Tài liệu Lợi nhuận và một số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại công ty tnhh thương mại minh tuấn

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu Kinh tÕ ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· cã nh÷ng b-íc nh¶y vät, t¨ng tr-ëng cao. §Æc biÖt sau khi trë thµnh thµnh viªn chÝnh thøc cña WTO, nÒn kinh tÕ n-íc ta cµng cã c¬ héi ph¸t triÓn h¬n n÷a, cã ®iÒu kiÖn héi nhËp víi nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. Sù ®æi míi sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp chñ ®éng v-¬n lªn trªn thÞ tr-êng trong n-íc, khu vùc vµ thÕ giíi nh-ng l¹i ®Èy c¸c doanh nghiÖp vµo thÕ c¹nh tranh quyÕt liÖt. §Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i t×m mäi c¸ch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ ®¹t lîi nhuËn cao. Lîi nhuËn ®· trë thµnh c¸i ®Ých cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp. Nã lµ ®éng lùc, ®ßn bÈy ®Ó doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Môc tiªu vÒ lîi nhuËn trë thµnh bµi to¸n khã, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu, t×m tßi ®Ó cã nh÷ng lêi gi¶i thÝch hîp nhÊt nh»m ®¹t ®-îc lîi nhuËn cao h¬n gióp doanh nghiÖp cã thÓ duy tr×, kh¼ng ®Þnh chç ®øng cña m×nh trªn thÞ tr-êng NhËn thøc ®-îc vai trß quan träng cña lîi nhuËn ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp, trong thêi gian thùc tËp ë c«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i Minh TuÊn, kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®-îc häc trong nhµ tr-êng em ®· ®i s©u nghiªn cøu, t×m hiÓu vµ chän ®Ò tµi: “ Lîi nhuËn vµ mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao lîi nhuËn t¹i c«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i Minh TuÊn” lµm ®Ò tµi luËn v¨n LuËn v¨n ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, gåm 3 ch-¬ng: Ch-¬ng 1: Lý luËn chung vÒ Lîi nhuËn cña Doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng Ch-¬ng 2: Thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng kinh doanh vµ t×nh h×nh lîi nhuËn cña C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i Minh TuÊn Ch-¬ng 3: Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao lîi nhuËn t¹i C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i Minh TuÊn 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Do thêi gian vµ kiÕn thøc cßn h¹n chÕ, luËn v¨n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, em rÊt mong nhËn ®-îc ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó luËn v¨n cña em ®-îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h-íng dÉn tËn t×nh cña C« gi¸o NguyÔn ThÞ Mü cïng tËp thÓ c¸n bé nh©n viªn C«ng ty Minh TuÊn ®· gióp em hoµn thµnh luËn v¨n nµy. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng 1 Lý luËn chung vÒ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng 1.1. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ Lîi nhuËn 1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ lîi nhuËn Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, Lîi nhuËn ®-îc coi lµ tiªu chÝ quan träng, lµ môc tiªu cuèi cïng mµ mçi doanh nghiÖp ®Òu h-íng tíi, khi quyÕt ®Þnh tiÕn hµnh bÊt kú mét ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nµo ng-êi ta ®Òu ph¶i tÝnh ®Õn lîi nhuËn mµ m×nh cã thÓ thu ®-îc tõ ho¹t ®éng ®ã. NÒn kinh tÕ thÞ tr-êng lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña sù ph¸t triÓn x· héi mµ ë ®ã c¸c doanh nghiÖp, c¸c c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh b»ng c¸ch nµy hay c¸ch kh¸c, c¹nh tranh víi nhau nh»m chiÕm lÜnh thÞ tr-êng ®Ó ®¹t môc tiªu cuèi cïng lµ lîi nhuËn. Tèi ®a ho¸ lîi nhuËn lµ môc tiªu kinh tÕ quan träng nhÊt. Nguån gèc cña lîi nhuËn trong doanh nghiÖp ®-îc t¹o ra b»ng c¸ch sö dông hîp lý c¸c nguån lùc trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ tËn dông cã hiÖu qu¶ c¸c ®iÒu kiÖn cña m«i tr-êng kinh doanh. Lîi nhuËn lµ kÕt qu¶ tµi chÝnh cuèi cïng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, lµ mét chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. XÐt tõ gãc ®é cña doanh nghiÖp cã thÓ thÊy: Lîi nhuËn cña doanh nghiÖp lµ sè tiÒn chªnh lÖch lín h¬n gi÷a doanh thu vµ chi phÝ mµ doanh nghiÖp ph¶i bá ra ®Ó ®¹t ®-îc doanh thu ®ã. Víi kho¶n thu ®-îc tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp bï ®¾p c¸c chi phÝ mµ m×nh ®· bá ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh-: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ tiªu thô s¶n phÈm, .... nh»m ®¶m b¶o ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. PhÇn thu nhËp cßn l¹i sau khi ®· bï ®¾p c¸c kho¶n chi phÝ lµ lîi nhuËn. Thùc chÊt lîi nhuËn ph¶n ¸nh phÇn gi¸ trÞ thÆng d- v-ît qu¸ phÇn gi¸ trÞ tÊt yÕu mµ doanh nghiÖp ®· bá ra trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 1.1.2. C¸c nguån h×nh thµnh lîi nhuËn Mçi mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trªn mçi lÜnh vùc kh¸c nhau vµ do ®ã lîi nhuËn thu ®-îc còng kh¸c nhau nh-ng th«ng th-êng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®-îc h×nh thµnh tõ c¸c ho¹t ®éng: s¶n xuÊt kinh doanh, ho¹t ®éng tµi chÝnh, vµ tõ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. Trong ®ã:  Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: Lµ sè ho¹t ®éng thu ®-îc tõ ho¹t ®éng kinh doanh th-êng xuyªn cña doanh nghiÖp.  Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ lîi nhuËn thu ®-îc tõ c¸c ho¹t ®éng ®Çu t- tµi chÝnh hoÆc kinh doanh vÒ vèn ®em l¹i nh-: ho¹t ®éng liªn doanh, liªn kÕt, ®Çu t-, mua b¸n chøng kho¸n, thu l·i tiÒn göi,...  Cßn lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kh¸c lµ lîi nhuËn tõ c¸c ho¹t ®éng mµ doanh nghiÖp kh«ng dù tÝnh tr-íc hay nh÷ng ho¹t ®éng kh«ng mang tÝnh chÊt th-êng xuyªn nh-: thanh lý tµi s¶n, thu tõ vi ph¹m hîp ®ång cña kh¸ch hµng, thu tiÒn ph¹t huû hîp ®ång.... ViÖc xem xÐt c¸c nguån h×nh thµnh lîi nhuËn cã ý nghÜa quan träng, v× nã gióp ta ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña tõng ho¹t ®éng, t×m ra c¸c mÆt tÝch cùc còng nh- tån t¹i trong tõng ho¹t ®éng ®ã qua ®ã cã nh÷ng quyÕt ®Þnh thÝch hîp ®Ó lùa chän ®óng h-íng ®Çu t- nh»m mang l¹i hiÖu qu¶ cao. 1.1.3. Vai trß cña lîi nhuËn 1.1.3.1. §èi víi x· héi Lîi nhuËn cña doanh nghiÖp lµ nguån thu quan träng cña Ng©n s¸ch Nhµ n-íc. Lµ mét tÕ bµo trong nÒn kinh tÕ, doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô cña m×nh víi Nhµ n-íc th«ng qua viÖc nép thuÕ. ViÖc trÝch nép mét phÇn kho¶n lîi nhuËn cña doanh nghiÖp vµo ng©n s¸ch Nhµ n-íc th«ng qua h×nh thøc thuÕ Thu nhËp doanh nghiÖp nh»m tho¶ m·n nhu cÇu ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. Ngoµi ra, lîi nhuËn lµ nguån tÝch luü quan träng nhÊt ®Ó thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt më réng x· héi. 1.1.3.2. §èi víi Doanh nghiÖp Lîi nhuËn võa lµ môc tiªu, võa lµ ®iÒu kiÖn tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. BÊt kú mét doanh nghiÖp nµo ho¹t ®éng trªn thÞ tr-êng ®Òu nh»m mét môc tiªu ®ã lµ ®¹t ®-îc lîi nhuËn ngµy cµng cao trong khu«n khæ cña ph¸p luËt ThËt vËy, ®Ó ®¹t tíi môc tiªu lîi nhuËn cao c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n t×m c¸ch ®Çu t-, më réng quy m« s¶n xuÊt, c¶i tiÕn kü thuËt, n©ng cao chÊt l-îng s¶n 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phÈm, gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm......®Ó thu hót kh¸ch hµng, thóc ®Èy qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm, chiÕm lÜnh thÞ phÇn, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ kh¸c. Lîi nhuËn ®èi víi doanh nghiÖp kh«ng chØ lµ nguån tÝch luü t¸i s¶n xuÊt më réng, nã cßn cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®èi víi sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. 1.1.3.3. §èi víi ng-êi lao ®éng Lîi nhuËn cña doanh nghiÖp kh«ng chØ cã ý nghÜa quan träng ®èi víi x· héi, víi doanh nghiÖp mµ nã cßn lµ ®iÒu kiÖn n©ng cao thu nhËp, c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn, ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng-êi lao ®éng. Lîi nhuËn cña doanh nghiÖp cµng cao th× doanh nghiÖp cµng cã ®iÒu kiÖn ®Ó x©y dùng c¸c quü nh-: quü dù phßng tµi chÝnh, quü ®Çu t- ph¸t triÓn, quü khen th-ëng, phóc lîi...®Ó khuyÕn khÝch ng-êi lao ®éng tÝch cùc lµm viÖc, n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm vµ g¾n bã víi doanh nghiÖp. Nhê ®ã n¨ng suÊt lao ®éng ®-îc n©ng cao, c¶i tiÕn kü thuËt, gãp phÇn t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh vµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp 1.2. Ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh lîi nhuËn doanh nghiÖp. 1.2.1. Ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp.  Lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh: Lµ bé phËn lîi nhuËn chñ yÕu cña doanh nghiÖp thu ®-îc tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, cung øng s¶n phÈm, dÞch vô trong kú, ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc sau: LN h® kd = DT thuÇn – TrÞ gi¸ vèn hµng b¸n – Chi phÝ b¸n hµng – Chi phÝ QLDN Lîi nhuËn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cßn cã thÓ x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: LN h® kd = DT thuÇn – Gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm, hµng ho¸ vµ dÞch vô tiªu thô trong kú Trong ®ã: Lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh lµ sè lîi nhuËn tr-íc thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. TrÞ gi¸ vèn hµng b¸n: Lµ gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña khèi l-îng s¶n phÈm tiªu thô ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt, cßn ®èi víi doanh nghiÖp th-¬ng nghiÖp kinh doanh l-u chuyÓn hµng ho¸ lµ trÞ gi¸ mua cña hµng ho¸ b¸n ra. Chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: c¸c chi phÝ nµy ph¸t sinh trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Doanh thu thuÇn lµ sè chªnh lÖch gi÷a doanh thu b¸n hµng víi c¸c kho¶n gi¶m trõ: DT thuÇn = Tæng DT – C¸c kho¶n gi¶m trõ Tæng doanh thu (Doanh thu b¸n hµng) lµ tæng gi¸ trÞ thùc hiÖn do viÖc b¸n s¶n phÈm hµng, dÞch vô ®-îc kh¸ch hµng thanh to¸n hay chÊp nhËn thanh to¸n C¸c kho¶n gi¶m trõ bao gåm: + Gi¶m gi¸ hµng b¸n: lµ sè tiÒn gi¶m trõ cho kh¸ch hµng do hµng kÐm phÈm chÊt, chÊt l-îng, kh«ng ®óng quy c¸ch... + Doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i: Lµ phÇn doanh thu bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i do viÖc cung øng hµng ho¸ hay dÞch vô kh«ng ®óng nh- hîp ®ång ®· ký kÕt. + C¸c kho¶n thuÕ gi¸n thu ph¶i nép (nÕu cã) nh-: thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng tÝnh theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp , thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt...  Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh: Lµ sè chªnh lÖch gi÷a thu nhËp tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh víi chi phÝ vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ c¸c kho¶n thuÕ gi¸n thu (nÕu cã) vµ ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: LN h® TC = Thu nhËp h® TC – Chi phÝ h® TC – ThuÕ (nÕu cã) Trong ®ã: Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ nh÷ng kho¶n thu do ho¹t ®éng ®Çu t- tµi chÝnh hay kinh doanh vèn mang l¹i. Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ nh÷ng chi phÝ do c¸c ho¹t ®éng ®Çu t- tµi chÝnh vµ c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng vÒ vèn nh-: Lç do b¸n chøng kho¸n, chi phÝ ®Çu t- tµi chÝnh, chi phÝ vÒ vèn gãp liªn doanh kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ vèn gãp nh- lç liªn doanh,...  Lîi nhuËn ho¹t ®éng kh¸c: Lµ kho¶n lîi nhuËn mµ doanh nghiÖp thu ®-îc ngoµi dù tÝnh hoÆc cã dù tÝnh ®Õn nh-ng Ýt cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn hoÆc lµ nh÷ng kho¶n lîi nhuËn thu ®-îc kh«ng mang tÝnh chÊt th-êng xuyªn vµ ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: Lîi nhuËn kh¸c = Thu nhËp kh¸c – Chi phÝ kh¸c Trong ®ã: Thu nhËp kh¸c bao gåm: 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  C¸c kho¶n thu tõ nh-îng b¸n, thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh  C¸c kho¶n ph¹t vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ  Thu tõ c¸c kho¶n nî khã ®ßi ®· xö lý, xo¸ sæ.  Thu tõ c¸c kho¶n nî kh«ng x¸c ®Þnh ®-îc chñ  C¸c kho¶n thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña nh÷ng n¨m tr-íc bÞ bá sãt hoÆc l·ng quyªn kh«ng ghi sæ kÕ to¸n, ®Õn n¨m b¸o c¸o míi ph¸t hiÖn ra... Chi phÝ kh¸c: lµ c¸c kho¶n chi phÝ cho c¸c ho¹t ®éng nãi trªn Nh- vËy, lîi nhuËn doanh nghiÖp chÝnh lµ lîi nhuËn tr-íc thuÕ vµ ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau: LN cña DN = LN tõ h® SXKD + LN tõ h® TC + LN tõ h® kh¸c 1.2.2. Ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh lîi nhuËn qua c¸c b-íc trung gian Ngoµi ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nh- trªn cßn cã thÓ x¸c ®Þnh lîi nhuËn cña doanh nghiÖp trong c¸c kú b»ng c¸ch tiÕn hµnh tÝnh dÇn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp qua tõng kh©u ho¹t ®éng, trªn c¬ së ®ã sÏ gióp cho ng-êi qu¶n lý thÊy ®-îc qu¸ tr×nh h×nh thµnh lîi nhuËn vµ c¸c t¸c ®éng cña tõng kh©u ho¹t ®éng hoÆc cña tõng yÕu tè kinh tÕ ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cuèi cïng cña ho¹t ®éng doanh nghiÖp lµ lîi nhuËn sau thuÕ hay cßn gäi lµ lîi nhuËn rßng. Ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh lîi nhuËn nh- vËy ®-îc gäi lµ ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh lîi nhuËn qua c¸c b-íc trung gian. Tuú theo yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp, ng-êi ta cã thÓ thiÕt lËp m« h×nh trong viÖc x¸c ®Þnh lîi nhuËn theo ph-¬ng ph¸p nµy nh- sau: DT b¸n hµng, cung øng dÞch vô (DT cña c¸c nghiÖp vô kinh doanh) - Gi¶m gi¸ - Hµng bÞ tr¶ l¹i Doanh thu thuÇn DT ho¹t ®éng kh¸c Ho¹t ®éng Tµi chÝnh LN ho¹t BÊt 7 th-êng Chi phÝ ho¹t Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lỗi! (1) Bao gåm thuÕ xuÊt khÈu hoÆc thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt (nÕu cã) (2) Gi¸ vèn hµng b¸n: cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt lµ gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña c¸c s¶n phÈm b¸n ra, cña c¸c s¶n phÈm ¨n uèng tù chÕ lµ gi¸ vèn c¸c s¶n phÈm ¨n uèng tù chÕ, cña ho¹t ®éng th-¬ng nghiÖp lµ trÞ gi¸ mua cña hµng b¸n ra. (3) §èi víi c¸c ho¹t ®éng th-¬ng nghiÖp lµ tæng møc chi phÝ l-u th«ng hµng hãa. §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô thuÇn tóy (kh«ng cã tÝnh chÊt s¶n xuÊt râ rµng, kh«ng ph¶i tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt) lµ chi phÝ nghiÖp vô kinh doanh dÞch vô. §èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt lµ gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm tiªu thô 1.3. C¸c chØ tiªu vÒ tû suÊt lîi nhuËn Khi tÝnh to¸n hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ lÊy chØ tiªu tuyÖt ®èi cña lîi nhuËn ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l-îng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 doanh mµ cßn ph¶i sö dông tíi c¸c chØ tiªu cña tû suÊt lîi nhuËn. C¸c chØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn chÝnh lµ c¸c chØ tiªu sinh lêi, biÓu hiÖn mèi quan hÖ gi÷a lîi nhuËn vµ chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ hay víi c¸c nguån lùc tµi chÝnh ®Ó t¹o ra lîi nhuËn. §ång thêi qua c¸c chØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn còng thÓ hiÖn tr×nh ®é, n¨ng lùc qu¶n lý cña c¸c nhµ l·nh ®¹o. Nh- vËy, ngoµi chØ tiªu lîi nhuËn tuyÖt ®èi cßn ph¶i sö dông c¸c chØ tiªu t-¬ng ®èi ®ã lµ c¸c tû suÊt lîi nhuËn. 1.3.1. Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu Tû suÊt nµy ph¶n ¸nh mèi quan hÖ gi÷a lîi nhuËn vµ doanh thu tiªu thô trong kú vµ nã ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau: LN sau thuÕ Tû suÊt LN x 100% = doanh thu Doanh thu thuÇn ChØ tiªu nµy cho thÊy trong 100 ®ång doanh thu thuÇn trong kú th× doanh nghiÖp sÏ thu ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn sau thuÕ. Tû suÊt nµy cµng lín th× lîi nhuËn thu ®-îc cµng cao. 1.3.2. Tû suÊt lîi nhuËn tr-íc thuÕ vµ l·i vay HÖ sè kh¶ n¨ng sinh lêi Lîi nhuËn tr-íc thuÕ + L·i tiÒn vay trong kú x 100% = VKD VKD b×nh qu©n sö dông trong kú ChØ tiªu nµy cho phÐp ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sinh lêi cña mét ®ång vèn kinh doanh kh«ng tÝnh ®Õn ¶nh h-ëng cña thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ nguån gèc cña vèn kinh doanh. Ph-¬ng ph¸p nµy còng cã thÓ ®¸nh gi¸ ®-îc tr×nh ®é sö dông vèn vµ tr×nh ®é kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh hay cña doanh nghiÖp gi÷a c¸c thêi kú kh¸c nhau. §Ó x¸c ®Þnh ®-îc chØ tiªu nµy cÇn tÝnh ®-îc sè vèn kinh doanh b×nh qu©n sö dông trong kú vµ ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Sè VKD b×nh qu©n sö dông trong kú Sè VKD ë ®Çu kú + Sè VKD ë cuèi kú 9 = 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.3.3. Tû suÊt lîi nhuËn vèn kinh doanh Lµ mèi quan hÖ gi÷a lîi nhuËn tr-íc thuÕ víi vèn kinh doanh sö dông trong kú, ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc sau: LN tr-íc thuÕ trong kú Tû suÊt LN VKD trong kú x 100% = VKD b×nh qu©n sö dông trong kú ChØ tiªu nµy thÓ hiÖn mçi ®ång vèn kinh doanh trong kú cã kh¶ n¨ng ®-a l¹i cho chñ së h÷u bao nhiªu ®ång lîi nhuËn sau khi ®· trang tr¶i l·i tiÒn vay. Nh- vËy, nã còng ph¶n ¸nh møc sinh lêi cña ®ång vèn cã tÝnh ®Õn ¶nh h-ëng cña l·i vay nh-ng ch-a tÝnh ®Õn ¶nh h-ëng cña thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. 1.3.4. Tû suÊt lîi nhuËn rßng cña vèn kinh doanh Lµ mèi quan hÖ gi÷a lîi nhuËn sau thuÕ vµ vèn kinh doanh sö dông trong kú ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: LN sau thuÕ Tû suÊt LN rßng VKD x 100% = VKD b×nh qu©n sö dông trong kú ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh mçi ®ång vèn kinh doanh trong kú tham gia t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn rßng hay ®-a l¹i bao nhiªu ®ång thùc l·i. 1.3.5. Tû suÊt lîi nhuËn vèn chñ së h÷u Lµ mèi quan hÖ gi÷a lîi nhuËn sau thuÕ vµ vèn chñ së h÷u sö dông trong kú ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: Tû suÊt LN vèn chñ së h÷u LN sau thuÕ x 100% = Vèn CSH b×nh qu©n sö dông trong kú ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ mçi ®ång vèn chñ së h÷u ë trong kú cã thÓ thu ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn rßng. HiÖu qu¶ vèn chñ së h÷u, mét mÆt phô thuéc vµo hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh hay cã thÓ nãi lµ phô thuéc vµo tr×nh 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®é sö dông vèn, mÆt kh¸c phô thuéc vµo c¬ cÊu nguån vèn hay tr×nh ®é tæ chøc nguån vèn cña doanh nghiÖp. 1.4. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng tíi lîi nhuËn 1.4.1. C¸c nh©n tè kh¸ch quan. 1.4.1.1. Quan hÖ cung cÇu vÒ hµng ho¸, dÞch vô Quan hÖ cung cÇu cña hµng ho¸, dÞch vô trªn thÞ tr-êng cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp tíi gi¸ c¶ hµng ho¸, dÞch vô ®ã v× thÕ nã t¸c ®éng lín tíi lîi nhu©n cña doanh nghiÖp. NÕu cung lín h¬n cÇu sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng d- thõa hµng ho¸, gi¸ c¶ hµng ho¸ gi¶m, lµm cho lîi nhuËn còng gi¶m theo. Ng-îc l¹i, nÕu cung nhá h¬n cÇu lµm cho hµng ho¸ trë nªn khan hiÕm kÐo theo gi¸ c¶ t¨ng lªn nªn lîi nhuËn v× thÕ còng t¨ng theo. Tuy nhiªn, xÐt riªng b¶n th©n doanh nghiÖp, kh«ng ph¶i cø gi¸ c¶ cao th× doanh nghiÖp thu ®-îc lîi nhuËn cao. NÕu gi¸ c¶ cao, sè l-îng hµng tiªu thô gi¶m th× lîi nhuËn cña doanh nghiÖp ch-a ch¾c ®· t¨ng. §«i khi gi¸ c¶ hµng ho¸ gi¶m, khèi l-îng hµng ho¸ tiªu thô t¨ng th× lîi nhuËn thùc hiÖn sÏ t¨ng. H¬n n÷a, quan hÖ cung – cÇu hµng ho¸ trªn thÞ tr-êng gióp doanh nghiÖp ®Þnh h-íng mÆt hµng s¶n xuÊt, kinh doanh, khèi l-îng hµng ho¸ cÇn s¶n xuÊt ra. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr-êng nh- hiÖn nay, víi t- c¸ch lµ chñ thÓ ®éc lËp, mçi doanh nghiÖp ph¶i qu¸n triÖt ph-¬ng ch©m: “ s¶n xuÊt vµ kinh doanh nh÷ng c¸i thÞ tr-êng cÇn” do vËy quan hÖ cung – cÇu vÒ hµng ho¸ cã t¸c ®éng trùc tiÕp tíi chiÕn l-îc s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nh- vËy cã thÓ nãi quan hÖ cung – cÇu lµ nh©n tè kh¸ch quan quan träng nhÊt t¸c ®éng tíi lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. 1.4.1.2. ChÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« cña Nhµ n-íc Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, doanh nghiÖp chÞu t¸c ®éng cña m«i tr-êng kinh tÕ vÜ m«. Nhµ n-íc víi vai trß qu¶n lý cña m×nh sÏ t¹o m«i tr-êng ph¸p lý cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng, c¹nh tranh lµnh m¹nh, t¹o s©n ch¬i b×nh ®¼ng cho c¸c doanh nghiÖp, buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i ho¹t ®éng theo c¸c quy chÕ chung ®· quy ®Þnh. §ång thêi, Nhµ n-íc còng ®-a ra c¸c tiªu chuÈn, quy chuÈn ®¸nh gi¸ chÊt l-îng vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« cña Nhµ n-íc nh-: ChÝnh s¸ch thuÕ, cô thÓ lµ hai lo¹i thuÕ lµ: thuÕ gi¸n thu vµ thuÕ trùc thu. ThuÕ gi¸n thu kh«ng t¸c ®éng trùc tiÕp tíi thu nhËp cña doanh nghiÖp nh-ng nã ¶nh h-ëng tíi yÕu tè gi¸ c¶ hµng ho¸, nguyªn vËt liÖu, tøc lµ t¸c ®éng c¶ ®Õn yÕu tè ®Çu vµo còng nh- ®Çu ra cña doanh nghiÖp nªn t¸c ®éng lín tíi lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. ThuÕ trùc thu (thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp) lµm gi¶m lîi nhuËn cuèi cïng cña doanh nghiÖp, ®ång thêi ®©y còng lµ nguån thu chñ yÕu nu«i sèng bé m¸y Nhµ n-íc nh»m gióp c¸c doanh nghiÖp cã m«i tr-êng ho¹t ®éng thÝch hîp, hiÖu qu¶. ChÝnh s¸ch tµi chÝnh, tÝn dông, ng©n hµng cã t¸c ®éng ®Õn quyÕt ®Þnh ®Çu t-, më réng quy m« s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nhµ n-íc cßn ®-a ra c¸c v¨n b¶n ph¸p quy quy ®Þnh cô thÓ vÒ c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh, doanh thu, chi phÝ,..... Nhê c¸c chÝnh s¸ch vÜ m« cña Nhµ n-íc ®· t¹o ra hµnh lang ph¸p lý gióp c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng mét c¸ch lµnh m¹nh vµ cã hiÖu qu¶ h¬n. 1.4.1.3. Sù biÕn ®éng gi¸ trÞ tiÒn tÖ Khi gi¸ trÞ ®ång tiÒn thay ®æi do l¹m ph¸p hay do tû gi¸ hèi ®o¸i gi÷a ®ång ngo¹i tÖ vµ ®ång néi tÖ biÕn ®éng t¨ng hay gi¶m sÏ ¶nh h-ëng ®Õn chi phÝ ®Çu vµo hoÆc ®Çu ra cña doanh nghiÖp, ®Õn gi¸ c¶ thÞ tr-êng. Do ®ã, sù biÕn ®éng cña gi¸ trÞ ®ång tiÒn sÏ t¸c ®éng ®Õn lîi nhuËn thùc tÕ cña doanh nghiÖp. 1.4.2. C¸c nh©n tè chñ quan 1.4.2.1. Khèi l-îng hµng ho¸ tiªu thô lµm t¨ng doanh thu NÕu c¸c yÕu tè kh¸c kh«ng ®æi th× khèi l-îng hµng ho¸ b¸n ra t¨ng lªn sÏ lµm cho doanh thu t¨ng lªn kÐo theo lîi nhuËn t¨ng. §Ó tiªu thô ®-îc hµng ho¸ doanh nghiÖp ph¶i lùa chän ®-îc mÆt hµng kinh doanh sao cho kh«ng nh÷ng phï hîp víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh, nh©n lùc, c«ng nghÖ kü thuËt cña doanh nghiÖp mµ cßn hîp víi nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng. 1.4.2.2. Gi¸ b¸n s¶n phÈm. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Gi¸ b¸n s¶n phÈm võa t¸c ®éng ®Õn khèi l-îng hµng b¸n, võa t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn doanh thu. Theo quy luËt c¹nh tranh vµ quy luËt cung cÇu khi gi¸ hµng ho¸ gi¶m th× khèi l-îng hµng ho¸ tiªu thô t¨ng vµ ng-îc l¹i. Trong ®iÒu kiÖn c¸c yÕu tè kh¸c kh«ng ®æi, gi¸ b¸n hµng ho¸ t¨ng sÏ lµm doanh thu t¨ng vµ ng-îc l¹i. Khi x¸c ®Þnh c¸c gi¸ b¸n ph¶i ®¶m b¶o hai yªu cÇu:  Gi¸ b¸n ph¶i ®-îc thÞ tr-êng chÊp nhËn tøc lµ ng-êi tiªu dïng chÊp nhËn mua hµng víi gi¸ ®ã. §©y lµ yÕu tè sèng cßn ®èi víi doanh nghiÖp, v× doanh nghiÖp cã tån t¹i ®-îc hay kh«ng phô thuéc vµo viÖc tiªu thô ®-îc hµng ho¸.  Gi¸ b¸n ph¶i bï ®¾p ®-îc gi¸ thµnh toµn bé vµ ®em l¹i ®-îc lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Do vËy ph¶i phÊn ®Êu tiÕt kiÖm chi phÝ gi¶m gi¸ thµnh cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi viÖc x¸c ®Þnh gi¸ b¸n vµ n©ng cao lîi nhuËn 1.4.2.3. C¬ cÊu mÆt hµng kinh doanh §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ gi¶m thiÓu rñi ro trong kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp th-êng kinh doanh nhiÒu ngµnh kh¸c nhau, mçi ngµnh hµng l¹i cã nhiÒu mÆt hµng cô thÓ vµ gi¸ b¸n kh¸c nhau. VÒ kÕt cÊu mÆt hµng, nÕu tû träng mÆt hµng cã gi¸ cao tiªu thô ®-îc nhiÒu th× doanh thu tiªu thô cña doanh nghiÖp sÏ t¨ng. Ng-îc l¹i, nÕu tû träng mÆt hµng cã gi¸ thÊp chiÕm tû träng cao th× doanh thu cã thÓ gi¶m. VÊn ®Ò lµ ph¶i ®iÒu tra thÞ tr-êng ®Ó ®-a ra mÆt hµng hÊp dÉn cã gi¸ ®Ó t¨ng doanh thu. 1.4.2.4. Nh©n tè con ng-êi Cã thÓ nãi con ng-êi lu«n ®ãng vai trß trung t©m vµ cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tr×nh ®é qu¶n lý, tr×nh ®é chuyªn m«n còng nh- sù nhanh nh¹y n¾m b¾t ®-îc c¬ héi, xu thÕ kinh tÕ cña ng-êi l·nh ®¹o trong c¬ chÕ thÞ tr-êng ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã, tr×nh ®é kü thuËt, n¨ng lùc chuyªn m«n vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm trong lao ®éng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn còng ®ãng gãp mét vai trß rÊt quan träng quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña mçi doanh nghiÖp. Víi ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n cã tr×nh ®é cao thÝch øng víi yªu cÇu cña thÞ tr-êng, doanh nghiÖp cã thÓ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao lîi nhuËn. 1.5. Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao lîi nhuËn cña doanh nghiÖp 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.5.1. X©y dùng ph-¬ng ¸n kinh doanh phï hîp. VÊn ®Ò ®Æt ra trong x©y dùng ph-¬ng ¸n kinh doanh phï hîp lµ ph-¬ng ¸n kh¶ thi, phï hîp víi t×nh h×nh thÞ tr-êng, khai th¸c hÕt mäi tiÒm n¨ng thÕ m¹nh cña doanh nghiÖp ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn vµ thu vÒ lîi nhuËn tèi ®a cho doanh nghiÖp. §Ó ®¹t ®-îc c¸c yªu cÇu trªn khi x©y dùng ph-¬ng ¸n kinh doanh ta ph¶i tiÕn hµnh theo tr×nh tù sau:  Tr-íc hÕt doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh hiÖn nay trªn th-¬ng tr-êng. Doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc c¸c ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, còng nhc¸c thuËn lîi vµ khã kh¨n cña m×nh.  Doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh mèi quan hÖ cña m×nh víi ng-êi cung cÊp, víi kh¸ch hµng, x¸c ®Þnh vÞ trÝ doanh nghiÖp ®èi víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh.  Doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh nghiªn cøu thÞ tr-êng, xem xÐt t×m hiÓu x¸c ®Þnh nh÷ng nhu cÇu ch-a tho¶ m·n, nghiªn cøu sù biÕn ®éng cña møc cÇu vµ ®é gi·n cña cÇu víi gi¸ vµ ký kÕt víi c¸c hîp ®ång kinh doanh cã lîi.  Doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh tõng ®èi t-îng phôc vô cña tõng mÆt hµng, x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng c¹nh tranh, kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu thay ®æi cña thÞ tr-êng cña hµng ho¸.  Doanh nghiÖp ph¶i lùa chän m« h×nh tæ chøc qu¶n lý, x¸c ®Þnh c¸c rñi ro cã thÓ x¶y ra vµ biÖn ph¸p phßng ngõa, lËp c¸c kÕ ho¹ch chi tiÕt nh-: kÕ ho¹ch tµi chÝnh, nh©n sù, tiªu thô,.... ®Ó ®-a ph-¬ng ¸n kinh doanh vµo thùc tiÔn.. 1.5.3. T¨ng khèi l-îng s¶n phÈm §©y lµ ph-¬ng ph¸p quan träng ®Ó t¨ng thªm lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. NÕu nh- c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c kh«ng cã g× thay ®æi th× khèi l-îng s¶n phÈm tiªu thô cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Muèn t¨ng khèi l-îng hµng hãa b¸n ra c¸c doanh nghiÖp cÇn:  §a d¹ng hãa s¶n phÈm, chó träng ®Õn chÊt l-îng, nguån gèc cña s¶n phÈm.  Tæ chøc tèt c«ng t¸c tiªu thô, thanh to¸n, tiÕp thÞ vµ cã chÝnh s¸ch ®èi víi kh¸ch hµng hîp lý. 1.5.4. Qu¶n lý chÆt chÏ vµ tiÕt kiÖm chi phÝ kinh doanh 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng lu«n cã sù c¹nh tranh quyÕt liÖt gi÷a c¸c doanh nghiÖp, thÞ tr-êng lu«n ®ßi hái hoµn thiÖn vÒ s¶n phÈm vµ gi¸ thµnh. Do ®ã ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp ph¶i t×m c¸ch gi¶m chi phÝ b¸n bµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, chi phÝ nh©n c«ng,...§Ó lµm ®-îc ®iÒu nµy doanh nghiÖp cÇn ph¶i:  X©y dùng vµ hoµn thiÖn ®Þnh møc chi phÝ l-u th«ng.  X©y dùng kÕ ho¹ch chi phÝ l-u th«ng cã c¨n cø dùa trªn c¬ së x©y dùng vµ hoµn thiÖn ®inh møc chi phÝ.  X©y dùng dù to¸n chi phÝ cho tõng néi dung c«ng viÖc trong thêi gian nhÊt ®Þnh. 1.5.5. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh N©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ sö dông vèn kinh doanh lµ mét trong nh÷ng môc tiªu quan träng cña doanh nghiÖp nh»m môc ®Ých víi sè vèn hiÖn cã vÉn cã thÓ ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh, më réng quy m« kinh doanh. HiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh ®-îc thÓ hiÖn ë sè lîi nhuËn doanh nghiÖp thu ®-îc trong kú nhiÒu hay Ýt vµ møc sinh lêi cña mét ®ång vèn kinh doanh cao hay thÊp. XÐt trªn gãc ®é sö dông vèn, lîi nhuËn thÓ hiÖn kÕt qu¶ tæng hîp cña qu¸ tr×nh phèi hîp sö dông vèn cè ®Þnh vµ vèn l-u ®éng cña doanh nghiÖp. 1.5.6. Ph©n phèi lîi nhuËn hîp lý Ph©n phèi lîi nhuËn hîp lý thùc chÊt lµ gi¶i quyÕt mèi quan hÖ gi÷a tÝch lòy, dù phßng vµ tiªu dïng ®Ó võa ®¶m b¶o ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh vµ tho¶ m·n nhu cÇu phóc lîi, khen th-ëng hîp lý cho ng-êi lao ®éng trong doanh nghiÖp, ®éng viªn hä quan t©m phÊn ®Êu cho sù t¨ng tr-ëng cña doanh nghiÖp. Trong tr-êng hîp vèn cßn h¹n chÕ th× viÖc ph©n phèi lîi nhuËn cÇn dµnh phÇn lín cho tÝch lòy sÏ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó më réng ho¹t ®éng kinh doanh, do ®ã sÏ tiªu thô ®-îc nhiÒu s¶n phÈm vµ thu ®-îc nhiÒu lîi nhuËn, t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng tÝch lòy nhiÒu h¬n. Trªn ®©y lµ mét sè ph-¬ng h-íng c¬ b¶n ®Ó t¨ng lîi nhuËn trong c¸c doanh nghiÖp. Trªn thùc tÕ mçi doanh nghiÖp cã ®Æc tÝnh, ®Æc thï vµ ®iÒu kiÖn kinh doanh kh¸c nhau. V× thÕ mçi doanh nghiÖp ph¶i c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh ®Ó ¸p dông c¸c biÖn ph¸p phï hîp nh»m n©ng cao lîi nhuËn. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng 2 Thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng kinh doanh vµ t×nh h×nh lîi nhuËn cña C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i Minh TuÊn. 2.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty 2.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 2.1.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh cña C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i Minh TuÊn C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i Minh TuÊn ®-îc thµnh lËp n¨m 1999 theo giÊy phÐp kinh doanh sè 071288 cña Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t- thµnh phè Hµ Néi. Tªn Doanh nghiÖp: C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i Minh TuÊn Tªn giao dÞch quèc tÕ: Minh Tuan Trading company limited Tªn viÕt t¾t: Minh Tuan.co.,LTD §Þa chØ trô së chÝnh: 963 - ®-êng Gi¶i phãng – Hoµng Mai – Hµ Néi §Þa chØ kho hµng: Ngâ 176 - §Þnh C«ng – Hµ Néi §iÖn tho¹i: 04.6640647 Fax: 04.6640647 Quan hÖ víi Ng©n hµng chÝnh: Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam. M· sè thuÕ: 0100902844 Doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ 2.1.1.2. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i Minh TuÊn lµ nhµ ph©n phèi chÝnh thøc c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty Unilever ViÖt Nam, C«ng ty Kimberly – Clark ViÖt Nam, Nhµ m¸y chÕ biÕn s÷a Hµ Néi. Lîi nhuËn lµ phÇn hoa hång ®-îc h-ëng qua doanh sè s¶n phÈm tiªu thô ®-îc nªn hµng ho¸ cµng ph©n phèi ®-îc nhiÒu, s¶n l-îng b¸n ra cµng lín th× lîi nhuËn c«ng ty ®¹t ®-îc cµng cao. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lµ mét ®¬n vÞ cã t- c¸ch ph¸p nh©n, h¹ch to¸n ®éc lËp, C«ng ty cã thÓ hoµn toµn chñ ®éng trong viÖc liªn hÖ, ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ, thùc hiÖn mäi nghÜa vô víi Nhµ n-íc. Khi míi thµnh lËp, vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty lµ 550.000.000® víi 60 nh©n viªn trong ®ã §¹i häc: 20 ng-êi, Cao ®¼ng:10 ng-êi Tõ n¨m 1999 – 2004: Trong nh÷ng n¨m ®Çu khi míi thµnh lËp, C«ng ty ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n: thiÕu kinh nghiÖm, ch-a cã thÞ tr-êng, sù c¹nh tranh cña c¸c C«ng ty kh¸c,.... Nh-ng sau 5 n¨m thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng, C«ng ty ®· tõng b-íc kh¼ng ®Þnh ®-îc vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr-êng, ®· dÇn dÇn më réng thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm, cã nhiÒu kh¸ch hµng th-êng xuyªn. B»ng sù cè g¾ng cña Ban Gi¸m ®èc vµ toµn bé nh©n viªn, n¨m 2004 C«ng ty Minh TuÊn ®· ®-îc nhËn danh hiÖu: “ Nhµ ph©n phèi xuÊt s¾c nhÊt cña n¨m 2004” do C«ng ty Unilever ViÖt Nam trao tÆng. Tõ n¨m 2004 – nay: Ngoµi viÖc duy tr× vµ ph¸t triÓn thÞ tr-êng truyÒn thèng, C«ng ty cßn kh«ng ngõng më réng thªm nhiÒu kh¸ch hµng míi, thÞ tr-êng tiªu thô míi. C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn, chÊt l-îng phôc vô kh¸ch hµng kh«ng ngõng ®-îc n©ng cao, ph©n phèi ®-îc nhiÒu s¶n phÈm,…®iÒu nµy ®-îc minh chøng khi n¨m 2006 C«ng ty ®-îc phßng B¸n hµng phÝa B¾c cña Unilever trao tÆng b»ng khen: “ §¹i lý tiªu biÓu theo khu vùc b¸n hµng n¨m 2006” . Tuy míi thµnh lËp tõ n¨m 1999 nh-ng C«ng ty Minh TuÊn ®· tõng b-íc kh¼ng ®Þnh ®-îc vÞ trÝ trªn thÞ tr-êng, ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn vµ n©ng cao ch÷ tÝn víi kh¸ch hµng. 2.1.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô S¶n phÈm kinh doanh chÝnh cña C«ng ty lµ: Ph©n phèi c¸c s¶n phÈm cña c¸c C«ng ty:  C«ng ty Unilever ViÖt Nam: Bét giÆt Omo, Viso, n-íc x¶ Comfor, dÇu géi Sunsilk, Clear, s÷a t¾m Dove, Hazline, Ponds, ….  C«ng ty Kimberly – Clark ViÖt Nam: B¨ng vÖ sinh, bØm Huggies, giÊy ¨n…  Nhµ m¸y chÕ biÕn s÷a Hµ Néi: s÷a ®Æc, s÷a nguyªn kem, foma,... 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kh¸ch hµng truyÒn thèng cña doanh nghiÖp: C¸c cöa hµng, ®¹i lý b¸n bu«n, b¸n lÎ t¹i c¸c quËn : Hai Bµ Tr-ng,Thanh Xu©n, §èng §a, Hoµng Mai, khu vùc huyÖn Thanh Tr×,...ngoµi ra c¸c BÖnh viÖn, c¸c c¬ quan hµnh chÝnh,...còng lµ nh÷ng kh¸ch hµng cña c«ng ty. C«ng ty ¸p dông nhiÒu ph-¬ng thøc b¸n hµng: b¸n bu«n, b¸n lÎ, tr¶ chËm, tr¶ ngay nh»m ®¸p øng tèi ®a mäi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. §èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng: c¸c s¶n phÈm hµng tiªu dïng cña c¸c c«ng ty kh¸c. 2.1.3. C¬ cÊu Tæ chøc qu¶n lý. 2.1.3.1. S¬ ®å Bé m¸y qu¶n lý Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng kinh doanh Phßng kÕ to¸n Kho 2.1.3.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban  Gi¸m ®èc: Lµ ng-êi ®¹i diÖn cho C«ng ty, cã quyÒn hµnh cao nhÊt trong c«ng ty, lµ ng-êi thùc hiÖn l·nh ®¹o, ®iÒu hµnh trùc tiÕp c¸c phßng ban, chÞu tr¸ch nhiÖm ký nhËn c¸c hîp ®ång kinh tÕ víi kh¸ch hµng, ký c¸c lo¹i phiÕu thu, phiÕu chi, c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh,...  Phã gi¸m ®èc: Thay mÆt Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh, qu¶n lý c¸c phÇn hµnh liªn quan, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò néi bé khi Gi¸m ®èc v¾ng mÆt. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Phßng kinh doanh: X©y dùng kÕ ho¹ch, ®¶m b¶o viÖc kinh doanh cña c«ng ty, t×m kiÕm thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm. Tæ chøc m¹ng l-íi tiªu thô s¶n phÈm theo quy ®Þnh cña C«ng ty  Phßng KÕ to¸n: Tæ chøc qu¶n lý thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n, tµi chÝnh thèng kª theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc. Thùc hiÖn kiÓm tra, kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cña C«ng ty theo Ph¸p luËt nh»m sö dông tiÒn vèn ®óng môc ®Ých, ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch, hîp lý vµ phôc vô ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶.  Bé phËn kho: Qu¶n lý viÖc cÊt gi÷, b¶o qu¶n vÒ chÊt l-îng còng nh- sè l-îng c¸c s¶n phÈm, hµng ho¸ nhËp vµ xuÊt kho. 2.1.4. §Æc ®iÓm Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n C«ng ty Minh TuÊn tæ chøc Bé m¸y kÕ to¸n theo ph-¬ng thøc tËp trung ë phßng kÕ to¸n cña C«ng ty. Mäi c«ng t¸c kÕ to¸n tõ kiÓm tra chøng tõ, ghi sæ kÕ to¸n, ®Õn viÖc lËp b¸o c¸o kÕ to¸n ®Òu ®-îc thùc hiÖn ë phßng kÕ to¸n. C«ng ty ¸p dông h×nh thøc chøng tõ ghi sæ cho hÖ thèng kÕ to¸n cña C«ng ty 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.1.4.1. S¬ ®å KÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ Chøng tõ gèc Chøng tõ ghi sæ Sæ chi tiÕt Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i B¶ng chi tiÕt sè ph¸t sinh B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho theo gi¸ ®Ých danh Niªn ®é kÕ to¸n: Tõ ngµy 1/1 ®Õn ngµy 31/12, kú kÕ to¸n: th¸ng §¬n vÞ tiÒn tÖ: C«ng ty kh«ng trùc tiÕp nhËp khÈu hµng ho¸ vµ ph¹m vi b¸n hµng lµ trong n-íc nªn ®¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông chñ yÕu lµ VND (tiÒn ViÖt Nam) 20
- Xem thêm -