngay dau khi NhËt ®Çu hµng ®ång minh §¶ng ®· ra qu©n lÖnh sè 1 tæng khëi nghÜa trong c¶ níc: " Hìi qu©n d©n toµn quèc giê tæng khëi nghÜa ®· ®Õn ! C¬ héi cã mét cho qu©n d©n ViÖt Nam vïng dËy giµnh lÊy quyÒn ®éc lËp cho níc nhµ ! .................. Tæ quèc ®ang ®ßi hái nh÷ng hi sinh lín lao cña c¸c ,cuéc th¾ng lîi hoµn toµn nhÊt ®Þnh sÏ vÒ ta " ( Qu©n lÖnh sè 1 ) C. KÕT LUËN C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m thµnh c«ng chøng tá r»ng trong thêi ®¹i ngµy nay,mét cuéc c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n ë mét n íc thuéc ®Þa cã lùc lîng cña toµn d©n díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n,cã ®êng lèi c¸ch m¹ng ®óng ®¾n,phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i th× hoµn toµn cã kh¶ n¨ng giµnh th¾ng lîi.Cuéc c¸ch m¹ng Êy cã thÓ thµnh c«ng tr íc khi giai cÊp c«ng nh©n ë chÝnh quèc giµnh ®îc chÝnh quyÒn. C¸ch m¹ng th¸ng T¸m x¸c lËp vµ nang cao vÞ trÝ quèc tÕ cña d©n téc ViÖt Nam trong hµng ngò c¸c d©n téc tiªn phong trªn thÕ giíi.C¸ch m¹ng th¸ng T¸m ph¸ tan mét m¾t xÝch quan träng vµ thóc ®¶y sù tan r· kh«ng thÓ cøu v·n næi cña hÖ thèng thuéc ®Þa,më ®Çu qu¸ tr×nh sôp ®æ cña chÕ ®é thùc d©n cò tµn b¹o,cæ vò nh©n d©n c¸c d©n téc thuéc ®Þa ®Êu tranh tù gi¶i phãng,giµnh ®éc lËp,tù do. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TH¦ MôC TµI LIÖU THAM KH¶O 1. LÞch sö §¶ng céng s¶n ViÖt Nam - NXBGD 2. LÞch sö §¶ng céng s¶n ViÖt Nam - Häc viÖn chÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh 9
- Xem thêm -