Tài liệu Lợi nhuận và một số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại công ty tnhh thương mại minh tuấn

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu Th¸ng 7/2006, ViÖt Nam chÝnh thøc trë thµnh thµnh viªn cña Tæ chøc Th-¬ng M¹i thÕ giíi WTO. Sù kiÖn nµy ®· ®¸nh dÊu b-íc ngoÆt cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam, ®-a nÒn kinh tÕ ViÖt Nam lªn mét tÇm cao míi víi nhiÒu c¬ héi xong còng ®Çy th¸ch thøc. Më cöa nÒn kinh tÕ còng ®ång nghÜa víi viÖc ®èi ®Çu víi sù c¹nh tranh quèc tÕ. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cÇn ph¶i lµm g× ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong m«i tr-êng ®ang ngµy cµng quèc tÕ ho¸? §Ó tr¶ lêi cho c©u hái nµy th× c¸c doanh nghiÖp cÇn ®æi míi vÒ qu¶n lý tæ chøc, vÒ tr×nh ®é trang thiÕt bÞ kü thuËt, n©ng cao tr×nh ®é lao ®éng...vµ ®Æc biÖt t×m kiÕm lîi nhuËn, n©ng cao lîi nhuËn cã mét ý nghÜa hÕt søc quan träng. Lîi nhsuËn gióp cho doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn, nã lµ nguån tµi chÝnh quan träng n©ng cao ®êi sèng c«ng nh©n. Lîi nhuËn gióp doanh nghiÖp cã thÓ ®øng v÷ng trong sù c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ tr-êng. Do ®ã, cã thÓ nãi lîi nhuËn lµ môc tiªu sèng cßn víi mäi doanh nghiÖp, viÖc nghiªn cøu ®Ó t×m ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao lîi nhuËn lµ yªu cÇu bøc thiÕt ®èi víi doanh nghiÖp. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i Minh TuÊn, ®-îc sù h-íng dÉn tËn t×nh cña C« gi¸o NguyÔn ThÞ Mü, cïng Gi¸m ®èc, phßng KÕ To¸n vµ tËp thÓ c¸n bé nh©n viªn C«ng ty Minh TuÊn em ®· ®i s©u nghiªn cøu t×m hiÓu vÊn ®Ò lîi nhuËn cña C«ng ty vµ lùa chän ®Ò tµi: “ Lîi nhuËn vµ mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao lîi nhuËn t¹i C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i Minh TuÊn“ lµm ®Ò tµi luËn v¨n tèt nghiÖp 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn néi dung I. Kh¸i qu¸t chung vÒ Doanh nghiÖp 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn a. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh cña C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i Minh TuÊn C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i Minh TuÊn ®-îc thµnh lËp n¨m 1999 theo quyÕt ®Þnh cña Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t- thµnh phè Hµ Néi. Tªn Doanh nghiÖp: C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i Minh TuÊn Tªn giao dÞch quèc tÕ: Minh Tuan Trading company limited Tªn viÕt t¾t: Minh Tuan.co.,LTD §Þa chØ trô së chÝnh: 963 - ®-êng Gi¶i phãng – Hoµng Mai – Hµ Néi §Þa chØ kho hµng: Ngâ 176 - §Þnh C«ng – Hµ Néi §iÖn tho¹i: 04.6640647 Fax: 04.6640647 Quan hÖ víi Ng©n hµng chÝnh: Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam. Sè tµi kho¶n: M· sè thuÕ: 0100902844 Doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ b. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i Minh TuÊn lµ nhµ ph©n phèi chÝnh thøc c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty Lever ViÖt Nam, C«ng ty Kimberly – Clark ViÖt Nam, Nhµ m¸y chÕ biÕn s÷a Hµ Néi. Lîi nhuËn lµ phÇn hoa hång ®-îc h-ëng qua doanh sè s¶n phÈm tiªu thô ®-îc nªn hµng ho¸ cµng ph©n phèi ®-îc nhiÒu, s¶n l-îng b¸n ra cµng lín th× lîi nhuËn c«ng ty ®¹t ®-îc cµng cao. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lµ mét ®¬n vÞ cã t- c¸ch ph¸p nh©n h¹ch to¸n ®éc lËp, C«ng ty cã thÓ hoµn toµn chñ ®éng trong viÖc liªn hÖ, ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ, thùc hiÖn mäi nghÜa vô víi Nhµ n-íc. Khi míi thµnh lËp, vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty lµ 550.000.000® víi 60 nh©n viªn trong ®ã §¹i häc: 20 ng-êi, Cao ®¼ng:10 ng-êi Tõ n¨m 1999 “ 2004: Trong nh÷ng n¨m ®Çu khi míi thµnh lËp, C«ng ty ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n: thiÕu kinh nghiÖm, ch-a cã thÞ tr-êng, sù c¹nh tranh cña c¸c C«ng ty kh¸c,.... Nh-ng sau 5 n¨m thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng, C«ng ty ®· tõng b-íc kh¼ng ®Þnh ®-îc vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr-êng, ®· dÇn dÇn më réng thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm, cã nhiÒu kh¸ch hµng th-êng xuyªn. B»ng sù cè g¾ng cña Ban Gi¸m ®èc vµ toµn bé nh©n viªn, n¨m 2004 C«ng ty Minh TuÊn ®· ®­îc nhËn danh hiÖu: “ Nh¯ ph©n phèi xuÊt s¾c nhÊt cña n¨m 2004” do C«ng ty Unilever ViÖt Nam trao tÆng. Tõ n¨m 2004 “ nay: Ngoµi viÖc duy tr× vµ ph¸t triÓn thÞ tr-êng truyÒn thèng, C«ng ty cßn kh«ng ngõng më réng thªm nhiÒu kh¸ch hµng míi, thÞ tr-êng tiªu thô míi. C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn, chÊt l-îng phôc vô kh¸ch hµng kh«ng ngõng ®-îc n©ng cao, ph©n phèi ®-îc nhiÒu s¶n phÈm,…®iÒu nµy ®-îc minh chøng khi n¨m 2006 C«ng ty ®-îc phßng B¸n hµng phÝa B¾c cña Unilever trao tÆng bºng khen: “§¹i lý tiªu biÓu theo khu vùc b¸n h¯ng n¨m 2006”. Tuy míi thµnh lËp tõ n¨m 1999 nh-ng C«ng ty Minh TuÊn ®· tõng b-íc kh¼ng ®Þnh ®-îc vÞ trÝ trªn thÞ tr-êng, ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn vµ n©ng cao ch÷ tÝn víi kh¸ch hµng. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô S¶n phÈm kinh doanh chÝnh cña C«ng ty lµ: Ph©n phèi c¸c s¶n phÈm cña c¸c C«ng ty:  C«ng ty Unilever ViÖt Nam: Bét giÆt Omo, n-íc x¶ Comfor, dÇu géi Sunsilk, Clear, s÷a t¾m Dove, Hazline, Ponds, ….  C«ng ty Kimberly – Clark ViÖt Nam: B¨ng vÖ sinh, bØm Huggies,… 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Nhµ m¸y chÕ biÕn s÷a Hµ Néi: s÷a ®Æc, s÷a nguyªn kem, foma,... Kh¸ch hµng truyÒn thèng cña doanh nghiÖp: C¸c cöa hµng, ®¹i lý b¸n bu«n, b¸n lÎ t¹i c¸c quËn : Thanh Xu©n, §èng §a, Hoµng Mai, khu vùc huyÖn Thanh Tr×,... C«ng ty ¸p dông nhiÒu ph-¬ng thøc b¸n hµng: b¸n bu«n, b¸n lÎ, tr¶ chËm, tr¶ ngay nh»m ®¸p øng tèi ®a mäi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. §èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng: c¸c s¶n phÈm hµng tiªu dïng cña c¸c c«ng ty kh¸c. C¬ cÊu Tæ chøc qu¶n lý. 3. a. S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng kinh doanh Phßng kÕ to¸n Kho b. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban  Gi¸m ®èc: Lµ ng-êi ®¹i diÖn cho C«ng ty, cã quyÒn hµnh cao nhÊt trong c«ng ty, lµ ng-êi thùc hiÖn l·nh ®¹o, ®iÒu hµnh trùc tiÕp c¸c phßng ban, chÞu tr¸ch nhiÖm ký nhËn c¸c hîp ®ång kinh tÕ víi kh¸ch hµng, ký c¸c lo¹i phiÕu thu, phiÕu chi, c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh,...  Phã gi¸m ®èc: Thay mÆt Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh, qu¶n lý c¸c phÇn hµnh liªn quan, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò néi bé khi Gi¸m ®èc v¾ng mÆt. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Phßng kinh doanh: X©y dùng kÕ ho¹ch, ®¶m b¶o viÖc kinh doanh cña c«ng ty, t×m kiÕm thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm. Tæ chøc m¹ng l-íi tiªu thô s¶n phÈm theo quy ®Þnh cña C«ng ty  Phßng KÕ to¸n: Tæ chøc qu¶n lý thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n, tµi chÝnh thèng kª theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc. Thùc hiÖn kiÓm tra, kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cña C«ng ty theo Ph¸p luËt nh»m sö dông tiÒn vèn ®óng môc ®Ých, ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch, hîp lý vµ phôc vô ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶.  Bé phËn kho: Qu¶n lý viÖc cÊt gi÷, b¶o qu¶n vÒ chÊt l-îng còng nh- sè l-îng c¸c s¶n phÈm, hµng ho¸ nhËp vµ xuÊt kho. 4. §Æc ®iÓm Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n C«ng ty Minh TuÊn tæ chøc Bé m¸y kÕ to¸n theo ph-¬ng thøc tËp trung ë phßng kÕ to¸n cña C«ng ty. Mäi c«ng t¸c kÕ to¸n tõ kiÓm tra chøng tõ, ghi sæ kÕ to¸n, ®Õn viÖc lËp b¸o c¸o kÕ to¸n ®Òu ®-îc thùc hiÖn ë phßng kÕ to¸n. C«ng ty ¸p dông h×nh thøc chøng tõ ghi sæ cho hÖ thèng kÕ to¸n cña C«ng ty a. S¬ ®å KÕ to¸n theo h×nh thøc Chøng tõ ghi sæ: 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chøng tõ gèc chøng tõ ghi sæ sæ chi tiÕt sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i B¶ng chi tiÕt sè ph¸t sinh B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho lµ: ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn Niªn ®é kÕ to¸n: Tõ ngµy 1/1 ®Õn ngµy 31/12, kú kÕ to¸n: th¸ng §¬n vÞ tiÒn tÖ: C«ng ty kh«ng trùc tiÕp nhËp khÈu hµng ho¸ vµ ph¹m vi b¸n hµng lµ trong n-íc nªn ®¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông chñ yÕu lµ VND (tiÒn ViÖt Nam) b. S¬ ®å Bé m¸y kÕ to¸n 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n thuÕ KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn kiªm c¸c kho¶n tiÒn vay KÕ to¸n tiÒn l-¬ng KÕ to¸n hµng tån kho KÕ to¸n b¸n hµng Thñ quü c. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng bé phËn Phßng KÕ to¸n gåm 8 nh©n viªn gåm: KÕ to¸n tr-ëng, 6 kÕ to¸n viªn, thñ quü  KÕ to¸n tr-ëng: Lµ ng-êi gióp Gi¸m ®èc thùc hiÖn viÖc kÕ to¸n thèng kª, chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn viÖc qu¶n lý, sö dông, trÝch lËp, b¶o toµn tiÒn vèn vµ tµi s¶n cña C«ng ty. Lµ ng-êi giao dÞch trùc tiÕp víi bªn ngoµi vÒ c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, tµi chÝnh – kÕ to¸n, trùc tiÕp ®iÒu hµnh, kiÓm tra, kiÓm so¸t viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña bé m¸y kÕ to¸n. CËp nhËt, ph¸t triÓn, h-íng dÉn c¸c chÕ ®é vÒ qu¶n lý tæ chøc kÕ to¸n cho c¸c c¸n bé kÕ to¸n trong c«ng ty.  KÕ to¸n thuÕ: KiÓm tra, tËp hîp toµn bé b¶ng kª thuÕ ®Çu vµo, ®Çu ra, lËp tê khai b¸o c¸o thuÕ hµng th¸ng. Cuèi kú lµm quyÕt to¸n c¸c lo¹i thuÕ. Mua vµ qu¶n lý c¸c lo¹i ho¸ ®¬n cña C«ng ty. LËp b¸o c¸o vµ thanh, quyÕt to¸n ho¸ ®¬n theo chÕ ®é hiÖn hµnh.  KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn kiªm c¸c kho¶n tiÒn vay: Cã nhiÖm vô ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, kÞp thêi, cô thÓ ®Çy ®ñ sè hiÖn cã, t×nh h×nh biÕn ®éng vµ sö dông tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, tiÒn ®ang chuyÓn. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  KÕ to¸n tiÒn l-¬ng: Cã nhiÖm vô ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c thêi gian, kÕt qu¶ lao ®éng cña c«ng nh©n viªn, qu¶n lý chÆt chÏ viÖc sö dông chi tiªu quü l-¬ng. TÝnh to¸n ph©n bæ tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cho c¸c ®èi t-îng liªn quan. §Þnh kú tiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh lao ®éng, qu¶n lý vµ chi tiªu quü l-¬ng.  KÕ to¸n hµng tån kho: Cã nhiÖm vô theo dâi chi tiÕt, kiÓm kª, tæng hîp t×nh h×nh xuÊt, nhËp, tån kho s¶n phÈm, hµng ho¸ vµ b¸o c¸o xuÊt, nhËp hµng tån kho vËt t- hµng ngµy ®Ó cã kÕ ho¹ch mua s¶n phÈm, hµng ho¸ phôc vô kÞp thêi cho viÖc ph©n phèi.  KÕ to¸n thanh to¸n: Theo dâi c¸c c«ng nî ph¶i tr¶ cho ng-êi b¸n. KiÓm tra toµn bé ho¸ ®¬n hµng mua, ®èi chiÕu c«ng nî ph¶i tr¶ cho ng-êi b¸n. Theo dâi c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng  KÕ to¸n b¸n hµng: KiÓm tra viÖc b¸n hµng. LËp ho¸ ®¬n b¸n hµng vµ phiÕu xuÊt kho hµng ho¸. Cuèi ngµy lËp B¸o c¸o b¸n hµng hµng ngµy  Thñ quü: Lµ ng-êi cã nhiÖm vô qu¶n lý vµ nhËp, xuÊt quü tiÒn mÆt cña C«ng ty. Hµng ngµy, thñ quü ph¶i kiÓm kª sè tån quü tiÒn mÆt thùc tÕ vµ tiÕn hµnh ®èi chiÕu víi sè liÖu cña sæ quü vµ sæ kÕ to¸n tiÒn mÆt. 5. Ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn cña C«ng ty trong thêi gian tíi  §Èy m¹nh doanh sè b¸n ra  C¶i tiÕn bé m¸y qu¶n lý ®Æc biÖt chó träng ®Õn c«ng t¸c KÕ to¸n  Duy tr×, ph¸t triÓn thÞ tr-êng truyÒn thèng  Më réng thÞ tr-êng, t×m kiÕm thªm nhiÒu kh¸ch hµng míi  N©ng cao chÊt l-îng phôc vô kh¸ch hµng Nh»m môc tiªu quan träng nhÊt lµ ®¹t ®-îc lîi nhuËn tèi ®a II. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh 1. C¬ cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 a. C¬ cÊu tµi s¶n cña C«ng ty n¨m 2005 – 2006 (B¶ng 1) Qua c¬ cÊu tµi s¶n (B¶ng 1), ta thÊy TSL§ vµ §TNH n¨m 2006 lµ 9.420 triÖu ®ång, ®· t¨ng lªn so víi n¨m 2005. Trong ®ã, hµng tån kho lµ 7.098 triÖu ®ång, chiÕm 75,35% tæng sè TSL§ vµ §TNH v× C«ng ty lµ nhµ ph©n phèi s¶n phÈm nªn tµi s¶n cña C«ng ty chñ yÕu n»m trong hµng ho¸. Ngoµi ra, c¸c kho¶n ph¶i thu lµ 1.976 triÖu ®ång, chiÕm tû träng 20,98% tæng sè TSL§ vµ §TNH. TSC§ vµ §TDH n¨m 2006 cã xu h-íng t¨ng nhÑ, t¨ng 88 triÖu ®ång chØ chiÕm 5,07% tæng sè tµi s¶n, ®iÒu nµy còng hîp lý bëi C«ng ty Minh TuÊn lµ doanh nghiÖp th-¬ng m¹i. Ký quü n¨m 2006 còng t¨ng lªn 90 triÖu ®ång so víi n¨m 2005, chiÕm 95,03% TSC§ vµ §TDH. N¨m 2006 l-îng hµng ho¸ nhËp tõ c¸c c«ng ty cung øng nhiÒu h¬n so víi n¨m 2005 nªn ph¶i ®Æt cäc nhiÒu h¬n. b. C¬ cÊu Nguån vèn cña C«ng ty n¨m 2005 – 2006 (B¶ng 2) Qua sè liÖu ë b¶ng 2 ta thÊy nî ph¶i tr¶ n¨m 2006 lµ 9.496 triÖu ®ång, t¨ng 55,85% so víi n¨m 2005 ®©y còng lµ kho¶n nî ng¾n h¹n cña c«ng ty. Trong ®ã, vay ng¾n h¹n chiÕm 95,45% tæng sè nî ng¾n h¹n. ThÕ chÊp ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn còng t¨ng 75 triÖu, chiÕm 2,39% tæng sè nî ng¾n h¹n. Ngoµi ra, nî ph¶i tr¶ cho ng-êi b¸n lµ 149 triÖu ®ång, gi¶m 65,51% so víi n¨m 2005. C«ng ty kh«ng cã nî dµi h¹n, ®iÒu nµy chøng tá c«ng ty kh«ng ph¶i tr¶ mét kho¶n l·i vay dµi h¹n, nh- vËy lîi nhuËn cña c«ng ty sÏ æn ®Þnh h¬n. C«ng ty cÇn duy tr× møc nµy ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh doanh. Nguån vèn chñ së h÷u t¨ng lªn 98 triÖu so víi n¨m 2005, ®· cã lîi nhuËn tÝch luü sÏ lµm cho c«ng ty ch-a ph¶i ®i vay dµi h¹n. 2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong n¨m 2005 “ 2006 (b¶ng 3) Qua sè liÖu ë b¶ng 3 ta thÊy: N¨m 2005, doanh thu thuÇn cña c«ng ty lµ 48.917 triÖu ®ång sang n¨m 2006 ®¹t 56.076 triÖu ®ång, t¨ng 14,63% so víi n¨m 2005. Doanh thu thuÇn t¨ng 7.159 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 triÖu ®ång chøng tá trong n¨m 2006, C«ng ty ®· tiªu thô ®-îc nhiÒu hµng ho¸ h¬n so víi 2005. Gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2006 t¨ng 6.869 triÖu ®ång, t¨ng 14,38% so víi n¨m 2005. §iÒu nµy chøng tá l-îng hµng ho¸ nhËp vÒ tõ c¸c C«ng ty cung øng s¶n phÈm ngµy cµng cao. Doanh thu thuÇn lµ yÕu tè cã mèi quan hÖ tû lÖ thuËn víi lîi nhuËn cña doanh nghiÖp, trong ®iÒu kiÖn c¸c yÕu tè kh¸c kh«ng ®æi mµ doanh thu thuÇn t¨ng th× lîi nhuËn t¨ng vµ ng-îc l¹i. Gi¸ vèn hµng b¸n l¹i tû lÖ nghÞch víi lîi nhuËn Gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2006 còng t¨ng lªn 6.869 triÖu ®ång so víi n¨m 2005, tèc ®é t¨ng gi¸ vèn hµng b¸n b»ng tèc ®é t¨ng cña doanh thu thuÇn. §iÒu nµy sÏ ¶nh h-ëng ®Õn viÖc t¨ng lîi nhuËn cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nh-ng c«ng ty Minh TuÊn lµ mét doanh nghiÖp th-¬ng m¹i nªn viÖc t¨ng gi¸ vèn hµng b¸n còng ®ång nghÜa víi kh¶ n¨ng b¸n hµng ra thÞ tr-êng ngµy cµng cao cña c«ng ty. So s¸nh gi¸ vèn hµng b¸n trªn doanh thu thuÇn cña 2 n¨m 2005 vµ 2006: GVHB/DTT n¨m 2005 47.111/48.917 =0,964 GVHB/DTT n¨m 2006 53.980/56.076 =0,963 Ta thÊy: N¨m 2005 muèn t¹o ra 100® doanh thu cÇn bá ra 96,4® gi¸ vèn hµng b¸n. Nh-ng n¨m 2006 muèn cã 100® doanh thu chØ ph¶i bá ra 96,3® gi¸ vèn hµng b¸n. Sù chªnh lÖch nµy tuy nhá nh-ng ®èi víi mét nhµ ph©n phèi hµng ho¸ còng cã ý nghÜa, nã gãp phÇn lµm t¨ng lîi nhuËn gép tõ 1.806 triÖu ®ång n¨m 2005 lªn 2.096 triÖu ®ång n¨m 2006. Doanh thu thuÇn t¨ng, gi¸ vèn hµng b¸n còng t¨ng lµm cho lîi nhuËn gép n¨m 2006 còng t¨ng theo vµ t¨ng 16,06% so víi n¨m 2005. Qua sè liÖu B¶ng 3 ta còng thÊy: Chi phÝ qu¶n lý kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2006 lµ 2.054 triÖu ®ång t¨ng 16,05% so víi n¨m 2005 v× n¨m 2006 C«ng ty ¸p dông chÕ ®é t¨ng l-¬ng cña Bé L§TB vµ XH nªn chi phÝ b¸n hµng t¨ng kÐo theo chi phÝ qu¶n lý kinh doanh t¨ng. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MÆc dï chi phÝ tµi chÝnh n¨m 2006 t¨ng 105 triÖu ®ång nh-ng thu nhËp tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh còng t¨ng lªn 125 triÖu so víi n¨m 2005 nªn lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh n¨m 2006 t¨ng 20 triÖu so víi n¨m 2005. Tuy chi phÝ qu¶n lý kinh doanh vµ chi phÝ tµi chÝnh cao h¬n n¨m 2005 nh-ng lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh vµ ho¹t ®éng tµi chÝnh n¨m 2006 vÉn t¨ng. Do ®ã, lîi nhuËn tr-íc thuÕ cña c«ng ty t¨ng lªn tõ 172 triÖu ®ång lªn 198 triÖu ®ång, t¨ng 15,12% so víi n¨m 2005. Tæng lîi nhuËn tr-íc thuÕ t¨ng kÐo theo lîi nhuËn sau thuÕ còng t¨ng tõ 124 triÖu n¨m 2005 lªn 142 triÖu n¨m 2006 ®¹t 15,32%. 3. Mét sè chØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn qua c¸c n¨m (B¶ng 4) Qua b¶ng 4 ta thÊy: Tû suÊt lîi nhuËn doanh thu: N¨m 2005 lµ 0,25% tøc lµ cø 100® doanh thu thuÇn th× thu ®-îc 0,25® lîi nhuËn, cßn n¨m 2006 cø 100® doanh thu thuÇn chØ t¹o ra ®-îc 0,26® lîi nhuËn cao h¬n so víi 2005. §iÒu ®ã thÓ hiÖn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp ngµy cµng cao. Tû suÊt lîi nhuËn tr-íc thuÕ vµ l·i vay: N¨m 2005 lµ 6,18% nghÜa lµ cø 100® vèn kinh doanh cã kh¶ n¨ng sinh lêi 6,18® vµ n¨m 2006 th× 100® vèn kinh doanh sinh lêi ®-îc 6,58®. §iÒu nµy cho thÊy kh¶ n¨ng sö dông vèn ngµy cµng cao, mçi ®ång vèn bá ra ®Òu ®em l¹i lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Tû suÊt lîi nhuËn vèn kinh doanh: Cø 100® vèn kinh doanh n¨m 2005 sinh ra ®-îc 2,38® lîi nhuËn, ®Õn n¨m 2006 bá ra 100® vèn cã thÓ thu ®-îc 2,42® lîi nhuËn, t¨ng 0,4®. ChØ tiªu nµy thÓ hiÖn, sau khi ®· trang tr¶i l·i tiÒn vay th× mçi ®ång vèn kinh doanh trong kú vÉn cã kh¶ n¨ng sinh lêi vµ ngµy cµng cao. Tû suÊt lîi nhuËn rßng vèn kinh doanh: Cø 100® vèn kinh doanh trong n¨m 2005 t¹o ra 1,71® lîi nhuËn rßng, n¨m 2006 cø 100® vèn kinh doanh ®· t¹o ra ®-îc 1,75® lîi nhuËn rßng. Tû suÊt nµy cho thÊy víi mçi ®ång vèn kinh doanh bá ra doanh nghiÖp ®· sö dông hiÖu qu¶ ®Ó ®em l¹i lîi nhuËn rßng ngµy cµng cao. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tû suÊt lîi nhuËn vèn chñ së h÷u: N¨m 2005 cø 100® vèn chñ së h÷u cã thÓ thu ®-îc 33,78® lîi nhuËn, cßn n¨m 2006 cø 100® vèn chñ së h÷u t¹o ra ®-îc 33,83® lîi nhuËn. §iÒu nµy chøng tá n¨m 2006 kh¶ n¨ng tæ chøc nguån vèn cña doanh nghiÖp ngµy mét tèt h¬n. III. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chung vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1. KÕt qu¶ ®¹t ®-îc Trong nh÷ng n¨m qua, c«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i Minh TuÊn ®· nç lùc ph¸t triÓn kh«ng ngõng, ®¸p øng tèt c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng, n©ng cao uy tÝn víi kh¸ch hµng v× vËy nªn l-îng hµng ho¸ tiªu thô ®-îc ngµy cµng t¨ng. Do vËy, doanh thu, lîi nhuËn ®em l¹i cho c«ng ty t¨ng. C«ng ty ngµy cµng cã thªm ®-îc nhiÒu kh¸ch hµng míi, më réng thªm ®-îc nhiÒu thÞ tr-êng. Cã nh÷ng chÝnh s¸ch tho¶ ®¸ng ®èi víi ng-êi lao ®éng nh»m g¾n lîi Ých cña hä víi lîi Ých cña c«ng ty. §iÒu nµy t¹o nªn sù nhiÖt t×nh, ®oµn kÕt, g¾n bã trong néi bé c«ng ty kÕt hîp víi sù l·nh ®¹o cña ban Gi¸m ®èc c«ng ty ®· t¹o nªn sù nhÊt qu¸n, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty, cïng nhau phÊn ®Êu v× môc tiªu chung lµ n©ng cao lîi nhuËn. 2. H¹n chÕ, nguyªn nh©n  ThÞ tr-êng tiªu thô cßn h¹n chÕ do cã sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c c«ng ty kh¸c trªn thÞ tr-êng.  Tû lÖ hµng tån kho cßn cao do thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng lu«n thay ®æi céng víi cung cÇu trªn thÞ tr-êng lu«n biÕn ®éng.  Chi phÝ cho qu¶n lý kinh doanh vµ chi phÝ cho ho¹t ®éng tµi chÝnh cßn lín. Chi phÝ cho qu¶n lý kinh doanh cßn cao v× ngoµi l-¬ng c¬ b¶n ra, c«ng ty cßn ¸p dông tÝnh l-¬ng theo doanh sè b¸n hµng nh»m khuyÕn khÝch kh¶ n¨ng b¸n hµng cña nh©n viªn. MÆt kh¸c, c¬ cÊu l-¬ng n¨m 2006 còng thay ®æi dùa theo chÕ ®é 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 t¨ng l-¬ng cña Bé L§TB vµ XH. Chi phÝ cho ho¹t ®éng tµi chÝnh vÉn lín v× vay ng¾n h¹n cña C«ng ty cßn nhiÒu.  C¸c kho¶n ph¶i thu cao bëi nî cña kh¸ch hµng cßn nhiÒu ch-a truy thu hÕt. 3. Mét sè ®Ò xuÊt, gi¶i ph¸p s¬ bé. a. Më réng thÞ tr-êng vµ t×m kiÕm thªm nhiÒu kh¸ch hµng míi. Lµ mét nhµ ph©n phèi c¸c s¶n phÈm hµng tiªu dïng nªn hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty phô thuéc vµo thÞ tr-êng.  Më réng thÞ tr-êng nh»m n©ng cao uy tÝn, tù kh¼ng ®Þnh m×nh trªn thÞ tr-êng.  §Èy m¹nh tiªu thô t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn.  Ngoµi ra ph¶i duy tr×, ph¸t triÓn, ®¸p øng tèt c¸c nhu cÇu cña nh÷ng kh¸ch hµng th-êng xuyªn cña c«ng ty, bªn c¹nh ®ã ph¶i kh«ng ngõng ph¸t triÓn thªm kh¸ch hµng míi gãp phÇn më réng thÞ tr-êng, t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn cho c«ng ty. b. PhÊn ®Êu gi¶m chi phÝ qu¶n lý kinh doanh vµ chi phÝ tµi chÝnh. Gi¶m chi phÝ lµ biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m t¨ng lîi nhuËn cña c«ng ty. Víi gi¸ b¸n vµ møc thuÕ kh«ng ®æi th× lîi nhuËn cña mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, hµng ho¸ t¨ng hay gi¶m lµ do doanh thu vµ chi phÝ quy ®Þnh. ViÖc qu¶n lý chi phÝ ph¶i ®-îc kiÓm tra, qu¶n lý chÆt chÏ. C«ng ty ph¶i phÊn ®Êu nh»m h¹ thÊp chi phÝ qu¶n lý kinh doanh vµ chi phÝ tµi chÝnh b»ng c¸ch gi¶m chi phÝ c. N©ng cao chÊt l-îng phôc vô kh¸ch hµng, tæ chøc s¾p xÕp l¹i lùc l-îng lao ®éng Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay th× viÖc n©ng cao chÊt l-îng phôc vô kh¸ch hµng sÏ lµ yÕu tè t©m lý t¹o nªn sù tho¶i m¸i, niÒm tin cña kh¸ch hµng ®èi víi c«ng ty. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MÆt kh¸c, c«ng ty còng nªn tiªu chuÈn ho¸ ®éi ngò lao ®éng, nh©n viªn thÞ tr-êng, cã kÕ ho¹ch båi d-ìng tr×nh ®é ®éi ngò lao ®éng, nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng chuyªn m«n cña hä. d. C«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc vµ h÷u hiÖu ®Ó ®Èy m¹nh tiªu thô, gi¶i phãng hµng tån kho nh»m n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh. N¨m 2006, hµng tån kho trong c«ng ty vÉn cßn kh¸ lín: 7.098 triÖu ®ång chiÕm 75,35% vèn l-u ®éng, c«ng ty nªn cã biÖn ph¸p gi¶i phãng l-îng hµng tån kho nµy b»ng c¸ch ®Èy m¹nh doanh sè s¶n phÈm b¸n ra. Muèn vËy, ph¶i dùa vµo møc l-u chuyÓn hµng ho¸ cña kú tr-íc, n¨m tr-íc, dù ®o¸n ®-îc thÞ tr-êng, thÞ hiÕu vµ søc mua cña ng-êi tiªu dïng. Cuèi cïng, ph¶i dùa vµo kh¶ n¨ng ®¸p øng cña c«ng ty bao gåm kh¶ n¨ng ®¸p øng cña c«ng ty bao gåm kh¶ n¨ng vÒ tµi chÝnh, kh¶ n¨ng cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, m¹ng l-íi kinh doanh,........ 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 KÕt luËn Lîi nhuËn gi÷ vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× doanh nghiÖp ®ã ph¶i t¹o ra ®-îc lîi nhuËn, do ®ã lîi nhuËn lµ môc tiªu hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp. Lîi nhuËn trë thµnh ®ßn bÈy kinh tÕ c¬ b¶n ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Muèn t¨ng lîi nhuËn th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p phï hîp thóc ®Èy qu¸ tr×nh n©ng cao lîi nhuËn. Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i Minh TuÊn, ®-îc lµm quen vµ tiÕp xóc víi t×nh h×nh thùc tÕ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty, cïng víi vèn kiÕn thøc ®· häc ®ång thêi th«ng qua viÖc t×m tßi, nghiªn cøu trong qu¸ tr×nh häc tËp, em ®· hoµn thµnh bµi b¸o c¸o thùc tËp nµy. Qua ®ã, em ®· m¹nh d¹n nªu lªn mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt víi mong muèn gãp phÇn vµo môc tiªu phÊn ®Êu n©ng cao lîi nhuËn cña c«ng ty trong thêi gian tíi. Víi sù h-íng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ Mü vµ tËp thÓ c¸n bé nh©n viªn c«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i Minh TuÊn ®· gióp em hoµn thµnh bµi b¸o c¸o nµy. Tuy nhiªn, do kiÕn thøc cßn h¹n chÕ, thêi gian thùc tËp cã giíi h¹n nªn néi dung bµi b¸o c¸o kh«ng tr¸ch khái nh÷ng sai sãt nhÊt ®Þnh. Em rÊt mong c¸c thÇy c« gi¸o th«ng c¶m vµ cã ý kiÕn ®ãng gãp ®Ó em hoµn thµnh bµi b¸o c¸o nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Môc lôc Lêi më ®Çu ...................................................................................................... 1 PhÇn néi dung .............................................................................................. 2 I. Kh¸i qu¸t chung vÒ doanh nghiÖp................................................. 2 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn .................................................................... 2 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô ......................................................................................... 3 3. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ...................................................................................... 4 4. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n .................................................................. 5 5. Ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn cña C«ng ty trong thêi gian tíi ................................. 7 II. T×nh h×nh Ho¹t ®éng kinh doanh .................................................. 8 1. C¬ cÊu Tµi s¶n vµ Nguån vèn cña c«ng ty ........................................................ 8 2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh........................................................................... 9 3. Mét sè chØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn qua c¸c n¨m ................................................ 10 III. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chung vÒ Ho¹t ®éng kinh doanh cña Doanh nghiÖp ..................................................................................... 11 1. KÕt qu¶ ®¹t ®-îc .............................................................................................. 11 2. H¹n chÕ, nguyªn nh©n ..................................................................................... 12 3. Mét sè ®Ò xuÊt, gi¶i ph¸p s¬ bé ....................................................................... 13 KÕt luËn ........................................................................................................ 14 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng 1 C¬ cÊu Tµi s¶n cña C«ng ty n¨m 2005-2006 ChØ tiªu I. TSL§ vµ §TNH N¨m 2005 Sè tiÒn % N¨m 2006 Sè tiÒn % §¬n vÞ: triÖu ®ång So s¸nh 2005-2006 Sè tiÒn % 6368 93.88 10424 95.40 4056 63.69 75 1.18 254 2.44 179 238.67 3. C¸c kho¶n ph¶i thu 904 14.20 1976 18.96 1072 118.58 4. ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 162 2.54 92 0.88 (70) -43.21 4807 75.49 7098 68.09 2291 47.66 6. TSL§ kh¸c 420 6.60 1004 9.63 584 139.05 II. TSC§ vµ §TDH 415 6.12 503 4.60 88 21.20 1. TSC§ 27 6.51 25 4.97 (2) -7.41 4. Ký quü 388 93.49 478 95.03 90 23.20 6783 100.00 10927 100.00 4144 61.09 1.Vèn b»ng tiÒn 5. Hµng tån kho Céng Tµi s¶n (I+II) 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng 2 C¬ cÊu nguån vèn cña C«ng ty n¨m 2005-2006 ChØ tiªu N¨m 2005 Sè tiÒn % N¨m 2006 Sè tiÒn % §¬n vÞ: triÖu ®ång So s¸nh 2005-2006 Sè tiÒn % I. Nî ph¶i tr¶ 6454 95.15 10500 96.09 4046 62.69 1. Vay ng¾n h¹n 5800 89.87 10135 96.52 4335 74.74 503 7.79 149 1.42 (354) -70.38 (1) -0.02 -2 -0.02 (1) 100.00 152 2.36 227 2.16 75 49.34 -9 -0.09 (9) 2. Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 3. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép NN 4.Ph¶i tr¶ CNV (ThÕ chÊp) 5. Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c II. Nguån vèn Chñ së h÷u 329 4.85 427 3.91 98 29.79 1. Vèn gãp cña nh©n viªn c«ng ty 275 83.59 307 71.90 32 11.64 45 10.54 45 2. Lîi nhuËn tÝch luü 3. Lîi nhuËn cha ph©n phèi Céng Nguån vèn (I+II) 54 16.41 75 17.56 21 38.89 6783 100.00 10927 100.00 4144 61.09 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng 3 kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty n¨m 2005-2006 §¬n vÞ: triÖu ®ång STT ChØ tiªu N¨m 2005 N¨m 2006 Sè tiÒn Sè tiÒn So s¸nh 2005-2006 Sè tiÒn % 1 Doanh thu thuÇn 48917 56061 7144 14.60 2 Gi¸ vèn hµng b¸n 47181 53966 6785 14.38 3 Lîi nhuËn gép (1-2) 1736 2095 359 20.68 4 Chi phÝ Qu¶n lý kinh doanh 1770 1954 184 10.40 6 Lîi nhuËn tõ H§KD (3-4) (34) 141 175 -514.71 7 Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh 535 510 (25) -4.67 8 Chi phÝ Tµi chÝnh 399 544 145 36.34 9 Lîi nhuËn ho¹t ®éng tµi chÝnh(7-8) 136 (34) (170) -125.00 10 Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ (6+9) 102 107 5 4.90 11 ThuÕ TNDN ph¶i nép 29 30 1 3.45 12 Lîi nhuËn sau thuÕ (10-11) 73 77 4 5.48 B¶ng 4 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng chØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn qua c¸c n¨m N¨m 2005 Sè tiÒn ChØ tiªu STT Doanh thu thuÇn §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång N¨m 2006 Chªnh lÖch Sè tiÒn Sè tiÒn 48917 56061 7144 102 107 5 1 Lîi nhuËn tríc thuÕ 2 ThuÕ TNDN ph¶i nép 29 30 1 3 Lîi nhuËn sau thuÕ 73 77 4 4 L·i vay trong kú 74 75 1 5 VKD b×nh qu©n sö dông trong kú 4939 8855 3916 6 Vèn CSH b×nh qu©n sö dông trong kú 367 378 11 7 Tû suÊt lîi nhuËn doanh thu 0.15 0.14 -0.01 8 Tû suÊt lîi nhuËn tríc thuÕ vµ l·i vay 3.6 2.1 1.5 9 Tû suÊt lîi nhuËn vèn kinh doanh 2.1 1.2 -0.9 10 Tû suÊt lîi nhuËn rßng vèn kinh doanh 1.5 0.9 -0.6 11 Tû suÊt lîi nhuËn vèn chñ së h÷u 19.9 20.4 0.5 20
- Xem thêm -